หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cbi3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอาภรณ์ แก้วแกมโรงเรียนวัดหนองจับเต่าประธานกรรมการ
2. นางกุสุมา คูณขาวโรงเรียนจุกเสม็ดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลลิตา อ้มพรมโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
4. นางทองย้อย สมเสมอโรงเรียนมารีวิทย์กรรมการ
5. นางสาวภาวินี เพ็งมาวันโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางปัญญรัตน์ สีถันโรงเรียนอนุบาลบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร ประโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านสัตหีบประธานกรรมการ
3. นางสาวธนภัค วรรักษ์โรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
4. นายธนากร แก่นท้าวโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ติ๊บตุ้ยโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
6. นางวีริสา ถ้ำโคนทองโรงเรียนมารีวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียรโรงเรียนบ้านทางตรงประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐพัชร์ ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
3. นางอดิศร วงค์เมฆโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวศรีวิน ธรรมรังรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ประภา บำรุงกิจวิทยาโรงเรียนวัดจุกกะเฌอรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว พงษ์ศิริโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
4. นางสาววาสนา โคตรบุตรโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีวิน ธรรมรังรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ศรีอ้นโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านรองประธานกรรมการ
3. นางอุดมพร ฤทธิ์มนตรีโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา ปาลกะวงศ์โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณี แนวสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ศรณ์ ถนอมวงศ์โรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
3. นางยุวนิดา สายธนูโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายอะหนุ่ย จันละบุตรโรงเรียนวัดจุกกะเฌอประธานกรรมการ
2. นางวรรณิภา กัณหาเขียวโรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
3. นางณัฏฐฬส พลายเถื่อนโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ ศักดิ์ณรงค์โรงเรียนบ้านทุ่งกราดประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ มาบเมืองโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
3. นางนุชจรินทร์ ราชสูงเนินโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางหงส์ไพร สังข์ขาวโรงเรียนบ้านเขาบายศรีประธานกรรมการ
2. นายศักดา สาโพนทันโรงเรียนบ้านบ่อวินประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา บุปผาโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส พรหมมานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาววรวรรณ หงษ์กันโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ปัญญาภูโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ จรัสเนตินันท์โรงเรียนบ้านทุ่งละหานกรรมการ
4. นางสาววิยะดา นาคสินโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
5. นางสาวชลนี เทพวงศ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวภาวิิณี จันทสิทธิ์โรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา เคนผาพงษ์โรงเรียนมารีวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนวลใย โยลัยโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางสาวปิยภัทร รภัสสณ์โรงเรียนบ้านโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้นโรงเรียนวัดจุกกะเฌอประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริกา แก้วมุกดาโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
3. นางสาวศรสวรรค์ สำเนียกโรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวพิชญา แซ่เล้าโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางประถาพร สาไชย์โรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
3. นางสาวสร้อยสุนี ไชยศรีษะโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พลหงษ์โรงเรียนวัดสุทธาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนา ผ่องมณีโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางนงคราญ ศิริศักดิ์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาประธานกรรมการ
2. นายจรัญ มีรัตน์โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวญาดา บ้านเมืองโรงเรียนบ้านนาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางเกศรา เผือกนางโรงเรียนบ้านเขาบายศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมินทร์ลดา รุจิชัยวิสิฐโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
3. นางนิสยา โชติช่วงโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางกรกมล จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทางตรงกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ วิญญาโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวอัสชาวดี ยอดไธสงโรงเรียนบ้านโค้งดารากรรมการ
4. นางสาวปันโยง พิทักษ์หงษ์สาโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
5. นางพิมภาวรรณ สิงห์นอกโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปราณี รอดภัยปวงโรงเรียนบ้านโค้งดารากรรมการ
2. นางสัจจะ อาสนะโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางสาวฤณลลภฤศ ถวิลคำโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นางสาววรวลัญช์ วรเกษมพิพัฒน์โรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
5. นางกันต์กนิษฐ์ เกลี้ยงเกลาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา ลุนหล้าโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
2. นางวิวา รัตนโสภาโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. นางพุทธชาติ ยะลาไสยโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
4. นางวันทนา มุลเมืองแสนโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
5. นางนนทลี แสนหิ่งโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางญาณิศา ชูสกุลโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
2. นายกุญช์พิสิฎฐ์ คงนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ วิโรจน์วัฒกุลโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ วงค์จันทร์โรงเรียนวัดจุกกะเฌอกรรมการ
5. นายกฤษณะ สายสมบัติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางธนัญชญา อยู่สำราญโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
2. นางรัชนี มนัสรังษีโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา มณีวงค์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ วงศ์รินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
5. นางสมพร อาษาเอื้อโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางญาณิศา ชูสกุลโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
2. นายกุญช์พิสิฎฐ์ คงนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ วิโรจน์วัฒกุลโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ วงค์จันทร์โรงเรียนวัดจุกกะเฌอกรรมการ
5. นายกฤษณะ สายสมบัติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางธนัญชญา อยู่สำราญโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
2. นางรัชนี มนัสรังษีโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา มณีวงค์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ วงศ์รินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
5. นางสมพร อาษาเอื้อโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวหนึ่งฤทัย เข็มทิศโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
2. นางสิริกร บุดดีคำโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
3. นางสินทรา กองไชยโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ เถาหมอโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นายปัทพร ขุนลาดโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายองค์การ ปรุงหอมโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางจินตนา อิ่มนพรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ศรนรินทร์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา พวงกระโทกโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
4. นางปริยากร สิงต๊ะนะโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา คำควรโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ ถานันท์โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ ปานทองโรงเรียนบ้านนาวังกรรมการ
8. นางเพ็ญประภา นิลจูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบกรรมการ
9. นางสาวกาญจนาวดี อินปรางโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
10. นางสาวปภาณิน ปิงวงค์โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองกรรมการ
11. นางสาวเนรัญชญาดา หอมทิพย์โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
12. นางสาวพาณีวรรณ จันทร์แจ่มศรีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
2. นายวจนะ วงศ์สมิงโรงเรียนเลิศปัญญากรรมการ
3. นางนภัสสร วัลภาโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
4. นางอรชร สิงห์ทองโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
5. นายสมพร ติระยะพานิชกุลโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ ชมภูโคตรโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
7. นางสาวอุไร วงสุริย์โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษากรรมการ
8. นางณัฐนิช เขียวพอโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
