หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cco2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางทิพวรรณ พ่วงพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวคุนัญญา ถะเกิงสุขโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ เพลิศฤทธิ์โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์กรรมการ
4. นางสาวชมบวร เซ็นทองหลางโรงเรียนบางพะเนียงกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นางอุทัย พวงพุกโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ ดาศรีโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุนทรสัจโรงเรียนวัดแปลงยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาต จันทศรีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางทัศนันท์ เดชาธนไพบูลย์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ นุชเสียงเพราะโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
5. นางนันทณัฏฐ์ มุ่งหาทรัพย์โรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางวิภา พิเนตรโรงเรียนวัดชายเคืองวนารามประธานกรรมการ
2. นางประทุมพร นันทวุฒิสารโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวญาณิศา วาดรอดโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร นวดโอโลโรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภานัน ประสินทองโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางมลินี เกิดเจริญโรงเรียนวัดบางตลาดกรรมการ
4. นางนิภาพร ศิระวงษ์โรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา ลอยฟ้าโรงเรียนบ้านคลองอุดมประธานกรรมการ
2. นางชุดาภรณ์ จันทร์สง่าโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ กำพลขจรเกียรติโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
4. นางทองใหม่ หัสเสนะโรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แก้ววงษ์นุกูลโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางวันนิสา ปั้นดีโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางกัลยา สง่าผาสุขโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นางกาญจนา ผลบุภพโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
4. นางสาวสุทธิมนต์ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เสาวกุลโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจนาพร ผลวาวแววโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นายสายฝน ค่อนสอาดโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนัยนาภรณ์ เข็มทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41กรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ มานาคโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวงษ์จันทร์ วัยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางวาสนา นิยมชื่นโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงามกรรมการ
3. นางอนุสรา ทนันไธสงโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
4. นางสาวกิตติพร หงษ์จันทาโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นางยุพยงค์ วิไลพัฒน์โรงเรียนวัดคูมอญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ วงศ์กำภูโรงเรียนวัดสะแกงามประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุดเสน่หาโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
3. นางสาวศิรินพร เดชศรีโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
4. นางสาวสุรินทร์ นิลทรัพย์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกฤตกานต์ ช่วยสงครามโรงเรียนวัดไผ่ขวางประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ บุญขาวโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกกรรมการ
3. นางกมลรส แสนสามารถโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
4. นางสาวภคพร มลชูโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
5. นางบรรจง ไทรศาศวัตโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางมยุรี สุวรรณภักดีโรงเรียนบ้านหนองคอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐทินี เจาะประโคนโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
3. นายกังวานนิวัฒน์ พิทักษ์โสธรสกุลโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
4. นางสาวพัชรมัย พระพิมลโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นางสุนันทา เฑียรกุลโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตรลดา บุญเรืองโรงเรียนบ้าน ก.ม.7ประธานกรรมการ
2. นางนันทา รอดพันธ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางสาวนาวิน จินโจโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
4. นางมารศรี นพรัตน์โรงเรียนวัดสระสองตอนกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ เชิดชูโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางอรุณี สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์รัตน์ เนาวลักษณ์โรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการ
3. นางสาวมินตา เชื้อวงค์โรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
4. นางสมบุญ ลายประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นางวัชรินทร์ ไผ่เทียนชัยโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางมุทิตา รสกระโทกโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางสิริกร จั่วจันทึกโรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการ
4. นางธนญา พุทธรักษ์โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองกรรมการ
5. นางสาววรรณภา วงเวียนโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร กรุณาโรงเรียนบ้านท่าทองดำประธานกรรมการ
2. นางทิวา อาษาดีโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางสาวนิศานาถ เอียงประคองโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
4. นางเพียงอัมพร หมั่นเรียนโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นางลาวัลย์ บุญญสิริกูลโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเจียมรัตน์ วรหวังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา เกียรติสถิตกุลโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองกรรมการ
3. นายธนิต รัตนศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการ
4. นางสาวสุภาวรรณ เกษกุลโรงเรียนวัดดอนท่านากรรมการ
5. นายพุทธพงษ์ พรบุญทองขาวโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทวน แสงกระจ่างโรงเรียนวัดนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
3. นางสาวบุษบา ทาทองโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
4. นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์โรงเรียนวัดบ้านซ่องกรรมการ
5. นายสำราญ ทวีชาติโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกานตพงษ์ เฉลิมพลโยธินโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางปนัสยา โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางสาวสมหมาย วงศ์มากโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
4. นางเกษร แจ่มใสโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับประธานกรรมการ
2. นายอรวรรณ สามสีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์โรงเรียนวัดบ้านซ่องกรรมการ
4. นางสาวอนุตรา ภูมิทรัพย์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
5. นายณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
6. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านลาดทิงกรรมการ
3. นางสาวโสภาพรรณ จันทสิทธิ์โรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
4. นายสมคิด สมดีโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
5. นายศิรพงศ์ สาระโชติโรงเรียนวัดบางตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สามสีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์โรงเรียนวัดบ้านซ่องกรรมการ
4. นางสาวอนุตรา ภูมิทรัพย์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
5. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
6. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านลาดทิงกรรมการ
3. นางสาวโสภาพรรณ จันทสิทธิ์โรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
4. นายสมคิด สมดีโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
5. นายศิรพงศ์ สาระโชติโรงเรียนวัดบางตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ไว สีประสงค์โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ มีชัยโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นายสุริยา คเชณธรโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
6. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
7. นางระพีพร ตันเจริญโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ไว สีประสงค์โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ มีชัยโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นายสุริยา คเชณธรโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
6. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
7. นางระพีพร ตันเจริญโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายศิรพงศ์ สาระโชติโรงเรียนวัดบางตลาดประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
3. นางวิไล แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
4. นายวรวิทย์ แสงวงษ์โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวบรรจง มนต์กสิสูตรโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
6. นางจิราพร วุ่นหนูโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
