หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางแก้วตา เข้มแข็งโรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นายทวีศิลป์ พรหมศิลป์โรงเรียนบ้านเจ็ดเนินกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ญาติเสมอโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายณัฐพล ชื่นบานโรงเรียนวัดเกาะลอยประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ประเสริฐกุลโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ขมสนิทโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฐพนธ์ ชื่นบานโรงเรียนวัดเกาะลอยประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ประเสริฐกุลโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ขมสนิทโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์โรงเรียนวัดเนินสักประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล มังคลาดโรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
3. นางสาวปาณญดา ตั้งรุจวัฒนาโรงเรียนวัดหนองกะขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางนาถลดา ใจเย็นโรงเรียนวัดอัมพวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ตันติกุลโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์วันครู (๒๕๐๐)กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา วรรณชัยโรงเรียนบ้านขุนชำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางนาถลดา ใจเย็นโรงเรียนวัดอัมพวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ตันติกุลโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์วันครู (๒๕๐๐)กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา วรรณชัยโรงเรียนบ้านขุนชำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายสุดแสง หมื่นรามโรงเรียนวัดหัวถนนประธานกรรมการ
2. นางชนรดี เจริญรุ่งวณิชโรงเรียนบ้านคลองกุ่มกรรมการ
3. นางพจนีย์ กระยอมโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายสุดแสง หมื่นรามโรงเรียนวัดหัวถนนประธานกรรมการ
2. นางชนรดี เจริญรุ่งวณิชโรงเรียนบ้านคลองกุ่มกรรมการ
3. นางพจนีย์ กระยอมโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายโกศล มิตรพระพันธ์โรงเรียนบ้านเจ็ดเนินประธานกรรมการ
2. นางโสรส พุทธรักษา โรงเรียนวัดกลางคลองหลวงกรรมการ
3. นางภาขวัญ สุดสงวนโรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรอมร แก้วรุณคำโรงเรียนวัดบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน จรูญผลโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมกรรมการ
3. นางสมจิต ธีระศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอมร แก้วรุณคำโรงเรียนวัดบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน จรูญผลโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมกรรมการ
3. นางสมจิต ธีระศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายนิพนธ์ อนันตชาติโรงเรียนบ้านหนองยายหมาดประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ชัยปฏิวัติ โรงเรียนวัดบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสุจิตรา นามจิตรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้าประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ ท้วมชุมพรโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ขานน้ำคำโรงเรียนบ้านทับร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้าประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ ท้วมชุมพรโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ขานน้ำคำโรงเรียนบ้านทับร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายขจร ไต่ทันโรงเรียนบ้านไร่เสธ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ กระภูชัยโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางสมใจ หนูยงค์โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายขจร ไต่ทันโรงเรียนบ้านไร่เสธ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ กระภูชัยโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางสมใจ หนูยงค์โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวีระกานท์ ศรีสมัยโรงเรียนวัดท่าบุญมีประธานกรรมการ
2. นางลออทิพย์ สนธิอัชชรา โรงเรียนบ้านแปลงกระถินกรรมการ
3. นางสาวพิมพิไล ปวงรัตน์โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวณิชาภัทร ประทุมทอง โรงเรียนบ้านตลาดเนินหินกรรมการ
5. นางสาวรัตน์รวี ปินะถาโรงเรียนบ้านคลองโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุพิมพ์พร โยมคูเวียงโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมประธานกรรมการ
2. นายจิรชาติ รัชตทวีวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นางสาวธนพร ศรีอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นางสาวกุลนันท์ กลิ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านทับร้างกรรมการ
5. นางสาวรจนา อุทัยชะวังโรงเรียนวัดศรีประชารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพิมพ์พร โยมคูเวียงโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมประธานกรรมการ
2. นายจิรชาติ รัชตทวีวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นางสาวธนพร ศรีอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นางสาวรจนา อุทัยชะวังโรงเรียนวัดศรีประชาราม กรรมการ
5. นางสาวกุลนันท์ กลิ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านทับร้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ อำพินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยตากด้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา สุขสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองขยาดกรรมการ
3. นายวิชิต เหลาทองโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
4. นางวรรณา สุวรรณพาชี โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ อำพินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยตากด้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา สุขสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองขยาดกรรมการ
3. นายวิชิต เหลาทองโรงเรียนบ้านบึงตะกู กรรมการ
4. นางวรรณา สุวรรณพาชี โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ โรงเรียนวัดแปลงเกต ประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรมยา โพธิ์รินทร์โรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี จิตจันทร์ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ กรรมการ
4. นางนิตยา วรเพียรกิตติคุณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ โรงเรียนวัดแปลงเกตประธานกรรมการ
2. นายภิรมยา โพธิ์รินทร์โรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี จิตจันทร์โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางนิตยา วรเพียรกิตติคุณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายเมธา ภูมิเขต โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ นามบุตรโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง กรรมการ
3. นางสาวพลอยนภัส วงษ์เสถียรโรงเรียนวัดห้วยยาง กรรมการ
4. นางสาววรรณวิมล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้ากรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ สมสาย โรงเรียนวัดแก้วศิลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเมธา ภูมิเขตโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ นามบุตรโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง กรรมการ
3. นางสาววรรณวิมล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้ากรรมการ
