รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 , 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงสิริมาภรณ์  เกิดลาภ
 
1. นางนาถลดา  ใจเย็น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านศาลา 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  พรมโชติ
 
1. นางณัฐกานต์  จันทนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 1. นางสาวสวรินทร์  ธิพาสี
 
1. นางสาวนิศรา  นิสารัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพัชรี  พจนวิชัยกุล
 
1. นางรื่นจิตต์  แสงทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  พุทธโธทา
 
1. นางอัมพวัน  สุวรรณพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงณัฐชา  พานิชย์
 
1. นางสาววราภรณ์  ตันติกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงอิสริยา  แน่นหนา
 
1. นางปิยดา  ภู่ทิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงสายธาร  พวงสิน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ต่อธนวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงศรณ์จิรา   นิยมพลอย
 
1. นางวิไล  ปรีดาพรพันธุ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 1. เด็กหญิงปนัดดา  พงษ์เถื่อน
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวอรชุมา   มีเเสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชนกานต์  แน่นหนา
2. เด็กหญิงญาณิศา  สร้อยทอง
3. เด็กชายเสริมทรัพย์  กล่ำแสงใส
 
1. นางอัมพร  ศรีม่วง
2. นางสาวชนาภรณ์  เชยสุนทร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงพรธิภา  เตตานัง
2. เด็กหญิงพรรนิภา  แนวอินทร์
3. เด็กหญิงพีรดา  แดงเต๊ะ
 
1. นายสมเกียรติ  สุขสำราญ
2. นางดารณี  สุขสำราญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงนภสร  เย็นวัฒนา
2. เด็กหญิงนันทนา  เหลืองงาม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หมื่นจำนงค์
 
1. นางชิราณี  ดียิ่ง
2. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทองมหา
2. เด็กหญิงอรพรรณ  นาคสมบูรณ์
 
1. นางลัดดา  ศรีสวัสดิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ไขพจน์
2. เด็กชายธนา   บุญเรือง
 
1. นางสาวอรชุมา   มีเเสง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงนีรา  นทีบูร
 
1. นางอัมพันธ์  ทีฆพงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายศตวรรษ  วรสายัณห์
 
1. นายยศวริศ  พงศ์รุ่งเรืองชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่จิ้ว
 
1. นางสาวเก็จมณี  รักษ์มงคลชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงบัณพร  ร่านเสียง
2. เด็กหญิงปพิชญา  ธนะนพรัตน์
3. เด็กชายศุภอรรถ  ตาดเดิม
 
1. นางทักษอร  สายบุ่งคล้า
2. นางสาวณชญาดา  ฐิรกัลย์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โชตัง
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แซ่อุ๊ย
3. เด็กหญิงอินทิรา  อภิสุทธิสาร
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญนัก
2. นางสาวพรพิมล  ศิริพิพัฒน์ไพสิฐ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กชายทรงพล  วิชัย
2. เด็กหญิงมณีสิริ  เตียวสวัสดิ์
3. เด็กชายเจษฎา  พุ่มเพ็ชร์
 
1. นายวิชิต  เหลาทอง
2. นายชนเมธี  ศรีษะเทือน
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กชายพงศกร  โครตเมือง
2. เด็กหญิงมณฑิรา  เกตุมณี
3. เด็กหญิงรพีภัทร  ศุภศิริลักษณ์
 
1. นายพิทักษ์  แก้วสืบ
2. นางวนิดา  นิลเขต
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีสมตน
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ใสกระจ่าง
 
1. นายวสันต์  น๊อกชัย
2. นายคมสัน  กัลยารัตน์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายจิรายุ  สุขโชติ
2. เด็กชายธนาธิป  ผ่องใส
 
1. นางสาววาณีรัตน์  วงศ์หล้าประสพ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิจการ  ถาวรสาลี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงสิณีณัฐ  วรสายัณห์
 
1. นางวิไล  ศุขวัฒน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายคณพศ  ราชบุณะ
 
1. นางวารุณี  จิตต์สว่าง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายธรีเทพ  ถิ่นทวี
 
1. นายจิรชาติ  รัชตทวีวัฒน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายธนกฤต  เผ่าพนัส
2. เด็กหญิงธีรกานต์  กีรติปกรณ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  พนัสบดีรักษ์
 
1. นางจารึก  จำปาสี
2. นางสุวรินทร์  ใจไว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขยามยนต์
2. เด็กหญิงพัชรี  สุลง
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชอบใจ
 
1. นางสาวพิชาภัค  จินดาศรี
2. นางสาวดวงฤทัย  สมณะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกันติชา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงกุลประภัสสร์  ริยะศานต์
3. เด็กหญิงอารยา  สุขศิริบวรกุล
 
1. นางจารึก  จำปาสี
2. นางแก้วใจ  สุวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กชายภูริพัฒร์  จันทวงษ์โส
2. เด็กหญิงวรรณพร  มณี
3. เด็กหญิงสุชาดา  มีลา
 
1. นายวิชิต  เหลาทอง
2. นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กหญิงระพีพร  โพธิ์เล็ก
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ชัยวัสดี
3. เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มเพ็ชร์
 
1. นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร
2. นายพลพัต  ชนะชนกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  ปานกลาง
2. เด็กหญิงภัทรพร  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องใส
 
1. นางจิราพร  แก่นแก้ว
2. นางสาวกฤติยา  สุวรรณมาตย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  ปาวารี
2. เด็กชายสุทธิภัทร  วงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงสุภา  ราชประโคน
 
1. นางสาวชมพูนุช  บุญชู
2. นางสาวนฤมล  อุดมเดช
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงษุพาวีร์  สนอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เชื้อศรีนนตรี
3. เด็กหญิงอภิชญา  ยัม
 
1. นางสาวปิยฉัตร  มั่นจิตร
2. นางสาวสุพัตรา  จันทร์กระจ่าง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายบัณญวิชญ์  พิทยาคุณ
2. เด็กหญิงวรดา  อัศวจารุวรรณ
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  กุลวิทย์จิรโชติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงฉัฐกานต์  จำรัสแสง
2. เด็กชายศักดิธัช  อ่อนนา
 
1. นางณัฐนรี  จำรัสแสง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายภัทรดนัย  สิงห์ทะแสน
2. เด็กชายแจส  -
 
1. นางสาวรจสุคน  ดีประดับ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กชายชูเกียรติ  ปรือปรัก
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   ดอนชมไพร
 
1. นายปวริศร์   โปกุล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายวิระเอน  อก
2. เด็กชายสมรัก  วังสันต์
 
1. นางสาวรจสุคน  ดีประดับ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. นายภานุวัฒน์  ไพรวัน
2. นายสิทธิชัย  มานะ
 
1. นายประจักษ์  สนยืน
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายมงคล   -
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   คะนล
 
1. นางสาวภัทรพร  ดวงแข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนพเก้า
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เกิดคล้าย
3. เด็กหญิงประภัสสร  สถิตย์
4. เด็กหญิงยลนิล  รัตนารถ
5. เด็กหญิงเปมิกา  วรสายัณต์
 
