งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 241
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กชายทีระสิน    แสงสี
1. นางสุนทรี    รูปใหญ่
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ    บุญมาก
1. นางสาวธารทิพย์    ตันติปาละ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายธรพงษ์    นราสงค์
1. นางสาววีรยา    บัวทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงอรอุมา    ศรีพรวรรณ์
1. นางนงเยาว์    เสนะวงศ์
6
5 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายปาณรวิทย์    ทองทองหลาง
1. นางสาวธัญวรัตม์    เลิศพันธ์
7
6 โรงเรียนบ้านเนินจำปา กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงสุธิตา    สระแก้ว
1. นางสาวสิริพร    ทองประเสริฐ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายภานุวัฒน์    เจริญรื่น
1. นางสาวมัทนา    ฉวนพยัคฆ์
4
8 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    ศรีสุนนท์
1. นางสาวมัลลิกา    คุณสุข
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................