รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ..-.. เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาซก 1. เด็กหญิงหลิน  เพิ่มดี
 
1. นางรัชนก  ป้อมอารินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงภิญญดา  บุพพัณหสมัย
 
1. นางจันทร์จิรา  พาเสน่ห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงณิชกมล  ทิพเนตร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แสงเสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงสุนันทา  วรชาติ
 
1. นางสาวนงนุช  เงินดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงจีรัชยา  คาดบัว
 
1. นางสาวนันทิพร  จิตยุติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. นางสาวจินต์จุฑา  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางณัฐรินีย์  จิรัตติกานนท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินโมก 1. เด็กชายก้องภพ  ประเสริฐสุข
 
1. นางสาวยุวดี  บุญยืน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. นางสาวสิริรัตน์  ดวงดี
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรประเสริฐ
 
1. นางอังคนา  รักวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ครตะคุ
 
1. นางสาวกัญญา  สามารถ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฉายลับ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุระสาย
2. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ตั๊น
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  จรัสทิพย์มณี
 
1. นางสุภาพร  ชุติวิศวกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. นางสาวนิภาพร  ศรีมุงคุุณ
2. นางสาวปณิดา  ไผ่วิจิตร
3. นางสาวสุมาศตรา  ประธาน
 
1. นางสาวนภัทร  คงสกุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงรัตนภร  นิลพันธ์
2. เด็กหญิงวรกมล  คลองชนม์
 
1. นางสาวบุลภรณ์  อ่วมมงคล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงฑิตยา  มณีศรี
2. เด็กหญิงนิภาพร  ใจงาม
 
1. นางสาวอัญชัญ  อำพันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  แสนทวี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายชาคริต  หลวงจันทร์
 
1. นางศิริวรรณ  เจนจิตไพบูลย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  วิทวิบูลย์
2. เด็กหญิงปรวิศา  ธรรมเมธา
3. เด็กหญิงอรนลิน  สังวรณ์
 
1. นายพุฒิพงษ์  สุทินประภา
2. นางธนัชย์จารี  กิตติวราวุฒิ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เนื่องจำนงค์
2. เด็กชายปรมี  พิทักษ์โรจนกุล
3. เด็กชายสุวพิชญ์  พุฒศิริ
 
1. นางสาวนภา  ศิริบุบผา
2. นางสาวศศิประภา  มั่นคง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงทักษพร  ขจรกลิ่น
2. เด็กหญิงทิพรดา  คงประเวช
3. เด็กหญิงศันสนีย์  แซ่เตียว
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางนงค์เยาว์  ศิริคูณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  พันธ์ลออง
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
2. นางสาววีรยา  นากสุก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายธนพัทธ์  พันทโชติ
2. เด็กชายอภิรักษ์  บุญสุข
 
1. นายสุจินดา  โกเมนสวัสดิกุล
2. นายสมเกียรติ  แก้วกา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายสุธาวิน  ใจเสือกุล
 
1. นางสาวณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายฤทธิพร  แกมไทย
 
1. นางสุวรรณรัตน์  ทุมทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กหญิงศศิปัญญ์  ธนาโสภณ
2. เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว
3. เด็กหญิงอธิชญา  พึ่งรุ่ง
 
1. นางสาววรรณิศา  ศรีทะโคตร
2. นายศุภกิจ  มีชัย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงกาญกนก  นิลไสว
2. นางสาวพัชนี  แซ่เชียว
3. นางสาวอรทัย  เกตุกะพงษ์
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางสาวพุทธิดา  ธิราชรัมย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงวิชญาดา  เงินดี
2. เด็กชายเจริญทรัพย์  สระอุบล
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รุ่งวงษ์
 
1. นางสาวชุติกาญจณ์  ทองทับ
2. นางสาววลัยทิพย์  ศิริรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงจุฬาภิชญ์  ธนกิจการเกษตร
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศิรประภาวรรณ
3. เด็กหญิงลักษิณา  เจริญนาน
 
1. นางสาวศิรินทรัตน์  ประไพเพชร
2. นางสาวประกาย  เขียวพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กหญิงฐิติพร   พันลุงตุง
2. เด็กหญิงมณฑา   ศิริโชติอาภรณ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา   วงษ์มณี
 
1. นางสาววาสนา  เกาะแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงจิราพร  ธุระพระ
3. เด็กหญิงศิริพร  สุขเจริญ
 
1. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
2. นายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  อภิทักขกุล
2. เด็กหญิงธนัญชนก  วิศาลบูลณ์
3. เด็กชายภูนล  บรรจงลิขิตกุล
 
1. นางกิจพร  วุฒิประดิษฐ
2. นางสาวเจนจิรา  แสงไธสง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. นางสาวฐิติมา  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายวัชรินทร์  ราชเนตร
3. นางสาวสุธินี  คุ้มศรีษะ
 
1. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ยิ้มสมบูรณ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปุณยภา  จรูญจิรเสถียร
2. เด็กหญิงมนตร์ภรณ์  ลีลาขจรจิต
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สวัสดี
2. เด็กหญิงรวินันท์  คำผอง
 
1. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 1. เด็กหญิงณี   คืนเลน
2. เด็กหญิงโต๊ะ   บีม
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ฟูเกษม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายธงชัย  อิ่มสุขใจ
2. เด็กชายอัมรินทร์  คงหอม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคพุฒ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กชายชานนท์  ศรประสิทธ์
2. เด็กชายณัฐกฤต  แต้พานิช
 
1. นางสาวพัชรกร  ธิวรรณลักษณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  กิ่งสกุล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จักร์แก้ว
 
1. นางสุนันทา  ครูศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายกราน  สายเพชร
2. เด็กชายศิริพงศ์  แสงจันทร
 
1. นางสาวกุลวี  เบ็ญเจริญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรมัย  จันทร์ลักษณะ
2. เด็กหญิงพัทรดา  ตันศิริ
3. เด็กหญิงศรัญญาพร  พานแก้ว
4. เด็กหญิงศศิธร  ช่วยทอง
5. เด็กหญิงเปมนีย์  พราหมโณ
 
