สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ..-.. เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาซก 1. เด็กหญิงหลิน  เพิ่มดี
 
1. นางรัชนก  ป้อมอารินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงแพรวา  แก้วจาเครือ
 
1. นางสาวกาญจนา  หิรัญเกษตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วงศ์สุนทร
 
1. นางสาวณัฏฐ์จิรา  กวินภพชุติสิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีสันต์
 
1. นางนันทพัทธ์  ภาพลงาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายอภิชิต  ปานเมฆ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  สดใส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงไอริสา  แก้วศรีจันทร์
 
1. นางสาวศศิธร  ศุขสุเหิม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงอิสราพร  น้อยอามาตย์
 
1. นางอัมพร  พูลสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงปภิชญา  รักสัตย์
 
1. นางสุทธาทิพย์  น้อยคงคา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  ตะละศักดิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  นาควิเชียร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงศิรินพร  คำกำจร
 
1. นางวีนัส  มงคลากร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  แก้วสมุทร
 
1. นางชุติมา  เยี่ยมเวช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กหญิงอนัญญา  ครองศิลป์
 
1. นางสาวสุดใจ  สุขผ่อง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมาพร  เอี่ยมสอาด
 
1. นางธนัตตา  โฉมจังหวัด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1. เด็กชายจรุงพัฒน์   ชัยประคองชีพ
 
1. นางอัจฉรี  กานต์ขจรเดช
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1. เด็กหญิงสุพัตรา  งามเสน่ห์
 
1. นางอรอนงค์  มงคลณวัฒน์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 16 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กชายสนธิ  หัดคำหมื่น
 
1. นางสาวพิมพ์สินี  เพียวิเศษ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กหญิงนิตินันท์  บุญสุข
 
1. นางพนมรัตน์  เจริญศักดิ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 18 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สามปรุ
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีพลัง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 18 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1. เด็กหญิงพลอยภัสสร  กาญจนวิจิตร
 
1. นางสาวณิชาภา  มะรินทร์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 20 โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชำนาญกิจ
 
1. นางสุจินดา  ลีลาเชี่ยวชาญกุล
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเนินโมก 1. เด็กหญิงบุญญาดา  เกียรติวนากร
 
1. นางสาวยุวดี  บุญยืน
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 22 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงหยอง  พีราพุด
 
1. นางธิติมา  ผลดี
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 22 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุจิดา  อุปนันท์
 
1. นางปัทมา  จำเริญพานิช
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 22 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บึงบูรพสกุล
 
1. นางสาวศุภร  ผ่องแผ้ว
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 25 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1. เด็กหญิงปานชนก  พฤกษาทร
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  เลไธสง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทวยเดช
 
1. นางปริณดา  ลิขิตตระกูล
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านห้างสูง 1. เด็กหญิงเซียงไฮ้  เกีย
 
1. นางชลลดา  เกตุวัตถา
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กหญิงวรดา  กลหลี
 
1. นางสาวสุกฤตา  หงษ์แก้ว
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงศุภษร  อ่วมขันธ์
 
1. นางกรรณิกา  สาระถี
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงศศิธร  วัฒนาผลสุข
 
1. นางระวีพร  เนติไชยพงศ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายศราวุฒิ  ดวงจรัส
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  มงคลแก้ว
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 32 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายรพีภัทร  ชัยทับ
 
1. นางสุพิชชา  แก้วสวรรค์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 32 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายอธิป  คุมพล
 
1. นางสาววีรภัทรา  คุณแก้ว
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 32 โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กหญิงเอริษา  กางถิ่น
 
1. นายลัญจกร  ใจตรง
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 32 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กหญิงปารณีย์  เสริมพัฒนา
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  งามสุวรรณ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงณิชานันท์  แสงกระจ่าง
 
1. นางอาทร  พวงจินดา
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 32 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กหญิงอิษฎาอร   กันนาแหน
 
1. นางสาวอัมราวดี   ทองท่าชี
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 32 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงชนิสรา  นนทำมา
 
1. นางจรรยาพร  ศรีสมัย
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชินบุตร
 
1. นางดาน้อย  อัจฉริยะเกียรติ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงบุญฑิตา  กองทองนอก
 
1. นางนวพร  งบทอง
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 40 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กหญิงกมลรส  พัฒนพิเภก
 
1. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 40 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 1. เด็กหญิงธนพร  โพธิเจริญ
 
1. นางศุภลักษณ์  ยิ่งยง
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 40 โรงเรียนบ้านวังตะโก 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ศรีอยู่
 
1. นางสาวทานตะวัน  ไชยวงษ์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงจิราวดี  แดงโสภา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญกระจ่าง
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงสุภัสสร  วอทอง
 
1. นางสาวศศิวิมล  แสงอรุณ
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   จิตต์อารี
 
1. นางวรรณิภา  ทองธรรมชาติ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วกำทอง
 
1. นางพรรทิภา  วงศรี
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงสุภวรรณ  แย้มสำรวย
 
1. นางพนอ  บุตรเชื้อไทย
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คำแพง
 
1. นางอรวรรณ  แย้มเพียร
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงอัญชลี  เสมศรี
 
1. นางสาวนวพร  เกษมธารนันท์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กชายอิทธิพล  รังสิมันตุชาติ
 
1. นางเพลินพิศ  นักดนตรี
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 52 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงพุธิตา  สุวรรณธาดา
 
1. นางสาวสุนิษา  หาไมตรี
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 52 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายพลพล  ไชยภา
 
1. นางกันยนา  ปทิตพันนาดี
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงสาธิกานต์  จันแสง
 
1. นางสาวกุลวินันท์  ธงชัยโรจน์สกุล
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงปิยมน  ผิวฝาด
 
1. นางสาวนงนุช  เงินดี
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 56 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภักดี
 
1. นางสาวพรลภัส  พลเรือง
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 56 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กหญิงพรรณี  เปล่งผิว
 
1. นางสาวปราณี  มนประภากมล
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 56 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  ประคองทรัพย์
 
1. นางสาวพิศมัย  อุทากรณ์
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 56 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 1. เด็กหญิงมาริสา  คุ้มประยูร
 
1. นางสาวจันทรัตน์  เพิ่มพูล
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 60 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  จันทร์ราช
 
1. นางสาวณิภร  อินทรสูต
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 60 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กชายศุภกฤต  บัวจีบ
 
1. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 60 โรงเรียนบ้านตาลดำ 1. เด็กชายพงศกร  จิตจำลอง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 60 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 1. เด็กชายวรเชตุ  ชมเจริญ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ทองล้ำ
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 60 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1. เด็กชายทัตพงศ์  แผลงนอก
 
1. นางสาวพัชรี  ขันติวงศ์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 60 โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงนันทรัตน์   วิไลวรรณ
 
1. นางมินตรา  จินตนาเลิศ
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 60 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ 1. เด็กหญิงปารจรีย์  รักษ์พิชิตเจริญ
 
1. นางสาวนิสาอร  เหมือนมาตย์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 67 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงจิราพร  มีมา
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  อมรมณีกุล
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 67 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิศรา   คุณกันหา
 
1. นางสาวเกษมณี  บุราณรมณ์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 69 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  รุ่งโรจน์ศรีสง่า
 
1. นางสาวเอมอร  เที่ยงตรง
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 69 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   พรรณวิเชียร
 
1. นางวาสนา   โกฮวด
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 69 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  พวงเพชร
 
1. นางเรณู  หมั่นหมาย
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 69 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายศุภานิช   เหิมหัก
 
1. นางสมคะเน  กระจ่าง
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 69 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จันมา
 
1. นางสาวสุพิชญา  จันทร์วงค์
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 74 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงอริญญาพร   เผ่าสกุลทอง
 
1. นางสาวภวดี  กลยณี
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 74 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 1. เด็กชายสวย  -
 
1. นายชูชัย  บุญชู
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 74 โรงเรียนสุขุมวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  แววสุวรรณ
 
1. นางสาวปวีณา  ไชยศรี
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดนาเขื่อน 1. เด็กหญิงสุณัฏชา  เหล่าเคน
 
1. นางสาวรัตนา  สืบศรี
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 1. เด็กชายวันนี  นา
 
1. นางสาวขวัญนภา  จิตร์สม
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงภิญญดา  บุพพัณหสมัย
 
1. นางจันทร์จิรา  พาเสน่ห์
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงวิธิตา  ทีหอคำ
 
1. นางสุภาพร  ชุติวิศวกุล
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาซก 1. เด็กหญิงประภา  จินพินโย
 
1. นางรัชนก  ป้อมอารินทร์
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  ทองสวี
 
1. นางสาวพลอยรัตน์   เปี่ยนประโคน
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงชวิศา  ผดุงไทยธรรม
 
1. นางลัดดา  แป้นบางนา
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงวาสนา  ราชชะ
 
1. นางสาวสุนิสา  สุดเกตุ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงพนิดา  อุดมพานิชย์ถาวร
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญกระจ่าง
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงธิดา  มาธิดา
 
1. นางสาวบุศริน  ชุติพงศ์นาวิน
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  บุญคา
 
1. นางสาวธีรนุช  หมีทอง
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงนาตยา  วิเศษสุทธิ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พุทธมงคล
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ศิลปชัย
 
1. นางกันยารัตน์  เพชรไกร
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฉันชนก  ขันคำ
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์สุเทพ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1. เด็กหญิงเนตรนภา  โตเจริญ
 
1. นางชุลีพร  เขียวแสง
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงนิศาชล  รัตนะ
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  คำสะอาด
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงถิรดา   ก่อวิวัฒนานุกูล
 
1. นางบุญเชาวน์  ฝุ่นทอง
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภภิญญา  สุภาพ
 
1. นางปัทมา  จำเริญพานิช
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กหญิงวิภวานี  ยศปิยะพร
 
1. นายพงศภัค  ยาติปานนท์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านวังตะโก 1. เด็กหญิงพิยะดา  เข็มทอง
 
1. นางสาวพจนีย์  ทรายงาม
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงสมิตา  ประเสริฐศิลป์
 
1. นางสาวประไพ  ลี้ชม
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 1. เด็กหญิงวันวิสา  ไตรยศ
 
1. นางประภัสสร  นิลสงวน
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วสิงห์
 
1. นายนพพร  ทองยืน
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงพัตราภรณ์  ภู่ภักดี
 
1. นางขวัญชนก  วีระสกุล
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางมณฑา  สิงห์น้อย
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กหญิงชไมพร  อินทรี
 
1. นางสาวตระการตา  สำเร็จยิ่ง
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สาระลึก
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงอุรัสยา  เกิดเกลี้ยง
 
1. นางอุษา  ทองระอา
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงศิรดา  ยินดีสุข
 
1. นางสาวบุลภรณ์  อ่วมมงคล
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงชลธิชา  เรือนทอง
 
1. นางชุติมา  เยี่ยมเวช
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสรา  เคหะนาค
 
1. นางพัชนี  จำเริญพานิช
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปัญญาวัน
 
1. นางสาวกชกร  ยอดยิ่ง
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 31 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โยธา
 
1. นางจินตนา  สุขเจริญ
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 32 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงกิ่งทองใบหยก  ฤทธิ์นาเคนท์
 
1. นางภัทรภร  สระสุรินทร์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 32 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  วงษ์ดี
 
1. นายชัชพงศ์  อินทแพทย์
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 34 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 1. เด็กหญิงรี  คืนเลน
 
1. นางสาวอนงค์  รอดโสภา
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงมลประภา  ศรีเกษม
 
1. นายไตรสิทธิ์  ก้องกิจธนาวัฒน์
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงปาลิดา  เชาว์นันทกุล
 
1. นายสมคิด  เตมีศักดิ์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  เผื่อนกระโทก
 
1. นางสาวณิชาภา  มะรินทร์
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงสุชาดา  นาคิลชาติ
 
1. นางโสภนา  ไวเรียบ
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชูทรัพย์
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงณัฐลิตา  จรเด็ด
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชลวานิช
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงอารียา  อินสอน
 
1. นางอัมพร  พูลสวัสดิ์
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กชายก้องภพ  คุณดำรงชัย
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เหล่าบัวบาน
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  สีสอาด
 
1. นางวัชรี  กลั่นดอกไม้
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กชายนิพัธนพงศ์  พึ่งมา
 
1. นางสาวรัตนา  อยู่เจริญ
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐฐินันท์   ทองแสน
 
1. นางสาวเกษมณี  บุราณรมณ์
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  ยศกิจ
 
1. นางสาวกันตา  ไกรภักดี
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1. เด็กชายก้องตะวัน  บุญรักษ์
 
1. นางสาวปรัชญ์ศิรัส  ปรีสกุลเศรษฐ์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กหญิงแสงตะวัน  วงษ์สกุล
 
1. นายเกษม  ขามสิทธิ์
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายเกรียงไกร  เมืองยศ
 
1. นางสาวชนิดา  สุทาวัน
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 49 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กหญิงวรุณรัตน์  ชมชื่น
 
1. นางวราภรณ์  โพธิ์ศิลป์
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 49 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 1. เด็กหญิงหมวย  ตาล
 
1. นางนุชฏา  ระงับพิษม์
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 49 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  ศรนรินทร์
 
1. นายพรรษิษฐ์  สังข์ทอง
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กชายอนันต์ยศ  เพิ่มลาภ
 
1. นางพนมรัตน์  เจริญศักดิ์
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านเนินโมก 1. เด็กชายปิยชนน์  แดงสกุล
 
1. นางสาวยุวดี  บุญยืน
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงพรทิพย์ภา  วิลัยรัตน์
 
1. นางสาวกุลิสรา  คำเหลากุลธรา
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงพัชรศรี  เลิศคุณาณุกูล
 
1. นางสาววัชรี  เทศพุ่ม
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนวัดตาลล้อม 1. เด็กชายธีรภัทร  กั้วอาจนา
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 1. เด็กหญิงปารวี  บุญมี
 
1. นางสาวพรพรรณ  ทองล้ำ
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  แสนจันทร์
 
1. นางอภัสรา  ประดับศรี
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงณภัทร  อำมาตย์สมบัติ
 
1. นางสาวทิวาพร  รอญศึก
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 1. เด็กชายชัยมงคล  ศรีบำรุง
 
1. นางสาวอริษา  ผุยมูลตรี
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ธีรกันทรากร
 
1. นายอธิป  ไกรนรา
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กหญิงเกวลิน   ละอองเอก
 
1. นางสาวอัมราวดี   ทองท่าชี
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงกนิษฐ์กัน  บังคม
 
1. นางสาวปิยมาศ  ทับทิม
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กหญิงวริศรา  เชิดสูงเนิน
 
1. นางอารีรัตน์  อินทรวิชัย
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนสุขุมวิทยา 1. เด็กหญิงพิลาวรรณ  บรรจง
 
1. นางสาวปวีณา  ไชยศรี
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กชายภูริพัฒน์  สลับสี
 
1. นางสาวพิศมัย  อุทากรณ์
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์ธนู
 
1. นางสาวศรีประภา  แก้วใส
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงญาณิกา  จำนงผล
 
1. นางจรรยาพร  ศรีสมัย
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 54 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสนายอด
 
1. นางพรรณี  สมบูรณ์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 71 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายเชฏฐการ  ชาอ่อง
 
1. นางนิตยา  พงษ์มา
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 71 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นุ่มทอง
 
1. นางทรรศสม  เพชรชมทรัพย์
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 71 โรงเรียนบ้านห้างสูง 1. เด็กชายลิ  ปัน
 
1. นางชลลดา  เกตุวัตถา
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 71 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ชินชื้น
 
1. นางสุกันยา  สิงห์ผดุงศักดิ์
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 71 โรงเรียนบ้านตาลดำ 1. เด็กหญิงสุธัญญา  สีนวล
 
1. นางไพเราะ  ไตรมาส
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 71 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงภู่
 
1. นางเรณู  หมั่นหมาย
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 71 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงนันนิชา  จันทร์เจริญ
 
1. นางศิริพรรณ  วิริยะสถาพรพงศ์
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 71 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กหญิงซีนอล  จอง
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  หิงห้อยทอง
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 71 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญไพโรจน์
 
1. นายอัษฎางค์  สมาวงศ์
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1. เด็กชายธีระเทพ  อั้นขาว
 
1. นางจิตจงกล  กองพล
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สร้อยระย้า
 
1. นางสาวขวัญนภา  จิตร์สม
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงณิชกมล  ทิพเนตร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แสงเสน
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   บัวภาคี
 
1. นางสาวสุชญา   พระปรง
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาซก 1. เด็กชายธนพล  เที่ยงดี
 
1. นางรัชนก  ป้อมอารินทร์
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงนัทริกา  บุญทา
 
1. นางกันยารัตน์  เพชรไกร
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เฉกแสงทอง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายพีระพงษ์  ประโยตัง
 
1. นางศุภวรรณ  จันทราเขต
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงนฤภร  อ้นขวัญเมือง
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  คำชมภู
 
1. นางสาวอัญชัญ  อำพันธ์
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เอื่ียมศิริ
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พรรณา
 
1. นางณัฐรินีย์  จิรัตติกานนท์
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงธนพร  นรเนตร
 
1. นางโสภนา  ไวเรียบ
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 1. เด็กหญิงกำไร  ชุ่มศิริ
 
1. นายปรีชากร  นามแสงผา
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงอรพิน  รัตนะ
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กหญิงธาวินี  เจริญสุข
 
1. นางกนกกร  อินกุณา
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงชลนภา  ศรีภักดี
 
1. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เจริญปัญญาพร
 
1. นางอภัสรา  ประดับศรี
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กชายยอดรักษ์  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวศิริพร  เสนาะน้อย
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงปานวาด  พลอยศรี
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงสุนันทา  วรชาติ
 
1. นางสาวนงนุช  เงินดี
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายอิทธิชัย  สิริภาคยโกศล
 
1. นางบุญมา  โรจน์ศิริวุฒิกุล
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงศศินันท์  พรหมมี
 
1. นางกาญจน์สิตา  ไกรวุฒิกิติพงษ์
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวกุลวินันท์  ธงชัยโรจน์สกุล
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงน้องยุ้ย  บุญมา
 
1. นางสาวพรศิริ  กิจเกษตรกุล
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แสนสุข
 
1. นางสาวสุนันท์  นกหงษ์
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1. เด็กชายสิรภพ  จินตนาวัน
 
1. นางอัจฉรี  กานต์ขจรเดช
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  เจริญจันทร์
 
1. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กหญิงปณัฐฐา  นานาประเสริฐ
 
1. นางสาวชลลดา  เงาะจันทรา
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 1. เด็กหญิงชลลดา  กาฬสินธุ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ทองล้ำ
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เกิดแสง
 
1. นางสมคิด  สีหะไตร
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางบุญญาพร  แสงสุข
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงณภัทรา  ธวัชนโรดม
 
1. นางสาวสุภาวดี  บัวผา
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงมกรา  วอก
 
1. นางสาวกัลยาณี  คำแก้ว
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงฉันชนก  สมบัติ
 
1. นางพยงค์  จันทโรทัย
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กหญิงพฤกษา  เสียงสังข์
 
1. นางเพลินพิศ  นักดนตรี
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงสุมินตรา  สอนเจริญ
 
1. นายสมหมาย  ดีเรืองศรี
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงปัทมาพร  พรมชาติ
 
1. นางสาวอรพิน  สว่างผล
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญรอด
 
1. นางพนมรัตน์  เจริญศักดิ์
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ชุ่มแช่
 
1. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 71 เงิน 21 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยศรี
 
1. นางสาวศิริภรณ์  เหล่าวงโคตร
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน 22 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายนันทพัทธ์  แซ่เตีย
 
1. นางสาวสุดาณี  คงคำ
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กหญิงนภศมล  เภตรา
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  งามสุวรรณ
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 1. เด็กหญิงบุษยมนตร์   อินทโชติ
 
1. นางนภาภรณ์   ชุลดี
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงศิริวิมล  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวกุลลิตา  อามารตร
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กหญิงนันนสร  สุระปัญญา
 
1. นางสาวศิริพร  บุญส่ง
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  สนรักษา
 
1. นางสาววัชรี  เทศพุ่ม
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านวังตะโก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อัศวสุวรรณ์
 
1. นางสาวทานตะวัน  ไชยวงษ์
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงพรกมล  ศรีภักดี
 
1. นางสาวกฤตย์ภัสสร  สาขา
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายชาญ  เนียรมงคลทนา
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  นาคประสิทธิ์
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กชายพชรพล  พ่อค้าช้าง
 
1. นางทวี  วงษ์บุญจันทร์
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  สายทองทิพย์
 
1. นางวันทนา  เจริญรัตน์
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงกัลชนา   มณี
 
1. นางสาวโสภี  สุขพูล
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62 ทองแดง 34 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงนิษฐา  ยืนหยัดชัย
 
1. นางดวงฤทัย  จดแตง
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กชายบรรณสรณ์  ปทุมวัน
 
1. นางสาววัชรินทร์  วุฒิรัตน์
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงปาณิสา  กลั่นเชื้อ
 
1. นางยุภา  อรุณสวัสดิ์
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายสุรเชฐ  พานลิ่ม
 
1. นางสาวปณัตถ์ภรร์  เจริญรัตนมงคล
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  น่วมเจริญ
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีพลัง
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะพร  อินทร์สวัสดิ์
 
1. นางสาวนริสรา  ภู่สุวรรณ
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร  กิ่งแก้ว
 
1. นางชุตินันท์  แนบพิมาย
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กหญิงพิมผกา  ศรีผ่อง
 
1. นางสาวบังอร  พรมประดิษฐ์
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ศรีบุญเรือง
 
1. นางจันทิมา  แจ่มจำรัส
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายศิวานนท์  อุ่นเจือ
 
1. นางสาวปราณี  มนประภากมล
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงวริศรา  ตันสกุล
 
1. นางทิพย์รัตน์  พยุงวงษ์
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงจีรัชยา  คาดบัว
 
1. นางสาวนันทิพร  จิตยุติ
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กหญิงธนพร  ถีนานนท์
 
1. นางวราภรณ์  โพธิ์ศิลป์
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ไกยศรี
 
1. นางสุภาพร  ชุติวิศวกุล
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 1. เด็กหญิงศรัญญา  เขียวประไพ
 
1. นางมยุรี  รัตนดาดาษ
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กชายณัฐพล  ผักผ่อง
 
1. นางลดาวัลย์  อุ้มเงิน
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  สุรินทร์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เหล่าบัวบาน
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังตะโก 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  เลิศนิมิตร
 
1. นางสาวพจนีย์  ทรายงาม
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดีใต้
 
1. นางสาวตระการตา  สำเร็จยิ่ง
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงพัชรีรัศม์  อุไรวงษ์
 
1. นางสาววรัญญา  แซ่ตั้ง
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงสุนัฏฐา   สายบุตร
 
1. นางสาวกันตา  ไกรภักดี
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เจิมเจริญ
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์สุเทพ
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กหญิงธนัญญา  แสงแก้วพะเนาว์
 
1. นางสาวสุมาลิน  อุ่นวิเศษ
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จิตร์สมนึก
 
1. นางอุษา  ทองระอา
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กชายทัศน์พล  แก้วละมุล
 
1. นายไพรัช  วีระศิริรัตน์
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรสุคนธา  มงคลสุข
 
1. นายอธิป  ไกรนรา
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนชีพ
 
1. นางโสพิน  ทองดารา
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 1. เด็กหญิงต้องใจ  แสงภู
 
1. นางสาวพรพรรณ  ทองล้ำ
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กชายชัยพร  พิมพ์สมพร
 
1. นางพรรณี  สมบูรณ์
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กชายพิสิษฐ์  แก้วผิวอาจ
 
1. นางสาวเพียงใจ  สุวรรณจรัส
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงสุธากรณ์  ท้าวแก้ว
 
1. นางจันทร์จิรา  พาเสน่ห์
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กชายรุจดนัย  ชนะสัตรู
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายอริย์ธัช  พัชรกิจหิรัญโชติ
 
1. นางสาวสุดฤทัย  ปุญญฤทธิ์
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1. เด็กหญิงพัชรากรณ์  ฤทธิ์รุ่งอรุณ
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงกัญธิญา  ครุฑจันทร์
 
1. นางสาววัชรี  เทศพุ่ม
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนสุข
 
1. นางสุรีย์พร  สนองค์
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 26 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ลับไธสง
 
1. นางดวงฤทัย  จดแตง
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 26 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงสุวรรณี  เทียมเวหา
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 26 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  คิ่งรี
 
1. นางสาวเอกอัชฌา  มณีวงษ์
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กหญิงอามะติยา  สมาแอ
 
1. นางพนมรัตน์  เจริญศักดิ์
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิรโชติ
 
1. นางสาวศิริพร  บุญส่ง
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  จินตริน
 
1. นางศิริพรรณ  วิริยะสถาพรพงศ์
 
253 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญาพร  พลายสถิตย์
 
1. นางนิตยา  พงษ์มา
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 33 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงสุกฤตา  งามแจ่ม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  วงษ์ดี
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 33 โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กหญิงกรหทัย  ชัยวัฒนพงศ์
 
1. นางสาววนิตา  บุญรอด
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประถมพานิช
 
