หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ระหว่าง วันที่ 3-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ประธานกรรมการกลางและกรรมการเทคนิค การประกวดและสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย  
2 นางสุรีรัตน์ กิตติโสภาลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการกลางและกรรมการเทคนิค การประกวดและสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย  
3 นายอภิญญา เสนาธรรม ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการกลางและกรรมการเทคนิค การประกวดและสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย  
4 นางสาวกฤษณา ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการกลางและกรรมการเทคนิค การประกวดและสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย  
5 นางสาวภาวินี ดาศรี ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการกลางและกรรมการเทคนิค การประกวดและสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย  
6 นางณัฏฐฬส พลายเถื่อน ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการกลางและกรรมการเทคนิค การประกวดและสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย  
7 นายดุสิต ทุนประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการกลางและกรรมการเทคนิค การประกวดและสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย  
8 นางสาวสุกานดา บุปผา ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการกลางและกรรมการเทคนิค การประกวดและสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย  
9 นางสุรีรัตน์ กิตติโสภาลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ประธานกรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
10 นางสมพร อาษาเอื้อ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ประธานกรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
11 นางคุรุพร หาญไชยนะ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
12 นางณัฏฐฬส พลายเถื่อน ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
13 นางรัตนา เรืองขนาบ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
14 นางสาวดารารัตน์ จันทเขต ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
15 นางสาวรสรินทร์ ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
16 นางปิยรัตน์ แย้มแสง ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
17 นางอนงค์ นาทิพย์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
18 นางสาวณัชชา ประเทืองผล ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
19 นายบุญโฮม กนึกรัตน์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
20 นางสาวกฤษณา ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
21 นางสาวเสวลักษณ์ ไชยมูล ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
22 นางสาวภาวินี ดาศรี ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
23 นางสกุลรัตน์ ทองนาเพียง ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
24 นางสาวทิพย์ธิดา ศรีสมพงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
25 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ชัย ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
26 นายสมศักดิ์ พันธ์สว่าง ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
27 นางสาวปรารถนา สังขโอภาส ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
28 นางสาวสุวรรณี ชูชาติ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
29 นางพูลทรัพย์ อุปชาบาล ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
30 นางกันต์กนิษฐ์ เกลี้ยงเกลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
31 นางประภัสสร จันทวฤทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
32 นางพิมภาวรรณ สิงห์นอก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
33 นางประวีณา ไพรทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
34 นางกชวรรณ สัยอีเม้ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
35 นางสินทรา กองไชย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
36 นางพัชช์ฺธีรา รอดภัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
37 นางนัฐนิช เขียวพอ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
38 นางมยุรี หมื่นสุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
39 นางสาวลักษิกา ธนาสินธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
40 นางยุพิน สุกแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  
41 นายบุญโฮม กนึกรัตน์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ประธานกรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
42 นางสาวรสรินทร์ ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
43 นางณัฏฐฬส พลายเถื่อน ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
44 นายณัฏฐพล สาลีพันธ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
45 นายอภิญญา เสนาธรรม ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
46 นางสกุลรัตน์ ทองนาเพียง ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
47 นางคุรุพร หาญไชยนะ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
48 นายประเสริฐ สร้อยเพชร ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
49 นายวิฑูรย์ นันทประยูร ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
50 นางรัตนา เรืองขนาบ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
51 นายวิชัย วงศ์สืบ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
52 นายธนู บุญชอบ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
53 นางสาวสุภาภรณ์ พรมจักร์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
