หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบุญสมวิทยา อาคารชยาพันธน์ ชั้น 3 ห้อง ม.๓/๑ 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน 06-1545-1659
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญสมวิทยา อาคารชยาพันธน์ ชั้น 3 ห้อง ม.๓/๒ 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน 06-1545-1659
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 7 ห้อง 723 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญสมวิทยา อาคารชยาพันธน์ ชั้น 3 ห้อง ม.2/2 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน 06-1545-1659
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 7 ห้อง 733 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญสมวิทยา อาคารชยาพันธน์ ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน 06-1545-1659
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 7 ห้อง 722 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญสมวิทยา อาคารสมารักษ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน 06-1545-1659
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 9 ห้อง 938 11 ต.ค. 2559 09.00 - 15.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบุญสมวิทยา อาคารชยาพันธน์ ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน 06-1545-1659
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญสมวิทยา อาคารชยาพันธน์ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน 06-1545-1659
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 7 ห้อง 721 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 081-7615382 (ผอ.รายา ปัญจมานนท์)
ผู้รับผิดชอบระบบลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]