งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านคลองลาว กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงอริสรา    จุฬามณี
2. เด็กหญิงสิริจรรยา    วงษาสันต์
3. เด็กหญิงณิชกมล    โฉมเฉลา
1. นางสาวมณีรัตน์    คุ้มวงศ์ดี
2. นางสาวสุภาวดี    บุตตะวงค์
9
2 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา    จันทร์คำ
2. เด็กหญิงภูษณิศา    มัธยมชาติ
3. เด็กหญิงศศิญา    ทองทิพย์
1. นางสาวนพวรรณ    เชื้อวงษ์
4
3 โรงเรียนบ้านวังปลา กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายกฤษฎา    นุชประมูล
2. เด็กชายเอกชาติ    อ่อนสุข
3. เด็กชายกิตติกร    จิรัมย์
1. นางพิมพ์สุภัค    สรวมศิริ
2. นางศรีจันทร์    บุญควง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวัดโขมง กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงดวงนภา    อภิรมย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ธรรมฤทธิ์
3. เด็กหญิงพินทิพย์    สิทธิชัย
1. นางขวัญฤดี    ไชยชาญ
2. นางสาวสุฑารัตน์    ขีณาวัฒ
7
5 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงลลิตพรรณ    กตัญญู
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์    ปราบไพริน
3. เด็กหญิงพิมพ์ชญา    มะลิผล
1. นางนิภา    โต๊ะสัมฤทธิ์
2. นางเสาวนีย์    ภานุสุวัฒน์
5
6 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงไอรดา    หอยสังข์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ใจคำ
3. เด็กหญิงสายใจ    หุ้นมัชชะ
1. นางสาวกุลธิดา    ตั้งมั่น
2. นางภิรมย์    พิงกุศล
7
7 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงนันธิดา    โยราช
2. เด็กหญิงวรรณปิยภรณ์    ลันพูม
3. เด็กหญิงธนพร    มุกดาสนิท
1. นางสมจิตร    ไชยชนะ
2. นางสาวสุลาวัลย์    อินทร์กอ
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงนริศรา    บุตรทะนา
2. เด็กหญิงวรรณกนก    อักชาติ
3. เด็กชายสุทัศน์    เลไทสงค์
1. นางกัญญัช    สระทองพรม
2. นางอโณทัย    สมสะอาด
6
9 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงสุนิสา    นิ่มนวล
2. เด็กหญิงสิรีธร    สกัดกลาง
3. เด็กหญิงชิตชนก    อุ่นเรือน
1. นางสาวชาลิสา    ชิมโพธิ์คลัง
2. นางสาวสุกัญญา    โถสุวรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................