หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cti1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางบุญสม คำเนตรโรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ วัฒนชีพโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางวิไลนาฎ นิยมนาโรงเรียนวัดเสม็ดงามกรรมการ
4. นายสงบ พงษากิจโรงเรียนวัดช้างข้ามกรรมการ
5. นางสาวธารีรัตน์ ใจอารีย์โรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสังเวียน ธรรมกิจโรงเรียนวัดพลับพลาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ลาภวิไลโรงเรียนบ้านชำโสมกรรมการ
3. นางจันทร บุญรอดรักษ์โรงเรียนวัดนายายอามกรรมการ
4. นางพรรณทวี พิทักษ์ผลโรงเรียนวัดโป่งแรดกรรมการ
5. นางฐมนพรรษ ผ่องสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านแก้วประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ วงศ์กุลพิลาศโรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย ลมงามโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
4. นางพจนีย์ มากสวัสดิ์โรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
5. นางเสวย สิงโตสีโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวฐิติวรรณ วัฒนรังษีโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐช์ยา สีแก้วโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางวิภา อานามวัฒน์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ชนะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแหวนกรรมการ
5. นางมารศรี พิลาโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางธิดา กลิ่นเกษรโรงเรียนวัดวังเวียนประธานกรรมการ
2. นางกัญญา วรรณประภาโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
3. นางสาวปรียา อารีย์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นางไมตรี นัตตาโรงเรียนวัดวังหินกรรมการ
5. นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชยโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวสนาน เจริญนานโรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ โพธิคุณโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายอรรณพ สรรพคุณโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
4. นางสาวสุปราณี นาโควงค์โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
5. นางสาวอลิสา วารีโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางปัทม์พร วงษ์ปรีชาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางอำนวย พงษ์พานิชโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นางศศิลชา สมุทรผ่องโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
4. นางสาวราตรี จิตต์ธรรมโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
5. นางเรณู บุญธรรมโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสายชล ทองนวลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา เปรมปิยศรีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางสาวกันยกานต์ บุญมานะโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
4. นางสาวดลหทัย พิทักษ์โกศลโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
5. นางสาวณัฐชยา สีแก้วโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางณิชาภัทร ราชนิยมโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางปริญญา ท่าม่วงโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นางสุวพัชร บุตรฉัยยาโรงเรียนบ้านสะพานเลือกกรรมการ
4. นางสาวเยาวภา รัตนาธรรมโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
5. นางองุ่น สกุลนอกโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางบุปผา สุขภาคกิจโรงเรียนวัดเกาะตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางรณิดา ศิริถ้วยทองโรงเรียนตังเอ็งกรรมการ
3. นางสาวพุดตาล ชาญวิชาโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางสาวรัชนี คลังสุวรรณโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการ
5. นางสาวเขมิสรา สีหาราชโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ อรุณโณโรงเรียนวัดพลับพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา สะหายโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นางนงเยาว์ เสนะวงศ์โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
4. นายทองจันทร์ ชาวไร่โรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
5. นางวราภรณ์ คำรอตครูนอกประจำการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางปุณณภา สงเคราะห์โรงเรียนวัดเกาะขวางประธานกรรมการ
2. นางสมคิด แซ่เตียวโรงเรียนตังเอ็งกรรมการ
3. นางจีรภา นิธิวิโรฒโรงเรียนวัดหมูดุดกรรมการ
4. นางสงกรานต์ จุนเจือโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
5. นางสุวดี คุ้มตระกูลโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอุษณีย์ รำไพโรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นางวันดี ฉลานุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นางสุกัลยา วีรพงษ์โรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
4. นางณิชาภัทร คำรอดโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการ
5. นางชุติมา เปรมปิยศรีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ แสงกระหนึกโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียา อารีย์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นายเกณภพ บุญรักษาโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
4. นายประถม สิมาจารย์โรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
5. นางสาววันทนา เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดรำพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางเบญจวรรณ พงษ์ขจรโรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี อินทรโสภาโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
3. นางสมพร แสวงการโรงเรียนวัดแสลงกรรมการ
4. นางสุรีย์ สุวรรณกล่อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางพิศสมัย ต่อพลโรงเรียนวัดพลับพลาประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน พรหมเกตุโรงเรียนวัดเขาวงกตฯกรรมการ
3. นางณรัตน์ธนพร อันทะศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางเครือจันทร์ กิตติธรรมโมโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นายปลวัชร ผ่องผลโรงเรียนวัดหนองแหวนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายมงคล บุญกองโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพุชนารถ อิสรานุวัฒโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
3. นางสาวจรรยา รุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านคลองครกกรรมการ
4. นางสมใจ แก่นบุญโรงเรียนวัดตะกาดเง้ากรรมการ
5. นางกัญญ์ญาณัฐ บุรพกรณ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีมารุต พลอันโรงเรียนบ้านโป่งวัวประธานกรรมการ
2. นางอนุชินา ทองสุวรรณโรงเรียนบ้านเจ้าหลาวกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ เทียนชัยโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นางวิระพรรณ ศรีสรวลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ศิริธรรมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีมากโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ขวัญกิจบุญชัยโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
3. นางสาวนราทิพย์ เภกะสุตโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวศิราภรณ์ มิ่งมีชัยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นางสาวกันย์ฉัฐ พละสมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางดวงแข ธิมาชัยโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิราวรรณ วันโสภาโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นางสาวหยาดพิรุณ แจ่มศรีจันทร์โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ณรงค์เพชรโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ สหัสโชติโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประภาศรี วนสิริกุลโรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นางวิมล พงษ์มิตรโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางสมใจ เสริมสัยโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการ
4. นายกฤษดา ปัดตาลาโพธิ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1กรรมการ
5. นางสาวมาลี ศรีสมานโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางกุหลาบ กะมะโนโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย บัลลังค์โรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นางจิรภา หนูด้วงโรงเรียนวัดเกาะขวางกรรมการ
4. นางนรมน ขันตีโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า กรรมการ
5. นายเกศ ศรีวัฒนพลโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ กิจชลโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสุนทรา ฉากเขียนโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางมะลิซ้อน โกสัลล์วัฒนาโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางรัชนี แสงสว่างโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางวิระพรรณ ศรีสรวลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกดสยาม ลมงามโรงเรียนบ้านโคกวัดประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ตลับทอง โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา นามอินทร์โรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค์โรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