1. นางธนัตตา  โฉมจังหวัด
2. นางดารณี  กาญจนนาค
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงกชกร  เลพล
2. เด็กหญิงธิวา  ดวงจิตร
3. เด็กหญิงพิณธาดา  ใจใส
4. เด็กหญิงอาระญา  ฤทธิ์อินทร์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  วินเท่อร์ส
 
1. นางอัญชรัตน์  บุญรอด
2. นางจินตนา  จันทพัฒน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. นางสาวกมลพรรณ  ชินศรี
2. เด็กชายธนาธร  มูลลี
3. เด็กหญิงน้ำค้าง  มีรัตน์
4. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ปัง
5. เด็กหญิงสุนิษา  สมานรัตน์
 
1. นางปุณยวีร์  ชัยสวัสดิ์
2. นางสาวปิยนาถ  อินทร์เจริญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  นามโสม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิมิตรมาลา
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  เครือวัลย์
4. เด็กหญิงโสภิตา  เดชสอน
5. เด็กหญิงโสรยา  คำนวน
 
1. นางสาวปราณปรียา  ศรีบุญ
2. นางสาวภารตี  ทัพจีน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรชนก  พนมรัตน์
2. เด็กหญิงฐิติพร  จันทรแสงเจริญ
3. เด็กหญิงพิชฌาย์กาญจน์  วิเชียรเทียบ
4. เด็กหญิงลลดา  ศิลาอ่อน
5. เด็กชายเมธิกร  สุขเสนา
 
1. นางสาวพรชนก  สรวมนาม
2. นางสาวณัฏฐิญา  เจียรพัฒนากิจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงยุคลธร   บุญสิงห์
2. เด็กหญิงรัตติกาล   ลีลา
3. เด็กหญิงวิภา   ศีลงาม
4. เด็กชายสถาพร   กลิ่นบุหงา
5. เด็กชายเจษฎา   เนาว์ชมภู
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
2. นางสาวถิรดา   กระกร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกษิดิส  ปัญญาใส
2. เด็กชายธนกฤต  ตระกูลไทย
3. เด็กหญิงภัทรพร  พูลสวัสดิ์
4. เด็กชายวิชญะ  ตันเจริญ
5. เด็กหญิงสุชีรา  ขุนนากลัด
 
1. นายศิรินทร์  เวชวงษ์
2. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นายกำพล  คำประสิทธิ์
2. เด็กชายธนากร  อ่อนสา
3. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์ทอง
4. เด็กชายวีรวัฒน์  ใจตรง
5. นายอดิเทพ  เฟื่องแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
2. นางสาวบุษบามินตรา  วรจิตติ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ดอนจวง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญใจ
3. นายชยพล  พุฒินาถพงศา
4. เด็กชายนัยเนตร  ทุ้ยแปร
5. เด็กชายปัณยวัฒน์  ศรีวิรัญ
6. เด็กหญิงพิชญธิดา  ไพศรี
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุธานนท์
8. เด็กหญิงฤดีพร  พุทธา
9. เด็กชายวัชรพล  แดงทำดี
10. เด็กหญิงศิริณี  เฟื่องเงิน
11. เด็กหญิงสาริสา  พุฒินาถพงศา
12. เด็กชายสุทัศน์  ประภัสสร
13. นางสาวอชิรญาณ์  ล้วนฤทธิ์
14. เด็กหญิงอริสษา  จันทรานนท์
15. เด็กชายอำพล  รักสบาย
 
1. นายสรรชัย  ศรีสุข
2. นางสาวอณัญญา  อังสุวัฒศิริโสภา
3. นางเบญญาภา  ศรีพันธุ์
4. นางสาวธัญพัชร  กลีบขยาย
5. นางสาวอภิสรา  ทองกวาว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  มากเหลือ
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงวรัชยา  จิตรากุล
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. นางสาววรรณษา  ห่วงโห้
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายเขมทัต  เขมะสถิตย์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสว่าง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จำเนียร
2. นางอภัยวัลย์  คงวัฒนกุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กชายปิยะโชติ  บุญเจิม
2. เด็กหญิงสายธาร  มีโชคเจริญสุข
 
1. นางสาวลัดดา  บุญศรี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงนิภาพร  เก่งเดียว
2. เด็กชายอัฑฒ์  ใช้ฮวดเจริญ
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
2. นางสาวจำเรียง  ไพบูลย์เบ็ญจะ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงจิรัสยา  นิรัญดร
2. เด็กหญิงชนากานต์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงธัญชิดา  อินมา
4. เด็กหญิงพรหมพร  วิลามาศ
5. เด็กหญิงพีรญา  แซ่ตั๊น
6. เด็กหญิงลลิตา  ศุภโกศล
7. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่เบ๊
8. เด็กหญิงอมราพร  ทองเก้า
9. เด็กหญิงอริศรา  รามเวทย์
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทองประทับ
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
2. นางอนิษา  วัฒนะ
3. นายนิธิ  พวงใบดี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. นางสาวกัญญาวีย์   รุจิหาญ
2. นางสาวชนิกานต์   คนเพียร
3. นางสาวชลธิดา   ทาทอง
4. นางสาวทิพวรรณ   สุวรรณรัตน์
5. นางสาวนรีรัตน์   อุดม
6. นางสาวนฤมล   จันทร์สุวรรณ
7. เด็กหญิงนิพาดา   สอนดี
8. เด็กหญิงผกาวรรณ   สวนนิสิต
9. เด็กหญิงมณรดาชล   ฐิตินนท์ไพสิษฐ์
10. เด็กหญิงสุจิตรา   บุญมานาง
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
2. นางสาวจิราพัชร   ถนอมบุญ
3. นางสาวถิรดา   กระกร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิลปชัย
2. เด็กหญิงกฤษณา  เนื่ืองจำนงค์
3. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ลี้
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แจ้งเจริญ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หยงโสภา
6. เด็กหญิงพนิตา  ลีเกตกัน
7. เด็กหญิงพัชรี  มหาจันทวงศ์
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองไพจิตร์
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นนทศักดิ์
10. เด็กหญิงสิยากร  นนทศิริ
11. เด็กชายอนุชาติ  สุขสันเขตต์
12. เด็กหญิงอภัสรา  แสวงวงศ์
13. เด็กหญิงอลิณี  ชื่นชม
14. เด็กชายอัคเดช  วงศ์เวียงจันทร์
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เนื่องจำนงค์
 
