รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ระหว่าง วันที่ 3-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ภายศรี
 
1. นางลัดดา  บิลสะเล็ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงอชิรญา  สร้อยสกุล
 
1. นางลัดดา  บุิลสะเล็ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายสุรินทร์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวเอกอนงค์  นิจสุนกิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงอินทิรา  เปลี่ยนจ้อย
 
1. นางสาวชำเรียง  เปรมจิตย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงดรัลพร  สุพร
 
1. นางเลี้ยม  ชาติกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ซันเหล็ง
 
1. นางสาวพิมพิชชา  ยารังกา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงทักษพร  กันภัย
 
1. นางธนาภา  หัวใจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงสวรินทร์  กังวาลย์
 
1. นางยุวนิดา  สายธนู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  บัวศรี
 
1. นางสาวมยุเรศ  แย้มนุช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงศรีสุขวรรณ  มันตวัตร
 
1. นางจารุรัตน์  จันทร์วิบูลย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กหญิงเกษสุดา  แอ่นดอย
 
1. นางสาวณพัฐอร  เกตุทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กหญิงกันธิชา  ศุภธนาเศรษฐ์
2. เด็กหญิงลิตาพร  พันธ์เพ็ชร
3. เด็กหญิงอรนภัส  ส.กาญจนชัย
 
1. นางสาวธดาภา  บุญไกร
2. นายอนุวัฒน์  ปัญญานาง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงณิศวรา  จันทร์ทับ
3. เด็กหญิงประภัสพิมพ์  เนินทราย
 
1. นางสุภาพร  อมริต
2. นางสาวกรณิกา  บุญเสี่ยง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคล้า 1. เด็กชายทรงพล  เสมาฉิม
2. เด็กหญิงพิชญา  วิบูลย์กุล
 
1. นางสุณี  พูลผกา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายพีระพัฒน์  เลิศดี
2. เด็กชายศตวรรษ  ตาระบัตร
 
1. นางสาวศิริพร  พลหงษ์
2. นางวรรณภา  วงศ์สืบ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  รัตนกิจกมล
 
1. นางเบญจพร  หอมดอกพุทธ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงญาดา  ทองบุญ
 
1. นางสาวใจแก้ว  แสงแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงณัฐชา   เรืองสา
 
1. นายเอกภาพ  อภัยจิตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายณัฐชัย   นุกาศรัมย์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ดีเลิศ
3. เด็กหญิงแพรวา   มะภู่ทอง
 
1. นางอารี  บีดิลและ
2. นางสาวศรุตยา  กันทะวงค์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงนรินทร   สอนวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรลดา   วังสะตัง
3. เด็กหญิงสาริณี   กานนท์
 
1. นายเอกภาพ  อภัยจิตร
2. นางสาวสุกัญญา  สมัญญา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  วัฒนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  สาริยา
3. เด็กหญิงชลิกา  แสนแก้ว
 
1. นายพนัชกร  เครือศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  วันกลม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายธีรเดช  เกื้อมา
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ทิพย์สวัสดิ์
3. เด็กชายอภิชญา  สีเทา
 
1. นางสาวนนทลี  แสนหิ่ง
2. นางสาววันเพ็ญ  ชมภูโคตร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายคมสัน  เขตขยัน
2. เด็กชายอาธากอน  สูตรสุวรรณ
 
1. นางณัฐทีภัสร์  ธนรัฐไชยศรี
2. นางสาวรติยา  สืบวงศ์รุ่ง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทร์สามรัตน์
2. เด็กชายวราลัญ  ประสานทอง
 
1. นายอภิชาติ  เพ็ญเนตร
2. นางสาววิไลวรรณ  คล้ายคลึง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายมอร์แกน  มีจันทร์
 
1. นางสาวภัคธิสา  อุดม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายณัฏฐ์คเนศ  ทีปกาปรวัฒน์
 
1. นางสาวจามจุรี  ฟักแก้ว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงสาลินี  สุขสวัสดิ์
 
1. นางกองแก้ว  ประมวล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กชายชนัญญู  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงญานิกา  สัทธาธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงรัชรินทร์  รอดคล้ำ
 
1. นางชลธร  ยศอาลัย
2. นางสาวอัญชลี  สิงห์อยู่วงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สุมาลี
3. เด็กชายสุริยา  กฤษณานนท์
 
1. นางทิวาวรรณ  ศิริพันธ์
2. นางวิวา  รัตนโสภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กชายกิติพร  ภู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงชนกชนม์  ชูคันหอม
3. เด็กหญิงอาจารีย์  เกตุนวม
 
1. นายวัฒนา  จันทีเทศ
2. นางสาววรุณยุพา  เพียรดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงจิตติกานต์  พันมะคา
2. เด็กหญิงชนานา  เต่าทอง
3. เด็กหญิงสุทธิสา  หมั่นทำ
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1. เด็กชายวีระยุทธ  เทียนเงิน
2. เด็กหญิงศิวารัตน์  สุทาคำ
3. เด็กหญิงสุธีมนต์  โพธิ์ทอง
 
1. นางรสริน  ครุธแก้ว
2. นายสุริยะ  ครุธแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญยิ่ง
2. เด็กชายอรัญธรรม  จักสาน
3. เด็กหญิงอัญชลี  ทับทิม
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงกนกนภสร  เรืองอร่าม
2. เด็กหญิงจิรัฐิกร  มลทวีไพศาล
3. เด็กหญิงพาณิภัค  จันทร์ภูมิ
 
1. นางสาวฐิติพร  หงส์พันธ์ุ
2. นางสาวรัตนาพร  ขุนทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงบุศรา   โซ๊ะเฮง
2. เด็กหญิงพิชญาธิดา  บางหลวง
3. เด็กชายยามารุดดีน  ตั้งมั่น
 
1. นางสิรืยากร  ทำเนาว์
2. นางสาววนิศรา  แก้วหล่อ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังค้อ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พรมศิลป์
2. เด็กชายสรธร   พวงมาลัย
 
1. นางสาวเอรินทร์   เรืองเวช
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงสาลินี  ศิริมาก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์บาง
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายนภัสกรณ์  รัตนโพธิ์
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  มลิวัลย์
 
1. นางสาวรัศมี  เพิ่มทรัพย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายนพดล  เจริญรักษ์
2. เด็กชายเจษฎากร  คำเผือก
 
1. นายชวน  ละครไชย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายคฑาเพชร  เครือเนตร
2. เด็กชายพิสุทธ์  จันทร์งาม
 
1. นายนิกร  บุญมาก
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายโศภณ  พลายแก้ว
2. เด็กชายไกรศรี  เทียรกสิกิจ
 
1. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มูลสาย
2. เด็กชายธนพงษ์  พันธ์พงษ์
 