5. นางปนัดดา เริ่มรักษ์โรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ์ วะโรโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายกดสยาม ลมงามโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
3. นางสาวมนัสชยา ธรรมลิขิตโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นายกิตติ เนตรประโคนโรงเรียนวัดรำพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสิริพร เกษรุ่งเรืองโรงเรียนวัดแก่งหางแมวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิกาญจน์ สิทธิบุศย์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171กรรมการ
3. นายวัฒนา จันทมงคลโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางนิชรัตน์ หงษ์ทองโรงเรียนวัดหนองแหวนกรรมการ
5. นางสาวพรรณี รัตนสร้อยโรงเรียนตังเอ็งกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางรัชนี แสงสว่างโรงเรียนบ้านแก้วประธานกรรมการ
2. นางจรินทร์ มนอ่อนโรงเรียนบ้านสะพานเลือกกรรมการ
3. นางสาวนิติยา เงินงามโรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศารามกรรมการ
4. นายแก่นนคร พูนกลางโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ กรรมการ
5. นางสาวกิมโอ่ง ฉายศิริโรงเรียนบุญสมวิทยา กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา โถสุวรรณ์โรงเรียนบ้านวังไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ เจริญพรโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายมงคล บุญกองโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
4. นางสาวสิริพร ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
5. นางภัทรินทร์ เทพภิบาลโรงเรียอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี เพ็ชรรัตน์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นางวรวรรณ กิจนิยมโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรา พานสุวรรณโรงเรียนบ้านยางระหงกรรมการ
5. นางสาววิลัยพร โพธิงามโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนพพร ศรีสุขโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามประธานกรรมการ
2. นางปิณิดา สุวรรณพรมโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ศรีสัจจะโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ภุชงค์โรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเสวย สิงโตสีโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยากรรมการ
2. นางชนิศา ศรีกระจ่างโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางดวงเดือน ทรัพย์สมบัติโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นางพรพิมล อ่อนอินทร์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นางสาวพจนา ศรีกระจ่างโรงเรียนวัดแสลงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายปลวัชร ผ่องผลโรงเรียนวัดหนองแหวนประธานกรรมการ
2. นางรพีพร คำนวณแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางเครือวัลย์ ศรีหนารถโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวปารีณา ทองตื้อโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
5. นายถิรวัฒน์ ถัมพาพงษ์โรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิต สะอาดโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)กรรมการ
2. นางสาวอรสา ณัมคนิสรณ์โรงเรียนวัดเสม็ดงามกรรมการ
3. นางปรีเปรม ชิดอรุณโรงเรียนวัดเกาะขวางกรรมการ
4. นางสาวพรรณวดี ชำนาญภักดีโรงเรียนบ้านสะพานเลือกกรรมการ
5. นางสาวจิรภา พันศรีโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา โชคช่วยพัฒนากิจโรงเรียนบ้านต้นกระบกประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี ปาณัณณพโรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
3. นางภัสสร บุญอยู่โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เทพสิทธานุวัฒน์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นางเพ็ชรรัตน์ บุญเรืองโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสำเนา จิตนาวสารโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ใบบัวโรงเรียนบ้านวังอีแอ่นกรรมการ
3. นางระพีพร คำนวณแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางสาววรรณภี ชินนอกโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ กลิ่นขจรโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเสวย สิงโตสีโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาลีวรรณ พิริยะนนทกุลโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ หอมขจรโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ผลารุจิโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นางจารุณี เนื่องสิทธะโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายปรัชญา เพ็ชรัตน์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นางสาวสุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุลโรงเรียนบ้านหนองเจ็กสร้อยกรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง นาคสกุลโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
4. นายจรัญ มนอ่อนโรงเรียนวัดทุ่งเบญจากรรมการ
5. นางสาวบุษบา ไทยนิยมโรงเรียนวัดคมบางกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ฉากเขียนโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวธนนันท์ คำสาริรักษ์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายหัสชัย สะอาดโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการ
4. นางภารดี พลศักดิ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2กรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ กลิ่นขจรโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายจำลอง เกษีโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
2. นางพจนา ดาวไสวโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายสัณฑคม เซี่ยงว่องโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นางสาววันทนา โพธิชัยโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
5. นายกดสยาม ลมงามโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมภาร ไชยเสนาโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นางสุดารัตน์ สีสดโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
3. นายนิมิตร สวัสดิชัยโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
4. นายปราโมทย์ จันทกิจโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
5. นางสาลีวรรณ พิริยนนทกุลโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพัลลภ ไชยเจริญโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นางสาวศิริรักษ์ พินิจนอกโรงเรียนบ้านหนองเจ็กสร้อยกรรมการ
3. นายอำนวย ไชยสารัตน์โรงเรียนวัดเกาะโตนดกรรมการ
4. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
5. นางจันทนา ฝากกายโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บุญรอดรักษ์โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ กำเลิศทองโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นายวิชัย สร้อยกูลโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ วังหนองเสียวโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
5. นางดวงเดือน ทรัพย์สมบัติโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
6. นางสาวสุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุลโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
7. นางเพลินพิศ ภู่ระหงษ์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บุญรอดรักษ์โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ กำเลิศทองโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นายวิชัย สร้อยกูลโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ วังหนองเสียวโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
5. นางดวงเดือน ทรัพย์สมบัติโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
6. นางสาวสุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุลโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
7. นางเพลินพิศ ภู่ระหงษ์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางชวิศา พะโยมโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ปฐมบูรณ์โรงเรียนตังเอ็งกรรมการ
3. นางสาวเมธาวี คำรอตโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
4. ว่าที่เรือตรีศุภชัย ดวงเพชรโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
5. นางวรินญา วิถีโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวชนิตร์นันทน์ วงษ์สุวรรณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นางปราณี กลิ่นกรองโรงเรียนวัดแก่งหางแมวกรรมการ
3. นางอุบล เปลี่ยนไธสงโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางสาววรรณภา บุญอุตสาหะโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นางสาวรัชนิกร จันทรพิกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบรรจง ผิวขาวโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางมยุรี วรรณสุขโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
4. นายนภดล ศิลปะพรมโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการ
5. นางอิสรีย์ ช้อนทองโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพงศ์สิริ พ่วงพลับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นางสาววิยดา แก้วมากโรงเรียนวัดเกาะตะเคียนกรรมการ