9. นายปัฐกรณ์ โสดาโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
10. นางสาวคณิตษร ดันนอกโรงเรียนวัดหนองขามกรรมการ
11. นางสาวธัญชนก บุตรศิริโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
12. นางสาวนิรันดร์ โสรสโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
13. นางสาววะรา อินชิตโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
14. นางสาวสุภาวดี พยัคชนโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนาฏ อังคะนาวินโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ศิริรจน์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ อาจจุฬาโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอรพิน คำมาโรงเรียนวัดตโปทารามกรรมการ
5. นางสาวอรสา ศรีโพธิ์โรงเรียนบ้านหินวงกรรมการ
6. นางสาวนิตยา คุรุพันธ์ุโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
7. นางน้องนุช พรชัยเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรินยา แก้วใสโรงเรียนบ้านทุ่งกลมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ใจตรง โรงเรียนบ้านทุ่งกราด กรรมการ
3. นางสาวกาญจน์ชนิตา แสนมนตรีโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นายนายธเนตร เพชรแสวงโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง กรรมการ
5. นางสาวพรรณี สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิลวรรณ โยชะนังโรงเรียนบ้านทุ่งละหาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปรียานุช ศุขบุญมากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสฉัตร์ กระชั้นโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ศรีคำ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ กรรมการ
4. นางสาวววลัยภรณ์ แก้วมงคล โรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
5. นางกนกวรรณ เย็นใจโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวีรยา ทองเกลี้ยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี หมื่นสุข โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ บุญกองโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต กรรมการ
4. นางสาวพรรักษ์ ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นางปัทมาพร ศรีกำพล โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางส่งศรี นาถมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิด า พิมพวง โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นางกนกพร อ่ำกลาง โรงเรียนวัดหนองจับเต่า กรรมการ
4. นางนรีกานต์ ฐาปนธรรมวุฒิโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์กรรมการ
5. นางสาววนิศรา แก้วหล่อ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสมหวัง เอื้อสมสกุลโรงเรียนวัดนาพร้าว ประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร์ แสงเพชร โรงเรียนวัดพระประทานพรกรรมการ
3. นายรุ้งรัตน์ พันโกฏ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว กรรมการ
4. นางณัฐชญา ซื่อดี โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวพรรักษ์ ณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอุดร ภักสุวรรณ โรงเรียนวัดวังหินประธานกรรมการ
2. นายเอกภาพ อภัยจิตรโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการ
3. นางสาวชญาภา ดวงมาลัย โรงเรียนเกาะสีชังกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงร.ต.หญิงสุลัดดา พรหมลิโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
5. นางรสรินทร์ ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางพัชช์ธีรา รอดภัย โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ประธานกรรมการ
2. นางอริสรา สาทำโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพรรณี สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางณัฐวรา ศรีวัฒนะโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร กรรมการ
5. นางสิริยากร ทำเนาว์โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตรโรงเรียนบ้านสัตหีบประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาภา ดวงมาลัยโรงเรียนเกาะสีชังกรรมการ
3. นางสุลาวรรณ คงถาวรโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
4. นางสิริยากร ทำเนาว์โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นางสาธิยา เบทส์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ แก้วสมสิน โรงเรียนเกล็ดแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศารัตน์ ฤทธิ์แสนตอโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นายวสันต์ เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นางสาวนภัสฉัตร์ กระชั้นโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นางเสงี่ยม ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตรโรงเรียนบ้านสัตหีบประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพร เปรียบกล้า โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ กรรมการ
3. นางพัฒนาพร ชื่นจิตต์โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการ
4. นางสาวเกษร รินทร โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต กรรมการ
5. นางรัตนา เรืองขนาบ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายพงศธร ส้มสาย โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
2. นายชวน สุขเจริญโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต กรรมการ
3. นายสุชาติ คล้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นางสาวมุทิตา อุตมะพันธุ์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสาวนภาพร โภคทรัพย์ โรงเรียนบ้านหุบบอน กรรมการ
6. นางสาวกฤตติการ์ งามเอนกโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายณัฐพล ห้องแซงโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
2. นางเสาวรส สนศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร กรรมการ
3. นางนางอุมาพร โพปลอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ รุ่งสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นายคมสัน จันทอง โรงเรียนวัดหนองขาม กรรมการ
6. นายกิตติวัตร วงศ์โสภา โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประจักร ปักเคทาติ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา การะเกตุโรงเรียนวัดวังหิน กรรมการ
3. นายดวงเด่น เหมาะสมาน โรงเรียนบ้านภูไทร กรรมการ
4. นางสาวธนาวดี ทองอ้ม โรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ศรีท่าดินแดงโรงเรียนพันเสด็จนอก กรรมการ
6. นางสาวปภานัน มณฑาทิพย์ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
7. นายคาวี สุนทรโอวาท โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
8. นางสาววนิศรา แก้วหล่อ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย เอี่ยมสุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ประธานกรรมการ
2. นายคาวี สุนทรโอวาท โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรอุมา รัตนมงคล โรงเรียนบ้านโรงหีบกรรมการ
4. นางสาวมาเรียม เจ๊ะดามันโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการ
5. นายสุชาติ คล้อยสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
6. นางสาวศศิธร สุขแสวง โรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
7. นายสมบูรณ์ โขมพันธ์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัสวรรณจันทร์ รัศมี โรงเรียนบ้านขลอด ประธานกรรมการ
2. นายสันต์ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนนิคมวิทยา กรรมการ
3. นายเต็มเดช ไชยสำโรง โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นางนางวรรณภา บรรลุสุขโรงเรียนบ้านทุ่งกราด กรรมการ
5. นายสันติภาพ ไชยแสงบุญโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
6. นางสาวอัครจรรยา มังคลาด โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต กรรมการ
7. นายธีรภัทร์ แสงเพชร โรงเรียนวัดพระประทานพรกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนพวรรณ คนซื่อโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ วงศาโรจน์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
3. นายชุมพร ป้อมสันเทียะโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้เเก้วกรรมการ
4. นางกรกมล จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทางตรงกรรมการ
5. นายธานี วงศ์ศรีชาโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
6. นางหัสดา โพธิทะเลโรงเรียนบ้านจุกเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนพวรรณ คนซื่อโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสิริพร พงษ์พูลโรงเรียนวัดเเหลมฉบังกรรมการ
3. นางสุฑาทิพย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านเขาคันทรงกรรมการ
4. นางสาวพวรรณตรี ผ่านคุลีโรงเรียนบ้านเขาคันทรงกรรมการ
5. นายเฉลิมชาติ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
6. นางบัวเข็ม จิตจำนงค์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ คนซื่อโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางรสริน ครุธเเก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
3. นางนฤมล สายสุนทรวัฒนาโรงเรียนบ้านชากยายจีนกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ลุนอุบลโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ ศานติเศียรโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
6. นางอัญชลี สว่างจิตร์โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิศิษฐ์ อ้นขวัญเมืองโรงเรียนบ้านบ่อวินประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู อุธรณ์โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
3. นางสาววีณา สังข์โสดโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางจินตนา กันเอมโรงเรียนวัดหนองคล้ากรรมการ