1. นางสาววราภรณ์  นงนุช
2. นางราตรี  ธาตุเหล็ก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธิติมา  ศักดฺิ์ธรรมศิริ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสิริยากร   เหลืองวิไล
4. เด็กหญิงอชิรญา  โพธิกนิษฐ
5. เด็กหญิงอริญญา  สุวรรนาวุธ
 
1. นางสุชาดา  ทองขัด
2. นางประไพรัตน์  รัตนพันธุ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   จันดาโคตร
2. เด็กหญิงชลธิภา   บุญมา
3. เด็กหญิงวิลาสินี   แมขุนทด
4. เด็กหญิงสาวิตรี   จันทะคัด
5. เด็กหญิงสิรภัทร  เห้าอิ่ม
 
1. นางสาวจิติรัฐ   พิมพ์นนท์
2. นางสาวขวัญชีวา   ปัสสาวะสังข์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงกชพร  ยศยอง
2. เด็กหญิงชนิดาภา  อยูยงค์
3. เด็กหญิงพิชญา  ลิ้มรั้ว
4. เด็กหญิงวดาพร  ขาวสะอาด
5. เด็กหญิงวิภาพร  เผือกพูลผล
 
1. นางสาวเพชรดา  ชื่นศิริ
2. นางสาวกิติยา  อาราเม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทินจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรฌา  แสนราษฎร์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองกล่อม
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  เนี่ยมมา
5. เด็กหญิงมนฑกานต์  เหลืองอ่อน
 
1. นางพรรณิภา  อาปะโม
2. นางสายชล  แจ่มอ้น
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงชลลลิล  ซื่อสัตย์มัติโก
2. เด็กหญิงธัญภัส  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อาจอาสา
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ประวัติ
5. เด็กหญิงอารดา  แว่นวงษ์
 
1. นางพรรณิภา  อาปะโม
2. นางสายชล  แจ่มอ้น
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายกิตติกานต์  หยุดรัตน์
2. เด็กชายกิตติสัณห์  อินทนิล
3. เด็กชายชยากร  บูรณเจริญกิจ
4. เด็กชายณภัทร  เชื้อนพรัตน์
5. เด็กชายวศิน  รุ่งทรัพย์วารี
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  ชลเลิศวรากร
2. นายสงเกตุ  ทองขัด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เส้นเศษ
2. เด็กหญิงจิรพรรณี  เบญจคุณากร
3. เด็กชายธนกร  งามแสง
4. เด็กชายธนกฤต  งามแสง
5. เด็กหญิงพิยดา  ผดุงโภชน์
 
1. นายธวัชชัย  ศรีจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีบรรพต  ทวีวงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พึ่งเอี่ยม
2. เด็กหญิงชลลดา  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐชญา  มธุรส
4. เด็กชายธีระวัฒน์  ภู่วัฒนกุล
5. เด็กหญิงปนัดดา  พวงสิน
6. เด็กหญิงปิยะนันท์  วงศ์นก
7. เด็กหญิงพกาวรรณ  พันธ์โท
8. เด็กชายพรชัย  ชังดี
9. เด็กหญิงพรชิตา  สถิตธำมรงค์
10. เด็กหญิงพรรณษา  สวนม่วง
11. เด็กชายพายุวัฒน์  คำผิว
12. เด็กชายยุทธนา  กินนะลี
13. เด็กชายวชิรา  หมื่นแสน
14. เด็กชายวันเฉลิม  ไขแดง
15. เด็กชายศรายุทธ์  วารีกุล
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทีคำ
17. เด็กชายสุเมธ  บุรีรักษ์
18. เด็กชายอภิวัฒน์  บรรทุกรรม
19. เด็กหญิงอริสรา  มังกรกฤตย์
20. เด็กหญิงโสภิตา  โภคทรัพย์
 
1. นางสาวเย็นฤดี  ปะนันโต
2. นางสาวเกศรินทร์  หมื่นจำนงค์
3. นางสาวปิยฉัตร  มั่นจิตร
4. นางสาวชนม์ชนก  จันโทริ
5. นางสาวกุลิสรา  บูรณะ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเก่า 1. เด็กหญิงมนัสวี   แก้วพุฒตาล
 
1. นางสิริมาพร  อย่างบุญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 1. เด็กหญิงอรรัมภา   ได้พร้อม
 
1. นางสาวสุภาวดี  เจริญจิตร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  เพ็ชสวัสดิ์
 
1. นางสาวเย็นฤดี  ปะนันโต
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันดี
2. เด็กชายอรรถวิชญ์  อนันต์สิทธิพร
 
1. นางสมลักษณ์  มโนรัศมี
2. นางจรูญ  ธารวิทย์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองดารา
2. เด็กชายวีรภัทร  ชาญณรงค์ศักดิ์
 
1. นางปลื้มใจ  ปังวัฒนกุล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายจิรเมธ  สว่างตา
2. เด็กหญิงสายชล  ปัญญาวงศ์สว่าง
 
1. นางปลื้มใจ  ปังวัฒนกุล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงณัฐชนก  หลีพันธ์
2. เด็กหญิงปัฐมาวดี  เหมือนท้วม
3. เด็กหญิงพิชญาดา   สุวรรณทศ
4. เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเขต
5. เด็กหญิงรัตนาพร  กาพุ่ม
6. เด็กหญิงวรรณิดา  เปี่ยมปลื้ม
7. เด็กหญิงวิชาลิญจ์  เทศทอง
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ปรางปรา
9. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษ์พรหม
10. เด็กหญิงอัจฉรา  สนริ้ว
 
1. นายธนาเสฎฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
3. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ลิ้มรั้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงณัฐนิช  หอมวงษ์
4. เด็กหญิงปลื้มใจ  บัวจิ๋ว
5. เด็กหญิงวัลยดา  เฉียนสูงเนิน
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เจริญสุข
7. เด็กหญิงศรัณย์พร  นกอินทร์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  บาลตา
9. เด็กหญิงเนตรชนก  อนุจันทร์
10. เด็กหญิงโยทกา  ขำอยู่
 
1. นายธนาเสฎฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
3. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ 1. เด็กชายกฤษฎา  พานาง
2. เด็กหญิงซามู  ซำเกอ
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิงห์คำ
4. เด็กหญิงดอกไม้  มีชัย
5. เด็กชายธวัช  พัฒนกำจรกิจ
6. เด็กชายพงศพัศ  วสุธารัฐ
7. เด็กหญิงพรนภา  แพงไธสง
8. เด็กหญิงพิมพิศา  เย็นพู
9. เด็กหญิงภูศญา  แฝงเพ็ชร
10. เด็กหญิงวรทัย  ชลวานิช
11. เด็กหญิงวรรณษา  น้อยหลา
12. เด็กหญิงสุพรรณษา  น้อยหลา
13. เด็กหญิงเนตรนภา  เปี่ยมสุขะ
14. เด็กหญิงเปมิกา  เหลืองอ่อน
15. เด็กชายไกด์  มีชัย
 
1. นางสาวพรรธิภา  ประสิทธิ์
2. นางบุหงา  ญาณประภาส
3. นายธนาวุธ  คำทอน
4. นางชัชฎาภรณ์  กล่อมจิตร
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพิมลณัฎฐ์  วงษ์ปัญญา
2. เด็กหญิงแพรวา  เกื้อกูล
 