3. นายพิริยะ แสนเสนาะ โรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายธานี ท่าม่วงโรงเรียนวัดเสม็ดงามกรรมการ
5. นางสาวณัฐชยา สินชัย โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวนภาพร บุญฤทธิ์โรงเรียนยอแซฟวิทยากรรมการ
2. นายธิติพนธ์ นำพาโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นายชัยยา ตองอ่อนโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นายณรงค์กร ท่าม่วงโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กรรมการ
5. นางชมภู รอยศิริโรงเรียนบ้านเนินจำปา กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ภานุสุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ เกลียดความชั่วโรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
3. นางสาววิยะดา แก้วมากโรงเรียนวัดเกาะตะเคียนกรรมการ
4. นายธานี ท่าม่วงโรงเรียนวัดเสม็ดงามกรรมการ
5. นางรัจจนา พงษ์ขยันโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางคนึง ทรัพย์เจริญโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นายเสรี มุ่งอุ่นกลางโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
3. นายปฐมชัย สีระแสง โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ ชัยศักดิ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
5. นายกันตภณ สอนศรีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นายสนอง อินทรวิสูตรโรงเรียนบ้านเจ้าหลาวกรรมการ
4. นายวินัย ศิริชนม์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการ
5. นางแธทรีญา เปิดปัญญาโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางอุษา ทาทองโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชราวดี กงบุราณโรงเรียนวัดแสลงกรรมการ
3. นางสิริพรรณ ทับทองโรงเรียนบ้านท่าแฉลบกรรมการ
4. นางสุนิสา ทวีทรัพย์ชวนัลโรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นางแธทรีญา เปิดปัญญาโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวจริยา เฟื่องภักดิ์โรงเรียนวัดคมบางประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนุช บุราณรมย์โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ตับทับโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางณัฏฐวรีย์ หัวหว้าโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
2. นางจงมี อองดาโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
3. นางสาวอนันต์ บุญชูโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
4. นางจิดาภา พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
5. นายรักษพงษ์ ทัดเทียมโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอรัญญา อินทรีเกิดโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ฝึกฝนจิตต์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางพรรณนิภา แสงสุวรรณโรงเรียนวัดหนองสีงากรรมการ
4. นางสาวดาริกา สมนึกโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
5. นายธวัชชัย เจรดงโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิเวศ อองละออโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางชนิศา ศรีกระจ่างโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ชัยศักดิ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นางสาวณัฐชยา สินชัยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายณรงค์กร ท่าม่วงโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรัตนา หฤทัยโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นางจุฬา พรพานิชโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
3. นางสุกัลยา วรีพงษ์โรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
4. นางสาวนุสรา จันดาผลโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
5. นางธัญญารัตน์ ตันตวาทีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวนิภาพร มาระยาท โรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
2. นางสำเนา สระทองจันทร์ โรงเรียนวัดคลองขุด กรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย เจริญกัลป์โรงเรียนบ้านเขามะปริงกรรมการ
4. นางสาวกรวีร์ ชายหาดโรงเรียนบ้านวังอีแอ่นกรรมการ
5. นางวิมลสินี อธิศรัสมิ์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ ไกรนารถโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุพนิสฐ์ สุทธิฉันท์โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
3. นายชาญฤทธิ์ จันทร์ส่งโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นางพิศมร วิชญธรกุลโรงเรียนวัดหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางปราณี ตุ้มฉิมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายรัชพล วริศเมธากุลโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี อภิวันท์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นางธิดา กลิ่นเกสรโรงเรียนวัดวังเวียนกรรมการ
5. นางอาภาวดี บำรุงศรีโรงเรียนวัดรำพันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ตับทับโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
4. นายพิริยะ แสนเนาะโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
5. นางรุ่งฤดี กิตติเวชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางคณิดา พานิชรัตน์โรงเรียนบ้านแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินารถ สุขกิจโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายสมพร นุ่มก่วนโรงเรียนวัดเกาะตะเคียนกรรมการ
4. นายเสรี มุ่งอุ่นกลางโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
5. นางวารี ดีพื้น โรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวเสริมสุข โพธิพันธ์โรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางคณิตา พานิชรัตน์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางวรินทร์พร สะอาดศรีวีรเดชโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางวรินทร์พร สะอาดศรีวีรเดชโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ จรรยาคุณโรงเรียนวัดแสลงกรรมการ
3. นายวินัย นระแสนโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
4. นายเอกสิทธิ์ ขมสนิทโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายพิชัย ธนะทรัพย์ทองโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายภูษิต บัวสวัสดิ์โรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล ถนอมรัตน์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นายชัยยา ตองอ่อนโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายปรีชา กาสุรงค์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านทัศนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางพรรณี ประสานมิตรโรงเรียนวัดหมูดุดกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ สิมทองโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา กาสุรงค์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านทัศนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางพรรณี ประสานมิตรโรงเรียนวัดหมูดุดกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ สิมทองโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายกฤษดา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
7. นายสาโรช ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายปรีชา กาสุรงค์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านทัศนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางพรรณี ประสานมิตรโรงเรียนวัดหมูดุดกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ สิมทองโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายปรีชา กาสุรงค์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านทัศนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางพรรณี ประสานมิตรโรงเรียนวัดหมูดุดกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ สิมทองโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายกฤษดา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
7. นายสาโรช ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายกฤษดา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
7. นายสาโรช ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการ
3. นายสุรพร กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายกฤษดา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
7. นายสาโรช ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเป้ย เสถียรนักอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวปรัศนีย์ เดชะโรงเรียนคลองกะพงกรรมการ
4. นายชวลิต อานาภรณ์โรงเรียนบ้านคลองครกกรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเป้ย เสถียรนักอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวปรัศนีย์ เดชะโรงเรียนคลองกะพงกรรมการ
4. นายชวลิต อานาภรณ์โรงเรียนบ้านคลองครกกรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายกฤษดา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
7. นายสาโรช ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายกฤษดา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
7. นายสาโรช ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเป้ย เสถียรนักอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวปรัศนีย์ เดชะโรงเรียนคลองกะพงกรรมการ