1. นายนริศร  นิรันดร์
2. นายสุทธินันท์  บุญใบ
3. นายณัฐพงษ์  วารีศรี
4. นายวชิรวิทย์  มุระดา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พงศ์สถิตสิริ
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  หวง
3. เด็กหญิงนฤมล  ทาทอง
4. เด็กหญิงนวพร  สุขอุดมรัตน์
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รัตนโสภา
6. เด็กหญิงรัชปภา  เกษมเจริญโชติ
7. เด็กหญิงรัญชนา  ถนอมคุณ
8. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญราช
9. เด็กหญิงวิภาวดี  สีหะบุตร
10. เด็กหญิงศศิธร  แก่นสำโรง
11. เด็กหญิงศิรินรัตน์  สุกทน
12. เด็กหญิงศุภัชญา  โพธิ์ทอง
13. เด็กหญิงสิรินันทา  แซ่ตั้ง
14. เด็กหญิงสุชานันท์  เครือกาพ
15. เด็กหญิงเมธาวี  ปั่นเมืองปัก
 
1. นายกชกร  พนมมรรค
2. นางจันทร์จิรา  เสนานอก
3. นางสุกัญญา  ธรรมประเสริฐ
4. นางสาวเพ็ญประภา  อรรถพรพิทักษ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณี  สิริจันทสิงห์
2. เด็กหญิงภคพร  เปี่ยมสง่า
 
1. นางสาวอุษา  ปฐมพรสุริยะ
2. นายพงศกร  พันธุ์เจริญ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมุดแดง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นาคชัยยะ
 
1. นางสอาง  อินทยานนท์
2. นางสาวสุพัตรา  กองสิงห์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  งามพงษ์พันธ์
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรวิภา  วิปุลพงษ์
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายแสงหล้า  ทองดี
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงจิตจุฑา  ทองบุญรอด
 
1. นายมลชัย  ปุจฉาการ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงดาวประดับใจ  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายวรฤทธิ์  แซ่เอี้ย
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีชนะ
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายติณณภพ  บุตรโคตร
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากนา 1. เด็กหญิงกระแต  หงสา
2. เด็กหญิงศุภาสุตรา  อิ่มจีน
 
1. นายจีรศักดิ์  สายแสงจันทร์
2. นางสาวศิริวรรณ  กรุงเจริญ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแรต 1. เด็กหญิงสิรยากร  ทองย่อย
2. เด็กหญิงสุรจิตรา  น้อยใหญ่
 
1. นางสาวกมลธรรม  แป้นเพชร
2. นางสาวกรวิทย์  ฤทธิธรรม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายนที  ศรีชนะ
2. เด็กชายไก่  วรรณประถา
 
1. นางราตรี  มุลาลี
2. นางณัฐรินีย์  จิรัตติกานนท์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายปวิตร  แซ่หลุย
 
1. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงธรรมพร  วัชรประเสริฐผล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พิมพ์โพกุล
3. เด็กชายวชิรวิทย์  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวมยุรา  สายยืด
2. นางณัชชา  จิตต์อารีย์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. สามเณรธนกฤต  คำดี
2. สามเณรปัญญา  ชิน
3. เด็กชายพงศกร  เขตนิมิตร
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นางลิดา  รัศมีงาม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กชายนที  นุชนุ่ม
2. เด็กชายนุติพงษ์  ปานธรรม
3. เด็กชายอดิศร  นาราช
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นางองค์อร  ปิยะเสถียรรัตน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1. เด็กหญิงกฤตญา  ด้วงทองแก้ว
 
1. นายสุรชัย  เรืองแจ่ม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายภูริณัฐ  พจนบรรพต
 
1. นายธงชัย  คงกุล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. นายวีรภัทร  ลาวิลาศ
 
1. นายประพัฒน์  พิลึก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อรุณงามวงศ์
 
1. นายธงชัย  คงกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายชำนาญยุทธ   คุณพรรษา
 
1. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกิตติธัช  กันตอนันตพร
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายพงศกร   มีอำนาจ
 
1. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจิรดา   ตั้งมั่นธนบวร
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงปภาวดี   โชคชัยชนะ
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   แซ่อี๊ง
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงอิศรา   เหลืองอ่อน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายศตายุ  องอาจ
 
1. นายวัชระ  วัจวาทิน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงสุธินี  รอดรัสมี
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัชชา  อาญาเมือง
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงธิดาพร   พิลา
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จงพิมาย
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายธนบดินทร์   แก้วมหา
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิงห์น้อย
 
1. นางวาสนา  โอสด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงกฤตยา  อธิยวัฒน์
 
1. นางสาววิชุดา  ควรอักษร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เข็มเพชร์
2. เด็กชายชัชวาลย์  ศิริกุลพัชร
3. เด็กชายชินวัตร  เกตุเมฆ
4. เด็กชายธนบดินทร์  แก้วมหา
5. เด็กหญิงธิดาพร  พิลา
6. เด็กหญิงปภาวดี  โชคชัยชนะ
7. เด็กหญิงสุธินี  รอดรัศมี
8. เด็กหญิงอิศรา  เหลืองอ่อน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
2. นางสุดารัตน์  อำนาจรัตน์
3. นางสาวอุรสา  สุระประเสริฐ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกนกกร  ทวีสุวรรรกุล
2. เด็กหญิงจิรดา   ตั้งมั่นธนบวร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   จงพิมาย
4. เด็กชายนราธิช  เปรมสุข
5. เด็กหญิงนริสา  คุสิตา
6. เด็กหญิงนรีภรณ์   วังคะฮาด
7. เด็กหญิงปภาภรณ์   วังวร
8. เด็กหญิงปะโสรัก   คีรินทร์
9. เด็กหญิงวิสสุตา   ทมถา
10. เด็กหญิงสมฤทัย  ผันกลาง
11. เด็กชายอมเรศ  แจ่มจำรัส
12. เด็กหญิงอริสา  วังคะฮาด
13. เด็กชายอรุชา   จันทร์ภูมิ
14. เด็กชายอำนาจ  อ่ำกระโทก
15. เด็กหญิงเบญญาภา   เกตุเมฆ
 