4. นางสาวพลอยนภัส วงษ์เสถียรโรงเรียนวัดห้วยยาง กรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ สมสาย โรงเรียนวัดแก้วศิลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายชาญชัย ส่องสว่างโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวระพีพรรณ ศรีมงคลโรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ทาจิตรโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง กรรมการ
4. นางสาวหทัยวัลย์ คุ้มภัยโรงเรียนบ้านโค้งประดู่กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ พรมรักษ์โรงเรียนวัดเนินตามากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ หรือเมืองเดิมโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ชมเชยโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางสาวสรียา อยู่เย็นโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้ากรรมการ
4. นางวัชรี เรืองขำ โรงเรียนบ้านทับร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ หรือเมืองเดิมโรงเรียนวัดทุ่งเหียงประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ชมเชย โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางสาวสรียา อยู่เย็นโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้ากรรมการ
4. นางวัชรี เรืองขำโรงเรียนบ้านทับร้างกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุขโรงเรียนอนุบาลบ่อทองประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุขโรงเรียนอนุบาลบ่อทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุกูล ชื่นชม โรงเรียนบ้านทับร้างกรรมการ
4. นางสาวศิวพร นววงศานันต์ โรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุขโรงเรียนอนุบาลบ่อทองประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุขโรงเรียนอนุบาลบ่อทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุกูล ชื่นชม โรงเรียนบ้านทับร้างกรรมการ
4. นางสาวศิวพร นววงศานันต์ โรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวิฑูรย์ หนูขาวโรงเรียนบ้านย่านซื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางสาวโชติมา ถวิลกิจโรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ หนูขาวโรงเรียนบ้านย่านซื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางสาวโชติมา ถวิลกิจโรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายกรกิจ เจริญสุข โรงเรียนบ้านแปลงกระถินประธานกรรมการ
2. นายปรีดา งามโขนงโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการ
3. นางไพริน บุญกะยะโรงเรียนวัดศรีประชารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด บุตรสนมโรงเรียนวัดกลางคลองหลวงประธานกรรมการ
2. นายปรีดา งามโขนงโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการ
3. นางไพริน บุญกะยะ โรงเรียนวัดศรีประชารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายทิวา พุทธรักษาโรงเรียนวัดป่าแก้วประธานกรรมการ
2. นายปรีดา เกียงขวาโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการ
3. นางเกื้อกูล แสงอำนาจเจริญ โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายทิวา พุทธรักษาโรงเรียนวัดป่าแก้วประธานกรรมการ
2. นายปรีดา เกียงขวาโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการ
3. นางเกื้อกูล แสงอำนาจเจริญ โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายรัษฎากร มีมากโรงเรียนวัดโป่งปากดงประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานิศ ขุนเจริญโรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์กรรมการ
3. นางพิมพ์ชนก ทุมชาติโรงเรียนวัดศรีประชารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายรัษฎากร มีมากโรงเรียนวัดโป่งปากดงประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานิศ ขุนเจริญโรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์กรรมการ
3. นางพิมพ์ชนก ทุมชาติโรงเรียนวัดศรีประชารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ จิตต์สว่าง โรงเรียนบ้านเขาวังแก้วประธานกรรมการ
2. นายประกอบ พีธรากร โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นายอามร มุตวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุริยันต์ แก้วมาลา โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วประธานกรรมการ
2. นายสวรรค์ สรวยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านบางแสมกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จาริพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมชาย วีระศิลป์ โรงเรียนวัดแหลมแคประธานกรรมการ
2. นายชัยสวัสดิ์ กุลกั้ง โรงเรียนวัดป่าแก้วกรรมการ
3. นายวุฒิไกร หนองข่า โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายภราดร พวงดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตย์ธิดา จันดาสงค์ บ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นายสายชล บุญชู โรงเรียนวัดหนองกาน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายภราดร พวงดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตย์ธิดา จันดาสงค์ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นายสายชล บุญชู โรงเรียนวัดหนองกาน้ำกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายขจร ไต่ทันโรงเรียนบ้านไร่เสธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐดาภรณ์ ธรรมะโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางสาวศรัลยา อนันต์สารโสภณโรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายขจร ไต่ทันโรงเรียนบ้านไร่เสธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐดาภรณ์ ธรรมะอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางสาวศรัลยา อนันต์สารโสภณวัดแหลมแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายขจร ไต่ทันโรงเรียนบ้านไร่เสธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐดาภรณ์ ธรรมะอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางสาวศรัลยา อนันต์สารโสภณโรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณัฐนนท์ สุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองขยาดประธานกรรมการ
2. นางชัญญา สละจิตตาวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
3. นางสาวนิภาพรรณ์ นิวรณ์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธนู วุฒิเกียรติไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองกำน้ำประธานกรรมการ
2. นางดารณี สุขสำราญโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
3. นายพินิจ ดวงแสดโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนู วุฒิเกียรติไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองกำน้ำประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ดวงแสดโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางดารณี สุขสำราญโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ สาลีโภชน์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นายณรงค์ ชุ่มเสนาโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ สาลีโภชน์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นายณรงค์ ชุ่มเสนาโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางพัชนี ทองแก้วโรงเรียนวัดบ้านเก่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร อสิพงษ์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางนิสากร ธรรมวิชัยโรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางพัชนี ทองแก้วโรงเรียนวัดบ้านเก่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร อสิพงษ์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางนิสากร ธรรมวิชัยโรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมชาย วีระศิลป์โรงเรียนวัดแหลมแคประธานกรรมการ