4. นายชวลิต อานาภรณ์โรงเรียนบ้านคลองครกกรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเป้ย เสถียรนักอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวปรัศนีย์ เดชะโรงเรียนคลองกะพงกรรมการ
4. นายชวลิต อานาภรณ์โรงเรียนบ้านคลองครกกรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายกฤษดา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
7. นายสาโรช ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางพรอุษา แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. ว่าที่เรือตรีศุภชัย ดวงเพชรโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
4. นายอัคริน เทียนทองถาวรผู้เชี่ยวชาญ(ศิลปินพื้นบ้าน)กรรมการ
5. นายกฤษฎา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายกฤษดา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
7. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางพรอุษา แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. ว่าที่เรือตรีศุภชัย ดวงเพชรโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
4. นายอัคริน เทียนทองถาวรผู้เชี่ยวชาญ(ศิลปินพื้นบ้าน)กรรมการ
5. นายกฤษฎา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางพรอุษา แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. ว่าที่เรือตรีศุภชัย ดวงเพชรโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
4. นายอัคริน เทียนทองถาวรผู้เชี่ยวชาญ(ศิลปินพื้นบ้าน)กรรมการ
5. นายกฤษฎา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางพรอุษา แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. ว่าที่เรือตรีศุภชัย ดวงเพชรโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
4. นายอัคริน เทียนทองถาวรผู้เชี่ยวชาญ(ศิลปินพื้นบ้าน)กรรมการ
5. นายกฤษฎา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางธนันญภา บุญมาเสมอวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุลวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีกรรมการ
4. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
5. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางธนันญภา บุญมาเสมอวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุลวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีกรรมการ
4. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
5. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางธนันญภา บุญมาเสมอวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุลวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีกรรมการ
4. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
5. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางธนันญภา บุญมาเสมอวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุลวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีกรรมการ
4. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
5. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางพรอุษา แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. ว่าที่เรือตรีศุภชัย ดวงเพชรโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
4. นายอัคริน เทียนทองถาวรผู้เชี่ยวชาญ(ศิลปินพื้นบ้าน)กรรมการ
5. นายกฤษฎา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางพรอุษา แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. ว่าที่เรือตรีศุภชัย ดวงเพชรโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
4. นายอัคริน เทียนทองถาวรผู้เชี่ยวชาญ(ศิลปินพื้นบ้าน)กรรมการ
5. นายกฤษฎา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางพรอุษา แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายศุภชัย ดวงเพชรโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
4. นายอัคริน เทียนทองถาวรผู้เชี่ยวชาญ(ศิลปินพื้นบ้าน)กรรมการ
5. นายกฤษฎา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางพรอุษา แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. ว่าที่เรือตรีศุภชัย ดวงเพชรโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
4. นายอัคริน เทียนทองถาวรผู้เชี่ยวชาญ(ศิลปินพื้นบ้าน)กรรมการ
5. นายกฤษฎา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประคอง ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านเนินจำปาประธานกรรมการ
2. นางปัณณาสา ผลพฤกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สมตระกูลผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางจันทิมา ผลอุดมผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประคอง ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านเนินจำปาประธานกรรมการ
2. นางปัณณาสา ผลพฤกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สมตระกูลผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางจันทิมา ผลอุดมผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประคอง ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านเนินจำปาประธานกรรมการ
2. นางปัณณาสา ผลพฤกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สมตระกูลผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นายจันทิมา ผลอุดมผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประคอง ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านเนินจำปาประธานกรรมการ
2. นางปัณณาสา ผลพฤกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สมตระกูลผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางจันทิมา ผลอุดมผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธนาชัย บุญนาศักดิ์โรงเรียนศรียานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จันทะภาโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
5. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธนาชัย บุญนาศักดิ์โรงเรียนศรียานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จันทะภาโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
5. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธนาชัย บุญนาศักดิ์โรงเรียนศรียานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จันทะภาโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
5. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธนาชัย บุญนาศักดิ์โรงเรียนศรียานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จันทะภาโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
5. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทรัพย์คงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเพียงเพ็ชร์ คมขำวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจรัศมิ์ ลาภชูรัตวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางอาภาพร บุญญาธิการโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางจันทรัตน์ บำรุงพนิชถาวรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา กล่ำใสโรงเรียนบ้านตาเลียวกรรมการ
3. นายสุริยา ชมศาสตร์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางณรัตน์ธนพร อันทะศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเพียงเพ็ชร์ คมขำวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจรัศมิ์ ลาภชูรัตวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางอาภาพร บุญญาธิการโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางจันทรัตน์ บำรุงพนิชถาวรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา กล่ำใสโรงเรียนบ้านตาเลียวกรรมการ
3. นายสุริยา ชมศาสตร์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางณรัตน์ธนพร อันทะศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ม.ล.วิสุทธิพงษ์ วิไลวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา กล่ำใสโรงเรียนบ้านตาเลียวกรรมการ
5. นางมาลินี แทนบุญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา กล่ำใสโรงเรียนบ้านตาเลียวกรรมการ
3. นายสุริยา ชมศาสตร์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางณรัตน์ธนพร อันทะศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ม.ล.วิสุทธิพงษ์ วิไลวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา กล่ำใสโรงเรียนบ้านตาเลียวกรรมการ
5. นางมาลินี แทนบุญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา กล่ำใสโรงเรียนบ้านตาเลียวกรรมการ
3. นายสุริยา ชมศาสตร์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางณรัตน์ธนพร อันทะศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา กล่ำใสโรงเรียนบ้านตาเลียวกรรมการ
3. นายสุริยา ชมศาสตร์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางณรัตน์ธนพร อันทะศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา กล่ำใสโรงเรียนบ้านตาเลียวกรรมการ
3. นายสุริยา ชมศาสตร์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางณรัตน์ธนพร อันทะศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุฆลธา อินทเจริญโรงเรียนศรียานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน แซ่ใหนโรงเรียนตังเอ็งกรรมการ
3. MissXu Xiaojuanโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
4. MissLin Mingzhuโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. MissPan Yuanโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางอรทัย จารุศิริวัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุฆลธา อินทเจริญโรงเรียนศรียานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน แซ่ใหนโรงเรียนตังเอ็งกรรมการ