7. นายสำราญ ทวีชาติโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
8. นางนันทิกา นิกรประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
9. นางนวลพยอม สุดประเสริฐโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
10. นายชัยสันต์ ห้วยทรายโรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ โคมเดือนโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวพรสุข ตรียะประเสริฐโรงเรียนวัดบางตลาดกรรมการ
4. นางมนสิริ คำภาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงามกรรมการ
5. นางจีรนันท์ วังขุนพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41กรรมการ
6. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการ
7. นางสาวสุนีย์ จินตลิขิตดีโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
8. นางอนงค์ ผมทองโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
9. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปัญหา สิทธิพลโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ เจริญศรีโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวปรมาภรณ์ อ่อนนุ่มโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นางปัทมา พรมตาโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
6. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
7. นางระพีพร ตันเจริญโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
8. นายสุริยา คเชณธรโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
9. นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญทิพย์ เฟื่องทองโรงเรียนราษฎรนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววรินนา รินทะระโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ ชมมั่น โรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
4. นางสาวฐิติวรดา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นางสาววิลัดดา ราชพันแสนโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา แสงศรีโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางบุษราคัม ศิริเมืองโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์รำไพ พิศเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร ตังกุโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
5. นางสาวจณิชญา ศิริปุณย์โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวถนอมจิตร์ จิตรไพศาลศรีโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ วรรณสินธิ์โรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เล่าเปลี่ยนโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางศิริธร พันธ์พรมโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นางรัตน์เกล้า ใจภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางปิยฉัตร ยอดตระกูลชัยโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา ลิ้มรักษ์ประพันธ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ กรรมการ
3. นางสาวฉัตรระพี เลิศวศินกุลโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
4. นางสุพิศ เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางณัทชุดา เจริญเตียโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธานกรรมการ
2. นายเทพไพบูลย์ ทองคำโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นายพุฒิพงศ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ คะเสนาโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ ธรรมเจริญจินดาโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางกัลนิกา แก้วสระคูโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
3. นางสาวสโรชินี พงศ์สุปาณีโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวโชติกา มุสิการัตน์โรงเรียนวัดหนองเค็ด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีสุรางค์ บุญสวัสดิ์โรงเรียนวัดหัวสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพพร สืบเทพโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายภตวัต ตลับเพชรสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสุจิตตา โยวะผุยโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวารี โรจน์ชีวินสุภรโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางจารุรัตน์ บู๊เตียวโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการ
3. นางสาวลลิตา พิไลพันธ์โรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
4. นางสาววาสนา รวดเร็วโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นางสาวนิภาพร สุขสีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางบุญศรี เอี่ยมฉลวยโรงเรียนวัดบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ เหลาไชยโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
3. นางอารีย์ ธนชัมพูนทกูลโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
4. นายอภิชาติ พรมสอนโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการ
5. นางกัณณ์ณิศา สันติบวรวงศ์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ คงแจ้งโรงเรียนวัดเนินไร่ประธานกรรมการ
2. นายสุวิท พระเมืองโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นางจิตติมา ซ้ายเก่าโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
4. นางสาวปารดา ปิยศิริภัคโรงเรียนบ้าน ก.ม.๗กรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เหล่าหลวงโรงเรียนบ้านห้วยหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นายสัตยากร ถานะวัตรโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
3. นางสาวโชติกา มุสิการัตน์โรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
4. นางสาวไก่แก้ว แสงกล้าโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
5. นางณัทชุดา เจริญเตียโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ พาระแพงโรงเรียนบ้านคลองอุดมประธานกรรมการ
2. นายอนุรัตน์ จันทะเกิดโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ วรพินิจโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์รำไพ พิศเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวิบูลย์ วัฒณศฤงฆารโรงเรียนวัดหนองเค็ดประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต พรมสอนโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการ
3. นางสาวปารดา ปิยศิริภัคโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
4. นายชยพล ชาชุมพรโรงเรียนบ้านวังคูกรรมการ
5. นายพิชัย ก๊วยเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ คงแจ้งโรงเรียนบ้านเนินไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัชตา มันทิกะโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. นายสันติ พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เหล่าหลวงโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
5. นายสุเทพ บุญมากโรงเรียนบ้านท่าเลียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุวิท พระเมืองโรงเรียนบ้านหินแร่ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวรรณ แก้วมณีวงษ์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางสาวพัฒนขวัญ วรศิริโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงามกรรมการ
4. นางสาวดวงพร เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอาทร พรมมิโรงเรียนวัดสามร่มประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ประเสริฐสรรค์ โรงเรียนวัดไผ่ขวางกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ เจียมเจริญ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. นางเกษแก้ว สุวรรณเกิดผล โรงเรียนบ้านม่วงโพรงกรรมการ
5. นางพัชรดา นันทสินธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิฑูรย์ ศรีสุนทร โรงเรียนวัดสนามช้าง ประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ วัชรศัสตราโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ เกตุวิมลโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4. นางฑิฆัมพร วงศ์ทองดี โรงเรียนบ้านท่าเลียบ กรรมการ
5. นางสำอางค์ สุนทรสัจ โรงเรียนวัดไผ่แก้ว กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกษม สนพนาวรรณโรงเรียนวัดศรีสุตาราม ประธานกรรมการ
2. นางสาวตนุภัทร มิ่งฉาย โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด กรรมการ
3. นายศรายุทธ บัวศรีโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) กรรมการ
4. นายพงศภัค กำมะเลศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย กรรมการ
5. นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหินแร่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิตรลดา พึ่งเกษม โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างาม กรรมการ
3. นางปิยะมาศ หิตะรัตน์โรงเรียนบ้านลาดกระทิง กรรมการ
4. นางสาวชนาธิป ปัญญาอภิวัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย กรรมการ
5. นางนเรศ วรวิสันต์โรงเรียนวัดหนองเสือ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางยุพิน สรรพคุณ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภางช์วดี สุขเทพโรงเรียนวัดต้นตาล กรรมการ
3. นายศิริพล หมอกมุงเมือง โรงเรียนบ้านคลองอุดม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางหทัยชนก จันทร์อาหาร โรงเรียนบ้านท่ากลอย ประธานกรรมการ
2. นางพีรดา เทพารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ
3. นางกาญจนา เสาวรักษ์ โรงเรียนวัดต้นตาล กรรมการ
4. นางสาวรุจี ใยยั่งยืนโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ กรรมการ