1. นายกฤษติกาญจน์   อินทะลี
2. นางสุดารัตน์  อำนาจรัตน์
3. นางสาวดวงกมล  ศรีวิรัญ
4. นางสาวลักขณา  หาญมะโน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มีแก้ว
2. เด็กหญิงกัลยา   คำภูเมือง
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เอี่ยมศิริ
4. เด็กชายนวพล  ช่วยป้อง
5. เด็กชายนิรุต  บุญกอง
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชมจุมจัง
7. เด็กชายพีรภัทร  สินประสม
8. เด็กหญิงวิภาดี  สีนา
9. เด็กชายวิศรุต  จันทร์ดำ
10. เด็กหญิงศิริพร  สุกใส
11. เด็กหญิงสุภาศินี  สีแนะ
12. เด็กหญิงสุุภัตรา  สวัสดี
13. เด็กชายอนุพงษ์  เลี่ยงฮับ
14. เด็กหญิงอรธิชา   ฤทธิพงษ์
15. เด็กชายอิสริญาภรณ์  แทนสมบัติ
 
1. นายชวลิต  จงเห็นจิตต์
2. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
3. นางพจนีย๋วรรณ  น้อยประดิษฐ์
4. นายจิตรภานุ  นันทิประภา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1. เด็กหญิงกฤตญา  ด้วงทองแก้ว
2. เด็กหญิงจันทิมา  สังข์ทอง
3. เด็กชายธนวัฒน์  ฤทธิ์เดช
4. เด็กหญิงนัทริตา  แหล่งหล้า
5. เด็กหญิงบุญญาดา  จูพุก
6. นายพงศธร  สุธรรม
7. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สาคร
8. เด็กชายศิริมงคล  ศรีมงคล
9. เด็กชายสุชาครีย์  กะทา
10. เด็กหญิงสุนิสา  คลองงาม
11. เด็กหญิงอุษสรา  ภูกองชัย
 
1. นายสุรชัย  เรืองแจ่ม
2. นายสมหวัง  จำนงค์ผล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายฆฑาวุฒิ  ศรีธร
2. เด็กหญิงจิรัสยา  เข็มแก้ว
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์   สุวรรณธาดา
4. เด็กชายชลธาร  ทัศนาราม
5. เด็กหญิงณัฐชา  ตากมัจฉา
6. เด็กชายดำรงค์เดช  เมืองทรัพย์
7. เด็กชายธรรมภณ  มุสิกามาศ
8. เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มสุดใจ
9. เด็กชายพรพิชัย  สวัสดิ์รักษ์
10. เด็กชายพัสกร  รินรักษา
11. เด็กหญิงภัทธริดา  รินรักษา
12. เด็กชายวรพล  พิทักษ์พล
13. เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงดารา
14. เด็กหญิงสายน้ำ  อัตนาจอ
15. เด็กชายสิทธิพิพัฒณ์  สร้อยสังวาลย์
16. เด็กชายสุทัศน์  เขียวเถื่อน
17. เด็กหญิงสุนิลสา  ปุ่งคำน้อย
18. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิงห์น้อย
19. เด็กหญิงอันธิกา  ชุนกวง
20. เด็กชายไกรวิชญ์  ขจัดภัย
 
1. นายณัฏฐ์พล  ไหว้พรหม
2. นางวาสนา  โอสด
3. นางสาวจารุวรรณ  สะมะโน
4. นางสาวอรพรรณ  น้อยเสี่ยงสี
5. นางสาวพัชรีวรรณ  เสนาเนียร
6. นางนิพัทธา  สหะวรกุลศักดิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ใจหล้า
2. เด็กชายธนากรณ์  พวงพา
3. เด็กชายพิษณุ  แสงทอง
4. เด็กชายศรศักดิ์  ชัยภา
5. เด็กชายศราวุธ  เข้ม
6. เด็กหญิงอักษรลักษณ์  สมเพราะ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  เมฆศิริวรรณ
2. นายรัชชานนท์  รัตนพันธ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กชายจักริน  ใจพุก
 
1. นายประกอบ  พอดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 1. นายโรจนศักดิ์  จันนาวัน
 
1. นางสาวระวีวรรณ  สุขอุดม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 1. เด็กหญิงธนพร  เทียนลำ
 
1. นายไพโรจน์  อินทรประสาท
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. นางสาวศศิธร  สมบุตร
 
1. นายณัฐธพงษ์ชัย  วัชรพงศ์ธร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กชายธนกฤต  เสมอวงศ์
 
1. นายทรงธรรม  ชาเสน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   สมเสนาะทรัพย์ศิริ
 
1. นายดวงสมพงษ์  ใจกล้า
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงอักษรลักษณ์  สมเพราะ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  เมฆศิริวรรณ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายธนาศักดิ์  สุขเต
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายมนตรี  เจาะใจดี
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงสปันนา  ยุทธอานันท์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  นาเพ็ชร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา   ชูเชิด
 
1. นายสวัสดิ์  เพิ่มจรัส
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กชายธนกฤต  เสมอวงศ์
 
1. นายทรงธรรม  ชาเสน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สาริพนม
 
1. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงสปันนา  ยุทธอานันท์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  นาเพ็ชร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงปานตะวัน  มาดา
 