1. นางสาววีนัส  แซ่ตั๊ง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ตราชู
2. เด็กหญิงมริฎษดา  โตศิริ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  เศวตวงศ์
4. เด็กหญิงสุประวีณี  เนินแสง
5. เด็กหญิงอภิชญา  คล้อยชาวนา
 
1. นางปาริชาติ  แก้วม่วง
2. นางสาวมัลลิกา  ริลาลม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงธยาดา  ธัญญรัชตมั่นคง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  เต็งเมืองปัก
3. เด็กหญิงนวรัตน์  คำเทศ
4. เด็กหญิงปนัดดา  แช่มทอง
5. เด็กหญิงภวิษย์พร  เกษมสุขสมบูรณ์
 
1. นางปาริชาติ  แก้วม่วง
2. นางสาวกรณิกา  บุญเสี่ยง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. นางสาวทิพยรัตน์  ก่อกุศล
2. นางสาวนพมาศ  พิทักษ์กิจ
3. นางสาวนภาพร  โพธารชร
4. เด็กหญิงพิชญา  โมกขศักดิ์
5. เด็กหญิงรุดจิการ  นาคพันธ์
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงกมลมาศ  กันประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขำทองอินทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  งาตะขบ
4. เด็กหญิงสวรส  มะยมทอง
5. เด็กหญิงอรญา  สีสมพา
 
1. นางวรินทร์  แน่นหนา
2. นายพลวัฒน์  แก้วมาเรือน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุปินะ
2. เด็กหญิงวรกานต์  คล่องแคล้ว
3. เด็กชายศิรฉัฐ  ปลอดครบุรี
4. เด็กหญิงอรษา  สีนวม
5. เด็กหญิงอัจฉราพร  ทุมมา
 
1. นางธันยภรณ์  อ้นมี
2. นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงจศิตา  สีสมพา
2. เด็กชายชนาธิป  บุญมี
3. เด็กหญิงชุติมา  ห้วยใหญ่
4. เด็กหญิงนวรัตน์  มุทาธนกุล
5. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เปี่ยมเบี้ย
 
1. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงจันทรา  คุ้มถนอม
2. เด็กหญิงธัญธิตา  ชูเชี่ยน
3. เด็กชายธีรศักดิ์  เสือสิทธิ์
4. เด็กหญิงวริษา  พัดอากาศ
5. เด็กชายสรพงษ์  แซ่ตั้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ  แสงนวกิจ
2. นายปวีณ  กล้ารบ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กชายกฤษดา  นามนัย
2. เด็กชายณัฐพล  เอี่ยมอินทร์
3. เด็กชายภาคภูมิ  กล้าหาญ
4. เด็กชายมงคล   โชรัมย์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพาเรือ
 
1. นายรัชพล  สอนใหม่
2. นางสาวสุธาทิพย์  อินชูโต
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พิมพิสาร
2. เด็กชายคณิกร  มีวิชา
3. เด็กชายคณิน  สมมาตร
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ปฐมศิริกุล
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปูจัง
6. เด็กชายดลญา  เป่าตาด
7. เด็กชายทรงวุฒิ  นามภูเขียว
8. เด็กชายธนาคาร  บุญแสง
9. เด็กหญิงนิลทิรา  พรมมาวัน
10. เด็กหญิงบัวชมพู  โต๊ะมุดบำรุง
11. เด็กชายบูรพา  ด่านขุนทด
12. เด็กชายปณชัย  ทองรอด
13. เด็กหญิงปภาสรณ์  เจริญศักดิ์
14. เด็กหญิงพัททิรา  พรมอินทร์
15. เด็กหญิงพิตตินันท์  จันทร์ดี
16. เด็กชายภานุวัฒน์  สว่างวงษ์
17. เด็กชายสิบเรศ  ดวงดารา
18. เด็กหญิงสุธิดา  สามรอดภัย
19. เด็กหญิงสุธิตา  ภูถาดถม
20. เด็กหญิงแสงตะวัน  ซอหิรัญ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
2. นางศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น
3. นายธนู  คงสมปราชญ์
4. นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท์
5. นางสาวอาบพร  ลือฉาย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายการัณย์  นิลพันธ์
2. เด็กชายกิตติธร  ภู่ทอง
3. เด็กชายฐิติวัฒน์  วงศ์ศรี
4. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สุวาชาติ
5. เด็กชายทัชชกร  ไชยเดชชนม์
6. เด็กชายทัชชพัจน์  ศิลปเสถียรกิต
7. เด็กชายทิวากร  แซ่ฮั้น
8. เด็กชายธงชัย  ทองบุตร
9. เด็กชายธนวัฒน์  ศิลปเสถียรกิจ
10. เด็กชายธฤต  ธราพร
11. เด็กหญิงธัญญา  พยุงศรี
12. เด็กชายภาดล  มั่นคง
13. เด็กชายมนัญชัย  มะลิซ้อน
14. เด็กชายวรวัฒน์  นุ่มนิ่ม
15. เด็กชายศราวุธ  รุ่งเรือง
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  โชติพันธ์
17. เด็กหญิงสุธิดา  ปฐมศิริกุล
18. เด็กชายอรรถพงษ์  ทับทอง
19. เด็กชายเพชรนฤดินทร์  ต่อกำไร
20. เด็กหญิงแก้วมณี  สุวรรณศรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
2. นางสาววิลาสินี  ดวงเนตร
3. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
4. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
5. นางสาวนิตยา  พงษ์เกษม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงปุญญดา  อิ่มเอิบ
 
1. นางลักขณา  ทองนาเมือง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงปุณรดา  อัครเตชนนท์
 
1. นางลักขณา  ทองนาเมือง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายเตโชพฤฒ  อุ่นใจ
 
1. นายสมเดช  เทกิงลาภ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 1. เด็กชายกรกช  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสมปรารถนา  คงประเสริฐ
 
1. นางสาววรัทกาญจน์  วงศ์โชติกาญจน์
2. นางจินดา  สุภาพโรจน์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินพรม
2. เด็กชายชัชชัย  อินผาจุก
 
1. นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กชายนัฐพงศ์  จันทร์ละคร
2. เด็กหญิงวรพร  นิตย์สุภาพ
 
1. นายประสงค์  โนนตาเถร
2. นางสาวธนัชยา  บุญสร้อย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  รักดี
3. เด็กหญิงดรัลพร  สุพร
4. เด็กหญิงวรัทยา  ไชยคีรี
5. เด็กหญิงวาริพร  เคล้าพิมาย
6. เด็กหญิงศศิพร  สุขเจริญ
7. เด็กหญิงสุนิสา  ดำริห์ชอบ
8. เด็กหญิงอริสรา  ใจคง
9. เด็กหญิงเนตรนภา  สุขส่ง
10. เด็กหญิงเปมิกา  ยังพิมาย
 