1. นางสาวจริยา  พงศ์สุปาณี
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 1. เด็กชายวีรภาพ  แซ่จันทร์
 
1. นางอนงค์  มุสิกา
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 37 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1. เด็กหญิงณีรวัลย์  แสนสุข
 
1. นางพัชนี  จำเริญพานิช
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 37 โรงเรียนบ้านเขาแรต 1. เด็กชายสันติสุข  พงศ์ประสริฐ
 
1. นางสาวกมลธรรม  แป้นเพชร
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงนัชชา  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พุทธมงคล
 
261 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 72 เงิน 40 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงธิรยา  สาระใต้
 
1. นางสาวพรปวีร์  นาคชลธี
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 72 เงิน 40 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงลักคณา  สนิทกูล
 
1. นางสาวไพลิน  นาคสุวรรณ
 
263 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68 ทองแดง 42 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายชลนธาร  อำไพ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  นาคประสิทธิ์
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68 ทองแดง 42 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรริดา  อินจันทร์
 
1. นางสาวสุนันท์  นกหงษ์
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงนิสา  เทียร่า
 
1. นางสาวประภาพร  มณีรัตน์โรจน์
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 44 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  หนองเหล็ก
 
1. นางสาวพลอยรัตน์   เปี่ยนประโคน
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยชนะแสง
 
1. นางพรทิพย์  ราชภักดี
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โตบุญมา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุตรบุญชู
 
269 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคน้อย
 
1. นางสาวพนิดา  พิทตระพันธ์
 
270 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงณิชกมล  ชินราช
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกตะราช
 
271 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงพรศุรีย์  บัวทอง
 
1. นายสมหมาย  ดีเรืองศรี
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1. เด็กหญิงพชรดา  แข็งขะยัน
 
1. นางชุลีพร  เขียวแสง
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 52 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธรรมวงศ์
 
1. นางปัทมา  จำเริญพานิช
 
274 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 53 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงวราพร  อยู่ศรี
 
1. นายพรรษิษฐ์  สังข์ทอง
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 54 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายธวัชชัย  ทุ่งเย็น
 
1. นางสุกันยา  สิงห์ผดุงศักดิ์
 
276 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1. เด็กชายโชคดี  โชติคุณธนาภรณ์
 
1. นางจิตจงกล  กองพล
 
277 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขจรกลิ่น
 
1. นางนงเยาว์  ศิริคูณ
 
278 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. นางสาวจินต์จุฑา  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางณัฐรินีย์  จิรัตติกานนท์
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขอมีกลาง
 
1. นางศิริลักษณ์  ตันประเสริฐ
 
280 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงอลิษา  บุญส่ง
 
1. นางสาววรรณพร  ลักษณะโภคิน
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. นางสาวปภัสรา   สุโขพันธ์
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
282 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายจม  เปาะ
 
1. นางสาวนงนุช  เงินดี
 
283 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เปียขาว
 
1. นางสาวสุชญา   พระปรง
 
284 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กหญิงสุกานดา  โยโพธิ์
 
1. นางกนกกร  อินกุณา
 
285 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงพจนาภรณ์   ชบารัมย์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกตะราช
 
286 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลิ้มภักดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  นุ้ยแม้นเนตร
 
287 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. นางสาวภาวินี  ยิ้มจันทร์
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
288 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงวนิดา  อุทัยศรี
 
1. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
289 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายญาณพล  แอนสุวรรณ์
 
1. นางสาวนภัทร  คงสกุล
 
290 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงศิริพัตร์  ขันทอง
 
1. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
291 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงปทุมพร  เจริญรัตน์มงคล
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
292 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กชายตะวัน  ชอบเจริญ
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
 
293 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงปอแก้ว  ยิงเขียว
 
1. นางสาวอัญชัญ  อำพันธ์
 
294 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินโมก 1. เด็กชายก้องภพ  ประเสริฐสุข
 
1. นางสาวยุวดี  บุญยืน
 
295 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายจักรัตน์  ใจเที่ยง
 
1. นางฉลองศรี  มานะตั้ง
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงอนุธิดา  มูลสาร
 
1. นางสุรีย์พร  สนองค์
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปพีรตา  สุคนธทรัพย์
 
1. นางสาวภคมน  สมิตานนท์
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81.67 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กชายวรายุทธ  ทองหอม
 
1. นางพรรณี  สมบูรณ์
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กหญิงนัฐพัชร  บุญโต
 
1. นายไพรัช  วีระศิริรัตน์
 
300 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กหญิงมานิตา  ผลทวี
 
1. นางสาวรัตนา  อยู่เจริญ
 
301 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80.33 ทอง 8 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงนาราภัทร  ยี่สุ่นหอม
 
1. นางสาวประไพ  ลี้ชม
 
302 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79.67 เงิน 9 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เขมาภิรัตน์
 
1. นางพัชนี  จำเริญพานิช
 
303 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78.67 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนคำมา
 
1. นางสาววรัญญา  แซ่ตั้ง
 
304 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78.67 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงมนัญญา  ชาติวุธิ
 
1. นางสาวพันธิตรา  ผูกพัน
 
305 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78.33 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กชายพงษกร  ศิลปชัย
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พุทธมงคล
 
306 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงมนชยา  นันท์ดี
 
1. นางสุชาดา  คงศิริ
 
307 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77.67 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  แซ่เบ๊
 
1. นางสาวชนิดา  สุทาวัน
 
308 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77.33 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเขาแรต 1. เด็กหญิงสิรยากร  ทองย่อย
 
1. นางสาวกมลธรรม  แป้นเพชร
 
309 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัช  อ่อนอนันต์
 
1. นางสาวพรปวีร์  นาคชลธี
 
310 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 17 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กหญิงบุษรากร  ไกรศรี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  นาคประสิทธิ์
 
311 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กหญิงวลัยพร  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวตระการตา  สำเร็จยิ่ง
 
312 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75.67 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงสุณีรัตน์  เลาเลิศ
 
1. นางอภัสรา  ประดับศรี
 
313 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75.67 เงิน 19 โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูษาพริ้ว
 
1. นายสมคิด  เตมีศักดิ์
 
314 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 21 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กหญิงปรียานันท์  ดอกไม้
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
315 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 1. เด็กหญิงสุมินตา   แสงไทย
 
1. นางสุชาดา  นนทสาย
 
316 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  นุชนาฎ
 
1. นางชนิษฎา  ชัยวาระศิริพงษ์
 
317 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงเมยาวี  คุ้มภัย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชลวานิช
 
318 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74.67 เงิน 25 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงอลิศรา  มาอยู่ดี
 
1. นางสาวกันตา  ไกรภักดี
 
319 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74.67 เงิน 25 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงชุติมนต์  โนนชัย
 
1. นางสาวพลอยรัตน์   เปี่ยนประโคน
 
320 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74.33 เงิน 27 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงอาจรีย์  เชาวะปรีชากุล
 
1. นางสาวธนัสสา  ทับทอง
 
321 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74.33 เงิน 27 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กหญิงวิภาดา    คชพันธ์
 
1. นางอำพาวรรณ  จดคำ
 
322 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายศิวพัฒ  สวัสดิชัย
 
1. นางนิตยา  พงษ์มา
 
323 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73.33 เงิน 30 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงรัตนประภา  บวบทอง
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
324 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73.33 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมพล
 
1. นางสาววัชรี  เทศพุ่ม
 
325 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สินแฉล้ม
 
1. นางสุภาพร  ชุติวิศวกุล
 
326 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72.33 เงิน 33 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงกานติมา  นารถสมบูรณ์
 
1. นางสาวสุพิณ  สิกุลจ้อย
 
327 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  แสนสุข
 
1. นายสมหมาย  ดีเรืองศรี
 
328 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 71 เงิน 35 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ขวัญเมือง
 
1. นางทองเครือ  ภู่ประจำศิลป์
 
329 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 71 เงิน 35 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กหญิงรามวดี  แก้วใสย์
 
1. นางสาวศิริพร  บุญส่ง
 
330 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 70.33 เงิน 37 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จันสี
 
1. นางสาวอริศรา  อิ่มแจ้ง
 
331 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 70.33 เงิน 37 โรงเรียนสุขุมวิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  เกตุแย้ม
 
1. นางสาวปวีณา  ไชยศรี
 
332 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 69.33 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงวาริษา  ชาวโพธิ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกตะราช
 
333 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ครองสุข
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รุ่งเรือง
 
334 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 41 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กหญิงสญาดา  โตวรรณสูตร
 
1. นางสาวสุมาลิน  อุ่นวิเศษ
 
335 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดตาลล้อม 1. เด็กชายทรงพล  ฝ่ายเทศ
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
336 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 43 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กหญิงประณุตา  จีนอยู่
 
1. นางวราภรณ์  โพธิ์ศิลป์
 
337 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. นางสาวสิริรัตน์  ดวงดี
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
338 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงกุลจิรา  กุลธาวงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  นุ้ยแม้นเนตร
 
339 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงสริสา  กลัดนุ่ม
 
1. นางสาวสุชญา   พระปรง
 
340 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เรียบร้อย
 
1. นางอภัสรา  ประดับศรี
 
341 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงวาสนา  แจ่มชน
 
1. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
342 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญสังข์
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
343 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผสมทรัพย์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกตะราช
 
344 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กหญิงอรทัย  อุดรสม
 
1. นางกนกกร  อินกุณา
 
345 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงพรนภา  สินทักษ์ทรัพย์
 
1. นายเสริมสิริ  รอบคอบ
 
346 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ล่วงลือ
 
1. นางสาววรรณพร  ลักษณะโภคิน
 
347 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงสายพิณ  คานกลาง
 
1. นางสาวอัญชัญ  อำพันธ์
 
348 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรคคนัมพร
 
1. นางศิริลักษณ์  ตันประเสริฐ
 
349 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรประเสริฐ
 
1. นางอังคนา  รักวงศ์
 
350 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงปวรนันท์  ศรีบริรักษ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  รอถ้า
 
351 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1. เด็กหญิงนภาพร  ผ่องใส
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจเย็น
 
352 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงฆนวารี  นินทการ
 
1. นางสุพัตรา  สุระสิทธิ์
 
353 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงสุพิชชา  เชยสุนทร
 
1. นางศรีสงวน  เนื่องจำนงค์
 
354 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  อรุณ
 
1. นางวีรญา  ช้างสาร
 
355 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กหญิงภัทรสิริ  แก้วสวนจิก
 
1. นางสาวอัยรินทร์  นิยมกล้า
 
356 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กชายภัคธีมา    รินรุด
 
1. นางวรรณิภา  ทองธรรมชาติ
 
357 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายธีรพงษ์  จำปาศรี
 
1. นางสาวศิริพร  บุญส่ง
 
358 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐชา  เขมทัตสกุล
 
1. นางสุนีย์  ไหว้พรหม
 
359 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงศศิธร  สีสุข
 
1. นางสาวภารตี  ทัพจีน
 
360 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มหากัณฑ์
 
1. นางชุตินันท์  แนบพิมาย
 
361 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กหญิงธนิฏฐา  ผึ้งโสภา
 
1. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
362 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงปราจารี  สังข์ศิริ
 
1. นางวันทนา  เจริญรัตน์
 
363 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  เสมอวงษ์
 
1. นางสาวนริสรา  ภู่สุวรรณ
 
364 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กหญิงอิสรีย์  อังประภาพรชัย
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  งามสุวรรณ
 
365 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กหญิงพฤกษา  เสียงสังข์
 
1. นางวีณา  พูลสวัสดิ์
 
366 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงอาริยา  อนุรักษ์ธนกุล
 
1. นางสาวสุนิษา  หาไมตรี
 
367 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ยศทอง
 
1. นางอนันต์ยา  พงศ์ไพฑูรย์
 
368 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เรืองโรจน์แข
 
1. นางสาวศศิวิมล  แสงอรุณ
 
369 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กหญิงรวิดา  เบญจพลการ
 
1. นางสง่า  พิพัฒน์
 
370 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  เกียรติสุข
 
1. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
371 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กำปั่นทอง
 
1. นางสาวพรศิริ  กิจเกษตรกุล
 
372 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงณัฐชา  อยู่ศรี
 
1. นางสาวปารีญา  เกาะเค็ด
 
373 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงธัฐญารัตน์  แสงหิรัญ
 
1. นางระวีพร  เนติไชยพงศ์
 
374 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  ครองปัญญา
 
1. นางสุพิชชา  แก้วสวรรค์
 
375 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงพรนภัส  แดงจิ๋วรุ่งเรือง
 
1. นางพยงค์  จันทโรทัย
 
376 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษติวรรณ์  เทพวัติ
 
1. นางสาวศุภร  ผ่องแผ้ว
 
377 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายต้นน้ำ  หมั่นสีชุม
 
1. นางกาญจนา  ศรีเรือง
 
378 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์ลอ
 
1. นางวิไล  สุวรรณโพธิ์
 
379 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงนภัสพร  สมกระบวน
 
1. นางจิตตา  ธาดาคุณากร
 
380 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันเกรา
 
1. นางพนมรัตน์  เจริญศักดิ์
 
381 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กหญิงอัคษราภัค  สายสิงห์
 
1. นางสาวพิมพ์สินี  เพียวิเศษ
 
382 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงไอรยา  สมดา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  สมสอง
 
383 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงณฐิตา  ชัยณรงค์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
384 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เอี๊ยะรัมย์
 
1. นางอารีรัตน์  อินทรวิชัย
 
385 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงประภัสสร  เทศโล
 
1. นางมยุรี  รัตนา
 
386 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1. เด็กหญิงอารีพร  ราศรีจันทร์
 
1. นางสาวจริยา  บุตโรบล
 
387 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงอนิชนัญญ์ดา  พิณแพทย์
 
1. นางสาวเจริญพร  เนตรนิยม
 
388 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  ทาวัน
 
1. นางประทุม  สุขอุดมรัตน์
 
389 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  อัคฮาด
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีพลัง
 
390 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1. เด็กชายวรกานต์   โชครัมทย์
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
 
391 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ครตะคุ
 
1. นางสาวกัญญา  สามารถ
 
392 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงลินลดา  วรัญชิต
 
1. นางอัญชลี  พลับพลี
 
393 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงเกณิกา  เอี่ยมผ่อง
 
1. นางสาวเอกอัชฌา  มณีวงษ์
 
394 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงศิริพร  จตุพล
 
1. นางสาวประไพ  ลี้ชม
 
395 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1. เด็กหญิงมนทิรา  พิมทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจเย็น
 
396 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทอง
 
1. นางจารุนันท์  วีรุปกรณ์
 
397 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กหญิงวริศรา   จีนพานิชย์
 
1. นางสาวอัมราวดี   ทองท่าชี
 
398 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 1. เด็กหญิงวรัญญา  วัฒนโลเก
 
1. นางสาวกชกร  ยอดยิ่ง
 
399 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงอมรัตน์  ฉัตรวิเชียร
 
1. นางสาวเพียงใจ  สุวรรณจรัส
 
400 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงมาธาวี  สายทองคำ
 
1. นางวัลชุลี  กิตติวงษ์กำจร
 
401 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนันภัทร  ดำปาน
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์สุเทพ
 
402 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาถ้ำพลอย
 
1. นางพรทิพย์  ราชภักดี
 
403 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 1. เด็กหญิงจิดาภา  สามารถ
 
1. นายนพพร  ทองยืน
 
404 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงอริสรา  ศรีสรวล
 
1. นางนพพร  จินาพันธ์
 
405 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโสม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บูชายันต์
 
1. นางสุวภา  ทวีทรัพย์
 
406 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจตุรพักตร์  ยั่งยืน
 
1. นางทองเครือ  ภู่ประจำศิลป์
 
407 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  แก้วบุญเรือง
 
1. นางจำเริญ  อยู่ดี
 
408 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาวดอนคูณ
 
1. นายพรรษิษฐ์  สังข์ทอง
 
409 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กหญิงนันทพัทธ์  สุวรรณเขต
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  หิงห้อยทอง
 
410 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นันทานนท์
 
1. นางสาวธนัสสา  ทับทอง
 
411 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กหญิงพัชราภา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
412 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1. เด็กหญิงสิริยา  แก้วสำโรง
 
1. นางชื่นชนก  กวีนนท์
 
413 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงศิริมา  หนองหาร
 
1. นายสมคิด  เตมีศักดิ์
 
414 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กหญิงกนิษฐิกา  สิทธิยะ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เหล่าบัวบาน
 
415 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  สนิทผล
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
416 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วไข่สอน
 
1. นางสาวอัยรินทร์  นิยมกล้า
 
417 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายธวัชชัย  แสงอุทัย
 
1. นางอภัสรา  ประดับศรี
 
418 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงนลินี  เพิ่มปัญญา
 
1. นางสาวรัชชา  หาญประทุม
 
419 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กหญิงศิรินรัตน์  ยืนสุข
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  ศิลปชัย
 
420 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  จิตรากุล
 
1. นางสง่า  พิพัฒน์
 
421 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กหญิงกุลิสรา  พลานนท์
 
1. นางสาวสุนารี  สุขประเสริฐ
 
422 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงวริศรา  สุขสมบัติ
 
1. นางดรุณรักษ์  เบญจมังคลารักษ์
 
423 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงอรอุมา  ทรัพย์ทองพัฒนา
 
1. นางสาวเจริญพร  เนตรนิยม
 
424 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงอริสรา  เทียนเงิน
 
1. นางสาววัลยา  มัตนาวี
 
425 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงมณฑิกา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางพรรณี  สมบูรณ์
 
426 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กหญิงดารินทร์  ใสนวล
 
1. นางพนมรัตน์  เจริญศักดิ์
 
427 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดตาลล้อม 1. เด็กหญิงนภัสรา  พุทธเสน
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
 
428 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงกรกานต์  ทองใบ
 
1. นางสาวบุลภรณ์  อ่วมมงคล
 
429 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กหญิงรัศมี  เกตุแก้ว
 
1. นางอุดมลักษณ์  มะนาวหวาน
 
430 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1. เด็กหญิงสิรินยา  แสงศรี
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
 
431 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กหญิงวชิณิดา  คำแดง
 
1. นางสาวธีรนุช  หมีทอง
 
432 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วัลลภ
 
1. นางศิริลักษณ์  คำทรัพย์
 
433 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กชายก้องภพ  คุณสนอง
 
1. นายไพรัช  วีระศิริรัตน์
 
434 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงธีรธาร  พรมทอง
 
1. นางศิริรัตน์  มานะขจรเวช
 
435 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริสา  สว่างโลก
 
1. นางปัทมา  จำเริญพานิช
 
436 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายชัชชัย  คำมี
 
1. นางสาวศิริพร  บุญส่ง
 
437 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แหยมศรี
 
1. นายวีระชัย  จารุเนตร
 
438 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงอินทิรา  อิศดร
 
1. นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรแสง
 
439 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 48 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองแพง
 
1. นางประทุม  สุขอุดมรัตน์
 
440 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 48 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กหญิงศรันย์ภัทร์  เสริมพัฒนา
 
1. นางวราภรณ์  โพธิ์ศิลป์
 
441 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  สุนทราภัย
 
1. นางสาวญาดาพัณณ์  ชูทอง
 
442 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1. เด็กหญิงธํญญชนก  สุขโรจน์
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
 
443 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1. เด็กหญิงพิิพิธ  สากร
 
1. นางพัชนี  จำเริญพานิช
 
444 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฉายลับ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
445 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มีรัตน์
 
1. นางสุวพิชญ์  จุลละครินทร์
 
446 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงดวงพร  นาดี
 
1. นางสาวนภัทร  คงสกุล
 
447 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายมนตรี  เจาะใจดี
 
1. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
448 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  เถื่อนถ้ำ
 
1. นางปุณยวีร์  ชัยสวัสดิ์
 
449 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงปารีณา  รุ่งรส
 
1. นางสาวอัญชัญ  อำพันธ์
 
450 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงศราวรรณ  จิตต์พูนผล
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
451 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงอรกัญญา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาววรรณพร  ลักษณะโภคิน
 
452 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายธนากร  ฟักสุก
2. เด็กหญิงเอมมิกา  สมบัติวงค์
3. เด็กหญิงแม่อู  กำธร
 
1. นางอารีรัตน์  มังดินดำ
2. นางบุษบา  เพ็งดวงใหญ่
 
453 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  วชิราชีวิน
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  พงศาธิรัตน์
3. เด็กหญิงทัตพิชา  สุภาชีพ
 
1. นางสาวมัลลิกา  หลักซั้ว
2. นางสาวทิพานัน  เสียงหวาน
 
454 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทองนาค
3. เด็กหญิงมลธเนศ  พันชะโก
 
1. นางสาวสุดาณี  คงคำ
 
455 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กหญิงนิรมล  ฉายแก้วมณี
2. เด็กชายศุภโชค  แก้วคำ
3. เด็กชายสรายุทธ  สิทธิโชติ
 
1. นางพนมรัตน์  เจริญศักดิ์
2. นางนพวรรณ  ไชยคุณ
 
456 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เถื่อนทอง
2. เด็กหญิงละอองดาว  โพธิ์กุล
3. เด็กหญิงศิริประภา  เชื้อรอด
 
1. นางสมคิด  สีหะไตร
2. นางสาวศศิวิมล  แสงอรุณ
 
457 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงดาวิน  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงอรณิชา  ส่งเสริม
3. เด็กชายเพชรตะวัน  บินไธสง
 
1. นางสาวประภาศิริ   อ่วมสุข
2. นายพิรเวช  สำลีดี
 
458 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 7 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงปวีณอร  ธิมาทาน
2. เด็กหญิงปุญญาพร  อินทโชติ
3. เด็กหญิงสาริสา เบราน์  เซียร์นกัสท์
 
1. นางสาวเจริญพร  เนตรนิยม
 
459 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงกาญจนา  วรชาติ
2. เด็กหญิงจันจิรา  แสงทับทิม
3. เด็กชายชยุต  วรชาติ
 
1. นางสาววิไล  ทองพันชั่ง
2. นางสาวนงนุช  เงินดี
 
460 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา   เพลินสุข
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  คำช่าง
3. เด็กชายเจษฎา  ไชยโกษ
 
1. นางสมคะเน  กระจ่าง
 
461 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 60.5 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กหญิงกีรติกา  กรีญาติ
2. เด็กหญิงศิรดา  ผาสุข
3. เด็กชายศุภกร  สุกใส
 
1. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหล่าบัวบาน
 
462 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงชลลดา  ห้าวปินคำ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สายทอง
3. เด็กหญิงสิรีธร  เนียมหอม
 
1. นางสาวรมย์ยุพา  พุ่มพวง
 
463 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงชนาพา  นามอ้าย
2. เด็กหญิงศิริกร  พิทักษ์
3. เด็กหญิงอังคนา  จิตรสม
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
2. นางสาววาสนา  ดาวัลย์
 
464 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นามโส
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อกอุ่น
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ผาสุข
 
1. นางวันทนา  เจริญรัตน์
2. นางวีนัส  มงคลากร
 
465 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุระสาย
2. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ตั๊น
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  จรัสทิพย์มณี
 
1. นางสุภาพร  ชุติวิศวกุล
 
466 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงภิญรดา  อภิชาญกุลธนา
2. เด็กหญิงวรินทร  ฐาปนกุลศักดิ์
3. เด็กหญิงศุภปาณี  เนื่องเจริญ
 
1. นางสาววริดา  ตะวงษ์
2. นางสาวมยุรี  แซ่ตั๊ง
 
467 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ทองพันช่าง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองพานิช
3. เด็กหญิงประภาภัทร  แสนทม
 
1. นางสาววาสนา  คชชา
2. นางจันทร์จิรา  พาเสน่ห์
 
468 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงจรรยา  สีนรครุฑ
2. เด็กหญิงศศิ  บุญศรี
3. เด็กหญิงเกษรา  มาตกุล
 
1. นางสาววรัญญา  แซ่ตั้ง
 
469 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงธนพร  อินธิเดช
2. เด็กชายพายุ  แสงโทโพ
3. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวเจริญพร  เนตรนิยม
 
470 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงวันดี  จันแก้ว
2. เด็กหญิงอารยา  พานแก้ว
3. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์ส่งกลิ่น
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
2. นางสาวศศิวิมล  แสงอรุณ
 
471 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กหญิงชนินาถ  ไมตรีวงษ์
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  อินทรโชติ
3. เด็กหญิงภัทรภร  ภาดี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เหล่าบัวบาน
2. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
472 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กหญิงนัทธ์ชวัร  จูขม
2. เด็กหญิงพัชราพร  วันสาสืบ
3. เด็กชายภูวดล  ดีปะวี
 
1. นางพนมรัตน์  เจริญศักดิ์
2. นางนพวรรณ  ไชยคุณ
 
473 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วามะขันธ์
2. เด็กชายนพอนันต์  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายวรัชญ์  จึงสงวนสิทธิ์
 
1. นางดรรชนี  พิริยะพันธ์
2. นางสาวพรปวีร์  นาคชลธี
 
474 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันนุบิน
2. เด็กหญิงปาวารี   ศรีทรัพย์
3. เด็กหญิงวันนิษา  ติดทอง
 
1. นางสาวรัตนา  อยู่เจริญ
2. นางสาววนิตา  บุญรอด
 
475 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 11 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศิริไพบูลย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  กรพรม
3. เด็กหญิงภัทรหิรัญ  อินทร์อาสา
 