54 นางพูลทรัพย์ อุปชาบาล ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
55 นายดุสิต ทุนประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
56 นายสมศักดิ์ พันธ์สว่าง ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
57 นางสาวดารารัตน์ จันทเขต ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
58 นางสาวทิพย์ธิดา ศรีสมพงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
59 นางสาวกฤษณา ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
60 นางสาวปรารถนา สังขโอภาส ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
61 นายเต็มเดช ไชยสำโรง ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
62 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยมูล ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
63 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ชัย ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
64 นางสาวณัชชา ประเทืองผล ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
65 นางปิยรัตน์ แย้มแสง ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
66 นางสาวธนิดา ยั่งยืน ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
67 นางอนงค์ นาทิพย์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
68 นางสาวภาวินี ดาศรี ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
69 นางสาวสุวรรณี ชูชาติ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
70 นายณัฏฐพล สาลีพันธ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ประธานกรรมการฝ่่ายบันทึกภาพ  
71 นายอภิญญา เสนาธรรม ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายบันทึกภาพ  
72 นางสาวธนิดา ยั่งยืน ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายบันทึกภาพ  
73 นางคุรุพร หาญไชยนะ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ประธานกรรมการฝ่่ายปฏิคมและต้อนรับ  
74 นายประเสริฐ สร้อยเพชร ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายปฏิคมและต้อนรับ  
75 นายวิฑูรย์ นันทประยูร ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายปฏิคมและต้อนรับ  
76 นายธนู บุญชอบ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายปฏิคมและต้อนรับ  
77 นางสาวปรารถนา สังขโอภาส ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายปฏิคมและต้อนรับ  
78 นางสาวสุภาภรณ์ พรมจักร์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายปฏิคมและต้อนรับ  
79 นางสาวทิพย์ธิดา ศรีสมพงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายปฏิคมและต้อนรับ  
80 นางสาวเสวลักษณ์ ไชยมูล ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายปฏิคมและต้อนรับ  
81 นางสาวสุวรรณี ชูชาติ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายปฏิคมและต้อนรับ  
82 นางสาวภาวินี ดาศรี ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายปฏิคมและต้อนรับ  
83 นายดุสิต ทุนประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการฝ่่ายปฏิคมและต้อนรับ  
84 นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
85 นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ กรรมการและเลขานุการการดำเนินงาน  
86 นางยุพิน สุกแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร  
87 นางสมฤทัย เชิดฉาย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายอาหาร  
88 นางสุรีย์ ท่าวัง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายอาหาร  
89 นางสาวอุไรรัตน์ แม่นปืน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายอาหาร  
90 นางสาวิตรี ถนอมวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายอาหาร  
91 นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
92 นางสมพร อาษาเอื้อ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
93 นางสินทรา กองไชย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
94 นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิต ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กรรมการฝ่ายประเมินผล  
95 นางมุกดา อามาลีนา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กรรมการฝ่ายประเมินผล  
96 นางชุติการ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ รองประธานฝ่ายประเมินผล  
97 นายพรเลิศ เลามีชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
98 นางชลธิชา อนันต์นาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
99 นางวันทนีย์ หาเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
100 นายวิจิตร พึ่งปาน ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
101 นางเบ็ญจา สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
102 นางอันธิกา อุษณีษ์พันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
103 นายนิรันดร์ มาบเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
104 นายกฤษณะ นามใหม่ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
105 นางฐิติรัตน์ เอี่ยมสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
106 นางสาวจุฑามาศ ช่วยเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
107 นางสาวจุทารัตน์ ศรีกระทุ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
108 นางสาวชมพูนุท มีหิรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
109 นางสาวพจนา ผ่องมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
110 นางสาวเบญธสร มาทิพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
111 นางสาวกรรณิการ์ บุญมาก ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
112 ว่าที่ร.ต.สุธน อาภรณ์หิรัญยรัศ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
