งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงชุติมา    จะเมรัมย์
2. เด็กหญิงวิยะดา    บุตราศรี
3. เด็กชายศรายุทธ    ฤทธิ์สมนะ
4. เด็กหญิงวลีรัตน์    พกุลานนท์
5. เด็กหญิงพรวลัย    ผาสุข
6. เด็กหญิงพรรัตน์    ผาสุข
1. นางระพีพร    คำนวนแสง
2. นางวาสนา    มุกดาสนิท
2 โรงเรียนบ้านเนินจำปา กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายวีรภาพ    บุตรวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองทา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    สิมมา
4. เด็กหญิงอัมพิกา    ดุชิตา
5. นางสาวจันจิรา    เผ่าพันธุ์ดี
6. นางสาวชลธิชา    สมมาตร
1. นางสาวชมพูนุท    บุญอากาศ
2. นางสาวรัชนี    เงินถ้วน
3. นางอรัญญา    แสงสุวรรณ
3 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ประจงใจ
2. เด็กหญิงเสาวณิต    ปราณนคร
3. เด็กหญิงสมหวัง    เสริฐเมืองปัก
4. เด็กหญิงพิมลดา    ศิลาลาส
5. เด็กหญิงศศิประภา    บำรุงเวช
6. เด็กหญิงสุพรรษา    บุญเกิด
1. นางสาวนภาพร    กันยาทอง
2. นายอุทัย    สุวรรณเรือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................