2. นางวาสนา วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการ
3. นางสาวบุญปารถนา มาลาทองโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายภราดร พวงดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา42ประธานกรรมการ
2. นายกมลชัย อินต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยตากด้ายกรรมการ
3. นางสาวฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภราดร พวงดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา42ประธานกรรมการ
2. นายกมลชัย อินต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยตากด้ายกรรมการ
3. นางสาวฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเฉลา ระโหฐานโรงเรียนบ้านทับร้างประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ติ่งแตงโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการ
3. นางสาววิมล ชูกาวโรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวีโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อัศฤกษ์โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นางศรีไพ ต่วนภูษาโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวีโรงเรียนวัดทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อัศฤกษ์โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นางศรีไพ ต่วนภูษาโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายธนาเสฎฐ์ ชัชวาธิติวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ศิวะวรเวทโรงเรียนวัดแปลงเกตุกรรมการ
3. นางสาวรัฐดาภรณ์ ธรรมะโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นางสุนิษา แสงหิรัญโรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายธนาเสฎฐ์ ชัชวาธิติวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ศิวะวรเวทโรงเรียนวัดแปลงเกตุกรรมการ
3. นางสาวรัฐดาภรณ์ ธรรมะโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นางสุนิษา แสงหิรัญโรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ตระกูลมารีย์ โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนารามประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ อิทธิไกรวัลกุล โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นายทินกร เหลาสิงห์โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ตระกูลมารีย์ โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนารามประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ อิทธิไกรวัลกุล โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นายทินกร เหลาสิงห์โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเกษมศานต์ อาปะโม โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นายประภาส เลี้ยงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางพงศ์ภักดิ์ ทิพยวันทน์โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเกษมศานต์ อาปะโม โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นายประภาส เลี้ยงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางพงศ์ภักดิ์ ทิพยวันทน์โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายชัยโรจน์ หนูขาวโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ปรีดากรณ์โรงเรียนวัดบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสาวสุรีภรณ นันทพานิช โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
4. นางสาวชนารัตน์ คำลือ โรงเรียนบ้านเขาวังแก้วกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ กังวานพณิชย์ โรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายชัยโรจน์ หนูขาวโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ปรีดากรณ์โรงเรียนวัดบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสาวสุรีภรณ นันทพานิช โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
4. นางสาวชนารัตน์ คำลือ โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ กังวานพณิชย์ โรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยโรจน์ หนูขาวโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ปรีดากรณ์โรงเรียนวัดบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสาวสุรีภรณ นันทพานิช โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
4. นางสาวชนารัตน์ คำลือ โรงเรียนบ้านเขาวังแก้วกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ กังวานพณิชย์ โรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบัวรุ่ง วิโนทพรรษ์ โรงเรียนบ้านเนิน ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีพร ศรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา ออละอ่อน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
4. นางจิรญาภา ประกาฬรัตน์ โรงเรียนวัดโป่งตามุข กรรมการ
5. นางจิราพัชร เที่ยงตรง โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายบัวรุ่ง วิโนทพรรษ์ โรงเรียนบ้านเนิน ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีพร ศรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา ออละอ่อน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
4. นางจิรญาภา ประกาฬรัตน์ โรงเรียนวัดโป่งตามุข กรรมการ
5. นางจิราพัชร เที่ยงตรง โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบัวรุ่ง วิโนทพรรษ์ โรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีพร ศรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา ออละอ่อน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
4. นางจิรญาภา ประกาฬรัตน์ โรงเรียนวัดโป่งตามุข กรรมการ
5. นางจิราพัชร เที่ยงตรง โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัน สุขม่วง โรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สกุลสุทธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ละม่อม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
4. นางจิราพันธ์ พีธรากร โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ สินธุภูมิ โรงเรียนบ้านเนิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสัน สุขม่วง โรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สกุลสุทธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ละม่อม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
4. นางจิราพันธ์ พีธรากร โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ สินธุภูมิ โรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศุภชัย คงมนต์ โรงเรียนวัดหนองแช่แว่นประธานกรรมการ
2. นางสาววัญญา เปลี่ยนพิพัฒน์ โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
3. นางพัชรพรรณ สีดำ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหินกรรมการ
4. นางวรรณา ทองปาน โรงเรียนวัดพานทองกรรมการ
5. นางสุกัลยา สอนจันทร์ โรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายศุภชัย คงมนต์ โรงเรียนวัดหนองแช่แว่นประธานกรรมการ
2. นางสาววัญญา เปลี่ยนพิพัฒน์ โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
3. นางพัชรพรรณ สีดำ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหินกรรมการ
4. นางวรรณา ทองปาน โรงเรียนวัดพานทองกรรมการ
5. นางสุกัลยา สอนจันทร์ โรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย คงมนต์ โรงเรียนวัดหนองแช่แว่นประธานกรรมการ
2. นางสาววัญญา เปลี่ยนพิพัฒน์ โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
3. นางพัชรพรรณ สีดำ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหินกรรมการ
4. นางวรรณา ทองปาน โรงเรียนวัดพานทองกรรมการ
5. นางสุกัลยา สอนจันทร์ โรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสัน สุขม่วง โรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สกุลสุทธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ละม่อม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
4. นางจิราพันธ์ พีธรากร โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ สินธุภูมิ โรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมชัย จินดาอินทร์ โรงเรียนบ้านแปลงประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร จ้อยลี โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
3. นางมนัสนันท์ ทองสว่าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒กรรมการ
4. นางสาวนภาพร ต่วนภูษา โรงเรียนวัดโคกเพลาะกรรมการ
5. นางสาวกัลญชุฎา ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมชัย จินดาอินทร์ โรงเรียนบ้านแปลงประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร จ้อยลี โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
3. นางมนัสนันท์ ทองสว่าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒กรรมการ
4. นางสาวนภาพร ต่วนภูษา โรงเรียนวัดโคกเพลาะกรรมการ
5. นางสาวกัลฐชุฎา ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายสมชัย จินดาอินทร์ โรงเรียนบ้านแปลงประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร จ้อยลี โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
3. นางมนัสนันท์ ทองสว่าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒กรรมการ
4. นางสาวนภาพร ต่วนภูษา โรงเรียนวัดโคกเพลาะกรรมการ
5. นางสาวกัลฐชุฎา ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนนิรมย์ ธรรมชาติประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกู ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ เข้มแข็ง โรงเรียนวัดทุ่งเหียง กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไพรัช หนูยงค์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายหนึ่ง ชนะทะเล โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ กระทงยาม โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
4. นายปวริศร์ โปกุล โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
5. นางสาวธนกร มหัทธนะกุลชัย โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายไพรัช หนูยงค์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายหนึ่ง ชนะทะเล โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) กรรมการ
4. นายปวริศร์ โปกุล โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
5. นางสาวธนกร มหัทธนะกุลชัย โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายไพรัช หนูยงค์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายหนึ่ง ชนะทะเล โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) กรรมการ
4. นายปวริศร์ โปกุล โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
5. นางสาวธนกร มหัทธนะกุลชัย โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชุติเดช สุขรัตน์สกุล โรงเรียนวัดเซิดสำราญประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิล โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงกรรมการ
3. นางอรอนงค์ นิ่มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นางสุนันท์ วินิจสกุลไทย โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
5. นางลักษิกา สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชุติเดช สุขรัตน์สกุล โรงเรียนวัดเซิดสำราญประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิล โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงกรรมการ
3. นางอรอนงค์ นิ่มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นางสุนันท์ วินิจสกุลไทย โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
5. นางลักษิกา สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชุติเดช สุขรัตน์สกุล โรงเรียนวัดเซิดสำราญประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิล โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงกรรมการ
3. นางอรอนงค์ นิ่มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นางสุนันท์ วินิจสกุลไทย โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
5. นางลักษิกา สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชุติเดช สุขรัตน์สกุล โรงเรียนวัดเซิดสำราญประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิล โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงกรรมการ
3. นางอรอนงค์ นิ่มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นางสุนันท์ วินิจสกุลไทย โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
5. นางลักษิกา สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวอุษา ใช้เฮ็ง โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณราย ใจกว้าง โรงเรียนวัดแปลงเกตกรรมการ
3. นางลัดดา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นางดวงกมล อุดมผล โรงเรียนวัดเนินสักกรรมการ
5. นางธนพร ไต่ทัน โรงเรียนวัดนาวังหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษา ใช้เฮ็ง โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณราย ใจกว้างโรงเรียนวััดแปลงเกตกรรมการ
3. นางลัดดา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นางดวงกมล อุดมผลโรงเรียนวัดเนินสักกรรมการ
5. นางธนพร ไต่ทันโรงเรียนวัดนาวังหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวอุษา ใช้เฮ็ง โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณราย ใจกว้างโรงเรียนวัดแปลงเกตกรรมการ
3. นางลัดดา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นางดวงกมล อุดมผลโรงเรียนวัดเนินสักกรรมการ
5. นางธนพร ไต่ทันโรงเรียนวัดนาวังหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอุษา ใช้เฮ็ง โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณราย ใจกว้างโรงเรียนวัดแปลงเกตกรรมการ
3. นางดวงกมล อุดมผลโรงเรียนวัดเนินสักกรรมการ
4. นางลัดดา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
5. นางธนพร ใต่ทันโรงเรียนวัดนาวังหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโกศล มิตรพระพันธ์ โรงเรียนบ้านเจ็ดเนินประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ สินสมใจ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. นายพลพัต ชนะชนกุล โรงเรียนบ้านบึงตะกู กรรมการ
4. นางสาวพันธิภา รัตน์ประโคน โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง กรรมการ
5. นางสุรีพร มงคลธนวัฒน์ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโกศล มิตรพระพันธ์ โรงเรียนบ้านเจ็ดเนินประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ สินสมใจโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์ โฮเม โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีกรรมการ
4. นางสาวพันธิภา รัตน์ประโคนโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นางสุรีพร มงคลธนวัฒน์โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโกศล มิตรพระพันธ์ โรงเรียนบ้านเจ็ดเนินประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ สินสมใจโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์ โฮเม โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีกรรมการ
4. นางสาวพันธิภา รัตน์ประโคนโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นางสุรีพร มงคลธนวัฒน์โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโกศล มิตรพระพันธ์ โรงเรียนบ้านเจ็ดเนินประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ สินสมใจโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์ โฮเม โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีกรรมการ
4. นางสาวพันธิภา รัตน์ประโคนโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นางสุรีพร มงคลธนวัฒน์โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางปราณี หนูขาว โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม ประธานกรรมการ
2. นายพีรณัฏฐ์ ปัญจศิริเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นายครรชิต ก้อนพรหม โรงเรียนวัดหนองกะขะกรรมการ
4. นางสาวนัฐยา สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นางพจนินทร์ อ้นถาวรโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางปราณี หนูขาว โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม ประธานกรรมการ
2. นายพีรณัฏฐ์ ปัญจศิริเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นายครรชิต ก้อนพรหม โรงเรียนวัดหนองกะขะกรรมการ
4. นางสาวนัฐยา สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นางพจนินทร์ อ้นถาวรโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางปราณี หนูขาว โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม ประธานกรรมการ
2. นายพีรณัฏฐ์ ปัญจศิริเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นายครรชิต ก้อนพรหม โรงเรียนวัดหนองกะขะกรรมการ
4. นางสาวนัฐยา สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นางพจนินทร์ อ้นถาวรโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางปราณี หนูขาว โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม ประธานกรรมการ
2. นายพีรณัฏฐ์ ปัญจศิริเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นายครรชิต ก้อนพรหม โรงเรียนวัดหนองกะขะกรรมการ
4. นางสาวนัฐยา สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นางพจนินทร์ อ้นถาวรโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายไพรัช หนูยงค์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายหนึ่ง ชนะทะเล โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ กระทงยาม โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
4. นายปวริศร์ โปกุล โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
5. นายธนกร มหัทธนะกุลชัย โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายไพรัช หนูยงค์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายหนึ่ง ชนะทะเล โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ กระทงยาม โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
4. นายปวริศร์ โปกุล โรงเรียนวัดนากระรอก กรรมการ
5. นายธนกร มหัทธนะกุลชัย โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพรัช หนูยงค์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายหนึ่ง ชนะทะเล โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ กระทงยาม โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
4. นายปวริศร์ โปกุล โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
5. นายธนกร มหัทธนะกุลชัย โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางแก้วตา เข้มแข็ง โรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตร โรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางรจน์สนัน มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นางสุมณฑา ทองปน โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญืงพนอจันทร์ วาสทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางแก้วตา เข้มแข็ง โรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตร โรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางรจน์สนัน มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นางสุมณฑา ทองปน โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญืงพนอจันทร์ วาสทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางแก้วตา เข้มแข็ง โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตร โรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางรจน์สนัน มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นางสุมณฑา ทองปน โรงเรียนสุมณฑา ทองปน กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางแก้วตา เข้มแข็ง โรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตร โรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางรจน์สนัน มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นางสุมณฑา ทองปน โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางแก้วตา เข้มแข็ง โรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตร โรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางรจน์สนัน มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นางสุมณฑา ทองปน โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางแก้วตา เข้มแข็ง โรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตร โรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางรจน์สนัน มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นางสุมณฑา ทองปน โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางแก้วตา เข้มแข็ง โรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตร โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น กรรมการ
3. นางรจน์สนัน มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นางสุมณฑา ทองปน โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางแก้วตา เข้มแข็ง โรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตร โรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางรจน์สนัน มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นางสุมณฑา ทองปน โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายชาติชาย จันทร์ศรี โรงเรียนวัดพานทองประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สีม่วง อนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นายอาณัติ จันทร์เทศโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายชาติชาย จันทร์ศรี โรงเรียนวัดพานทองประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สีม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นายอาณัติ จันทร์เทศโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ วิถีธรรม โรงเรียนบุญญวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissLin Ying โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวแรมจันทร์ พรเมือง โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
4. นายบุญญฤทธิ์ จันทร์เขียว โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
5. นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรม โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางพิมล โชติธนอธิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
7. นางสาวปัทมา จันทรักษา โรงเรียนบ้านคลองมือไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ วิถีธรรม โรงเรียนบุญญวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissLin Ying โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวแรมจันทร์ พรเมือง โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
4. นายบุญญฤทธิ์ จันทร์เขียว โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
5. นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรม โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางพิมล โชติธนอธิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