5. นายพรศักดิ์ อินทนิลโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางคุณัญญา ใสสุก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาพัฒณ์ ใจอาษา โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นางสุธิณี พุ่มพวง โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพร พุทธศรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางคุณัญญา ใสสุก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นางสุธิณี พุ่มพวง โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพร พุทธศรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางอนงค์ สียาโรงเรียนวัดนาเหล่าบก ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล นันทเวช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 กรรมการ
3. นางพิมพ์พลอย นพโสภณโรงเรียนวัดชำป่างาม กรรมการ
4. นางบุญส่ง บัวลพโรงเรียนวัดสามแยก กรรมการ
5. นายปฏิวัติ ภักดีกุลโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางอนงค์ สียาโรงเรียนวัดนาเหล่าบก ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล นันทเวช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 กรรมการ
3. นางพิมพ์พลอย นพโสภณโรงเรียนวัดชำป่างาม กรรมการ
4. นางบุญส่ง บัวลพโรงเรียนวัดสามแยก กรรมการ
5. นายปฏิวัติ ภักดีกุลโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญศรี สุวรรณโกมุท โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางเรณู พรมมิ โรงเรียนวัดคลองเขื่อน กรรมการ
3. นางสาววิจัย ดิษฐศรี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน กรรมการ
4. นางอาภรณ์ ศรีวันทนาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ กรรมการ
5. นางฉัตรชฎา ดิษฐธรรมโรงเรียนวัดสามแยก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายดำรงค์ศักดิ์ เข็มประดับ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ประธานกรรมการ
2. นางวิมล มงคล โรงเรียนวัดคลองเขื่อน กรรมการ
3. นางวาสนา ลาวิลาศโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง กรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ ทองประไพย์ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการ
5. นางเตือนใจ สุนทรชัยโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ศักดิ์ เข็มประดับ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ประธานกรรมการ
2. นางวิมล มงคลโรงเรียนวัดคลองเขื่อน กรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ ทองประไพย์ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการ
4. นางเตือนใจ สุนทรชัยโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางนิจพร เสนฉิมโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน กรรมการ
3. นางสาวชนานันท์ ปิ่นกุลโรงเรียนบ้านหินแร่ กรรมการ
4. นางประไพ ถาวรบูรณทรัพย์โรงเรียนวัดคลองเขื่อน กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเนตรนภา ประวัติวิไล โรงเรียนบ้านคลองอุดม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร คชรัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ประธานกรรมการ
2. นางสุดาภรณ์ ประดิษฐ์ถาวรโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ กรรมการ
3. นางดวงใจ เจือพานิช โรงเรียนบางพะเนียง กรรมการ
4. นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง กรรมการ
5. นางสาวสุมนา ตะเภาทองโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค์โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ศรีสังวรโรงเรียนบ้านสระไม้แดง กรรมการ
3. นางเรียม มิ่งฉายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 กรรมการ
4. นางสาวศิริพร ทองคำสุกโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ กรรมการ
5. นางอ้อมจิต ถานะวัตรโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายสมชาย ฉ่ำสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ประธานกรรมการ
2. นายทวี วัยเจริญ โรงเรียนวัดดอนท่านา กรรมการ
3. นายทวี เพชรพยอมโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ นพรัตน์ โรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสวรรณ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ใสสะอาด โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล กรรมการ
4. นางวรกร มงคลศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) กรรมการ
5. นางพภัสสรณ์ เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวอาจารียา อ่อนสะอาดโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายภูมิสิษฐ์ ยุทธพิชญเปรมโรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
3. นายจตุพนธ์ นามนะวะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ วงเวียนโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
5. นางกัญญา อานทองโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายมาโนช คงเมืองโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา กลางประพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวินัย สมเสนาะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีปะโคโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฏร์กรรมการ
5. นางศุภจิตต์ หงษาโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.นิรันดร์ จันทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดบางโรงประธานกรรมการ
2. นายธันยวัฒน์ สารกูลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
3. นายปกรณ์ ปกิรณะโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
4. นายปัญญา แซ่โค้วโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
5. นางสุรารักษ์ ระกาศรีโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ หละกะเต็มโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุประธานกรรมการ
2. นางสาวศุธิสา ทัพซ้ายโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
3. นายสุกิจ กาญจนเกตุโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. นางสุนันท์ สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายยงยุทธ ประเสริฐโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ แสวงหาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางพนารัตน์ จำศักดิ์โรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
4. นางสาวณัชรดาวรรณ อภิรัชตธนกุลโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการ
5. นางอัญญาดา ตันไล้โรงเรียนวัดวังเย็นกรรมการ
6. นางรจนา ไชยกาลโรงเรียนบ้านชำขวางกรรมการ
7. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ ประเสริฐโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ แสวงหาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางพนารัตน์ จำศักดิ์โรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
4. นางสาวณัชรดาวรรณ อภิรัชตธนกุลโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการ
5. นางอัญญาดา ตันไล้โรงเรียนวัดวังเย็นกรรมการ
6. นางรจนา ไชยกาลโรงเรียนบ้านชำขวางกรรมการ
7. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ประเสริฐโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ แสวงหาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางพนารัตน์ จำศักดิ์โรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
4. นางสาวณัชรดาวรรณ อภิรัชตธนกุลโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการ
5. นางอัญญาดา ตันไล้โรงเรียนวัดวังเย็นกรรมการ
6. นางรจนา ไชยกาลโรงเรียนบ้านชำขวางกรรมการ
7. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุชิน อุไรโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
2. นายจุติรัตน์ จิโนรสโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นางอำนวย ลีนาโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางอนัญญา มณีพัฒนะโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
5. นายจารึก ปัญญาแปงโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
6. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุชิน อุไรโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
2. นายจุติรัตน์ จิโนรสโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นางอำนวย ลีนาโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางอนัญญา มณีพัฒนะโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
5. นายจารึก ปัญญาแปงโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
6. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุชิน อุไรโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
2. นายจุติรัตน์ จิโนรสโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นางอำนวย ลีนาโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางอนัญญา มณีพัฒนะโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
5. นายจารึก ปัญญาแปงโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
6. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ คำพันน้อยโรงเรียนวัดสามแยกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชรีย์ ดีงามโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ชมชื่นโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐินี เศวตสุพรโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
6. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
7. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ คำพันน้อยโรงเรียนวัดสามแยกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชรีย์ ดีงามโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ชมชื่นโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐินี เศวตสุพรโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
6. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
7. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอัฐพล มาลัยโรงเรียนวัดศรีสุตารามประธานกรรมการ
2. นายมานัส กฤษณาโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นางพิศมัย กิตติพัฒนกุลโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ ทิพยานนท์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี สะโรบลโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
6. นางสาวฐิติกานต์ จอกแก้วโรงเรียนบ้านวังคูกรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ รอดมั่นคงโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอัฐพล มาลัยโรงเรียนวัดศรีสุตารามประธานกรรมการ
2. นายมานัส กฤษณาโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นางพิศมัย กิตติพัฒนกุลโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ ทิพยานนท์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี สะโรบลโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
6. นางสาวฐิติกานต์ จอกแก้วโรงเรียนบ้านวังคูกรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ รอดมั่นคงโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอัฐพล มาลัยโรงเรียนวัดศรีสุตารามประธานกรรมการ
2. นายมานัส กฤษณาโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นางพิศมัย กิตติพัฒนกุลโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ ทิพยานนท์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี สะโรบลโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
6. นางสาวฐิติกานต์ จอกแก้วโรงเรียนบ้านวังคูกรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ รอดมั่นคงโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ คำพันน้อยโรงเรียนวัดสามแยกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชรีย์ ดีงามโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ชมชื่นโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐินี เศวตสุพรโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
6. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
7. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวินัย น้อยจินดาโรงเรียนสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ กองอังกาบโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาฏ หลองเจาะโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
4. นายจำลอง พุ่มนิคมโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
5. นายธวัช หมื่นเดชโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
6. นายเด่นชัย ศรีหาตาโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
7. นายอานุภาพ เจริญจิตรโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวินัย น้อยจินดาโรงเรียนสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ กองอังกาบโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาฏ หลองเจาะโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
4. นายจำลอง พุ่มนิคมโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
5. นายธวัช หมื่นเดชโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
6. นายเด่นชัย ศรีหาตาโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
7. นายอานุภาพ เจริญจิตรโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายวินัย น้อยจินดาโรงเรียนสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ กองอังกาบโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาฏ หลองเจาะโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
4. นายจำลอง พุ่มนิคมโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
5. นายธวัช หมื่นเดชโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
6. นายเด่นชัย ศรีหาตาโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
7. นายอานุภาพ เจริญจิตรโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
5. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
5. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
4. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์โรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
3. นายสันติ ไทยนาพาครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์โรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
3. นายสันติ ไทยนาพาครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์โรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
3. นายสันติ ไทยนาพาครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์โรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาพาครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
5. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวินัย เทพมงคลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวินัย เทพมงคลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย เทพมงคลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวินัย เทพมงคลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย เทพมงคลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน บุญคุ้มเกล้าโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆโรงเรียนจุฑาทิพย์กรรมการ
5. นางสาวณฐยา ชำนาญสวนโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวินัย เทพมงคลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน บุญคุ้มเกล้าโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆโรงเรียนจุฑาทิพย์กรรมการ
5. นางสาวณฐยา ชำนาญสวนโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวินัย เทพมงคลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์โรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
4. นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆโรงเรียนจุฑาทิพย์กรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวินัย เทพมงคลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์โรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
4. นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆโรงเรียนจุฑาทิพย์กรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สาธุชาติโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
5. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สาธุชาติโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
5. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวินัย เทพมงคลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ทิพย์โภชน์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆโรงเรียนจุฑาทิพย์กรรมการ
5. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวินัย เทพมงคลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ทิพย์โภชน์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆโรงเรียนจุฑาทิพย์กรรมการ
5. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นางสาวณฐยา ชำนาญสวนโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
5. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นางสาวณฐยา ชำนาญสวนโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
5. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นางสาวณฐยา ชำนาญสวนโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
5. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เทียนปัญจะโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นางสาวณฐยา ชำนาญสวนโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
5. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์โรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
5. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางณันทัชพร ทัศนะโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์โรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
5. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. นายวินัย เทพมงคลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
5. นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆโรงเรียนจุฑาทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. นายวินัย เทพมงคลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
5. นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆโรงเรียนจุฑาทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ทิพย์โภชน์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
4. นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ พรมเหมาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
6. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
7. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ทิพย์โภชน์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
4. นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ พรมเหมาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
6. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
7. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ทิพย์โภชน์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
4. นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ พรมเหมาโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
6. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
7. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจรรจรีย์ ดาวใสย์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางปราณี ยวงแก้วโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
7. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจรรจรีย์ ดาวใสย์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางปราณี ยวงแก้วโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
7. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจรรจรีย์ ดาวใสย์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางปราณี ยวงแก้วโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
7. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจรรจรีย์ ดาวใสย์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางปราณี ยวงแก้วโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
7. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นายชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสิรินทร เกตุกิ่งโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นายชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสิรินทร เกตุกิ่งโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นายชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสิรินทร เกตุกิ่งโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นายชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสิรินทร เกตุกิ่งโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนันทชัย ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายวิภพ กองชุมพลโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางสาวตรีประดับ คิดสุขโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
5. นางสาวจรรจรีย์ ดาวใสย์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
7. นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
8. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทชัย ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายวิภพ กองชุมพลโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางสาวตรีประดับ คิดสุขโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
5. นางสาวจรรจรีย์ ดาวใสย์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
7. นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
8. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนันทชัย ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายวิภพ กองชุมพลโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางสาวตรีประดับ คิดสุขโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
5. นางสาวจรรจรีย์ ดาวใสย์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
7. นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
8. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทชัย ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายวิภพ กองชุมพลโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางสาวตรีประดับ คิดสุขโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
5. นางสาวจรรจรีย์ ดาวใสย์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
7. นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
8. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. สิบเอกกรวัฒน์ ตันเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นายชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. สิบเอกกรวัฒน์ ตันเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นายชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. สิบเอกกรวัฒน์ ตันเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นายชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. สิบเอกกรวัฒน์ ตันเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นายชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
5. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
5. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
5. นางสาวพัชชา จันมีโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอุดร สุนทรธรรมโรงเรียนวัดวังกะจะประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ สุขะโรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรีกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย สีลมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา สีดำโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอุดร สุนทรธรรมโรงเรียนวัดวังกะจะประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ สุขะโรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรีกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย สีลมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา สีดำโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสมใจ โปรธาตุโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นางยุวากร ปราศจากโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
3. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
4. นางสาวกาญจนาพร เสียงกลมโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์โรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมใจ โปรธาตุโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นางยุวากร ปราศจากโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
3. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
4. นางสาวกาญจนาพร เสียงกลมโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์โรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางดสณี สมใจโรงเรียนบ้านท่ากลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนันท์ สุพโปฎกโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการ
3. นางพเยาว์ อยู่นอนโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐพิชชา สุนทรีโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
5. นางสาวกรกรนก สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางดสณี สมใจโรงเรียนบ้านท่ากลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนันท์ สุพโปฎกโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการ
3. นางพเยาว์ อยู่นอนโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐพิชชา สุนทรีโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
5. นางสาวกรกรนก สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปิยวรรณ ตันยะกุลโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด วงค์หิรัญโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
3. นางสิรินาฏ เขียวระยับโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
4. นางสาวชญาภา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา สีดำโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปิยวรรณ ตันยะกุลโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด วงค์หิรัญโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
3. นางสิรินาฏ เขียวระยับโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
4. นางสาวชญาภา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา สีดำโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอดุลย์ บุญช่วยโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
3. นายสาคร เนียมบุญเจือโรงเรียนบ้านหนองกลางดงกรรมการ
4. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายอุดร บุญช่วยโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
3. นายสาคร เนียมบุญเจือโรงเรียนบ้านหนองกลางดงกรรมการ
4. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางดวงรัตน์ ชิตเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพิกา สิริพรมโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่รองประธานกรรมการ
3. MissLyu Yuanyuanโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. MissSun Yaoโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายพศิน ศรีปานโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ ชิตเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพิกา สิริพรมโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่รองประธานกรรมการ
3. MissLyu Yuanyuanโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. MissSun Yaoโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายพศิน ศรีปานโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ ชิตเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพิกา สิริพรมโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่รองประธานกรรมการ
3. MissLyu Yuanyuanโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. MissSun Yaoโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายพศิน ศรีปานโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ ชิตเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพิกา สิริพรมโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่รองประธานกรรมการ
3. MissLyu Yuanyuanโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. MissSun Yaoโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายพศิน ศรีปานโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ ชิตเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพิกา สิริพรมโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่รองประธานกรรมการ
3. MissLyu Yuanyuanโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. MissSun Yaoโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายพศิน ศรีปานโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมานิตย์ สุขโยยศโรงเรียนบ้านมาบนาดีประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ เตชะพุฒโรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
