งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดพลับ กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงอ้อม    มานเหมือน
2. เด็กหญิงสุรีวรรณ    ภาวจันทึก
3. เด็กหญิงกานติมา    หลีกภัย
1. นางสุขสวัสดิ์    ทองคำดี
9
2 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงสิกัลญา    ทรัพย์โภคา
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา    รักษากิจ
3. เด็กหญิงนุชนาฎ    ฉาสันเทียะ
1. นางสาวพรพรรณ    ดอกไม้ทอง
11
3 โรงเรียนวัดหนองสีงา กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ความเพียร
2. เด็กหญิงระวิวรรณ    อรุณพรต
3. เด็กชายศุภกิจ    เฟื่องทัน
1. นางเรณู    นิยมวาณิชา
9
4 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงวิลาสินี    สันประเสริฐ
2. เด็กหญิงประภัสสร    ใจสุทธิ
3. เด็กหญิงกัลยา    ยอดพันธ์
1. นางจินตนา    ทัพรัตน์
2. นางนฤมล    อยู่บุรี
7
5 โรงเรียนบ้านตาเลียว กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายวีระชัย    ก้อมมะณี
2. เด็กชายสุวิชญาน์    ราษฎร์เจริญ
3. เด็กชายธนภัทร    โล่เลี้ยง
1. นายสุวิทย์    จิตรเจริญ
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงวรรณภา    ปัญบูรณ์
2. เด็กหญิงอภิชญา    สร้อยสน
3. เด็กหญิงวาสนา    นาดอนคู่
1. นางนิภา    โต๊ะสัมฤทธิ์
5
7 โรงเรียนวัดหนองคัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายธีรพงษ์    พึ่งพระพร
2. เด็กชายกวิน    ตันยาพรชัย
3. เด็กชายอโนชา    ชุมเจริญ
1. นางดาวรุ่ง    งามจริต
2. นายยงยุทธ    วงค์กุลพิลาศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์    ธนมูล
2. เด็กชายจิราภัทร    หาญกล้า
3. เด็กชายศุภาภร    เพ็งพิศ
1. นางกุลธิดา    ตั้งมั่น
2. นางภิรมย์    พิงกุศล
6
9 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายนาวินต้า    พรมวงศ์สา
2. เด็กชายจารุเดช    เจริญสุข
3. เด็กชายพลกฤต    วิเศษผง
1. นางสมจิตร    ไชยชนะ
2. นายอธิพัชร์    รัตนภาค
4
10 โรงเรียนบ้านซอยสอง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายนพดล    อยู่จำเนียร
2. เด็กชายนันทกร    โพธิสุวรรณ
3. เด็กชายธนัชชัย    โคตรสมบัติ
1. นางสาวชุติมา    สุทธิวารี
2. นายสมบัติ    พรจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนบ้านโป่งวัว กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายภัทรพล    พุฒพันธ์
2. เด็กชายอภินนท์    รูปขำ
3. เด็กชายธีรเทพ    สิมา
1. นางสาวจุฑารัตน์    แก้วจันทร์
2. นายมนัญชัย    ชาวแกลง
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................