1. นายสุริยะ  บุญเจือ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงชฎา  หาดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนภัสสร  คงคำ
3. เด็กหญิงปทิตตา  ระเบียบ
4. เด็กชายพลเชษฐ์  สินทรัพย์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤทธิ์ประภากร
6. เด็กชายพีรพล  ผลเจริญ
7. เด็กหญิงวิภาดา  วิญคราม
8. เด็กหญิงศศิธร  พันธุรัต
9. เด็กหญิงสุรีรัตร  วัวชนะ
10. เด็กหญิงอิสริยา  จวนจันทร์เพ็ญ
 
1. นายสุริยะ  บุญเจือ
2. นางสาวนัยนา  ลีดี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกีรติ  คุณประยูรสวัสดิ์
2. เด็กชายธณัชเอก  กระแสร์ชล
3. เด็กชายธนัท  ธวัชเจริญ
4. เด็กชายธนากร  รินรักษา
5. เด็กหญิงธัญชนก  ศิริวรรณ
6. เด็กชายปลื้มปิติ  เลื่อนวิสุทธิ์
7. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สาริกา
8. เด็กหญิงพุทธิตา  เรืองธนันต์รักษ์
9. เด็กหญิงรัฐนันท์  บุญเกิด
10. เด็กหญิงอัมพรภัสร์  กำจัดภัย
 
1. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
2. นางสาวกุลกานต์  โพธิปัญญา
3. นางสาวชลธิชา  สุขสำราญ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กชายธีรพงศ์  ฤทธิมาน
2. เด็กหญิงนพวรรณ  โชคคุณ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ศิริฐาน
4. เด็กชายวิทยา  บุญเลิศ
5. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ต่วนชะเอม
6. เด็กหญิงอรวรา  ศิลปศาตร
7. เด็กชายโชคพิทักษ์  แซ่อึ๊ง
8. เด็กชายโพธิรัตน์  แสงกระจ่าง
 
1. นายณชล  ลิ้มภักดี
2. นางชื่นศุกร์  แสงวงกาโร
3. นายมณฑลธน  ไชยเสน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กหญิงณัชชา  จิรเมธากร
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ธรรมสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐณา  พวงภู่
4. เด็กหญิงปทิตตา  แซ่เตียว
5. เด็กหญิงรัตยาพร  วิริยะกุล
6. เด็กหญิงอชิรญาณ์  กวินกมลโรจน์
 
1. นางสาวรัตนา  ฟางชัยภูมิ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกิตติมา  ปวนสินธุ์
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  วงษ์ทองคำ
3. เด็กหญิงญาดา  ชูทรัพย์
4. เด็กหญิงณัฏฐาเนตร  สากร
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แจ่มจำรัส
6. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญรอด
 
1. นางสาวสุรภา  ทองเงิน
2. นายวัชรินทร์  เรียมไทสง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงญาติกาญ  ใจหาญ
2. เด็กหญิงทักษพร  บัวโครต
3. เด็กหญิงนภัสสร  เนื่องจำนงค์
4. เด็กหญิงพัชรีพร  ผลเจริญ
5. เด็กหญิงอริยา  โคมฉัตร
6. เด็กหญิงเปมิกา  เพ็งพระธาตุ
 
1. นางสาวกุลรดา  พุทธผล
2. นางสาวอรทัย  ภูพิพัฒน์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกิตติมา   ปวนสินธุ์
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  วงษ์ทองคำ
3. เด็กหญิงณัฏฐาเนตร  สากร
4. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญรอด
5. เด็กหญิงเพียงเนตร  ลาดบาศรี
 
1. นางสาวสุรภา  ทองเงิน
2. นายวัชรินทร์  เรียมไทสง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พูลศรี
2. เด็กหญิงจิราภา  จิตรเพิ่ม
3. เด็กหญิงชนกนัน  สุทาวัน
4. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีแสน
5. เด็กหญิงฐิตาภา  รุ่งโรจนกุล
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เตนากุล
7. เด็กหญิงปโยธราศิ  มะโนรัตน์
8. เด็กหญิงวศินี  จันทร์เทพ
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
3. นางสาววิจิตรา  พิลาสาว
4. นางสาวพัชรี  สัญจร
5. นางสาวกัญญาลักขณ์  หาญพิทักษ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายประธาน  สืบด้วง
2. เด็กชายพศิน  โพธิสาร
3. เด็กชายวีรพงษ์  พวงมณี
4. เด็กชายเทวเทพ  ภักดิบดี
5. เด็กชายไพรัตน์  อินทร์มนตรี
 
1. นางสายสุนีย์  อังติกุล
2. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทองแดง
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  เกิดแก้ว
 
1. นายบุญเลี้ยง  ด่านประจำ
2. นางบุปผา  ด่านประจำ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงนวพร  มงคลธีระสกุล
 
1. Miss Feng  Qiang
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงชลธิชา  พีระวุฒิ
 
1. นางสาวสุนิสา  สุกใส
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงปณิดา  ขุนอินทอง
 
1. นางสาวสิรินันท์  เเก้วปาน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงสุวพิชญ์  สกุณี
 
1. นางสาวกาญจนา  เขมาภิรัตน์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แพรเขียว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายชลาภรรท  แสงเจริญ
2. เด็กชายดิศรณ์  ซาว
3. เด็กชายบูนลี  เรียม
4. เด็กชายปี  -
5. เด็กชายอภิชัย  ทีปกากร
6. เด็กชายเกียซกพร  ที
 
1. นายมานพ  กองศรี
2. นางณัฐชยา  สิงห์โตทอง
3. นายชาญณรงค์  จุนเจือวงศ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายจักริน  อินทรวิเชีบร
2. เด็กชายณัฐกิตต์  ชูศรี
3. เด็กชายปฎิภาณ  วานวงษ์
4. เด็กหญิงวรพรรณ  เครือวัลย์
5. เด็กหญิงวริศรา  สมาคม
6. เด็กชายสุรัตน์  เกิดปลื้มปิติ
 
