งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านต้นกระบก กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    กสิพันธ์ุ
2. เด็กหญิงสุกัญญา    เรืองเกตุ
3. เด็กหญิงจิกัญญา    เรืองเกตุ
1. นางอัจฉรา    ขวัญกิจบุญชัย
7
2 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงนลินี    รัตนบำรุง
2. เด็กหญิงวารุณี    ปลื้มพันธ์
3. เด็กหญิงกาญจนา    บุญวงษ์
1. นางชุติมนฑน์    ยมหา
2. นางพัฒนา    สิมทอง
4
3 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงบุษบา    รัตนกิจ
2. เด็กหญิงธันยพร    แก้วรังสี
3. เด็กหญิงวรรณณิสา    ไชยโย
1. นายธีราศักดิ์    ศรีอมรไกรสิน
4 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. นายโก๊ะ    ตั้งมั่น
2. นายภูธน    อัครนาฎ
3. นายกิตติคุณ    แซ่เจ็ง
1. นายนพพร    ศรีสุข
8
5 โรงเรียนวัดหนองคัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายกฤษฎา    พูนพิทักษ์
2. เด็กชายสรยุทธ    รอดเจริญ
3. เด็กชายวรินทร    นาคสุวรรณ
1. นางปิติยามาศ    หลีวัฒนาสิริกุล
2. นายยงยุทธ    วงค์กุลพิลาส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายต่อลาภ    สุขล้วน
2. เด็กหญิงรติภัทร    ศรนรินทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์    บุญศรัทธา
1. นางเกษร    จันทวังโส
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงอิสยา    พุ่มทอง
2. เด็กหญิงเตือนใจ    เชิงไชย
3. เด็กหญิงพันพัสสา    ฉำโสด
1. นายกนิษฐา    ยมมรรคา
2. นายกรกฎ    ชักชวนวงษ์
9
8 โรงเรียนบ้านคลองครก กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายจิรายุ    จินดา
2. เด็กชายเจริญ    เผ่าตำรวจ
3. เด็กหญิงสุภาพร    แดงนวน
1. นางนิตยา    พงษ์พระเกตุ
2. นางสันติยา    ดีสูงเนิน
5
9 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงวรนุช    สินสมุทร
3. เด็กชายกฤตภาส    สุขเลิศ
1. นางสาวดวงใจ    สุดใจ
2. นางแธทรีญา    เปิดปัญญา
5
10 โรงเรียนบ้านโคกวัด กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงกุลธิดา    เผือกผ่อง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    นาคสาย
3. เด็กชายสาคร    สานคล่อง
1. นายสุทัศน์    วิลัยการ
2. นายเสรี    มุ่งอุ่นกลาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................