งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านคลองลาว กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กชายกฤษฎา    แปลงศรี
2. เด็กชายศตวรรษ    รัตนภาค
3. เด็กชายสุธี    กองสุข
1. นายพงศ์เทพ    ใจอ่อน
2. นายสัญญา    ศรีคงรักษ์
6
2 โรงเรียนบ้านต้นกระบก กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงนฤมล    แพงมูล
2. เด็กหญิงสรินทิพย์    มากฤทธิ์
3. เด็กชายบุญยวีร์    นิลชาติ
1. นางสาวปารดา    บุญเลิศ
5
3 โรงเรียนบ้านยางระหง กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงมธุรดา    เต็มส้ม
2. เด็กชายธีรวัฒน์    เพ็ชรศิริ
3. เด็กชายยุคนธร    เพ็ชรศิริ
1. นางสาวสอางค์    เอื้อญาติ
2. นางสาวอภิญญา    สร้อยมาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวัดสิงห์ กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กชายวรพจน์    ประมวลรัตน์
2. เด็กชายธนธรณ์    บัวทองจันทร์
3. เด็กหญิงนุชนาฏ    บุญประเสริฐ
1. นางสาวกัลยา    อุปนัน
2. นางอนุรี    สาริก
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงสา    เที่ยงวัน
2. เด็กหญิงสุชาดา    ภิญโญ
3. เด็กหญิงสาธิตา    ภิญโญ
1. นางสาวศิวริน    โพธิหัง
11
6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กชายชัยวัฒน์    ซ่อนกลื่น
2. เด็กชายไพศาล    มยัทโซ
3. เด็กชายศุภชัย    อุตตะโมทย์
1. นางวรางค์อร    ทัดเทียม
2. นางวันทนีย์    กระแสสินธุ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงศตกมล    พันธ์ุกระโทก
2. เด็กหญิงนิภาภัทร    ปลื้มภักตร์
3. เด็กหญิงวรรณฤดี    ลาภเหลือ
1. นางเกษร    จันทวังโส
4
8 โรงเรียนบ้านแก้ว กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงลินลดา    ทองดี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    นันทเพชร
3. เด็กหญิงศิรภัสสร    ชาพู
1. นางธิติกาญจน์    พัฒน์อมรไชย
2. นางวิไลวรรณ    ศรีมันตะสิริภัทร
6
9 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายปฏิภัทร    ผลิพืช
2. เด็กหญิงรัชชดา    วงษ์ประยูร
3. เด็กหญิงณัฐนรี    หอมทวี
1. นางกุลธิดา    ตั้งมั่น
2. นายอภิรมย์    พิงกุศล
12
10 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายอภิรักษ์    มณฑาสุวรรณ
2. เด็กหญิงอภิญญา    มณฑาสุวรรณ
3. เด็กชายนัสชัย    เกาะเหมือน
1. นางสาวกมลพร    เข็มทอง
2. นางวรรณี    มากพงศ์
8
11 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แซ่ลี้
2. เด็กหญิงโสรยา    เรืองศรี
3. เด็กชายภาณุพงศ์    เกตุแก้ว
1. นางนริศรา    นัมคณิสรณ์
2. นางวรรณภา    อยู่เทศ
8
12 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงพรชนิตว์    พรายงาม
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ประมวล
3. เด็กชายณัฐพงศ์    ศรีบุญ
1. นางประภา    แสงสว่าง
2. นายสมพล    ประเสริฐสังข์
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................