113 นายสุขไพศาล สุขธนารักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
114 นายกุญช์พิสิฏฐ์ คงนุรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
115 นายจักรพันธ์ ศรนรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
116 นางฐนิษา ศีลชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
117 นางสาวนุชนาฏ อังคะนาวิน ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
118 ว่าที่ ร.ต.ชนะวงศ์ สาสุนทรา ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
119 นางสาวชลนี เทพวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการและเลขนุการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
120 นางสาวนุสรา แซ่ฟู ครูโรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
121 นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการกลาง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
122 นางอารีรัตน์ วีระสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัวและส่งนักเรียนเข้าห้อง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย (การปั้นดินน้ำมัน)  
123 นางอรนินท์ วาน ทัชซึนบรุ๊ค ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัวและส่งนักเรียนเข้าห้อง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
124 นางปัทมา อนันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัวและส่งนักเรียนเข้าห้อง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
125 นางกรรณิการ์ แสงโนราช ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัวและส่งนักเรียนเข้าห้อง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
126 นางสาวนาตยา บีดิลและ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัวและส่งนักเรียนเข้าห้อง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
127 นางสาวพจนา แจ่มจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัวและส่งนักเรียนเข้าห้อง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
128 นางปัญญรัตน์ สีถัน ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัวและส่งนักเรียนเข้าห้อง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
129 นางสาวสายวารินทร์ เยาวรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัวและส่งนักเรียนเข้าห้อง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
130 นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
131 นางวรรณิภา วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
132 นายมนตรี คู่คิด ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
133 นางวันเพ็ญ วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ประธานกรรมการ (ฝ่ายต้อนรับ)อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
134 นางทิพวรรณ ฟูเฉลิม ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการ (ฝ่ายต้อนรับ)อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
135 นางทัศนี วรรณทอง ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการ (ฝ่ายต้อนรับ)อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
136 นางประไพ พลเมืองดี ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการ (ฝ่ายต้อนรับ)อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
137 นางสาวปาลิกา ช่องท้วม ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการ (ฝ่ายต้อนรับ)อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
138 นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์หมี ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการ (ฝ่ายต้อนรับ)อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
139 นางพรรณรินทร์ หิรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการ (ฝ่ายต้อนรับ)อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
140 นางดรุณี ฉานุรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการ (ฝ่ายต้อนรับ)อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
141 นายอรุณ เกสร นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการ (ฝ่ายต้อนรับ)อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
142 นางพรทิพย์ บัวเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายต้อนรับ)อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย  
143 นางสาวสุพีรณัฐ หลำสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัวและส่งนักเรียนเข้าห้อง กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย (การฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
144 นางสาวบุษบาวรร แจ้งชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพร้าว ประธานกรรมการ  
145 นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งกราด ประธานกรรมการ  
146 นายธนกฤตย์ มงคลวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯสพป.ชลบุรี เขต 3 ประธานกรรมการ  
147 นายประสพ ศรีสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการกลางฝ่ายเทคนิคเเละตัดสิน  
148 นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ประธานกรรมการกลางฝ่ายเทคนิคเเละตัดสิน  
149 นางชุติการ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ ประธานกรรมการกลางฝ่ายเทคนิคเเละตัดสิน  
150 นางมุกดา อามาลีนา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ประธานกรรมการกลางฝ่ายเทคนิคเเละตัดสิน  
151 นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3 รองประธานกรรมการ  
152 นายอดิสรณ์ เสริมสุนทรศิลป์ ผอ.โรงเรียนบ้านเขาคันทรง รองประธานกรรมการ  
153 นางภาณุมาศ ลียา รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน รองประธานกรรมการ  
154 นายนิพนธ์ ยิ้มสุด ครูโรงเรียนวัดโป่ง กรรมการกลางฝ่ายเทคนิคเเละตัดสิน  