1. นายนิคม   ใจเที่ยงแท้
2. นางสาวสตรีรัตน์  สุขธวัช
3. นางสาวกาญจนา  มณีวงค์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกชพร  ธงยศ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  กันมินทร์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขมาก
4. เด็กหญิงปุณณิกา  กันมินทร์
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  ม่วงทวี
6. เด็กหญิงวันวิสา  รื่นแก้ว
7. เด็กหญิงศุภมาส  ศิริสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุวลี  มงคล
9. เด็กหญิงอะแมนด้า  ลี มูลเล่อร์
10. เด็กหญิงโสภาวรรณ  วิชาราช
 
1. นายนิคม   ใจเที่ยงแท้
2. นายรัชพล  สอนใหม่
3. นางนฤมล  มะลิวัลย์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจตราช
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงธัญสิริ  สุรียะกระจ่าง
5. เด็กหญิงปรางค์วลัย  มีสุข
6. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  หวังคู่กลาง
7. เด็กหญิงปิยธิดา  น้อยธิ
8. เด็กหญิงพรธิดา  สุขสบาย
9. เด็กหญิงมาริสา  สะหะมาน
10. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วเทศ
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  หอมเหย
12. เด็กหญิงอิสริยา  บัวขาว
13. เด็กหญิงเบญจรัตน์  วงษ์หมี
14. เด็กหญิงเพชรลดา  แดงพยัคฆ์
15. เด็กหญิงเมริษา  แซ่กอ
 
1. นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ์
2. นางกรรณิการ์  แสงโนราช
3. นางวรรณิภา  วงศ์ศิริ
4. นางสาวชลนี  เทพวงศ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงเกตุมณี  วงศ์ลิขิตโอฬาร
 
1. นายเต็มเดช  ไชยสำโรง
2. นายวิชัย  วงศ์สืบ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ขันทะเสน
2. เด็กชายเกษม  จันทร์น้อย
 
1. นายชวน  สุขเจริญ
2. นายเอกรัตน์  ศรีภัททิยกุล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกานน้อย  เตียบ
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงผริตา  สุขทวี
 
1. นายสราวุธ  มานะวงศ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กชายวันชนะ  ลีบำรุง
 
1. นางสาวปริษา  ธนนินชนนท์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายพีรศิลป์  สอนคราม
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรศึกษา 1. เด็กหญิงภรณ์ลดาวัลย์  ฤกษ์ยรรยง
 
1. นายซุยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนสร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ชัย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กอน
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วังหนอง
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงรณิดา  หงษ์โสภา
2. เด็กหญิงวิกันดา  ทองนาค
 
1. นางธนัชญา  อินบุตร
2. นางวรินทร์  แน่นหนา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงชุติอร  ยุนกระโทก
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  นันจันทึก
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางพัฒนี  สมจิตร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ผิวผ่องศรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สามสังข์
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. นายณัฐพล  ตระการจันทร์
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กชายวันชนะ  มีสุข
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  อาวรณ์
3. เด็กหญิงอินทุอร  นาคประเสริฐ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
2. นายแกล้วปราการ  ฟักแก้ว
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กหญิงญาดา  เอมดิษฐ์
2. เด็กชายภราดา  สุขมูล
3. เด็กหญิงสริตา  สอสูงเนิน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กชายกฤษณะ  ธรรมะวัย
2. เด็กชายชนะ  แซ่อึ้ง
3. เด็กชายศราวุธ  สันโส
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 1. เด็กชายยุทธพร  เจริญลาภ
 
1. นางปาลภัสส์  ภู่สากล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กชายธนดล  สุภิญโญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กชายวรงค์กนก  บรรณจิรกุล
 
1. นายกฤษณะ  สอดศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายทวีชัย  ชัยมหา
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 1. เด็กชายรชต  พรมมา
 
1. นางสาวอุไรพร  นาคนิ่ม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงชฎาพร  อยู่ศรี
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  น่วมทิม
 
1. นายภณ  ทิพย์เสน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กชายวิกรม  เถาวันดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 1. เด็กหญิงศศิมา  สรรพสิทธิ์
 
1. นางสาวอุไรพร  นาคนิ่ม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงอรอุมาย  อ่อนอนงค์
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางละมุง 1. เด็กหญิงสุจินันท์  สมมงคล
 
1. นายอดุลย์  ทิพย์รักษา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กชายคเณศ  เกษทองมา
 
1. นายบุญส่ง  ขาวผ่อง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงรุจรดา  จุโด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐสุข 1. เด็กหญิงนภัส  กล้าเกิด
 
1. นายยอด  ปอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงสุธิดา  คนรู้
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กชายวีรภัทร  ทองใบ
 
1. นายกฤษณะ  สอดศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กหญิงศิลาวัลย์  กำจัด
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงอรอุมา  มุ่งยุทธกลาง
 
1. นางทิชิตา  สว่างวงษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงกิตติวรา  วงคำ
2. เด็กหญิงจิรประภา  ศิริวรรณ
3. เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นหอม
4. เด็กชายทวีชัย  เจริญ
5. เด็กชายธรรมสรณ์  ผสมทรัพย์
6. เด็กหญิงนัชชา  ทองพูล
7. เด็กชายปฏิญญา  ศิริเมล์
8. เด็กหญิงพรรณนารา  อยู่เย็น
9. เด็กหญิงพรรณราย  เทียนสี
10. เด็กหญิงภวิษย์พร  บุญมี
11. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไทยวี
12. เด็กหญิงวนิดา  กาเหวา
13. เด็กหญิงวรนันท์  แซ่คู
14. เด็กชายศุภชัย  วังหาญ
15. เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุรีวงษ์
16. เด็กชายสรสิช  ผาสุข
17. เด็กหญิงอรุณี  ปลูกอ้อม
18. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ฉิมคง
19. เด็กหญิงแพรววา  เทียนสี
20. เด็กชายไชยวัฒน์  อินทร์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
2. นางสาวฐิตินันท์  พัฒนงาม
3. นางสาวศิริรักษ์  นาคะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชาย กิจติพงษ์   เปรื่องกาฬกิจ
2. เด็กหญิงจินตนา   ผลสินธุ์
3. เด็กชายวรกฤษ   มุดงาม
4. เด็กหญิงวรรณลภา   วงษ์มะเซาะ
5. เด็กหญิงอาทิตยา   พรหมหนู
 
