หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cco1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสุลีพร เดวิเลาะโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20ประธานกรรมการ
2. นางจิตรา รักดีโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
3. นางสาววิสุนีย์ ดอนทองโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางเข็มพร ฮีมวิเศษโรงเรียนบึงเทพยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทรัพย์เจริญโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
3. นางฉันทนา เกตุอุดมโรงเรียนสุเหร่าแครายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวหรรษา มะยงค์โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ประธานกรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ สัตยาภรณ์โรงเรียนวัดบางปรงกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา เวชปรีชาโรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ อนุศิษย์โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขกรรมการ
3. นางมาเรียม ศรีประภาพงศ์โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์โรงเรียนพรหมสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางพลอยปภัส ธนกิตติ์กรณ์แก้วโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการ
3. นางกิติชา เบ็ญจะนาคโรงเรียนสุเหร่าแครายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา มีอนันต์โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางอาพร มะนูนโรงเรียนวัดสนามจันทร์กรรมการ
3. นางสาวดวงพร หลงแก้วโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางกัญจนา เพียรเจริญโรงเรียนวัดไชธาราประธานกรรมการ
2. นางนัยนันท์ สมันนะโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
3. นางสาววันวิสา เมืองแก้วโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ หัสมินทร์โรงเรียนวัดสนามจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางบังอร สุไลมานโรงเรียนสุเหร่าคลอง 18กรรมการ
3. นางนัยนา กุลวัฒนาพรโรงเรียนวัดบึงทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางปริศนา เลาหภรากรโรงเรียนวัดบางสมัครประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทญ์ จอกแก้วโรงเรียนว่ัดท่าสะอ้านกรรมการ
3. นางกิจลดา สุรัสโมโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางมนทิพย์ นาดีโรงเรียนวัดบางแสมประธานกรรมการ
2. นางแสงทิพย์ หร่ายเจริญโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
3. นางปนัดดา บวรรัตน์วงศ์โรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน หันทยุงโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ และเล็กโรงเรียนบึงสิงโตกรรมการ
3. นางสาววันรี เรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางอำพร มะนูรีมโรงเรียนบึงสิงโตประธานกรรมการ
2. นางวนัสนันท์ แต่งแก้วโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เตโชโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร ฤกษ์จันทร์โรงเรียนแพรกนกเอี้ยงประธานกรรมการ
2. นางอรอุษา มหาสุวรรณโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ทูลธรรมโรงเรียนวัดล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางขวัญเมือง เทียนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสรินณา ปรางแก้วโรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ จิตตะวิกุลโรงเรียนวัดล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางอรอุมา รัตนโพยมโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ภูมิสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายมานะ มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสีนวล โพธิ์สุวรรณโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ แก้วพวงษ์โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวพิชญาภา ศรีวรสารโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายประหัส สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านวนท่าแครงประธานกรรมการ
2. นางสาวพีรพรรณ บุญประจักษ์โรงเรียนวัดสุขารามกรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ แดงสมสอาดโรงเรียนวัดไชยธารากรรมการ
4. นางสาวสุนิษา จิตติราชโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
5. นางกัญญาภุัค เทือกสุบรรณโรงเรียนสุเหร่าคลอง 14กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปัทมา คงเงินโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายลักษณ์ บุญเต็มโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
3. นางสาวธีริศรา แซ่ริมโรงเรียนวัดบางสายกรรมการ
4. นางสาวนิสาชล บุญแก้วโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
5. นางสาวพัสตราภรณ์ หุตุะเจริญโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณพสิทธิ์ ยอดอุดมนิพัทธ์โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศราพร สุดตาชาติโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายวรวัสส์ วิเศษสัตย์โรงเรียนแสมขาววิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ บุตุะเคียนโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
5. นายกฤษณะ ธุรวินโรงเรียนสุเหร่าดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา อุ่นเจริญโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ จันหัวนาโรงเรียนพรหมานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก พันธ์งามโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
4. นางผุสดี รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านเกาะดอนกรรมการ
5. นางสาวสุนาวี รัตนพันธ์โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนีรัตน์ สุขพงษ์ไทยโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี อดกลั้นโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
4. นางสาวพรรณิภา สุขคี้โรงเรียนวัดล่างกรรมการ
5. นางสาวกิตติพร เสาเวียงโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา หุตุะเจริญโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัฐ โพธิ์อุดมโรงเรียนแสมขาววิทยาคารกรรมการ
3. นางจงจิตร แช่มช้อยโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
4. นางแก้วมะณี เลิศสนธิ์โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