5. นางสาวพจนา สุริพลโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุวิจักขณ์ หันชัยเนาว์โรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิศิษฐ์ อ้นขวัญเมืองโรงเรียนบ้านบ่อวินประธานกรรมการ
2. นางนภาพร อดิศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ อุ่นประดิษฐิ์โรงเรียนบ้านโค้งดารากรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ เตชะพิทักษ์ธรรมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
5. นางสาวปรัชญาภรณ์ โปทาโรงเรียนบ้านเขาตะเเบกกรรมการ
6. นางสาววารุณี ทองคำชุมโรงเรียนวัดหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ อ้นขวัญเมืองโรงเรียนบ้านบ่อวินประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู อุธรณ์โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
3. นางสาววีณา สังข์โสดโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางจินตนา กันเอมโรงเรียนวัดหนองคล้ากรรมการ
5. นางสาวพจนา สุริพลโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุวิจักขณ์ หันชัยเนาว์โรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายภาณุ ภาณุพินทุโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายรัชพล สอนใหม่โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็นโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ศรีดีโรงเรียนบ้านเขาตะเเบกกรรมการ
5. นายสงครามชัย ดาบจันทร์โรงเรียนบ้านบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายภาณุ ภาณุพินทุโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายรัชพล สอนใหม่โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็นโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ศรีดีโรงเรียนบ้านเขาตะเเบกกรรมการ
5. นายสงครามชัย ดาบจันทร์โรงเรียนบ้านบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางรัศมี จันทะเลิศโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยประธานกรรมการ
2. นางปิยะพรรณ ทองโคตรโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์กรรมการ
3. นางพัฒนีย์ พัดไทสงฆ์โรงเรียนบ้านวังค้อกรรมการ
4. นางอรุณ นุชศิริโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสมศรี ผลจันทร์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
6. นายประสงค์ โนนตาเถรโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายประสงค์ เชื้อประเสริฐโรงเรียนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. นางนิสา ภู่พัฒน์วิบูลย์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
4. นางนันทา ชมภูวรณ์โรงเรียนวัดหนองจับเต่ากรรมการ
5. นางมนทิรา ขุนสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ยิ้มสุดโรงเรียนวัดโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางชนิตา ยินดีสุขโรงเรียนบ้านมาบฟักทองประธานกรรมการ
2. นายบุญติด หมั้นยืนโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ภู่เทศวิเศษพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
4. นางสาวจุไลพร ธรรมเชียงโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางอุไร ตั้งวิจิตรพันธ์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
6. นายประพันธ์ เเสงไกรโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
7. นางนันทา ชมภูวรณ์โรงเรียนวัดหนองจับเต่ากรรมการ
8. นางสาวกัลย์สุดา มุทาธนกุลโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
9. นางปิ่นทอง นิ่มนุชโรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
10. นายอภิญญา เสนาธรรมโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
11. นางอัมพาพรรณ ดวงสกุลสาโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางมยุรา ยอดโตมรโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์กรรมการ
2. นางโชติกา พร้อมฉัตรโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวอาภัสสราณี อ่อนอ้ายโรงเรียนวัดส่วางอารมณ์กรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ มนตรีโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
5. นางจุไล เลขาวิจิตรโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
6. นางสาวภรณี จันทร์เทียนโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา พุมมาโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
8. นางอรนุช สุวรรณเพชรโรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
9. นางบุษบา หมีทองโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการ
10. นางอรุณ นุชศิริโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา คงศาสตราโรงเรียนชุมชนบ้านช่องเเสมสารกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร มอญกอดเเก้วโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางจิตรา จันทจรูญโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ศรีท่าดินเเดงโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกกรรมการ
5. นายณัฐกรณ์ ชยุตพงษ์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอัมพร บำรุงผลโรงเรียนวัดบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ รับงามโรงเรียนวัดเเหลมฉบังกรรมการ
3. นายอรรณพ พีระวรรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
4. นายสมมาตร นธีวนาพันธ์โรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
5. นางนิตยา กิจวิชาโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
6. นายคมกริช วงศาโรจน์โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
7. นางสุณี จงเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านช่องเเสมสารกรรมการ
8. นางบุษบา หมีทองโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการ
9. นางสาวศุภารี คล่องดีโรงเรียนห้วยใหญ่กรรมการ
10. นางสาวสุนี ใจเที่ยงเเท้โรงเรียนบ้านโรงหีบกรรมการ
11. นางวรางค์ศิริ พรมบุรินทร์โรงเรียนวัดสุกีย์บุญญารามกรรมการ
12. นางวาสนา ปานยิ้มโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
13. นางพัฒนีย์ พัดไธสงฆ์โรงเรียนบ้านวังค้อกรรมการ
14. นายวิฑูรย์ สังข์มณีโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
15. นางสุวรรณี วงศ์กลิ่นกรุตโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
16. นางสาวดรุณี รัตนาโรงเรียนบ้านภูไทรกรรมการ
17. นางสุปราณี พวงเพชรโรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
18. นางภุมริน อาทมาทโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
19. นางอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียรโรงเรียนบ้านทางตรงกรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวเกศริน ทองไสลโรงเรียนบ้านห้วยกรุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุดาญา สายล่อฟ้าโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
2. นางสมปรางค์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่ากรรมการ
3. นางสาวอาภัสราณี อ่อนอ้ายโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ คุ้มเเก้วโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นางพัชรี กระเเจะจันทร์โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
6. นางสมศรี ผลจันทร์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
7. นางรสริน ครุธเเก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
8. นางกันต์สินี นิจสภาโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
9. นางปราณี คงฉิมโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
10. นางวรรณวิภา วงศาโรจน์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
11. นางวิไลศรี พันธุ์ลิขิตอาภรณ์โรงเรียนบ้านชากยายจีนกรรมการ
12. นางเกศริน ศรีโคตรโรงเรียนวัดหนองคล้ากรรมการ
13. นางนุกูล ป้อมสันเทียะโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
14. นางปิยะพรรณ ทองโคตรโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์กรรมการ
15. นางจินจุฑา ศิริเวชบุรีโรงเรียนบ้านหินวงกรรมการ
16. นางวิภา โตอรุณโรงเรียนเกล็ดเเก้วกรรมการและเลขานุการ
17. นายดุสิต ทุนประเสริฐโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการและเลขานุการ
18. นางอรุณี สร้อยจิตรโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ อุดมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
2. นางสาววชิราพร นุ้ยจุ้ยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้เเก้วกรรมการ
3. นางอุษา เเจ้งเปล่าโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
4. นางนิตยา กิจวิชาโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
5. นายอารยะ บัวลาโรงเรียนประเสริฐสุขกรรมการ
6. นายณัฎฐพล สาลีพันธ์โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายนิคม ใจเที่ยงเเท้โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
2. นางสาวเพลินตา พัฒนกูลโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมกรรมการ
3. นางสุณี จงเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านช่องเเสมสารกรรมการ
4. นางสาวธนัชยา บุญสร้อยโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
5. นางอารีรีตน์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางศรีวรรณา ชุ่มสันเทียะโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
2. นายธีรคุณ ถอนทองโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ งิ้วงามโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ เเซ่โค้วโรงเรียนวัดตโปทารามกรรมการ
5. นางจุไร ตั้งจิตรพันธ์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางอุบล จรูญศรีโชติกำจรโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
2. นางกันต์กนิษฐ์ เกลี้ยงเกลาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นายอาคม แสงทะมาตย์โรงเรียนมารีวิทย์กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุรัตน์ หมื่นเดชโรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย แซ่ลี้โรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