7. นางสาวปัทมา จันทรักษา โรงเรียนบ้านคลองมือไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ วิถีธรรม โรงเรียนบุญญวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissLin Ying โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวแรมจันทร์ พรเมือง โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
4. นายบุญญฤทธิ์ จันทร์เขียว โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
5. นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรม โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางพิมล โชติธนอธิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
7. นางสาวปัทมา จันทรักษา โรงเรียนบ้านคลองมือไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ วิถีธรรม โรงเรียนบุญญวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissLin Ying โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวแรมจันทร์ พรเมือง โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
4. นายบุญญฤทธิ์ จันทร์เขียว โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
5. นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรม โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางพิมล โชติธนอธิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
7. นางสาวปัทมา จันทรักษา โรงเรียนบ้านคลองมือไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ วิถีธรรม โรงเรียนบุญญวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissLin Ying โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวแรมจันทร์ พรเมือง โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
4. นายบุญญฤทธิ์ จันทร์เขียว โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
5. นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรม โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางพิมล โชติธนอธิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
7. นางสาวปัทมา จันทรักษา โรงเรียนบ้านคลองมือไทรกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ โรงเรียนวัดนากระรอกประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ธรรมสุจริตโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ สังข์มณีโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
4. นายชัชวาล รุจิวงษ์สิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ วุติหาสะ โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.นิธิ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ หาญประสิทธิ์ โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพจนา รัตนรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นางศิริพร ทาทราย โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์กรรมการ
5. นายสราวุธ ทวีธิติมา โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพาไชย โชติพันธุ์โสภณโรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.นิธิ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดบ้านงิ้วกรรมการ
3. นายมานพ ไกวัลสกุลโรงเรียนวัดศรีประชารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายปริญญา สุธรรมโรงเรียนบ้านตลาดเนินหินประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายปริญญา สุธรรม โรงเรียนบ้านตลาดเนินหินประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ โรงเรียนวัดนากระรอกประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ทองธรรมชาติโรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
3. นางสาวสมจิต ยืนยงโรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุรพล อ้นถาวรโรงเรียนวัดห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางภีรนันท์ตรา ไชยณรงค์ โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสาวมาลัย พิมลาโรงเรียนบ้านสระนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรพล อ้นถาวรโรงเรียนวัดห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางภีรนันท์ตรา ไชยณรงค์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสาวมาลัย พิมลาโรงเรียนบ้านสระนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุพล อิ่มสุวรรณโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นายสราญจิตต์ เทียนทองโรงเรียนวัดป่าแก้วกรรมการ
3. นางเสาวรัก วงษ์แ้ก้วโรงเรียนบ้านน้ำซับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุพล อิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นางสราญจิตต์ เทียนทอง โรงเรียนวัดป่าแก้วกรรมการ
3. นางเสาวรัก วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านน้ำซับกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายทรงวุฒิ แน่นหนา โรงเรียนวัดศรีประชารามประธานกรรมการ
2. นายเกรียงเดช กนกบัญชร โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
3. นางสาวฐิพากาญษ์ โยธารักษ์ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้ากรรมการ
4. นางสาวสุภาดา สาคเรศ โรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นางสาวอติพร รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านไร่เสธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายณภัทร ก่อนกี้ โรงเรียนวัดหนองสังข์กรรมการ
3. นายศรัณยู เจริญสุข โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
4. นางสาวจิตรา ละมัย โรงเรียนวัดบ้านกลางกรรมการ
5. นางสาวนันทกา สนิทใจรักษ์ โรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
6. นางสาวสุธาทิพย์ ควรนาม โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
7. นางอโณทัย ภูมิเขต โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ยางเอน โรงเรียนวัดเนินตามากประธานกรรมการ
2. นางสาวศริญญา เบ้าภาระ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นางสาววิชิตา สืบทองโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
4. นางสาวกุลชญา กมลธนาวุฒิโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
5. นางสาวสายใจ ปรีดา โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายณภัทร ก่อนกี้ โรงเรียนวัดหนองสังข์กรรมการ
3. นายศรัณยู เจริญสุข โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
4. นางสาวจิตรา ละมัย โรงเรียนวัดบ้านกลางกรรมการ
5. นางสาวนันทกา สนิทใจรักษ์ โรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
6. นางสาวสุธาทิพย์ ควรนาม โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
7. นางสาวอโณทัย ภูมิเขต โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายณภัทร ก่อนกี้ โรงเรียนวัดหนองสังข์กรรมการ
3. นายศรัณยู เจริญสุข โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
4. นางสาวจิตรา ละมัย โรงเรียนวัดบ้านกลางกรรมการ
5. นางสาวนันทกา สนิทใจรักษ์ โรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
6. นางสาวสุธาทิพย์ ควรนาม โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
7. นางอโณทัย ภูมิเขต โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ยางเอน โรงเรียนวัดเนินตามากประธานกรรมการ
2. นางสาวศริญญา เบ้าภาระ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นางสาววิชิตา สืบทองโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
4. นางสาวกุลชญา กมลธนาวุฒิโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
5. นางสาวสายใจ ปรีดา โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ยางเอน โรงเรียนวัดเนินตามากประธานกรรมการ
