รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ณโรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย
ระหว่างวันที่ 14 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 1. เด็กหญิงอรัญญา  พ่อค้า
 
1. นางพัทธานันท์  พรพิพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงมริสา  สายวงศ์
 
1. นางปิ่นสุวรรณ  อุทัยศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงภัสสุฏา   น้อยคำมี
 
1. นางสาวดลนภาณ์   เลิศสนธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฆรวัณณ์  สุทร
 
1. นางกาญจนา  เดชกูลพรศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากบึงสิงโต 1. เด็กชายฮารอวี  เซ็นเจริญ
 
1. นางสาวสุรียา  รอดเทียน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าแคราย 1. เด็กชายภูริพัฒน์  มูหะหมัดตอเฮ็ด
 
1. นางกิติชา  เบ็ญจะนาค
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 1. เด็กชายศศิวัฒน์  หวังเชย
 
1. นางสุกัญญา  สุวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กชายภูมินทร์  ทองสกุล
 
1. นางปนัดดา  บวรรัตนวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 1. เด็กหญิงสุคีม  ซอน
 
1. นางอรัญญา  ดวงบุตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลานัก 1. เด็กหญิงวนิดา  ขาวยั่งยืน
 
1. นางรัชฎาพรรณ  กิจประมงศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ทนเถื่อน
 
1. นางกัลณษร  สำรวย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ใสแก้ว
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  ศักดิ์ศรีวัฒนา
3. เด็กหญิงวริศรา  คงกระพันธ์
 
1. นางสาวปัทมาวดี  ศรีสุนทร
2. นางพัชราพร  ตันสุวรรณรัตน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณรักษ์
2. เด็กหญิงณิชานันท์  คำบุดดี
3. เด็กหญิงธันชนก  ปิยะจันทร
 
1. นางสีนวล  โพธิ์สุวรรณ์
2. นางวราภรณ์  สุวรรณเจริญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  สมาเด๊ะ
2. เด็กหญิงธนัชชา  แสงโต๊ะ
3. เด็กหญิงปรียานุช   สุุลัยมาน
 
1. นางพจณี  ทองรัสมี
2. นางสาวนัชชา  อัธยาตมวิทยา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พุ่มมาลา
2. เด็กหญิงบุุญมี  บำรุง
 
1. นางสาวสุนีย์  อนุศิษย์
2. นางสาวสุมาลี  น่วมทอง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กหญิงนัฐฌา  สังข์ยะลอ
2. เด็กหญิงรชานันท์  มลิวัลย์
 
1. นางยุรี  ยะก๊บ
2. นายมงคล  อรุณแสงฉาน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวเรณู  สีเอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ
 
1. นายนิพนธ์  ทองยืน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายจักรพันธ์   แก้วพิกุล
 
1. นางอรญา   พรมแดน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงสุภัควัน  ปรีหะจินดา
3. เด็กหญิงอังสนา  สิงห์คำ
 
1. นางสาวสาวิตรี  อดกลั้น
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พบดี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กหญิงชุลีพร  จันทวงษ์
2. นายสรศักดิ์  บุญสม
3. เด็กหญิงโสภิตา  บุญเขียน
 
1. นางนิตยา  อุ่นเจริญ
2. นายสุริยา  อุ่นเจริญ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายณัฐธัญ  นำศรีเจริญสุข
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ประเสริฐดี
3. เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนพันธ์ุ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ลายลักษณ์
2. นางสาวรุจี  ทิมโคกกรวด
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จงถาวรตระกูล
2. เด็กหญิงลลิตา  เหล่าปาสี
3. เด็กหญิงเกศกนก  สุพรรณา
 
1. นางสาวอรพิน  โลนไธสง
2. นางสาวประกายลักษ์  บุญเต็ม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์
2. เด็กหญิงอชิรญา  รอดสมบูรณ์
 
1. นายณัฐพงศ์  ทองเสริม
2. นางจิตตวดี  เตียตรงจิตรมั่น
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โพธิ์นอก
2. เด็กหญิงรวงข้าว  พิกุลพวง
 
1. นางสุภาพร  ร่องจิก
2. นางพเยาว์  ภาษิต
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงธนัชพร  แน่นหนา
 
1. นางกุสุมา  บุญทะโชติ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงพรกนก  จูเภา
 
1. นางสาวสุกัญญา  พรน้อย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุดมทรัพยากุล
 
1. นางสาวนิลุพัฒน์  จิตรสง่าวงค์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธนดล  จิตไพบูลย์
2. เด็กหญิงพิฤดี  หทยวัฒน์
3. เด็กชายวสวัตติ์  เอื่ยมนิรันดร์
 
1. นางวรรณี  ตันตะราวงศา
2. นางสาวภัทรวดี  ราชนิยม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กชายกลางกันย์  คงนิ่ม
2. เด็กหญิงจรรยารักษ์  ยอดบุตรดี
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สิมมารักษ์
 
1. นางสาวพนมพร  ค่ำคูณ
2. นายอนุวัฒน์  โพธิภูงา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ
2. เด็กหญิงนพภัสสร  แซ่ซิ้ม
3. เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ
 
1. นางวิริยา  วนาพรรณ์
2. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์เลาะ
2. เด็กหญิงพัชริดา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอารียา  ก่อพิทักษ์
 
1. นางสาวสุธามาศ  โพธิยา
2. นางสาวมาญาดา  ชนะมิตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 1. เด็กหญิงดานีส  ตอฮา
2. เด็กหญิงอภิรดี  โฉมสอาด
3. เด็กหญิงไอรดา  มูหะหมัด
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เหนี่ยวบุบผา
2. นางสาวมยุรีย์  มีกอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมพงษ์
2. เด็กชายฐิติกร  เณรหนู
3. เด็กหญิงธนพร  เลิกกระโทก
 
1. นางสาวสุคนธร  ปักโคทานัง
2. นายพีระพงษ์  สวัสดี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงธามธิดา  วารีสมานคุณ
2. เด็กชายปุณณพัฒน์  ขำทอง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสม
 
1. นายขจรยศ  พันธรักษ์
2. นางสาวสุริษา  ศรีหรือ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กหญิงกนกรญา  มุงอินทร์
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แสงสุข
3. เด็กหญิงแอนชุลี  ทองสิงห์
 
1. นางมาราตรี  เลงัง
2. นางวนิดา  มิตรมานะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  มะแย้ม
2. เด็กชายรัฐรวี  อีซา
 
1. นางสาวสินีนาฏ  หวังพิทักษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กชายสัญญา  ไม้แก้ว
2. เด็กชายอัครพล  หลวงอาจ
 
1. นางวนิดา  มิตรมานะ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กชายณัฐฐินันท์  สุขเจริญ
2. เด็กชายเมธัส  แสงลี
 