3. นางมรกต ลิมะนัสสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายภูกิจ เรืองหิรัญโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
2. นางสาวภัทธานันท์ มาลานิยมโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ชัยโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางธัญญ์ฐิตา โชติธนินทร์จำรัสโรงเรียนวัดจุกกะเฌอกรรมการ
2. นางสาวพัชรพรรณ เป็นรัมย์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กรรมการ
3. นายแกล้วปราการ ฟักแก้วโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางโชติกานต์ บุญเพ็ชร์โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางกัญธิมา จำลองกูลโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมนุษย์ มนูญศักดิ์โรงเรียนบ้านชากยายจีนกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ จันเสนาโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายวรดร สมกิจเรืองโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พัฒน์ เพชรรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายสุริยะ ครุธแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
3. นายพินิจ ตรงต่อธรรมโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางศรีรา มิตรประพันธ์โรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
2. นายโสภณ ทองศิลป์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นายปรัชวิชญ์ ชำนาญณรงค์โรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางปรียานุช ศุขบุญมากศึกษานิเทศก์สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
2. นางสาววิชวิภา ดวงจินดาโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
3. นางสาวพราวทัศน์ ปุณณวานิชศิริโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวรภัค ปรียานนท์โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
2. นายสราวุธ มานะวงศ์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวนิทรา กำแพงหล่อโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวปรารถนา นิลสาคูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
2. นายซุ่นจือ จิมพิริยะรุ่งโรจน์โรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
3. นายบุญรอด วิริยะสิริเวชโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวีรนิตย์ แสงสว่างผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาวพสุมดี รชนิเพ็ญโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางรุ่งนภา โพธิปัญญาโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวนาตยา บีดีลและโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวเปรมยุดา สอนธรรมโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
3. นางสาวดวงมณี พิลึกโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรมณี เลิศศิลปชัยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
2. นางสุจิตรา อรัญวาสน์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางส่งศรี นาถมทองศึกษานิเทศก์สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ธนะทรัพย์ทองโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
2. นายเทพรัตน์ บุญครองโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนภวัต พรชัยเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
5. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวชลัมพร แรงเขตกิจโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวชลัมพร แรงเขตกิจโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
4. นายยุทธพล เนตรวงษ์โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ โพธิ์นิ่มไทยโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อุ่นอบโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
2. นางอุบล แก้วนาโอโรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
3. นายทิวากร สุทธิประภาโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
5. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
6. นางพรรณทิพภา จำเนียรพรมโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา คงยศโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
2. นายจุติกรณ์ นิสสัยโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ประทุมแก้วโรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษากรรมการ
4. นายชัชวาลย์ เปรมศรีโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
5. นางภัชธชา โรชจนสิริโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
6. นางนิตยา จูวันนะโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
3. นางพรรณทิพภา จำเนียรพรมโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
4. นายณัฐพล อุ่นอบโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
5. นางอุบล แก้วนาโอโรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
6. นายทิวากร สุทธิประภาโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจุติกรณ์ นิสสัยโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา คงยศโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ประทุมแก้วโรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษากรรมการ
4. นายชัชวาลย์ เปรมศรีโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
5. นางภัชธชา โรชจนสิริโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
6. นางนิตยา จูวันนะโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ไชยชาญโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
3. นางไกรษร เกษมภิบาลโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นายอรรถกานต์ แก้วอ่อนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
5. นางนิศานาถ คงแคล้วโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรถกานต์ แก้วอ่อนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
2. ดร.อนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา 7กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส ภูริธรโรงเรียนเมืองพัทยา 3กรรมการ
5. นางนิศานาถ คงแคล้วโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ดร.อนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา 7กรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส ภูริธรโรงเรียนเมืองพัทยา 3กรรมการ
4. นายอรรถกานต์ แก้วอ่อนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
5. นางนิศานาถ คงแคล้วโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ไชยชาญโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
3. นางไกรษร เกษมภิบาลโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นายอรรถกานต์ แก้วอ่อนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
5. นางนิศานาถ คงแคล้วโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์กรรมการ
2. นายธวัชชัย จอมคำสิงห์โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2กรรมการ
3. นายเอกภาพ อภัยจิตรโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นางทิชิตา สว่างวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
5. นางสาวปิยาณัติ พลเกิ้นโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์กรรมการ
2. นายธวัชชัย จอมคำสิงห์โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2กรรมการ
3. นายเอกภาพ อภัยจิตรโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นายทิชิตา สว่างวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ มนตรีโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์กรรมการ
2. นายธวัชชัย จอมคำสิงห์โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2กรรมการ
3. นายเอกภาพ อภัยจิตรโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นางทิชิตา สว่างวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
5. นางสาวปิยาณัติ พลเกิ้นโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์กรรมการ
2. นายธวัชชัย จอมคำสิงห์โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2กรรมการ
3. นายเอกภาพ อภัยจิตรโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นางทิชิตา สว่างวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ มนตรีโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวเขมจิรา นึกเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธภา เหล่าตระกูลโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ แท่นนิลโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
4. นายบุญโฮม กนึกรัตน์โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
5. นางศิริกาญจน์ พีรพุฒิสกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมจิรา นึกเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธภา เหล่าตระกูลโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ แท่นนิลโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
4. นายบุญโฮม ผนึกรัตน์โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
5. นางศิริกาญจน์ พีรพุฒิสกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวเขมจิรา นึกเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธภา เหล่าตระกูลโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ แท่นนิลโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
4. นายบุญโฮม กนึกรัตน์โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
5. นางศิริกาญจน์ พีรพุฒิสกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมจิรา นึกเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธภา เหล่าตระกูลโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ แท่นนิลโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
4. นายบุญโฮม กนึกรัตน์โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