155 นางสาวชญรัฏฐ์ อิ่มโสมนัสกุล ครูโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรรมการกลางฝ่ายเทคนิคเเละตัดสิน  
156 นางปราณี เพชรบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหุบบอน กรรมการกลางฝ่ายเทคนิคเเละตัดสิน  
157 นายอภิญญา เสนาธรรม ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการกลางฝ่ายเทคนิคเเละตัดสิน  
158 ว่าที่ รต.อรพงษ์ อาษาเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กรรมการกลางฝ่ายเทคนิคเเละตัดสิน  
159 นางสมพร อาษาเอื้อ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการกลางฝ่ายเทคนิคเเละตัดสิน  
160 นางธนัญญา อยู่สำราญ ครูโรงเรียนบ้านอำเภอ กรรมการกลางฝ่ายเทคนิคเเละตัดสิน  
161 นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิต ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กรรมการกลางฝ่ายเทคนิคเเละตัดสิน  
162 นางสาวดลพัฒน์ หุ่นสม ครู โรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการ  
163 นายฐปนวัฒน์ มะโน ครู โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก กรรมการ  
164 นายองค์การ ปรุงหอม ครู โรงเรียนบ้านบ่อวิน กรรมการ  
165 นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัต ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
166 นางพนิดา ทองวิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ กรรมการ  
167 นางพัชรพรรณ พันพิพิธ ครู โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ กรรมการ  
168 นางอุทุมพร มอญกอดแก้ว ครู โรงเรียนวัดโป่ง กรรมการ  
169 นางสาวชุติมา จงใจเทศ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกลม กรรมการ  
170 นางนารีงาม พุมานนท์ ครู โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง กรรมการ  
171 นางสาวณิชพล แน่นหนา ครู โรงเรียนวัดนาจอมเทียน กรรมการ  
172 นางรัชนี มนัสรังสี ครู โรงเรียนบ้านขลอด กรรมการ  
173 นางวนิดา ขาวสุทธิ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
174 นางสาวชำเรียง เปรมจิตต์ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
175 นางนุชจรินทร์ ราชสูงเนิน ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
176 นางสมหวัง เอื้อสมสกุล ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
177 นางภาวิณี จารุกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
178 นางสุลาวรรณ คงถาวร ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
179 นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
180 นางสาวสายยุทธ์ พงษ์เสดา ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
181 นางสาวมธุรดา เจ้าทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
182 นายกฤตยศ มณีแสง ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
183 นายสำราญ พรหมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
184 นางจรินทร์ พรหมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
185 นางสาวณัฐธภา เหล่าตระกูล ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
186 นางสาวปาลิดา ชั่งเหลือ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
187 นางสาวปิยะรัตน์ โสภา ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
188 นางอัมพรพรรณ เรืองมนตรี ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
189 นางอำไพ ช้างวิเศษ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
190 นางกัญญารัตน์ พันธุ์เสือทอง ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
191 นางสาวพรธิดา พูลถาวร ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
192 นางสาวยุวดี อ้วนชารี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
193 นางสาววิภารัตน์ หงษ์ทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
194 นายธีรคุณ ถอนทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
195 นายพิธงชัย ปุริเกษม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
196 นางสาวสุภัทสร จินดามาตย์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดชลบุรี กรรมการ  
197 นางนัยนา ศรีสังวาลย์ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
198 นางหฤทัย ทิมผลประเสริฐ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
199 นางสาวพิรา จินดามาตย์ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
200 นางสาวมณฑินี เรืองอร่าม ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
201 นางสาวยวิษฐา เหมนิธิ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
202 นางสาวดารณี ศรีใส ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
203 นางสาวสุกานดา ไชยโชติ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
204 นางสาวกาญจนา ศรีจันทร์ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
205 นางสาวสกุณา ลักษณะสุต ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
206 นางสาววรรณวิไล ศรีสุพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
207 นางสำนาน พันธ์บุบผา แม่ครัวโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
208 นางวิจิตร บุญมา แม่ครัวโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
209 นางสาวคำฝน พลเยี่ยม แม่ครัวโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
210 นางสุพัฒษร พรมชาติ แม่ครัวโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
211 นางอัมพร ดียิ่ง คนสวนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
212 ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 ทุกคน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 กรรมการ  
213 ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ทุกโรงเรียน ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 กรรมการ  