1. นางชวนชม  แสงสว่าง
2. นางสาวรษิกา  เลาหโกญจนาท
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงพรรณวษา   บูรณะ
2. เด็กชายอภิวัฒน์   พันธ์เดช
 
1. นายพีรณัฏฐ์   ปัญจสิริเลิศ
2. นายไชยรัตน์   กระภูชัย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงปัญชิกา  ชัยศักดิ์ประเสริฐ
 
1. นางบุญตา  สำแดงเดช
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายจักรี  โนนซี
 
1. นางสาวอนัญญา  ออละอ่อน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กชายธนัญชัย  เริ่มรู้
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รัตน์วิชัย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  เรืองชัย
 
1. นางศรีสุดา  ธนอมรพงศ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณภัทรอนังคณ์  สุขศร
 
1. นางนงลักษณ์  ละม่อม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมมา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รัตน์วิชัย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรกลับ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รัตน์วิชัย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พรมน้อย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รัตน์วิชัย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กชายน๊อด   ปิ่นแสง
2. เด็กหญิงอภิญญา  สนธิกรณ์
 
1. นางสาวยศวดี  ปั้นทอง
2. นางสาวพัชรีพร   ศรฤทธิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กชายพุธรักษ์  ฉวิกขุนรัมย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา   อัครฮาดศรี
 
1. นางสาวพรกมล   ช้างเปีย
2. นางสาวพิชชากานต์  นงนุช
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กหญิงสุพินยา  สุขศาลา
2. เด็กหญิงสุภัชชา  เคหะรอด
 
1. นางสาวเด่นนภา  อังกูรธนวัฒน์
2. นางพัชรียา  ทองบัณฑิต
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  นิสังรัมย์
 
1. นางสาวกุลิสรา  บูรณะ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 1. เด็กหญิงกุสุมา  ทาอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองปัญญา
3. เด็กหญิงเสาวรส  พรมหู
 
1. นางอัมพร  เหลืองอ่อน
2. นางปรารถนา  ไชยลึก
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทิพวัน
2. เด็กหญิงเปื้อ  เริด
3. เด็กชายเร็ว  เอียม
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ประทุมทอง
2. นางสาวสรียา  เกิดช่าง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กชายจักรพงษ์  วะชุม
2. เด็กชายวิชา  ปันนา
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ผุดผ่อง
 
1. นายวิเชียร  ติระพงษ์
2. นางแสงเดือน  ลุนภูงา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายชาลี  สายสุ่ม
 
1. นายรุ่งกิจ  ชูทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายอธิษฐ์  นารี
 
1. นายวิชัชชัย  ศรีสงวน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงฌัชชา  อัญชลี
 
1. นายรุ่งกิจ  ชูทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดสงวน
 
1. นายวิชัชชัย  ศรีสงวน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 1. เด็กชายภาพยนตร์  วงศ์สุนทร
 
1. นายเกษม  ประทุมทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงอรปรียา  พูลพิพัฒน์
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงนันทิชา  ดีรัศมี
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงเพชรลดา  เทียนคำ
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงพิมใจ  ไซยะสิง
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 1. เด็กหญิงธนัชพร  เจริญศรี
 
1. นายเกษม  ประทุมทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ขยิ่ม
 
1. นางสาววรัญญา  เปลี่ยนพิพัฒน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายกิจติชัย  หมั่นดี
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายวีรวัฒน์  นกหงษ์
 
1. นายวิชัชชัย  ศรีสงวน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเก่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แย้มศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  พงษ์รามัญ
3. เด็กหญิงดาวใจ  โพธิ์ไชย
4. เด็กชายทัตพงษ์  เรือนประโคน
5. เด็กหญิงพรสุดา  เพ็งทองดี
6. เด็กหญิงภาณิตา  พงษ์รามัญ
7. เด็กหญิงศันสนีย์  ภูมิวิจารณ์
8. เด็กชายศุภกิตติ์  เพ็ชรตะกั่ว
9. เด็กชายอานัท  เอี่ยมลิ้ม
 
1. นางดารณี  สุขแสง
2. นางสาวศศิวิมล  ตันหิง
3. นางสาวเนตรชนก  บุญมี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ธารณะ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  อยูุ่สุข
3. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  เอมม่าฟลิ้นท์
4. เด็กหญิงชลธิชา  ตันติกุล
5. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงฐิติวรการ  ช่างทำ
7. เด็กชายธนกฤติ  นิคม
8. เด็กชายธาวิน  กิตติชัยฤทธิ์
9. เด็กชายน้ำ  จิต
10. เด็กหญิงลลนา  เจริญวารี
11. เด็กหญิงวรวรรณ  พลไธสง
12. เด็กชายสุขกมล  ทรัพย์สิน
13. เด็กชายสุทธิภัทร  ธรรมกรบัญญัติ
14. เด็กชายอิทธิพล  สุดซา
15. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรมศรี
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นางสาวรัตน์นรี  แตงหมี
3. นายณรงค์  วงศ์พยัคฆ์
4. นางจิราพัชร  เที่ยงตรง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายกิจติชัย  หมั่นดี
2. เด็กชายคุณาธิป  อยู่ดี
3. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ล้อเจริญ
5. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปล้องงูเหลือม
6. เด็กหญิงปภาสรณ์  ศรีนุกูล
7. เด็กชายพงศกร  พุทธประวัติ
8. เด็กหญิงพัชรี  ระยับศรี
9. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าเลิศกิจกุล
10. เด็กชายวัชรพงศ์  คำแพงจีน
11. เด็กชายวันเอก  ธรรมกรบัญญัติ
12. เด็กชายศุภกร  หาญกล้า
13. เด็กชายอมรเทพ  มโนรังสีมรกต
14. เด็กชายอโณทัย  พรงาม
15. เด็กชายเจษฎา  ทองปลิว
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นางสาววัลลภา  บุญซุ่นหลี
3. นายมนู  ธนูทอง
4. นางวาสนา  วงศ์พยัคฆ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายชาลี  สายสุ่ม
2. เด็กหญิงฌัชชา  อัญชลี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดสงวน
4. เด็กชายธิติวุธ  หวังแนบกลาง
5. เด็กหญิงนภัสกร  แน่นนันท์
6. เด็กชายปองคุณ  งามช่าง
7. เด็กหญิงพิชามณชุ์  บุตรจ้อม
8. เด็กหญิงพุทธพร  จักรนันท์
9. เด็กชายวศิน  อินทโสติ
10. เด็กชายวีรวัฒน์  นกหงษ์
11. เด็กชายอธิษฐ์  นารี
12. เด็กหญิงอรจิรา  ฉายชูผล
 