1. นางสาวจันทิรา  ม่วงเจริญ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เภตรา
2. เด็กชายปิยวัฒน์  มัจฉิมวงศ์
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายจักรี  ครุนันท์
2. เด็กชายภูริภัทร  ดากาวงศ์
 
1. นางอโนทัย  บุญน้อย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายนวพล  จิตรนัย
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  จิตรนัย
 
1. นางอโนทัย  บุญน้อย
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. นายศุภชัย  เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จูประเสริฐ
 
1. นางปราณี  พานิช
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทัดทอง
2. เด็กหญิงจิตสุภา  จันทร์ทองเจือ
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  ใหลทูล
4. เด็กหญิงวิริญา  แจ้งสว่าง
5. เด็กชายสิริวัฒน์  โคพระ
 
1. นายสมจิตต์  ชัยพูน
2. นางสาววรรณา  อ่วมสา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกนกรส  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงกุลจิรา  หิ่งทอง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงศรี
4. เด็กหญิงนฤมล  ศึกษา
5. เด็กหญิงปวริษา  ใช้ฮวดเจริญ
 
1. นางวรรณี  วรรณพิรุณ
2. นางสาววรรณา  อ่วมสา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กหญิงกานดา  ลาวัง
2. เด็กชายชาคริต  ดาแหม็ง
3. เด็กหญิงนริศรา  นุตตะโยธิน
4. เด็กหญิงวาลิล  อีซอ
5. เด็กหญิงสุนิตา  จงเกิดศิริ
 
1. นางจินตนา  เดวิเลาะ
2. นางสาวสุดารัตน์  เวชศารัตนพิมล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 1. เด็กหญิงปานิตา  โต๊ะมะ
2. เด็กหญิงพัชราภา  วันทองหล่อ
3. เด็กหญิงมิรันตี  แดงชาติ
4. เด็กหญิงศิริยากรณ์  ดิ่งพุ่ม
5. เด็กหญิงเพาพะงา  วันนิ
 
1. นายสมบัติ  แดงชาติ
2. นางจุฑามาศ  ประสิทธิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ผ่องใส
2. เด็กหญิงณัฐนรี  พิทักษทัย
3. เด็กหญิงพัชริญา  อู่พิทักษ์
4. เด็กหญิงอทิตยา  นาคเจริญ
5. เด็กหญิงอิสริยา  สว่างแสงวัฒนา
 
1. นางนลินี  เพชรงาม
2. นายธนวัฒน์  ดำรงพานิช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายจินตการ  แฉ่งเจริญ
2. เด็กหญิงชไมพร  จุลหุ่น
3. เด็กหญิงธีรดา  ทับทิม
4. เด็กหญิงนฤมล  อ่อนจันทร์
5. เด็กหญิงรัตติกาล  กรรคชรัตน์
 
1. นางสาวกิตติพร  พรงาม
2. นายคณิน  บัวบุญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสิงโต 1. เด็กหญิงณัชชา  กลิ่นมาลัย
2. เด็กหญิงณัฐณภัทร   หมัดยะราน
3. เด็กชายธนากร  เชยแอ
4. เด็กชายนนทวัฒน์   โซ๊ะอาดำ
5. เด็กชายพีรพัฒน์  สะและหมัด
 
1. นางสาวนาถตยา  มีภูงา
2. นางลัดดา  บินหะซัน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงชลิตา  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เกษมสุข
3. เด็กชายพีรพล  บุตรน้ำเพ็ชร
4. เด็กชายศรุตม์  การะพิทักษ์
5. เด็กชายศักรินทร์  แสวงศิริผล
 
1. นางสาวผกามาส  ศรีตระกูล
2. นางสาวสใบแก้ว  เกตุชาติ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายชินวัฒน์  ยะไม
2. เด็กชายณัชพล  กล่อมเย็น
3. เด็กชายณัฐกมล  ไพรินทร์
4. เด็กหญิงณัฐชา  ยามันสะบีดีน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ริสมัน
6. เด็กชายณัศรุจน์  ดีสะเมาะ
7. เด็กชายนพดล  กล่อมเย็น
8. เด็กหญิงนาตาชา  แสงทองคำ
9. เด็กชายปวีกรณ์  ซูวะมิน
10. เด็กชายภูริต  นิกาจิ๊
11. นางสาวรัชนีกร  ไพรินทร์
12. เด็กหญิงวาสนา  นิสุลง
13. เด็กชายวีรวัฒน์  เดวีเลาะ
14. เด็กชายศักรินทร์  บัวการีม
15. เด็กชายสิทธิโชค  จูงกล้า
16. เด็กหญิงสุพัตรา  ถึงจุ้ย
17. นางสาวอริษา  ดิเจริญ
18. เด็กชายอัครพล  ศรีสละ
19. เด็กหญิงเมขลา  กล่อมเย็น
 
1. นางสาววรรณวดี  มะลิวัลย์
2. นางสาวเนาวรัตน์  จันทร์แก้ว
3. นางสาวทัศณี   บังเกิดสุข
4. นางศรินยา  ศิริทรัพย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชูนวล
 
1. นางสาวสุกันยา  หางแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงนาถฤดี  ดอนอ่อนเบ้า
 
1. นางทิพรัตน์  พลเสนา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กหญิงจัสมิน  บัวเจริญ
 
1. นางมาราตรี  เลงัง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสาย 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  พึ่งผูก
2. เด็กชายภพนิพิฐ  แย้มเปี่ยม
 
1. นางสรัชนี  ทับทิมดี
2. นายกัมปนาท  นาคบัว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงธวัลยา  จิตภิรมย์ศักดิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  วิเชียร
 
1. นางสาวยุรี  บูรณโกศล
2. นางนงเยาว์  คำแท้
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กหญิงบุษกร  วงค์สงฆ์
2. เด็กชายประเสริฐนาม  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสมศรี  แหยมพรรนัย
2. นางสาวเบญญาภา  สุมิรัตนะ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงตรีรัตน์   อุ่นศรี
2. เด็กหญิงธัญภรณ์   เดชะสูงเนิน
3. เด็กหญิงนฤมล   ศรีพงษ์
4. เด็กหญิงนาฎฤดี   ชมภูนุช
5. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    กลิ่นประทุม
6. เด็กชายลักษมี   มูลเมือง
7. เด็กหญิงศุภกานต์   อุ่นคำ
8. เด็กหญิงอาทิตยา   ทิมผลประเสริฐ
9. เด็กหญิงเพชรรัตน์   พุทธชาติ
10. เด็กหญิงใบหยก   อ่ำหอม
 
1. นางนรินทร์ทิพย์   ปิยะจันทร์
2. นางไพเราะ   สำเนียงหงษ์
3. นางสาวกฤษณา   คนไว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงควีนญา  หงษาวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ผุยใจ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  สุดใจ
4. เด็กหญิงบุผา  วิสนา
5. เด็กหญิงพนัสนันท์  ศรีคชา
6. เด็กหญิงพัชราพร  ทิโน
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  กำมะณีเด่น
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แดนประกรณ์
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สังวรนิตย์
10. เด็กหญิงแว่นทิพย์  มุณีชัย
 