1. นายยุทธพล   เนตวงษ์
2. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
3. นายธนู  คงสมปราชญ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  นาสมใจ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิชัยกุล
3. เด็กชายจตุรวิทย์  พลดร
4. เด็กหญิงจิตรลดา  สิงหธวัช
5. เด็กชายจิรวัฒน์  พรวาปี
6. เด็กหญิงจีระนันท์  บุญเพ็ง
7. เด็กหญิงชลธิชา  ถุนพุฒดม
8. เด็กหญิงณัฐมน  เสมาเพ็ชร
9. เด็กชายติณณ์  เหมือนตาล
10. เด็กชายธนพัชญ์  สังข์แดง
11. เด็กหญิงธมลวรรณ   วารินทร์
12. เด็กหญิงนพประภา  ต่อมคำ
13. เด็กหญิงนัยนา  ภัทรศักดิ์สกุล
14. เด็กหญิงปนัชดา  ยาพุทธา
15. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชุบเงิบ
16. เด็กหญิงปรายฟ้า  เข็มทองหลาง
17. เด็กหญิงปารวี  สิทธินาวิน
18. เด็กชายพลกฤต  โขมพัฒน์
19. เด็กหญิงพัชรมัย  หลงชม
20. เด็กหญิงมนพร  คุณประชา
21. เด็กหญิงมุทาพร  สังฆะสี
22. เด็กชายรัฐภูมิ  ถูกดี
23. เด็กชายวชิรวิทย์  บุญมาก
24. เด็กชายวรรณศักดิ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
25. เด็กหญิงวารุณี  หารินไสล
26. เด็กชายศิรชัย  ของกิ่ง
27. เด็กชายศิริวิชญ์  หนูสะพลี
28. เด็กชายศิวะรัตน์  ทองสา
29. เด็กหญิงสวิชญา  ไร่ดี
30. เด็กชายสิทธิชัย  พลายแก้ว
31. เด็กหญิงสุชานันท์  จารย์โพธิ์
32. เด็กหญิงสุธาศิณีย์  กระชั้น
33. เด็กหญิงหรรษา  สิงห์เนตรนอก
34. เด็กหญิงอฐิติยา  เที่ยงทัศน์
35. เด็กชายอดิศักดิ์  คงภักดี
36. เด็กหญิงอรทัย  วงษ์บ้านขาว
37. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ห้องแก้ว
38. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์หอม
39. เด็กชายเจริญศักดิ์  คำไธสง
40. เด็กชายเดโชชัย  มิ่งสรรพางค์
 
1. นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
2. นายปรีชา  ขอกรดสำโรง
3. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
4. นางสาวธิดารัตน์  บุญมี
5. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
6. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
7. นางสาวชลัมพร  แรงเขตกิจ
8. นางสาวขวัญชนก  ดาวหาง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยใหญ่ 1. เด็กชายดริค  บรูทซรูฟต์
 
1. นายเจนวิทย์  แก่นศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายปภังกร  แก้วศิริ
 
1. นางสาวอริสรา  สาทำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงอพาพร  ทองแม้น
 
1. นายทวีเปรมดิ์  กันทวี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กชายสุธาสิน  นักทำนา
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายธราเทพ   พันธ์ชัยศรี
 
1. นายเอกภาพ  อภัยจิตร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงพฤษชาติ  ถวิลวงษ์
 
1. นายทวีเปรมดิ์  กันทวี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่อนฤทธิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กชายณัฐพล  เย็นฉ่ำ
 
1. นางเสาวรินทร์  มงคลทรัพย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 1. เด็กชายธนกร  พูลกระจ่าง
 
1. นางประภัสสร  จันทวฤทธิ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงรินรดา  สุพร
 
1. นางสาวทิพย์ธิดา  ศรีสมพงษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กหญิงวันวิสา  ดวงเนตร
 
1. นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายทีรปกอน  กลิ่นกลั่น
 
1. นายถนอมรัตน์  จึงดำรงกิจ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 1. เด็กชายปรเมทร์  ทองสยาม
 
1. นางสาวปาริชา  ศริพิมพ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงทิพย์นที  รักเงิน
 
1. นางสาวนาตยา  บุญรอต
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจินตนา   ผลสินธุ์
2. เด็กชายนราธิป   จั่นคล้าย
3. เด็กชายนิภากร   คำมีมา
4. เด็กชายปิติ   บุญสังข์
5. เด็กหญิงรัตนาพร   สาศัย
6. เด็กชายวรวุฒิ   ประดับแก้ว
7. เด็กชายวันเฉลิม   สันโดด
8. เด็กชายศุภกร   เชยกลิ่นเทศ
9. เด็กหญิงอาริศา   แสงรอบรัตน์
10. เด็กชายไชยอนันต์   จันทะนันท์
 
1. นายยุทธพล  เนตวงษ์
2. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
3. นายธนู  คงสมปราชญ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขัตโท
2. เด็กชายกิตติพศ  งาเนียม
3. เด็กชายคุณากร  สุขใจ
4. เด็กชายจีระศักดิ์  ประถมภาส
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปรมแปลก
6. เด็กหญิงชญานิศ  แก้วหล้า
7. เด็กหญิงชุตินันท์  เหลี่ยมดี
8. เด็กหญิงณภัทร  บุญลอด
9. เด็กหญิงณัชชา  นามสามล
10. เด็กชายณัชพล  พึ่งฤกษ์ดี
11. เด็กชายถิรมนัส  เชยเอี่ยม
12. เด็กหญิงทิพธัญญา  เมฆจันทร์
13. เด็กหญิงธนกาญจน์  จันทร์เสน
14. เด็กชายธนวัฒน์  ผลโยธิน
15. เด็กหญิงธัญญานี  แสนโคตร
16. เด็กหญิงนันทกานต์  เพ็งหนู
17. เด็กหญิงนิภาพร  วนาสน
18. เด็กหญิงนิลวรรณ  สามงามยา
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  หล่อเหลี่ยม
20. เด็กหญิงบัวชมพู  ปราโมทย์
21. เด็กหญิงปิยมน  ขาวเจริญ
22. เด็กหญิงฟาฏอนะฬ์  บัวเชย
23. เด็กหญิงมนัสนัน  เบญจศาสตร์
24. เด็กหญิงรักฐิตา  ไชยรักษ์
25. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทุมทอง
26. เด็กหญิงวรรณิดา  ปราโมทย์
27. เด็กหญิงวรัทยา  จันภูมี
28. เด็กชายวุฒิชัย  พวงทอง
29. เด็กชายสรวิชญ์  บัวศรี
30. เด็กหญิงสุดา  ปราโมทย์
31. เด็กหญิงสุนิสา  บุญตั้ง
32. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีสมรูป
33. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คุ่ยจันทร์
34. เด็กหญิงอธิชา  เรงัง
35. เด็กชายอนุชิต  นิ่มสา
36. เด็กชายอภินันท์  ยิ้มช้อย
37. เด็กหญิงอรัญญา  วนาสน
38. เด็กหญิงอุษมา  มีลือนาม
39. เด็กหญิงเขมสิริ  น้อยพลี
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินหอม
 