1. นายรุ่งกิจ  ชูทอง
2. นายวิชัชชัย  ศรีสงวน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 1. เด็กชายกฤชณรงค์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พิพรวนนอก
3. เด็กชายจักรพงศ์  แดงสุก
4. เด็กชายจีรวัฒน์  ประจวบบุญ
5. เด็กชายณัฐพล  บุตรดี
6. เด็กชายธนพล  แบแพร่ง
7. เด็กชายนนทพัทธ์  พรหมน้อย
8. เด็กหญิงนันทิกานต์  รุ่งเรือง
9. เด็กชายภัทรพงศ์  คงน้อย
10. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พรมสี
11. เด็กชายวิษณุกร  วรรณจักร์
12. เด็กชายวีรพัฒน์  อุพล
13. เด็กชายสมภพ  ทองดี
14. เด็กชายสิทธิชัย  ประมงคล
15. เด็กชายสุกานต์  เหลืองอ่อน
16. เด็กหญิงสุชาดา  ลิทา
17. เด็กหญิงเมสิณี  เส้นตรง
18. เด็กชายเอกราช  นามบุตร
19. เด็กชายเอกวัฒน์  ปุตตะ
20. เด็กชายไชยวัฒน์  เจริญธรรม
 
1. นางสุรีพร  มงคลธนวัฒน์
2. นางสาวอภิรดี  อึ่งพวง
3. นางสาววรัญญา  เพ็งสาเกษ
4. นายพิทักษ์  พุ่มเจริญ
5. นางแก้วตา  เข้มแข็ง
6. นางสาวรัชนี  ต้นทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
2. เด็กชายธนาธิวัฒน์  ภักละ
3. เด็กชายธีรพล  บุตรวงษ์
4. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
5. เด็กชายสิทธิโชค  บุญรี
6. เด็กชายเศรษฐกานต์  ลือกิตินันท์
 
1. นางสุนีย์  แท่งหอม
2. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตา
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์  พานทอง
3. เด็กหญิงกาญจนา  วรรณรัตน์
4. เด็กชายชลภัทร  โปกุล
5. เด็กชายณัฐพล  ศรีชุม
6. เด็กชายณัฐศรันย์  เลาะเหลางาม
7. เด็กชายดุสดี  มีฟัก
8. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
9. เด็กชายธนาธิวัฒน์  ภักละ
10. เด็กชายธีรพล  บุตรวงษ์
11. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปล้องงูเหลือม
12. เด็กชายนวพล  กุลวิด
13. เด็กหญิงนัทชา  สุทนต์
14. เด็กชายนเรนทร  แท่นคำ
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขวัญเต็ม
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  เขียมสันเทียะ
17. เด็กหญิงปิยะพร  พุทธรัตน์
18. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  บุญเต็ม
19. เด็กหญิงพรรณธร  ประทุมรัตน์
20. เด็กหญิงพีรดา  ทองดารา
21. เด็กชายภาณุพงษ์  เกียรติพันธ์ุ
22. เด็กหญิงรสริน  แสงสง่า
23. เด็กหญิงรัตน์เก้า  บุญเสริม
24. เด็กชายวิชยุตม์  กองมะเริง
25. เด็กชายวีรภัทร์  สิทธิพูนสวัสดิ์
26. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
27. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญทา
28. เด็กชายศิริพร  เหลืองอ่อน
29. เด็กชายสหรัฐ  สีหะมาน
30. เด็กชายสิทธิโชค  บุญรี
31. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีระวงศ์
32. เด็กชายสุพัตรา  กุลจันทร์
33. เด็กหญิงสุมิตรา  ทองแพง
34. เด็กหญิงอชิรญา  จงดี
35. เด็กชายอติชาติ  พวงภู่
36. เด็กชายอนุชิต  ธนูผาย
37. เด็กหญิงเกตุสนีย์  อินเต้
38. เด็กชายเจตษฎา  กาประโคน
39. เด็กชายเศรษฐกานต์  ลือกิตินันท์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ส้มหอม
 
1. นางสุนีย์  แท่งหอม
2. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
3. นางณัฏฐาชล  ธนัชชาอธิวัฒน์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงกรรธิมา  ซอระสี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุดสงวน
3. เด็กหญิงกัลยาณี  เขียวหวาน
4. เด็กชายกิติพงษ์  หอมหวล
5. เด็กชายกิติพัฒน์  หอมหวล
6. เด็กหญิงกุณธิดา  กติกา
7. เด็กหญิงจิรภัทร์  โพธิ์เมือง
8. เด็กหญิงชนม์ฤดี  โพธิ์งาม
9. เด็กชายชโยดม  วารีกุล
10. เด็กหญิงณัฐธิฌา  โกหา
11. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์ทอง
12. เด็กชายณัฐวรรธน์  สมานราษฎร์
13. เด็กหญิงทิติยา  นิลแช่ม
14. เด็กชายธนกฤต  สิงห์วงศ์
15. เด็กชายธีรภัทร์  วิริยะวานิช
16. เด็กหญิงนริสรา  สือเจริญ
17. เด็กหญิงนันทนา  แสนวังสี
18. เด็กหญิงปาริชาติ  อยู่สะบาย
19. เด็กหญิงปาริตา  ธวัชเกียรตินันท์
20. เด็กหญิงปารีณา  เทศอิ่ม
21. เด็กหญิงปิยธิดา  เจือจันทร์
22. เด็กหญิงพรชนก  ทองเหลือง
23. เด็กหญิงพรพรรณ  แซ่เตียว
24. เด็กชายพีรณัฐ  เอกกุทัพ
25. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีเรือง
26. เด็กหญิงรุจิรา  บุญประเสริฐ
27. เด็กหญิงวรณันท์  จิตรเสงี่ยม
28. เด็กชายวรพล  ศิลา
29. เด็กหญิงวรรชนก  ดอกบัว
30. เด็กชายวิษณุ  เหลืองงาม
31. เด็กชายวุฒิชัย  พารา
32. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
33. เด็กหญิงสาวิกา  ประโมงกิจ
34. เด็กหญิงสุพิชชา  เหมือนนุช
35. เด็กหญิงสุรนันท์  วันประสม
36. เด็กหญิงสู่ขวัญ  สงวนวงษ์
37. เด็กหญิงอัจฉราภา  จรรัตน์
38. เด็กหญิงอัจฉรียา  พรหมเต็ม
39. เด็กหญิงอุษณีย์   แก้วยานะ
40. เด็กหญิงโสภา  ศิริโวหาร
 
1. นายหนึ่ง  ชนะทะเล
2. นายยุทธนากร  แก้วกัลยา
3. นายไตรเทพ  เอี่ยมพินิจ
4. นางชิราณี  ดียิ่ง
5. นางจุฑามณี  ทองประชุม
6. นางสาวปิยฉัตร  มั่นจิตร
7. นางสาวกุลิสรา  บูรณะ
8. นางสาวบุศรา  ยาทองไชย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายณัฐนพพล  ศรีภัททิยกุล
 
1. นางสาวสุจิตตรา  คงปลื้ม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กชายจิระวัฒน์  มะลิถอด
 
1. นางรัชเกล้า  พันลึก
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงขจารี  รำไร
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ 1. เด็กชายสุพจน์  นิลแช่ม
 
1. นางสาวหทัยวัลย์  คุ้มภัย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายเจษฎา  พุทธรักษา
 
1. นางสาวนพมาศ  หมุนลี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกนกกร  กองสิน
 
1. นางนงลักษณ์  ตันเฮง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงศิริรตน์  บุญศรี
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายจิรเมธ  คนึงเพียร
 
1. นางสาวแก้วตา  จันทาอ่อน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำวิมาน
 
1. นางสาวชนม์ชนก  จันโทริ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธาราดล
 
