งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดพลับ กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงอ้อม    มานเหมือน
2. เด็กหญิงสุรีวรรณ    ภาวจันทึก
3. เด็กหญิงกานติมา    หลีกภัย
1. นางสุขสวัสดิ์    ทองคำดี
2 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงสิกัลญา    ทรัพย์โภคา
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา    รักษากิจ
3. เด็กหญิงนุชนาฎ    ฉาสันเทียะ
1. นางสาวพรพรรณ    ดอกไม้ทอง
3 โรงเรียนวัดหนองสีงา กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ความเพียร
2. เด็กหญิงระวิวรรณ    อรุณพรต
3. เด็กชายศุภกิจ    เฟื่องทัน
1. นางเรณู    นิยมวาณิชา
4 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงวิลาสินี    สันประเสริฐ
2. เด็กหญิงประภัสสร    ใจสุทธิ
3. เด็กหญิงกัลยา    ยอดพันธ์
1. นางจินตนา    ทัพรัตน์
2. นางนฤมล    อยู่บุรี
5 โรงเรียนบ้านตาเลียว กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายวีระชัย    ก้อมมะณี
2. เด็กชายสุวิชญาน์    ราษฎร์เจริญ
3. เด็กชายธนภัทร    โล่เลี้ยง
1. นายสุวิทย์    จิตรเจริญ
6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงวรรณภา    ปัญบูรณ์
2. เด็กหญิงอภิชญา    สร้อยสน
3. เด็กหญิงวาสนา    นาดอนคู่
1. นางนิภา    โต๊ะสัมฤทธิ์
7 โรงเรียนวัดหนองคัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายธีรพงษ์    พึ่งพระพร
2. เด็กชายกวิน    ตันยาพรชัย
3. เด็กชายอโนชา    ชุมเจริญ
1. นางดาวรุ่ง    งามจริต
2. นายยงยุทธ    วงค์กุลพิลาศ
8 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์    ธนมูล
2. เด็กชายจิราภัทร    หาญกล้า
3. เด็กชายศุภาภร    เพ็งพิศ
1. นางกุลธิดา    ตั้งมั่น
2. นางภิรมย์    พิงกุศล
9 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายนาวินต้า    พรมวงศ์สา
2. เด็กชายจารุเดช    เจริญสุข
3. เด็กชายพลกฤต    วิเศษผง
1. นางสมจิตร    ไชยชนะ
2. นายอธิพัชร์    รัตนภาค
10 โรงเรียนบ้านซอยสอง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายนพดล    อยู่จำเนียร
2. เด็กชายนันทกร    โพธิสุวรรณ
3. เด็กชายธนัชชัย    โคตรสมบัติ
1. นางสาวชุติมา    สุทธิวารี
2. นายสมบัติ    พรจันทร์
11 โรงเรียนบ้านโป่งวัว กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายภัทรพล    พุฒพันธ์
2. เด็กชายอภินนท์    รูปขำ
3. เด็กชายธีรเทพ    สิมา
1. นางสาวจุฑารัตน์    แก้วจันทร์
2. นายมนัญชัย    ชาวแกลง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................