หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ระหว่าง วันที่ 3-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   3 พ.ย. 2559   4 พ.ย. 2559   5 พ.ย. 2559   6 พ.ย. 2559   7 พ.ย. 2559   9 พ.ย. 2559   10 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม ฟ้า ขาว 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.30
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม ฟ้า ขาว 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30
3 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม ฟ้า ขาว 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม ฟ้า ขาว 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม ฟ้า ขาว 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.30
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม ฟ้า ขาว 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30
7 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม ฟ้า ขาว 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม ฟ้า ขาว 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30
9 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม ฟ้า ขาว 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม ฟ้า ขาว 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.30
11 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม ฟ้า ขาว 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.30
12 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีลอยลานถนนหน้าอาคาร 1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.30
13 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีลอยลานถนนหน้าอาคาร 1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.30
14 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ห้อง โรงอาหาร 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30
15 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ห้อง โรงอาหาร 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-16.30
16 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 87 ปี 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.30
17 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 87 ปี 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.30
18 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 87 ปี 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-16.30
19 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 87 ปี 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.30
20 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 87 ปี 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.30
21 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 87 ปี 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.30
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีลอยลานถนนหน้าอาคาร 1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.30
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีลอยลานถนนหน้าอาคาร 1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30
2 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีลอยลานถนนหน้าอาคาร 1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]