1. นายฐิติวัฒน์  รุ่งปราณ๊
2. นางเปี่ยมรัตน์  วงศ์โสภณ
3. นางสาวจุไลพร  ธรรมเชียง
4. นางระพีพรรณ  รัตนพันธ์
5. นางสาวพนิดา  กาฬสิทธิ์
6. นางสุภาวรรณ  สิทธิชัย
7. นายมานัต  เอนกรัตน์
8. นายสุทธินันท์  มั่นคง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงกมล  พรหมสามพราน
2. เด็กหญิงกานต์มณี  จันทราช
3. เด็กหญิงกำไลทอง  กิมปะโคน
4. เด็กหญิงจันสุดา  ประเทศ
5. เด็กหญิงจิราภา  ภู่คล้าย
6. เด็กชายจีรภัทร  นิเด็ง
7. เด็กชายชัยณรงค์  โฉมห่วง
8. เด็กชายชัยรัตน์  เอี่ยมสวัสดิ์
9. เด็กชายณภัทร  ดิสาร
10. เด็กชายณัฐวัฒน์  พิธีการ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  บานชื่น
12. เด็กหญิงทิพปภา  คงมั่น
13. เด็กชายธงไทย  ยอดจันทร์
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีวัตร
15. เด็กชายนักรบ  เรียงรัตน์
16. เด็กหญิงนัดดามาศ  น้อมระวี
17. เด็กหญิงนุจนาฎ  เหลาทอง
18. เด็กชายบูรพา  เข็มเพ็ชร
19. เด็กหญิงปณิดา  เยวรัมย์
20. เด็กชายประทีป  ห้วยใหญ่
21. เด็กหญิงประนอม  ฝาผักแว่น
22. เด็กชายปริวัฒน์  วงษ์สาริกิจ
23. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขมา
24. เด็กหญิงพัทธนันท์  ทิพย์สวัสดิ์
25. เด็กหญิงมะลิ  ยศวิมล
26. เด็กหญิงมิตานัน  ส่องแก้ว
27. เด็กหญิงวชิรา  หน่อคาสุก
28. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวระภา
29. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีเหรา
30. เด็กหญิงศุภนิดา  เวสสุวรรณ
31. เด็กชายสมชาย  อ้วนสะอาด
32. เด็กหญิงสิรินาถ  ยอดแสง
33. เด็กชายสุรวงศ์  ขันติยวิชย์
34. เด็กชายหาญชนะ  เหนี่ยวกระโทก
35. เด็กหญิงอภิชญา  สีเทา
36. เด็กหญิงอมรรัตน์  สำราญดี
37. เด็กหญิงเจนจิรา  ชนะบุญ
38. เด็กหญิงเสาวลักษ์  คำโสภา
39. เด็กชายเอกสิทธิ์  ทรภีสิงห์
40. เด็กหญิงแก้วกาญน์  บรรลือทรัพย์
 
1. นายประเสริฐ  กลิ่นหอมหวล
2. นางศิรินทร์รัตน์  สมัครสมาน
3. นางวาสนา  ปานยิ้ม
4. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
5. นางจิราภรณ์  จันทร์อยู่
6. นางสาวนนทลี  แสนหิ่ง
7. นายบรรจง  บุญเจียม
8. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 บ้านหนองชากแง้ว 1. เด็กหญิงกชพร  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงชนัญดา  ถมเขียว
3. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญชู
4. เด็กชายชัยสิทธิ์   แก้วพินิจ
5. เด็กหญิงพิมพ์พรรษอร  เรืองชาญ
6. เด็กชายมิ  หลู่
7. เด็กชายวริทธิ์ธร  ท้วมเสมา
8. เด็กชายศุทธิวัฒน์  พุ่มพวง
9. เด็กหญิงหยกผกา  บำเรอวงษ์
10. เด็กชายอนุวินท์  อำมา
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  โสมเมา
2. นางหทัยลักษณ์  สุวรรณ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายกีรติ  พ่อสีญา
2. เด็กชายต้นเพชร  พรมมา
3. เด็กชายธนาวุฒิ  มากะเต
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปุระพรม
5. เด็กชายธีรวัฒน์  อุดมรักษ์
6. เด็กหญิงพรประภา  ชีพันธ์
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  นาราช
8. เด็กหญิงพลอยนภัสน์  พิรุณดี
9. เด็กหญิงลักษณพร  ศาลาทอง
10. เด็กชายอภิรักษ์  เผ่าเพ็ง
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาววรัชญา  ขมหวาน
3. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เดิมขุนทด
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  อุ่นเรือน
4. เด็กหญิงชุติมา  โชตินิกร
5. เด็กหญิงวีรภัทรา  เจริญสุวรรณคีรี
6. เด็กหญิงอมราพร  เงินท้วม
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาววรัชญา  ขมหวาน
3. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
4. นางสาวเบญจมาศ  พลพวก
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฤกษ์ศรี
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  หมัดเด
3. เด็กหญิงพนิตา  เต่าทอง
4. เด็กหญิงพรดา  การสุข
5. เด็กหญิงศุภกานต์  กุลเดชเอี่ยมปาน
6. เด็กหญิงอภิญญา  สมุทรวารี
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
3. นางสาววรัชญา  ขมหวาน
4. นางสาวศศิธร  จันทร์ขามป้อม
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กหญิงจิรณัฐ  เชอร์ปา
2. เด็กชายธัญชนก  พิ้งค์กี้ เฮอร์แมน
3. เด็กหญิงนัทธมน  ชัยประภา
4. เด็กหญิงพิชานันต์  เนาวบุตร
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  แม็คคาร์ชี
6. เด็กหญิงวิลาสินี  ช่วยมณี
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ชูนวน
8. เด็กหญิงแองเจลิน่า  เคฮอลานี แฮมิลตัน
 
1. นายประณัย  หลิมพลอย
2. นายเอกวัฒน์  นุ้ยแหลม
3. นางสาววรรณี  สุขอยู่
4. นางสาวจีระพร  เมืองอินทร์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฤกษ์ศรี
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  หมัดเด
3. เด็กหญิงพนิตา  เต่าทอง
4. เด็กหญิงพรดา  การสุข
5. เด็กหญิงพลอยนภัสน์  พิรุณดี
6. เด็กหญิงลักษณพร  ศาลาทอง
7. เด็กหญิงศุภกานต์  กุลเดชเอี่ยมปาน
8. เด็กหญิงอภิญญา  สมุทรวารี
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาววรัชญา  ขมหวาน
3. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
4. นางสาวชุติมา  คะลีล้วน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แป้นปาน
2. เด็กหญิงจาริยา  ทองนาค
3. เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์เจริญ
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริมาก
5. เด็กชายทวีศักดิ์  ปุละโก
6. เด็กหญิงปวีณา  แสงมูล
7. เด็กหญิงพัสนันท์  กลิ่นหอม
8. เด็กหญิงมนทกานต์  โหนแหย็ม
9. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พันสีนาม
10. เด็กหญิงวิไลพร  พิเมย
11. เด็กชายวุฒิไกร  จำใบ
12. เด็กหญิงสมฤทัย  อ่อนเพ็ชร
13. เด็กหญิงสิรินภา  เทอดไตรวงค์
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมรัตน์
15. เด็กชายอรรถพล  สุขภิรมย์
16. เด็กหญิงอังคณา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
2. นางสาวสุพรรษา  เครือวัลย์
3. นางสายทิพย์  บุญญะสัญ
4. นางสินัทชา  เจริญวงษ์
5. นางสาวมยุรา  วังศิริกุล
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 1. เด็กหญิงกันยา  ติกาพันธ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฟักทอง
3. เด็กหญิงตรีชฎา  นกพรม
4. เด็กหญิงธัญชนก  นพวงษ์
5. เด็กหญิงนภัสสร  คล้ายแจ้ง
6. เด็กหญิงลลิตา  ประชานุรักษ์
7. เด็กหญิงแก้วกัลยา  เหมือนเพชร
 