1. นางดวงใจ  หมอกพรม
2. นางสุนันต์ทา  วัฒนาวณิชย์กุล
3. นางสาวฝนทอง  ดอกไม้ไหว
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขาราม 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญผึ้ง
2. เด็กชายชลธร  มลจ้อย
3. เด็กหญิงนภัสกมล  สมประสงค์
4. เด็กหญิงนริศรา  แสงทับทิม
5. เด็กชายปรินทร  เขียวอ่อน
6. เด็กชายผเดิมพล  จันทร์ตั้ง
7. เด็กชายพรพิสิทธิ์  ฉันผ่อง
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  สมประสงค์
9. เด็กหญิงมาริษา  พานิช
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รื่นรวย
11. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมเหมือน
12. เด็กหญิงสุวรรณภา  จินเฮง
13. เด็กชายอธิบดี  ไทยมงคล
14. เด็กหญิงอรวรรณ  จิตนะริน
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชัยเสนา
 
1. นางสาวสุวิมล  พงษ์เก่า
2. นางส้มเช้า  ม่วงศรี
3. นางสาวสร้อยเพชร  จวงจันทร์
4. นางสาวพิกุล  สุขบูรณ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นิลงาม
2. เด็กหญิงกันทิมา  ขุนจิตร์
3. เด็กหญิงกิตติยา  โซ๊ะพิทักษ์
4. เด็กหญิงตลับดาว  ดิสเม๊าะ
5. เด็กหญิงนคนันทินี  ตันตินันทิธร
6. เด็กหญิงปณิตา  อณาชัย
7. เด็กหญิงปณิตา  ดำวอ
8. เด็กหญิงปณิตา  หรุ่มวิสัย
9. เด็กหญิงปารวัณ  วงษ์หวังจันทร์
10. เด็กหญิงภัทธรวดี  มินโด
11. เด็กหญิงรสิตา  ลีวัน
12. เด็กหญิงวนิดา  วงค์ยีเม๊าะ
13. เด็กหญิงอลิชา  เจ๊ะดอเลาะห์
14. เด็กหญิงเนตรดาว  อยู่แสง
15. เด็กหญิงโรสเซีย  บุญศิริ
 
1. นายรังสรร  มังกรงาม
2. นางณภคภร  ประทุมศิริ
3. นางสาวทัศนภรณ์  สุวรรณพฤกษ์
4. นายอาทิตย์  วิจารย์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายพฤกษา   มรกตสิริกุล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ประสงค์เงิน
 
1. นางสาวสุนิสา  เชิงเขา
2. นางสาวมุทิตา  ทองไทย
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นิลเผือก
2. เด็กหญิงอาฑิติญา  มณีฤทธิ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  จตุรภักดิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงภัทรพี  ทรงเจริญ
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงอธิชา  ฮะสูน
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญศิริ
 
1. นางสาวพัทยา  ลายประดิษฐ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 1. เด็กชายศุภกร  หาญทนงค์
 
1. นางลัดดา  มานักฆ้อง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงอโยฤทัย  มนตรีวงค์
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 1. เด็กชายสิทธา   อำพันธ์เปรม
 
1. นางรุจี  ฮับสมบูรณ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายสุมิตร  มูฮำหมัด
 
1. นางสาวกันทิมา  พร้อมศรีทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กชายจิรพันธ์  แก้วชัยสูน
 
1. นายสุริยา  อุ่นเจริญ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่ม 1. เด็กชายธนัชชัย   สืบทิม
2. เด็กชายนวพงศ์   กิจเจริญ
 
1. นางสรวงสิน   จำรัส
2. นายเจริญ  จำรัส
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 1. เด็กชายณััฐภัทร  เพียรดี
2. เด็กชายรัฐพงษ์  จันทร์นิ่ม
 
1. นางสาวสุุวารี  บูรณะศีล
2. นางศิราณี  วงษ์ศรี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  โต๊ะหยัน
2. เด็กหญิงอนันตภรณ์  ดีเอี่ยม
 
1. นางอารมณ์  สวัสดี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 1. เด็กชายรชานนท์  กาสุรงค์
 
1. นางสาวชฏาพร  มีอนันต์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 1. เด็กหญิงกุศลิน  ทองอังกฤษ
2. เด็กหญิงพรพิมล  พิสิฏฐ์ศักดิ์
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ยินดีอารมณ์
 
1. นางนิตยา  กวีชัยสมบุญ
2. นางสาววาสนา  สายมั่น
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คงเมฆ
2. เด็กหญิงคณิตฐา  ไพเทพา
3. เด็กชายธนกฤต  ภาษีสวัสดิ์
 
1. นายปริญญา  แสงทอง
2. นางอมรรัตน์  แสงทอง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายชญาพัฒน์  ฉายเงา
2. เด็กชายพงศกร  สินสุขใจ
3. เด็กชายสิทธิชัย  อยู่ระ
 
1. นางมาเรียม  ศรีประภาพงศ์
2. นางวาสนา  พูลสวัสดิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายภพนิพิฐ  โง้วเจริญสุข
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายภูวนัย   สุขสว่าง
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสรวิศ  บุนยะริส
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจินดาหรา  พุ่มพวง
 
1. นายพีระพงษ์  สวัสดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กหญิงธิญาดา  โนรีราษฎร์
 
1. นางสาวธัญญธร  อนุศิริกุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์   มิศิริ
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  วิมลพักตร์
 
1. นางสาวธัญญธร  อนุศิริกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ชัยเสนา
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 1. เด็กชายปริยกร  สุวรรณ
 
1. นางสีนวล  แฟงเมือง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายณัฐภัทร  เสงี่ยมพงษ์
 
1. นายสัญญา  ชมดอกไม้
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพานทอง 1. เด็กหญิงกานต์มณี  พึ่งสามัคคี
 
1. นางสาวนฤมล  ยิ่งรุ่งโรจน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงธนพร  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงกัญญา  โหงอร่าม
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชนิษา  ชลารักษ์
 
1. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  กระจาต
 
1. นางสาวปิยนุช  มีสุข
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายบุญกฤต  เกตานนท์
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ศรมุข
 
1. นายสัญญา  ชมดอกไม้
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลชายน้อย
 
1. นายสัญญา  ชมดอกไม้
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงซันมา  มังคุด
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิดาพร  เฉยพันธ์
2. เด็กชายธวัชชัย  บุญธรรม
3. เด็กชายปริยกร  สุวรรณ
4. เด็กชายพงษ์เดช  บุญธรรม
5. เด็กหญิงภคพร  ฤทธิเดชะ
6. เด็กชายวรวัฒน์  ชาญสมุทร
7. เด็กชายวิวรรธ์  ทวยทา
8. เด็กหญิงสรวรรณ  อำพร
9. เด็กชายอานนนท์  พูลเรียบพร้อม
 
