หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวรายา ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด ผู้ดูแลระบบรายงานผลระดับเขตพื้นที่
2 นายสุทัศ วิลัยการ ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ส่วนกลาง)
3 นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ส่วนกลาง)
4 นางอรุณรุ่ง สุขเกลอ ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ส่วนกลาง)
5 นางสาวภาวิตรา วรานันทกร ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
6 นายสุริยา การ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
7 นางสาวกิรณา จินโนรส เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
8 นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
9 นางสาวสุนทรี คงขวัญ ครู โรงเรียนบุญสมวิทยา เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
10 นางสาวนภัทร บำรุงรักษ์ ครู โรงเรียนบุญสมวิทยา เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
11 นายวิสิษฐ สังฆเวช ครู โรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
12 นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา ครู โรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
13 นายสมชาย สกุลนอก ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
14 นางสาวธิดารัตน์ เทียนชัย ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
15 นางชนิศา ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดหนองบัว เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
16 นางสาวมัญชรีย์ ศรีกาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
17 นายปราโมทย์ จันทกิจ ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
18 นางสาวเสาวลักษณ์ มุทุธรรมลักษณ์ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
19 นางสาววารุณี กิตติเวช ครู โรงเรียนวัดพลับพลา เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
20 นางสาวพิมสุดา บุญเกิด ครู โรงเรียนวัดพลับพลา เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
21 นายปราโมทย์ จันทกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
22 นางสาวภาวิตรา วรานันทกร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
23 นายสุริยา การ่อน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ประมวลผลระดับเขตพื้นที่(ศูนย์แข่งขัน)
24 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน
25 นายชูยศ ภานุมาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน
26 นายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน
27 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน
28 นายวรพันธ์ เพชรางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน
29 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน
30 นางบุญช่วย วิจาระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน
31 นายสายัณต์ อุตทอง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
32 นางสาวหยาดฝน เดชโอภาส ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
33 นายธีระ เจริญนาม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
34 นางสาวชนาพร แซ่ปัง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
35 นายณัฐภัทร นาคเสนีย์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
36 นายชำนาญ เกยชัย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
37 นางสาวชนิมาศ สุขศานต์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
38 นางสาวมัญชุสา อุตทอง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
39 นายพรชัย นุ่มเจริญ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
40 นางสาวจันจิรา เจริญภักดิ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
41 นางสาวนพรัตน์ รจนากูล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
42 นายวรุฒ นามธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
43 นางสาวประภัสสร โพธิ์ภักดิ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
44 นางสาวสุธาทิพย์ รูปใหญ่ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
45 นางสาวกาญจนศิริ ช่างจัด ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
46 นายประกิจต์ บุตรโคตร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
47 นางสาวสมรรัตน์ จันทรากานตานันท์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
48 นางสาวกัลยารัตน์ สุทธิ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
49 นางสาวขวัญหทัย รัตนสร้อย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
50 นางสาวศรัณยาพร วรรณศิริ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
51 นางสาวกิตธีรา กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
52 นายเอนกชาติ ดีประชา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
53 นายพรหมประสิทธิ์ อวรัญ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
54 นายรณชัย คงนิมิตร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
55 นางสาวกอแก้ว แสวงการ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
56 นางสาวสาวิตรี กิจนาวา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
57 นางสาวอินทิรา กลิ่นเกษร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
58 นางสาวชุติมา สิงหพันธ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
59 นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
60 นางสาวธัญชนก กุลธนาโชคสุนทร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
61 นางสาวเดือนนภา คงเฟือง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
62 นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
63 นางสาวโสฬส ประภาโส ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
64 นางสาวมุกดา รัตนเกิด ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
65 นางสาวเกษราภรณ์ เฉลิมพงษ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
66 นางสาวครองทรัพย์ ชนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
67 นางสาวอัจฉรา จงดี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
68 นางสาววริศรา บุญธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระดนตรี
69 นายสุริยา ชมศาสตร์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
70 นางสาวนิตยา สมภา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
71 นางสาวไพลิน บุญนา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
72 นางศิละพร มณีคำ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
73 นางนภาวรรณ บุญชุ่ม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
74 นางณรัตน์ธนพร อันทะศรี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
75 นางสุมณฑา ชนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
76 นางสาวปริศนา งามสุข ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
77 นางอนิสา มโนรมย์ภัทรสาร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
78 นางสาวปฏิญญา ไทยประยูร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
79 นางวรการ คงช่วย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
80 นางสาวกนกวรรณ นิสสัย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
81 นางสาวยุวธิดา ปุณโณฑก ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
82 นางสาวปนิดา เจริญวงษ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
83 นางสาวอุษณีย์ รำไพ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระนาฏศิลป์
84 นางธรรศญา ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
85 นางวนิดา รื่นรมย์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
86 นางปทิตตา เรืองรัตน์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
87 นางอารีรัตน์ พูลวงศ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
88 นางสุนันท์ กุลชัย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
89 นางสาวปรารมย์ หวังสุข ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
90 นายปราโมทย์ โพธิผล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
91 นางปิณิดา สุวรรณพรหม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