3. MissXu Xiaojuanโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
4. MissLin Mingzhuโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. MissPan Yuanโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางอรทัย จารุศิริวัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสุฆลธา อินทเจริญโรงเรียนศรียานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน แซ่ใหนโรงเรียนตังเอ็งกรรมการ
3. MissXu Xiaojuanโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
4. MissLin Mingzhuโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. MissPan Yuanโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางอรทัย จารุศิริวัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายขวัญชัย เจริญกัลป์โรงเรียนบ้านต้นกระบกประธานกรรมการ
2. นายศิริพงศ์ ผดุงศาสตร์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ารองประธานกรรมการ
3. นายสุภาพ ทองนวลโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นายมานพ หมอนทอง โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาวอัญคนา หัสรังค์โรงเรียนบ้านเขามะปริงกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ เจริญชาติโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯ ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ แสงสุริยา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายมณเฑียร สอนธรรม โรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
4. นายศราวุธ บุญรอดรักษ์ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวทิพวัลย์ เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดสามผานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เจริญชาติโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ ผดุงศาสน์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
4. นายมณเฑียร สอนธรรมโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
5. นางสาวอังคณา หัสรังค์โรงเรียนบ้านเขามะปริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางจริยา คันศรโรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ นราศรีโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางแธทรีญา เปิดปัญญาโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวรัชนิกร จันทรพิกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายประเสริฐ กำเลิศทองโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายมานพ หมอนทองโรงเรียนบ้านแก้วประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย วิเวโกโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นายประเสริฐ กำเลิศทองโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ ขมสนิทโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายเสวย สิงโตสีโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยากรรมการ
3. นางพิศสมัย ต่อพลโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมีนกาญจน์ แก้วเชื้อโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสายชล ทองนวลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมรองประธานกรรมการ
3. นางระพีพร คำนวณแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ กรรมการ
4. นายสายันต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นางเอื้อพันธุ์ เจนจัดการโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสายชล ทองนวลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ แสงกระหนึกโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางลาวัลย์ อรุณโณโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพัชราวดี กงบุราณ โรงเรียนวัดแสลงประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณวดี ชำนาญภักดีโรงเรียนบ้านสะพานเลือกกรรมการ
3. นางสาวธารีรัตน์ ใจอารีย์โรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
4. นางกฤษณา บุญเกิดโรงเรียนวัดทุ่งเบญจากรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพัชราวดี กงบุราณโรงเรียนวัดแสลงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมรรัตน์ จันทรากานตานันโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นางวิภา อานามวัฒน์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายราเชนทร์ เทียนวิชัยโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ธรรมคงทองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางสาวไอรดา เหมวิภาคโรงเรียนวัดเกาะโตนดกรรมการ
4. นายณัชพล กระศิริโรงเรียนบ้านคลองครกกรรมการ
5. นางสาวณัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล สร้อยศรีโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิส บุญลาภวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนันทิดา โสทนาโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
4. นายชวินลัชญ์ ภูมิพื้นผลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นายเทิดศักดิ์ เวียงจันทร์โรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ นามปะเสวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนทิรา ปริมณโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นายกัณตภณ สอนศรีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวทรายแก้ว เจริญธัญญาโรงเรียนวัดหนองแหวนกรรมการ
5. นายจิรพงศ์ ใจบุญโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวทรายแก้ว เจริญธัญญาโรงเรียนวัดหนองแหวนประธานกรรมการ
2. นางสาวดนยา ภู่ระหงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายพีรพล ช่างเรือโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาววันทนา เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
5. นายณัฐนันท์ วงษ์มาศจันทร์โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ธรรมคงทองโรงเรียนบ้านแก้วประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ แสนทวีโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
3. นางสาวนัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการ
4. นางสาวมนทิรา ปริมณโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นายพีรพงศ์ เวชภิรมย์โรงเรียนบ้านวังอีแอ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวนัฐกานต์ รักชนบทโรงเรียนบ้านแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวลักษณ์ ประคองกูลโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นายสัญญา ศรีคงรักษ์โรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
4. นายชวินลัชญ์ ภูมิพื้นผลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวสราญจิต สังสีโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ เทียนวิชัยโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ์ วะโรโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวจีรภา เจริญภักดิ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวยุวลักษณ์ ประคองกูลโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นางสาวธัญพร ตันหยงโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอนุพล สิงขรเขตต์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐา ตุพิมายโรงเรียนวัดนายายอามกรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ เรืองวัฒนาโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติ เนตรประโคนโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
5. นายสุทัศน์ วิลัยการโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอนุพล สิงขรเขตต์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐา ตุพิมายโรงเรียนวัดนายามอามกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ไกรรอดโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
4. นางสาวดนยา ภู่ระหงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นางสาวยุวลักษณ์ ประคองกูลโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวเนื้อน้อง ไชยโชติโรงเรียนบ้านต้นกระบกประธานกรรมการ
2. นายนฤพล แสนธวีโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
3. นายอนุพล สิงขรเขตต์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
4. นางวันทนา แก้วสีม่วงโรงเรียนวัดเกาะขวางกรรมการ
5. นายภานุ ชยาวนิชกุลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอนุพล สิงขรเขตต์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐา ตุพิมายโรงเรียนวัดนายามอามกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ไกรรอดโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
4. นางสาวโสภิส บุญลาภวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวมนทิรา ปริมณโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพล ช่างเรือโรงเรียนวัดพลับพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวลำปาง เกตุวัตร์โรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นายพุทธิพงษ์ โพธิ์กระสังข์โรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นายรัฐพล สร้อยศรีโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