3. นายจตุรภัทร ปริยาภัทรสกุลโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
5. นายมนัส แดงวิไลโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐา ยะคะเรศโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกกรรมการ
3. นายวรวุฒิ อัมภรัตน์โรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี แจ้งอรุณโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
5. นายอาคม ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
6. นายทวี สายแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายจุมพล สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีระ เจริญสุขข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ ทองกล่ำโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
3. นายสมชาย สุนทรสัจโรงเรียนวัดแปลงยาวกรรมการ
4. นายบุญเรือน โถปัญญาโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
5. นายอนันต์ นันทวิชิตโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางเงินยวง ไชยมณีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ วิลารักษ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นางวัชรี สมบัติทิพย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวเสาวณีย์ อินทรรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวชัชฐาณัฐ พงษ์พันธุ์โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางเงินยวง ไชยมณีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ วิลารักษ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นางวัชรี สมบัติทิพย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวเสาวณีย์ อินทรรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวชัชฐาณัฐ พงษ์พันธุ์โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายอิสรพงศ์ ลออภักตรโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ โตนวลโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
3. นางสาวญาดา ผลมะเฟืองโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
4. นางสาววันดี เธียรประมุขโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นางสาวปภาวรินทร์ คงคาชนะโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอรุณี สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางกฤตกานต์ ช่วยสงครามโรงเรียนวัดไผ่ขวางกรรมการ
3. นางวิภา พิเนตรโรงเรียนวัดชายเคืองวนารามกรรมการ
4. นางอุทัย พวงพุกโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ กำพลขจรเกียรติโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เสาวกุลโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธานกรรมการ
2. นางพัชรดา นันทสินธุ์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นางวงษ์จันทร์ วัยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
4. นางสาววรรณภา วงเวียนโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ วงศ์กำภูโรงเรียนวัดสะแกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพ นิลนนท์โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางชุดาภรณ์ จันทร์สง่าโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางจินตนา แสงสุขโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวธัญนันท์ มิ่งขำโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุภานัน เสน่หาโรงเรียนวัดคลองเขื่อนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียงโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ไผ่เทียนชัยโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการ
4. นางสาวมยุรี จูเภาโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพิภพ เกิดเจริญโรงเรียนวัดบางตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวกรธิมา นงค์จิตร์โรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
3. นางสาวฉัตรกมล ตันชุนโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
4. นางวาสนา พรมขันธ์โรงเรียนวัดดอนท่านากรรมการ
5. นางสาวกฤติญา ดังคนึกโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา สุขวิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ศิริธรโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นางสาวอำภา น้อยสนิทโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
4. นายโอภาส เลิศพิสุทธิการย์โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
5. นางสาวนทณัฐ นานอกโรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ นันทพานิชโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวพา พูลโภคาโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
3. นางสาวธิรดา การรัมย์โรงเรียนวัดดอนท่านากรรมการ
4. นางสาวสุริชา เชื้อวงค์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสุพีร์ นิ่มดำรงสัตย์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองสร้อยโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นายกิตติคุณ เจริญศรีโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
4. นางสาวสมจิตร คะเสนาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาวอำภา น้อยสนิทโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธาทร สครรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งส่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร พวงเพชรโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นางพูลศรี ไชยบุบผาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
4. นายสมยศ ฤทธิรณสกุลโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
5. นางนิตยา พินโตโรงเรียนวัดกกสับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายกรกมล ผาวันดีโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬานันท์ ภูน้ำใสโรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
3. นางสาวทิพย์กัญญา จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านหนองกลางดงกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ กองจินดาโรงเรียนบ้านท่ากระดานกรรมการ
5. นางสาวสุทธาวัลย์ ผึ่งสอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวรื่นจิต พัฒนยินดีโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายปรินท์ บุญญาวัฒน์โรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ ดาแก้วโรงเรียนบ้านท่าเลียบกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ รัตนอนันต์โรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
5. นางสุภาพร นะมามะกะโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ โตนวมโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรณัน วรานัฐนรีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวธรรศญา แก้วอาสาโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงามกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา เหง้าประสิทธิ์โรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการ
5. นายณัชทรัพย์ จิราธิพัชร์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวปาณภัช ยันตะพลาโรงเรียนวัดหัวสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวชวพร วงษ์ภักดีโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวหยาดรุ่ง แสงสุโทโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
4. นางสาวเปาวนา โคตรพรมมาโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางพัฒน์รดี สมพรโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. นายวรุต มะติมุโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
3. นางสาววิภาพร หมอรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ พิพิทจันทร์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นายสิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมาโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ขวัญนอนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายรัฐภูมิ เข็มขัดโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ชาญตะกั่วโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงามกรรมการ
4. นายปิยชาติ สุดใจโรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
5. นางสาวอักษรศรี บุญสรวงโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธวรรณ กุติการณ์โรงเรียนบ้านศรีเจริญทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นางกัญญาวีร์ บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
4. นางสาวอำภา น้อยสนิทโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
5. นางสาวรื่นจิต พัฒนยินดีโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางพรรณพรรษ โชติทองโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
4. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นายอนันต์ นาเจริญโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ นาเจริญโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นายบัณฑิต วงศ์สุรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยตะปอกกรรมการ
4. นางสาวยิ่งลักษณ์ ทิวาวงศ์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นายณัฐภัทร พรหมชัยนันท์โรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร จันสามารถโรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นายสิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมาโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ขวัญนอนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายชนินท์ เจริญมากโรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