5. นางศิริกาญจน์ พีรพุฒิสกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายประสิทธิ ยอดพรมโรงเรียนเมืองพัทยา 7กรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นายทิวากร สุทธิประภาโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวชลัมพร แรงเขตกิจโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
4. นายยุทธพล เนตรวงษ์โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ โพธิ์นิ่มไทยโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวชลัมพร แรงเขตกิจโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
4. นายยุทธพล เนตรวงษ์โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ โพธิ์นิ่มไทยโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
3. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวกชพรรณ์ แสนบุญสิริโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
5. นางสาวศศิมาภรณ์ คำแสนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
6. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
3. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวกชพรรณ์ แสนบุญสิริโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
5. นางสาวศศิมาภรณ์ คำแสนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
6. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
3. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นางภวิษ์พร ถนอมแก้วโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
6. นางณิชากร จุลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
7. นางเบญธสร มาทิพย์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
8. นางสาวขวัญสุดา สกุลทองโรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
3. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นางภวิษ์พร ถนอมแก้วโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
6. นางณิชากร จุลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
7. นางเบญธสร มาทิพย์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
8. นางสาวขวัญสุดา สกุลทองโรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
3. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ มูลสารโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
3. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ มูลสารโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
3. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ จันทะลับโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
4. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ จันทะลับโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
2. นายวรพงศ์ พรหมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
3. นางนฤมล เนียมกสิพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
4. นางสาวจารุภา ทรัพย์มีโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นางชัชรีย์ ศรีสง่าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
6. นางสาวมธุรดา เจ้าทรัพย์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
2. นายวรพงศ์ พรหมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
3. นางสาวจารุภา ทรัพย์มีโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นางชัชรีย์ ศรีสง่าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
5. นางสาวมธุรดา เจ้าทรัพย์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
6. นางสาวนฤมล เนียมกสิพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Mr.Dingwei Hooโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
2. นางดารุณี แสงทวีโรงเรียนธัมมสิริศึกษากรรมการ
3. นางสาวดวงกมล ชลอโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
4. นางสาวเหลียนอิง แซ่สุยโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Dingwei Hooโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
2. นางดารุณี แสงทวีโรงเรียนธัมมสิริศึกษากรรมการ
3. นางสาวดวงกมล ชลอโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
4. นางสาวเหลียนอิง แซ่สุยโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ พุ่มศิริข้าราชการบำนาญ สพฐ.ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ หาญประสิทธิข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
3. นางระจิต พุ่มศิริข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
4. นางสุมาลี ธรรมสุจริตข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ วุติหาสะผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือกรรมการ
6. นางณัฏฐาชล ธนัชชาอธิวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ กรรมการ
7. นายสราวุธ ทวีธิติมาโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
8. นายชัชวาล รุจิวงษษ์สิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
9. นายวิฑูรย์ สังข์มณีโรงเรียนบ้านบึง (อ.ศรีราชา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายถาวร รักษ์บำรุงข้าราชการบำนาญ สพฐ.ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย บุญเลิศธนโชคข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
3. นายสมนึก สุระกุลข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ ไผ่โสภาผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือกรรมการ
5. นางจริน มาตเมฆข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
6. นายพีระเดช พัชรปัญญาพรโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
7. นายวราวุธ แคว้นไทยสงข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางพรมณี ศุภสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ วงเศวตผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือกรรมการ
3. นายกำพล คฤหบดีผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือกรรมการ
4. นางกุลนิฐ ศรีรัตนโนภาศผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนาพล ปิ่นทองผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือกรรมการ
6. นายสิโรจน์ สร้อยศรีโรงเรียนวัดสุกรีบุญญารามกรรมการ
7. นายบรรยง พรรณพิจิตรโรงเรียนบ้านบึง (อ.บางละมุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ วันนารอง ผอ. สพป.ชบ.3ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัฬผอ. โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
3. นายประสพ ศรีสมบูรณ์ศน. สพป.ชบ.3กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ รับงามโรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการ
5. นายธนกร ทองเลิศศน. สพป.ชบ.3กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ วันนารอง ผอ. สพป.ชบ.3ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัฬผอ. โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
3. นายประสพ ศรีสมบูรณ์ศน. สพป.ชบ.3กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ รับงามโรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการ
5. นายธนกร ทองเลิศศน. สพป.ชบ.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางยุพา เตี่ยไพบูลย์ข้าราชการบำนาญ สพฐ.ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา โล่สุวรรณ์ครู โรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ แก้วสมสินครู โรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
4. นางสาวนุชนาถ บุญม่วงครู โรงเรียนวัดตโปทารามกรรมการ
5. นางกันต์กนิษฐ์ เกลี้ยงเกลาครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
6. นายสุรพล ศรีพยัคฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะกรรมการ
7. นางสาวภาวินี เพ็งมาวันครู โรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ คำถวายครู โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ทับจีนครู โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางอุบล แก้วนาโอครู โรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
4. นางสาวศิรินทรา โปรยเจริญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี กอผจญครู โรงเรียนบ้านบึง (อ.ศรีราชา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายศิวะ ทาทรายรอง ผอ.สพป.ชบ. 3ประธานกรรมการ
2. นายอดิสรณ์ เสริมสุนทรศิลป์ผอ.โรงเรียนบ้านเขาคันทรงกรรมการ
3. นางสาวบุษบาวรรณ แจ้งชื่นผอ.โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
4. นางกฤษณา ศรีอ้นครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
5. นางมุกดา อามาลีนาศน. สพป.ชบ.3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายศิวะ ทาทรายรอง ผอ.สพป.ชบ. 3ประธานกรรมการ
2. นายอดิสรณ์ เสริมสุนทรศิลป์ผอ.โรงเรียนบ้านเขาคันทรงกรรมการ
3. นางสาวบุษบาวรรณ แจ้งชื่นผอ.โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
4. นางกฤษณา ศรีอ้นครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
5. นางมุกดา อามาลีนาศน. สพป.ชบ.3กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราดประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ พ้นภัยพาลโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
3. นายจาตุรงค์ เที่ยงตรงโรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการ
4. นางสาวนาตยา บีดิลและโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
5. นางภาวิตา วงศ์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวหัทยาพร รักษ์สุจริตโรงเรียนวัดอัมพวัน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประทีป ปรีชาโรงเรียนบ้านโค้งดาราประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ศรนรินทร์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ทัพทะมาตรโรงเรียนบึง(ศรีราชา)กรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองชัยยะโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ ใจยั่งยืนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกลมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บางจั่นครู โรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