5. นางสาวทักษพร แก้วอุดรโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสรวงสิน จำรัสโรงเรียนวัดกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ สนลอยโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวอ้อมใจ ละเหลาโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา พรน้อยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางสาวดอกไม้ สิทธิหาญโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ วิจิตรวงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ทระกุลพันธุ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายดำรงค์ฤทธิ์ แสงทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายยอดชาย โคตรรุฉินโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวนุชนารถ ทองกระจ่างโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ วิจิตรวงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ทระกุลพันธุ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายดำรงฤทธิ์ แสงทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายยอดชาย โคตรรุฉินโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวนุชนารถ ทองกระจ่างโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวิภาภรณ์ จุฑาธิปไตยโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แสงทองโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
3. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
4. นายสมคิด สุรัสโมโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
5. นางสาวยุวดี ฮวยเจริญโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวุฒิธนะ ศิคิจุมพลพงษ์โรงเรียนสุเหร่าสมอเซประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ร่องจิกโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวศิริพร เจิมภักดีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
4. นางสาวนิลุพัฒน์ จิตรสง่าวงศ์โรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
5. นางสาวจิรภา ดวงประทุมโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ทองยืนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณ ล้อมวงษ์โรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
3. นางวรรณี เดชะคุณาพงษ์โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วรารามกรรมการ
4. นางสาววรรณดี แก้วเก่าโรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการ
5. นางสาวพรรณิภา หอมชื่นโรงเรียนวัดบางเกลือกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนพรัตน์ โรจนวิศิษฐ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ทองดีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
3. นายณรงค์ สอนเจริญโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
4. นางวนิดา มิตรมานะโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
5. นางสาวน้ำทิพย์ เชียงชะนาโรงเรียนแสมขาววิทยาคารกรรมการ
6. นางวิยฉัตร เจริญมากโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ แพน้อยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร เสียงล้ำโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางวิริยา วนาพรรณ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวอารมย์ ประสงค์เจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางสาวกมลลักษณ์ พิมพ์สวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นางสาวภัทรวดี ราชนิยมโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางพจณี ทองรัสมีโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ แสนเวียงโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
4. นางสุกัญญา สุวรรณดีโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
5. นางสาวสุปราณี สิริไสยโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่กรรมการ
6. นางสาวประณิดา ชุมศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางพจณี ทองรัสมีโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ แสนเวียงโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
4. นางสุกัญญา สุวรรณดีโรงเรียนวัดบากรรมการ
5. นางสาวสุปราณี สิริไสยโรงเรียนสุเหร่าเกาะร่กรรมการ
6. นางสาวประณิดา ชุมศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ แพน้อยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี รัตนวิมลชัยโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
3. นางสาวพนมพร ค่ำคูณโรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
4. นายศตวรรษ อัยราโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางสาววงศมน เพ็งประเสริฐโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวมาเดีย มะทองโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ แพน้อยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี รัตนวิมลชัยโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
3. นางสาวพนมพร ค่ำคูณโรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
4. นายศควรรษ อัยราโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางสาววงศมน เพ็งประเสริฐโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวมาเดีย มะทองโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. ผศ.วินัย จันทรวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. ดร.คฑาวุธ กุลศิริรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางเอมอร ชูทับทิมโรงเรียนวัดเทพราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติพร ดิศวนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธณิฎฐา อาษานอกโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายอินยิ้น กิมแคล่วการโรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ สาสมจิตต์โรงเรียนวัดไชยธารากรรมการ
3. นางกรรณิกา สวัสดีโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการ
4. นางปานใจ ซัวตังไล้โรงเรียนวัดสุคันธศีลารามกรรมการ
5. นายวริทธิ์ธร สิงห์ภิรมย์โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ สาสมจิตต์โรงเรียนวัดไชยธารากรรมการ
3. นางกรรณิกา สวัสดีโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการ
4. นางปานใจ ซัวตังไล้โรงเรียนวัดสุคันธศีลารามกรรมการ
5. นายวริทธิ์ธร สิงห์ภิรมย์โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. ดร.ฉัตรชัย ประภัศรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสมาน ดำหมัดโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
3. นายนิรุต เจริญสุขโรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
4. นายบารมี อ่ำขำโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
5. นายเสริมศักดิ์ นารินโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
6. นายอนุชา เฉิดฉันท์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
7. นางสาวศิรประภา วงศ์ษาโรงเรียนพรหมานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวรุ่งนภา มีชาวนาโรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการ
9. นางสาวพิมพรรณ เสริมศิริโภคาโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
10. นายวรพจน์ ชูศรีวาสโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
11. นางสาวลดาวัลย์ บุญมากโรงเรียนวัดใหม่ประเวศกรรมการ
12. นางสาวประริญาพร แสนธาตุโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. ดร.ฉัตรชัย ประภัศรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสมาน ดำหมัดโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
3. นายนิรุต เจริญสุขโรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
4. นายบารมี อ่ำขำโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
5. นายเสริมศักดิ์ นารินโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
6. นายอนุชา เฉิดฉันท์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
7. นางสาวศิรประภา วงศ์ษาโรงเรียนพรหมานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวรุ่งนภา มีชาวนาโรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการ
9. นางสาวพิมพรรณ เสริมศิริโภคาโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
10. นายวรพจน์ ชูศรีวาสโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
11. นางสาวลดาวัลย์ บุญมากโรงเรียนวัดใหม่ประเวศกรรมการ
12. นางสาวประริญาพร แสนธาตุโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. ดร.ฉัตรชัย ประภัศรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสมาน ดำหมัดโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
3. นายนิรุต เจริญสุขโรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
4. นายบารมี อ่ำขำโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
5. นายเสริมศักดิ์ นารินโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
6. นายอนุชา เฉิดฉันท์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
7. นางสาวศิรประภา วงษาโรงเรียนพรหมานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวรุ่งนภา มีชาวนาโรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการ
9. นางสาวพิมพรรณ เสริมศิริโภคาโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
10. นายวรพจน์ ชูศรีวาสโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
11. นางสาวลดาวัลย์ บุญมากโรงเรียนวัดใหม่ประเวศกรรมการ
12. นางสาวประริญาพร แสนธาตุโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ดร.ฉัตรชัย ประภัศรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสมาน ดำหมัดโรงเรียนสุเหร่้าปากคลอง 20กรรมการ
3. นายนิรุต เจริญสุขโรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
4. นายบารมี อ่ำขำโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
5. นายเสริมศักดิ์ นารินโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
6. นายอนุชา เฉิดฉันท์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
7. นางสาวศิรประภา วงษาโรงเรียนพรหมานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวรุ่งนภา มีชาวนาโรงเรียนไผ่ดำกรรมการ
9. นางสาวพิมพรรณ เสริมศิริโภคาโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
10. นายวรพจน์ ชูศรีวาสโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
11. นางสาวลดาวัลย์ บุญมากโรงเรียนวัดใหม่ประเวศกรรมการ
12. นางสาวประริญาพร แสนธาตุโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ดร.ฉัตรชัย ประภัศรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสมาน ดำหมัดโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
3. นายนิรุต เจริญสุขโรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
4. นายบารมี อ่ำขำโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
5. นายเสริมศักดิ์ นารินโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
6. นายอนุชา เฉิดฉันท์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
7. นางสาวศิรประภา วงษาโรงเรียนพรหมานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวรุ่งนภา มีชาวนาโรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการ
9. นางสาวพิมพรรณ เสริมศิริโภคาโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
10. นายวรพจน์ ชูศรีวาสโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
11. นางสาวลดาวัลย์ บุญมากโรงเรียนวัดใหม่ประเวศกรรมการ
12. นางสาวประริญาพร แสนธาตุโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพงษ์ลดา สุขเจริญโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตประธานกรรมการ
2. นางสุดาภร สกุลศรีโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขกรรมการ
3. นางสาววรรณา อ่วมสาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสาวภาลิณี กุลเส็งโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางวัลลภา นิยมสุขโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีสุนันท์ ชุนิวารวัฒน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนลินี เพชรงามโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวศิริเพ็ญ สัตยาภรณ์โรงเรียนวัดบางปรงกรรมการ
4. นางธนภรณ์ ขำสำอางค์โรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
5. นางสาวยุพาพร เกิดโสภาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ บัวประเสริฐข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวยุรี บูรณโกศลโรงเรียนวกรรมการ
3. นายสัญญา อิ่มสำราญโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการ
4. นางรัตนา ศักดิ์ศรีวัฒนาโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
5. นางพรนิชา อินเจริญโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบรรหาร เทียมเมฆโรงเรียนคลาดคลอง 16ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต มาลัยโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10กรรมการ
3. นางสาวยุรี บูรณโกศลโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นายกุลวัฒน์ นิธิไชยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางดาวรัตน์ กิตินิรันดร์กุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทินกร พละศิลป์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านสีล้งกรรมการ
3. นางอรุณี ศิริโวหารโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางธนภรณ์ ขำสำอางค์โรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