5. นางสาวอุดมพร ยิ่งรุ่งเรืองโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชนินท์ เจริญมากโรงเรียนวัดใหม่บางคล้าประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย พละศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ กุลโชติโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
4. นางสาวอุดมพร ยิ่งรุ่งเรืองโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นายอภิชาติ ขวัญศิริโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายปริญญา ผดุงกิจโรงเรียนวัดทุ่งยายชีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรุตม์ นามมนตรีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
3. นายสายัน แสนสุขโรงเรียนบ้านกรอกสะแกกรรมการ
4. นายชนินท์ เจริญมากโรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
5. นายประวิทย์ ปราศจากโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา ผดุงกิจโรงเรียนวัดทุ่งยายชีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรุตม์ นามมนตรีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
3. นายสายัน แสนสุขโรงเรียนบ้านกรอกสะแกกรรมการ
4. นายชนินท์ เจริญมากโรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
5. นายประวิทย์ ปราศจากโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ขวัญนอนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ผดุงกิจโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ กุลโชติโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
4. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา ผดุงกิจโรงเรียนวัดทุ่งยายชีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ขวัญนอนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ กุลโชติโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
4. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ เมฆอรุณโรงเรียนวัดหัวสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ นิยมสุขโรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ โสมพันธ์โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
4. นางสาวยุวดี ตันไพบูลย์กุลโรงเรียนวัดคูมอญกรรมการ
5. นางสาวนงค์นุช อังคะสิริโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ เมฆอรุณโรงเรียนวัดหัวสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ นิยมสุขโรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ โสมพันธ์โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
4. นางสาวยุวดี ตันไพบูลย์กุลโรงเรียนวัดคูมอญกรรมการ
5. นางสาวนงค์นุช อังคะสิริโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอุบล พัฒนาภรณ์โรงเรียนวัดบางโรงประธานกรรมการ
2. นางระวิวรรณ ทองอะไพพงษ์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
3. นางสมควร พันธุ์ไม้โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่นโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
5. นายสุรชัย เรเรืองโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย เรเรืองโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางระวิวรรณ ทองอะไพพงษ์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
3. นางสมควร พันธุ์ไม้โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่นโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีรัตน์ ตุ้มพันธุ์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เต็มจิตรโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ภูห้องไสยโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัตน์ บุ่งนามโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อมรโยธินโรงเรียนวััดสามร่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีรัตน์ ตุ้มพันธุ์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เต็มจิตรโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ภูห้องไสยโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ อมรโยธินโรงเรียนวัดสามร่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทวันชิง กูลหกูลโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัตน์ บุ่งนามโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
3. นายสัญญา ไทยประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นางฉันทนา ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
5. นายณัฐพล แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
6. นางสาวรักษ์ษินาฏ นิระมลโรงเรียนวัดดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวันชิง กูลหกูลโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัตน์ บุ่งนามโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
3. นายสัญญา ไทยประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นางฉันทนา ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
5. นายณัฐพล แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
6. นางสาวรักษ์ษินาฏ นิระมลโรงเรียนวัดดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายไวภพ สุขกระโทกโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ลิ้มเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประคอง บุญสร้างโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไวภพ สุขกระโทกโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ลิ้มเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ คำมะณีโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ สวมไธสงโรงเรียนบ้านหนองเหียงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วัฒกชัยโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
3. นางสาวอัมไพพันธุ์ นาคสมพันธ์ุโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
4. นางอุทัย พวงพุกโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
5. นางสาวรักษ์ษินาฏ นิระมลโรงเรียนวัดดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ สวมไธสงโรงเรียนบ้านหนองเหียงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วัฒกชัยโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
3. นางสาวอัมไพพันธุ์ นาคสมพันธ์ุโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
4. นางอุทัย พวงพุกโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
5. นางสาวรักษ์ษินาฏ นิระมลโรงเรียนวัดดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเพียงเพ็ญ อิ่มสมบัติโรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภางช์วดี สุขเทพโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
3. นางสาววีรนุช วิชาเงินโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
4. นางทรรศนีย์ แตรประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
5. นางเสาวณีย์ แทนทองโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพียงเพ็ญ อิ่มสมบัติโรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภางช์วดี สุขเทพโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
3. นางสาววีรนุช วิชาเงินโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
4. นางทรรศนีย์ แตรประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
5. นางเสาวณีย์ แทนทองโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวภคินี พรมบุตรโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
3. นางนิตยา เสาร์ทองโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
4. นางบังอร ปักษาโรงเรียนบ้าน ก.ม.๗กรรมการ
5. นางสุภาพร นพแก้วโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
6. นางอรสา วัฒนศฤงฆารโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวภคินี พรมบุตรโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
3. นางนิตยา เสาร์ทองโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
4. นางบังอร ปักษาโรงเรียนบ้าน ก.ม.๗กรรมการ
5. นางสุภาพร นพแก้วโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
6. นางอรสา วัฒนศฤงฆารโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพร วงศ์พระรามโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกา มีอนันต์โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถานกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ วงษ์แก้วโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
4. นางธัญพัฒน์ ทองสุขโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
5. นางปนัดดา วรรณดิลกโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร วงศ์พระรามโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกา มีอนันต์โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถานกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ วงษ์แก้วโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
4. นางปนัดดา วรรณดิลกโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางลัดดา ตันเฮงโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางวิเวียง นาวินโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ เครีอเนตรโรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
4. นางเต็มศิริ โคมเดือนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางสาวสิริญพัท โคตรบรรเทาโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
6. นางภรณ์อุษา ศุภมานพโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ ภูขะมาโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
8. นางชุติมณฑ์ ราญรอนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
9. นางพรทิพย์ บุตรบริบูรณ์โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