3. นายพิรุณ แพทย์อุดมครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นางอรพิน อิ่มรัตน์ครู โรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพรเลิศ เลามีชัยเจริญผู้อำนวยกาารโรงเรียนอนุบาลบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดจุกะเฌอกรรมการ
3. นางสาวดารา ทองมนต์ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ ทับทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล สุวรรณกล่อมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรมประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัตร วงศ์โสภาครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นางสาวจินตนา วัฒราชครู โรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
4. นายภูวนัย ปัฐพีครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางอภิรมย์ เป็นสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร พานิชครู โรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ภูแย้มครู โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
4. นางสาวศราลี บรรจงครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสวรรณจันทร์ รัศมีครู โรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
3. นางประวีณา ไพรทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
4. นางสาวศุภาธิณี จิตจำนงค์ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
5. นางภาวิตา วงศ์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายภาณุ ภาณุพินทุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาววนัสนันท์ สมมุติครู โรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
3. นางปิยะอนงค์ ศรีทุมครู โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
4. นายภูวนัย ปัฐพีครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ โทณผลินครู โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ชื้อประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. นางสาวดารา ทองมนต์ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. นางจารุวัน พันต้นครู โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
4. นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดีครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ ชื้อประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บางจั่นครู โรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ปีเถาะครู โรงเรียนบ้านโค้งดารากรรมการ
4. นางสาววนัสนันท์ สมมุติครู โรงเรียนบ้านอำเภอ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ชื้อประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ แสงนวกิจครู โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางหัสดา โพธิทะเลครู โรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ศรีดีครู โรงเรียนบ้านเขาตะแบก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธนาชัย วงศาโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา สีหาวงค์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
3. นางทรรศนีย์ ทองบัวครู โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
4. นางสาวนารี ผามั่นครู โรงเรียนบ้านบ่อวิน กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี ผามั่นครู โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดีครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
4. นายนิรุต ไพรทองครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี ผามั่นครู โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดีครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
4. นายนิรุต ไพรทองครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดีครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ การมงคลครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ แสงนวกิจครู โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
2. นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดีครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ การมงคลครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นายอรุณ เปียซื่อครู โรงเรียนบ้านอำเภอ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
2. นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดีครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ การมงคลครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นายนิรุต ไพรทองครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ การมงคลครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
3. นายสิทธิโชค ศรีดีครู โรงเรียนบ้านเขาตะแบกกรรมการ
4. นายอรุณ เปียซื่อครู โรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา นาชัยเวียงครู โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นางทรรศนีย์ ทองบัวครู โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
4. นางประวีณา ไพรทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
2. นางสาวจริยา นาชัยเวียงครู โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นางทรรศนีย์ ทองบัวครู โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
4. นางประวีณา ไพรทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวณภัทร ทวีผลดีโรงเรียนเกล็ดแก้วประธานกรรมการ
2. นางประภี คำประทุมโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
3. นายบุญร่วม จิตรพวนโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ แสงโนราชโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทร ทวีผลดีโรงเรียนเกล็ดแก้วประธานกรรมการ
2. นางศิริ โรจนวาสโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมกรรมการ
3. นางพฤกษา ขันธรัตน์โรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรนุช บุญสินโรงเรียนบ้านทุ่่งละหานประธานกรรมการ
2. นายคมกริช วงศาโรจน์โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสุชาดา พุทธโชติโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการ
4. นายสุขไพศาล สุขธนารักษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ เฉลิมวรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรนุช บุญสินโรงเรียนบ้านทุ่่งละหานประธานกรรมการ
2. นายคมกริช วงศาโรจน์โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสุชาดา พุทธโชติโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการ
4. นายสุขไพศาล สุขธนารักษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ เฉลิมวรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเยาวดี จุฑาพรรณนาชาติโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวารี แก่นพุฒ ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางรพีพรรณ บุตรคำโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวศุภรดา ศศิอนันต์โรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
5. นางวรรณวิภา วงศาโรจน์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเยาวดี จุฑาพรรณนาชาติโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวารี แก่นพุฒผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางรพีพรรณ บุตรคำโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวศุภรดา ศศิอนันต์โรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
5. นางวรรณวิภา วงศาโรจน์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวสาริศา จันทร์แรมโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางปราญชลี มะโนเรืองสพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางจำลอง อินกล่ำโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
4. นางวิจิตรา ฉิมจิ๋วโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
5. นายประสงค์ โนนตาเถรโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
6. นางถนอม จันทร์ศรีโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
7. นางสาวภัทธานันท์ มาลานิยมโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาริศา จันทร์แรมโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางปราญชลี มะโนเรืองสพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางจำลอง อินกล่ำโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
4. นางวิจิตรา ฉิมจิ๋วโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
5. นายประสงค์ โนนตาเถรโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
6. นางถนอม จันทร์ศรีโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
7. นางสาวภัทธานันท์ มาลานิยมโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวจินดา เกษศรีโรงเรียนบ้านเขาหินประธานกรรมการ
2. นายเต็ม อุดมโชคผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ชำนาญสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ บุญให้ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวมาลี ดิษฐาพรโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)กรรมการ
6. นางมีนา สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
7. นายวิษณุ รู้บุญโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
8. นางสาวภัทรลดา สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านทุ่งละหานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจินดา เกษศรีโรงเรียนบ้านเขาหินประธานกรรมการ
2. นายเต็ม อุดมโชคผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ชำนาญสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ บุญให้ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวมาลี ดิษฐาพรโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)กรรมการ