92 นายสายัณต์ อุตทอง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
93 นายสุริยา ชมศาสตร์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
94 นางกาญจนา กมุทโยธิน ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
95 นางวิสสุตา เวชชาชีวะ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
96 นางสาวสมาน วัฒนรังษี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
97 นายอิทธิพล ถนอมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
98 นายสุภาพ ทองนวล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
99 นางเชน ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
100 นายจักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
101 นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายเอกสาร ประมวลผลและรายงานผล
102 นายจำลอง อุทัยรัศมี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายเอกสาร ประมวลผลและรายงานผล
103 นางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายเอกสาร ประมวลผลและรายงานผล
104 นางสาวสหัสทยา บุญเรือง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายเอกสาร ประมวลผลและรายงานผล
105 นางสาวณัฐชยา สินชัย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายเอกสาร ประมวลผลและรายงานผล
106 นางสาวพลอยไพลิน ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายเอกสาร ประมวลผลและรายงานผล
107 นายวิสิษฐ สังฆเวช ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายเอกสาร ประมวลผลและรายงานผล
108 นางสาวปาวีณา อนันตสุข ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายเอกสาร ประมวลผลและรายงานผล
109 นางวรินทร์พร สะอาดศรีวีรเดช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กรรมการฝ่ายเอกสาร ประมวลผลและรายงานผล
110 นางสาวยุวลักษณ์ ประคองกูล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กรรมการฝ่ายเอกสาร ประมวลผลและรายงานผล
111 นางสาวมนทิรา ปริมณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กรรมการฝ่ายเอกสาร ประมวลผลและรายงานผล
112 นางวิสสุตา เวชชาชีวะ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
113 นางปัทมา สฤษดิ์ศิริ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
114 นางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
115 นายจิรพงศ์ ใจบุญ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
116 นายกฤติภาศ เจริญงาม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
117 นางสาวปาวีณา อนันตสุข ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
118 นายเสนีย์ วะสิโน ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
119 นายจำลอง อุทัยรัศมี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
120 นายอานัฐ ปรีสมบัติ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
121 นายภาคภูมิ ช้างใหญ่ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
122 นายวรกฤต พินธุธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
123 นายจิรพงศ์ ใจบุญ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
124 นายรัตนะ พาเที่ยง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
125 นายธีระพร ดอนลาดลี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
126 นายกฤติภาศ เจริญงาม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
127 นายพรศิษฎ์ คำรอด ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
128 นางสาวณัฐชยา สินชัย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
129 นางวันเพ็ญ ศิริสังข์ไชย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายอาหารและการเงิน
130 นางปัทมา ชิตวิเศษ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายอาหารและการเงิน
131 นางสาวพรทิพย์ จินดา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายอาหารและการเงิน
132 นางสายธาร บุญทา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายอาหารและการเงิน
133 นางสมปอง นาคพงษ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายตกแต่งภูมิทัศน์และสถานที่แข่งขัน
134 นางภาวนา นามธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายตกแต่งภูมิทัศน์และสถานที่แข่งขัน
135 นางจันทนี สัจจาธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายตกแต่งภูมิทัศน์และสถานที่แข่งขัน
136 นางมนต์แข ภิบาลชนม์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายตกแต่งภูมิทัศน์และสถานที่แข่งขัน
137 นางสาวนพรัตน์ ภิรมย์หวาด ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายตกแต่งภูมิทัศน์และสถานที่แข่งขัน
138 นายมงคล เกิดลาภ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายตกแต่งภูมิทัศน์และสถานที่แข่งขัน
139 นางโสภา สิทธิกร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายตกแต่งภูมิทัศน์และสถานที่แข่งขัน
140 นางงามตา รัตนสร้อย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายตกแต่งภูมิทัศน์และสถานที่แข่งขัน
141 นายเสนีย์ วะสิโน ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
142 นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
143 นายจิรพงศ์ ใจบุญ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
144 นายกฤติภาศ เจริญงาม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
145 นางสาวปาวีณา อนันตสุข ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
146 นางสาวพลธิภา แซ่ตั๋น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
147 นายภาคภูมิ ช้างใหญ่ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
148 นางกาญจนา กมุทโยธิน ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายประเมินผล
149 นางสาวณัฐชยา สินชัย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายประเมินผล
150 นางสาวปาวีณา อนันตสุข ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายประเมินผล
151 นางสาวสหัสทยา บุญเรือง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายประเมินผล
152 นางสาวพรพรรณ สุทธิวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ผู้ประสานงาน
153 นางเพ็ชรัตน์ บุญเรือง ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
154 นายหัสชัย สะอาด ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
155 นางสายชล ทองนวล ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
156 นางสาวสุชัญญารักษ์ โภคินบริบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
157 นางศุภวรรณ ประทุมราช ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
158 นายภานุ ชยาวาณิชกุล ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
159 นางพูนทิพย์ สวัสดิไชย ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
160 นางปราณี ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
161 นางสาววนิดา ล้อมวงศ์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
162 นางนฤมล มีมาก ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
163 นางสุชญา เปี่ยมพร้อม ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
164 นางธัญญารัตน์ ตันตวาที ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
165 นางสุนทรีย์ รูปใหญ่ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
166 นางสาววรัญญา สุขาจิตต์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
167 นายสมชาย สกุลนอก ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
168 นางสุทธิธาดา ฮายีมา ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
169 นางบุญพา แก้วมณี ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ผู้ประสานงาน
170 นางสาวภัทรลดา ประมาณพล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายต้อนรับ
171 นางสาวอิงคพัฒน์ พมพล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายต้อนรับ
172 นายวสันต์ คำพระ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายต้อนรับ
173 นางสาวสุวรรณี ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายต้อนรับ
174 นางสาวณัฐณิชา ภูมิแสน ครูโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายต้อนรับ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 081-7615382 (ผอ.รายา ปัญจมานนท์)
ผู้รับผิดชอบระบบลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]