5. นางสาวภาลิณี กุลเส็งโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ สิริสมบัติโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี พจน์พัฒนพลโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางเพ็ญวิภา สูญทุกข์โรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางนลินี เพชรงามโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางรัตนา ศักดิ์ศรีวัฒนาโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางนภพร นิ่มเรืองโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวศิวิไล ใจหาญโรงเรียนวัดพนมพนาวาสกรรมการ
4. นายอุทัย เสนารักษ์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางนภพร นิ่มเรืองโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวศิวิไล ใจหาญโรงเรียนวัดพนมพนาวาสกรรมการ
4. นายอุทัย เสนารักษ์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางพิณทิพย์ เลิศวิลัยโรงเรียนวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ ชำนิประเสริฐกุลโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
3. นางปวีณา พิพัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางเรณู แสงเงินอ่อนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางจริยา ศรีจันทร์ทับข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางพิณทิพย์ เลิศวิลัยโรงเรียนวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ ชำนิประเสริฐกุลโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
3. นางปวีณา พิพัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางเรณู แสงเงินอ่อนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางจริยา ศรีจันทร์ทับข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศศกร กาฬศิริโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
2. นางนภพร นิ่มเรืองโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางทิพรัตน์ พลเสนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา สุมิรัตนะโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางหรรษา พุฒตาลโรงเรียนสกัด 40กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านสีล้งประธานกรรมการ
2. นายสมจิตต์ ชัยพูนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางลลิดา ลุนราศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
4. นางเพ็ญวิภา สูญทุกข์โรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดาวรัตน์ กิตินิรันดร์กุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ กุลเส็งโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางขนิษฐา ฉิมประเสริฐโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
4. นางนภา อุ่นทีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
5. นางลำใย ทะสูญโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพงษ์ลดา สุขเจริญโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตประธานกรรมการ
2. นางประทุม จิตราทิตยกุลโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางลำใย ทะสูญโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
4. นางรัตนา ทัศนาแท้โรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
5. นางสาวทองไกร ชูรัตน์โรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเรณูนวล ศรประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนภา อุ่นทีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางดวงเดือน เติมพิพัฒน์พงค์โรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
4. นางจริยา ศรีจันทร์ทับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางเรณู แสงเงินอ่อนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพิณทิพย์ เลิศวิลัยโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
2. นางขนิษฐา ฉิมประเสริฐโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
3. นางมนทิรา พงษ์ทองคำโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายวรพล พลอยสมุทร์โรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
5. นางสาวอัจจิมา อู่วิเชียรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางปวีณา พิพัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. พระฉลาม นักธรรมเอกวัดดอนทองกรรมการ
3. พระณรงค์ นักธรรมตรีวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสาวยุพาพร เกิดโสภาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นายสุดใจ ตระกูลศุภชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางปวีณา พิพัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. พระฉลาม นักธรรมเอกวัดดอนทองกรรมการ
3. พระณรงค์ นักธรรมตรีวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสาวยุพาพร เกิดโสภาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นายสุดใจ ตระกูลศุภชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางมัณฑนา บุณยุปกรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวาทิต วิศษฏ์รัตนวาทินโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
3. นายสมบัติ แดงชาติโรงเรียนสุเหร่าคลองหกวากรรมการ
4. นางมาราตรี เลงังโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
5. นางมาลี ขันทองโรงเรียนบ้านเกาะดอนกรรมการ
6. นายนวพล ระดมเพ็งโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
7. นางนวพร เจริญรัตน์โรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
8. นางดวงเดือน สวัสดีโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
9. นางสาวเนาวรัตน์ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบ้านท่าข้ามฯกรรมการ
10. นายอธิคม ทิมย้ายงามโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการ
11. นางณพเก้า มวลศิริโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา บุณยุปกรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวาทิต วิศษฏ์รัตนวาทินโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
3. นายสมบัติ แดงชาติโรงเรียนสุเหร่าคลองหกวากรรมการ
4. นางมาราตรี เลงังโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
5. นางมาลี ขันทองโรงเรียนบ้านเกาะดอนกรรมการ
6. นายนวพล ระดมเพ็งโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
7. นางนวพร เจริญรัตน์โรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
8. นางดวงเดือน สวัสดีโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
9. นางสาวเนาวรัตน์ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบ้านท่าข้ามฯกรรมการ
10. นายอธิคม ทิมย้ายงามโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการ
11. นางณพเก้า มวลศิริโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสำเนา คงประพันธ์โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นายสมปอง เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
