การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
             การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระดับกลุ่มโรงเรียน/ศูนย์การแข่งขันให้ทำการแก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน 

>> เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระดับกลุ่มโรงเรียน/ศูนย์การแข่งขัน <<

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
             การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งทำสำเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน(วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้  **หากมีเหตุผลในกรณีผู้เข้าแข่งขันมีการแข่งขันหลายรายการอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ โดยกำหนดระยะเวลาการยื่นเอกสารขอเปลี่ยนตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559**
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

>> ดาวน์โหลดหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน <<

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 18:05 น.