1. นายวีระยุทธ  เหหาสุข
2. นายศุภกาญจน์  ภูระก้านตรง
3. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกฤษดา  พรหมโชติ
2. เด็กชายจักรภัทร  สีแตง
3. เด็กชายณัชพล  ลบแท่น
4. เด็กชายธนฤกษ์  จำนงค์ผล
5. เด็กชายนที  เพิ่มพูน
6. เด็กชายภัทพงศ์  ระโหฐาน
7. เด็กชายศุภกร  คราดกระโทก
8. เด็กชายสรรพากร  ธานี
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
2. นายวัลลภ  รักษาศิล
3. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงชณิณญา  พูลงาม
2. เด็กหญิงณัฐดากานต์  ทองคำสุข
3. เด็กหญิงณัฐวรา  แวงไธสง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉัตรเงิน
5. เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ฟุ้ง
6. เด็กชายธันวา  ศรีสังข์
7. เด็กชายพงศธร  มีนาคะ
8. เด็กหญิงรมย์ธีรา  นามจำปา
9. เด็กหญิงสุวิมล  บุญทัน
10. เด็กหญิงแก้วตา  สำราญใจ
 
1. นางสาวชนาภัทร  นันทะบุตร
2. นายชานนท์  บุญเปลี่ยน
3. นางนฤมล  พอดี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงธัญเรศ  บุนนท์
2. เด็กหญิงพรนิภา  อินพุ่ม
3. เด็กชายภูวิศ  นาโนน
4. เด็กหญิงมลธิรา  บุญเพ็ชร์
5. เด็กหญิงวรพิชชา  อินพุ่ม
6. เด็กชายวรินทร  จันทโชติ
7. เด็กหญิงวิภาดา  สังข์ทรัพย์
8. เด็กหญิงศิริภัทร  ชื่นชม
9. เด็กหญิงสโรชา   โยยิ่ง
10. เด็กหญิงไพลิน  พหรมศิริ
 
1. นางชุติมา  เกษรมาลา
2. นางสาวประภัสสร  พูลผล
3. นางสาวรัชนีกร  กระจ่างพจน์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงขาว  ลัดขวาง
2. เด็กหญิงน้อง  เลาะ
3. เด็กหญิงวรัญญา  ภู่คุ้ม
 
1. นางจำเริญ  อยู่ดี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงฉันท์พิชา  นันตาเรือน
2. เด็กหญิงรัชฎา  ทิพสุวรรณ
3. เด็กหญิงวาทินี  จันทะรัตน์
 
1. นายไชยา  อาจเอื้อ
2. นางสาวสุกัญญา  นุ้ยแม้นเนตร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกรพัชร์  สุกใส
2. เด็กหญิงธรัสพร  สงวนวาที
3. เด็กหญิงเปมิกา  ท่ากุดเรือ
 
1. นางสาววนิดดา  ลุนสแกวงศ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร
3. เด็กหญิงอริษา  ประจำถิ่น
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
2. นางสาวปาลญา  อุดมมั่นถาวร
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงจิรกาญจณ์  ทองทับ
2. เด็กหญิงศราวิณี  วงค์จันทร์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ขันศิริวงศ์
2. นางสาวกันยนา  ปทิตพันนาดี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายธีระ  จงรักษา
2. เด็กหญิงวทันยา  ทองศรี
 
1. นายปิยะวัฒน์  อาสนาทิพย์
2. นางนงนุช  บุญลือ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  คุณปัญญา
2. เด็กชายอธิชาติ  ทองธรรมชาติ
 
1. นายปิยะวัฒน์  อาสนาทิพย์
2. นายสมโภชน์  เจริญขำ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาตะศิริ
2. เด็กชายเดชานนท์  พลแสน
 
1. นายศรัทธา  ยศธำรง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายณัตภณ   คนงาม
2. เด็กชายธิบดินทร์   สารมโน
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 1. เด็กหญิงกานติมา  คำมูล
2. เด็กหญิงพัสตภรรณ์  ทะหา
 
1. นางสาวพัชรี  ไชยสุข
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   ธยาธรรม
2. เด็กชายเบญจพล   หีบแก้ว
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   เจียรสถิต
2. นางสาวนฤมล   เพิ่มลาภ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พ้นภัยพาล
2. เด็กหญิงสุธีมนต์  บุญถนอม
 
1. นางสาวนันท์ชญาน์  พราหมณี
2. นางวลัยพรรณ  เมฆิยานนท์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายณัฐธพงษ์   บุตรอินทร์
2. เด็กหญิงเมขลา  สอนสุภาพ
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  เรืองสุริยกิจ
2. เด็กหญิงพลอยนภัส  บวรชัยศิริ
 
1. นางสาวฐิติพร  อมรมณีกุล
2. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. นางสาวกนกพร  คำพะโคตร
2. เด็กชายนนทชัย  บุญเสริม
 
1. นางสาวทองสุข  ตุ้มทรัพย์
2. นางวันทนีย์  เพ็งพันธ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายปภาวินท์  บุญแย้ม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  รุ่งโรจน์
3. เด็กชายสาธิตพงษ์  ประดิษฐ์เถระ
 
1. นางสาวมนัญญา  งามวงศ์วาน
2. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทะปัญญา
2. เด็กชายธีราทร  อมลธีรากุล
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เอกศิริวงศ์
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางเพ็ญศิริ  บุหงาเกษมสุข
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายธนา  แพร่เมตตา
2. เด็กชายสิรวัชร์  รัตนสิทธิ์
3. เด็กชายอัศฎาวุฒิ  สมบูรณ์
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สาคร
2. เด็กชายธนทัต  กลิ่นหอม
3. เด็กชายพงศพัศ  สมนึก
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูธร
2. เด็กหญิงชฎาพร   สามารถ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีจันทร์
 
1. นายสมศักดิ์  มาลัย
2. นางรุ่งทิพย์  มาลัย
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธนัท  ตันอึ๊ง
2. เด็กหญิงภัทรหทัย  ยศปัญญา
3. เด็กหญิงวริยา  รุ่งเรืองสุวรรณ
 