4. นายสมบุญ แช่มสุ่นโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายสิทธิชัย ฉุยฉายโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
6. นายสมปอง จักขุจันทรโรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสำเนา คงประพันธ์โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นายสมปอง เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
4. นายสมบุญ แช่มสุ่นโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายสิทธิชัย ฉุยฉายโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
6. นายสมปอง จักขุจันทรโรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย สินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย ศิริวงศ์วัฒนาครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวกันทิมา พร้อมสีทองครูโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
8. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงครูโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมสีทองครูโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงครูโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมสีทองครูโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงครูโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมสีทองครูโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงครูโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมสีทองครูโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงครูโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมสีทองครูโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงครูโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมสีทองครูโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงครูโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมสีทองครูโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงครูโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการ
5. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกันทิมา พร้อมสีทองครูโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
9. นายเจษฎา นิ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กรรมการ
10. นางกาญจนา เที่ยงตรงครูโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
7. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
4. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
8. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรรมการ
4. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
8. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรรมการ
4. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
8. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรรมการ
4. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
8. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการ
8. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
8. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
8. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
8. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรรมการ
4. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
8. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรรมการ
4. นายวัฒนา อ่อนสำลีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
8. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
7. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
5. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
5. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
5. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
5. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นายปรีชา ช่องคันปอนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายธาณี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารกรรมการ
5. นางสาวกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นางสาวน้ำเพ็ชร นกศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายมาโนช ตันเฮงข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช มีสุขโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ สวัสดีโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวจำเนียร พรหมรัตนพงศ์โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ตันเฮงข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช มีสุขโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ สวัสดีโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวจำเนียร พรหมรัตนพงศ์โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค วิริยะโฆษิตสกุลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการ
3. นายกวีวัธน์ ไหมทองโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์วันครู 2500กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. จ.ส.อ.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)ประธานกรรมการ
2. นายกวีวัธน์ วิริยะโฆษิตสกุลโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์วันครู 2500กรรมการ
3. นายสิทธิโชค ไหมทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. จ.ส.อ.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค ไหมทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการ
3. นายกวีวัธน์ วิริยะโฆษิตสกุลโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์วันครู 2500กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวพิิมพา พนาภัยโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองประสารข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล แสนบรรดิษฐ์ครูโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
4. นางณฐวรรณ รัตนวงษ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
5. นางสาวรัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ครูโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
6. นางรภากัญ พะนิรัมย์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล แสนบรรดิษฐ์ครูโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
4. นางณฐวรรณ รัตนวงษ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
5. นางสาวรัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ครูโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
6. นางรภากัญ พะนิรัมย์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล แสนบรรดิษฐ์ครูโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
4. นางณฐวรรณ รัตนวงษ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
5. นางสาวรัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ครูโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
6. นางรภากัญ พะนิรัมย์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล แสนบรรดิษฐ์ครูโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
4. นางณฐวรรณ รัตนวงษ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
5. นางสาวรัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ครูโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
6. นางรภากัญ พะนิรัมย์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล แสนบรรดิษฐ์ครูโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
4. นางณฐวรรณ รัตนวงษ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
5. นางสาวรัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ครูโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
6. นางรภากัญ พะนิรัมย์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล แสนบรรดิษฐ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
4. นางณฐวรรณ รัตนวงษ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
5. นางสาวรัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ครูโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
6. นางรภากัญ พะนิรัมย์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล แสนบรรดิษฐ์ครูโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
4. นางณฐวรรณ รัตนวงษ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
5. นางรัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ครูโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
6. นางรภากัญ พะนิรัมย์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล แสนบรรดิษฐ์ครูโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
4. นางณฐวรรณ รัตนวงษ์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
5. นางสาวรัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ครูโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
6. นางรภากัญ พะนิรัมย์ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธนาธิป ธรรมรักษาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวาทิต วิศิษฎ์รัตนวาทินครูโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษืกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธครูโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
4. นายรณชัย ติณะคัดครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายธนาธิป ธรรมรักษาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวาทิต วิศิษฎ์รัตนวาทินครูโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษืกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธครูโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
4. นายรณชัย ติณะคัดครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายวิศิษฏ์ ก้อนแก้วโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. MissLai yingโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. MissLiu ying yingโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. MissLi Meng fangวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฏ์ ก้อนแก้วโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. MissLai yingโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. MissLiu ying yingโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. MissLi Meng fangวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฏ์ ก้อนแก้วโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. MissLai yingโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. MissLiu ying yingโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. MissLi Meng fangวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฏ์ ก้อนแก้วโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. MissLai yingโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. MissLiu ying yingโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. MissLi Meng fangวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฏ์ ก้อนแก้วโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. MissLai yingโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. MissLiu ying yingโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. MissLi Meng fangวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุญฤทธิ เจริญช้างโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
3. นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์โรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สดศรีโรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร เกียรติเจริญสุขโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายศรัณ กนกทิพย์พรชัยโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ประธานกรรมการ
2. นางลำดวน จิตต์จำนงค์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายวุฒิ อิสระกุลโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
4. นายดิเรก จันทร์ประทีปโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพร นักเสียงโรงเรียนวัดญาณรังษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ดร.ฉัตรชัย ประภัศรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ จินดาศักดิ์โรงเรียนผาณิตวิทยากรรมการ
3. นางโกศล อู่เงินโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
4. นางสมจิตร ธนิทธิกิตติกุลโรงเรียนสุเหร่าคู้กรรมการ
5. นายสินสมัย มาตรกำจรโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการ
6. นายรังสรรค์ มังกรงามโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่กรรมการ
7. นายโกวิทย์ อ่วมขันธ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. นายพเยาว์ ปลื้มใจโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
9. นางสาวกชกร นิ่มแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