1. นางลักษิกา  สิทธิกุล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงจนิตา   โคตน
 
1. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายบูรมิณร์  ลิยงค์
 
1. นางสาวปัญญา  สุขสงคราม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 1. เด็กชายเจษฎา  เจือจันทร์
 
1. นายจรัญ  บุพชาติ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม 1. เด็กหญิงนิวธิชา  งอกขาว
 
1. นางสาวอวยพร  นามพรม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มะลิวัลย์
 
1. นางนงลักษณ์  ตันเฮง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายณัฐศรันย์  เลาะเหลางาม
2. เด็กชายตะวัน  บุญมี
3. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
4. เด็กชายมิตรภาพ  บุตรโคตร
5. เด็กชายวิชยุตม์  กองมะเริง
6. เด็กชายวีรภัทร  สิทธิพูลสวัสดิ์
7. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
8. เด็กชายสิทธิโชค  บุญรี
9. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีระวงศ์
10. เด็กชายอนุชิต  ธนูผาย
 
1. นางสุนีย์  แท่งหอม
2. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน 1. เด็กหญิงกชกร  เพ็งหงษ์
2. เด็กชายกันดิษ  เถื่อนยัง
3. เด็กหญิงกัลยา  เนื่องจำนงค์
4. เด็กหญิงจิราพร  ผะอบเหล็ก
5. เด็กหญิงจิริญา  สุกใส
6. เด็กหญิงชนิษฐา  นุ่มนิ่ม
7. เด็กหญิงชลธิชา  เตชะมา
8. เด็กชายชลวิทย์  แก้วสังข์
9. เด็กชายชลสิทธิ์  แก้วสังข์
10. เด็กชายชุติเดช  เนื่องจำนงค์
11. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธนพรวานิช
12. เด็กหญิงดนยา  พึ่งป่า
13. เด็กชายธนโชติ  พรมบุตร
14. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พงศ์รัฐกร
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญอินทร์พรหม
16. เด็กชายนภัสกร  สุกใส
17. เด็กหญิงนิศมา  หันเสมอ
18. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  สุพรหมมา
19. เด็กหญิงปุณฑริกา  สนิทใจรักษ์
20. เด็กชายป้อมเพชร  อ้วนพลี
21. เด็กชายภพสรรค์  คำเบ้าเมือง
22. เด็กชายภัทรภณ  คำขันตี
23. เด็กชายภูริช  เพ็งหงษ์
24. เด็กหญิงรจนา  อัญชลี
25. เด็กชายรัตนโชติ  พุมมา
26. เด็กชายสันติ  สำเร็จดี
27. เด็กชายสัมพันธ์  อินทร์ทอง
28. เด็กหญิงอนุธิดา  วุฒิรัตน์
29. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยบำรุง
30. เด็กหญิงอรวรรยา  บุตรดา
31. เด็กชายอรุโณทัย  แดงบุตร
32. เด็กหญิงอันนา  อ้วนพลี
33. เด็กหญิงเยาวพา  ทองอยู่
34. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขอุดมวัฒน์
35. เด็กชายไพฑูรย์  โคมเมือง
 
1. นายโกศล  มิตรพระพันธ์
2. นายทวีศิลป์  พรหมศิลป์
3. นายเริงชัย  บดีเดชา
4. นางแสงจันทร์  ศรีแก้ว
5. นางจิราพร  ขมสนิท
6. นางสาวกฤษณ์ตพร  ทองพูล
7. นางตุลากานต์  แก้วสังข์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายกิจติศักดิ์  พรมดาว
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พิมมาตย์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  อินนุ่ม
4. เด็กชายชยานันท์  สีมายา
5. เด็กชายชัยพงศ์  ลำจวน
6. เด็กชายฐิติพันธ์ุ  สุจริต
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานทอง
8. เด็กหญิงตวิษา  หินวิเศษ
9. เด็กชายธนบูรณ์  หนูวรรณ
10. เด็กชายธนพนธ์  คชแพทย์
11. เด็กหญิงธัญญาพร  จินตเศรณี
12. เด็กหญิงธิติกาญจน์  กรวยทอง
13. เด็กชายนพชัย  กุลประยงค์
14. เด็กหญิงนันทิกานต์  สีดา
15. เด็กหญิงนันทิดา  สุขสอาด
16. เด็กหญิงนันท์นภัส  พวงสิน
17. เด็กหญิงนันภัทร์  ละลิ่ว
18. เด็กหญิงนาตยา  พิมพ์เงิน
19. เด็กหญิงพณิดา  ขำเมิน
20. เด็กชายพัทธพล  เหลืองอ่อน
21. เด็กหญิงภัทรพร  บุตรคร้อ
22. เด็กชายภาณุพงศ์  สุดตา
23. เด็กหญิงรุจิเรจ  หมื่นสี
24. เด็กหญิงวรรณภาพร  ลีมหาทิม
25. เด็กหญิงศรัณยา  แซ่ลี้
26. เด็กหญิงศุธิดา  สิงคะเวหน
27. เด็กหญิงสมใจ  เตศิริ
28. เด็กชายสรวิชญ์  ขันหลวง
29. เด็กหญิงสิราวรรณ  สิงห์ทอง
30. เด็กหญิงสุชาดา  สงค์เจริญ
31. เด็กหญิงสุภาพร  จรูญผล
32. เด็กชายอนุชิต  สืบชาติ
33. เด็กชายอภิรักษ์  ร่มโพธิ์ชี
34. เด็กชายอภิวัฒน์  กลางหาญ
35. เด็กหญิงอรพนิต  บุญษา
36. เด็กชายอลงกต  เหมรา
37. เด็กหญิงอารยา  วิบูลย์กูล
38. เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์ธรรม
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอกกุทัพ
40. เด็กชายเอกภัส  ขาวเผือก
 
1. นายไตรเทพ  เอี่ยมพินิจ
2. นายหนึ่ง  ชนะทะเล
3. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์ความดี
4. นายรัฐถวุฒฐิชัย  บัวคำศรี
5. นางสาวแรมจันทร์  พรเมือง
6. นายธวัชชัย  เพียงโยธา
7. นางบุณรดา  กิรติธนกิตต์
8. นางดวงหทัย  สอนฮั้ว
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขมจริง
2. เด็กหญิงจิรายุ  สังขะกุล
3. เด็กชายชญานน  ภูชำนิ
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  วัฒนกุล
5. เด็กชายธีรวัฒน์  หวังผล
6. เด็กชายศรัณย์ภพ  ทองนพเก้า
7. เด็กหญิงศศิประภา  ศุภัทรานนท์
8. เด็กชายศุภสิฐ  ชลสุภวรรณ
9. เด็กชายศุภากร  แย้มประยูร
10. เด็กหญิงอนัญพร  ปราบณรงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
2. นางสาวพรรณธิพา  ชาญวราห์กุล
3. นายวัชรพงษ์  ชูโชติ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กชายชัชชัย  บุญล้อม
2. เด็กหญิงณัฐยา  เจาสกุล
3. เด็กชายธีรเดช   พันธ์จี
4. เด็กชายปฏิภาณ  คูเจริญไพบูลย์
5. เด็กชายปณวัฒน์   วุฒิยา
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทนาค
7. เด็กหญิงภัทรดา  อินทรชัย
8. เด็กหญิงศิริวรรรณ  ม่วงชาติ
9. เด็กชายสืบศักดิื   ประสานเชื้อ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิริยะประเสริฐ
 
