งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงลลิตา    ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายรัตติพงษ์    ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    เล้าอรุณ
1. นางชุติมนฑน์    ยมหา
2. นางสาวดลหทัย    พิทักษ์โกศล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายชนะศักดิ์    ปุ้งเผ่าพันธุ์
2. เด็กชายกมลวัทน์    ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงพรอุษา    เมืองธรรม
1. นางบรรจง    ผิวขาว
2. นางเกื้อกูล    ทองวิเวก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนวัดหนองคัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงฐิดาพร    อยู่ศรีสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ทรงศิลป์
3. เด็กหญิงสุชาวดี    ทองเปรม
1. นางสาวนันทวดี    วรรณสุข
2. นางพิศมร    วิชญธรกุล
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงกิตติมา    พวงมะเดื่อ
2. เด็กหญิงชมพูนุท    บัวคำ
3. เด็กหญิงนพรัตน์    นาคนวน
1. นางสาวชาลิสา    ชิมโพธิ์คลัง
2. นางสาวสุกัญญา    โถสุวรรณ์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................