งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงศศิวิมล    เคหะธรรม
2. เด็กหญิงเนตณภา    เหล่าโก๊ก
3. เด็กหญิงจันทนา    อินทนิน
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พรพูนศักดิ์
5. เด็กหญิงอทิตยา    วงษ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงกุลวดี    ศรีทับทิม
1. นางสาวระพีพร    คำนวนแสง
2. นางสาวสราญจิต    สังสี
3. นางสาวสุกัญญา    ฝึกฝนจิตต์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงอรอุมา    ยินดีทรัพย์
2. เด็กหญิงภนิตา    นาคเกษม
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    สุดใจ
4. เด็กหญิงวราภรณ์    สุดใจ
5. เด็กหญิงสุภัทรา    ศิริ
6. เด็กหญิงณัฐพร    โภคา
1. นางสาวสายรุ้ง    อินทร์วิเศษ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ    โพธิ์วิเศษ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ถมตะขบ
2. เด็กหญิงนีน่า    สา
3. เด็กหญิงพรชนิตว์    ไชโย
4. เด็กหญิงขวัญจิรา    อรัญวงศ์
5. เด็กหญิงลักษมี    ทรัพย์แก้ว
6. เด็กหญิงพีรัชดา    นวาวัตน์
1. นางสาวพัชรี    ใบบัว
2. นางสาวสุพรรณี    ศรีจักร
3. นางสาวสุวรรณี    คชเดช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงปวีณา    ถาวร
2. เด็กหญิงนพวรรณ์    กริชทอง
3. เด็กหญิงศิลินทร    มุ่งนา
4. เด็กหญิงณิชา    พินธุ
5. เด็กหญิงอัฉราวดี    วงษ์ทองดี
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ    พึงสวาท
1. นางสาวนภาพร    กันยาทอง
2. นายอุทัย    สุวรรณเรือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................