6. นางมีนา สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
7. นายวิษณุ รู้บุญโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
8. นางสาวภัทรลดา สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านทุ่่งละหานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพยุงศรี วังโสโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ประธานกรรมการ
2. นางส่งศรี นาถมทองสพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จิตประสูติวิทย์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
4. นางอรวรรณ จรัสเนตินันท์โรงเรียนบ้านทุ่งละหานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพยุงศรี วังโสโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรมสพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางสาวณัฎฐวีร์ พึ่งแพงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางรุจิรา แสงนัยนาโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวเปรมประภา สุมางกูรโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)ประธานกรรมการ
2. นางวีรยา ทองเกลี้ยงสพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางชัชรีย์ ศรีสง่าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ จันอ้วนโรงเรียนบ้านกม.ห้ากรรมการ
5. นางวราภรณ์ นาบำรุงโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
6. นางสุมาลี วอนเมืองโรงเรียนห้วยใหญ่กรรมการ
7. นางวันเพ็ญ ดีรัศมีโรงเรียนบ้านนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวเปรมประภา สุมางกูรโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)ประธานกรรมการ
2. นางวีรยา ทองเกลี้ยงสพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางชัชรีย์ ศรีสง่าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ จันอ้วนโรงเรียนบ้านกม.ห้ากรรมการ
5. นางวราภรณ์ นาบำรุงโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
6. นางสุมาลี วอนเมืองโรงเรียนห้วยใหญ่กรรมการ
7. นางวันเพ็ญ ดีรัศมีโรงเรียนบ้านนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนวลนภา สนใจการค้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ดวงละม้ายสพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางปิ่นทอง นิ่มนุชโรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
4. นางสาววชิรพร นุ้ยจุ้ยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนวลนภา สนใจการค้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางพัชรา บุรีเทศน์สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางสกุลรัตน์ ทองนาเพียงโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นางรุจาภา นาคประดิษฐ์โรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางภาวิตา วงษ์แก้วผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางกัญญา ชูฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นางบุษบงค์ โพธิรอดโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์กรรมการ
4. นายจิรายุทธ ราศรีโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
5. นางรุ่งนภา โพธิปัญญาโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางภาวิตา วงษ์แก้วผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางกัญญา ชูฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นางบุษบงค์ โพธิรอดโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์กรรมการ
4. นายจิรายุทธ ราศรีโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
5. นางรุ่งนภา โพธิปัญญาโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปิ่นทอง นิ่มนุชโรงเรียนจุกเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญดา เก็งวินิจโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ซูมิตรโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
4. นางมัณฑนา ชาญศิริเมธาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
5. นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
6. นางนุชรีย์ ทรงสง่าโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ บุญสดโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
8. นางรชยา แสงอ่วมโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
9. นางแววตา เขียดชื่นโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์กรรมการ
10. นางมะยม แก้วทวีโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
11. นางรัชนี ประสพโชคดีโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
12. นางธนัชชา แสงนิลโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
13. นางรำไพ ภูเวียนวงงศ์โรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
14. นางชัญญ์ญาพัชร เนตรวิเชียรโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
15. นางสาวนิภา มาฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
16. นางชัชฎาภรณ์ พงษ์กลัดโรงเรียนบ้านโค้งดารากรรมการ
17. นางณัชชา เสียงไพเราะโรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบกรรมการ
18. นางอรทัย วงศ์พงษ์คำโรงเรียนเซต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
19. นางสาวทัศนีย์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยากรรมการ
20. นางจุฑารัตน์ ศรีกระทุ่มโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะกรรมการ
21. นางสาวสายสมร ทองบ่อโรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
22. นางสาวอนงค์นาถ วงศ์ทองนิลโรงเรียนเลิศปัญญากรรมการ
23. นางยุพา พุทธมีโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
24. นางสาวพนิดา อินทรเดชโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
25. นางสาววิภารัตน์ หงษ์ทองโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
26. นางมาลาสี อ่อนเหลือโรงเรียนบ้านมาบประชันกรรมการ
27. นางสาวสุดารัตน์ หมอดีโรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)กรรมการ
28. นางกนธิชา ไข่แก้วโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมกรรมการ
29. นางจารุวรรณ สุวิรนิตย์โรงเรียนเทศบาล1บ้านหนองชากแง้วกรรมการ
30. นางสาวพิมพ์ภัสชา จันนาวันโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
31. นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ่โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจิตใส อยู่สุขีโรงเรียนวัดนาจอมเทียนประธานกรรมการ
2. นางสมพร ฤทธิ์สมจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา สุขเจริญโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นางนนทิยา พันธ์เพ็งโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
5. นางรำไพ จันทร์เทศโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
6. นางวรัชยา มากศรีโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
7. นางสายใจ โคตรทิพย์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
8. นางสาวจิราวัลย์ พิมพ์บาลโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
9. นางภรภัทร จันทรเสนโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองกรรมการ
10. นางสาวพัชรากร สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
11. นางสาวศรินทิพย์ เรืองหิรัญโรงเรียนวัดหนองจับเต่ากรรมการ
12. นางอัจฉรา สุทัศน์โรงเรียนบ้านกม.5กรรมการ
13. นางจารุวรรณ ชะอ้อนชมโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
14. นางสาวกรรณิการ์ บุญมากโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
15. นางฐิติรัตน์ เอี่ยมสกุลโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
16. นางทิพนภา นภีรงค์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
17. นางวาสนา กองไตรรัตน์โรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
18. นางสุติมา จารย์โพธิ์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
19. นางพิมพ์พิศา สมพระมิตร์โรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
20. นางสาวจริยา ปัญญาชื่นโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
21. นางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
22. นางจุติณัฏ ศรีสรรณ์งามโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
23. นางสาวจิราภรณ์ โงนเนียมโรงเรียนบ้านนาวังกรรมการ
24. นางลมุล ถ้วนถี่โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
25. นางสาวปรารถนา สังขโอภาสโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
26. นางสาวกรอุมา รุ่งเบญจวรรณโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมกรรมการ
27. นางสาวนัยนา ปาลพันธ์โรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