1. นางสาวพลอยรัตน์   เปี่ยนประโคน
 
476 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงธนัชภรณ์  บุญเนรมิตร
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  ถาวรพจน์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  จึงเจริญ
 
1. นางจีราพร  ไกรษร
2. นางโสพิน  ทองดารา
 
477 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1. เด็กชายภูนภัทร  แววศักดิ์
2. เด็กหญิงสิรินทรา  รักษาธิการ
3. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  แก่นจวง
 
1. นางสาวพนิดา  พิทตระพันธ์
 
478 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กหญิงซัยญ่า  วณิชชากร
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  พลายมงคล
3. เด็กหญิงปริณดา  สินเธาว์
 
1. นายอธิป  ไกรนรา
2. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
479 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. นางสาวนิภาพร  ศรีมุงคุุณ
2. นางสาวปณิดา  ไผ่วิจิตร
3. นางสาวสุมาศตรา  ประธาน
 
1. นางสาวนภัทร  คงสกุล
 
480 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงนัทมน  แซ่ตั๊ง
2. เด็กหญิงศราวรรณ  จิตต์พูนผล
3. นางสาวศศิประภา  วิบูลย์อรรถ
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
481 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสวงสุข
2. เด็กหญิงชามาวีร์  เจียระดับ
3. เด็กหญิงสุคนธา  ใบเงิน
 
1. นางสุวพิชญ์  จุลละครินทร์
2. นางสุกัญญา  นุ้ยแม้นเนตร
 
482 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายธนวัฒน์  น้อยสุวรรณ
2. เด็กหญิงนัทศิรา  เมษาดี
3. เด็กหญิงอมราพร  เกตุจ้อย
 
1. นางสาวอัญชัญ  อำพันธ์
 
483 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชานุบาล
2. เด็กชายพงศธร  กลิ่นศรีสุข
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  สิทธิเทศ
 
1. นางสาวศศิวิมล  แสงอรุณ
2. นางชุติมา  เกษรมาลา
 
484 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงรัตนภร  นิลพันธ์
2. เด็กหญิงวรกมล  คลองชนม์
 
1. นางสาวบุลภรณ์  อ่วมมงคล
 
485 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงปาลิดา  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงพร่างพราว  ประเสริฐสุข
 
1. นางสาวประไพ  ลี้ชม
2. นางปรุงสมร  สุดโท
 
486 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงทอแสงทอง  ส่องแสง
2. เด็กหญิงอนันตญา  บุญธรรม
 
1. นางปัทมา  จำเริญพานิช
 
487 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงฐิติมา  วงศ์ขจิต
2. เด็กชายธีรภัทร  นิคม
 
1. นางนพพร  จินาพันธ์
 
488 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  เทียมทัน
2. เด็กชายยศพนธ์  ภูรีเดชไพบูลย์
 
1. นายวิเชียร  ปึงสว่างวงศ์
2. นางนิตยา  พงษ์มา
 
489 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แรมสูงเนิน
2. เด็กหญิงปาณิสรา  พาพันธ์
 
1. นางสาวธีรนุช  หมีทอง
2. นางสาวสุมาลิน  อุ่นวิเศษ
 
490 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณวภัทร  สดใส
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  สินทรัพย์
 
1. นางสุธิกุล  แก้วโภคา
2. นางสาวอรวรรยา  ศิริรัตน์
 
491 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงสุจารี  ประสิทธิวัฒน์
2. เด็กหญิงสุภาพร  เจริญภูมิ
 
1. นางสาววัชรี  เทศพุ่ม
2. นางสาวพรพิมล  ปะสิ่งชอบ
 
492 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑากานต์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ดอนจวง
 
1. นางศิริรัตน์  มานะขจรเวช
2. นายกฤษฎา  เอมเจริญ
 
493 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงพรนิภา  งอนสวรรค์
2. เด็กหญิงลลิตา  ยังคัง
 
1. นางนงเยาว์  ศิริคูณ
 
494 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนะไมตรี
2. เด็กหญิงวัลลภา  รามณู
 
1. นายอัษฎางค์  สมาวงศ์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
495 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทิพยไกรศร
 
1. นางสุภาพร  ชุติวิศวกุล
 
496 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กหญิงนพวรรณ  คำพา
2. เด็กชายโอปอ  ปิ่นประยงค์
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
2. นางสาวอารีวรรณ  เที่ยงลาย
 
497 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ธานีรัตน์
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ทวี
 
1. นางสาวนงนุช  เงินดี
2. นางอภัสรา  ประดับศรี
 
498 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายปฐมพร  โชคประเสริฐ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  แก้วกรุด
 
1. นางสาวไพลิน  นาคสุวรรณ
 
499 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงญาธิดา  เบ้าพิลา
2. เด็กหญิงณัฐวิกา  ทองคำ
 
1. นายพรรษิษฐ์  สังข์ทอง
2. นางณภัทร  พรหมบรรดาโชค
 
500 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  แสนงาม
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คุ้มพงศ์
 
1. นายพงษ์พิชญ์  ไพศาลธนัท
2. นางสาวจำเรียง  ไพบูลย์เบ็ญจะ
 
501 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เอี่ยมป้อ
2. เด็กชายคณิศร  ทองจรัส
 
1. นางพรรณี  สมบูรณ์
2. นางสาวฉันธนา  นิกรประเสริฐ
 
502 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ฉายลิ้ม
2. เด็กชายสรัล  อินทรฤทธิ์
 
1. นางสาวอำพัน  สมนึก
2. นางสาวทิพยสุดา  ทองแท้
 
503 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  อินกลม
2. เด็กหญิงอนัญญา  ชาญมานิต
 
1. นางจันทร์จิรา  พาเสน่ห์
2. นางสาววาสนา  คชชา
 
504 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กชายกนธ์ธนา  พุทธประเสริฐ
2. เด็กชายกสิณดิช  อุดมศรี
 
1. นางเจริญ  กฤษณา
 
505 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภักดิ์วาปี
2. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีบุญราช
 
1. นางสาวพนิดา  พิทตระพันธ์
2. นางสาวสุดาวรรณ  ธิมะดี
 
506 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  วิมลรัตน์
2. เด็กชายปวีกรณ์  เผ่ากระนวน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชลวานิช
2. นางชนิภรณ์  ชลวานิช
 
507 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดีขำ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คงทน
 
1. นางอุดมลักษณ์  มะนาวหวาน
2. นายพงศภัค  ยาติปานนท์
 
508 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงภีรญา  นราจิต
2. เด็กหญิงมีสุข  ศิลปชัย
 
1. นางสาวอริศรา  อิ่มแจ้ง
 
509 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1. เด็กหญิงโยษิตา  จันทรังษี
 
1. นางพัชนี  จำเเริญยพานิช
 
510 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงฉัตรยา  ใจเย็น
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เมืองพรม
 
1. นางสาวพลอยรัตน์   เปี่ยนประโคน
 
511 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงวาสินี  ลิ้มภักดี
 
1. นางสาวจริยา  พงศ์สุปาณี
2. นางทองเครือ  ภู่ประจำศิลป์
 
512 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีดวงจ่า
2. เด็กหญิงสุชานรี  เถื่อนยศ
 
1. นางปรอยฝน  ยศเมฆ
 
513 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงลัชชา  สุวรรณสิทธิ์
2. เด็กหญิงศุกัลยา  ศรีชมภู
 
1. นางบุญเชาวน์  ฝุ่นทอง
 
514 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  สุกใส
2. เด็กชายธนกร  หวังจันทร์
 
1. นางวาสนา  ยองใย
 
515 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายชายชล   ศรีพระนคร
2. เด็กหญิงนิรากร  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวกันตา  ไกรภักดี
 
516 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  วังดอกไม้
2. เด็กหญิงเมราวดี  เอกสุภาพันธุ์
 
1. นางจำเริญ  อยู่ดี
 
517 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงฑิตยา  มณีศรี
2. เด็กหญิงนิภาพร  ใจงาม
 
1. นางสาวอัญชัญ  อำพันธ์
 
518 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์   สังข์ทอง
2. เด็กหญิงอริสรา   แสงพิทยา
 
1. นางสาวสุชญา  พระปรง
 
519 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำนนท์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปานเปรม
 
1. นางสาวสมนึก  สามาทุม
2. นางพุชนี  วิถี
 
520 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงทักษพร  ขจรกลิ่น
2. เด็กหญิงทิพรดา  คงประเวช
 
1. นางสาววรรณพร  ลักษณะโภคิน
 
521 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงพรชนก  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรีพร  ลี้ลาดภัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  นุ้ยแม้นเนตร
2. นางสุวพิชญ์  จุลละครินทร์
 
522 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายศุภกิตต์  จูมวงศ์
2. เด็กหญิงหรรษา  สว่างแสง
 
1. นางอภัสรา  ประดับศรี
2. นางสาวนงนุช  เงินดี
 
523 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ศิลาเฮ้า
2. เด็กชายเจษฎา  นาคนุช
 
1. นางโสภา  เวียงบ่อแก
2. นางสาวประภาพร  มณีรัตน์โรจน์
 
524 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงพันพัสสา  เลิศคุณาณุกูล
2. เด็กหญิงภัทราพร  มีอยู่สามเสน
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
525 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  แสนทวี
 
526 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญทวี
 
1. นายธนสาร  นพรัมภา
 
527 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  คุณจันทรโชติ
 
1. นางศกุนี  พงษ์ศิริ
 
528 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1. เด็กชายอดุลวิชญ์  ขจิตตานนท์
 
1. นางสาวไปรยาทัศน์  รัชตะนาวิน
 
529 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กชายญาณวรุตม์  ซอง
 
1. นายธนาชัย  ดวงใหญ่
 
530 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  เหมือนปืน
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีโกศล
 
531 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  โชติธรรมพิทักษ์
 
1. นางสาวยุวดี  วงษ์เจริญ
 
532 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายภวิศ  ชัยวัฒนพงศ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ประสงค์ศิลป์
 
533 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กชายฉัตรรวี  เต็มใจกูล
 
1. นางสาวอัยรินทร์  นิยมกล้า
 
534 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สาริกา
 
1. นางธนัชจารีย์  กิตติวราวุฒิ
 
535 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายสรวิศ   อินทะพันธ์
 
1. นางสมคะเน   กระจ่าง
 
536 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงปริตา  ศรีอุดม
 
1. นางสาวประไพ  ศิลาชัย
 
537 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1. เด็กหญิงสุวรีย์  นิธิโชตินุวัฒน์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุนทรชัย
 
538 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กชายเขมชาติ  นัยเนตร
 
1. นางสาวอรปภา  รักวิเชียร
 
539 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 15 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงฌัชชา  โคระดา
 
1. นางภาณี  อินทสังข์
 
540 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำวิเศษ
 
1. นางสาวคณาลักษณ์  ลาน้ำคำ
 
541 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านวังตะโก 1. เด็กหญิงนันทิชา  เอี้ยงกลาง
 
1. นางสาวทานตะวัน  ไชยวงษ์
 
542 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1. เด็กชายพชรพล  พรหมประเสริฐ
 
1. นางสาวเย็นตา  อติเรกวุฒิ
 
543 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงกิตติญา  สาทิพย์จันทร์
 
1. นางสาวศิริวิมล  อ่อนราษฎร์
 
544 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เถาว์โมลา
 
1. นางสาววรรณิภา  แก้วแสงใส
 
545 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 21 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงพีรดา  ศุกรินทร์
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองดอนเหมือน
 
546 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กชายวสันต์  ปะกิคะ
 
1. นางฤดี  ลายระยะพงษ์
 
547 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 23 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายตรีเพชร  ศิลปชัย
 
1. นางสุดใจ  วิยะบุญ
 
548 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กชายชลัช  ศรีวิจิตร
 
1. นางสาวจินตหรา  ชาตรี
 
549 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ์  จงรูป
 
1. นางสาวสุทิศา  สอนประโคน
 
550 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 25 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กชายสุรเสกข์   รุ่งเรือง
 
1. นางสาวราตรี   รอบคอบ
 
551 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงวิมาดา  มณีวรรณ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุดดาวงค์
 
552 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงศิรประภา  แซ่ตั๊ง
 
1. นางกาญจนา  วรีพุฒซ้อน
 
553 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 29 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กชายนวพล  คงปลื้ม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ป้อมประยูร
 
554 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงอัญชลี  ยวนชื่น
 
1. นางมยุรีี  รัตนา
 
555 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1. เด็กหญิงแพรวา  สกุลฐิติวร
 
1. นายชูชาติ  อร่ามพงษ์
 
556 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำสอน
 
1. นางสาวพรรณี  ศรีประสงค์
 
557 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กหญิงกมลรส  พัฒนพิเภก
 
1. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
558 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 34 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงปานไพลิน  คัชมา
 
1. นายสมศักดิ์  ริมมากุลทรัพย์
 
559 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายโชติพงษ์  บุญดี
 
1. นางบุษบา  เพ็งดวงใหญ่
 
560 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กชายสงกรานต์  อุ่นใจ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ราชยะ
 
561 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงการะเกด  พิมแพง
 
1. นายพิรเวช  สำลีดี
 
562 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายอโณมา  เครือวงษ์
 
1. นางอรทัย  คงวิทยา
 
563 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชื่นชม
 
1. นางพิดอน  พ้องเสียง
 
564 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงสโรชินี  พรมลิ
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณศรี
 
565 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงพัชรพร  ดวงแสง
 
1. นางสาวสุดาพร  หลำคำ
 
566 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายชาคริต  หลวงจันทร์
 
1. นางศิริวรรณ  เจนจิตไพบูลย์
 
567 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายภาคิน  อุดมมงคล
 
1. นางสมบูรณ์  สืบนุกูล
 
568 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายปกาสิต  แสงวิรัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  บุญช่วย
 
569 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญพยุง
 
570 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1. เด็กชายวรากร  พิริยศาสตร์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ
 
571 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงอนุสตา  สุขจั่นผล
 
1. นางปราณี  ไวยกูล
 
572 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กชายเทะสึตะ  โอกาวา
 
1. นางสาวอัณณ์จันทน์  ศักดิ์วนิชย์กุล
 
573 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กชายจิรพัชร์  โชคสิริสรณ์
 
1. นายก้องกิดากร  หล้าพรหม
 
574 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ธีรกันทรากร
 
1. นายธนาชัย  ดวงใหญ่
 
575 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  วราธนสิน
 
1. นางสาวจิรพร  ก่อมขุนทด
 
576 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายทิวทัศน์  เพ็ชรโคตร
 
1. นางสาวอรทิพย์  ศรีเกลื่อนกิจ
 
577 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงศิริภัตรา  เพราะจิตต์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  หาริชัย
 
578 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กชายธนัท  วรสัจจา
 
1. นางปิยวรรณ  รัตนสกุลชล
 
579 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 14 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายธิติ  ธนะปฐมชัย
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ประสงค์ศิลป์
 
580 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 15 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1. เด็กชายภาสวีร์  ตัญญะเสถียรวงศ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุนทรชัย
 
581 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ภูมี
 
1. นางคำภู  โคตรรัตน์
 
582 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 17 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  นามไพร
 
1. นางสาวพิมพ์พิไล  แหล่งหล้า
 
583 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายอนุวัส  ปันนะศรี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สินนอก
 
584 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงนิอร  เพ็งสุข
 
1. นางสาวชฎาพร  โสเพ็ง
 
585 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญหัส
 
1. นางสาวมินตรา  ชัยสายัณห์
 
586 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 21 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ผดุงเกียรติพงศ์
 
1. นายธนภณ  ไชยเยศ
 
587 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญาพร  พลายสถิตย์
 
1. นางนิตยา  พงษ์มา
 
588 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนิธินันท์   หอมนาน
 
1. นางสาววิไล   ทิจะยัง
 
589 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์   มีรัตน์
 
1. นางสาวสมควร  สมคิด
 
590 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กชายชินดนัย  กรมแแสง
 
1. นางจรุงจันทร์  กล้าเผชิญโชค
 
591 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  แสงทอง
 
1. นางสาวประไพ  ศิลาชัย
 
592 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุญถนอม
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เอี่ยมสำอางค์
 
593 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กหญิงนัฐพัชร  บุญโต
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
594 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกนกอร  เจาะจง
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  สินธุนาวา
 
595 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายชวพล  ดำจับ
 
1. นางเฟื้องฟ้า  คันทะมาต
 
596 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  แดงงาม
 
1. นางสาวสุฑารัตน์  ชื่นชอบ
 
597 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงสิรยากร  ศิริปิ่น
 
1. นางสาวพรรณี  ศรีประสงค์
 
598 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 31 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงโชติกา  อรุณโณ
 
1. นางขวัญเรือน  พุ่มพร
 
599 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กชายเวธทา  ศรีวิจิตร
 
1. นางสาวจินตหรา  ชาตรี
 
600 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กหญิงรังสิมา  เขียวร้าย
 
1. นายธนวิทย์  สิทธิชาติบูรณะ
 
601 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1. เด็กหญิงเกรียวแก้ว  ทำดี
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
 
602 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1. เด็กหญิงภทรพพรรณ  เกตุมโนรมยย์
 
1. นางอรพินท์  ซ้อนพุุฒ
 
603 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงกานต์รวี  บุตรให้
 
1. นายสมคิด  บุตรสนธิ์
 
604 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายนันทนัช  แสนยางนอก
 
1. นางพัชรินทร์  บุตรดีวงษ์
 
605 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กชายชินภัทร  ศรีประทุม
 
1. นางนพวรรณ  ไชยคุณ
 
606 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 40 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  วงษ์จันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  พลาบดีวัฒน
 
607 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงสรัญญา  เจริญศรี
 
1. นางสาวสุทิศา  สอนประโคน
 
608 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 42 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กชายชยพล   สุขเกษา
 
1. นางสาวสุธิดา  วรรณสา
 
609 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 1. เด็กชายนนทกร  กิตติศัพท์โตมร
 
1. นางสาววรรณภา  แสนทวีสุข
 
610 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านเนินโมก 1. เด็กหญิงอรชร  ปู่คำ
 
1. นางสาวสุดากาญจน์  ลีลานุเกษมพงศ์
 
611 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หมายครอบกลาง
 
1. นางภาณี  อินทสังข์
 
612 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายประชา  ซาส่วย
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
 
613 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายภูริช  วงศ์มณีใส
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญมี
 
614 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ้านวังตะโก 1. เด็กหญิงศศิกานต์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวพจนีย์  ทรายงาม
 
615 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 3 เข้าร่วม 50 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กชายติณณ์   แสงพรู
 
1. นางสาวราตรี   รอบคอบ
2. นางสาวราตรี   รอบคอบ
 
616 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กชายรัฐพงศ์  อินทโชติ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ราชยะ
 
617 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต   อสัมอภิณวงค์
 
1. นางสาวประภัสสร   รอดเรือง
 
618 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. นายพุฒิพงษ์  นาคชัยยะ
 
1. นางสาวจินตหรา  ชาตรี
 
619 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงทิรดา  คงประเวช
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
620 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายธนพล  พวงทิพย์
 
1. นางรัตนา  ชีวาพร
 
621 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงอรพิมล  เนียรสันเทียะ
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญมี
 
622 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายธนพล  แซ่เต็ง
 
1. นางสาวอาทิตยา  ปฏิสังข์
 
623 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงโชติรส  ทองมา
 
1. นางณัฐรัตน์  พุทธรักษ์
 
624 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงธนิการณ์  แซ่เฮง
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  สินธุนาวา
 
625 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิชา  แท่นทอง
 
1. นางหยาดรุ้ง  งอนกิ่ง
 
626 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงนัยนา  มหาคาม
 
1. นายณัฏฐ์ศักดิ์ชัย  เจริญเตียวงศ์
 
627 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  วิทวิบูลย์
2. เด็กหญิงปรวิศา  ธรรมเมธา
3. เด็กหญิงอรนลิน  สังวรณ์
 
1. นายพุฒิพงษ์  สุทินประภา
2. นางธนัชย์จารี  กิตติวราวุฒิ
 
628 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุกลบริวัตร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉ่ำสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรอุมา  มาตกุล
 
1. นางสาววรรณี  หิรัญญากร
2. นางสาวประไพ  มีศิลป์
 
629 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงปาลิดา  ชูช่วย
2. เด็กชายภูตะวัน  คำพุฒ
3. เด็กหญิงศวรรยา  ประสิทธิ์
 
1. นางรับจิตร  ประสิทธิเวชานนท์
2. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์พิมพ์
 
630 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กชายกณิกนันต์  พันดวง
2. เด็กหญิงกัณณัช  นนทารมณ์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทองเย็น
 
1. นางบังอร  แสงวิโรจน์ฤทธิ์
2. นางสาวศุภนันท์  หนูนุ่น
 
631 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เนื่องจำนงค์
2. เด็กชายปรมี  พิทักษ์โรจนกุล
3. เด็กชายสุวพิชญ์  พุฒศิริ
 
1. นางสาวนภา  ศิริบุบผา
2. นางสาวศศิประภา  มั่นคง
 
632 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงธมน  สุวรรณอำไพ
2. เด็กหญิงสิรวิชญ์กร  ทองคำ
3. เด็กหญิงอำไพ  ไทยแก้ว
 
1. นางสาวนภัสนันท์  อินทร์หอม
2. นางสิริบล  มุกดาม่วง
 
633 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  สรรสิริกุล
2. เด็กชายชินพัฒน์  ชลตระกูล
3. เด็กหญิงรุ่งณภัทร  รณพิมาย
 
1. นางสาววรรณกร  ทัศจันทร์
2. นางสาวใจดาว  สุทธิรักษ์
 
634 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงกันติชา  ฑีมพันธ์วรการ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พนมรัตน์
3. เด็กหญิงพลอยณิศา  ลิ้มภักดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หาญพิทักษ์
2. นางสาวอุมาพร  พวงประยงค์
 
635 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 1. เด็กหญิงธนพร  ปิโย
2. เด็กชายบุลากร  ราชละคร
3. เด็กชายพงศกร  ดวงจิตร
 
1. นายตะวัน  ตะวงศ์
2. นางชุติกาญจน์  จันทร์ศิริ
 
636 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 64.67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  นันทะ
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  กลิ่นสุคนธ์
3. เด็กหญิงอโณทัย  น้อยด้วง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ยิ้มลมัย
2. นางสาวมัสยา  บัวผัน
 
637 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 64.33 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กายะชาติ
2. เด็กหญิงพนรดา  ทิพม่อม
3. เด็กหญิงสุภัทรชรีย์  บุญมา
 
1. นางพัชรินทร์  บุตรดีวงษ์
2. นางสาวธัญพิชชา  แสงกล้า
 
638 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 62.67 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายพงศธร  ผองแผ่น
2. เด็กชายภคพล  นิ่มตงเสนะ
3. เด็กชายอดุลวิทย์  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วกา
2. นายสุจินดา  โกเมนสวัสดิกุล
 
639 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงทักษพร  ขจรกลิ่น
2. เด็กหญิงทิพรดา  คงประเวช
3. เด็กหญิงศันสนีย์  แซ่เตียว
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางนงค์เยาว์  ศิริคูณ
 
640 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  อาจราญ
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  พวงจันทร์
3. เด็กหญิงดรุณี  สิงห์ทุย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มาวัน
2. นางสาวุบุษรา  จุฑาเพ็ชร์
 
641 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกนกพร  สาฆะ
2. เด็กหญิงศิรินาถ  เกษทองมา
3. เด็กหญิงศุภณัฐ  ลำมะศักดิ์
 
1. นายอานนท์  ทองมาก
 
642 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นางสาวกนกกานต์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวกนกภรณ์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เฉกแสงทอง
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
2. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
 
643 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ประสิทธิสุข
2. เด็กชายศิลา  มะใบ
3. เด็กชายเอกศักดิ์  กมลทิพย์ตะว้น
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วกา
2. นายสุจินดา  โกเมนสวัสดิกุล
 
644 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช   เทียมเรือง
2. เด็กหญิงธัญญามาศ   อุดมทั้งตระกูล
3. เด็กหญิงนุจรี   ไชยธานี
 
1. นางจิระนันท์   ศักดิ์ศรีวัฒนา
2. นางสุนิสา   ศรีอินทร์
 
645 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  พันธ์ลออง
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
2. นางสาววีรยา  นากสุก
 
646 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายธนกร  อารยจินดา
2. เด็กชายธนทร  วงษ์ธนภร
 
1. นางสาวจิตติมา  วรนุช
2. นางสิริบล  มุกดาม่วง
 
647 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจตุรพักตร์  ยั่งยืน
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ชูช่วย
 
1. นางรับจิตร  ประสิทธิเวชานนท์
 
648 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  ปานทอง
2. เด็กชายสิทธิเดช  อุดมดิเรกวรกุล
 
1. นางอินทิรา  ลิ่มวิวัฒนา
2. นางสาวฐิติรัตน์  แซ่จึง
 
649 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงกุลภัทร์  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ผาสุข
 
1. นางวราภรณ์  คันทศิริ
2. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีเกษม
 
650 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลัภนะก่อเกียรติ
2. เด็กชายพัทธดนย์  อาจหาญ
 