10. นายสมชาย พวงมณีวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ เกตุงามข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จุมณีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ เกตุงามข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จุมณีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ เกตุงามข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จุมณีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายธนวัฒน์ เกตุงามข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จุมณีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ เกตุงามข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จุมณีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายธนวัฒน์ เกตุงามข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จุมณีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ เกตุงามข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จุมณีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางพเยาว์ ภาษิตโรงเรียนวัดประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญรัตน์ สุนทรโชติโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวลลิตา พลศิลป์โรงเรียนวัดทดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการ
3. นางสาววรัญญา สิงห์สั่งถ้ำโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชาภา ศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวเกษมสุข อู่พิทักษ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการ
3. นางวัชรา เอี่ยมศิริโรงเรียนวัดบางปลานักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชประธานกรรมการ
2. นางวัชรา เอี่ยมศิริโรงเรียนวัดบางปลานักกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางเลขา ดวงจันทร์โรงเรียนวัดบางปลงประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนวัดไชยธารากรรมการ
3. นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเลขา ดวงจันทร์โรงเรียนวัดบางปรงประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนวัดไชยธารากรรมการ
3. นางสาวปันวิสาข์ จอมเขมสุขสันต์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญรัตน์ สุนทรโชติโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา เจิมถาวรโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวลลิตา พลศิลป์โรงเรียนวัดทดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวณิชาภา ศรีพันธ์ุโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนวัดไชยธาราประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาส ศรีตระกูลโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
3. นางสาวณิชาภา ศรีพันธ์ุโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนันทรัตน์ พงสวัสดิ์โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนวัดไชยธารากรรมการ
3. นางสาวผกามาส ศรีตระกูลโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชประธานกรรมการ
2. นายนันทรัตน์ พงสวัสดิ์โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
3. นางสาวเกษมสุข อู่พิทักษ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย เอี่ยมสอาดสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการ
4. นายสุขใจ ดวงประเสริฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
5. นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย เอี่ยมสอาดสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการ
4. นายสุขใจ ดวงประเสริฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
5. นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เอี่ยมสอาดสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการ
4. นายสุขใจ ดวงประเสริฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
5. นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย เอี่ยมสอาดสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
2. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชกรรมการ
4. นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
5. นายสุขใจ ดวงประเสริฐโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เอี่ยมสอาดสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ พิสมัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชกรรมการ
4. นายสุขใจ ดวงประเสริฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
5. นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย เอี่ยมสอาดสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการ
4. นายสุขใจ ดวงประเสริฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
5. นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ กุลพิพัฒน์รัตน์โรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เรืองรัชนิกรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ กุลพิพัฒน์รัตน์โรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เรืองรัชนิกรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์พร สังขวดีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางนภา อุ่นทีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์พร สังขวดีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางนภา อุ่นทีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวันวิสาข์ นนทมาตร์โรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
2. นางสุนทรี แต่งวัฒนไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคีกรรมการ
3. นางสุคนธา แก้วเรืองโรงเรียนวัดบึงนำ้รักษ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี แต่งวัฒนไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคีกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ นนทมาตร์โรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
3. นางสุคนธา แก้วเรืองโรงเรียนวัดบึงนำ้รักษ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพิชัย เอี่ยมสอาดศน.สพป.ฉช.เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยงกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ รักษานนท์โรงเรียนบ้านเกาะดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยงประธานกรรมการ
2. นายพิชัย เอี่ยมสอาดศน.สพป.ฉช.เขต 1กรรมการ
3. นางจินดารัตน์ รักษานนท์โรงเรียนบ้านเกาะดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพิชัย เอี่ี่ยมสอาดศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยงกรรมการ
3. นางอรวรรณ เรืองนภารัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เอี่ี่ยมสอาดศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
2. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยงกรรมการ
3. นางอรวรรณ เรืองนภารัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพัชรา พันธ์ุโยธีโรงเรียนวัดบางสมัครประธานกรรมการ
2. นางลำใย ทะสูญโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
3. นางปรานอม เนียรมงคลโรงเรียนบ้านคลอง21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ห้วงน้ำโรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการ
2. นางสุคนธา แก้วเรืองโรงเรียนวัดบึงนำ้รักษ์กรรมการ