2. นางสาวศริญญา เบ้าภาระ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นางสาววิชิตา สืบทองโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
4. นางสาวกุลชญา กมลธนาวุฒิโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
5. นางสาวสายใจ ปรีดา โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฒิ แน่นหนา โรงเรียนวัดศรีประชารามประธานกรรมการ
2. นายเกรียงเดช กนกบัญชร โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
3. นางสาวฐิพากาญษ์ โยธารักษ์ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้ากรรมการ
4. นางสาวสุภาดา สาคเรศ โรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
5. นางสาวอติพร รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านไร่เสธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายณภัทร ก่อนกี้ โรงเรียนวัดหนองสังข์กรรมการ
3. นายศรัณยู เจริญสุข โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
4. นางสาวจิตรา ละมัย โรงเรียนวัดบ้านกลางกรรมการ
5. นางสาวนันทกา สนิทใจรักษ์ โรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
6. นางสาวสุธาทิพย์ ควรนาม โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
7. นายอโณทัย ภูมิเขต โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายณภัทร ก่อนกี้ โรงเรียนวัดหนองสังข์กรรมการ
3. นายศรัณยู เจริญสุข โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
4. นางสาวจิตรา ละมัย โรงเรียนวัดบ้านกลางกรรมการ
5. นางสาว นันทกา สนิทใจรักษ์ โรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
6. นายสุธาทิพย์ ควรนาม โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
7. นางอโณทัย ภูมิเขต โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายณภัทร ก่อนกี้ โรงเรียนวัดหนองสังข์กรรมการ
3. นายศรัณยู เจริญสุข โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
4. นางสาวจิตรา ละมัย โรงเรียนวัดบ้านกลางกรรมการ
5. นางสาวนันทกา สนิทใจรักษ์ โรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
6. นางสาวสุธาทิพย์ ควรนาม โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
7. นางอโณทัย ภูมิเขต โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายณภัทร ก่อนกี้ โรงเรียนวัดหนองสังข์กรรมการ
3. นายศรัณยู เจริญสุข โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
4. นางสาวจิตรา ละมัย โรงเรียนวัดบ้านกลางกรรมการ
5. นางสาวนันทกา สนิทใจรักษ์ โรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
6. นางสาวสุธาทิพย์ ควรนาม โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
7. นางสาวอโณทัย ภูมิเขต โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายปริญญา สุธรรม โรงเรียนบ้านตลาดเนินหินประธานกรรมการ
2. นายดาวุด หวังแจ่ม โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสงเกตุ ทองขัด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายปริญญา สุธรรม โรงเรียนบ้านตลาดเนินหินประธานกรรมการ
2. นายดาวุด หวังแจ่ม โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสงเกตุ ทองขัด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายปริญญา สุธรรม โรงเรียนบ้านตลาดเนินหินประธานกรรมการ
2. นายดาวุด หวังแจ่ม โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสงเกตุ ทองขัด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสัมพันธ์ จินดาเพชร โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบนกรรมการ
3. นายสุธี อัมพรศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ จินดาเพชร โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบนกรรมการ
3. นายสุธี อัมพรศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายภูวิศ แก้วสีขาวโรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสีดาวรรณ ขูดแก้วโรงเรียนบ้านแปลงกรรมการ
3. นางนพพร ธาราดลโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายภูวิศ แก้วสีขาวโรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสีดาวรรณ ขูดแก้วโรงเรียนบ้านแปลงกรรมการ
3. นางนพพร ธาราดลโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ พระธรรมช่วย โรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน ผลเจริญโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางกรองจิตต์ ปรีดากรณ์ โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ พระธรรมช่วย โรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน ผลเจริญโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางกรองจิตต์ ปรีดากรณ์ โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสนิท คงภักดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุประธานกรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ องอาจโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวสีดา คงคำโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสนิท คงภักดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุประธานกรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ องอาจโรงเรียนสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวสีดา คงคำโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวินัย อ่อนสร้อยโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม รักสวนโรงเรียนบ้านไร่เสธ์กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเจ็ดเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวินัย อ่อนสร้อยโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม รักสวนโรงเรียนบ้านไร่เสธ์กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเจ็ดเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน์ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ประธานกรรมการ
2. นางอรนุช ยืนยงโรงเรียนวัดแก้วศิลารามกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี เตียงกูลโรงเรียนวัดศรีประชารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน์ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ประธานกรรมการ
2. นางอรนุช ยืนยงโรงเรียนวัดแก้วศิลารามกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี เตียงกูลโรงเรียนวัดศรีประชารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายฉลอม แผลงเดชโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางกานษ์ดาภรณ์ โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
3. นางสดศรี โสภาพลโรงเรียนบ้านห้วยดากด้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายฉลอม แผลงเดชโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางกานษ์ดาภรณ์ โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
3. นางสดศรี โสภาพลโรงเรียนบ้านห้วยดากด้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวิมล สุขจิตรโรงเรียนวัดหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ เหล่ามหาเมฆโรงเรียนวัดสำเภาทองกรรมการ
3. นางณัฏฐาชล ธนัชชาอธิวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล สุขจิตรโรงเรียนวัดหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ เหล่ามหาเมฆโรงเรียนวัดสำเภาทองกรรมการ
3. นางณัฏฐาชล ธนัชชาอธิวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวธีราพร อนะมานโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา เจียมจุ้ยโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ คูณศรีโรงเรียนวัสุวรรณารัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธีราพร อนะมานโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา เจียมจุ้ยโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ คูณศรีโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวอุษา ใช้เฮ็งโรงเรียนบ้านบ่อกวางทองประธานกรรมการ