1. นางสาวสมฤทัย  ธนสินชัย
2. นางสุกฤตา  สุขพูลทวี
 
651 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายธนธัช  พาพิมพ์
2. เด็กหญิงเขมมิกา  สมพอน
 
1. นายสมคิด  บุตรสนธิ์
2. นายสมหมาย  ดีเรืองศรี
 
652 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   ชำนาญจิตร
2. เด็กชายรณพีร์   ทับฉิมพลี
 
1. นางจิระนันท์   ศักดิ์ศรีวัฒนา
2. นางสาวรัชนีกร   ผอมจีน
 
653 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกัลยา  ยันตระพันธ์
2. เด็กชายภูตะวัน  พรมลิ
 
1. นางสาวพัชราพร  นันทสูร
 
654 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายธรรศพงศกร   แสนดี
2. เด็กชายมินธาดา  มีชัย
 
1. นายสุจินดา  โกเมนสวัสดิกุล
2. นายสมเกียรติ  แก้วกา
 
655 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายธนพัทธ์  พันทโชติ
2. เด็กชายอภิรักษ์  บุญสุข
 
1. นายสุจินดา  โกเมนสวัสดิกุล
2. นายสมเกียรติ  แก้วกา
 
656 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายชัยญพัฒน์  แซ่จึง
2. เด็กหญิงศันสนีย์  แซ่เตียว
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางนงค์เยาว์  ศิริคูณ
 
657 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายกิติธัช   โสภา
2. เด็กชายสุวัฒน์   วิมล
 
1. นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา
2. นางสาวจารวี   เขื่อนเพชร
 
658 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายสุธาวิน  ใจเสือกุล
 
1. นางสาวณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร
 
659 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  โพอุทัย
 
1. นางสาวสิริพร  สุขเจริญ
 
660 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กหญิงสิตางศุ์  ฟองทอง
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  แสนทวี
 
661 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายอชิตะ  อึ้งตระกูล
 
1. นางสาวมาลี  เนินสมบูรณ์ชัย
 
662 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ซีกงูเหลือม
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ประสงค์ศิลป์
 
663 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ราชยะ
 
664 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กชายปภังกร  พรหมอินทร์
 
1. นายธนาชัย  ดวงใหญ่
 
665 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กชายเกียรติวัฒน์  สร้อยเงิน
 
1. นางสาวกนกพร  หนูขาว
 
666 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1. เด็กชายภาสวิชญ์  ตัญญะเสถียรวงศ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุนทรชัย
 
667 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  โชติกาภากร
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองดอนเหมือน
 
668 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กหญิงประภากร    สิงห์แรง
 
1. นางสาวอภิญญา  หงษ์คำ
 
669 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไพรอนันต์
 
1. นางสาวสุธิดา  วรรณสา
 
670 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กหญิงฐปนัท  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวสมฤทัย  ธนสินชัย
 
671 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านวังตะโก 1. เด็กหญิงทิพรดา  สิงหะ
 
1. นางสาวทานตะวัน  ไชยวงษ์
 
672 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กชายสุภโชค  เกศเลิศธรรม
 
1. นางธนัชจารีย์  กิตติวราวุฒิ
 
673 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 14 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กชายจิรภัทร  ภูเลี่ยมคำ
 
1. นายสมศักดิ์  ริมมากุลทรัพย์
 
674 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร  อุปนันท์
 
1. นางสาวดวงนภา  กรัตพงษ์
 
675 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กชายเชน  คำวงศ์
 
1. นางสาวจินตหรา  ชาตรี
 
676 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายเพชรตะวัน  บินไธสง
 
1. นายพิรเวช  สำลีดี
 
677 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กชายณัฐพล  เรืองประดับ
 
1. นางฤดี  ลายระยะพงษ์
 
678 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กหญิงธนิฏฐา  ผึ้งโสภา
 
1. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
679 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายพชรณัฏตรัย  แก้วสุดศรีคชนาค
 
1. นางสาวอาริยา  อังสนุ
 
680 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กชายศุกลวัฒน์  บัวแก้ว
 
1. นางภาณี  อินทสังข์
 
681 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายนิกร  ขจรกลิ่น
 
1. นางสาวสุดาพร  หลำคำ
 
682 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 25 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายอภินันท์  กุลศรี
 
1. นางสาวภาวิณี  ศานติกุลวงศ์
 
683 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กชายอัมรินทร์  เกิดเดช
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ยิ้มลมัย
 
684 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1. เด็กชายชายชนก  อังจันทร์เพ็ญ
 
1. นางรุ่งทิพย์  เสาะด้น
 
685 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายสหรัฐ  หยุยนาดง
 
1. นายพิทักษ์  ฌานจิตกุศล
 
686 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายอนันต์  พลอยเกตุ
 
1. นางสาววลัยกร  สีหาเสน
 
687 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงสุนันทา  ปานศักดิ์
 
1. นางสาวประสงค์  ตระการ
 
688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายวันชัย  แผ่นทอง
 
1. นางมยุรี  รัตนา
 
689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กชายธิติพัทธ์  ถิรพงศ์ศักดิ์ดา
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ทัศมาลา
 
690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  อุไร
 
1. นางสาวนริสรา   ภู่สุวรรณ
 
691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายพัชรพล  ศรีใสคำ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วีระสกุล
 
692 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงพสุมนต์  แซ่หลาย
 
1. นางสาวสุทิศา  สอนประโคน
 
693 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ 1. เด็กชายรูดี  มาลิมบาก
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  เพ็ชรจินดา
 
694 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทสุข
 
1. นางพิดอน  พ้องเสียง
 
695 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายกวิน  ชลศิริพงษ์
 
1. นางสาวพรลภัส  พลเรือง
 
696 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  รัตนกระทุ่ม
 
1. นางสาวชิดชนก   ศรีสุข
 
697 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 1. เด็กหญิงทักษพร  สร้อยโสม
 
1. นายชูชัย  บุญชู
 
698 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายปวีณ  โทป้อมอ่อน
 
1. นางยมนา  พานิชย์
 
699 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กชายกฤษฎา  สำราญดี
 
1. นางสาวอำภาพร  พวงมาลา
 
700 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายฤทธิพร  แกมไทย
 
1. นางสุวรรณรัตน์  ทุมทอง
 
701 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายอนันตโชค  มรรคไพบูลย์
 
1. นางสายพิณ  เกษมสวัสดิ์
 
702 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายสิทธิกร  วิชกิจ
 
1. นายสมศักดิ์  โพธิ์ชัย
 
703 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กชายศุภกร  ไม่จังหาญ
 
1. นางสาวจินตหรา  ชาตรี
 
704 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กชายเล็ก  เต่า
 
1. นางสาวพูลสุข  ภูกงลี
 
705 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  ตูวิเชียร
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เอี่ยมสำอางค์
 
706 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงอัษฎาพร  ปั้นงาม
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
707 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายกิตติกร  เนนะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สินนอก
 
708 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กชายจิรครินทร์  บุญหมั้น
 
1. นางเนตรชนก  คัมภ์ทวี
 
709 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายภานุพงศ์  วิรุญญะ
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญมี
 
710 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กชายอนาวิล  วงษ์พิไลวัฒน์
 
1. นายธนาชัย  ดวงใหญ่
 
711 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กชายพีรวัส  ชุติกานนท์
 
1. นางสุกฤตา  สุขพูลทวี
 
712 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายศุภกร  อำพนธ์
 
1. นางพรรณี  วาปีกัง
 
713 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงชนัญญา  แซ่โง้ว
 
1. นางขวัญเรือน  พุ่มพร
 
714 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กชายนิราศ  จันทร์หง่อม
 
1. นางปิยวรรณ  รัตนสกุลชล
 
715 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงภาวดี  อินศวร
 
1. นางสาวกาญจนา  ชูเกลี้ยง
 
716 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงปณิตา  ยืนยาว
 
1. นายธนภณ  ไชยเยศ
 
717 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กชายชัยภัทร  อริยพรพงศ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ไมตรี
 
718 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กชายธีรยุทธ    ภูมิประพันธ์
 
1. นางเสงี่ยม  เหิมขุนทด
 
719 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายปณิธิ  เหลาสิงห์
 
1. นางเฟื้องฟ้า  คันทะมาต
 
720 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์มนัส  วราธนสิน
 
1. นางสาวจิรพร  ก่อมขุนทด
 
721 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายนาธัน  พงษ์มา
 
1. นางนิตยา  พงษ์มา
 
722 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงเอี้ยง  เหมา
 
1. นางสาววิลาวรรณ  จรูญผล
 
723 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1. เด็กชายนัทธภูมิ  ชลวานิช
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ศักดาเกียรติกุล
 
724 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 23 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กชายเจษฎา  ศรีสมศักดิ์
 
1. นายประสิทธิ์  พลาบดีวัฒน
 
725 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงพรพิชชา  ไพบูรณ์สุข
 
1. นางคำภู  โคตรรัตน์
 
726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เจิมพานิชย์
 
1. นางสาวพัทธ์สิตา  มีบุญ
 
727 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงศศิธร  ดาวัลย์
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  สินธุนาวา
 
728 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  อุดมสิทธิพัฒนา
 
1. นางสาวมธุลีห์  เบ็ญจา
 
729 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงโชติกา  อาชุมไชย
 
1. นางสาวเมวดี  พรมศิริ
 
730 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงนริศรา  แซ่เอี๊ยว
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
 
731 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายภราดร  พูลผล
 
1. นางสาวศิริวิมล  อ่อนราษฎร์
 
732 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์   อุดม
 
1. นางสาววิไล   ทิจะยัง
 
733 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงสมพร  บัวละวงศ์
 
1. นางสาวพัชรีวรรณ  เสนาเนียร
 
734 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านเนินโมก 1. เด็กหญิงทักษพร  คำสุข
 
1. นางสาวสุดากาญจน์  ลีลานุเกษมพงศ์
 
735 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านห้างสูง 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ถาวร
 
1. นางสาวชลธิชา  วิชาธรรม
 
736 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 34 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1. เด็กชายนฤชา  จันสว่าง
 
1. นางสาวอภิญญา  โสหัส
 
737 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 34 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กชายรัชชานนท์   การะกิจ
 
1. นางสาวสุธิดา  วรรณสา
 
738 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงอริศรา  มูลสาร
 
1. นางสาวประภา  ยถาโรจนพันธ์
 
739 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 39 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายปฏิญญา  ญาติเสมอ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ประสงค์ศิลป์
 
740 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1. เด็กหญิงวรรษมล  ภักดีราษฎร
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
 
741 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านวังตะโก 1. เด็กชายปฏิญญา  ไพรอนันต์
 
1. นางสาวพจนีย์  ทรายงาม
 
742 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายธนวัฒน์  นาคูณ
 
1. นายสมคิด  บุตรสนธิ์
 
743 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านเขาแรต 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ส่งแสง
 
1. นางสาวกรวิทย์  ฤทธิธรรม
 
744 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1. เด็กชายพชร  ฉันเจริญธรรม
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุนทรชัย
 
745 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กชายเจษฎา  โคตสา
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ยิ้มลมัย
 
746 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1. เด็กชายพิสิฐ  คณานุรักษ์
 
1. นางอรพินท์  ซ้อนพุุฒ
 
747 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงชนินาถ  พุ่มหอม
 
1. นางสาวปัทมา  น้อยม่วง
 
748 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1. เด็กชายปวรปรัญช์  ศรีอนันต์
 
1. นางสาวมินตรา  ชัยสายัณห์
 
749 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 50 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นันนิยม
 
1. นางภาณี  อินทสังข์
 
750 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายต้อง  ตงยืน
 
1. นางสาวสุทิศา  สอนประโคน
 
751 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 51 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 1. เด็กชายแดงหลู่  สุนะ
 
1. นางนุชฏา  ระงับพิษม์
 
752 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายธนภัทร  สุกใส
 
1. นางสมฤดี  มากทรัพย์
 
753 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. นายมนตรี  เปี่ยมลาภพิทยา
 
1. นางณัฐรัตน์  พุทธรักษ์
 
754 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กชายธนากร  ถวิลหา
 
1. นางสาวจินตหรา  ชาตรี
 
755 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายภูวนาถ   ทัศนีย์
 
1. นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา
 
756 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงพรทิพา  อุปยะโส
 
1. นางสาวกาญจนา  ชูเกลี้ยง
 
757 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงอริสา  โชติช่วง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ขำทองทับ
 
758 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางหยาดรุ้ง  งอนกิ่ง
 
759 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ลี้
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มาวัน
 
760 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายณรุจ  สมบัติพล
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
761 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายอนุชา  ขันทอง
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญมี
 
762 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  หาดแก้ว
 
1. นางสาวเพลินพรรณ  พันธ์ณวงศ์
 
763 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หงษ์สุข
 
1. นางเบญจมาศ  พรหมวิริยกุล
 
764 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงพนิดา  พูลผล
 
1. นายณัฏฐ์ศักดิ์ชัย  เจริญเตียวงศ์
 
765 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กหญิงศศิปัญญ์  ธนาโสภณ
2. เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว
3. เด็กหญิงอธิชญา  พึ่งรุ่ง
 
1. นางสาววรรณิศา  ศรีทะโคตร
2. นายศุภกิจ  มีชัย
 
766 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1. เด็กหญิงจารวี  บุญแก้ว
2. เด็กชายธนดล  อุทัยสินธุเจริญ
3. เด็กชายพันธกานต์  ดีศิริ
 
1. นางสาวพรรณวรท  วงศาโรจน์
2. นางสาววิยดา  อุ่นอ่อน
 
767 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมฆวัฒนากาญจน์
2. เด็กชายดิถดนัย  เมฆวัฒนากาญจน์
3. เด็กหญิงธัญจิรา  สุวัฒนพันธุ์กุล
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  วิลัยศร
2. นางจุฑารัตน์  แสนสำราญ
 
768 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายณดณ  บุญบุตตะ
2. เด็กหญิงธีริศรา  ถนอมเนื้อ
3. เด็กหญิงภัทมน  ภัทรกุล
 
1. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
2. นางสาวกนกวรรณ  เงางาม
 
769 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.25 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีสง่าชัย
2. เด็กชายวัชรพล  แสงพลอยสุข
3. เด็กหญิงศรุตา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวอรพรรณ  คำมา
2. นางสาวโชติรส  ขจิตพรกุล
 
770 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.75 ทอง 6 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงปภาดา  วนขจรไกร
3. เด็กชายพสุ  เสงี่ยมสิน
 
1. นางสาววิภาภรณ์  กิตติพรพจน์
2. นางสาววาสนา  พุมพวง
 
771 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.25 ทอง 7 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายจิรายุ  เจริญยศ
2. เด็กชายณัฐภัทร  จองลีพันธ์
3. เด็กชายมนัสวิน  ปิยะปัญญาพงษ์
 
1. นางสาวพิชชานันท์  โคตรชุม
2. นางสาวสุชีลา  ปิ่นมั่น
 
772 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กชายกฤชณัท  เอี่ยมรักษา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีสี
3. เด็กชายมิ่งขวัญ  ตากิ่มนอก
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงธนะ
2. นางสาวอำไพ  บุตรงาม
 
773 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   แสนรู้
2. เด็กหญิงธัญญาศิริ   หมวดคงทอง
3. เด็กหญิงอรปรียา   คล้ายสุริยวงค์
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์  ชราชิต
2. นางทิพวรรณ  พวกดี
 
774 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.75 เงิน 10 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1. เด็กชายนรภัทร  ศรีขะบุตร
2. เด็กชายพีรธัช  อุดมรุ่งขจรชัย
3. เด็กชายสิรภัทร์  รักความสุข
 
1. นางดวงเดือน  ทาระขวัญ
2. นางสาวสุดารัตน์  สายะสมิต
 
775 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61.75 ทองแดง 11 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงชิสา  กิจยโภค
2. เด็กหญิงรดา  ถิระวรคุณธรรม
3. เด็กชายสันติพงษ์  สุดทอง
 
1. นางสาวมลัยวัลย์  ยืนยง
2. นางสุมลมาลย์  พรหมมาณพ
 
776 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กหญิงปัณฑา  ฉันทภักดี
2. เด็กหญิงสุทธิสา  อิ่มสวาสดิ์
3. เด็กชายอัษฎานุกูล  ทองมี
 
1. นางสุชาดา  เกตวงษา
2. นางสาวสิริกัลยา  คงเจริญ
 
777 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงปัญญดา  นนทะวงษ์
2. เด็กหญิงฟารีดา  วิเศษคร้อ
3. เด็กหญิงวรรณภา  สิงห์รักษ์
 
1. นางทศพร  พรมมาก
 
778 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  เย็นใจ
2. เด็กชายธีรภัทร  วังหาญ
3. เด็กชายพีระกานต์  ชาญสำราญ
 
1. นางสาวพิชชาพา  ปราบพาล
2. นางสาวรหัสวรรณ    อินจาด
 
779 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตรงขจรกิจ
2. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ผลแจ่มจำรัส
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  คุ้มชาติ
 
1. ดร.มิลินทรา  กวินกมลโรจน์
 
780 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1. เด็กหญิงขุติกาญจน์  แหก้าน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วรรณทอง
3. เด็กหญิงรินลนา  ปาร์คเกอร์
 
1. นางสาวอนุชิตา  ไชสะอาด
 
781 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   เปล่งเสียง
2. เด็กหญิงศจิกาญจ์   ศิริกุลพัชร
3. เด็กชายอติวิชญ์   รุจิวรรณ์
 
1. นางสาวศิริพร  จันเพ็ง
2. นางสาวปราณี  อิสสระ
 
782 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 1. เด็กชายชญาณิน  ไสยาศรี
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  ธาราสันติสุข
3. เด็กชายวินัย  ชนะพันธ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  อยู่เย็น
2. นางสุภาภรณ์  วีระศิริรัตน์
 
783 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุริเทศ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ศิริมณีโชติ
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  รู้รักดี
 
1. นางนาตยา  รู้รักดี
 
784 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  ลิขสิทธิพันธ์ุ
2. เด็กหญิงฐิติกา  ผิวจันทร์
3. เด็กหญิงวริษา  เทวอนรัมย์
 
1. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
 
785 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเขาซก 1. เด็กหญิงจันทภา  ตันกันยา
2. เด็กหญิงธัญรดา  หล่าลาภ
3. เด็กหญิงอุมาพร  คงเมือง
 
1. นายศราวุธ  ก๋องแดง
2. นางสาวกนกวรรณ  แคล่วคล่อง
 
786 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มงคล
2. เด็กหญิงภาสินี  โชคแสวงการ
3. เด็กชายภูมิบดี  ประเสริฐ
 
1. นางญาณี  ยิ้วยิ้ม
 
787 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายณภัทร  กระฉอดนอก
2. เด็กชายสุวิทย์  ทิพมะณี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวหลวง
 
1. นางสาวอรพรรณ  น้อยเสี่ยงสี
2. นางนิพัทธา  สหะวรกุลศักดิ์
 
788 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายชินดนัย  ลือชา
2. เด็กชายธีรดนย์  แซ่เฉิน
3. เด็กชายพิชญุตม์  ริ้วเลิศศิริกุล
 
1. นางสาวจีรดา  นามวงศ์กา
2. นายเฉลิมชัย  สงกลาง
 
789 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 24 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เชื้อแก้ว
2. เด็กชายยุทธการ  สิงห์โตทอง
3. เด็กชายรัชชานนท์  พรหมพิทักษ์พร
 
1. นางสาวรัดสวรรณ  บรมพิชัยชาติกุล
 
790 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 26 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชะนะ
2. เด็กหญิงศศิชา  วิทยอภินันท์
3. เด็กหญิงสโรชินี  โกศลศิลป์
 
1. นางสาวสุพรรณวิกา  สมศรี
 
791 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กชายดนุเดช  กีรานนท์
2. เด็กชายศุภชัย  สืบสาย
3. เด็กชายเอกพนธ์  สายแก้วจิตร
 
1. นายสมบูรณ์  แสงจันทร์
 
792 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดตาลล้อม 1. เด็กหญิงจันทิรา  บุญสีมา
2. เด็กชายชิษณุชา  นาอุดม
3. เด็กชายอำนาจ  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวสมถวิล  มิสันเทียะ
2. นางรุ่งรัศมี  พูลสวัสดิ์
 
793 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  หลินเอม
2. เด็กชายปฐวี  พรหม
3. เด็กหญิงปว๊ณา  ล่าจำศีล
 
1. นางบุศรา  เหมพร
2. นางสาวพรทิพย์  เทพเสน
 
794 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  อุปสุ
2. เด็กหญิงภาวรรณ  ศรีบุญราช
3. เด็กหญิงเบญญาภา  คงแจ้ง
 
1. นางสาวสายใจ  เชียงสา
 
795 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายชุติเทพ  มณีวงศ์
2. เด็กหญิงพัชชา  หิรัญราศีกุล
3. เด็กหญิงเศียวา  แก้้ว
 
1. นางสาวพุทธิดา  ธิราชรัมย์
2. นางสาวจิรนันท์  ใจรักษ์
 
796 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 31 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงกฤตินันท์  แก้วดี
2. เด็กชายภูบดินทร์  โพธิวรรณ์
3. เด็กชายเนติลักษณ์  ดาราเรือง
 
1. นางสาวสุภาพร  พลเยี่ยม
 
797 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  แสนคำ
2. เด็กหญิงพัชราพร  วันสาสืบ
3. เด็กชายวิษณุ  สีคำ
 
1. นางสาวศุทธินี  สุขอยู่
2. นางสาวพลอยนภัส  สุวรรณชูนิกร
 
798 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายตฤณภัทร  ศรีเศษพิมพ์
3. เด็กชายธนบดี  สังข์เลื่อน
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยวรกุล
2. นางสาวตะวันณา  อันยงค์
 
799 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กชายธนภัทร  บุญมี
2. เด็กหญิงธนเณจฉ์  อุดมก้านตรง
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  จันทโรจวงศ์
 
1. นางสาวนงคลักษณ์  ฮวดศรี
2. นางสาวณัฐธิดา  คำเพราะ
 
800 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายชยพล  ภูศรี
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ธรรมเนียมดี
3. เด็กชายเต็มสิทธิ์  โสภิพันธ์
 
1. นางสาวชุติกาญจณ์  ทองทับ
2. นางสาวสุพรรณี  จันทร์สำโรง
 
801 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงชุติมา  ยศพล
2. เด็กหญิงฐิติอร  รวงผึ้ง
3. เด็กชายวรวัชร  เดชทอง
 
1. นางสาวยุวดี  อภัยสุข
2. นางสาวกชกร  เอี้ยงกุญชร
 
802 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงพรกมล  นักฟ้อน
2. เด็กหญิงพุธิตา  อินบุญมาก
3. เด็กชายศุภธัช  ชาติพุดซากุล
 
1. นางสาวสุชญา  ขจรไชยกูล
 
803 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายจิรนันท์  แจ่มเพ็ญ
2. เด็กหญิงชนิสรา  วงศ์เพ็ญ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ครูเกษตร
 
1. นางสาวพรรณรมน  สุขกระโทก
2. นางณัชนภัสค์  แป้นแก้ว
 
804 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 1. เด็กหญิงชนกานต์  จันทนา
2. เด็กชายธนกฤษ  รัตนะ
3. เด็กชายบรรเจิด  เกตุงาม
 
1. นางสาวกัณณิกา  เทียมพล
 
805 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทิมา  อินคา
2. เด็กหญิงพิไลพรรณ  ปราณีศรี
3. เด็กชายรัตนโชติ  มะลิทอง
 
1. นางภรภัทร  ปัญจวิกรม
2. นางสาวจิรวรรณ  อินคงงาม
 
806 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กชายปพน  ธงศรี
2. เด็กชายพิชิต  ปราบพล
3. เด็กหญิงวรรณกร  อุทัยวรรณ
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีนาม
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  กาบทอง
 
807 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรามมณี
2. เด็กหญิงพัชฎาพร  เอี่ยมกาย
3. เด็กหญิงศิรินทรา  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวศศิธร  หงษ์ศรี
2. นางสาวชลดา  ตันติราพันธ์
 
808 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงกาญกนก  นิลไสว
2. นางสาวพัชนี  แซ่เชียว
3. นางสาวอรทัย  เกตุกะพงษ์
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางสาวพุทธิดา  ธิราชรัมย์
 
809 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาซก 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แดงใส
2. เด็กหญิงสุชาดา  มะหาวงษ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวมาลัย  แหวนเงิน
2. นางสาวประภาพร  คงศิริ
 
810 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. นายอภิสิทธิ์  อาวุธ
2. นางสาวอารีรัตน์  ลีจ้อย
3. นายเอกรินทร์  ลีจ้อย
 
1. นางสุนันทา  ครูศรี
2. นางหยาดรุ้ง  งอนกิ่ง
 
811 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงจารุณี  สามารถ
2. เด็กชายธนากร  ลักษณะสี
3. เด็กหญิงไพลิน  เรืองเกษม
 
1. นางเบญจมาศ  เพ็งรัตน์
2. นางองค์อร  ปิยะเสถียรรัตน์
 
812 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายฐาปกรณ์  แสนทวีสุข
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองไพจิตร์
3. เด็กหญิงวิภาวี  พละก้านตรง
 