1. นายชรินทร์พงษ์  วิศวสมภพ
2. นางสาวนิชนันท์  คำตา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  กระแสร์ชล
2. เด็กหญิงปณพร  พลายงาม
3. เด็กชายสิทธิพร  มงคล
 
1. นางชวนพิศ  ภูระก้านตรง
2. นางสาวพวงทิพย์  วงศ์คำ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายชัยเดช  โตปรางค์
2. เด็กชายวีระชัย  กระสังข์
3. เด็กชายสุภลักษณ์  ทับทิบใส
 
1. นายภาคิน  จันแก้ว
2. นายถาวร  กรินรักษ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงปาญญ์รัตน์  ภาพลงาม
2. เด็กหญิงวริศรา  แสนพงษ์
3. เด็กหญิงแอนนิสา  ล่องดุริยางค์
 
1. นางบุญญากร  แก่นสาร
2. นางสุนารี  พันธุ์พิชัย
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สุดสงวน
2. เด็กหญิงชุติพร  นิราศโศรก
3. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  คงสมมาต
 
1. นางนุชรีย์  วรชุตินธร
2. นางสมฤดี  มากทรัพย์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงธาริณี  พรมิ่ง
2. เด็กหญิงพรวิพา  เลี่ยงฮะ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรียันต์
4. เด็กหญิงอภิสรา  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงอริศรา  นิ่มนวล
6. เด็กหญิงไอลดา  ยมาภัย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
2. นางศันสนีย์  หนูขาว
3. นางสมนึก  พลอยประดับ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีวิเศษ
3. เด็กหญิงปภัสรา  สมงาม
4. เด็กหญิงภควดี  ทวยแก้ว
5. เด็กหญิงศาตพร  ชื่นอารมย์
6. เด็กหญิงอันธิกา  แซ่เจี่ย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรศักดิ์  วุฒิวิชญานันต์
2. นางอำไพ  แสงจำรัส
3. นางสาวพิณประกาย  ไกยะวินิจ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชญามินทร์   สิทธิวรศิลป์
2. เด็กหญิงพิลัยวรรณ์  คำลัยวงค์
3. เด็กหญิงภัศราวดี   ทองสุขกลาง
 
1. นางทิพวรรณ   พวกดี
2. นางสาวณัฏชญานันท์   ชราชิต
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  เตียงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุณิตา  คุ้มทรัพย์
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางนงเยาว์  ศิริคูณ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากนา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุภาวงศ์
2. เด็กชายภูมินทร์  กุลชิด
3. เด็กหญิงแตงโม  ทองดี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กรุงเจริญ
2. นางสาวสมฤดี  ศรีพลกรัง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงนิภาพร  พอกพูลดี
2. เด็กชายพุฒิพรศ์  เนื่องจำนงค์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ตรังคะลักขี
 
1. นางกานต์ณา  แพทย์ผล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กำแพงใหญ่
2. เด็กหญิงชมภูนุช   ภูมิจันทร์ทิพย์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ฐานะอิสสระ
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
2. นางสาวเพียงใจ  สุวรรณจรัส
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกัญณ์วรา  มะลิต้น
2. เด็กหญิงพรรณ์พิษา  นามคำ
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  แก้วคันโท
 
1. นางสาวจริยาพร  ขวัญยืน
2. นางสาวปิยะนุช  แย้มปราศัย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงทักษินากาญจน์  แก้วศิริ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองพราว
3. เด็กหญิงศิรดา  อาจหาญ
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางสาวพรภิมล  เทศจัตุรัส
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายจิราวัฒน์  พงษ์แพทย์
2. เด็กชายนัตพงษ์  จำเริญ
3. เด็กหญิงสุฐิตา  พาแก้ว
 
1. นางรุ่งกานต์  วีระพันธุ์
2. นางสาวสุภาวดี  บัวผา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธัญรดา  วัฒนะ
2. เด็กหญิงพิริยากร  ศรีสุข
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  สุวรรณโพธิ์
 
1. นางชุติมา  แดงกระจ่าง
2. นางอรอุษา  หริ่งเรไร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงนภาพร  ฤทธิสิงห์
2. เด็กหญิงปทิตตา  สุริทรัพย์
3. เด็กหญิงฟ้าพราว  นาวาทอง
 
1. นางสมคิด  สีหะไตร
2. นางสาวรัชนีกร  กระจ่างพจน์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  อามาน
2. เด็กหญิงพริ้มพาณี  ชุตินธร
3. เด็กหญิงสุนิตชา  จันทร์เกิด
 
1. นางสาวศิรินทร์  เสมอวงษ์
2. นางสาวภัทรวดี  คำภีร์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงกัลยากร  ขำเจริญ
2. นางสาวสุชานันท์  แซ่อึ๊ง
3. นางสาวสุรีรัตน์  เกตุเพ็ชร
 
1. นางโสภา  เวียงบ่อแก
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขจรกลิ่น
2. เด็กชายอธิษฐ์พัชร์  จิตรศิริ
3. เด็กหญิงเอริษา กวินกมลโรจน์  พรีโอโล
 
1. นางสาวพันธ์ทิพา  พรหมเมตตา
2. นางสาวปิยะวรรณ  มีบุญ
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุขสมบูรณ์เลิศ
2. เด็กหญิงมาติกา  กราวหอม
3. เด็กชายเมตตยะ  ศิริมงคลวัฒนะ
 
1. นางณัฐสิริ  พรหมศร
2. นางสาวรสสุคนธ์  จันทร์ดวงดี
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายสงกรานต์  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวรัตยา  พัทราภรณ์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชนายุทธ   แช่มเกตุ
 
1. นางชลลดา  วัดโส
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายอนุกูล  บุปผารัตน์
 
1. นางศุภวรรณ  จันทราเขต
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. นายศิริเดช  ธนะเฮือง
 
1. นางสาวศศิวิมล  จิตพูลผล
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงพัชรพิดา  ผิวจันทร์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  สุนทรส
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวิสุทธิ์   บัณฑิตวงษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวันชัย   บัวใหญ่
 