1. นางสาวพรรณนิกา  กางถัน
2. นางสาวปาริชาติ  สันติเลขวงษ์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองม้วน
2. นางสาวนริศรา  ผลิเจริญสุข
3. เด็กชายภัทรพล  เพ็งเจริญ
4. เด็กชายอำพล  โพนสร้างแก้ว
5. เด็กชายเจริญ  อินทร์ขอ
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทะลับ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 1. เด็กชายธนานันท์  คงอินทร์
2. เด็กชายภัทรพล  พร้อมประเสริฐ
 
1. นางฝาตีม๊ะ   แสงวิมาน
2. นางสาวปรัชญาภรณ์  โปทา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงเชิญขวัญ  สิงห์โตนิเวศ
 
1. นางสาวเหลียนอิง  แซ่สุย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ธนภาวัฒน์
 
1. นางสาวดวงกมล  ชลอ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมบัติหอม
2. เด็กหญิงกุลริศา  ทองสูง
3. เด็กหญิงชาลินา  หมอกเมฆ
4. เด็กหญิงปนัดดา  อนันทานนท์
5. เด็กหญิงศิวพร  กันยะมี
6. เด็กหญิงสุพรรษา  บาพิมาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี  กอผจญ
2. นางสาววิไลพร  ปราบณรงค์
3. นางชวิศา  มุ่งอุ้มกลาง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองขาม 1. เด็กชายกฤษณะ  เทียนขุนทด
2. เด็กชายชัยภัทร  ทะนุบงกช
3. เด็กชายภูรินทร์  สิงห์สัน
4. เด็กชายวรรณชนะ  โคขามลา
5. เด็กชายศุภชัย  นนทะนำ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ชะรินทร์
 
1. นายกิติศักดิ์  สมอเขียว
2. นายชุมพล  ศรีพฤกษ์ภูมิ
3. นางสาวสุุดใจ  สมเย็น
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 1. เด็กชายจักรกริช  พรมสี
2. เด็กชายชลวัฒน์  เวชสวัสดิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  มะลิหวล
4. เด็กชายธนานนท์  จันคำ
5. เด็กชายนิพนธ์  เรไร
6. เด็กชายยุทธจักร  เวชสวัสดิ์
7. เด็กชายีธีรภัทร  ไชยนาท
8. เด็กชายเจษฎา  บุญศรี
 
1. นางสาวอุมาพร  นารินทร์
2. นางสาวกรรณิการ์  จะตุเทน
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีโสม
2. เด็กหญิงฉลวยพรรณ  โสโรรัมย์
3. เด็กหญิงชนิภรณ์  โชติชัยยง
4. เด็กหญิงลักษิกา  มุยปอง
5. เด็กหญิงวรรณวิไล  อ่อนยิ้ม
6. เด็กชายวราพงษ์  พะรินรัมย์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ป้อมสุด
8. เด็กหญิงวิจิตรา  ชาญเนตร
9. เด็กชายสุรเชษฐ์  ราชวงศ์
10. เด็กหญิงโซฟีเมย์  เบทส์
 
1. นายวัฒนา  ฤกษ์เปลี่ยน
2. นางสาวชุณหกาญจน์  เรืองฤทธิ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กลั่นเชื้อ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เกตุเพ็ง
3. เด็กหญิงวิกานดา  มุศิริ
4. เด็กชายศุภกร  จันบุตรดา
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  การงาน
 
1. นางเครือวัลย์  สนามชัย
2. นางวันทนา  เวหาธนารักษ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1. เด็กชายขุมกษาปณ์  ธนัญชัย
2. เด็กหญิงปวีณกุล  โรจน์บุญธรรม
3. เด็กหญิงอโนชา  จิสกุล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สิทธิจันทร์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาถาบำรุง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  วงค์มา
3. เด็กหญิงสรวงสุดา  มีจังหาร
 
1. นายพิบูลย์  วีรเดชะ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงธิตยา  นัทธี
2. เด็กหญิงมนต์ผกา  จันทะมิตร
3. เด็กหญิงอธิชา  มะลิซ้อน
 
1. นางสาวโชติมา  เรืองประดิษฐ์
2. นางสาวกฤตติการ์  งามเอนก
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงณวันวิสาข์  นิโรจน์รัมย์
2. เด็กหญิงวรกานต์  โอวาท
3. เด็กหญิงสุชาดา  ราชโคตร์
 
1. นางสาวโชติมา  เรืองประดิษฐ์
2. นางสาวกฤตติการ์  งามเอนก
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงพนิตอนงค์  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงอนัญญา  สีพรม
 
1. นางสาววิชนีรัตน์   โพธิ์งาม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกิตติชัย  แซ่ลิ้ง
2. เด็กชายพุทธิชัย  ประดา
 
1. นางสุกัญญา  การมงคล
2. นางสาวปิยธิดา  ลิ้มสถิรานันท์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายชนะชล  นิภาพันธ์
2. เด็กชายณัฐพล  บัวประทุม
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสาวปิยธิดา  ลิ้มสถิรานันท์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  คงเกิด
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองบัว
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกีรติ   มาทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวังร่วมกลาง
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสาวปิยธิดา  ลิ้มสถิรานันท์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุปัญโญ
2. เด็กหญิงสวรส  แตงกระโทก
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
2. นางสาวชุติมา  ปาระดี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  เกิดทวีพันธ์
2. เด็กชายศรายุทธ  พูลศรี
 
1. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
2. นางสาวนารี  ผามั่น
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงรัญชนา  จิตรพวน
2. เด็กชายวรนิพิฐ  อู่แฮ
 
1. นางสาวดารา  ทองมนต์
2. นางสาวชุติมา  ปาระดี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายธีรยุทธ  มงคลศิล
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  กล่อมบางละมาด
 
1. นายภูวนัย  ปัฐพี
2. นางสาวสายชล  แย้มชื่น
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กชายกฤษฎิกร  แย้มตระกูล
2. เด็กชายพงศภัค  ฤทธิ์วณิชย์กุล
 
1. นายวสันต์  ทับเอี่ยม
2. นางสาววรรณี  สุขอยู่
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายธนพล  มุดขอนแก่น
2. เด็กชายปิยพัทร์  พวงทับทิม
 