3. นางงามชื่น เห่งแจ้งโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอำไพ เทพศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางอรอุมา รัตนโพยมโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอำไพ เทพศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางอรอุมา รัตนโพยมโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอมร จุลศรีไกรวัลย์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการ
2. นางสุรี แชเปียข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวสายจรรยา ปั้นบัวงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอมร จุลศรีไกรวัลย์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการ
2. นางสุรี แชเปียข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวสายจรรยา ปั้นบัวงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยงกรรมการ
2. นายนเอก อึ้งเสือโรงเรียนเทศบาลบางวัวกรรมการ
3. นางกัญญา คำแหงโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยงกรรมการ
2. นายนเอก อึ้งเสือโรงเรียนเทศบาลบางวัวกรรมการ
3. นางกัญญา คำแหงโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพรรณี พานิชมาทโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ประเสริฐสรรค์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางศาลินา อ่อนพงษ์ทรัพย์โรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา บุญธรรมโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
5. นางพัชริน เล็กชอุ่มโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกรรณิการ์ เอี่ยมวิจิตร์โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางวัชรา เอี่ยมศิริโรงเรียนวัดบางปลานักกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
4. นายเลิศไพศาล รอดไพบูลย์โรงเรียนวัดคลองเจ้ากรรมการ
5. นางสาวฉันทนา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายมานะ มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา เกิดปรางค์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายมานะ มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา เกิดปรางค์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมานะ มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา เกิดปรางค์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมานะ มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา เกิดปรางค์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมานะ มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา เกิดปรางค์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมานะ มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา เกิดปรางค์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานะ มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา เกิดปรางค์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมานะ มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา เกิดปรางค์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมานะ มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา เกิดปรางค์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายมานะ มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
2. นางแก้วตา เกิดปรางค์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพรนภา ภานิตรโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางบุษรา อิสระกุลโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
3. นางกัลยา มหาศาลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรนภา ภานิตรโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางบุษรา อิสระกุลโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
3. นางกัลยา มหาศาลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเอกพันธ์ เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภัสรา พระโคตรโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
3. นางภาวนา เรียมริมมะดันโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเอกพันธ์ เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภัสรา พระโคตรโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
3. นางภาวนา เรียมริมมะดันโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกพันธ์ เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวอาภัสรา พระโคตรโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
3. นางภาวนา เรียมริมมะดันโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นาง้เพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ศรีภูธรโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
3. นางสาวอาภัสรา พระโคตรโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรารองประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ศรีภูธรโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
3. นางสาวอาภัสรา พระโคตรโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
4. นายดิเรก ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
4. นายดิเรก ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
4. นายดิเรก ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
4. นายดิเรก ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ พัฒนพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
4. นายดิเรก ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายหัสดี ผาสุกตรีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายหัสดี ผาสุกตรีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางอุไร ช่อผกาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางงามชื่น เห่งแจ้งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบารมีอนันต์ แก้วคำครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นางเกศ น้ำทิพย์ครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ พันพะยูรครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางอุไร ช่อผกาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางงามชื่น เห่งแจ้งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบารมีอนันต์ แก้วคำครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นางเกศ น้ำทิพย์ครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ พันพะยูรครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางขวัญเรือน ลพมรกต โทร.086-849-2228
นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์ โทร.091-141-6936 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]