1. นายสัญญา  ชมดอกไม้
2. นางสีนวล  แฟงเมือง
3. นางสาววีระนุช  ดำชุมแสง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงกัญญา  โหงอร่าม
2. เด็กหญิงกิ่งดาว  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงซันมา  มังคุด
4. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เที่ยงตรง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มสวย
6. เด็กหญิงนัทชา  แก้ววิลัย
7. เด็กชายภูรินทร์  บุญมี
8. เด็กหญิงวราภรณ์  วงค์ยีเมาะ
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
2. นายอนุชา  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
3. นางสาววรวรรณ  อินทสุวรรณ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มณีรุ่ง
2. เด็กหญิงจิตติมา  ศิริวรรณ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมเจริญ
4. เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยฟ้า
5. เด็กหญิงดวงฤดี  อยู่เส็ง
6. เด็กชายธนโชติ  ปรากฎมาก
7. เด็กชายธมกร  แสงสุข
8. เด็กหญิงนภัสตรา  จันทร์ทอง
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุวรรณรัตน์
10. เด็กชายพลพงษ์  จันเขียน
11. เด็กชายภาณุปกรณ์  เลิศหิรัญทรัพย์
12. เด็กหญิงรสกร  เหลืองศิริ
13. เด็กชายวงศธร  สุขดี
14. เด็กหญิงวันวิสา  ดาษพินิจ
15. เด็กชายสุรพัศ  นาคสมบูรณ์
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
2. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
3. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
4. นายไพรวัลย์  มาลัยศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายกฤษณะ   พงษ์มณี
2. เด็กชายชานนท์   รอดรัตนะ
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ชัยเสนา
4. เด็กชายนพกิจ   กาญจนเกตุ
5. เด็กหญิงน้ำริน   นิลวงศ์
6. เด็กชายปรีชา   คำบรรจง
7. เด็กชายภูวนัย   สุขสว่าง
8. เด็กหญิงยลดา   ถาวรสวัสดิ์
9. เด็กชายศุภกร   นาเจริญ
10. เด็กชายสุทธิวัฒน์   มิศิริ
11. เด็กชายอดิเทพ   เหมือนเพชร
12. เด็กหญิงอาคีรา   สิงห์แก้ว
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
2. นายนริศ  ลาภังยะวิทย์
3. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
4. นายพนมไพร  คำขจร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 1. เด็กชายกฤษภัค  ดิลกเอกธนากร
2. เด็กหญิงจัน  หอมพะจัน
3. เด็กหญิงจันทิมา  โตยังเจริญ
4. เด็กหญิงจุฑาทิพ  รักษาศีล
5. เด็กหญิงจุไรวรรณ  นิลประเสริฐ
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  ฟอกสันเทียะ
7. เด็กหญิงชุุติกาญจน์  กัลยา
8. เด็กชายชูพงษ์  ลอยกระโทก
9. เด็กชายธนพนธฺ์  จันขาว
10. เด็กหญิงธนันญา  โมกขาว
11. เด็กชายนราวิชญ์  นาจันทัด
12. เด็กหญิงผกาพร  ชิณโคตร
13. เด็กชายพงศกร  แก้วทอง
14. เด็กชายรัฐพล  สาแก้ว
15. เด็กชายวายุ  ศิริชาติกุล
16. เด็กหญิงศศิธร  เงินรัตน์
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำประสิทธิ์
18. เด็กชายสุคณิต  รักษาศีล
19. เด็กหญิงสโรชา  เกิดสิงห์
20. เด็กชายอรุณ  โตมา
 
1. นายวิโรจน์  กิจพิทักษ์
2. นางสาวบุษกร  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวเกษมสุข  อู่พิทักษ์
4. นางสุนันท์  เจริญสุข
5. นางอมร  จุลศรีไกรวัลย์
6. นางเนตรนภิส  นพเกตุ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ขำคม
2. เด็กชายธเนศพล  ลำดับมาก
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สมกับชาติ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  พินผึ้ง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  คำทา
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อรุณรื่น
 
1. นายณวดล  สืบวงษ์
2. นางสาววิไลวรรณ  อุ่นเจริญ
3. นายธนวัฒน์  โคตระกูล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายครรชิตพล  จันวัฒน์
2. เด็กชายจีรพัฒน์  ผาดผ่อง
3. เด็กชายชาญณรงค์  ลออเงิน
4. เด็กหญิงชไมพร  จุลหุ่น
5. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศรีสุระ
6. เด็กชายณัฐฐาพล  ผึ่งผาย
7. เด็กชายธนพล  ลิ้มหลาย
8. เด็กชายธนวัฒน์  ทองอินทร์
9. เด็กหญิงธีรดา  ทับทิม
10. เด็กชายประจักษ์   ทองอินทร์
11. เด็กชายปริญญา  ลาภวิวัฒน์กูล
12. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสงส่ง
13. เด็กชายพงษ์ประสิทธิ์  กลับประสิทธิ์
14. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  จุลหุ่น
15. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โพธิ์นอก
16. เด็กชายภูวเนตร  เฉยสอาด
17. เด็กหญิงรวงข้าว  พิกุลพวง
18. เด็กหญิงรัตติกาล  กรรคชรัตน์
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เหมแดง
20. เด็กหญิงวรกมล  เสียงเย็น
21. เด็กหญิงวราภรณ์  รอยรัตน์
22. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีอินทร์
23. เด็กชายศรัทธา  สกลเวียง
24. เด็กชายสัญญาลักษณ์  พลายวัน
25. เด็กหญิงสุชาดา  พิมพ์แก้ว
26. เด็กชายอนุพงศ์  พึ่งสุรินทร์
27. เด็กหญิงอำพร  ลายลักษณ์
28. เด็กหญิงเกศินี  ทองบุญมา
29. เด็กชายเมธานุวัฒน์  เพ็ชรดำ
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
2. นายรเชนทร์  คุณภาที
3. นายอานนท์  วิสะจันทร์
4. นายศุภวัฒน์  วันทอง
5. นายทรงศักดิ์  เริงแสวง
6. นายศิริมงคล  ศิริแฉ่ง
7. นางพเยาว์  ภาษิต
8. นางสาวกิตติยา  แก้วเขียว
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ทิพสังวาลย์
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 1. เด็กชายสนั่น  คุ้มวงษ์
 
1. นางพัชรินทร์  บุญสินชัย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ประกอบสุข
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงนันทพร  ชูเลิศ
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายสรนันท์  ยวนหลี
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายกฤษณะ  อะทะไชย
 
1. นายพัสตร์สัณห์  ตันวัฒนะ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ประกอบสุข
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงปราณี  ฮวดเจริญ
 
1. นางปราณี  เนียรศิริ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายชนะชน  หลิมเจริญ
 
1. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายกฤษณะ  อะทะไชย
 
1. นายพัสตร์สัณห์  ตันวัฒนะ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  น้อยเชี่ยวกาญจน์
 
1. นางสาวชญากาณฑ์  ขันธ์แก้ว
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงปราณี  ฮวดเจริญ
 
1. นางปราณี  เนียรศิริ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กชายวุฒิชัย  ขอนสระคู
 
1. นางสุดดวงใจ  แสงรุ่งอรุณ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กชายบูรพา  ดาศรี
 
1. นางอรอุษา  มหาสุวรรณ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปามา
 
1. นางปราณี  เนียรศิริ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงปราณี  ฮวดเจริญ
 
1. นางปราณี  เนียรศิริ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงฉัฐนันท์  กังวลทรัพย์
2. เด็กชายณัชพล  ทิพย์สุข
3. เด็กชายธนกฤต  ไทยบำรุง
4. เด็กชายธรณ์ธันย์  ทองงาม
5. เด็กหญิงธีรดา  จิตรประสงค์
6. เด็กหญิงปพัสมน  ยินดีสุข
7. เด็กหญิงภิญญาธิดา  สีหามาตร
8. เด็กหญิงศศิปรียา  สัมพาภิวัฒน์
9. เด็กชายอรรถพล  ปั่นฉลวย
10. เด็กชายโอบกิจ  ก๊กเฮง
 
1. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
2. นางสาวณัฐณิชา  อิศราพันธ์พิสิษฐ์
3. นายนุชา  จั่นเจริญ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกมลชนก   มนตรี
2. เด็กชายกิตติพร  ทะยอมใหม่
3. เด็กชายนครินทร์  บุญสอน
4. เด็กหญิงนราวัลย์  เหล็กแดง
5. เด็กหญิงมาลัยทิพย์  เมืองมีทรัพย์
6. เด็กชายสราวุส  โรจนมาณ
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาญณรงค์
8. เด็กชายอิทธิพล  จันทร
9. เด็กชายเซ็งลี่   จวนเจริญชัย
10. เด็กหญิงเสาวคนธ์  เกิดแก้ว
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
3. นางน้ำใส  ตันเฮียงสุน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กชายจิรายุ  นีซัง
2. เด็กหญิงณภัทร  ด่อนเจ๊ก
3. เด็กชายธัญเทพ  บือขุนทด
4. เด็กหญิงนภสร  คงวิชา
5. เด็กหญิงนฤมล  จินนารอด
6. เด็กชายบารมี  พลอยทับทิม
7. เด็กชายวีรภัทร  ใจสามารถ
8. เด็กชายศุภเกษม  จำปาทอง
9. เด็กหญิงอรนุช  พุททาทาบ
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถนัดกิจ
 
1. นางสุดดวงใจ  แสงรุ่งอรุณ
2. นางสาวธณิฏฐา  อาษานอก
3. นายสมบุญ  แช่มสุ่น
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกมลชนก  มนตรี
2. เด็กหญิงนฤมล  พลเภา
3. เด็กหญิงนวรัตน์  เหลือหลาย
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  เขียวอ่อน
5. เด็กหญิงนิยตา  พลขันธ์
6. เด็กหญิงสิริวิมล  สำราญวงศ์ทอง
7. เด็กหญิงสุนิษา  สิงห์เส
8. เด็กหญิงอัมพิกา  ปราณีวงศ์
9. เด็กหญิงเกศสุดา  นิ่มนาง
10. เด็กชายเซ็งลี่  จวนเจริญชัย
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
3. นางสาวสกุลณา  จันปุ่ม
4. นางน้ำใส  ตันเฮียงสุน
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ลมพื้น
2. นางสาวกิ่งแก้ว  ลือชัย
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงสมุทร์
4. เด็กหญิงณิญาธรณ์  พลขันธ์
5. นางสาวนริศรา  เรืองโชติ
6. นายมงคล  สินชัย
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
3. นางสาวสถาพร  สุโพธิ์
4. นางสาวสกุลณา  จันปุ่ม
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกมลชนก  มนตรี
2. เด็กหญิงกฤติมา  นามบุญมา
3. เด็กหญิงจรรยพร  วิบูลย์กุล
4. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ปานอ้น
5. เด็กหญิงชลธิชา  มังชาลี
6. เด็กหญิงดาวนภา  พักตะไธย
7. เด็กหญิงธัญวรรณ  สิทธิกัณฑ์
8. เด็กหญิงพิมพิกา  ปินเตป
9. เด็กหญิงวรรณวิษา  จันทร์สีดา
10. เด็กหญิงอนัญชนก  สิทธิอลงกต
11. เด็กหญิงอภิญญา  ราชสิงห์
12. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาญณรงค์
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
3. นางสาวลักษณา  แก้วกอง
4. นางสาวสถาพร  สุโพธิ์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกชพร  แทนสมบัติ
2. นางสาวกันธิชา  ฤกษ์ดี
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  คำสม
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองยิ้ม
5. เด็กหญิงดาราวลี  กุลโชติ
6. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  ภูมะลา
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประเสริฐศรี
8. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  วรรณ์พิรุณ
9. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  เพียรเขตวิทย์
10. เด็กหญิงอธิกา  จิตรกรองการ
11. เด็กหญิงเมธาวดี  แก้วลุมทอง
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางสาวปวีณา  ศรีรักษ์สูงเนิน
3. นางชุติมา  พันธศรี
4. นางสาวลักษณา  แก้วกอง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจอารีย์
2. เด็กหญิงชลิดา  สมพร
3. เด็กชายธนากร  น้อยพิมาย
4. เด็กชายธนากร  สร้อยโคกสูง
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ประสาททอง
6. เด็กหญิงนันทนา  เจริญศรี
7. เด็กหญิงพรนภา  จ่าสาร
8. เด็กหญิงรมิดา  เหล็กงาม
9. เด็กหญิงสุภัสรา  โภคประเสริฐ
 
1. นางสาวผกาวัลย์  เจริญสุข
2. นางสาวนพมาศ  การดี
3. นายมานพ  วัฒนสุข
4. ว่าที่ร้อยตรีเสริมศักดิ์  นาริน
5. นายสุเมฆินทร์  สันวิลาส
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นในจิต
2. เด็กชายจิรโชติ  สุดพราหมณ์
3. เด็กชายฐิติกร  เณรหนู
4. เด็กชายภูวิศ  สุดพราหมณ์
5. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์กลางเดือน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
2. นายพีระพงษ์  สวัสดี
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ดิษประธูป
2. เด็กหญิงอารียา  แสงเพชร
 
1. นายวาทิต  วิศิษฏ์รัตนวาทิน
2. นางกิจลดา   สุรัสโม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูเชื้อ
 
1. นางสาวกรกช  ทวิวัฒน์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  มหาปาน
 
