การพิมพ์เกียรติบัตร
โรงเรียนตรวจสอบชื่อ - นามสกุล นักเรียนและครูให้ถูกต้องก่อนเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร หากมีการแก้ไขติดต่อ admin  ถ้าเกินเวลาจะไม่สามารถแก้ไขได้
เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 
วันศุกร์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.