ศึกษานิเทศก์ ผู้ดำเนินการแข่งขัน
โรงเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสาระ/กิจกรรม
ที่ กิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์
1 สุขศึกษาและพลศึกษา นางพัชรา  บุรีเทศน์ 081-5720830
2 การศึกษาพิเศษ นางสาวกรุณา  ภิรมย์ธรรม 081-3628705
3 ภาษาไทย นางสาวศรีวิน  ธรรมรังรอง 087-6040471
4 ปฐมวัย นางวีรยา  ทองเกลี้ยง 085-3987650
5 วิทยาศาสตร์ นางปราญชลี  มโนเรือง
นางเตือนใจ  ดวงละม้าย
061-3237974
088-2130717
6 คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์ ดร.ธนกฤตย์  มงคลวงษ์ 089-3223310
7 นาฏศิลป์ นายธนกร  ทองเลิศ 087-1492427
8 ทัศนศิลป์ นางส่งศรี  นาถมทอง 098-1719315
9 ดนตรี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กลองยาว) นางวีรยา  ทองเกลี้ยง 085-3987650
10 สังคมศึกษาฯ นายประสพ  ศรีสมบูรณ์ 091-9477534
11 กอท. นางปรียานุช  ศุขบุญมาก 081-5756698
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ว่า ร.ต.อรพงษ์  อาษาเอื้อ 083-1164423
13 คณิตศาสตร์ นางมุกดา  อามาลีนา 086-9433160
14 ภาษาต่างประเทศ นายสุขสันต์  สายงาม 086-6637456
วันจันทร์ ที่ 03 ตุลาคม 2559 เวลา 10:58 น.