214 นายธนกร ทองเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 กรรมการ  
215 นายประสพ ศรีสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 กรรมการ  
216 นางมุกดา อามาลีนา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 กรรมการ  
217 นายทวีเปรม กันทวี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
218 นางวรรณวิภา วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
219 นายปัญญา พูลราม ภารโรงโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
220 นายโสภณ ทองศิลป์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ  
221 นางสาวปาลิดา ชั่งเหลือ ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว คณะกรรมการกรอกข้อมูลประมวลผลเข้าระบบ  
222 นายรัชพล สอนใหม่ ครูโรงเรียนวัดโป่ง คณะกรรมการกรอกข้อมูลประมวลผลเข้าระบบ  
223 นางอรุณี สร้อยจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน คณะกรรมการกรอกข้อมูลประมวลผลเข้าระบบ  
224 นางวิภา โตอรุณ ครูโรงเรียนเกล็ดเเก้ว คณะกรรมการกรอกข้อมูลประมวลผลเข้าระบบ  
225 นายดุสิต ทุนประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย คณะกรรมการกรอกข้อมูลประมวลผลเข้าระบบ  
226 นางสาวจารุกัญญ์ วงศ์ไชย ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการและเลขานุการ  
227 ว่าที่ร้อยตรีอรพงษ์ อาษาเอื้อ ศน. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและเลขานุการ  
228 นายเกษม นพจรูญศรี ครูโรงเรียนวัดโป่ง หัวหน้ากรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
229 นายเอกภาพ อภัยจิตร ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัว การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
230 นางสาวสหพร กองสุทธิผล ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัว การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
231 นางเณศรา จิตรพวน ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัว การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
232 นางสาวชลธิชา สุขเจริญ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัว การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
233 นางสาวศิวพร แสนรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัว การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
234 นายจิรเดช แหวนอาจ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัว การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
235 นางสาวสุกัญญา สมัญญา ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัว การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
236 นางสาวศรุตยา กันทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัว การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
237 นางไกรษร เกษมภิบาล ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัว การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
238 นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัว การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
239 นางสาวกันตา บุญหลักคำ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัว การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
240 นางสาวนิตยา พงษ์เกษม ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัว การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
241 นางอารี บีดิลและ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการรับรายงานตัว การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
242 นายธานี วงศ์ศรีชา ครูโรงเรียนวัดโป่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์  
243 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชวนประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
244 นางสาวประวีณา สันป่าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
245 นางสาวอรยา เนตรสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
246 นางสมหมาย บุญสมทบ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
247 นางสาวพิมพิชชา ยารังกา ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
248 นางวิมล จินดา ครูโรงเรียนวัดโป่ง หัวหน้ากรรมการฝ่ายปฏิคม  
249 นายเฉลิมเกียรติ รุ่งสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
250 นายยุทธพล เนตวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
251 นายอนันต์ เวชวิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
252 นายพีระ บีดิลและ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
253 นายชยพล ดิษศภัทร ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
254 นายธนู คงสมปราชญ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
255 นางราตรี คงรอด ครูโรงเรียนวัดโป่ง ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายปฏิคม  
256 นางสาวจีราภา เเก้วการะเกตุ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโป่ง ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายปฏิคม  
257 นางสาวรัตนาพร เกตุทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโป่ง ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายปฏิคม  
258 นางสุดา ร่มรื่น ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโป่ง ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายปฏิคม  
259 นางขวัญ มาลัยหวล ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
260 นางสาวนิทรา กำแพงหล่อ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
261 นางสาวโชติมา เรืองประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
262 นางสาวมยุรี วงษ์อารี ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