1. นางรจน์สนัน  มหารัตนวงศ์
2. นางจิรญาภา  ประกาฬรัตน์
3. นางเสมอ  สามัคคี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงชนัชชา  เทียนปลั่ง
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อภิรัชนากุล
4. เด็กหญิงธัญชนก  ลาภอินทรี
5. เด็กหญิงรัชต์ชลิดา  บู่ทอง
6. เด็กหญิงสุชัญสินี  สิทธิสมบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
2. นายวัชรพงษ์  ชูโชติ
3. นางสาวพรรณธิพา  ชาญวราห์กุล
4. นางมะลิ  นิสารัตน์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงจันทนา  วิมลรัตน์
2. เด็กหญิงประทุมรัตน์  จูสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัตรพิมล   เหลืองสอาด
4. เด็กหญิงลัดดา  ผ่องใส
5. เด็กหญิงวันวิสา  บุญช่วย
6. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ทรัพย์อุดม
 
1. นางรจน์สนัน  มหารัตนวงศ์
2. นางสาวชนาภา   เมี้ยงหอม
3. นางรัษฎากร   แซ่เตียว
4. นางสาววิลาวรรณ  พลเยี่ยม
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหิกขุนทด
2. เด็กหญิงกาญจนา  นางโน่ง
3. เด็กหญิงจันทร์ลดา  สิทธิศร
4. เด็กหญิงจิราพร  ฐานะ
5. เด็กหญิงธนพร  จันทกานนท์
6. เด็กหญิงนฤมล  ใหญ่ยิ่ง
7. เด็กหญิงพิจักษณา  มีศิริ
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   พลเสนา
9. เด็กหญิงสุญาดา  ชงโค
10. เด็กหญิงอรธิมา  ศิริจันทร์
 
1. นางรจน์สนัน  มหารัตนวงศ์
2. นางสาวปุณยนุช  สุมาลัย
3. นางสาวเตือนใจ  บุตรนา
4. นางอรวรรณ  เกตุประยูร
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหิกขุนทด
2. เด็กหญิงกันธิชา  คำภักดี
3. เด็กหญิงจันทร์ลดา  สิทธิศร
4. เด็กหญิงจิราพร  ผ่องใส
5. เด็กหญิงชลฎา  โทมนต์
6. เด็กหญิงธนพร   จันทกานนท์
7. เด็กหญิงปรียาภรณ์   เรืองศรี
8. เด็กหญิงโสภิศา  บุญชู
 
1. นางรจน์สนันท์  มหารัตนวงศ์
2. นางสาวคณิตรา  โต๊ะมุข
3. นางสาววรัทยา  ธนูธรรมาคุณ
4. นางนงเยาว์  ยอดสร้อย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกรกนก  เมาลิชาติ
2. เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์อินทร์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์แย้ม
4. เด็กหญิงจรรยพร  พลนรา
5. เด็กหญิงจิราภา  พรมศรี
6. เด็กชายจีรศักดิ์  สุกใส
7. เด็กหญิงณัฐสุดา   ไชยมูล
8. เด็กหญิงณิชมน  ปวงสุก
9. เด็กชายทักษิณ  พรนิคม
10. เด็กชายธนบดี  เฉลิมสุข
11. เด็กชายธนภัทร  กองสี
12. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุภาสังข์
13. เด็กหญิงบรรณสรณ์  ชัยกิตติรุ่งเรือง
14. เด็กหญิงลัดดา  โบราณมูน
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กชายชยานันท์  ภาระ
2. เด็กชายธนชัย  จันทรา
3. เด็กหญิงพรชิตา  ประเวระไพ
4. เด็กชายสินสมุทร  นูแป
5. เด็กชายสุรนาท  ตันหยง
 
1. นางสาวแคทรียา  สุขมา
2. นางสาวเกศินี  ศรีสุข
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กชายธนรัฐ  ธีรรัตนชัย
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสราญจิตต์   เทียนทอง
2. นางสาวจรรยา  เรืองโรจนพันธุ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชณิกา  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นางจันทณี  สันติธรรมากร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวปัทมา  จันทรักษา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงไพลิน  รุ่งเสถียร
 
1. นายพัทธดนย์  พลวิริทธ์กูล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงดลยา  หนูรอง
 
1. นายรัฐถวุฒฐิชัย  บัวคำศรี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงสุธานาถ  คำอาษา
 
1. นายพัทธดนย์  พลวิริทธ์กูล
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายจักรายุทธ    อรบุตร
2. เด็กชายฐิตภัทร  ทิพย์นนต์
3. เด็กชายนันทกร    พานแก้ว
4. เด็กชายพสิษฐ์   ฟ้อนฟุ้ง
5. เด็กชายฮะ   เส็ง
6. เด็กชายเตชินท์   ฮกเซ็ง
 
1. นายอภินันท์  อิทธิไกรวัลกุล
2. นายลิิขิต  แคล้วคลาด
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  โฉลกดี
2. เด็กชายพิชิตพร  น้อยประเสริฐ
3. เด็กชายภูธเนศ  จิตสะอาด
4. เด็กชายรณชัย  ปสุธรรม
5. เด็กชายรัชชานนท์  สกุลเถื่อน
6. เด็กชายอรรถพร  ไชยพร
 
1. นายไพรัช  มีพันธ์
2. นายพงศ์สันติ์  ทรงสีสด
3. นางสาวพิมพ์ชฎา  อริยพัทธนันท์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กชายจักรชัย  ศิริเดช
2. เด็กชายธีรศักดิ์  นูแป
3. เด็กชายนิติพล  ศรีคง
4. เด็กชายศิวกร  จตุพรวัฒนชัย
5. เด็กชายสรวิศ  อินตา
6. เด็กชายสัญชัย  ทองปลิว
7. เด็กชายอมล  จงกรด
8. เด็กชายเฉลิมชัย  จุมพล
 
1. นายไพรัช  มีพันธ์
2. นายพงศ์สันติ์  ทรงสีสด
3. นางสาวพิมพ์ชฎา  อริยพัทธนันท์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกมลณัชฐ์  มณีฉาย
2. เด็กหญิงจีรณา  สมงาม
3. เด็กชายชลกร  สุขปั้น
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สันติธรรมากร
5. เด็กชายธนกฤต  วัฒนอุษา
6. เด็กชายปกรณ์  อินสุวรรณ
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์พงษ์
8. เด็กหญิงสิริกร  ลิ้มพิทักษ์ชัย
9. เด็กหญิงสุชานันท์  ติ่งแตง
10. เด็กหญิงสุภัชนี  ถาวรวัฒนเจริญ
 
1. นางสาวนิสากร  ศรัณย์ชล
2. นางสาวณฐมน  อังคะนาวิน
3. นายคมสัน  กัลยารัตน์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงกฤติยา  นันทะ
2. เด็กหญิงชลลดา  บุญดาว
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีปุย
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญจี๊ด
5. เด็กหญิงปุณยภา  มาระพันธุ์
6. เด็กหญิงพรสุดา  เเก้วทอง
7. เด็กหญิงพวงผกา  ลายคำ
8. เด็กหญิงภิตินันท์  โรจน์จิรพัทธ
9. เด็กหญิงวรวรรณ  เปียปาน
10. เด็กหญิงสมิตา  สุขงูเหลือม
 