1. นางสาวธนิกานต์  กรรณิกา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชนะสงสาร 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ด้วงคช
2. เด็กชายธรรมรัตน์  จิตจันทร์พร
3. เด็กชายธีรยุทธ  ใหม่จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ทองอด
5. เด็กชายศุภมิตร  บุญน้อย
6. เด็กชายอภิธาร  ศิรินุช
 
1. นายมานะ  สุขประเสริฐ
2. นางสมพักร์  สันติพงศ์ศักดิ์
3. นายพรชัย  ประเสริฐสรรค์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมคำ
2. เด็กชายสิทธิโชค  พรมคำ
3. เด็กหญิงสุชานาฏ  นามปัญญา
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ผาสุข
5. เด็กหญิงอภิญญา  จ้อยสำเภา
6. เด็กหญิงอัษชิษฐา  ประคองชื่อ
 
1. นายรังสรรค์  โพธิ์ผา
2. นายเมธี  ศรีคโรจน์
3. นางสมาพร  ทัศน์ละไม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุ้มฉายา
2. เด็กหญิงจิราพร  กลิ่นหอม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มฉายา
4. เด็กหญิงธาราวิไล  ฉัตรจังหรีด
5. เด็กชายนเรศ  เจนเขา
6. เด็กชายพรชัย  พุฒิศิริ
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  มีเจริญ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  พินกลาง
 
1. นายธนกฤษ  แก้วชา
2. นางดวงเดือน  เติมพิพัฒน์พงศ์
3. นางสาววนาลี  จันทร์ประทุม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายกฤษณ์  วิไลพัฒน์
2. เด็กหญิงณฐมณ  เล็กรักษา
3. เด็กชายณัฐนนท์  ลานตวน
4. เด็กหญิงนภัสสรีย์  กิจประเสริฐ
5. เด็กหญิงนัญนภรัตน์  แซ่อึ้ง
6. เด็กหญิงปุณณภา  ต่อชุนกุล
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยิ้มแย้ม
8. เด็กหญิงศิวพร  พวงมะณี
9. เด็กหญิงสุพัตรา  พูลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอรปรียา  รุจิภานนท์
 
1. นางสาวอุษา  ลี้ประเสริฐ
2. นางนฤมล  วงษ์เรณู
3. นางสาวภัทวรรณ  มนตร์วัชรินทร์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายชูเกียรติ  โถทอง
2. เด็กหญิงณัชชา  เฉยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธนัฐชา  วงอะนุ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ยางคำ
5. เด็กชายบัณฑิต  กมลแสน
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ทัศนะพงษ์
7. เด็กหญิงพัชรี  วัจนเจริญ
8. เด็กหญิงยุพาพร  มะลิรักษ์
9. เด็กหญิงอริษา  เจริญพร
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทองยั่งยืน
 
1. นายพัสตร์สัณห์  ตันวัฒนะ
2. นางแก้วมะณี  เลิศสนธิ์
3. นายนฤพนธ์  ลักษณ์บวรวงศ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ศรีมาลา
2. เด็กหญิงพิยดา  กรเกษม
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บัวระภา
4. เด็กหญิงสุทธาสินี  หวังเกษม
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ภิรมย์ศรี
 
1. นางสาวอาทิตยา  ราชแสนเมือง
2. นางสาวธัญวรัตม์  อาศัยป่า
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญปัด
2. เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม
3. เด็กหญิงอัจริยา  ภักตะวีระกุล
 
1. นางราตรี  ผาสุข
2. นางสาววัชรภรณ์  เอี่ยมสอาด
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กหญิงภัทรลดา  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงลลิตา  ทิมครองธรรม
3. เด็กหญิงวาสนา  เต๊ะนิเยาะ
 
1. นางสาววันวิสา  เมืองแก้ว
2. นางสาวดวงพร  หลงแก้ว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชนะสงสาร 1. เด็กหญิงปวีณา  อัมรินทร์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  แสงทอง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เหมือนศรี
 
1. นางสาวอังสนา  สมบัติแก้ว
2. นายพรชัย  ประเสริฐสรรค์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาลัย 1. เด็กหญิงกันยากร  รำมะตี
2. เด็กหญิงสุวีณา  ตุ้มทอง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  อิทธโยภาสกุล
2. นางสาวดวงพร  การเนตร
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ทองมาก
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ยีหวังนิ
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นางสาวสุรัสวดี  หงษ์เวียง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กหญิงสิริมาส  หนูเสริม
2. เด็กชายเจษฎา  ดวงตา
 
1. นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์
2. นางสาวนิภาพร  เกียรติเจริญสุข
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะดอน 1. เด็กหญิงสุชานันท์  เนติพัฒน์
2. เด็กหญิงอารียา  นิโอ๊ะ
 
1. นางจินดารัตน์  รักษานนท์
2. นายจักรพันธ์  รักษานนท์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  อึ่งแดง
2. เด็กหญิงณัฐรดา  ชุ่มถิ่น
 
1. นางพเยาว์  ภาษิต
2. นางสาวจรรญาทิพย์  ยวดขุนทด
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายชินาธิป  ติละกุล
2. เด็กหญิงธนพร  ตั๊นเล่งกิม
 
1. นายปราโมช  สมศักดิ์
2. นางสาวณัฐณิชา  ทัศน์สาธิต
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงจัณห์วรา   แจ้งประจำ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เตียงงา
 
1. นายปราโมช  สมศักดิ์
2. นางสาวณัฐณิชา  ทัศน์สาธิต
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองคำสุข
2. เด็กหญิงนิภารัตน์  จั่นผ่อง
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  พบดี
2. นางสาวสาวิตรี  อดกลั้น
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายภูริณัฐ  ธารณะ
2. เด็กชายวิวรรธน์  แม้นอินทร์
 
1. นางสาวลักษณา  แก้วกอง
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกานติมา  จีนเท่ห์
2. เด็กหญิงวริศรา  แทนบุญ
 
1. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายกลการ  เผือกนิสัย
2. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีสุโพธิ์
 
1. นางสาวลักษณา  แก้วกอง
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงจันทนา  กูวันโซ๊ะ
2. เด็กหญิงอลิษา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงแพรวา  วงค์สวัสดิ์
 
1. นางสาวผกามาส  ศรีตระกูล
2. นายนัทซารี่  วงษ์สวัสดิ์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสิงโต 1. เด็กชายชาคริต  พลีสุขใจ
2. เด็กชายชาญวิทย์  กาสุรงค์
3. เด็กชายอนพัช   แสงมนุษย์
 
1. นางอำพร  มะนูรีม
2. นายพลเทพ  และเล็ก
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีล้ง 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ทรัพย์สมบัติ
2. เด็กชายพัชรพล  เจริญวัย
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  พูลประดิษฐ์
 
