หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคลองขวาง 3 8 6
2 002 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม 2 8 4
3 003 โรงเรียนคลองพานทอง 7 15 9
4 004 โรงเรียนจันทร์เจริญ 0 0 0
5 009 โรงเรียนตลาดคลอง 16 8 13 11
6 010 โรงเรียนตลาดเปร็ง 5 8 7
7 031 โรงเรียนบึงสิงโต 19 43 30
8 030 โรงเรียนบึงเทพยา 1 5 2
9 019 โรงเรียนบ้านคลอง 21 7 15 8
10 020 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 0 0 0
11 021 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 4 9 7
12 022 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 18 28 20
13 024 โรงเรียนบ้านบางข้าว 0 0 0
14 023 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 0 0 0
15 025 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 2 6 3
16 026 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 34 71 50
17 027 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 5 10 7
18 028 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 0 0 0
19 029 โรงเรียนบ้านสีล้ง 9 21 15
20 017 โรงเรียนบ้านเกาะดอน 2 4 4
21 018 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 0 0 0
22 032 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 6 9 6
23 033 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 14 27 22
24 035 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 6 24 13
25 036 โรงเรียนปากบึงสิงโต 4 9 6
26 037 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 11 32 13
27 038 โรงเรียนพระพิมลเสนี 2 2 2
28 042 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 5 14 10
29 043 โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 0 0 0
30 048 โรงเรียนวัดคลอง 18 1 10 1
31 050 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 2 2 2
32 051 โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 1 1 1
33 052 โรงเรียนวัดคลองสวน 3 6 4
34 049 โรงเรียนวัดคลองเจ้า 2 13 5
35 053 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 1 1 1
36 055 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 3 5 4
37 056 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 15 30 22
38 057 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 7 25 14
39 059 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 6 21 12
40 060 โรงเรียนวัดดอนทราย 7 9 8
41 061 โรงเรียนวัดดอนทอง 51 158 91
42 062 โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ 0 0 0
43 063 โรงเรียนวัดตะพังคลี 1 1 1
44 064 โรงเรียนวัดทด 3 4 3
45 065 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 21 44 28
46 069 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 12 18 11
47 070 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 1 2 2
48 071 โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 3 6 5
49 072 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 9 16 13
50 075 โรงเรียนวัดบางปรง 5 10 5
51 076 โรงเรียนวัดบางปลานัก 9 16 14
52 077 โรงเรียนวัดบางผึ้ง 1 2 2
53 078 โรงเรียนวัดบางพระ 2 7 2
54 079 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 62 124 89
55 080 โรงเรียนวัดบางสมัคร 16 40 28
56 081 โรงเรียนวัดบางสาย 9 14 12
57 073 โรงเรียนวัดบางเกลือ 15 39 26
58 082 โรงเรียนวัดบางแสม 16 72 38
59 074 โรงเรียนวัดบางไทร 0 0 0
60 084 โรงเรียนวัดบึงตาหอม 1 2 2
61 085 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 1 6 1
62 086 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 13 31 20
63 083 โรงเรียนวัดบ้านนา 1 1 1
64 087 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 20 67 38
65 088 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 11 23 15
66 089 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 30 70 49
67 090 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 7 11 10
68 091 โรงเรียนวัดผาณิตาราม 3 3 3
69 093 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 6 11 9
70 094 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 5 30 14
71 095 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 16 50 29
72 096 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 16 33 17
73 097 โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 0 0 0
74 102 โรงเรียนวัดรามัญ 1 2 2
75 103 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1 3 2
76 104 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 20 53 34
77 105 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 1 1 1
78 107 โรงเรียนวัดลาดบัว 0 0 0
79 108 โรงเรียนวัดลาดยาว 2 2 2
80 106 โรงเรียนวัดล่าง 20 71 40
81 109 โรงเรียนวัดศรีมงคล 9 22 16
82 110 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 16 32 24
83 111 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 0 0 0
84 112 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 55 97 76
85 113 โรงเรียนวัดสองคลอง 6 8 7
86 115 โรงเรียนวัดสามกอ 0 0 0
87 116 โรงเรียนวัดสุขาราม 11 31 17
88 117 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 9 33 12
89 118 โรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์ 0 0 0
90 121 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 8 17 13
91 122 โรงเรียนวัดหนามแดง 6 44 16
92 123 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 5 31 11
93 124 โรงเรียนวัดหล่อฯ 1 3 2
94 126 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 0 0 0
95 127 โรงเรียนวัดอินทาราม 0 0 0
96 044 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 26 68 40
97 045 โรงเรียนวัดเกาะ 2 2 2
98 046 โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 1 1 1
99 047 โรงเรียนวัดเขาดิน 5 19 12
100 066 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1 2 1
101 067 โรงเรียนวัดเทพราช 9 18 14
102 068 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 6 24 13
103 054 โรงเรียนวัดแคราย 0 0 0
104 098 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 1 6 1
105 119 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 2 2 2
106 099 โรงเรียนวัดโพธาราม 3 20 3
107 100 โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 0 0 0
108 101 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 19 35 20
109 125 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 0 0 0
110 058 โรงเรียนวัดไชยธารา 1 1 1
111 092 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 9 21 11
112 130 โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 2 4 3
113 131 โรงเรียนสกัด ๘๐ 3 12 7
114 132 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 21 45 33
115 134 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 9 22 14
116 137 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 17 53 25
117 138 โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 0 0 0
118 140 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 9 33 17
119 141 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 2 8 4
120 142 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 5 8 6
121 143 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 12 29 20
122 144 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 6 19 12
123 145 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 2 8 4
124 146 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 9 61 23
125 147 โรงเรียนสุเหร่าคู้ 3 11 6
126 149 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 3 6 5
127 150 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 8 27 15
128 151 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 2 5 4
129 152 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 12 55 23
130 153 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 11 21 16
131 154 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 7 13 9
132 155 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 23 59 40
133 156 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 21 55 36
134 157 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 1 3 2
135 158 โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 2 3 2
136 139 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 9 18 13
137 148 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 11 26 17
138 159 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 1 15 4
139 164 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 55 115 70
140 005 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 20 46 33
141 039 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 1 3 2
142 160 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 9 25 13
143 120 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 26 73 40
144 008 โรงเรียนดาราสมุทร 4 8 6
145 016 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวกงลิ 0 0 0
146 034 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร 0 0 0
147 040 โรงเรียนมารดานฤมล 20 37 24
148 041 โรงเรียนวัฒนาลัย 3 5 5
149 128 โรงเรียนศรีวรการ 1 2 1
150 129 โรงเรียนศรีวิทยา 8 14 11
151 133 โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา 0 0 0
152 135 โรงเรียนสันติภาพ 11 27 13
153 161 โรงเรียนอนุบาลขวัญตา 0 0 0
154 162 โรงเรียนอนุบาลจันทรา 0 0 0
155 006 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 2 4 3
156 007 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 16 31 23
157 011 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 2 5 2
158 114 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 10 19 11
159 163 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 0 0 0
160 012 โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 0 0 0
161 013 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 11 26 17
162 014 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 14 23 18
163 015 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 20 45 29
164 136 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9 18 12
รวม 1297 3229 1996
5225

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางขวัญเรือน ลพมรกต โทร.086-849-2228
นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์ โทร.091-141-6936 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]