งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านต้นกระบก กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    กสิพันธ์ุ
2. เด็กหญิงสุกัญญา    เรืองเกตุ
3. เด็กหญิงจิกัญญา    เรืองเกตุ
1. นางอัจฉรา    ขวัญกิจบุญชัย
2 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงนลินี    รัตนบำรุง
2. เด็กหญิงวารุณี    ปลื้มพันธ์
3. เด็กหญิงกาญจนา    บุญวงษ์
1. นางชุติมนฑน์    ยมหา
2. นางพัฒนา    สิมทอง
3 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงบุษบา    รัตนกิจ
2. เด็กหญิงธันยพร    แก้วรังสี
3. เด็กหญิงวรรณณิสา    ไชยโย
1. นายธีราศักดิ์    ศรีอมรไกรสิน
4 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. นายโก๊ะ    ตั้งมั่น
2. นายภูธน    อัครนาฎ
3. นายกิตติคุณ    แซ่เจ็ง
1. นายนพพร    ศรีสุข
5 โรงเรียนวัดหนองคัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายกฤษฎา    พูนพิทักษ์
2. เด็กชายสรยุทธ    รอดเจริญ
3. เด็กชายวรินทร    นาคสุวรรณ
1. นางปิติยามาศ    หลีวัฒนาสิริกุล
2. นายยงยุทธ    วงค์กุลพิลาส
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายต่อลาภ    สุขล้วน
2. เด็กหญิงรติภัทร    ศรนรินทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์    บุญศรัทธา
1. นางเกษร    จันทวังโส
7 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงอิสยา    พุ่มทอง
2. เด็กหญิงเตือนใจ    เชิงไชย
3. เด็กหญิงพันพัสสา    ฉำโสด
1. นายกนิษฐา    ยมมรรคา
2. นายกรกฎ    ชักชวนวงษ์
8 โรงเรียนบ้านคลองครก กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายจิรายุ    จินดา
2. เด็กชายเจริญ    เผ่าตำรวจ
3. เด็กหญิงสุภาพร    แดงนวน
1. นางนิตยา    พงษ์พระเกตุ
2. นางสันติยา    ดีสูงเนิน
9 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงวรนุช    สินสมุทร
3. เด็กชายกฤตภาส    สุขเลิศ
1. นางสาวดวงใจ    สุดใจ
2. นางแธทรีญา    เปิดปัญญา
10 โรงเรียนบ้านโคกวัด กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงกุลธิดา    เผือกผ่อง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    นาคสาย
3. เด็กชายสาคร    สานคล่อง
1. นายสุทัศน์    วิลัยการ
2. นายเสรี    มุ่งอุ่นกลาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................