หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   18 พ.ย. 2559   19 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   23 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 147 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -10.30 น.
2 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 148 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -10.30 น.
3 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 149 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -10.30 น.
4 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 147 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
5 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 148 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
6 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 149 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
7 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 22 พ.ย. 2559 09.00 น. - 10.00 น.
8 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 22 พ.ย. 2559 13.00 น. - 14.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 22 พ.ย. 2559 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 22 พ.ย. 2559 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 22 พ.ย. 2559 09.00-11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 22 พ.ย. 2559 09.00 - 15.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นวิทย์ 1-2 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นวิทย์ 3-4 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดมอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2559 09.00 น. - 15.00 น.
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา ลานศาลา 9 หลัง 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 22 พ.ย. 2559 13.00 น. -16.00 น.
3 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีใหญ่ 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น. (หลังการแข่งขันขับขานประสานเสียง)
4 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
5 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
6 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา โรงยิม ชั้นล่าง 22 พ.ย. 2559 10.00 น. - 16.00 น.
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333,334 22 พ.ย. 2559 10.00 น. - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 2 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 3 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 4 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 5 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 6 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 7-8 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 7-8 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 7-8 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีใหญ่ 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีใหญ่ 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีใหญ่ 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีเล็ก 1 หน้าโรงยิม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีเล็ก 1 หน้าโรงยิม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีเล็ก 1 หน้าโรงยิม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีเล็ก 1 หน้าโรงยิม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีเล็ก 2 บริเวณป่าสะเดา 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีเล็ก 2 บริเวณป่าสะเดา 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีเล็ก 2 บริเวณป่าสะเดา 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีเล็ก 2 บริเวณป่าสะเดา 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีใหญ่ 22 พ.ย. 2559 13.00-16.30
13 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีใหญ่ 22 พ.ย. 2559 13.00-16.30
14 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีใหญ่ 22 พ.ย. 2559 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา หอประชุม 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา หอประชุม 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา หอประชุม 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา หอประชุม 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 234 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 234 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 234 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นลูกเสือ 1-4 บริเวณป่าสะเดา 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นลูกเสือ 1-4 บริเวณป่าสะเดา 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ห้องประชุมรวมใจ 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
2 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ห้องประชุมรวมใจ 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ห้องประชุมรวมใจ 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา ใต้ถุนอาคาร 3 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา ใต้ถุนอาคาร 3 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา ใต้ถุนอาคาร 3 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา ใต้ถุนอาคาร 3 22 พ.ย. 2559 13.00 น. -16.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์การงาน 1 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์การงาน 2 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์การงาน 1-2 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์การงาน 3-4 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์การงาน 5-6 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์การงาน 7-8 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์การงาน 3-4 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์การงาน 5-6 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์การงาน 7-8 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีใหญ่ 22 พ.ย. 2559 10.00 - 12.00
2 691 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีใหญ่ 22 พ.ย. 2559 10.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางนงลักษณ์ โฉมศรี โทร 0884422682 E Mail : s.samerphap@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]