1. นายกิตต์ศักดิ์  แสงสว่าง
2. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
813 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กชายถิรวัฒน์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงวันดี  เต่า
3. เด็กชายอัมรินทร์  คงสิงห์
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีนาม
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  กาบทอง
 
814 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นางสาวกาญจนา  ฉายลับ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จำปาหอม
3. เด็กชายเดชาธร  เนาวรัตน์
 
1. นางนิพภา  สันติศิริ
2. นายธวัชชัย  สันติศิริ
 
815 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธงชัย   จันทร์สิง
2. เด็กชายธนพล   ไชยนา
3. เด็กหญิงสุธิดา   ฤทธิ์เทพ
 
1. นางสุนิสา   ศรีอินทร์
2. นางสมพร   วิชัยประเสริฐ
 
816 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจิดาภา  ออมสิน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ปรุงเปี่ยม
3. เด็กหญิงสุชานันท์  อมรศิริวัชญ์
 
1. นายการุณ  ฤกขะวุฒิกุล
2. นางสาวนวลจันทร์  สัมฤทธิ์สาครสิน
 
817 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์เกตุ
2. เด็กหญิงธัญศิริ  ชมถิ่น
3. เด็กชายวรวิช  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เพิ่มพูล
 
818 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 11 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พยอมหอม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุญชรินทร์
3. เด็กหญิงปวีณา  ไชยวงค์
 
1. นางสาวศิรินทรัตน์  ประไพเพชร
2. นางสาวกุลวี  เบ็ญเจริญ
 
819 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ดาบเพชร
2. เด็กชายนคร  โตวา
3. เด็กชายเจริญทวี  สวัสดิกูล
 
1. นายเฉลิม  โคตรรัตน์
2. นางคำภู  โคตรรัตน์
 
820 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงบุษกร  ดิสลิ้ม
2. เด็กหญิงพรพิมล  พันสนิท
3. เด็กหญิงสุดาพร  โมลา
 
1. นายวิทยา  สร้อยคำดี
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ธาราพงษ์
 
821 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  สุขปื้อ
2. เด็กหญิงวรรณนิสาข์  ปัทมนิธิ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จอมคำสิงห์
 
1. นางณัชนภัสค์  แป้นแก้ว
2. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
 
822 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงวิชญาดา  เงินดี
2. เด็กชายเจริญทรัพย์  สระอุบล
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รุ่งวงษ์
 
1. นางสาวชุติกาญจณ์  ทองทับ
2. นางสาววลัยทิพย์  ศิริรัตน์
 
823 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงนงนภัส  ฟักสุวรรณ
2. เด็กหญิงลักษมณ  เทียนปิ๋วโรจน์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วงเวียน
 
1. นางสาวพรพิมล  ปะสิ่งชอบ
2. นางสาวสุชาดา  แข่งขัน
 
824 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงกุสุมา  คล้อยสุวรรณ์
2. เด็กหญิงธนารีย์  แตงทอง
3. เด็กหญิงปิยพัชร  แก่นไทย
 
1. นางสุทิศษา  ศิริดิษฐกุล
2. นางวันเพ็ญ  แนวจำปา
 
825 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีวงค์
2. เด็กหญิงสุจิณณา  พุทธรัตน์
3. เด็กชายอัครเดช  วงศ์ศรีเทพ
 
1. นางสาวพรรณรมน  สุขกระโทก
2. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
 
826 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันที
2. เด็กหญิงปพิชญา  กลิ่นจำปา
3. เด็กหญิงรัตนกานดา  รวมทรัพย์
 
1. นางภัทรศยา  เย็นเมือง
2. นางนิตยา  มณีรัตน์
 
827 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีประทุม
2. เด็กหญิงปัทมพร  บุญเข็ม
3. เด็กชายพรหมินทร์  จันทร
 
1. นางสาวศุทธินี  สุขอยู่
2. นางสาวพลอยนภัส  สุวรรณชูนิกร
 
828 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บางชมภู
2. เด็กหญิงรสริน  จันทร์เกตุ
3. เด็กหญิงสโรชา  พรมมี
 
1. นางวิภา  โชติสันเทียะ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
829 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงชญานิศ  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  นามจำปา
3. เด็กหญิงรุจิรดาพร  แซ่อึ๊ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคพุฒ
 
830 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญชู
2. เด็กชายธนวินท์  มะลิลาพันธุ์
3. เด็กหญิงนลินนิภา  ดีพร้อมพันธ์
 
1. นางบุศรา  เหมพร
2. นางสาวพรทิพย์  เทพเสน
 
831 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  บุญประเวศ
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จำนงค์ผล
3. เด็กหญิงแพรวา  สมคำศรี
 
1. นางสาวอนุชิตา  ไชสะอาด
 
832 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  ปัตตาระโพธิ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ์น้อย
3. เด็กหญิงญาณากร  อารักษ์
 
1. นางสาวศิริมาศ  รัตนะ
2. นางสาวอรทิพย์  โคตะวินนท์
 
833 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกมลภพ  ทองทวี
2. เด็กชายดิเรก  ชัยกลาง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนมงคล
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
2. นางสาวอัชณี  วัยรัตนา
 
834 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเนินโมก 1. เด็กหญิงณัชชา   แสงแตงอ่อน
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  พุฒจรูญ
3. เด็กชายอลงกรณ์  พินิจรัมย์
 
1. นายอนุชิต  สงแพง
 
835 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงนิสากร  อินโพธิ์
2. เด็กหญิงมีนา  ทึงดา
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  วัฒนอินทร์
 
1. นายสมบูรณ์  แสงจันทร์
 
836 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กชายณัชพัชร์  ซิ้มเทียม
2. เด็กชายภาคภูมิ  หิริธรรมกุล
3. เด็กหญิงภีมรา  กันเจียก
 
1. นางสาวชนิดา  อุ่นใจชน
2. นางสาวกรองกาญจน์  วิลัยศร
 
837 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กชายทิติสอน  ยะสะวุฒิ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ทองวงค์
3. เด็กหญิงรินทร์ระฎา  กรองสี
 
1. นางสาวปาจรีย์  สนิทรักษา
2. นางสาวสลักจิต  ศรีเหรา
 
838 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสุตา 1. เด็กชายนันทกร  จินดาพงษ์
2. เด็กชายนันทกรณ์  กองมาลัย
3. เด็กชายพิพัธน์  ไชยปัญหา
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวนัดดา  ชลมารค
 
839 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงจุฬาภิชญ์  ธนกิจการเกษตร
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศิรประภาวรรณ
3. เด็กหญิงลักษิณา  เจริญนาน
 
1. นางสาวศิรินทรัตน์  ประไพเพชร
2. นางสาวประกาย  เขียวพันธ์
 
840 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  โวหารเดช
2. เด็กหญิงปวีณนุช  วงศ์ไพศาล
3. เด็กหญิงอภัสราภรณ์  พุทธเสน
 
1. นายวิทยา  สร้อยคำดี
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ธาราพงษ์
 
841 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกรพิณ  ชัยวัฒนะ
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เพียรกอบกิจ
3. เด็กหญิงศรัญญา  จำปาทอง
 
1. นายกิตต์ศักดิ์  แสงสว่าง
2. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
842 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  หวานล้ำ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  แช่มวิลัย
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สินธุธนะรัตน์
 
1. นายเฉลิม  โคตรรัตน์
2. นางคำภู  โคตรรัตน์
 
843 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กหญิงฐิติพร   พันลุงตุง
2. เด็กหญิงมณฑา   ศิริโชติอาภรณ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา   วงษ์มณี
 
1. นางสาววาสนา  เกาะแก้ว
 
844 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เกลาเกลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฐวรารัตน์  ปิยะนีรนาท
3. เด็กหญิงสยากร  เชยเล็ก
 
1. นางสาวอรพรรณ  คำมา
2. นายอัศวี  เมฆิยานนท์
 
845 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชญาดา  โรจน์อมรรัตน์
2. เด็กชายณัฐวรรธน์  วิชชนาถวงศ์
3. เด็กชายเตชิน  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวขวัญชนก  มาตรา
2. นางสาวสุวรรณ  ศรีทอง
 
846 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ยินรัมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอรวงษ์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ไชยยศยิ่ง
 
1. นางกัลยา  สมบูรณ์สิทธิ์
2. นางสาวสมควร  สมคิด
 
847 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ช่างบุตร
2. เด็กหญิงพรชนิษฐ์  จินดาพล
3. เด็กหญิงอภิชญา  บุญเตียง
 
1. นางสาวชนิดา  อุ่นใจชน
2. นางสาวกรองกาญจน์  วิลัยศร
 
848 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงคีม  จันทร์สุดา
2. เด็กหญิงศวิตา  ริมงาม
3. เด็กชายสุกฤษฎ์  สุริเตอร์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  เอี้ยงสูง
2. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณศรี
 
849 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงวิลาสินี  สุทธิจักร์
2. เด็กชายศุภชัย  ดีมาก
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ปัญโญ
 
1. นางสาวประกาย  เขียวพันธ์
2. นางสาวศิรินทรัตน์  ประไพเพชร
 
850 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  รีชีวะ
2. เด็กหญิงพรรณษา  ศิลปชัย
3. เด็กชายรัชชานนท์  หยุยนาดง
 
1. นางสาวพรสุดา  จรัญวรรณ
 
851 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงนนทิยา  ยะภูมิน
2. เด็กหญิงอารียา  จันทะราช
3. เด็กหญิงเมธิณี  ฉ่ำเฉื่อย
 
1. นางสาวอรทิพย์  โคตะวินนท์
2. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
 
852 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงกาญติมา  คุณารักษ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศิริโชติ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ธารา
 
1. นางจุไรรัตน์  อินต๊ะนนท์
2. นายเปรมชัย  ศรีนครดี
 
853 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงจิราพร  ธุระพระ
3. เด็กหญิงศิริพร  สุขเจริญ
 
1. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
2. นายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง
 
854 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สูบกำปัง
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  เนาว์ศรีสรณ์
3. เด็กหญิงสุนิษา  รักษาวงษ์
 
1. นางสาวกุลวี  เบ็ญเจริญ
2. นางสาวศิรินทรัตน์   ประไพเพชร
 
855 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงชมฟ้า  สำราญสุข
2. เด็กชายธนกฤต  มากมูล
3. เด็กชายสิทธิโชค  นาคคำ
 
1. นางจุไรรัตน์  อินต๊ะนนท์
2. นางเกษร  กุณฑลบุตร
 
856 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  อภิทักขกุล
2. เด็กหญิงธนัญชนก  วิศาลบูลณ์
3. เด็กชายภูนล  บรรจงลิขิตกุล
 
1. นางกิจพร  วุฒิประดิษฐ
2. นางสาวเจนจิรา  แสงไธสง
 
857 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงชุติญา  วีระวรรณ
2. เด็กชายตัดถนา  เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เดชผล
 
1. นางสาวภิรนันท์  ไพรศาล
 
858 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงณัฐชา  เสนฤทธิ์
2. เด็กหญิงสิริภัสสร  วนมา
3. เด็กหญิงแสงเดือน  นิ่มเจริญ
 
1. นางสุทิศษา  ศิริดิษฐกุล
2. นางดวงขวัญ  เพียรมนูพิพัฒน์
 
859 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงณัชชา  วงษ์วิสุทธิกุล
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ครุฑแก้ว
3. เด็กหญิงภัททิยา  เจนจิรวัฒนา
 
1. นางสาวพิชชานันท์  โคตรชุม
2. นางสาวสุชีลา  ปิ่นมั่น
 
860 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชากนา 1. เด็กชายวันชัย  กัญญา
2. เด็กชายวินัย  ชินทอง
3. เด็กหญิงโยศิตา  คล้ายสังข์
 
1. นางสาวสมฤดี  ศรีพลกรัง
2. นางสาวศิริวรรณ  กรุงเจริญ
 
861 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กชายธราธิป  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายปภาวิชญ์  หารขุนทด
3. เด็กชายพัทธนันท์  บางสมบุญ
 
1. นางนาตยา  รู้รักดี
 
862 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันพร
2. เด็กชายยศพนธ์  มโนวรกุล
3. เด็กหญิงสาธิตา  อมรธรรมสิน
 
1. นางสาวอรพรรณ  คำมา
2. นางสาวอำภา  สืบวงษา
 
863 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทศแก้ว
2. เด็กชายทศพล  นาคแดง
3. เด็กหญิงวนิดา  ชะรัมย์
 
1. นางสาววลัยพร  ศรีศร
2. นางสาวธิดาพร  รำเพยพล
 
864 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายประเสริฐ  ภางาม
2. เด็กหญิงพัชรธิดา  จันทะเสน
3. เด็กหญิงอัญมณี  เพชรสุวรรณ
 
1. นางณัฐชยา  สิงห์โตทอง
2. นางสาวศิริวรรณ  นาคพุฒ
 
865 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุทัยศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  น้อยบัวงาม
3. เด็กหญิงไฉไล  ตัวกระโทก
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางสาวจิรนันท์  ใจรักษ์
 
866 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 11 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงนนทกร   สอสุดใจ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ปัญญาสาระคุณ
3. เด็กชายอัครพัชร์  สามัญญฤทธิ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์   บัณฑิตร
 
867 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงนจริตรา  พงศ์สถิตสิริ
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  ธรรมศิริ
3. เด็กหญิงปวีณา  พลโยธา
 
1. นางกัลยา  สมบูรณ์สิทธิ์
2. นางสาวสมควร  สมคิด
 
868 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ลาภบุญมี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำมี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ใสกลาง
 
1. นางรุ่งทิวา  จันทร์พุฒ
2. นางสาววิภา  แสงสว่าง
 
869 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 14 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  ศิริไพบูลย์
2. เด็กชายมาณพ  ประเสริฐจิตต์
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชนานันท์
 
1. นายประทีป  ไตรพรม
 
870 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.4 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  พรฉิมพลี
2. เด็กหญิงชลธิชา  นนท์ศิริ
3. เด็กหญิงนภาลัย  ดอนพนัส
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
2. นางสาวอัชณี  วัยรัตนา
 
871 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 16 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายภัทรกร  สุดถิ่น
2. เด็กชายเจษฏา  หอมบรรทม
3. เด็กชายเชฏฐการ  ชาอ่อง
 
1. นายเฉลิมชัย  สงกลาง
2. นางสาวจีรดา  นามวงศ์กา
 
872 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 71.6 เงิน 17 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงกิ่งกชกร  บุญมา
2. เด็กหญิงพรนภา  ใจศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวียงสมุทร
 
1. นางสาวพรรณรมน  สุขกระโทก
2. นางสาวกุลิสรา  คำเหลากุลธรา
 
873 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70.2 เงิน 18 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนงนภัส  บัวฉิม
2. เด็กหญิงบุษราทิพย์  เปรมใจทวียศ
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เพ็งศรี
 
1. นางสาวประภากร  ชาติสุวรรณ
2. นางสาวภัสรา  ไกยนารถ
 
874 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 19 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  ชูเกษม
2. เด็กหญิงชาญาพิมพ์  ก่อศิริมงคลชัย
3. เด็กชายรัตนิน  มินธารา
 
1. นางสาวชนิดา  อุ่นใจชน
2. นางจุฑารัตน์  แสนสำราญ
 
875 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กชายชัยพร  ผลประทีปสุริยา
2. เด็กชายพงศ์พิพัทธ์  แสงเมฆ
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่ชื้อ
 
1. นางสาวมณีนุช  ปริยะมิตรานนท์
2. นางสาวศิรินภา  นพรัตน์
 
876 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1. เด็กหญิงชนิดา  วรกิจจานุวัฒน์
2. เด็กหญิงปวริศา  ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงปาณิศา  ปิยมหพงศ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  สุวรรณโณ
2. นางจรรยพร  สิงหจินดา
 
877 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านชากพุดซา 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อินถา
3. เด็กชายอนิรุจ  เจริญสุข
 
1. นายวินัย  อิ่มกมล
2. นายวินัย  อิ่มกมล
 
878 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญา  แดงงาม
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  หนูแก้ว
3. เด็กชายพลากร  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยวรกุล
2. นางสาวตะวันณา  อันยงค์
 
879 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. นางสาวฐิติมา  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายวัชรินทร์  ราชเนตร
3. นางสาวสุธินี  คุ้มศรีษะ
 
1. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ยิ้มสมบูรณ์
 
880 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงณัฐรดี  กองทรัพย์
2. เด็กหญิงปวีณา  เฟื่องฟู
3. เด็กหญิงพรรณภัสสร  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  คชอาจ
2. นางสาวจันทิมา  ศรีเมือง
 
881 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์อัปสร   ผาพิสาร
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ   เรืองศรี
3. เด็กหญิงอารียา   การทรัพย์
 
1. นางสุนิสา    ศรีอินทร์
2. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์   ชราชิต
 
882 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  นรดี
2. เด็กหญิงศิริสุดา  ยวงเงิน
3. เด็กหญิงสุปราณี  สมบูรณ์พันธ์
 
1. นางสาวกชกร  เอี้ยงกุญชร
2. นางสาวยุวดี  อภัยสุข
 
883 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายสิวกร  ขำเหม
2. เด็กหญิงสุธามาศ  แสงเผือก
3. เด็กหญิงสุนิตา  รักษาวงษ์
 
1. นางสาวประภากร  ชาติสุวรรณ
2. นางสาวภัสรา  ไกยนารถ
 
884 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. นางสาวกฤษณา  ปางจูม
2. นางสาวดวงกมล  ดวงมณี
3. นางสาวธิติมา  อินล่ำ
 
1. นางสาวประทุม   ภักดี
2. นางสาวพุทธิดา  ธิราชรัมย์
 
885 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปุณยภา  จรูญจิรเสถียร
2. เด็กหญิงมนตร์ภรณ์  ลีลาขจรจิต
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
 
886 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  ทาดี
2. เด็กหญิงสุภัคนันท์  ศักดิ์เสรีกุล
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สายแก้ว
 
887 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทรงกรด
2. เด็กชายณัฐชนน  บุญพา
 
1. นางสาวพลอยนภัส  สุวรรณชูนิกร
 
888 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายตรีเนตร  บังเกิด
2. เด็กชายศตคุณ  กองแสน
 
1. นางสาวสุพรรณี  จันทร์สำโรง
 
889 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พลซา
2. เด็กชายอติกานต์  สุระสิทธิ์
 
1. นางสาวชนากานต์  สายวงศ์
 
890 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายชยางกูร  รายะรุจิ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  พิมพระคำ
 
1. นางสาวดวงกมล  เทพบุตรดี
 
891 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สวัสดี
2. เด็กหญิงรวินันท์  คำผอง
 
1. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
892 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงพิชญา  จุพงษ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  จำบุญ
 
1. นายกิติคุณ  วงค์ชนะ
 
893 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์   ทับฉิมพลี
2. เด็กชายวัฒนา   นาตาล
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์   ชราชิต
 
894 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 4 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายชาญชนะ  มหาอุป
2. เด็กหญิงนัฐดา  ฉัตรเงิน
 
1. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
 
895 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายมงคล  ปะมะโต
2. เด็กชายสิทธิราช  กองผ่าน
 
1. นางสาววลัยทิพย์  ศิริรัตน์
 
896 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 1. เด็กชายจรณินทร์  ชาติสูงเนิน
2. เด็กชายภูวนัตถ์  นุชเจริญผล
 
1. นายการุณ  ฤกขะวุฒิกุล
 
897 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 1. เด็กหญิงณี   คืนเลน
2. เด็กหญิงโต๊ะ   บีม
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ฟูเกษม
 
898 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 73.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายณัฐตินันท์  หงอกภิลัย
2. เด็กชายพสิษฐ์  มะโนราช
 
1. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
 
899 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 61.41 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้างสูง 1. เด็กหญิงสาลี  ที
2. เด็กชายโซเฟีย  พอน
 
1. นางสาวชุตินันท์  เกษมสุข
 
900 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายสาริน  บุญรอด
2. เด็กชายสาริศ  บุญรอด
 
1. นายเปรมชัย  ศรีนครดี
 
901 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายพงศกร   สุขประเสริฐ
2. เด็กชายพงศพัศ  ศรเมฆ
 
1. นางสาวนิศรา  มหิตธิ
 
902 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงชาริสา  อาษาดี
2. เด็กชายถิรเดช  พ้นภัย
 
1. นางสาวบุษบา  มุงเพีย
 
903 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กชายชยานนท์  สินธุแสง
2. เด็กชายหนึ่ง  จี
 
1. นายสันธาน  คงศิริ
 
904 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายธนกร  ลิ้มเนาว์
2. เด็กชายพรมพิริยะ  ไพรวัน
 
1. นางบุษบา  เพ็งดวงใหญ่
 
905 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายพงศธร  อาจน้อย
2. เด็กชายศิริชัย  ศิริสุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวภาวิณี  ศาสติกุลวงศ์
 
906 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  จิตรภณภัทรกุล
2. เด็กชายเป็นไท  เรืองเทพรัตช์
 
1. นางสาวภิญทกานต์  ศิริรักษ์
 
907 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเนินโมก 1. เด็กชายบัญญพนต์  ถิ่นนอก
2. เด็กชายสิริภัทร  จอมพล
 
1. นายอนุชิต  สงแพง
 
908 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กชายธีรภัทร  นิลสีนวล
2. เด็กชายพรั่งพรู  ประเสริฐสุข
 
1. นายสมศักดิ์  ริมมากุลทรัพย์
 
909 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายนันทกร  แก้วกำไร
2. เด็กชายสรศักดิ์  ชมชื่น
 
1. นางสาวฉันทนา  รานุรักษ์
 
910 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกันตินันต์  คำตา
2. เด็กหญิงอภิชญา  อัญชลี
 
1. นางสาววันวิสา  ชาญวิเศษ
 
911 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายสหบดี  คงศรี
2. เด็กชายโชคธิชัย  เซ่งอั้น
 
1. นางสุนันทา  ครูศรี
 
912 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญมี
2. เด็กชายฮวด  โอน
 
1. นางสาวรวิวรรณ  บัวประคอง
 
913 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายเอกราช  แกมกล้า
2. เด็กชายโซ  
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญกระจ่าง
 
914 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายกรภัทร์  เปรมประเสริฐ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ทองเกษม
 
1. นางสาวอุษา  ยิ้มพัฒน์
 
915 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายภูดิศ   ปัดทาศรี
2. เด็กชายอัตถนะ  สุวรรณกูฎ
 
1. นายจรสสร   เจริญสุข
 
916 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กชายธนวินย์  ลิ้มรพีพงษ์
2. เด็กชายเชาวลิต  มาน้อย
 
1. นายจักรกฤษณ์  หาดไร่
 
917 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  ทองนวด
2. เด็กชายเขมนันท์  โชติ
 
1. นางสาวประกาย  เขียวพันธ์
 
918 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงญาโณทัย  เทพพันธ์
2. เด็กหญิงธันยพร  ใจงาม
 
1. นางสาวอนุลักษณ์  สุโขมีทรัพย์
 
919 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 1. เด็กชายจักรกฤษดิ์  ไชยวิเศษ
2. เด็กชายปรานต์นวิน  จันทึก
 
1. นางสาวนิทรา  ฉลอง
 
920 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  มงคลศรี
2. เด็กชายอาทิตย์  เมสจิตร์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  เอี้ยงสูง
 
921 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายชยุต  วรชาติ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สว่างแสง
 
1. นายวิศรุต  ศรีสุนาครัว
 
922 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กชายพิพัฒน์  ภูบุญศรี
2. เด็กชายวิษณุพงษ์   เฉิดจิต
 
1. นายไพศาล  ภักดี
 
923 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุษยาตรัส
2. เด็กชายศักรินทร์  ฝ่ายสูน
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยวรกุล
 
924 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดตาลล้อม 1. เด็กชายพรชัย  มาสันเทียะ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  กองทัพไทย
 
1. นางสาวสมถวิล  มิสันเทียะ
 
925 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายธงชัย  อิ่มสุขใจ
2. เด็กชายอัมรินทร์  คงหอม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคพุฒ
 
926 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.11 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกมลกร  ทองทวี
2. เด็กชายฐิติกร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
927 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.11 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้างสูง 1. เด็กชายพีระ  เพ็ง
2. เด็กชายเต็ม  งาม
 
1. นางสาวชุตินันท์  เกษมสุข
 
928 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.11 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาลดำ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วเกิด
2. เด็กชายพลังพล  หล้าแก่น
 
1. นายเชิดศักดิ์  ทองสว่าง
 
929 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมพรพรรณ
2. เด็กชายบุญลอง  ไทยปราณี
 
1. นางสาวธัญพร  สันวิลาศ
 
930 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดตาลล้อม 1. เด็กชายศรีนคร  เหมม่วง
2. นายอนุวัช  ทักษิณบุตร
 
1. นางสาวสมถวิล  มิสันเทียะ
 
931 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายธนรักษ์  ดีจ๊ะ
2. เด็กชายอภิลักญณ์  ระวะใจ
 
1. นายเปรมชัย  ศรีนครดี
 
932 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กชายกชนน  อริยชาติ
2. เด็กชายปัถวีธร  เมตตา
 