263 นายอภิชาติ เบิกประโคน ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโป่ง หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายการจัดการจราจร  
264 นางสาววิลาสินี ดวงเนตร ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
265 นางสาวอาบพร ลือฉาย ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
266 นางสาวรุ่งตะวัน ศรีลาฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
267 นางสาวณัฏฐนันท์ แย้มไสว ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
268 นางสาวปิยธิดา ลิ้มสถิรานันท์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
269 นางสุรัตดา สถานพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
270 นายสิทธิโชค ศรีดี ครู โรงเรียนบ้านเขาตะแบก กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
271 นายภูวนัย ปัฐพี ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
272 นางสาวอรวรรณ โทณผลิน ครูโรงเรียนบ้านบ่อวิน กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
273 ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ แสงนวกิจ ครู โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
274 นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดี ครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
275 นางสาววาทินี สะกะมณี ครู โรงเรียนวัดตโปทาราม กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
276 นายนิรุต ไพรทอง ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
277 นายวิวัฒน์ การมงคล ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
278 นางสุกัญญา การมงคล ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
279 นายสมบูรณ์ โขมพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโป่ง ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการจัดการจราจร  
280 นายธานี ศรีชา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโป่ง ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการจัดการจราจร  
281 นายวิชณุ ปังอินทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโป่ง ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการจัดการจราจร  
282 นายสุรสิทธิ์ จิตปลื้ม ลูกจ้างประจำ ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการจัดการจราจร  
283 นายปริญญา นนทสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการจัดการจราจร  
284 นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดี ครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
285 นางสาวอรวรรณ โทณผลิน ครูโรงเรียนบ้านบ่อวิน กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
286 นายนิรุต ไพรทอง ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
287 นางทรรศนีย์ ทองบัว ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
288 นางปิยะอนงค์ ศรีทุม ครู โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
289 นางสาวนัฐริกา บีดิลและ ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
290 นายจำเริญ งามสง่า ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกลม กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
291 นางปิยนุช นุชประมูล ครู โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
292 นางสาววาทินี สะกะมณี ครู โรงเรียนวัดตโปทาราม กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
293 นายจักรภัสร์ บุญรัตนบัณทิต ครู โรงเรียนวัดตโปทาราม กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
294 นางสาวรุ่งทิพย์ พ้นภัยพาล ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
295 นายภูวนัย ปัฐพี ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
296 นายจาตุุรงค์ เที่ยวตรง ครู โรงเรียนวัดแหลมฉบัง กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
297 นายชัยยศ นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านภูไทร กรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
298 นายเกษม นพจรูญศรี ครูโรงเรียนวัดโป่ง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
299 นายสิทธิโชค ศรีดี ครูโรงเรียนบ้านเขาตะแบก ประธานกรรมการกลาง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
300 นางพุทธชาติ ยะลาไสย ครูโรงเรียนวัดโป่ง กรรมการฝ่ายสถานที่  
301 นางนวลใย โยลัย ครูโรงเรียนวัดโป่ง กรรมการฝ่ายสถานที่  
302 นายอภิชาติ เบิกประโคน ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโป่ง กรรมการฝ่ายสถานที่  
303 นายธานี วงศ์ศรีชา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโป่ง กรรมการฝ่ายสถานที่  
304 นางสาวสุธาทิพย์ อินทร์ชูโต ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโป่ง กรรมการฝ่ายสถานที่  
305 นายกิจวัฒน์ จันทร์ดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโป่ง กรรมการฝ่ายสถานที่  
306 นายวิชณุ ปังอินทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโป่ง กรรมการฝ่ายสถานที่  
307 นายสมบูรณ์ โขมพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโป่ง กรรมการฝ่ายสถานที่  
308 นายสุรสิทธิ์ จิตต์ปลื้ม ลูกจ้างประจำ กรรมการฝ่ายสถานที่  
309 นายปริญญา นนทสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่  
310 นางสาวิตรี ถนอมวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
311 นายวีระพงษ์ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
312 นายณฐกรณ์ ภาคภูมิ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
313 นายสถาพร พวงแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
314 นางโชติกานต์ บุญเพ็ญ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
315 นายนิคม ใจเที่ยงเเท้ ครูโรงเรียนวัดโป่ง กรรมการเเละเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]