1. นางสุกัญญา  การมงคล
2. นายวิวัฒน์  การมงคล
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายธฤต  ธราพร
2. เด็กชายนนทพัทธ์  กิมทรง
3. เด็กชายพีระพงษ์  มั่งนิมิตร
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองขาม 1. เด็กชายกฤษดา  พูลผล
2. เด็กชายพลอธิป  สีสุข
3. เด็กชายอัครชัย  แสงพิทักษ์
 
1. นายสามารถ  ซุ่นไล้
2. นางสาวชลลดา  สอนศิริ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 1. เด็กชายจักรพงษ์  คุณช่างทอง
2. เด็กชายรัชชานนท์  ปากดี
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  บุตรพรม
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี
2. นางสาวศรัญญา  บุทธิจักร
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ดีขยัน
2. เด็กชายเจษฎากร  ดอกไม้
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  ปะสุข
 
1. นายณัฐพล  ห้องแซง
2. นายธรรมนูญ  มักขุนทด
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 1. เด็กชายชยพล  เชยเทิบ
2. เด็กชายธนกร  สระคูพันธ์
3. เด็กชายอติวิชญ์  แสงเลิศล้ำ
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี
2. นายไชยา  บุญเรือง
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. นายณัฐบุตร  คล้ายสอน
2. เด็กชายพลพล  พลเยี่ยม
3. เด็กชายสรธัญ  คชฤทธิ์
 
1. นายณัฐพล  ห้องแซง
2. นายธรรมนูญ  มักขุนทด
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชาวสมุทร์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แก่นทน
3. เด็กชายเพชรพชร  ศรลัมภ์
 
1. นายสมโชค  ยินดีสุข
2. นายฟูเกียรติ  บุญยง
 
158 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงชนาพร  ตรีเพชร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ปิตาระเต
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  รัตนะ
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
2. นายสมโชค  ยินดีสุข
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายคมเพชร  เลลัย
2. เด็กชายนพรัตน์  กองแก้ว
3. เด็กชายสิทธิชัย  ส่องสว่าง
 
1. นายจตุพล  เบาใจ
2. นายประสิทธิ์  แสงกระจ่าง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายพงศธร  เจริญภาส
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ภักดีแดง
3. เด็กชายอิทธิพล  ศาสตรา
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กหญิงจูลี่  ฟันเดรย์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ดุลยสิทธิ์
3. เด็กหญิงแพรพลอย  กิยะแพทย์
 
1. นางสาวจามรี  แสดกระโทก
2. นางคอลนี  ภักดิ์โพธิ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงพัชริดา  เดชพัฒนกุล
2. เด็กหญิงมลทิรา  มานักฆ้อง
3. เด็กหญิงศานตมล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางวราภรณ์  นาบำรุง
2. นางประภี  คำประทุม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงจิราพร  บัวยืน
2. เด็กหญิงดวงมณี  พลูพรต
3. เด็กหญิงพยอม  ทักท้วง
4. เด็กหญิงสิลิลทิพย์  มานัสฤดี
5. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญพิทศ
6. เด็กหญิงไอลีน  ขอหอมกลาง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   ปึกขาว
2. นางสาวปริญญ์ญาดา   นบนอบ
3. ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มิ่งหมัด
2. นางสาวณิชาพัชร์  เสริมศรีพงษ์
3. นายธนภูมิ  เฉลิมกลิ่น
4. นางสาวนฤพร  แสนหาญ
5. นางสาวมณีรัตน์  โสภณ
6. นางสาวสลิลทิพย์  กุนอก
 
1. นางวัชรินทร์   ขาวเจริญ
2. ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์
3. นางสาวนภาพร  ประกอบสำเนียง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สิงโต
2. เด็กหญิงกาญจนา  พุดสมญา
3. เด็กหญิงสุชัญญา  รักษาทรัพย์
 
1. นางสาววาทินี  สะกะมณี
2. นางสาวสุภัสสรา  พรหมบุตร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กหญิงธัญชนก  กิมเส็ง
2. เด็กหญิงนาตารี  รัตนนิสสัย
3. เด็กหญิงสุนิสา  ทองชู
 
1. นางวรดา  อ่อนละออ
2. นางสาวอัมรา  โกษารักษ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายณัฐชนน  สาเกทอง
2. เด็กชายปฏิพล   ไกรชมสม
3. เด็กหญิงฤหทยา  บุตรศรี
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายอดิศร  บุญล้ำ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ยศสุรินทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปลื้องไธสง
3. เด็กหญิงเณศรา  คงมั่น
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงวราพร  จิตศรัทธา
2. เด็กหญิงสุวรรณวิชา  เทียมบุญ
3. เด็กหญิงอรจิรา  หอมหวล
 
1. นายเจตน์ดิศรณ์  โพธิ์แก้ว
2. นางวันดี  ผันประเสริฐ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. นางสาวจันธิมา  ผลยวง
2. นางสาวดลธิฎาภรณ์  เปลี่ยนสร้าง
3. เด็กหญิงมุขสุดา  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสุนทรี  เวทยังกูร
2. นางทรรศนีย์  ทองบัว
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 1. เด็กหญิงณิชา  กัญหาสิน
2. เด็กหญิงภัสสร  บุญปลื้ม
3. เด็กหญิงศิริวิภาพันธ์ุ  อนุลีจันทร์
 
1. นางสาวฐิศา  ดาวไธสง
2. นางจารุณี  จันประทัด
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงจารุกร  เจริญผา
2. เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นใจ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำสี
 
1. นางปรัชญา  แอบดอน
2. นางสาวสุภาพร  มิตรอุดม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีลา
3. เด็กหญิงสิริอร  คล้ายสร
 
1. นางสาวกาญจน์มณี  ธรรมารักษ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกษิรา  โพธิสิม
2. เด็กหญิงณัฐริยา  ฉลองดำรงค์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เปียนขุนทด
 
1. นางสมหมาย  บุญสมทบ
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จงกสิริ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์พร้าว
3. เด็กหญิงสโรชา  จันปลิว
 
1. นางสาวอารีย์ยา  กาญจนกันติ
2. นายวิโรจน์  พึ่งกลั่น
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สดพลกรัง
2. นางสาวปรียารัตน์  มาตรักษ์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โกษา
 
1. นางสกุลรัตน์  ทองนาเพียง
2. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ชัย
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงกิมฮวง  จิน
2. เด็กหญิงพัชรพิมล  เอี่ยมตะโก
3. เด็กหญิงเปรมปวีณ์  พิมพา
 
1. นางธนัชชา  แสงนิล
2. นางสายใจ  โคตรทิพย์
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 1. เด็กหญิงพัชฌา  พิมพาทอง
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงสุภนิดา  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางจิตใส  อยู่สุขี
2. นางกิติยา  ศรีคัง
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายพงศกรณ์  มณี
 