10. นางเพียงเพ็ญ อิ่มสมบัติโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
11. นางปราณี พิทักษ์มงคลโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
12. นางสาวปราณี เวสกามีโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางทองใบ พานิชพัฒน์โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองประธานกรรมการ
2. นางสุรีภี กฤษณาโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นางสาวสงบ ระวิโรจน์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
4. นางสาวสำรวย วงศ์กำภูโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
5. นางชลนา แสนขวาโรงเรียนวัดน้ำฉ่ากรรมการ
6. นางสาวสายนที ไชยแสงรัตน์โรงเรียนวัดดอนท่านากรรมการ
7. นางสาวพาขวัญ คงเสือโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
8. นางสาววิไลวรรณ เจริญสุขโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
9. นางสาวทัดดาว ส่องแสงจันทร์โรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
10. นางสาวรสสุคนธ์ เอี่ยวศิริโรงเรียนบ้านคลองสองกรรมการ
11. นางสาวจีรภา ทานะมัยโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
12. นางเพลินจิตร์ โมกขาวโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์กรรมการ
13. นายภิรวัฒน์ มณีเลิศโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนุชรี ศรีแสนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวนุชจรี สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ศรีแสนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวนุชจรี สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ศรีแสนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
3. นางนุชจรี สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนุชรี ศรีแสนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวนุชจรี สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ศรีแสนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวนุชจรี สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี สุวรรณโกมุทโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
2. นางสุนทรี เอกวัตร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ชิตเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี สุวรรณโกมุทโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
2. นางสุนทรี เอกวัตร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ชิตเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี สุวรรณโกมุทโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
2. นางสุนทรี เอกวัตร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ชิตเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
3. นางเรณู ธำรงศรีสกุลโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
4. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
3. นางเรณู ธำรงศรีสกุลโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
4. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางณัชชาพร ทองดีโรงเรียนหนองปาตองกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ ศักดิ์ศรีวัฒนาโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
5. นางกนกพร โภควัฒน์สกุลโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
6. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ บุญช่วยโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
6. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ บุญช่วยโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
5. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ บุญช่วยโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
6. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ บุญช่วยโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางประภาพร มั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
6. นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ บุญช่วยโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางประภาพร มั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
6. นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ บุญช่วยโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางประภาพร มั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
6. นางมุทิตา รสกระโทกโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
7. นางสาวพัชลีญา ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
8. นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
9. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ บุญช่วยโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางมุทิตา รสกระโทกโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางสาวพัชลีญา ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
7. นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
8. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ บุญช่วยโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางประภาพร มั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางมุทิตา รสกระโทกโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางสาวพัชลีญา ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
8. นายมนตรี ปะการะสังข์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการและเลขานุการ
9. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ บุญช่วยโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางมุทิตา รสกระโทกโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางสาวพัชลีญา ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
7. นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
8. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ บุญช่วยโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางมุทิตา รสกระโทกโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางสาวพัชลีญา ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
7. นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
8. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมควร พันธุ์ไม้โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นางอัมไพพันธุ์ นาคสมพันธุ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางปาลิตา สินศิริโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมควร พันธุ์ไม้โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นางอัมไพพันธุ์ นาคสมพันธุ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางปาลิตา สินศิริโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ จินดางามโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธานกรรมการ
2. นางสมควร พันธุ์ไม้โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สาริยาโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
4. นางอัมไพพันธุ์ นาคสมพันธุ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ จินดางามโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ เตชะบุญโรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ ศิลารักษ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ จินดางามโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ เตชะบุญโรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ ศิลารักษ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ จินดางามโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ เตชะบุญโรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ ศิลารักษ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางสาวชลธิชา ไกรวงศ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นางเกตุกุญช์ จิตรน้อมโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางสาวชลธิชา ไกรวงศ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นางเกตุกุญช์ จิตรน้อมโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายรุจน์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายรองประธานกรรมการ
3. นายพายัพ นิชเปี่ยมโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ศรีหิรัญโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
5. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
6. นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์โรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
7. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
8. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
9. นางสาวรณิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
10. นางออมใส บุญเขียวศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายรุจน์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายรองประธานกรรมการ
3. นายพายัพ นิชเปี่ยมโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ศรีหิรัญโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
5. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
6. นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์โรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
7. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
8. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
9. นางสาวรณิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
10. นางออมใส บุญเขียวศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางนงลักษณ์ โฉมศรี โทร 0884422682 E Mail : s.samerphap@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]