2. นางสาวภรัณญา เพ่งพินิจโรงเรียนบ้านหนองขยาดกรรมการ
3. นางวนิดา ขาวเครือโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวกฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ประพันธ์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
3. นางดวงหทัย สอนฮั้วโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมนึก เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดโคกเพลาะประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ตุงคะแสนโรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ เลิศจาตุพัฒน์โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดโคกเพลาะประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ตุงคะเสนโรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ เลิศจาตุพัฒน์โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมนึก เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดโคกเพลาะประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ตุงคะแสนโรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ เลิศจาตุพัฒน์โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรรยา เกตุพันธุ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.2ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ตุงคะเสนโรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ เลิศจาตุพัฒน์โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสมนึก เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดโคกเพลาะประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ตุงคะแสนโรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ เลิศจาตุพัฒน์โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดโคกเพลาะประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ตุงคะแสนโรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ เลิศจาตุพัฒน์โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจำนงค์ มิ่งเจริญโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงประธานกรรมการ
2. นายสันทิฏฐ์ ปรีชารัตน์โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ สิงห์คำโรงเรียนวัดป่าแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจำนงค์ มิ่งเจริญโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงประธานกรรมการ
2. นายสันทิฏฐ์ ปรีชารัตน์ โรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ สิงห์คำ โรงเรียนวัดป่าแก้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมนัส สกุลสุทธิวัฒน์โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งดาว เป็งคำมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นางศิวพร ขุนภักดีโรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมนัส สกุลสุทธิวัฒน์โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งดาว เป็งคำมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นางศิวพร ขุนภักดีโรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมนัส สกุลสุทธิวัฒน์โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งดาว เป็งคำมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นายศิวพร ขุนภักดีโรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนัส สกุลสุทธิวัฒน์โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งดาว เป็งคำมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นายศิวพร ขุนภักดี โรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมนัส สกุลสุทธิวัฒน์โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งดาว เป็งคำมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 กรรมการ
3. นางศิวพร ขุนภักดีโรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมนัส สกุลสุทธิวัฒน์โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งดาว เป็งคำมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 กรรมการ
3. นางศิวพร ขุนภักดีโรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายมนัส สกุลสุทธิวัฒน์โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
2. นางสาวกิ่งดาว เป็งคำมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 กรรมการ
3. นางศิวพร ขุนภักดีโรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายจักริน คำทรัพย์โรงเรียนวัดหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี นันทสอนโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
3. นางสาวอมร ผันผินโรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุขกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจักริน คำทรัพย์โรงเรียนวัดหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี นันทสอน โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
3. นางสาวอมร ผันผิน โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจักริน คำทรัพย์โรงเรียนบ้านบางหักประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี นันทสอนโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
3. นางสาวอมร ผันผินโรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจักริน คำทรัพย์โรงเรียนวัดหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี นันทสอน โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
3. นางไพริน เจริญสุข โรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพักตร์ วงศ์มณีนิล โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน ลุนภูงา โรงเรียนวัดแก้วศิลารามกรรมการ
3. นางสาวพุทธิรดา ฐาปนีย์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา แสงสารพันธ์ โรงเรียนวัดเนินสักประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎามณี ป้องอ่อน โรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โปธาติ๊บ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา แสงสารพันธ์ โรงเรียนวัดเนินสักประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎามณี ป้องอ่อน โรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โปธาติ๊บ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ ญาติเสมอโรงเรียนวัดนาวังหินประธานกรรมการ
2. นางทองอินทร์ ศรีนวลโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นางสาวปราณี ธรรมธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ วงษ์แก้วโรงเรียนวัดโป่งตามุขประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นางสาวนันทวัน ป้านสวาท โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ วงษ์แ้ก้วโรงเรียนวัดโป่งตามุขประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นางสาวนันทวัน ป้านสวาท โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ วงษ์แ้ก้วโรงเรียนวัดโป่งตามุขประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
3. นางสาวนันทวัน ป้านสวาท โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ ญาติเสมอโรงเรียนวัดนาวังหินประธานกรรมการ
2. นางทองอินทร์ ศรีนวลโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นางสาวปราณี ธรรมธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ ญาติเสมอโรงเรียนวัดนาวังหินประธานกรรมการ
2. นางทองอินทร์ ศรีนวลโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นางสาวปราณี ธรรมธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ โทร. 0818528533 e-mail sornor.cbi2@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]