1. นางสาวชนิดา  เข็มกลัด
2. นางขนิษฐา  ณรงค์ศักดิ์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 1. เด็กชายกฤษภัค  ดิลกเอกธนากร
2. เด็กชายจิรวิขญ์  เสนชนะ
3. เด็กชายอธิษฐาน  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวบุษกร  พูลสวัสดิ์
2. นายณัฐวัฒน์  พ่วงมาลี
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. นายพรรษา  ว่องไว
2. นายมนต์สิทธิ์  ชื่นอารมย์
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์  วงศ์คำภา
 
1. นายนราศักดิ์  ประดับทอง
2. นายพงศ์พัตร์  ผ่องผิว
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายกฤติเดช  สุขพราย
2. เด็กหญิงชญานันท์  ทวิชัย
3. เด็กหญิงลักษิกา  เกรียงไกรศักดา
 
1. นายอาณัติ  สิทธิการ
2. นางสาวปันวิสาข์  จอมเขมสุขสันต์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายณัฐพล  ลีเลาะ
2. เด็กชายภูริตร์  ตาสหาก
3. เด็กชายรชานนท์  ยามันซาบีดีน
 
1. นายรอฟิก  มูฮำหมัด
2. นางสาวดวงพร  หลงแก้ว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายก้องภพ  พุ่มรินทร์
2. เด็กชายอัครชัย  มูฮำหมัด
3. เด็กชายเอกรัตน์  หมัดลี
 
1. นายรอฟิก  มูฮำหมัด
2. นายวรรณศักดิ์  เบ้าภาระ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายธนทร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงธัญชนก  ตะวงค์ษา
3. เด็กชายวีรชน  ซอลี
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
2. นางสาวยุวดี  ชมชื่น
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  พรมพนัส
2. เด็กหญิงศิริประภา  ไชยลังกา
3. เด็กชายสมชาย  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวยุวดี  ชมชื่น
2. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงกชกร  มาลัย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาวโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ใจชื่น
4. เด็กหญิงอนัญญา  ชื่นผล
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ธานี
6. เด็กหญิงอาจารียา  บูรณพันธ์
 
1. นางกัญญา  คำแหง
2. นางอมรา  เกตุผดุง
3. นางสาวอรวรรณ  บุตะเคียน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงจรุณวดี  ปามา
2. เด็กหญิงชลธิชา  อยู่ระ
3. เด็กชายพีรพงษ์  ทองยั่งยืน
4. เด็กหญิงสิรินญา  ภังคะญาณ
5. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งการณ์
6. เด็กหญิงสุมิตรา  เก่งการณ์
 
1. นางกัญญา  คำแหง
2. นางอมรา  เกตุผดุง
3. นางสาวธนิกานต์  กรรณิกา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พันเต๊ะ
2. เด็กชายอชิตะ  โนรีวงษ์
3. เด็กหญิงไหมแก้ว  เกาศล
 
1. นายชัยวัฒน์  นนท์ยะโส
2. นางจุฬารัตน์  ยอดสิงห์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภู่แจ้ง
2. เด็กหญิงบุญลดา  พัฒนาภรณ์
3. เด็กหญิงสิริญญา  แซมลำ
 
1. นางษมนวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์
2. นางสุกัญญา  สุวรรณดี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่ม 1. เด็กหญิง.กรรณิกา   คำมี
2. เด็กชายทวีรัฐ    ศิลา
3. เด็กชายเทือน   ชืน
 
1. นายเจริญ  จำรัส
2. นางราตรี   โชคพานิชศิริ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเกลือ 1. เด็กชายกรกฎา   เฮียน
2. เด็กหญิงชนินทร   นะทิสี
3. เด็กหญิงสุภัสสร   พุมนาริน
 
1. นางอมรรัตน์   พุกพูน
2. นางสาวศิริพร   ตันติวุฒิกุญชร
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 21 1. เด็กชายสรวิชญ์  เพชรกรณ์
2. เด็กหญิงอารียา  เสมามนต์
3. เด็กหญิงโสวรส  มะลิวัลย์
 
1. นางกรรนิการ์  รามางกูร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงพรลภัส  ขาวกลิ่น
2. เด็กหญิงศรวณีย์  รุ่งสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  คันธภิรมย์
 
1. นางสาวณัฐวรา  จ้อยศิริ
2. นางอุไรวรรณ  เลิศอำนวยโชค
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สารพันธ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีรักษ์สูงเนิน
3. เด็กชายธเนศวร์  เจียรสถิต
 
1. นางนิตยา  กฤษณา
2. นายกวินพรรษ  มาลัย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาระโชติ
2. เด็กหญิงบุษบา  มูหะหมัด
3. เด็กหญิงพิชญา  เอี่ยมฉลาด
 
1. นางสาวเบญจพร  มานะพันธ์
2. นางราตรี  นาคคนึง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงกอบกาญจน์  บุญเจ็ก
2. เด็กหญิงกาญจนา  เพ็ชรงาม
3. เด็กหญิงปนัดดา  เพ็ชรงาม
 
1. นางอุไรวรรณ  เลิศอำนวยโชค
2. นางสาวธญาณี  รุ่งเรือง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุวรรณฉวี
2. เด็กหญิงนิตยา  โชติชื่น
3. เด็กหญิงวรรณษา  อยู่เย็นจิตต์
 
1. นางอุไรวรรณ  เลิศอำนวยโชค
2. นางนภาภรณ์  จักขุจันทร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคู้ 1. เด็กหญิงดีน่า  ศิริทรัพย์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  มังคลัง
3. เด็กหญิงอารยา  ดำหมัด
 
1. นางพรรณี  เจริญศักดิ์
2. นางระเบียบ  ฮานาฟี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิมพาวาส 1. นางสาวจันทร์รัตน์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงพรพรรณ  พลไกล
3. เด็กหญิงเนตรดาว  พลเยี่ยม
 
1. นางปราณี  พลรักษ์
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงกนกพร   ศรีนวนเคน
2. เด็กหญิงชนิศา  คำศรี
3. เด็กหญิงณัฐรดี  ศรีเจริญสุข
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ตันศิริจิรพัฒน์
2. นางสาวธนิดา  ศรีหาวงศ์
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 1. เด็กหญิงพิชญา  เป็นผล
2. เด็กหญิงศิรดา  สุขเสรีรักษ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  แย้มดา
 
1. นางสาวกมลพร  ธานี
2. นางแววตา  แก้ววงษ์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กชายจีรพงษ์  มณีสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีนิ่มนวล
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 1. เด็กชายศิวกร  มุ่งสุดใจ
 
1. นางศิริพัตร์  เนินทราย
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายณัฐชานนท์  แก้วพุฒตาล
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กชายโอชา  มหาชัย
 
1. นางดวงแก้ว  พานิชสงเคราะห์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดคลอง 16 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลอร่าม
2. เด็กหญิงวรรณภา  นามพิชัย
3. เด็กหญิงอาริสา  โต๊ะชื่นดี
 