28. นางสาวนุสรา แซ่ฟูโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรศรี อุชีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร ชาวแดงโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวนิดสา ใจตรงโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางศลิษา แชมเบอร์เลนโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรศรี อุชีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร ชาวแดงโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวนิดสา ใจตรงโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางศลิษา แชมเบอร์เลนโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพรศรี อุชีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร ชาวแดงโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวนิดสา ใจตรงโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางศลิษา แชมเบอร์เลนโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพรศรี อุชีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร ชาวแดงโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวนิดสา ใจตรงโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางศลิษา แชมเบอร์เลนโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรศรี อุชีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร ชาวแดงโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวนิดสา ใจตรงโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางศลิษา แชมเบอร์เลนโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพรศรี อุชีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร ชาวแดงโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวนิดสา ใจตรงโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางศลิษา แชมเบอร์เลนโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรศรี อุชีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร ชาวแดงโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวนิดสา ใจตรงโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางศลิษา แชมเบอร์เลนโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพรศรี อุชีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร ชาวแดงโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวนิดสา ใจตรงโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางศลิษา แชมเบอร์เลนโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรศรี อุชีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร ชาวแดงโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวนิดสา ใจตรงโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางศลิษา แชมเบอร์เลนโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพรศรี อุชีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร ชาวแดงโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวนิดสา ใจตรงโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางศลิษา แชมเบอร์เลนโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายใจ สอนมาลาโรงเรียนบ้านหุบบอน ประธานกรรมการ
2. นายอธิพงษ์ ดรบัณฑิตโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายใจ สอนมาลาโรงเรียนบ้านหุบบอน ประธานกรรมการ
2. นายอธิพงษ์ ดรบัณฑิตโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ ดวงละม้ายสพป.ชลบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระพรรณ โพนพุธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางอโนทัย สงวนวงษ์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ ดวงละม้ายสพป.ชลบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระพรรณ โพนพุธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางอโนทัย สงวนวงษ์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ ดวงละม้ายสพป.ชลบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระพรรณ โพนพุธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางอโนทัย สงวนวงษ์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวตรีรัตน์ กำเนิดสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
2. นายฐปนวัฒน์ มะโนโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกกรรมการ
3. นางสาวชุติมา จงใจเทศโรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
4. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ เมืองคำโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีรัตน์ กำเนิดสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายฐปนวัฒน์ มะโนโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกกรรมการ
4. นางสาวชุติมา จงใจเทศโรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ เมืองคำโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีรัตน์ กำเนิดสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายฐปนวัฒน์ มะโนโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกกรรมการ
4. นางสาวชุติมา จงใจเทศโรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ เมืองคำโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายฐปนวัฒน์ มะโนโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกกรรมการ
2. นางสาวตรีรัตน์ กำเนิดสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒กรรมการ
3. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุกรรมการ
4. นางสาวชุติมา จงใจเทศโรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ เมืองคำโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีรัตน์ กำเนิดสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายฐปนวัฒน์ มะโนโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกกรรมการ
4. นางสาวชุติมา จงใจเทศโรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ เมืองคำโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีรัตน์ กำเนิดสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายฐปนวัฒน์ มะโนโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกกรรมการ
4. นางสาวชุติมา จงใจเทศโรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ เมืองคำโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีรัตน์ กำเนิดสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายฐปนวัฒน์ มะโนโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกกรรมการ
4. นางสาวชุติมา จงใจเทศโรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ เมืองคำโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี ศิริวาลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางภาวินี สุขจำนงค์โรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
4. นางสาวปุณยวีร์ ศรีเสวกร์โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี ศิริวาลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 13 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางภาวินี สุขจำนงค์โรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
4. นางสาวปุณยวีร์ ศรีเสวกร์โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี ศิริวาลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางภาวินี สุขจำนงค์โรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
4. นางสาวปุณยวีร์ ศรีเสวกร์โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี ศิริวาลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางภาวินี สุขจำนงค์โรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
4. นางสาวปุณยวีร์ ศรีเสวกร์โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี ศิริวาลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางภาวินี สุขจำนงค์โรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
4. นางสาวปุณยวีร์ ศรีเสวกร์โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัขรี ศิริวาลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางภาวินี สุขจำนงค์โรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
4. นางสาวปุณยวีร์ ศรีเสวกร์โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี ศิริวาลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางภาวินี สุขจำนงค์โรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
4. นางสาวปุณยวีร์ ศรีเสวกร์โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพชภร คำเรืองครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล จ่าภาโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางสาวณิชมล แน่นหนาโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพชภร คำเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล จ่าภาโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางสาวณิชมล แน่นหนาโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพชภร คำเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล จ่าภาโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางสาวณิชมล แน่นหนาโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพชภร คำเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุงโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
3. นางชุลีภรณ์ สาสิมโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
4. นางพนิดา ทองวิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพชภร คำเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุงโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
3. นางพนิดา ทองวิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพชพร คำเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ปัญโยวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ เวชเจริญโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพชภร คำเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล จ่าภาโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางสาวณิชมล แน่นหนาโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุม่รินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี อุดมผลโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี อุดมผลโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี อุดมผลโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี อุดมผลโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี จันแก้วปงโรงเรียนบ้านเขาบายศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งดาว เป็งคำมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางเปมิกา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี จันแก้วปงโรงเรียนบ้านเขาบายศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งดาว เป็งคำมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางเปมิกา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
2. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกุลกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญเครื่องสาย มหาลัยมหิดลกรรมการ
4. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]