1. นางนิสากร  ธรรมวิชัย
2. นางสาวสมจิตร  ยิ่งยง
3. นางสาวรจนา  ทองธรรมชาติ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กหญิงมอล  มีอนันต์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  สาธร
3. เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่หมู่
 
1. นางสาวสุวดี  ทบวัน
2. นางพชรพรรณ  สีดำ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงชนิดาพร  กิ่งวิชิต
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทีคำ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รัตนวิมล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เก็ตมะยูร
2. นางสายชล  แจ่มอ้น
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  อินทร์ปฐม
2. เด็กหญิงฐิติพร  บุญมี
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เปลี่ยนผดุง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศุภกังวาน
2. นางไพเราะ  สุธรรม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายชนพงศ์  คำนึงการ
2. เด็กชายภูมิระพีภัทร  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวพรพิมล  เพิ่มพงษ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตะเภาพงษ์
2. เด็กชายคมสันต์  สนิทพิทักษ์สินธุ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หมื่นจำนงค์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายณฤพล  เพ็งหงษ์
2. เด็กชายธนทรัพย์  วงศ์หล้าประสพ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หมื่นจำนงค์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงกันตา  วีระพงษ์
2. เด็กหญิงวีรยาพร  ศรีแก้ว
 
1. นางธัชพรรณ  อัมพิน
2. นางสาวธนิดา  จันหอม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กชายลัทธพงศ์  แสงยิ่ง
2. เด็กชายศุภกร   พิทักษ์วงษ์
 
1. นางสาววิชิตา  สืบทอง
2. นางสาวดำเนิน  ดาศรี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายนราธิป  ดอกหอม
2. เด็กชายภูริพัฒน์  เหรียญคำ
 
1. นางวนัชญา  พรมโชติ
2. นายศรายุทธ  สาลีโภชน์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายศุภกร  บุญธรรม
2. เด็กชายเดชาธร  โพธิ์ทอง
 
1. นายศรายุทธ  สาลีโภชน์
2. นางวนัชญา  พรมโชติ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายธีระภัทร  วันริโก
2. เด็กชายอภิชาต  จอกทอง
 
1. นางสาวกุลชญา  กมลคณาวุฒิ
2. นางศวัสมน  แป้นทิม
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กชายธนาวุฒิ   โกมิน
2. เด็กชายอัครพล   มิ่งโสภา
 
1. นายนัฐพล   บำรุงรส
2. นางสาวรุ่งอรุณ  วิทยาคม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายปรวรรษ  มัตตนาวี
2. เด็กชายภัทรพล  ภัทรวิโรจน์
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  ชลเลิศวรากร
2. นายสงเกตุ  ทองขัด
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับทิม
2. เด็กชายรายณ์บัญฑิต  พึ่งแก้ว
 
1. นายณภัทร  ก่อนกี้
2. นางสาวิตรี  ทองนพคุณ
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. นายธนากร  ชุมฝอย
2. นางสาวภัทราวดี  แซ่กัง
3. นางสาวอลิษา  โฉมวิลัย
 
1. นางสาววิชิตา  สืบทอง
2. นางสาวเด่นนภา  อังกูรธนวัฒน์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายจอมแสง  นาบุญ
2. เด็กชายประดิษฐ์  สินสุพรรณ
3. เด็กชายสิทธิเดช  เขมาวุฆฒ์
 
1. นายปริญญา  สุธรรม
2. นางสาวรจสุคน  ดีประดับ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายนรินทร์  แซ่หมี่
2. เด็กชายอนันตชัย  เข็มแก้ว
3. เด็กชายเกีย  ลี
 
1. นายปริญญา  สุธรรม
2. นางสาวรจสุคน  ดีประดับ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 1. เด็กชายณภัทร  หาญประสิทธิ์สกุล
2. เด็กหญิงณัฐกุลภัทร  ผสมทรัพย์
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ทรายทอก
 
1. นายศราวุธ  ลาภอินทรีย์
2. นางสาวทิพวรรณ  ผสมทรัพย์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. นายธนรัตน์   สุวรรณมา
2. นายธนโชติ   วรรณการ
3. นายวิทวัส   แคล้วคลาด
 
1. นางสาวเด่นนภา  อังกูรธนวัฒน์
2. นางพัชรียา  ทองบัณฑิต
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกนกกร  พจนะแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  แหบสูงเนิน
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุณยไวโรจน์
 
1. นางอัมพวัน   สุวรรณพันธ์
2. นางสาวมินตรา  แดงสว่าง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กหญิงชนัญญา  กระทุ่มทอง
2. เด็กชายรณภูมิ  เกตุงาม
3. เด็กหญิงวริศรา  ฉลอง
 
1. นางรัชเกล้า  พันลึก
2. นายอิทธิพงษ์  วรสายัณห์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงจิรภัทร  พุทธา
2. เด็กหญิงธนัญญา  เจริญศรี
3. เด็กหญิงวิภา  อินจัด
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สวัสดิ์โสภณ
5. เด็กหญิงสิรีธร  ชะลูด
6. เด็กหญิงอริสรา  จันทร์สว่าง
 
1. นายณปวิช  เกติยะ
2. นางสาวนงค์นุช  แสงพารา
3. นางสาวรุ่งศรี  วิเศษ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  พุทธา
2. เด็กหญิงทิพย์วิภา  ชัยประภา
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์   เชยชิด
4. เด็กหญิงพรลภัส  คลังภูเขียว
5. เด็กหญิงสุพัตรา  โคตุรพันธ์
6. เด็กหญิงอรอุมา  พุ่มทรัพย์
 
1. นายณปวิช  เกติยะ
2. นางสาวนงค์นุช  แสงพารา
3. นางสาวรุ่งศรี  วิเศษ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กชายชานนท์  วิชัย
2. เด็กหญิงพนา  วิชัย
3. เด็กชายยุทธวีร์  อาดำ
 
1. นายวิชิต  เหลาทอง
2. นายพลพัต  ชนะชนกุล
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยยาง 1. เด็กหญิงธีรดา  ประสงค์มณีนิล
2. เด็กหญิงวัลลภา  ต๊ะสุ
3. เด็กหญิงวุฒิพร  มีทรัพย์ปรุง
 
1. นางสาวพลอยนภัส  วงษ์เสถียร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ฉากพิมาย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 1. เด็กชายธารา   เกิดดี
2. เด็กหญิงสุพิชญา   พันโท
3. เด็กชายอิทธิพล   สิทธิ์วงศ์
 
1. นางรัญชนา  สีหะนาม
2. นายวรพงศ์  จิวิริยะวัฒน์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 1. เด็กหญิงนุชจรี  นามตรง
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ประมาณ
3. เด็กชายโดมน้อย  โชทร
 
1. นางอนงลักษณ์  สาลีโภชน์
2. นางสาวชญานิศ  ขุนเจริญ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย 1. เด็กชายพิทยา  พายัพ
2. เด็กหญิงศุภมาศ  สำรอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนะ
 