1. นางจุฑารัตน์   อ่อนเฉวียง
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดาวัน
 
1. นางสาวปรัชญ์ศิรัส  ปรีสกุลเศรษฐ์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลดำ 1. เด็กชายธนากร  อิ่มรัมย์
 
1. นายชัยชนะ  ปั้นนาค
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายทศพร  แซ่เตียว
 
1. นางสาวศิริพร  บุญส่ง
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธนกฤต   เมืองมั่น
 
1. นางสาวปรรัตน์   ศรีพินิจ
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายนนท์ชัย  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชุนกวง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สวัสดี
 
1. นางณัฐรินีย์  จิรัตติกานนท์
2. นางราตรี  มุลาลี
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ปาณปุณณัง
2. เด็กหญิงปิยนาถ  แหวนวงษ์
 
1. นางรสสุคนธ์  สมชิต
2. นางสาวเนาวรัตน์  สุนทรส
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายพัสสน  สุขมาก
 
1. นางสาวนันทรัตน์  เพชรเลิศ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายนภสินธุ์   เพิ่มพูล
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายชัยมงคล  คำนนท์
 
1. นางสาวอังค์วรา  ตุลสุข
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปัญญา
 
1. นางสาวสายยม  สวนเขื่อน
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายกฤษฎา  ธวัชนโรดม
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงผไทมาศ  อัจฉริยวงศ์
 
1. นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายภูกมล   เลิศวิไล
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงสาลินี  รวมจำนงค์
 
1. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กหญิงธนิกา   เพลียหล้า
 
1. นายขจรศักดิ์  นะรานรัมย์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เบ็ญจรัตน์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ไพรอนันต์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงประภาพร  เปี่ยมพร้อม
 
1. นางสาวอังศนา  สุขจั่นผล
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายวันชัย  ขอแหนมกลาง
 
1. นางวรพรรณ  มาแก้ว
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประเสริฐวงษ์
 
1. นางณัฐรินีย์  จิรัตติกานนท์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกฤตยชญ์  วงศ์อารีย์
 
1. นางชลลดา  วัดโส
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกพร  อนุลีจันทร์
2. เด็กชายกฤษดากร  สุกสด
3. เด็กหญิงจิตตมาส  บูระพา
4. เด็กหญิงดาริกา  กลิ่นบานชื่น
5. เด็กชายสิทธิกร  มั่นจิต
6. เด็กหญิงอทิตาพร  สืบสาย
 
1. นายชานนท์  บุญเปลี่ยน
2. นางสาวเมธินี  จงจิตร
3. นางธนพร  กระจ่าง
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงพิไลพร  ชูทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีนอก
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  แก้วตาธนวัฒ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรแสง
2. นางสาวรัตยา  พัทราภรณ์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายประสิทธิ์  เงื่อมผา
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  เนียมเที่ยง
3. เด็กหญิงศิรประภา  แก้วปิ่นทอง
 
1. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีโสภา
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์ตาแสง
2. เด็กชายดนุสรณ์   เทียนสงค์
3. เด็กชายปัญญพนต์  ญาณประภาส
 
1. นางสาวสุพัตรา  กองสิงห์
2. นางสอาง  อินทยานนท์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจอม   มูหะหมัด
2. เด็กชายณัฐกรณ์   จวงการ
3. เด็กชายณัฐภัทร   อยู่ศรี
 
1. นางปวีณา   ศิลส่ง
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงดลพร  อินทร์เรือน
2. เด็กชายบัญชา  โบราณมูล
3. เด็กชายอัครพน  ด้วงอินทร์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  เพชรชม
2. นางสาวเกษรา  ยอดพรหม
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วงศ์ขัน
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีวงศา
3. เด็กชายแทนธัญญ์  สุโพธิ์
 
1. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
2. นางสุพรรณี  ศรีโสภา
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายพงศธร   นาคูณ
2. เด็กชายวรากร   เนื่องจำนงค์
3. เด็กชายไชยภพ   แซ่แต้
 
1. นางปวีณา   ศิลส่ง
2. นางสาวปรรัตน์   ศรีพินิจ
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงณฤทัย  กุลธรรม
2. เด็กหญิงพรรพษา   ป้องทอง
3. เด็กชายพุฒิพงศ์   สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
2. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายกฤตภาส  ชัยวงศ์ทอง
2. เด็กชายณัฐภัทร  ฮุงโสภา
3. เด็กชายภากร  แซ่ซี
 
1. นางรสสุคนธ์  สมชิต
2. นางกุสุมา   สุขจั่นผล
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายภาคิน  สุคัสถิตย์
2. เด็กชายอัมรินทร์  บุญเสริม
 
1. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
2. นางสาวจิรดา  วิทยากุล
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิรายุทธ   ศรีโพธิ์งาม
2. เด็กชายเจตวัฒน์    มุตตะโสภา
 
1. นางสาวรัตติยา   อุดมทวี
2. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายจักรพงศ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายปานณวัฒน์  ประจิต
 
1. นางสุภัคชญา  นันทิพัฒนพงศ์
2. นางสาวภวดี  กลยณี
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายอลงกรณ์  แจ่มศรี
2. เด็กชายอานนท์  ขาวอุไร
 
1. นางสาวศิริพร  บุญส่ง
2. นางรุ่งทิวา  จันทร์พุฒ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายธนวันต์  สุขเจริญ
2. เด็กชายภวัต  สมุทรคุณ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  เพชรเลิศ
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายกฤษติพงษ์  สมบูรณ์
2. เด็กชายปพนพิทย์  ภูพันนา
3. เด็กชายสรัล  โพธิภูมิ
 
1. นางธันยนันท์  สิวิมลธนายศ
2. นางณัฐชยา  สิงห์โตทอง
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายภาคิน  สัมพันธ์
2. เด็กชายศุภกิจ  บุญทูล
3. เด็กชายอรรถพร  บุญช่วย
 
1. นางสาวบุญเอื้อ  เอี่ยมรัตน์
2. นางณัฐฐิญา  สุวิมล