1. นางสาวสุภัทสร  จินดามาตย์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. นางสาวนภาภรณ์  สดใส
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงสกุลยา   รอดกรณ์
 
1. นายอุทัย  บุญเชิด
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มหากัณฑ์
 
1. นางสาวมัชฌิมา  สีสมัย
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จ้อยสูงเนิน
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  คำมาก
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงพรชนก  ชัยประคองชีพ
 
1. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายอัมรินทร์  นุชพงษ์
 
1. นางสาวดารณี  ศรีใส
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เสน
 
1. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายแฟรงค์ ชินวงษ์  เฮนเซ่น
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  คำมาก
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  บดีรัฐ
2. เด็กหญิงปิ่นมุก  ดวงโสมา
3. เด็กหญิงวิรัณยุภา  ซาจิตร์
 
1. นางดวงใจ  อยู่สุข
2. นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงพรรณปพร  สีอ่อน
2. เด็กหญิงรศิพร  วัฒนศิริ
3. เด็กชายวรฤทธิ์  อ่อนปานนิล
 
1. นางยุวนิดา  สายธนู
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อุสาหะ
2. เด็กชายยุทธพงษ์  ฉิมสุข
 
1. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
2. นางนัยนา  ศรีสังวาลย์
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  สาลีผล
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  รณเรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
2. นางนัยนา  ศรีสังวาลย์
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  วิจิตขากี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ดำโดด
 
1. นางฐิติมา  นาครัตนะ
2. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายธนากร  แก้วจันทร์
 
1. นางณัชชา  พันธ์เพชร
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายรุจิกร  พาชาลี
 
1. นางสาวสกุณา  ลักษณะสุต
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนิดา   ภูเชิดสาย
 
1. นางสาวนลินดา   ตานุ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายบูรโชติ  พันธ์มี
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงมารีย์อา  สังข์สินชัย
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กชายอรรถพล  กระแสแสน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองชาวกรุง
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กหญิงกรณิศ  พัดเถื่อน
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณพิต
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ไกรฤทธิ์
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายอัมรินทร์  นุชพงษ์
 
1. นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัต
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนกานต์  เชียงทอง
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กชายเกรียงไกร  รัชตะวรรณ
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กชายอดิศร  เครือคช
 
1. นางสาวสายใจ  สอนมะลา
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุกเสม็ด 1. เด็กชายเสฎฐวิทย์  รอดทุกข์มโหสถ
 
1. นางกุสุมา  คูณขาว
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายจักตรากาจน์  กีรตยาคม
2. เด็กหญิงสิรดา  เอี่ยมศริยารักษ์
3. เด็กชายเขมชาติ  ขอนสูงเนิน
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวมณฑินี  เรืองอร่าม
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  วงษ์กรม
2. เด็กชายธนกานต์  สุขตน
3. เด็กชายศุภากร  ภัทรศักดิ์สกุล
 
1. นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
2. นางพิไลวรรณ  หนูสะพลี
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กชายนัยน์ปพร  เอี่ยมนาม
2. เด็กหญิงวาสนนา  เพิ่มทอง
3. เด็กชายศาสตร์ตรา  กลิ่นกล่อม
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายคุณานนต์  เจี๊ยะจิ๋ว
2. เด็กชายจักภพ  ค้อนดี
3. เด็กชายณัฐวัตร  ละมูลแสง
 
1. นางสาวยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ์
2. นางสาวอำไพ  พัดทอง
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายภัทรพล  หาญมนตรี
2. เด็กชายรชานนท์  เบญจพรรณ
3. เด็กชายไกลวิชญ์  ศรีนิล
 
1. นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม
2. นางสาวอำไพ  พัดทอง
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายธิวา  พิมพา
2. เด็กหญิงแก้วตา  ขันตี
3. เด็กหญิงแพรวา  ไชยจิตต์
 
1. นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
2. นางสาวภรณี  จันทร์เทียน
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายกิตติธัช  คาห์ล
2. เด็กชายจักริน  อินทะศรี
 
1. นางสาวมณฑินี  เรืองอร่าม
2. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แลจูม
2. เด็กหญิงสกุลยา  รอดกรณ์
 
1. นางสาวทรงศรี  ปิ่นเกตุ
2. นางมรกต  ลิมะนัสสุวรรณ
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  พรเอี่ยม
2. เด็กชายอิทธิเดช  จักษ์สุข
 
1. นางสาวจามจุรี  อินกันยา
2. นางสาวบุษยมาศย์  เดชคง
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีเมือง
2. เด็กชายณัทภัค  ศิริวงษ์
 
1. นางอโนทัย  สงวนวงษ์
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตันย้ง
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายกัณฑ์หา  มีระวาน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทีฆานาม
3. เด็กชายจารุวิชญ์  กุลน้อย
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายอดิศร  บุญล้ำ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีเกตุ
2. เด็กชายณัฐพล  ภูหลง
3. เด็กชายธนกฤต  สำอางค์อินทร์
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายอดิศร  บุญล้ำ
 
219 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 1. เด็กชายกลทีป์  นักลำ
2. เด็กหญิงกิตติยา  งามสมกล้า
3. เด็กชายคุณากร  กิจสุขแสง
4. เด็กชายจักรพงษ์  คิดดี
5. เด็กชายชาติภูมิ  บุญพยุง
6. เด็กหญิงชาริณี  จันทะคาม
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  วานวงษ์
8. เด็กหญิงดรีม  หนุนดี
9. เด็กชายธนากร  พงษ์สุข
10. เด็กหญิงนงลักษณ์  หมันเหมือน
11. เด็กชายนันทวุฒิ  แก้วแดง
12. เด็กชายพงศธร  โพธิ์เย็น
13. เด็กชายภิชาติ  ใจเฉื่อย
14. เด็กชายภูริพัฒน์  ครุฑรัมย์
15. เด็กชายรัตนทัต  รุ่งเรือง
16. เด็กหญิงราตรี  แวมประชา
17. เด็กชายศราวุฒิ  เสนาทิพย์
18. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อมรสันติคีรี
19. เด็กชายสหรัฐ  เสือเม้ย
20. เด็กหญิงอนงค์พร  ศิริกิจ
21. เด็กชายอนิรุต  ครุฑรัมย์
22. เด็กหญิงอริสรา  ขอรวมกลาง
23. เด็กหญิงอังคณา  กิจสุขแสง
24. เด็กชายอู  -
25. เด็กหญิงแพรไพริน  แก้วสวัสดิ์
 
1. นายชัยพร  ซ่งสกุลชัย
2. นางสุชาดา  ลองเทพ
3. นายสินธุ์ทัย  สมหวัง
4. นางนิศาชล  อุทะยานิก
5. นางเกศริน  ทองไสล
6. นายสกลภัทร  ผายทอง
7. นางสาวอัจฉราพรรณ  พันธุลี