1. นางสดศรี  โสภาพล
2. นางสาวขวัญชนก  สระพุ่ม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กหญิงสรัญญา  จุมจันทร์
2. เด็กชายสิทธิพร  ขูกาว
3. เด็กหญิงอรพินท์  แดงศิริ
 
1. นายวิเชียร  ติระพงษ์
2. นางสาวกาญจนา  แก้วไพรำ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงชนากานต์  เพิ่มผล
2. เด็กหญิงพัชชาพลอย  ทองทับ
3. เด็กหญิงสุนิตรา  เพ็งสุวรรณ
 
1. นางสาวสุนทรี  เตียงกูล
2. นางสาวพิไลวรรณ  สิงห์ทุย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงกัลยา  หงษ์โต
2. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งเจริญ
3. เด็กหญิงอรอุษา  มีกุล
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  สลีอ่อน
2. นางวันเพ็ญ  คูณศรี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สายสุด
2. เด็กหญิงธนพร  กันสุข
3. เด็กหญิงอินทิรา  สุวรรณด้วง
 
1. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
2. นางสาวสุนทรี  เตียงกูล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองเพ็ง
2. เด็กหญิงรัตนา  มงคลสวัสดิ์
3. เด็กชายโสร้จจ์  คงได้
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  สลีอ่อน
2. นางวันเพ็ญ  คูณศรี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงชุติมา  สือเจริญ
2. เด็กหญิงนันทชิน  สีมา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มาหมื่น
 
1. นางกานษ์ดาภรณ์  โยธารักษ์
2. นางทองเปลว  แผลงเดช
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงทิติยา  พวงสิน
2. เด็กชายพิพัฒน์  สมพงษ์พันธุ์
3. เด็กหญิงอาทิติยา  เจริญสุขมั่น
 
1. นางกานษ์ดาภรณ์  โยธารักษ์
2. นางทองเปลว  แผลงเดช
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กหญิงสุทธิดา  อาดำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมานหนับ
3. เด็กชายอองซัน  -
 
1. นางสุพัตรา  ฮ้อเจริญ
2. นางกัญญาพัชร  พรมสี
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายกร  -
2. เด็กหญิงคำหลาว  -
3. เด็กหญิงชญานิศ  สีอ่อน
 
1. นางพชรพรรณ  สีดำ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กชายสัจจา  ทัศนสนวิจารณ์
 
1. นางแสงเดือน  ลุนภูงา
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ยุวนะวนิช
 
1. นายสันทิฏฐ์  ปรีชารัตน์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายธนกร  เพชรชารี
 
1. นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 1. เด็กชายปองภพ  ห้วยคำ
 
1. นางธนัญลักษณ์  ฤาชา
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กชายณัฐวีร์  ขุนประจวบ
2. เด็กชายธวัชชัย  จูมจันทร์
3. เด็กหญิงนันทนา  แซ่เซียว
 
1. นางแสงเดือน  ลุนภูงา
2. นางสุวิมล  เหลืองอ่อน
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายธีระภัทร  ภู่วัฒนกุล
2. เด็กชายวีรภัทร  พิพ่วนนอก
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  หงมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิจการ  ถาวรสาลี
2. นางศศิธร  ถาวรสาลี
 
184 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อึ๊งเทียน
2. เด็กชายวรากร  พรหมลอย
 
1. นางสาวชฎามณี  ป้องอ่อน
2. นายสมพร  ม่วงไหม
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 1. เด็กชายชัยธวัช  สุตะพรม
2. เด็กหญิงมนฑกานต์  จึงเจริญ
 
1. นางสาวชฎามณี  ป้องอ่อน
2. นายสมพร  ม่วงไหม
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงเเพรวา  รินรักษา
 
1. นายสันทิฏฐ์  ปรีชารัตน์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ปานแสงทอง
 
1. นางสมัคร  คนชม
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กหญิงศิริยากร  โตศิริ
 
1. นางสาววิมล  ระจิตดำรงค์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กชายไมตรี  สุขสีดา
 
1. นางสาววิมล  ระจิตดำรงค์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. นายจิรวัฒน์  จุมจันทร์
 
1. นางสุวิมล  เหลืองอ่อน
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำพรมมี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เกตุประทุม
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กชายธนสิน  สุทธิกลม
 
1. นายพิทักษ์  แก้วสืบ
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายดณุพร  นวลไธสง
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายพรชัย  นพรัตน์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  โพธิ์ศักดิ์สกุล
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงภณิดา  ขอสุข
 
1. นางสาวนพมาศ  หมุนลี
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โฉมสอาด
2. เด็กหญิงชิดชนก  สังสีแก้ว
3. เด็กหญิงญาดา  พิณยุไทย
4. เด็กหญิงนิสา  ลีมหาทิม
5. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเกิด
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินเต้
7. เด็กหญิงสุพัตรา  พวงสิน
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
2. นางกานษ์ดาภรณ์  โยธารักษ์
3. นางสุวิมล  กลิ่นประทุม
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแปลงเกต 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลวดี
2. เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  พุทธา
3. เด็กหญิงหทัยพร  นุชนนท์
 
1. นางกฤษชา  จินพละ
2. นางพรทิพย์  ประเสริฐพิชญ์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กชายธนัท  เสือแสง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์วิเชียร
3. เด็กชายสุรยุทธ  พรรค์พิทักษ์
 
1. นางสาวเตือนใจ  สิงห์คำ
2. นางสาวนิตยา  ชุมนุมพร
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กชายพรชัย  หนูเสริม
2. เด็กชายศุภโชค  ชูกาว
3. เด็กชายอดิศร   มีวงศ์วาร
 
1. นางแสงเดือน  ลุนภูงา
2. นางสุวิมล  เหลืองอ่อน
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 1. เด็กหญิงธัญชนก  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายประเสริฐ  กลิ่นโพธิ์
 
1. นางนงเยาว์  ทองงามขำ
2. นางสาวละเอียด  หมีเฟื่อง
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายจันทกร  มงคลพิพัฒน์
2. เด็กชายอนิรุจน์  แถมวิจิตร
 
1. นางสาวกุลชญา  กมลคณาวุฒิ
2. นางสาวสาวิตตรี  หอมหวล
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชญานุตน์  ศรีสุริยสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐธัญ  วิชัยชะนะ
 
1. นางจันทร์จุฬา  วงษ์เสถียร
2. นางสาวพรพิมล  เพิ่มพงษ์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชัยเลิศ
2. เด็กชายทัศนัย  แก้วตา
 
1. นายรัฐถวุฒฐิชัย  บัวคำศรี
2. นายพัทธดนย์  พลวิริทธ์กูล
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายคฑาวุธ  พวงมาลัย
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  พิมพ์เงิน
 
1. นางสาวสุทธยา  สายเพ็ชร์
2. นางสาวนิตยา  สาขาคำ
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 1. เด็กชายชินวัตร  ศรียา
2. เด็กชายภาคีนัย  โยธินสิริทอง
3. เด็กชายวายุ  ซิมทอง
 
1. นางสาวสิริวรางค์  ดียิ่ง
2. นางสาวสุรีรัตน์  โรจน์รุ่งศศิธร