1. นายกีรติ  ต้นจันทร์
 
933 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายจักรชัย  นันทโชติ
2. เด็กชายชินภัทร  สุระสิน
 
1. นางวิภา  โชติสันเทียะ
 
934 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กชายกิตติคม  สุขจั่น
2. เด็กชายเสฏฐนันท์  อุดมมั่นถาวร
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
 
935 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.89 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 1. เด็กชายพีรณัฐ  ขันทะพันธ์
2. เด็กชายสุภัสสร  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวสุปราณี  ชนานพ
 
936 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.89 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กชายศุภากร   รุจิวรรณ์
2. เด็กชายเปาแลง   สุดินแดง
 
1. นางสาวปราณี  อิสสระ
 
937 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 33.33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลิ้มรุ่งทวีทรัพย์
2. เด็กชายอนิรุท  คูหมณี
 
1. นางจันทิมา  ตั้งเพิ่มพูนสมบัติ
 
938 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 33.33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายคามิน  มหามงคลยิ่ง
2. เด็กชายธิติกร  สุขรี่
 
1. นางสาวสุดาพร  พันสีทา
 
939 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 33.33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายวันทนา  แพงคำฮัก
2. เด็กชายวีระชาติ  ธีระทีป
 
1. นางสาวพรสุดา  จรัญวรรณ
 
940 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 33.33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายปฏิภาณ  แสงสว่าง
2. เด็กชายศิริชัย  สาหร่าย
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  ถูกธรรม
 
941 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 33.33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โชรัมย์
2. เด็กชายธีรพงษ์  ดมหอม
 
1. นางสาวสุรัตนา  พุทธพงษ์
 
942 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 33.33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายจตุรวิทย์  จันทกุมาร
2. เด็กชายสันติภาพ  คูสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวอรทัย  ภูพิพัฒน์
 
943 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 27.78 เข้าร่วม 19 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพิ่มผล
2. เด็กชายนภัส  จันทร์มณี
 
1. นายนิธิ  พวงใบดี
 
944 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 27.78 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายวรโชติ  จันทร์หอม
2. เด็กชายเลิศชาย  พุทธอังกูร
 
1. นางสุนันทา  ครูศรี
 
945 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 27.78 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงผกามิน  บัวทอง
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์  ยี่ภู่
 
1. นางสาวพิชชานันท์  โคตรชุม
 
946 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 27.78 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  น้ำฟ้า
2. เด็กชายศรายุทธ  เกตสระ
 
1. นางสาวกาญจนา  ชัยปัญหา
 
947 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 22.22 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายศุภศักดิ์  สุดนุช
2. เด็กชายสรวิชญ์  เกิดจงรักษ์
 
1. นางคนึง  ประทุมนันท์
 
948 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 22.22 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายจักรพันธ์  จิตต์สม
2. เด็กชายเจตศดา  สระทองล้วน
 
1. นายประเสริฐ  ศุภมิตรมงคล
 
949 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 22.22 เข้าร่วม 23 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายณัชพล   พูลทรัพย์
2. เด็กชายภาณุพงค์   มีมาก
 
1. นายธวัชชัย  มณีวรรณ
 
950 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 22.22 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายศิวกร  ศรีสอาด
2. เด็กชายอัครเดช  กิงภาร
 
1. นางสาวสุพรรณี  จันทร์สำโรง
 
951 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 16.67 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายทนงศักดิ์  แสงอุทัย
2. เด็กชายนที  เพียรปรุใหญ่
 
1. นายวิศรุต  ศรีสุนาครัว
 
952 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 16.67 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายพลภูมิ   นาคแย้ม
2. เด็กชายสมบูรณ์   ขุนนางจ่า
 
1. นางสาวมาลินี    แซ่เอื๊ยว
 
953 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 11.11 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายอมรเทพ  พูลลาภผล
2. เด็กชายเอกรินทร์  มีรัตน์
 
1. นางสาวฉันทนา  รานุรักษ์
 
954 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 11.11 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ยอดแสง
2. เด็กชายพีรณัฐน์  บุญศักดิ์เฉลิม
 
1. นางสาวนิชนันท์  คำตา
 
955 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 11.11 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. เด็กชายธนกฤต  ชังศรี
2. เด็กชายปกรณ์  อวบสันเทียะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หาได้
 
956 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 1. เด็กชายพีรวิชญ์  บริสุทธิ์ดำรงกุล
2. เด็กชายเตชภณ  แซ่จึง
 
1. นายสุกรี  แสงจิตร
 
957 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายกฤษฏา  รักษาคม
2. เด็กชายณัฐดนัย  รัตนวัน
 
1. นางพัชรินทร์  บุตรดีวงษ์
 
958 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายนิติกร  สุขเจริญ
2. เด็กชายมงคล  เตชะมา
 
1. นางสาวอริสรา  ฆารฤทธิ์
 
959 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายบูรพา  สุขใส
2. เด็กหญิงปนัดดา  เรียงเล็กจำนงค์
 
1. นายศรัทธา  ยศธำรง
 
960 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายจันทนี  ซุกจันทร์
2. เด็กชายจิราวุฒิ  สมพอน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  เอี้ยงสูง
 
961 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กชายชิติพัทธ์   เกียรติเสรี
2. เด็กชายภาณิน  อนงค์
 
1. นายศุภกิจ  มีชัย
 
962 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายพชรพล  ศรีมะนาว
2. เด็กชายเจษฎา  ทองเพ็ง
 
1. นายนฤดล  ประคองสิน
 
963 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   สามโพธิ์ศรี
2. เด็กชายสุรวิทย์   ประทุมชัย
 
1. นายวิชาญ   สวนศรี
 
964 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายภัชณต  เชน
2. เด็กชายไบรอั้น  สคาร์เพทตี้
 
1. นายเฉลิมชัย  สงกลาง
 
965 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายธารา  สุระสิทธิ์
2. เด็กชายยุทธพร  เกษรหอม
 
1. นายจักรกฤษณ์  แสงเพ็ชร
 
966 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 1. เด็กชายลม  -
2. เด็กชายสมชาย  -
 
1. นายไพโรจน์  จำนงค์ผล
 
967 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กชายฉัตรชัย  จิอนงค์
2. เด็กชายเอกพล  ชุมนวน
 
1. นายธนวิทย์  สิทธิชาติบูรณะ
 
968 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กชายชานนท์  ศรประสิทธ์
2. เด็กชายณัฐกฤต  แต้พานิช
 
1. นางสาวพัชรกร  ธิวรรณลักษณ์
 
969 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กชายญาณภัทร  ประสงค์เจริญ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พันธ์ศักดิ์
 
1. นางสาวธัญพร  สันวิลาศ
 
970 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.08 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายปรพล  ดำรงค์เจริญ
2. เด็กชายอนุวัตน์  แซ่ทั่ง
 
1. นางคนึง  ประทุมนันท์
 
971 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.97 เงิน 4 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   สามโพธิ์ศรี
2. เด็กชายสุรวิทย์   ประทุมชัย
 
1. นางสาวอัมราวดี  ทองท่าชี
 
972 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.17 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้างสูง 1. เด็กชายคิม  โบ
2. เด็กชายพร  เพ็ง
 
1. นางสาวชุตินันท์  เกษมสุข
 
973 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.01 ทองแดง 6 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายจิรเดช   ขันธ์ทอง
2. เด็กชายภัทร  นิลแย้ม
 
1. นายธวัชชัย   มณีวรรณ
 
974 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.67 ทองแดง 7 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายตะวัน  สุมิตรไตร
2. เด็กชายตุลยวัต  เหล็กเพชร
 
1. นางสาวฉันทนา  รานุรักษ์
 
975 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.61 ทองแดง 8 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กชายธนรัตน์  ท้าววิเศษ
2. เด็กชายปฎิภาณ  ชนะพาห์
 
1. นายวิชชุกรณ์  คำสำเภา
 
976 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.13 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายวัชรพล  ไชยสีดา
2. เด็กชายอลู  -
 
1. นางสาวชนาภัทร  นันทะบุตร
 
977 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.95 เข้าร่วม 10 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  องอาจ
2. เด็กชายปรีชา  สวัสดิผล
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงธนะ
 
978 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.09 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายจารุเดช  บุญสิทธิ์
2. เด็กชายภาคิน  แก่นดี
 
1. นางสาวสุรัตนา  พุทธพงษ์
 
979 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.45 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายศักดิ์ดา  สมสง่า
2. เด็กชายสิทธิชัย  มีแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
980 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.41 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศรีจาด
2. เด็กชายอรรถพล  มณฑา
 
1. นางสุนันทา  ครูศรี
 
981 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.05 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สายบุตร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมตู้
 
1. นายเปรมชัย  ศรีนครดี
 
982 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.53 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐชนนต์  ขุนทอง
2. เด็กชายอิสระ  ดวงศรี
 
1. นางสาวอรทัย  ภูพิพัฒน์
 
983 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.48 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กชายธิติพงศ์  ชี่ชาญ
2. เด็กชายวิชัยดิตถ์  รักษา
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
 
984 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.75 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันวันดี
2. เด็กชายสิทธิวัชร์  อั้นมี
 
1. นางสาวพิชชานันท์  โคตรชุม
 
985 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.16 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กชายมนพัทธ์   กรทอง
2. เด็กชายเมิง    แสงฟ้า
 
1. นายชัยวัฒน์  เพชรดิน
 
986 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34.51 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงปพิชญา  โพธิ์ศิลป์
2. เด็กหญิงพลอยนภัส  สันหกรณ์
 
1. นางสาวปิยะพร  พูลสวัสดิ์
 
987 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32.15 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายทินภัทร  คงประเวช
2. เด็กชายวีรภัทร  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลออรัตนาวงศ์
 
988 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 31.14 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายภูมิ  ธีระมงคล
2. เด็กชายวัชรพงศ์  เผือกวิสุทธิ์
 
1. นางสาวมาลินี  แซ่เอี๊ยว
 
989 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.81 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  ทีฆธนสุข
2. เด็กชายศุภธัช  กิติสาระกุลชัย
 
1. นางสาวศศิวิมล  ทองขาว
 
990 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.44 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 1. เด็กชายพีรเชษฐ์  สมทบ
2. เด็กชายศรชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวสุปราณี  ชนานพ
 
991 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.33 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายธนาพล  โภชนัง
2. เด็กชายภัทรภณ  อยู่งาม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  เอี้ยงสูง
 
992 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.12 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พิมผกา
2. เด็กชายสุรชัย  หลอดแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  ศุภมิตรมงคล
 
993 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29.47 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านตาลดำ 1. เด็กชายกลำ  มาง
2. เด็กชายธนันทร  สราญรมย์
 
1. นายเชิดศักดิ์  ทองสว่าง
 
994 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 28.51 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายพีรพล  ข่วงสิมมา
2. เด็กชายเดชนรินทร์  นาคชัยยะ
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  ถูกธรรม
 
995 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 28.14 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 1. เด็กชายวันชัย  บุตรศรี
2. เด็กชายสัมพันธ์  แสงเพ็ชร
 
1. นายสุกรี  แสงจิตร
 
996 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 26.31 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายชัยนันท์  วรรณภูมิ
2. เด็กชายบูรณ์พิภพ  แสนศิริ
 
1. นายจักรกฤษณ์  แสงเพ็ชร
 
997 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.99 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขันสันเทียะ
2. เด็กชายพงษ์ภรณ์  ไพรวัลย์
 
1. นางสาวพรรณรมน  สุขกระโทก
 
998 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 23.95 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายวีรวิทย์  ธนัททรงสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภเสกข์  ชนินทรานันท์
 
1. นางสาวสุพรรณี  จันทร์สำโรง
 
999 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 21.6 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มงคลศิลป์
2. เด็กชายศรันย์  สารสุข
 
1. นางวราภรณ์  วงค์เลื่อน
 
1000 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 19.61 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายกฤษดา  ขอพึ่ง
2. เด็กชายชาญชัย  พิมพ์พงษ์ต้อน
 
1. นางสาวสุดาพร  พันสีทา
 
1001 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 18.44 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กชายณัฐกานต์  รื่นอายุ
2. เด็กชายธนวิชญ์  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวอุรพี  แซมหิรัญ
 
1002 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 15.92 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายจิรภัทร  บุญสร้าง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ธีรทีป
 
1. นางสาวพรสุดา  จรัญวรรณ
 
1003 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1. เด็กชายพีรวัส  โอฬารฤทธิ์นันท์
2. เด็กชายศรัญย์  คเชนชร
 
1. นางสาวอรจิรา  สุวรรณเมฆ
 
1004 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายธีรพัทร์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สัมมากรรม
 
1. นางสาวอริสรา  ฆารฤทธิ์
 
1005 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 1. เด็กชายวสุพล  ใจดี
2. เด็กชายวิวรรธน์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวรวิวรรณ  บัวประคอง
 
1006 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กชายนพดล  เปรมปรีดิ์
2. เด็กชายพิริยะพงศ์  หลักทอง
 
1. นายศุภกิจ  มีชัย
 
1007 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 1. เด็กชายนัทธพล  มูลแก้ว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มาพล
 
1. นายไพโรจน์  จำนงค์ผล
 
1008 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายธวรัท  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายนันทชัย  ร่วมจิตร
 
1. นางจีรดา  นามวงศ์กา
 
1009 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กชายธนบูลย์  ริงาม
2. เด็กชายมงคลชัย  ขวัญคุ้ม
 
1. นายธนวิทย์  สิทธิชาติบูรณะ
 
1010 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายพชรพล  ศรีมะนาว
2. เด็กชายเจษฎา  ทองเพ็ง
 
1. นายนฤดล  ประคองสิน
 
1011 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  กิ่งสกุล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จักร์แก้ว
 
1. นางสุนันทา  ครูศรี
 
1012 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40.84 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญศิลป์
2. เด็กชายธรณินทร์  เกรัมย์
 
1. นางสาวสายใจ  ไชยชาญ
 
1013 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 39.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. นายขรรค์ชัย  อาทิตย์จันทร์ดาว
2. เด็กชายนันทรัตน์  หาผล
 
1. นางอภัสสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
 
1014 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมชื่น
2. เด็กชายวิศรุต  สุปผล
 
1. นายพิทยา  ไปแดน
 
1015 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.82 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายกนกพล  พิมพ์โคตร
2. เด็กชายพิสิฐ  สมนึก
 
1. นายสมศักดิ์  มาลัย
 
1016 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 26.57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายธนสาร  พรหมภักษร
2. เด็กชายพลากร  แก้วอุดม
 
1. นางสาวกุลวี  เบ็ญเจริญ
 
1017 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 15.36 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กชายจักรินทร์  อินมา
2. เด็กชายรอน  แจ๊ะเอียง
 
1. นางสาววลัยภรณ์  วิบูลย์พันธ์
 
1018 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 11.36 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธารานุลักษณ์   กมลเกรียงไกร
2. เด็กชายภานุเดช   มูลสรวง
 
1. นางสุนิสา   ศรีอินทร์
 
1019 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 4.09 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายธนกฤต  วงษ์มณี
2. เด็กชายธนะโชค  ลั้นแหยม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เพิ่มพูล
 
1020 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายสหัสเทพ  ปากกะพอก
2. เด็กชายเทพพนม  ปากกะพอก
 
1. นายเปรมชัย  ศรีนครดี
 
1021 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  สิงห์เพชร
2. เด็กชายอดิศร  การวิชัย
 
1. นายกิตต์ศักดิ์  แสงสว่าง
 
1022 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายกราน  สายเพชร
2. เด็กชายศิริพงศ์  แสงจันทร
 
1. นางสาวกุลวี  เบ็ญเจริญ
 
1023 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.35 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สุขขำ
2. เด็กชายเชตวัน  ดีประวี
 
1. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
 
1024 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 32.52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนพล   มูลสาร
2. เด็กชายภูผา   สายวรณ์
 
1. นางสุนิสา    ศรีอินทร์
 
1025 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงพรพรรณ  หงษ์อ่อน
2. เด็กชายเชาวลิต  ทองมาลัย
 
1. นายวิศรุต  ศรีสุนาครัว
 
1026 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  โชคคุณากร
2. เด็กชายอนันต์  อินทวี
 
1. นายสมศักดิ์  มาลัย
 
1027 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กชายตรีเพชร  ลือลาภ
2. เด็กชายวัศพล  โสดา
 
1. นางสาวอุรพี  แซมหิรัญ
 
1028 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายกฤษณะ  พลภักร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสุนันทา  ครูศรี
 
1029 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายจิรโชติ  ภิญโญลภัสกร
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สินนะสม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เพิ่มพูล
 
1030 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กชายณัฐกร  สุพรรณื
2. เด็กชายศักดิ์ดา  วิบูลย์อรรถ
 
1. นางสาววรรณภา  พละหาญ
 
1031 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายตะวัน  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ลิ้มภักดี
 
1. นายกิตต์ศักดิ์  แสงสว่าง
 
1032 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรมัย  จันทร์ลักษณะ
2. เด็กหญิงพัทรดา  ตันศิริ
3. เด็กหญิงศรัญญาพร  พานแก้ว
4. เด็กหญิงศศิธร  ช่วยทอง
5. เด็กหญิงเปมนีย์  พราหมโณ
 
1. นางธนัตตา  โฉมจังหวัด
2. นางดารณี  กาญจนนาค
 
1033 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงชลธิดา  สุธรรมมา
2. เด็กหญิงนภัสสร  ปัญญาธนาเจริญ
3. เด็กหญิงพรรรณภัทร  สีพราย
4. เด็กหญิงภูริชญา  แซ่สือ
5. เด็กหญิงมินตรา  เพ็ชรหลิม
 
1. นางรสสุคนธ์  สมชิต
2. นางสาวรัชชา  หาญประทุม
 
1034 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงกอทิพย์  ตาทอง
2. เด็กหญิงกุนธิดา  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงจันทร์นภา  โพธิ์ชัยศรี
4. เด็กหญิงรัชญากรณ์  แสงสุริทร์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  วินา
 
1. นางจินตนา  จันทพัฒน์
2. นางอัญชรัตน์  บุญรอด
 
1035 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.71 ทอง 4 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กหญิงดวงนภา  รัศมี
2. เด็กชายปริย  วิริยวิทยาวงศ์
3. เด็กหญิงปุญญิสา  ทองแดง
4. เด็กหญิงศุภกร  ไกรศรี
5. เด็กชายศุภากร  อาจอาสา
 
1. นางสาวอรสา  มงคลธนวัฒน์
 
1036 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.57 ทอง 5 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  พวงกระโทก
2. เด็กหญิงพนัชกร  ทวีกูล
3. เด็กหญิงพัชรศรี  สุระรักษ์
4. เด็กหญิงยิ่งมณี  ชมชื่น
5. เด็กหญิงฤดีพร  บุญตา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ขจรเดชานุภาพ
2. นางสาวปิติภานันท์  จันทร์พานิชย์
 
1037 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.42 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  ขนานไทย
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จรณายุธ
3. เด็กหญิงวาสนา  ทองศรี
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ปทุมวัน
5. เด็กหญิงอารดา  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางระวีพร  เนติไชยพงศ์
2. นางศิวภรณ์  สุขสำราญ
 
1038 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.85 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เหลืองมหามงคล
2. เด็กหญิงกุลจิรา  สุขหอม
3. เด็กหญิงชนาภา  นนลือชา
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีใสแก้ว
5. เด็กชายศิริโชค  ราชอุไร
 
1. นางณภัทร  พรหมบรรดาโชค
2. นางช่อชบา  นาคบุญ
 
1039 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.28 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วีระศิริรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐฏิญากรณ์  วรรณะ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมอบ้าน
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทรัพย์สังข์
5. เด็กหญิงภัคธีมา  ศิลปชัย
 
1. นางสาวทิพวัลย์  พูศักดิ์ศรีกิจ
2. นายอวิรุทธิ์  หงอนไก่
 
1040 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80.85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 1. เด็กหญิงชุติมา  มิลินทานุช
2. เด็กหญิงดวงกมล  นุตาดี
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สาโรจน์
4. เด็กหญิงนันทิชา  เวชกามา
5. เด็กหญิงศศิปภา  แบบทอง
 
1. นางเวียงพิงค์  แสงอาจ
2. นางประภัสสร  นิลสงวน
 
1041 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79.85 เงิน 10 โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงณทิพรดา  ธนิษฐากูล
2. เด็กหญิงณัฏฐพร   กุลชัยวิวัฒน์กิจ
3. เด็กหญิงนันท์นภัสร์   คงเนาวรัตน์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   ยืนยงค์
5. เด็กหญิงอัยรินทร์   ตันติชัยกาญจน์
 
1. นางนิภา  รัศมีงาม
 
1042 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79.42 เงิน 11 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สนโต
2. เด็กหญิงนาฎร์นภา  พงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงวนัชนันท์  เพ่งพินิจ
4. เด็กหญิงอภิชญาภา  งามเมืองปัก
 
1. นายสิทธิพงษ์  ผดุงสมัย
 
1043 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77.28 เงิน 12 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงญาณิชา  ตรงจันทึก
2. เด็กหญิงปัณณรัตน์  ครอบกิ่ง
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  กิติสาร
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปาระสาร
5. เด็กหญิงอรณิชา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวขันทอง  นนตีนอก
 
1044 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.71 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงชญานันท์  ประภาสพงษ์
2. เด็กหญิงพลอยณภัส  วรรณโกมล
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  พนาลัย
4. เด็กหญิงวนิดา  มุกดาหาร
5. เด็กหญิงเนียน  ฮุน
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  กุลตังวัฒนา
2. นางสาวเพ็ชชรี  บัวจันทร์
 
1045 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชนัทชนันท์  มหาชน
2. เด็กหญิงชนิดา  ชาญสมร
3. เด็กหญิงทิวากานต์  บุญทวีกิจอนันต์
4. เด็กหญิงภิณญาณัฏฐ์  สุกฤษฏิ์ฌาณภัช
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงรัตน์
 
1. นายธัญญา  บุญเสริมสุข
2. นายปฏิภาณ  สละรักษ์
 
1046 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงกชกร  เลพล
2. เด็กหญิงธิวา  ดวงจิตร
3. เด็กหญิงพิณธาดา  ใจใส
4. เด็กหญิงอาระญา  ฤทธิ์อินทร์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  วินเท่อร์ส
 
1. นางอัญชรัตน์  บุญรอด
2. นางจินตนา  จันทพัฒน์
 
1047 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   สมเสนาะทรัพย์ศิริ
2. เด็กหญิงปริยาพร   ศรีมงคล
3. เด็กหญิงพิชญาภา   สมเสนาะทรัพย์ศิริ
4. เด็กหญิงวิภาวี   ศิลาหลัก
5. เด็กหญิงสุภัชญา   ธีรกันทรากร
 
1. นายภราดร  บุญประคม
 
1048 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรณณ   ประสิทธิพันธ์
2. เด็กหญิงณิชา   อุดม
3. เด็กหญิงพิลัยพร   บุญเรือง
4. เด็กหญิงยีซิน   ลิ่ม
5. เด็กหญิงศิริกัญญา   สินทรัพย์
 
1. นางสมพร   นิสัยสุข
2. นางสาวเสาวนีย์   หิรัญประภากร
 
1049 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองพุทธา
2. เด็กหญิงกวินธิดา  บุญญาพิทักษ์
3. เด็กหญิงชนกาญจน์  ชนะภัย
4. เด็กชายพงศ์มนัส  หอมหวล
5. เด็กหญิงเขมิกา  ตรียะอรุณศิริ
 
1. นายพรภิรมย์  แสนทวีสุข
2. นายกานต์  โรจน์สัตตรัตน์
 
1050 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กชายกรองเกียรติ  หนูชัย
2. เด็กหญิงชิชาดา  บำรุงราษฎร์
3. เด็กหญิงต้นอ้อ  ชัยวงศ์
4. เด็กหญิงสุธิดา  พลไธสง
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พันธุเวช
 
1. นางสาวพนิตธิดา  เปรมานุพันธ์
2. นางสาวธิดารัตน์  สมศรีคาน
 
1051 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐพร  เจริญชล
3. เด็กหญิงภัสสร  เขตต์วิทย์
4. เด็กหญิงมญช์พิชา  นิ่งสระ
5. เด็กหญิงวนิดา  เถาว์ทอง
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์
2. นางสาวปิ่นอนงค์  อะโน
 
1052 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงกัญจิรา  บุญยาศวิน
2. เด็กหญิงวิระยพร  บัวทอง
3. เด็กหญิงสุธาสินี  หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กหญิงอชิรญา  สีมูลี
5. เด็กหญิงเบญญาภา  วิสุทธิมรรค
 
1. นางอัมพาพรรณ  ดวงกุลสา
 
1053 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 1. เด็กหญิงบุษบา  ธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงปุณณิศา  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  มูลมานัส
4. เด็กหญิงรัตยา  ว่องไว
5. เด็กหญิงศิริพร  สิงห์มี
 
1. นางสาวสุธาสินี  เจริญตาม
 
1054 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงจินดาหรา  ชินทอง
3. เด็กชายธนวัฒน์  จันทวงศ์
4. เด็กชายธีรยุทธ  พิมพันธ์
5. เด็กหญิงปรารถนา  อมมร
 