1. นางดวงใจ  แสงอ่อน
2. นางสาวกัญญาณัฎฐ์  ศรีภูธร
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายธีรพงษ์  โสมะมี
2. เด็กชายพงษกรณ์  รื่นรวย
3. เด็กหญิงพรดี  สุขกิจ
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
2. นายวชิรวิชญ์  จอกแก้ว
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองคำโพง
2. เด็กชายพัฒน์ชัย  ดอนนอก
 
1. นางรัตนา  มานะประดิษฐ์
2. นางสาวสายฝน  กันกะเสน
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กชายกุลธวัช  ติเวียง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  มณีโชติ
 
1. นางลลิดา  ลุนราศรี
2. นางจงจิตร  แช่มช้อย
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กชายอธิศ  คุ้มพูล
 
1. นางดวงแก้ว  พานิชสงเคราะห์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายวีระ  บุญราศรี
 
1. นางสาวอาภัสรา  พระโคตร
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงสุชานันท์  อดทน
 
1. นางสาววันทนา  แดงเจริญ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กชายอูหมัด  อาระซาด
 
1. นางประไพพรรณ  ศรีนวล
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กชายสุพัชรพงษ์  ภูมิกระจ่าง
 
1. นายสมบูรณ์  กรัษประพัน
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กชายประเสริฐ  ศิริมงคล
 
1. นางวันทนีย์  สงวนบุญญพงษ์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มีวงค์น้อย
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สร้อยสุข
 
1. นางธนัชชา  ราชนิยม
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กชายธีธัช  ยิ่งรุ่งเรือง
 
1. นางสุดดวงใจ  แสงรุ่งอรุณ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงพรพิมล  กางรัมย์
 
1. นางสาวชุติมน  เผื่อนเอี่ยม
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กชายจีรพัฒน์  จุ่นแก้ว
2. เด็กชายนราทิป  แหล่ถมยา
3. เด็กหญิงนัฐจิรา  สะมะแอ
4. เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์มะก๊ะ
5. เด็กหญิงมาติกา  ลาวัง
6. เด็กหญิงรภัทรสนันท์  มะกล่ำทอง
7. เด็กชายสุรชัย  กูวันโซ๊ะ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์เรือง
2. นางประไพพรรณ  ศรีนวล
3. นางสาวกาญจนา  ศรีนิ่มนวล
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กชายจิรภัทร  เพิ่มผล
2. เด็กชายวิวัฒน์  มณีอินทร์
3. เด็กหญิงสายชล  เพิ่่มเจริญวงศ์
 
1. นายภูวไนย  บุญทับทิม
2. นางสาวอนุสรา  มะลิซ้อน
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปะโมทิง
2. เด็กชายภัทรพล  คุ้มรักษา
3. เด็กชายศิวกร  มุ่งสุดใจ
 
1. นางศิริพัตร์  เนินทราย
2. นางพิสสุดา  บุญเกิด
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กชายจิรายุ  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายสิรภพ  คงมาก
3. เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางสาววันรี  เรืองฤทธิ์
2. นางพิชญาภา  ศรีวรสาร
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายชัยมงคล  ปัตถาใจ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  สิงห์คา
3. เด็กชายรัชชานนท์   โคกขุนทด
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
2. นางสาวรัชดาภรณ์  เผือกบุญนาค
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 1. เด็กชายวรวุฒิ  มิ่งมา
2. เด็กชายวีรภาพ  นพคุณ
3. เด็กชายสรชัช  ปาลจิณ
 
1. นายพงศธร  จรูญวรรณ
2. นางสมจิตต์  บัวรัตนกาญจน์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีล้ง 1. เด็กหญิงกชกร  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  โพธิ์ทอง
 
1. นายวิเชียร  อ่ำเอี่่ยม
2. นางสาวกุลวรรณ  ผาสุข
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายธีรพล  โต๊ะหยัน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ทิพย์อุทัย
 
1. นางรัตชกร  พูลทวี
2. นางสาวสิริวรรณ  บำรุงศิริ
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายปัญจทรัพย์  สีม่วง
2. เด็กชายวีระชาติ  มนอ่อน
 
1. นางสาวปาริชาติ   อักษรสิน
2. นางศรีสวรรค์  ชมชื่น
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายธนภัทร์  เนินพลับ
2. เด็กชายปุณณกันต์  ทับทิม
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
2. นางสาวรัชดาภรณ์  เผือกบุญนาค
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธีรภัทร์  กองกิ่ง
2. เด็กชายภัทรชัย  พรมจันทร์
3. เด็กชายอภิโชติ  มะลิรักษ์
 
1. นายวัลลภ  มาลัย
2. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญเอี่ยม
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายวีรภัทร  ปิตุภูมินุรักษ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์ทองนาค
3. เด็กชายเพชรประเสริฐ  สุขสำราญ
 
1. นายวัลลภ  มาลัย
2. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญเอี่ยม
 
211 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 1. เด็กหญิงขจาริน  แสวงทอง
2. เด็กชายณัชพล  จุลมณฑล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โนรีวงษ์
4. เด็กหญิงณีรนุช  เอี่ยมสอาด
5. เด็กชายดนัย  พะวัดทะ
6. เด็กชายทศพล  โพธิ์แสง
7. เด็กชายธนกร  รัตนศรี
8. เด็กชายธวัชชัย  คู่เรืองหล้ำ
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  กิตติละโช
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปานทอง
11. เด็กหญิงพิชญาภัค  แหยมสูงเนิน
12. เด็กหญิงรัชนี  แหล้จันทร์คำ
13. เด็กหญิงลลิดา  ปรีคงธุ
14. เด็กหญิงวิภาวรรณ  การภักดี
15. เด็กหญิงวิลาสินี  การภักดี
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  เมืองมา
17. เด็กชายศุภชัย  แหล้จันทร์คำ
18. เด็กหญิงสนิตา  ศรีระวรรณ
19. เด็กชายสมพงษ์   โชคธาราทรัพย์
20. เด็กชายสิทธิชัย  วักจันทร์
21. เด็กชายสุทธิพจน์  พ่วงเรือง
22. เด็กหญิงสุพัฒษา  เลื่อนทอง
23. เด็กหญิงสุพัตรา  โชคธาราทรัพย์
24. เด็กชายสุรศักดิ์  ม่วงทอง
25. เด็กหญิงหทัยชนก  พูลทวี
26. เด็กชายอภิวัฒน์   ประเสริฐทรัพย์
27. เด็กหญิงเมย์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นายสุชาติ  บุญประเสริฐ
2. นางสุภาพศรี  อ่อนพรหมราช
3. นางสาวอภิญญา  บรรดาศักดิ์
4. นางสาวณัฐณิชา  ภูชาดา
5. นายณัฐชัย  พูลสวัสดิ์
6. นางสาวเกศมณี  พูลสวัสดิ์
7. นางสุวรรณา  ที่ภักดี