5. นายสัญญา ศรีคงรักษ์โรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ โพธิคุณ โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายพัลลภ ไชยเจริญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล สร้อยศรีโรงเรียนวัดพลับพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิกา เพ็ชรคงโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายพุทธิพงษ์ โพธิ์กระสังข์โรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นายพีรพล ช่างเรือโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
5. นายภาณุ ชยาวณิชกุลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ โพธิคุณโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายพัลลภ ไชยเจริญโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล สร้อยศรีโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิกา เพ็ชรคงโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายพุทธิพงษ์ โพธิ์กระสังข์โรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นายพีรพล ช่างเรือโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายภานุ ชยาวนิชกุลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ โพธิคุณโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายพัลลภ ไชยเจริญโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล สร้อยศรีโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิกา เพ็ชรคงโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายพุทธิพงษ์ โพธิ์กระสังข์โรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นายพีรพล ช่างเรือโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายภานุ ชยาวนิชกุลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ โพธิคุณ โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายพัลลภ ไชยเจริญโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล สร้อยศรีโรงเรียนวัดพลับพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิกา เพ็ชรคงโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายพุทธิพงษ์ โพธิ์กระสังข์โรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นายพีรพล ช่างเรือโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
5. นายภาณุ ชยาวณิชกุลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวอรสา ณัมคนิสรณ์โรงเรียนวัดเสม็ดงามกรรมการ
2. นางสาวชุติมา สุทธิวารีโรงเรียนบ้านซอยสองกรรมการ
3. นายวิชัย สร้อยกูลโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
4. นายยงยุทธ วงค์กุลพิลาศโรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
5. นางสาวบุษบา ไทยนิยมโรงเรียนวัดคมบางกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางบรรจง ผิวขาวโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางพชรพร ทองทิพย์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นายนพพร ศรีสุขโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
4. นางรัจจนา พงษ์ขยันโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
5. นางปิติยามาศ หลีวัฒนาศิริกุลโรงเรียนวัดหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางบุญพา แก้วมณีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
2. นายนพพร ศรีสุขโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
3. นางสาลี่ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดหนองสีงากรรมการ
4. นายอธิพัชร์ รัตนภาคโรงเรียนบ้านช่องกระพัดกรรมการ
5. นางวรวรรณ กิจนิยมโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ จันทกิจโรงเรียนวัดรำพันฯประธานกรรมการ
2. นางสำลอง จิตรเจริญโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการ
3. นายภิเศก ภาคพิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางเสวย สิงโตสีโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยากรรมการ
5. นางดวงพร ต่อไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพิศวาส เพ็งสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี คชเดชโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น กรรมการ
3. นางฉลองรัตน์ คืนดีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางระพีพร คำนวณแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นางไพเราะ ปั๋งลิขิตโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ ปั๋งลิขิตโรงเรียนวัดรำพันประธานกรรมการ
2. นางพิศวาส รานอกโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
3. นางระพีพร คำนวณแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางวารี ดีพื้นโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการ
5. นางมาลัย เพ่งจินดาโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายหัสชัย สะอาดโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางสาวพจนา ศรีกระจ่างโรงเรียนวัดแสลงกรรมการ
3. นายปรัชญา เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางนงเยาว์ เสนะวงศ์โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค์โรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ เสนะวงศ์โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สุวรรณธาณีโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายสุวิทย์ จิตรเจริญโรงเรียนบ้านตาเลียวกรรมการ
4. นางกนกพร เมโฆโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
5. นางบุญพา แก้วมณีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนิมิต สวัสดิชัยโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ ภานุมาส โรงเรียนวัดเกาะขวางกรรมการ
3. นางประกอบ ภู่พระอินทร์โรงเรียนวัดหนองแหวนกรรมการ
4. นายชนม์ชรัส รสชื่นโรงเรียนวัดช้างข้ามกรรมการ
5. นายอนุสร คงชัยโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชนม์ชรัส รสชื่นโรงเรียนวัดช้างข้ามประธานกรรมการ
2. นางสกุณา อัศจรรย์โรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นายมานพ หมอนทองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นายประกอบ ภู่พระอินทร์โรงเรียนวัดหนองแหวนกรรมการ
5. นางสาววชิรปรานี พูลปานโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวภัสสราภรณ์ เกียรติวัฒนกุลโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรีกรรมการ
2. นางมัณฑนา ศรีมงคล โรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
3. นางวารี ดีพื้นโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางมลฤดี บุญญะโกศลโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางสาวสมฤทัย คุ้มสกุลโรงเรียนบ้านวังอีแอ่นกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรอรุณ สุวรรณวงศ์โรงเรียนบ้านไร่เก่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา จันทร์จรูญโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นางมัณฑนา ศรีมงคลโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
4. นางนันทพร เวชมณีโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
5. นางพรรณี ลักยกุลโรงเรียนวัดสามผานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวรวรรณ ม่วงทองเกตุโรงเรียนวัดโป่งแรดกรรมการ
2. นางพิศมร วิชญธรกุล โรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
3. นางนันทพร เวชมณี โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ไกรรอด โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
5. นางหวานใจ บำรุงมิตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร บุญรอดรักษ์โรงเรียนวัดนายามอามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล อรรถวรรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางหวานใจ บำรุงมิตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นางจุฬา พรพานิชโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
5. นางสุชินี ชัยเขว้าโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางไพรวัลย์ วัฒนชีพโรงเรียนวัดพลับพลา กรรมการ
2. นางสาวลลิตา ชำนาญช่างโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
3. นางวราภรณ์ หาญปราบโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางกริดอักษร อายุวัฒน์ โรงเรียนวัดเกาะขวางกรรมการ
5. นางสาวศิรินารถ สุขกิจโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจุรีภรณ์ เมืองโคมพัสโรงเรียนบ้านสะพานเลือกประธานกรรมการ
2. นางสาววีร์สุดา โยมญาติโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางดวงพร ต่อไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา โถสุวรรณ์โรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
5. นางจุฬา พรพานิชโรงเรียนวัดรำพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพิศวาส เพ็งสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี คชเดช โรงเรียนบ้านวังอีแอ่นกรรมการ
3. นางฉลองรัตน์ คืนดีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางระพีพร คำนวนแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นางไพเราะ ปั๋งลิขิตโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเกสร จันทวังโสโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
3. นางสาววิลัยพร ขาวพิมายโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
4. นางวารี ดีพื้นโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯกรรมการ
5. นางไข่มุกข์ เกตุสถิตย์โรงเรียนบ้านคลองกะพงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณี ชินวัฒน์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯประธานกรรมการ
2. นางพิศวาส รานอกโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
3. นางศรีสุดา กุลฑลบุตรโรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางอุษา ล้อมวงศ์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการ
5. นางสาวลักษณพร เปรมภักดิ์โรงเรียนวัดหนองแหวนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนพพร ประกรศรีครูนอกประจำการประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ สุพรรณวงษ์โรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
3. นางวนิดา ประสารสุขโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางมัทนา ฉวนพยัคฆ์โรงเรียนบ้านวังอีแอ่นกรรมการ
5. นางสาวปัทมวรรณ สุวรรณรุ่งโรงเรียนวัดแก่งหางแมวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางธิวตี การบุญโรงเรียนวัดจันทนาราม ประธานกรรมการ
2. นางพูนทิพย์ สวัสดิไชยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญโพยม สมัครพันธ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาวจรินยา ณ จัตุรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางธิวตี การบุญโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางพูนทิพย์ สวัสดิไชยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญโพยม สมัครพันธ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาวจรินยา ณ จัตุรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธิวตี การบุญโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางพูนทิพย์ สวัสดิไชยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญโพยม สมัครพันธ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาวจรินยา ณ จัตุรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางธิวตี การบุญโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางพูนทิพย์ สวัสดิไชยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญโพยม สมัครพันธ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาวจรินยา ณ จัตุรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางธิวตี การบุญโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางพูนทิพย์ สวัสดิไชยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญโพยม สมัครพันธ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาวจรินยา ณ จัตุรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางธิวตี การบุญโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางพูนทิพย์ สวัสดิไชยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญโพยม สมัครพันธ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาวจรินยา ณ จัตุรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธิวตี การบุญโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางพูนทิพย์ สวัสดิไชยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญโพยม สมัครพันธ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาวจรินยา ณ จัตุรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธิวตี การบุญโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางพูนทิพย์ สวัสดิไชยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญโพยม สมัครพันธ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาวจรินยา ณ จัตุรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางธิวตี การบุญโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางพูนทิพย์ สวัสดิไชยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญโพยม สมัครพันธ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาวจรินยา ณ จัตุรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางธิวตี การบุญโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางพูนทิพย์ สวัสดิไชยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญโพยม สมัครพันธ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาวจรินยา ณ จัตุรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางธัญญารัตน์ ตันตวาทีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชยา สีแก้วโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเขมิสรา สีหาราชโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาววิชสุดา มิ่งปรีชาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธัญญารัตน์ ตันตวาที โรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชยา สีแก้วโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเขมิสรา สีหาราชโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาววิชสุดา มิ่งปรีชาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางธัญญารัตน์ ตันตวาที โรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชยา สีแก้วโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเขมิสรา สีหาราชโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาววิชสุดา มิ่งปรีชาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญญารัตน์ ตันตวาที โรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชยา สีแก้วโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเขมิสรา สีหาราชโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาววิชสุดา มิ่งปรีชาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางธัญญารัตน์ ตันตวาทีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชยา สีแก้วโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเขมิสรา สีหาราชโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางสาววิชสุดา มิ่งปรีชาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวัลรา ฟูสกุลโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนราทิพย์ เภกะสุตโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตม์ เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ รำไพโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวัลรา ฟูสกุลโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนราทิพย์ เภกะสุตโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตม์ เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ รำไพโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเสริมสุข โพธิพันธุ์ โรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ ถนอมสัตย์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนวัดนายายอาม กรรมการ
4. นางมารศรี พิลาโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ คุรุปิติโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสริมสุข โพธิพันธุ์ โรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ ถนอมสัตย์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนวัดนายายอามกรรมการ
4. นางมารศรี พิลาโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ คุรุปิติโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสริมสุข โพธิพันธุ์โรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ ถนอมสัตย์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนวัดนายายอามกรรมการ
4. นางมารศรี พิลาโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ คุรุปิติโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางกวินนาถ คำทุมไสยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ วาโนโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางกวินนาถ คำทุมไสยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ วาโนโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางกวินนาถ คำทุมไสยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ วาโนโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางกวินนาถ คำทุมไสยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ วาโนโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางกวินนาถ คำทุมไสยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ วาโนโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางกวินนาถ คำทุมไสยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ วาโนโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางกวินนาถ คำทุมไสยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ วาโนโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางกวินนาถ คำทุมไสยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ วาโนโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางกวินนาถ คำทุมไสยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ วาโนโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางกวินนาถ คำทุมไสยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ วาโนโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางละเอียด ธนะทรัพย์ทองโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายเมธี เจริญวิเศษโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นางแสงเดือน เข็มนาคโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายธนสิษฐ์ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางละเอียด ธนะทรัพย์ทองโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายเมธี เจริญวิเศษโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นางแสงเดือน เข็มนาคโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายธนสิษฐ์ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางละเอียด ธนะทรัพย์ทองโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายเมธี เจริญวิเศษโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นางแสงเดือน เข็มนาคโรงเรียนบ้านวังไม้แดง กรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายธนสิษฐ์ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางละเอียด ธนะทรัพย์ทองโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายเมธี เจริญวิเศษโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นางแสงเดือน เข็มนาคโรงเรียนบ้านวังไม้แดง กรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายธนสิษฐ์ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางละเอียด ธนะทรัพย์ทองโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายเมธี เจริญวิเศษโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นางแสงเดือน เข็มนาคโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายธนสิษฐ์ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางละเอียด ธนะทรัพย์ทองโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายเมธี เจริญวิเศษโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นางแสงเดือน เข็มนาคโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายํธนสิษฐ์ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละเอียด ธนะทรัพย์ทองโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายเมธี เจริญวิเศษโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นางแสงเดือน เข็มนาคโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายธนสิษฐ์ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางละเอียด ธนะทรัพย์ทองโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายเมธี เจริญวิเศษโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นางแสงเดือน เข็มนาคโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายธนสิษฐ์ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางละเอียด ธนะทรัพย์ทองโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายเมธี เจริญวิเศษโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นางแสงเดือน เข็มนาคโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายธนสิษฐ์ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางละเอียด ธนะทรัพย์ทองโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายเมธี เจริญวิเศษโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นางแสงเดือน เข็มนาคโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายธนสิษฐ์ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริรัตน์ ชายคงโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ เพ็งทองแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวผุสดี สิทธิโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางองุ่น สกุลนอกโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางนันทิดา โสทนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธนพร งามระยับ โรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสมพร แสวงการโรงเรียนวัดแสลงกรรมการ
3. นางนงเยาว์ เสนะวงศ์โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
4. นางสาวชลลดา อำลาโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
5. นางรัศมี รัตนภาสศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธนพร งามระยับโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสมพร แสวงการโรงเรียนวัดแสลงกรรมการ
3. นางนงเยาว์ เสนะวงศ์โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
4. นางสาวชลลดา อำลา โรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
5. นางรัศมี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ ศรีมันตสิริภัทรโรงเรียนบ้านแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ศรียางนอกโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางชมภู รอยศิริโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นางอิ่มใจ สีพญาโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นางวรวรรณ กิจนิยมโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ ศรีมันตสิริภัทรโรงเรียนบ้านแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ศรียางนอกโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางชมภู รอยศิริโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นางอิ่มใจ สีพญาโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นางวรวรรณ กิจนิยมโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกลมชนก จุ้ยถนอมโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี จันทร์แดง โรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
3. นางวรการ คงช่วยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ริมคีรีโรงเรียนวัดช้างข้าม กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกลมชนก จุ้ยถนอมโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี จันทร์แดง โรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
3. นางวรการ คงช่วยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ริมคีรีโรงเรียนวัดช้างข้ามกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉัตรทิพย์ ไทยประยูรโรงเรียนวัดจันทนาราม ประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ขมสนิทโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวรัศมีดาว เตโชโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นางสาวสมคิด อยู่จำเนียรโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉัตรทิพย์ ไทยประยูรโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ขมสนิท โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวรัศมีดาว เตโชโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นางสาวสมคิด อยู่จำเนียรโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญพา แก้วมณีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา อยู่เกษมโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นางสาวกานดา สำราญชื่นโรงเรียนวัดจันทนาราม กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญพา แก้วมณีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา อยู่เกษมโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นางสาวกานดา สำราญชื่นโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯ กรรมการ
3. นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชยโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวกนกพร วรรณอำไพโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
5. นางไพรวัลย์ วัฒนชีพ โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการ
3. นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชยโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวกนกพร วรรณอำไพโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
5. นางไพรวัลย์ วัฒนชีพโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการ
3. นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชยโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวกนกพร วรรณอำไพโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
5. นางไพรวัลย์ วัฒนชีพ โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการ
3. นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชยโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวกนกพร วรรณอำไพโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
5. นางไพรวัลย์ วัฒนชีพโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการ
3. นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชยโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวกนกพร วรรณอำไพโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
5. นางไพรวัลย์ วัฒนชีพโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการ
3. นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชยโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวกนกพร วรรณอำไพโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
5. นางไพรวัลย์ วัฒนชีพโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำเนา จิตนาวสารโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ ชูเนตรโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
3. นายวัฒนา จันทมงคลโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวมัทนา ฉวนพยัคฆ์โรงเรียนบ้านวังอีแอ่นกรรมการ
5. นางสาวจุรารัตน์ เย็นวัฒนาโรงเรียนบ้านยางระหงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปัทม์พร วงษ์ปรีชาโรงเรียนวัดจันทนารามประธานกรรมการ
2. นางวารี ดีพื้นโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางภัคธดา วงษ์สกุลโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ตราชูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางพรอุษา แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีประธานกรรมการ
2. ม.ล.วิสุทธิพงษ์ วิไลวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
4. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
5. นายกฤษฎา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ทรัพย์คงโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ลิ่วสุนทรโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายกฤษดา นุ่มเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
7. นายวิรัติ กฤษคำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 081-7615382 (ผอ.รายา ปัญจมานนท์)
ผู้รับผิดชอบระบบลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]