1. นางณภัทร  พรหมบรรดาโชค
2. นางช่อชบา  นาคบุญ
 
1055 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงณัฎณิชา  บัวศรีใส
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์ทองดี
3. เด็กหญิงธัญชนก  นามจูมจัง
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แจ้งประเสริฐ
5. เด็กหญิงเกวลี  ปาณปุณณัง
 
1. นางนารีรัตน์  ฝ่ายคำมี
2. นางโสภนา  ไวเรียบ
 
1056 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงทักษอร  นรดี
2. เด็กหญิงนัทธรดา  จันทร์พึ่งสุข
3. เด็กหญิงพลอยนภัส  มาวงษ์ศรี
4. เด็กหญิงพิมลพร  วงค์เจริญ
5. เด็กหญิงสุนิตา  ศักดิ์ประศาสตร์
 
1. นายนนทรักษ์  ชื่นเบิกบาน
2. นางภัคพัชร์  โพกิลา
 
1057 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนจิรพลวิทยา 1. เด็กชายกฤติน  รุเชียรชัย
2. เด็กชายคณาวุฒิ  บัวใบ
3. เด็กชายธีรพร  ทองสุข
4. เด็กชายนวพนธ์  จันทะเดช
5. เด็กชายพัทธดนย์  บูรณวิชิต
 
1. นางพรพิมล  จิรบุญดิลก
2. นายธันยบูรณ์  จิรบุญดิลก
 
1058 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กหญิงคติยา  เที่ยงศิริ
2. เด็กหญิงณิชาภา  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงนภัสรา  พิมพา
4. เด็กหญิงสิริยากร  สมัญญา
5. เด็กหญิงอัญชลิตา  สินบุรี
 
1. นางธนัตตา  โฉมจังหวัด
2. นางอุดมลักษณ์  มะนาวหวาน
 
1059 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 1. เด็กหญิงฐิติมา  สอนอ้วน
2. เด็กหญิงธนารักษ์  ชูชีพ
3. เด็กหญิงปวริศา  ทองใหญ่
4. เด็กหญิงวันพรรษา  รักธรรม
5. เด็กหญิงศศิธร  สุโคตร
 
1. นางเวียงพิงค์  แสงอาจ
2. นางประภัสสร  นิลสงวน
 
1060 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ศรีตรัย
2. เด็กหญิงพัชราภา  ดวงตะวัน
3. เด็กหญิงพิมญาดา  อนันตกูล
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ยิ้มแย้ม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เค้าสิม
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  กุลตังวัฒนา
2. นางสาวเพ็ชชรี  บัวจันทร์
 
1061 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธรรมวงศ์
2. เด็กหญิงทอแสงทอง  ส่องแสง
3. เด็กหญิงธนพร  ชาลีชาติ
4. เด็กหญิงภัธีมา  ติณสุข
5. เด็กหญิงมนทกานต์  ปาลี
 
1. นายสิทธิพงษ์  ผดุงสมัย
 
1062 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายนุชากร  นิลเทศ
2. เด็กชายภควัต  รัตนสิทธิ
3. เด็กชายสุดรักษ์  จวนจันทร์เพ็ญ
4. เด็กชายองอาจ  ตั้งมั่น
5. เด็กชายโรจกร  เฮงวัฒนะ
 
1. นางรสสุคนธ์  สมชิต
2. นางชุติมา  เยี่ยมเวช
 
1063 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กชายณัชพล   จันทกุล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   คงพานิช
3. เด็กชายปฏิภาณ   อินทชิต
4. เด็กหญิงปิยะธิดา   เวียงสมุทร
5. เด็กหญิงพรรณิษา   ผลพูล
 
1. นางสุจิตร  พุฒยืน
2. นางสาวสุภาวดี  ชัยดา
 
1064 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงจิราพร  แก่นสำโรง
2. เด็กหญิงณิชกมล  เภาราช
3. เด็กหญิงธนิดา  สุภาวหา
4. เด็กหญิงศิรภัทร  แก้วทรัพย์ทวีกุล
5. เด็กหญิงอรปรียา  หลอดทอง
 
1. นายสรเชฐ  อินจินดา
2. นางสาวจุฑามาศ  อินทประสาท
 
1065 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายกษิติเดช  แก้วสังข์
2. เด็กชายธีรพล  คำดี
3. เด็กหญิงวีรญา  จันทร์เสน
4. เด็กชายอัครพล  ธีระ
5. เด็กชายอาทิตย์  บุญส่ง
 
1. นางสาวชาลินี  ครรทักษ์
2. นางสาวจันทิมา  ศรีเมือง
 
1066 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. นางสาวกมลพรรณ  ชินศรี
2. เด็กชายธนาธร  มูลลี
3. เด็กหญิงน้ำค้าง  มีรัตน์
4. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ปัง
5. เด็กหญิงสุนิษา  สมานรัตน์
 
1. นางปุณยวีร์  ชัยสวัสดิ์
2. นางสาวปิยนาถ  อินทร์เจริญ
 
1067 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ทองอินทร์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   อุดมทั้งตระกูล
3. เด็กหญิงน้ำฝน  โพธิ์วัง
4. นางสาววนิดา   ทองล้ำ
5. นางสาววิภาดา   เอือมพุทไธ
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
2. นางสาวจิราพัชร   ถนอมบุญ
 
1068 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงจิราพัชร  นาวาทอง
2. เด็กชายชัยธรณ์  ทองอยู่
3. เด็กชายธวัฒชัย  บุญภา
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  มังกร
5. เด็กชายพงษ์สธร  ศรีงาม
 
1. นายจักี  สว่างไพร
2. นางสาวรำเพย  อินศรีจันทร์
 
1069 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  นามโสม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิมิตรมาลา
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  เครือวัลย์
4. เด็กหญิงโสภิตา  เดชสอน
5. เด็กหญิงโสรยา  คำนวน
 
1. นางสาวปราณปรียา  ศรีบุญ
2. นางสาวภารตี  ทัพจีน
 
1070 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ภู่จ่าพล
2. เด็กชายวรินธร  สินถาวร
3. เด็กหญิงสุธิดา  อินทวงศ์
4. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วบุญเรือง
5. เด็กหญิงอริศรา  ทรัพย์วัฒน์
 
1. นางณัฐนันท์  ปัญญา
 
1071 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรชนก  พนมรัตน์
2. เด็กหญิงฐิติพร  จันทรแสงเจริญ
3. เด็กหญิงพิชฌาย์กาญจน์  วิเชียรเทียบ
4. เด็กหญิงลลดา  ศิลาอ่อน
5. เด็กชายเมธิกร  สุขเสนา
 
1. นางสาวพรชนก  สรวมนาม
2. นางสาวณัฏฐิญา  เจียรพัฒนากิจ
 
1072 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงณัชชา  วรสัจจา
2. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรมใจรักษ์
3. เด็กหญิงพรรณแพรวา  อรศรี
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รุ่งโรจน์
5. เด็กชายโกรบ  -
 
1. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
2. นางน้ำทิพย์  พูลผล
 
1073 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กชายธนะภัทร  เกิดวัน
2. เด็กชายนพณัฐ  ขอบใจ
3. เด็กหญิงนิรชา  ชื่นศิริ
4. เด็กหญิงปกฉัตร  กรรณศร
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  พรมชาติ
 
1. นางอัมพาพรรณ  ดวงกุลสา
 
1074 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กหญิงณัชชา  เรืองสุข
2. เด็กหญิงนิมิตพร  กุลวุฒิวงศ์
3. เด็กหญิงบุณยนุช  มโนมัยสกุล
4. เด็กหญิงปิยาพัชร  ศรีรัตน์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์สูง
 
1. นางสาวนุสรา  หมู่แก้ว
2. นายจบ  นิยะมะ
 
1075 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงกรกช  วรรณพราหมณ์
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ศรีบุญตา
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ปั้นทอง
4. เด็กหญิงพิชญา  ขันทอง
5. เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์ศร
 
1. นางอัมพร  จันทร์แก้ว
2. นางสาวพัชรียา  นิวัตร
 
1076 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาญอนันต์เดชา
2. เด็กชายพสิษฐ์  เรืองดำ
3. เด็กหญิงพิชชาพร   อมรสวัสดิ์ศิริ
4. เด็กหญิงสุดธิรัตน์  คำพล
5. เด็กชายเอกสุวัชร์  ไพรอนันต์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  กู้เกียรติกำธร
2. นางสาวชมภู่  สุกใส
 
1077 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงยุคลธร   บุญสิงห์
2. เด็กหญิงรัตติกาล   ลีลา
3. เด็กหญิงวิภา   ศีลงาม
4. เด็กชายสถาพร   กลิ่นบุหงา
5. เด็กชายเจษฎา   เนาว์ชมภู
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
2. นางสาวถิรดา   กระกร
 
1078 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายพงศ์จินดา  ศรีพินิจ
2. เด็กหญิงพัชรี  มหาจันทวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เนื่องจำนงค์
4. เด็กชายอภิศักดิ์  แปวสูงเสิน
5. เด็กชายไชยวัฒน์  มีชัย
 
1. นางสาวพร  รัตนารติสัจจกุล
2. นายธีรวัฒน์  กองวงค์
 
1079 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายกรวุฒิ  ธารพรศรี
2. เด็กชายณัฐภัทร  จำปาเพชร
3. เด็กชายทรงวุฒิ  จันทโชติ
4. เด็กชายนิรุตติ์  ทองหมื่น
5. เด็กชายภูมิศักดิ์  เหลาพร
 
1. นายจักรี  สว่างไพร
2. นางวรรณา  อุดมศิลป์
 
1080 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายชัญษา  โลมารักษ์
2. นางสาวภาวิณี  สังข์ภักดี
3. เด็กชายสามารถ  อิ่มสุวรรณ
4. เด็กหญิงอรกัญญา  ปานปลูก
5. นางสาวอรจิรา  หมื่นศรี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
1081 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกษิดิส  ปัญญาใส
2. เด็กชายธนกฤต  ตระกูลไทย
3. เด็กหญิงภัทรพร  พูลสวัสดิ์
4. เด็กชายวิชญะ  ตันเจริญ
5. เด็กหญิงสุชีรา  ขุนนากลัด
 
1. นายศิรินทร์  เวชวงษ์
2. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
 
1082 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กหญิงฐนิษพิฌา  สำเภาทอง
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เผยโคกกรวด
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปรีชาวัฒนสกุล
4. เด็กหญิงปราวีณา  คงได้ดี
5. เด็กหญิงอมลวรรณ  -
 
1. นางสาวสุวรีย์  จึงเจริญรัตน์
2. นายวศิน  มูลจัด
 
1083 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโสม 1. เด็กหญิงกัลยา  วิไลรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชาวนาวา
3. เด็กหญิงอินธิรา  เกษี
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปั้นรัตน์
5. เด็กชายไอลวิล  พลอยจันทร์กุล
 
1. นายชนุตม์  จันทร์สุวรรณ
2. นางณัฐณิชา  ไตรจักร์
 
1084 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76.4 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายณภัทร  เอี่ยมศรี
2. เด็กชายต้นรัก  วงศ์ษร
3. เด็กหญิงทิพากรณ์  คำแพง
4. เด็กชายภูริทัต  พรหมวงศ์เจริญ
5. เด็กหญิงมนพร  ปัสตัน
 
1. นางสาวนิธิกานต์  แสงอรุณ
2. นางสาวนภาวรรณ  สากร
 
1085 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เนื่องจำนงค์
2. เด็กชายธนัท  วรสัจจา
3. เด็กชายธนโชติ  เหล่าแช่ม
4. เด็กชายวัชรากร  ป่าดง
5. เด็กชายอิทธิพงษ์  จันหา
 
1. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
2. นายยุทธภูมิ  ดวงสุภา
 
1086 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นายกำพล  คำประสิทธิ์
2. เด็กชายธนากร  อ่อนสา
3. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์ทอง
4. เด็กชายวีรวัฒน์  ใจตรง
5. นายอดิเทพ  เฟื่องแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
2. นางสาวบุษบามินตรา  วรจิตติ
 
1087 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. นางสาวจีราวรรณ  พ่วงศรี
2. นางสาวชลลดา  เม้าราษี
3. นายทิวากร  มะลีจันทร์
4. นายธีระภัทร์  พยัคโฆ
5. นางสาวเจนจิรา  คนซื่อ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
1088 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ดอนจวง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญใจ
3. นายชยพล  พุฒินาถพงศา
4. เด็กชายนัยเนตร  ทุ้ยแปร
5. เด็กชายปัณยวัฒน์  ศรีวิรัญ
6. เด็กหญิงพิชญธิดา  ไพศรี
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุธานนท์
8. เด็กหญิงฤดีพร  พุทธา
9. เด็กชายวัชรพล  แดงทำดี
10. เด็กหญิงศิริณี  เฟื่องเงิน
11. เด็กหญิงสาริสา  พุฒินาถพงศา
12. เด็กชายสุทัศน์  ประภัสสร
13. นางสาวอชิรญาณ์  ล้วนฤทธิ์
14. เด็กหญิงอริสษา  จันทรานนท์
15. เด็กชายอำพล  รักสบาย
 
1. นายสรรชัย  ศรีสุข
2. นางสาวอณัญญา  อังสุวัฒศิริโสภา
3. นางเบญญาภา  ศรีพันธุ์
4. นางสาวธัญพัชร  กลีบขยาย
5. นางสาวอภิสรา  ทองกวาว
 
1089 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  มากเหลือ
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
 
1090 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กหญิงเฟื่องณภัสส์  ปทุมมณีสุข
 
1. นายสุรสิทธิ์  ไทยทรง
 
1091 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงชาลินี  ชื่นผล
 
1. นางจารุวรรณ  เฉลิมโชควัฒน
 
1092 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง 4 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์ต่าย
 
1. นางสาวธนภรณ์  สีหะวงษ์
 
1093 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กหญิงมัญชรี  ช่างประเสริฐ
 
1. นางเอื้องไพรฃ  หนูเสริม
 
1094 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่โง้ว
 
1. นางมาลา  สุทธิธรรม
 
1095 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ค้าขาย
 
1. นางสาวฐิตินันท์  เหลือชม
 
1096 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ฉันทวัตวงศ์
 
1. นางศศิวรรณ  สำราญฤทธิ์
 
1097 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  อินเทศราช
 
1. ว่าที่พันตรีเลิศฤทธิ์  โพธิกุล
 
1098 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวนริสรา   ภู่สุวรรณ์
 
1099 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.67 เงิน 11 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงปลิตา  เชื้อศรี
 
1. นางทิพมาศ  แท่งทองคำ
 
1100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงอริสรา  ชัยประหลาด
 
1. นางดุจฤดี  สุคัสถิตย์
 
1101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.67 เงิน 13 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กหญิงอติพร  ตู้
 
1. นางสาวอรสา  มงคลธนวัฒน์
 
1102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.67 เงิน 13 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1. เด็กหญิงพวงผกา  มาปัด
 
1. นางสุธาสินี  ตะกรุด
 
1103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.67 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงชญาพร  ยิ้มชื่น
 
1. นางสาวมะยุเรศ  วรรณเกษม
 
1104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.33 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงสุชาดา  ดัตถุยาวัช
 
1. นางสาวนุชนภางค์  ลิ้มภักดี
 
1105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.33 เงิน 17 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา   สีแก้ว
 
1. นางปวันรัตน์  เสถียรกุลศักดิ์
 
1106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.33 เงิน 18 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 1. เด็กหญิงเกวลิน  ดีครัน
 
1. นายดนุพัฒน์  กันรัมย์
 
1107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.66 เงิน 19 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงธีรวรรณ  บุมมาวิน
 
1. นางสาวณัฐจรี  วังสิริสุนทร
 
1108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.33 เงิน 20 โรงเรียนจิรพลวิทยา 1. เด็กหญิงสุภชัญญา  โรจน์บุญถึง
 
1. นางสาวกฤติญดา  เพิ่มศิริ
 
1109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.33 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงอรนลิน  บุญเฮ้า
 
1. นางสาวบุษบา  มุงเพีย
 
1110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.33 เงิน 22 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กหญิงพิชญา   พงษ์สุวรรณ์
 
1. นางสาวนิภาพร   จงจอหอ
 
1111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.67 เงิน 23 โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กชายอนุชา  สร่างทุกข์
 
1. นางพิมพ์ใจ  ศิริผล
 
1112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69.33 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงเขมิกา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลออรัตนาวงศ์
 
1113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงกรรวี  ศศิไชยปัญญา
 
1. นางวงเดือน  หลอดทอง
 
1114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงฐิติธนัญญา  ไพรอนันต์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  บุญญะรัง
 
1115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64.67 ทองแดง 27 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงสิริกัญญา   จุลขันษ์
 
1. นางวินิช  เกิดปราง
 
1116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงเปรมปภา  สีสุข
 
1. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
1117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 63.33 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรนัด
 
1. นางสาวนวพร  เกษมธารนันท์
 
1118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 61.67 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายเดชบดินทร์   โชติพ่วง
 
1. นางสาวสุวภา  บุญอุไร
 
1119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กหญิงอนัญญา  เล่ห์มงคล
 
1. นางทวี  วงษ์บุญจันทร์
 
1120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวอ้อ  โชคชัย
 
1121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงวรัชยา  จิตรากุล
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
 
1122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐปรียากร  เมืองศรีนุ่น
 
1. นางสาวณภาภัทร  โฉมจังหวัด
 
1123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กชายสิงขร  จำนงค์ทอง
 
1. นายสุรสิทธิ์  ไทยทรง
 
1124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายกชกร  แสงอุทัย
 
1. นางสาวเมย์รายา  ภาษี
 
1125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  มีทรัพย์อรุณ
 
1. นางกันต์สินี  โรจน์คิดดี
 
1126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กชายโอปอ  ปิ่นประยงค์
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
1127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ณ สงขลา
 
1. ว่าที่พันตรีเลิศฤทธิ์  โพธิกุล
 
1128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 1. เด็กหญิงธัญสุดา  เทพสัตรา
 
1. นางอำพร   สุขก้องวารี
 
1129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงปวัณรัตน์  กาประโคน
 
1. นางอภิสรา  แซ่เตียว
 
1130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงธัญชนก   โชคชัย
 
1. นางศศิวรรณ  สำราญฤทธิ์
 
1131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กหญิงธิดาวรรษ  ทองเทศ
 
1. นางเอื้องไพร  หนูเสริม
 
1132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  สกุลโอบนิธิ
 
1. นางสาวพัชร  สมทอง
 
1133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายกฤษฎา  สาบัว
 
1. นางสาวศุภรานันท์  ศิลปอนันต์
 
1134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณนุช   เจริญสกุล
 
1. นางสาวเสาวนีย์   หิรัญประภากร
 
1135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันโทศรี
 
1. นางพรทิพย์  ราชภักดี
 
1136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงทัศนีย์  คำหงษา
 
1. นางสาวอรชร  พราหมณี
 
1137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ฐานะอิสระ
 
1. นางภัณฑิรา  สวัสดี
 
1138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโสม 1. เด็กหญิงกัลยา  วิไลรัตน์
 
1. นางสาวธารารัตน์  อินธิบาล
 
1139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1. เด็กหญิงอริยา  สาเอี่ยม
 
1. นางสาวกนกอร  นวลอนงค์
 
1140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กชายสหชัย  สุทธิเรือง
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
1141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ผึ้งหิน
 
1. นางจินตนา  จันทพัฒน์
 
1142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนวัดตาลล้อม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ลามอ้น
 
1. นางสาวดาราณี  คงกระพันธ์
 
1143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 23 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนาว์ศรีสรณ์
 
1. นางสาวอารีย์  พวงนาค
 
1144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 1. เด็กหญิงพรนิภา  พ้นภัยพาล
 
1. นายดนุพัฒน์  กันรัมย์
 
1145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1. เด็กชายทักษดนัย  บุษบง
 
1. นางสุปัญญา  อ่วมมงคล
 
1146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงอารดา  พรมยาบล
 
1. นางสาวชวาลัย  ชลประสิทธิ์
 
1147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงนุศรา  ใจฉิม
 
1. นางสาวพัชรินทร์พรรณ  จันทร์ห้วย
 
1148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงนุสรา  เทพพิทักษ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  สุทธิประภา
 
1149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงสิมิลัน  บุญเรือง
 
1. นางสาวดาราพร  โชคนที
 
1150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  ไมตรีสิทธิกร
 
1. นางปวันรัตน์  เสถียรกุลศักดิ์
 
1151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงลลิตา  ดำรงกิจไพศาล
 
1. นางสาวดวงใจ  ไพบูรณ์สุข
 
1152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กหญิงฉันทิศา   ศรีสุข
 
1. นางสาวนิภาพร   จงจอหอ
 
1153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์สินประเทือง
 
1. นางอัมพาพรรณ  ดวงกุลสา
 
1154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กชายธีรภัทร  นนท์แก้ว
 
1. นางสาวพรทวี  ปานะที
 
1155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 35 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงกิจติญาภรณ์  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายจักรี  สว่างไพร
 
1156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงศศิธร  ทวีวงษ์
 
1. นางสาวจรรยา   มีนะพงค์
 
1157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงพรชนก  จันทวี
 
1. นางอัมพร  จันทร์แก้ว
 
1158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. นางสาววรรณษา  ห่วงโห้
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
 
1159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงหรรษา  สว่างแสง
 
1. นางสาวเมย์รายา  ภาษี
 
1160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงศรัญญา  ไชยะบิน
 
1. นางสาวประภัสสร  ประเสริฐสิทธิโชค
 
1161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายพิเชียร   เอี่ยมสะอาด
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
 
1162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายณฐพล  พิมพ์จัตุรัส
 
1. นายจักรี  สว่างไพร
 
1163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายสัญญา  นากถาวรสวัสดิ์
 
1. นายธีรวัฒน์  กองวงค์
 
1164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายเขมทัต  เขมะสถิตย์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสว่าง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จำเนียร
2. นางอภัยวัลย์  คงวัฒนกุล
 
1165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กชายปรีตินันท์  ปั้นมี
2. เด็กหญิงพนิดา  ประพันธ์
 
1. นางสาวลำเภา  ศรีสุข
2. นางดาน้อย  อัจฉริยะเกียรติ
 
1166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คำแพง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญนามน
 
1. นางสาวเอกกร  สุกใส
2. นางสาวบุญยิ่ง  อารีมี
 
1167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กชายพีรเดช  เหลืองอนุศาสตร์
2. เด็กหญิงภวิศา   อาริยะยิ่ง
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   ตันทอง
2. นายมนัส  ทับประโมง
 
1168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฎฐ์อริญ  ธีรเมธาชัย
2. เด็กชายยศวินทร์  อังศุจันทร์
 
1. นางสาวสมพิศ  หนองสิม
2. นางสาวยุภาวรรณ  วาจาหวาน
 
1169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 1. เด็กชายฐิติพงษ์  พรมงาม
2. เด็กชายวิมลวรรณ  คุ้มพวก
 
1. นายธราพงษ์  ผาสุข
2. นางอรวรรณ  แจ่มจำรัส
 
1170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายธนกฤษ  วราธำรงชัย
2. เด็กหญิงปารณีย์  แสงดารา
 
1. นางปุญญิศา  ปรัชญาทิพากร
2. นางสาวเอมวิกา  แก้วถม
 
1171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กชายจิรโชติ   เพ็ชรมะดัน
2. เด็กหญิงธนพร   รอดประสิทธิ์
 
1. นางสุจิตร  พุฒยืน
2. นางสาวสุภาวดี  ชัยดา
 
1172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุ่นผาง
2. เด็กชายนิพนธ์  ศิริภักดิ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  บัวผา
2. นางภัทรภร  สระสุรินทร์
 
1173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทฤชัย
2. เด็กชายอนุพงศ์  แดงเรือง
 
1. นางสาววริศรา่  สายสุวรรณ
2. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
 
1174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กหญิงปฏิมากานต์   จันทะปะขาว
2. เด็กชายวีระชล  ผ่องแผ้ว
 
1. นางรุ่งทิพย์  สมประสงค์
2. นางอารีรัตน์  อินทรวิชัย
 
1175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโสม 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ประกอบสุข
2. เด็กชายสรวิทย์  หลักเพชร
 
1. นางสาวทิพย์พวรรณ  เทียนโพธิ์กลาง
2. นางสาวธารารัตน์  อินธิบาล
 
1176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จินดาสุวรรณศรี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางผ่องพิศ  รักษาธรรม
2. นางสาวพัชรี  อิสสระพงษ์
 
1177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กชายกฤษณุชา  วสุเนตรกุล
2. เด็กหญิงวิชญาดา  นทีทอง
 
1. นางสาวบุญรักษา  สงวนพงษ์
2. นางสาววรินทร  ทิศกลาง
 
1178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 1. เด็กหญิงชลลัดดา  กมลเชตุ
2. เด็กชายธนากร  ไสยจอม
 
1. นางนุชอนงค์  สุขกลิ่่น
2. นางสาวพรพรรณ  ทองล้ำ
 
1179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กหญิงกชกร  ว่องไว
2. เด็กชายธีรพงษ์   จำปาศรี
 
1. นางณัฐฐิญา   สุวิมล
2. นางสาวบุญเอื้อ  เอี่ยมรัตน์
 
1180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กหญิงวาศิณี  ภู่สอน
2. เด็กชายอัครพล  เกียรตศิริ
 
1. นางสุชญา  ใจประสงค์
2. นางสาวปุณณัฐ  ม่วงสว่าง
 
1181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  น้อยบัวงาม
2. เด็กชายพิชญ  หอมหวล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มีชัย
2. นางสาวสุภัสร  จัดรัมย์
 
1182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายทรงกลด  โชติรัตน์
2. เด็กหญิงภัสสร์อร  ชัยสิรินิวัฒน์
 
1. นางภริดา  จันทร์แช่ม
2. นางจีราภา  แย้มหงษ์ทอง
 
1183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 20 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ป้างทอง
2. เด็กชายภาคิน  ยอดดี
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
2. นางสาววัลฤดี  โพธิ์ศรี
 
1184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  กันรัมย์
2. เด็กชายวิศนุ  หางแก้ว
 
1. นางสาวสุวภา  บุญอุไร
2. นางสาวปาริฉัตร  เอี้ยงสูง
 
1185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  ลีจ้อย
2. เด็กชายสันดุษิต  คานเจริญชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชร์จิรารัชช์  อนุญาหงษ์
2. นางสาวชุติมา  หมีดงนอก
 
1186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 1. เด็กชายภูมิประชา  บุญประคม
2. เด็กหญิงรัตนา  รารัตนา
 
1. นางกัญญา  จิตรีวรรณ์
2. นางสาวทิราภรณ์  วุฒิมานพ
 
1187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 23 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายอดิเทพ  กันทะวงศ์
2. เด็กหญิงไพรินทร์  สังข์ทอง
 
1. นางคนธวรรณ  เกษงาม
2. นางสาวบุญญาดา  บุญญรัตน์
 
1188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 25 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญมน  วีระโพธิ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายวรวัฒน์  เกษร
 
1. นางสุพีร์  เพียรใหม่
2. นางสาวมณีรัตน์  คำภูแสน
 
1189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกัลญา  อิ่มประไพ
2. เด็กชายจักกฤต  บุญทาทอง
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์เอียด
2. นางกัลยา  มั่งคั่ง
 
1190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 27 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. เด็กชายพงศธร  บุญประคม
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เดือนแจ้งรัมย์
 
1. นางสาวศิราภรณ์  อยู่หล้า
2. นางสุวรรณา  รัตนศรีสอางค์
 
1191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจันทิมา  สนิทนวล
2. เด็กชายธีรภัทร์  มงคลศิลป์
 
1. นางสาวปรียาภา  พานเพ็ชรภากร
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
1192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 1. เด็กหญิงธันยาการนต์  วิหกรัตน์
2. เด็กชายวรพล  สุขเรือง
 
1. นางประภาพร  สุดทอง
2. นางสาวจิราภา  เหล่าหนองจันทร์
 
1193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1. เด็กชายธนพัฒน์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงเนตรดาว  วุฒิยาสาร
 
1. นางสุมาลี  ประดิษฐ์
2. นางวรรณรัตน์  จินดาทิพย์
 
1194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 1. เด็กชายชลธี  น้อยหมื่นไวย
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  เชื้อเทศ
 
1. นางพรรทิภา  วงศรี
2. นายสงกรานต์  นันทวัฒนานุกูล
 
1195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงธิดา  พูนผล
2. เด็กชายสมเกียรติ  แสงยุทธ
 
1. นางอัมพร  จันทร์แก้ว
2. นางสาวพัชรียา  นิวัตร
 
1196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 1. เด็กชายฐิติ  อ่อนเม็ก
2. เด็กหญิงสุภัค  สิงห์ลอ
 
1. นางลำยอง  สุภาผล
 
1197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 34 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  นัทธี
2. เด็กชายวุฒินันท์  ทรายสุข
 
1. นางสาวบุษบามินตรา  วรจิตติ
2. นางวัชรีภรณ์  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
1198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 34 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวสี
2. เด็กชายเทพนลิน  จันคูณ
 
1. นางอารีรัตน์  เมฆหมอก
2. นางสาวมัญชุพร  พรประทุม
 
1199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 34 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายณัฐวุุฒิ  คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงอัญชสา  เหรียญเจริญ
 
1. นางสาวพรลภัส  พลเรือง
 
1200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1. เด็กชายกตัญญู  สุขจิตร
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนันตกูล
 
1. นางทิพวัลย์  จิรชัยพร
2. นางสาวเฉลิมรัตน์  เจริญสุข
 
1201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 37 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 1. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ยังวัฒนา
2. เด็กชายสิทธิพร  เลิศศิริ
 
1. นางสาวอโณทัย  ธีระจินดาชล
2. นางดลใจ  โชตะนา
 
1202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 37 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 1. เด็กหญิงพรศิริ  จินดา
2. เด็กชายภูเพชร  ศิริยันต์
 
1. นางสุรีย์  ธิวรรณลักษณ์
2. นางสาวรีตนา  สืบศรี
 
1203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ม่วงสวรรค์
2. เด็กชายธีรภัทร  พลเมืองดี
 
1. นางรสสุคนธ์  สมชิต
2. นางสาวเนาวรัตน์  สุนทรส
 
1204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 41 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงธนัชญา  หมื่นดวง
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  คุ้มเหลือ
 
1. นางสาวโสภิต  ทองระอา
2. นางฎลนภา  เสนานิกรม
 
1205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 41 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ถนอมศิลป์
2. เด็กหญิงสุนัชชา  พอควร
 
1. นางเพ็ญนภา  จันทรัตนกมล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ตะวันคำ
 
1206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 43 โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กชายสิริกร   สินประเสริฐ
2. เด็กหญิงสโรชา  ฉำ่ก๋ง
 
1. นางสาวตระการตา  สำเร็จยิ่ง
2. นางสาวสุดใจ  สุขผ่อง
 
1207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 43 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  จันทร์ไกร
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  รักภิรมย์
 
1. นายจักรี  สว่างไพร
2. นางจุไรรัตน์  อินต๊ะนนท์
 
1208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 43 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กหญิงนิรมล  ฉายแก้วมณี
2. เด็กชายพันธวัธน์  ติดใจดี
 
1. นางพนมรัตน์  เจริญศักดิ์
2. นางนพวรรณ  ไชยคุณ
 
1209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 43 โรงเรียนสุตา 1. เด็กชายกฤตภาส  สุภาษี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีมายา
 
1. นางสาวมาลี  พ่อค้าพานิช
2. นางสาวชุติกาญจน์  ทองลืม
 
1210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 43 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงภิญญดา  อนุรักษ์ชลนที
2. เด็กชายรัฐภูมิ  มั่งมี
 
1. นางสาวสุดา  กัณหา
 
1211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์กวน
2. เด็กชายภูวเดช  จันดาแสง
 
1. นางสาวรุ้งระวี  เจริญพิทักษ์
2. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
1212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 49 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หงษ์วิไล
2. เด็กหญิงภัชรินทร์  พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนุดี  ง่วนดา
2. นางชวนพิศ  ภูระก้านตรง
 
1213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 49 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กชายกฤษณะ   เกียรติจารุกุล
2. เด็กหญิงอัญญาณิชา  มะโต
 
1. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
2. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
 
1214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 49 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กชายจิระภัทร  นิจศรีวงษ์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  นพน้อม
 
1. นางชุตินันท์  แนบพิมาย
2. นางสาววารี  รื่นเจริญ
 
1215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 52 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กชายขันทอง  วิริยะประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยศรี
 
1. นางวันเพ็ญ  ศุภเสรีสกุล
2. นางสาริศา  ศรีวิชัยนันท์
 
1216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 53 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มะลิลาย
2. เด็กหญิงวิฬุกานต์  บุตรลานช้าง
 
1. นางสาวลัดดา  บุญศรี
 
1217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 53 โรงเรียนบ้านห้างสูง 1. เด็กหญิงชนานันท์  สมสมัย
2. เด็กชายดารา  สมเชือด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  โสมะทัต
2. นางสมพร  เกตุวัตถา
 
1218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 55 โรงเรียนบ้านเนินโมก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กุนากุล
2. เด็กชายผ้า  ชาญ
 
1. นางสาวสุดากาญจน์  ลีลานุเกษมพงศ์
2. นางสาวช่อผกา  ดอกแขมกลาง
 
1219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายศิรวิทย์  วงค์จำปา
2. เด็กหญิงสุรนุช  หทัยชื่นบาน
 
1. นางอาทร  พวงจินดา
2. นางสาวกฤตย์ภัสสร  สาขา
 
1220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1. เด็กหญิงฉันทิศา  นามวัฒน์
2. เด็กชายภัทรพล  แสงสว่าง
 
1. นางสาวกรกนก  หาญพรม
 
1221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายธนายุทธ  ไชยเจริญเดชา
2. เด็กหญิงโศภา  ปะทะกะ
 
1. นางสาวสุพิชาย์  อินทร์คำน้อย
 
1222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงภิญญดาพัชญ์  แพ่งหร่าย
2. เด็กชายสิงหราช  เดชป้อง
 
1. นางสุนันทา  มีประสงค์
2. นางสมรัก  พงษ์ทองเจริญ
 
1223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สายตัน
2. เด็กชายสามารถ  มีพัฒนะ
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิริวัฒนาศาสตร์
 
1224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญสินี  หงส์สุรชาติ
2. เด็กชายนพลพัทธ์  สุขวราก้องเกียรติ
 
1. นางสาวเย็นตา  อติเรกวุฒิ
2. นางสาวนิชาภา  อรสิน
 
1225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 1. เด็กชายบุญชัย  สมภาร
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ตางาม
 
1. นางสาวสำเนียง  โตพังเทียม
2. นางสาวสำเนียง  โตพังเทียม
 
1226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 63 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงปาณัชส์  บุญดก
2. เด็กชายมิ่งขวัญ  ศรีชัยโย
 
1. นายประทีป  ไตรพรม
 
1227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 63 โรงเรียนบ้านตาลดำ 1. เด็กชายเจษฎาศักดิ์  อุทัยเต
2. เด็กหญิงเนตรนภา  จุลโพธิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีเสถึยร
2. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
1228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 63 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  บุญชู
2. เด็กชายภูริเดช  น้อยนอนเมือง
 
1. นางสาวชมภู่  สุกใส
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กู้เกียรติกำธร
 
1229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 63 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายสนธยา  พรมจีน
2. เด็กหญิงไกด์  .
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ชอบดี
2. นายปัณณวิชญ์  สุขทวี
 
1230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 63 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์   พรมั่นศรี
2. เด็กหญิงสุมินตรา   อ่ำชูศรี
 
1. นางธีรภรณ์   สุวรรณโชติ
2. นางรัตติยา   อาจวาริน
 
1231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 63 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายธารา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  สกุลเดชธนา
 
1. นางสาวอัญชลี  นพเก้า
2. นางมาลัย  วรมังครัตน์
 
1232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 63 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ 1. เด็กชายฐิติวัชร์  โอฬารนรานนท์
2. เด็กหญิงภาพิมล  หิรัญญากร
 
1. นางสาวปทิตตา   กาฬะจักษู์
2. นางสาวณัฐวดี  มิชรา
 
1233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 63 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุทัยศรี
2. เด็กชายเตโชวัฒน์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางจันทิมา  แจ่มจำรัส
2. นางสาวพรพิมล  ชำนาญพล
 
1234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 71 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  พุทธธรรม
2. เด็กชายธนกร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางเฉลา  สุขทนารักษ์
2. นางวิไล  สุวรรณโพธิ์
 
1235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 72 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายปรมะ   รักษ์คิด
2. เด็กหญิงปิยมาศ  สุขเจริญผล
 
1. นางสาวอำภา  ธัญญะวัน
 
1236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 73 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มิตรสงเคราะห์
2. เด็กชายณัฐภัทร  พิริยะยิ่งเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัชทฤต  สุขเจริญ
2. นางสาวจำเรียง  ไพบูลย์เบ็ญจะ
 
1237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 73 โรงเรียนเกษมวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  พุ่มประดิษฐ์
2. เด็กชายภัทรณัฏฐ์  สว่างแสง
 
1. นางวันเพ็ญ  พนมรัตน์
2. นางบุญเรือน  แก้วแจ่ม
 
1238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 73 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กหญิงจุฑามาส   เลิศสุก
2. เด็กชายธนรักษ์   หาวงศ์
 
1. นางกาญจนา   กรแก้ว
 
1239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 73 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1. เด็กชายพีรณัฐ  จุลนพ
2. เด็กหญิงลลิตวดี  ศรีชัยกุล
 
1. นางสุธาสินี  ตะกรุด
2. นางสาวพิมสิริ  ชีวะประไพ
 
1240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 73 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายชยภัทร์  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงปราณปรียา  สิงห์แสงอ่อน
 
1. นางสาวนัชชา  ไชยคุณ
2. นางสาวสุนีย์  ลดาอัมพร
 
1241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 78 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธารณะกลาง
2. เด็กชายณัฐพล  ชัยบุรินทร์
 
1. นางสาวกัลยา  สวัสดี
2. นายโชคชัย  จันทร์เจริญ
 
1242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 78 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 1. เด็กหญิงดวงพร  คอง
2. เด็กชายเมธัส  สิงห์กุล
 
1. นางอำพร  สุขก้องวารี
2. นางสาวนภารัตน์  รุ่งรัตนาอุบล
 
1243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 78 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงพรภัทรา  จินดาพล
2. เด็กชายสรวิศ  บัวจันทร์
 
1. นายอัฐพงษ์  ลิ่มจู้หมึง
2. นางงามฉวี  พูนมั่น
 
1244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 78 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายชาญชัย  พันธ์กิจ
2. เด็กหญิงอุริสา   สายมงคล
 
1. นายอติพงษ์  วงษ์ชลชัยกุล
 
1245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 82 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายภูวนาท  นพคุณ
 
1. นางดวงดาว  บุตรโยจันโท
2. นางอภิสรา  แซ่เตียว
 
1246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 83 โรงเรียนจิรพลวิทยา 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยพรม
2. เด็กชายสัญญา  บุตราวงศ์
 
1. นางพินทนา  หอมจำปา
2. นายกาญจโนดม  เทพวัติ
 
1247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 84 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนภาดา  นวทิพย์สกุล
2. เด็กชายมนัทสิษฐ์  เซ่งฮะ
 
1. นางสาวนริศรา  โอชาพงศ์
2. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
 
1248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านชากนา 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  สอนวงษ์
2. เด็กชายวีรเทพ  ศิริมงคล
 
1. นางสาวคุณากร  คลังกลาง
2. นางสุพิชชา  พาณิชโชคชัย
 
1249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสุขุมวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  แววสุวรรณ
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นาลาด
 
1. นายสุธี  แก้วถาวร
2. นางสาวปวีณา  ไชยศรี
 
1250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กชายธนกฤษ  ประกอบสำเนียง
2. เด็กหญิงปุณญวีร์  เจริญสุข
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  อินตะนัย
2. นางศิริรัตน์  สิทธิสุริยา
 
1251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กชายปิยะโชติ  บุญเจิม
2. เด็กหญิงสายธาร  มีโชคเจริญสุข
 
1. นางสาวลัดดา  บุญศรี
 
1252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กชายทองพิทักษ์  อินทนา
2. เด็กหญิงโชติกา  สุภาพ
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
2. นางรุ่งทิพย์  สมประสงค์
 
1253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กชายวีรากร  โนจิตร
2. เด็กหญิงอาริสา  เกิดมงคล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ทูลแก้ว
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พรมโลกา
 
1254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายภรัณยู   ผันสันเทียะ
2. เด็กหญิงวราภรณ์   แสนโบราณ
 
1. นางสมพร   นิสัยสุข
2. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
 
1255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 1. เด็กชายภูมิปราชญ์  ช้างด้วง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  งามดังนาค
 
1. นางลำยอง  สุภาผล
 
1256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าสกุลทอง
2. เด็กชายเปา  เจริญยิ่ง
 
1. นายมนัส  ทับประโมง
2. นางสาวอรุณรัตน์  ตันทอง
 
1257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  พิมพ์กลาง
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จันทวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัชทฤต  สุขเจริญ
2. นางสาวจำเรียง  ไพบูลย์เบ็ญจะ
 
1258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 1. เด็กหญิงนันธิรา  ยอดสร้อย
2. เด็กชายอนุพล  โชครัมย์
 
1. นางสุรีย์  ธิวรรณลักษณ์
2. นางสาวรัตนา  สืบศรี
 
1259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายกริชไชย  นิยม
2. เด็กหญิงสุนิตา  กิมทอง
 
1. นางภัทรภร  สระสุรินทร์
2. นางสาวสุภาวดี  บัวผา
 
1260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1. เด็กหญิงผิงรดา  สุพัตรา
2. เด็กชายภูรินทร์  บุญโชติ
 
1. นางทิพวัลย์  จิรชัยพร
2. นางสาวเฉลิมรัตน์  เจริญสุข
 
1261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1. เด็กชายภาสุ  แสงสูนย์
2. เด็กหญิงลักษมี  พลชา
 
1. นางสุมาลี  ประดิษฐ์
2. นางวรรณรัตน์  จินดาทิพย์
 
1262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายคณาทิพย์  พิมพาฮอน
2. เด็กหญิงธนิสยา  เสมอทอง
 
1. นางอัมพร  จำเริญพานิช
2. นางสาวมีนย์ตะวัน  สุวรรณ์วงค์
 
1263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ทัศมีธรรม
2. เด็กหญิงอภิปริยา  ดวงมะยศ
 
1. นางสาวเอกกร  สุกใส
2. นางสาวเพ็ญศรี  เชิดชู
 
1264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจดี
2. เด็กชายวินิจ  แก้วจำปา
 
1. นายสงกรานต์  นันทวัฒนานุกูล
2. นางพรรทิภา  วงศรี
 
1265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กชายกลทีป์  บุญมาก
2. เด็กหญิงสาริตา  หนูชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สมศรีคาน
2. นางมัณฑนา  บุญเรือง
 
1266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงนนทิชา  ศิริโภค
2. เด็กชายอานัส  ศรีเรือง
 
1. นางสาวอัญชลี  นพเก้า
2. นางมาลัย  วรมังครัตน์
 
1267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทนะ
2. เด็กชายเอกรินทร์  จักรพัด
 
1. นางสาวรุ้งระวี  เจริญพิทักษ์
2. นางปิยวรรณ  รัตนสกุลชล
 
1268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงสุริยาพร  บางทรายทอง
2. เด็กชายอภิพู  ธรรมเมธา
 
1. นางรสสุคนธ์  สมชิต
2. นางชุติมา  เยี่ยมเวช
 
1269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กชายนวพล  สมจิตร์
2. เด็กหญิงวาสนา  คำจีน
 
1. นางชุตินันท์  แนบพิมาย
2. นางสาววารี  รื่นเจริญ
 
1270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงจิรวดี  ทองอยู่
2. เด็กชายอัฌชา  ชูศรี
 
1. นายจักรี  สว่างไพร
2. นายเปรมชัย  ศรีนครดี
 
1271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตระกูลกิจชัย
2. เด็กหญิงรดามณี  ประศรีพัฒน์
 
1. นางสมศรี  สาริมาน
 
1272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโสม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริปัณณวัฒน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปั้นรัตน์
 
1. นางศรันยา  ทุมดี
2. นางสาวธารารัตน์  อินธิบาล
 
1273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายธนภัทร  ผลสุข
2. เด็กหญิงพรภิมล  จันทร์ใจ
 
1. นางสุภางค์  สวัสดิผล
2. นางสาวประภัสสร  ประเสริฐสิทธิโชค
 
1274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กหญิงภาวินีย์  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กชายอนาวิน  อินทรนุช
 
1. นางสาวศศิณี  จันทร์แสงศรี
2. นางสาวสันสนีย์  ศรีพงษ์
 
1275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐวรา  แวงไธสง
2. เด็กชายพงศธร  มีนาคะ
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิริวัฒนาศาสตร์
 
1276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  เชื้อพลบ
2. เด็กหญิงนัฐฐาพร  กิ่งเพ็ง
 
1. นางสาวเย็นตา  อติเรกวุฒิ
2. นางสาวนิชาภา  อรสิน
 
1277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงปรีดารัชน์  สุทธิประภา
2. เด็กชายเมธา  เที่ยงขุน
 
1. นายสาธิต  กองฟั่น
2. นายธีรวัจน์  ภาคภูมิ
 
1278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  นิลฉวี
2. เด็กชายสุธี  เจริญแพทย์
 
1. นางวันเพ็ญ  ศุภเสรีสกุล
2. นางสาววรินทร์วรดี  ชลันธรชุติสิริ
 
1279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปลื้มหอม
2. เด็กชายพิริยพล  ภูทัดใบ
 
1. นางสาวสุกัญญา  พลอยบุตร
 
1280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรเทพ  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงพิชญานิน  กรุงเจริญ
 
1. นางพูนทรัพย์  ชื่นวงศา
2. นางนิตยา  กสิโกศล
 
1281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   พิมพ์ดา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   จตุพรพรหม
 
1. นางสุจิตร  พุฒยืน
2. นางสาวสุภาวดี  ชัยดา
 
1282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงกอหญ้า  เมรสนัด
2. เด็กชายอังคารินทร์  นิลสนธิ
 
1. นายกฤษณา  สุวรรณชัยรบ
2. นางกันต์สินี  โรจน์คิดดี
 
1283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กชายพิพัฒน์  นามใหญ่
2. เด็กหญิงโชติกา  มงคลพิพัฒน์
 
1. นายธรรมนูญ  พลแสน
2. นายธนากร  จงรวมกลาง
 
1284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายการัณย์  กิตติ์กาญจ์ธีรกุล
2. เด็กหญิงรักจิรา  จรโคกกรวด
 
1. นางสาวอำภา  ธัญญะวัน
 
1285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 35 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กหญิงจิราพร  ชื่นรัมย์
2. เด็กชายพฤศกร  พิมลเกตุ
 
1. นางสาววริศรา่  สายสุวรรณ
2. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
 
1286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 35 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงนันทพร  มานัสนัยน์
2. เด็กชายวัชรพล  ช้างแย้ม
 
1. นางอารีรัตน์  มังดินดำ
2. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
1287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 35 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1. เด็กชายวุฒิไกร  ขันนาค
2. เด็กหญิงเบญญาดา  งามบุญคำ
 
1. นางสาวกนกอร  นวลอนงค์
 
1288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 35 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กชายประวันวิทย์  อุทกิจ
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  ขวัญส่ง
 
1. นางดาน้อย  อัจฉริยะเกียรติ
2. นางสาวลำเภา  ศรีสุข
 
1289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 39 โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กชายธนพนธ์  แจ้งเจริญ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สุวนิชย์
 
1. นางสาวตระการตา  สำเร็จยิ่ง
2. นางสาวสุดใจ  สุขผ่อง
 
1290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 39 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเจือ
2. เด็กชายอุกฤษณ์  ขันทกสิกรณ์
 
1. นางกรรณิการ์  อัศวนนท์วิวัฒน์
2. นางนภัสนันท์  ลาภทวีพรทรัพย์
 
1291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 39 โรงเรียนบ้านเนินโมก 1. เด็กชายคุณากร  บัวพัน
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณประเภา
 
1. นางสาวสุดากาญจน์  ลีลานุเกษมพงศ์
2. นางสาวช่อผกา  ดอกแขมกลาง
 
1292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 39 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายชนะชล  ชาดี
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  กันงา
 
1. นางสุกัลยา  นาวีรัตนวิทยา
 
1293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงยุทารัตน์  ดีอุด
2. เด็กชายวิชิต  บุญสุข
 
1. นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
2. นายศิวัช  วรีพุฒซ้อน
 
1294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 44 โรงเรียนบ้านตาลดำ 1. เด็กชายชาญชัย  อิ่มรัมย์
2. เด็กหญิงณภัทร  พุ่มแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีเสถียร
2. นายศักดิ์ชัย  อินทชิต
 
1295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 44 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แทนโสภา
2. เด็กชายภานุเดช  คูสินทรัพย์
 
1. นางสาวพััชรี  วงษ์เสถียร
2. นางเบญจมาศ  เพ็งรัตน์
 
1296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 44 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายศิริธนพล  ดอนสีดา
2. เด็กหญิงอนันดา  ขวัญอ่อน
 
1. นางเพ็ญนภา  จันทรัตนกมล
2. นางศมนวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
1297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 47 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายกฤต  ศิริกุล
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  โชติทอง
 
1. นางสาวนภาวรรณ  สากร
 
1298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 1. เด็กหญิงนราทิพย์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายพีรพล  ดวงจิต
 
1. นายธราพงษ์  ผาสุข
2. นางอรวรรณ  แจ่มจำรัส
 
1299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เจริญผล
2. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวีรโชติ
 
1. นางณัฐฐิญา   สุวิมล
2. นางสาวบุญเอื้อ  เอี่ยมรัตน์
 
1300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กหญิงรัตสมิตา  ทองสง่า
2. เด็กชายอิทธิพล  กันเกรา
 
1. นางพนมรัตน์  เจริญศักดิ์
2. นางนพวรรณ  ไชยคุณ
 
1301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญสงค์
2. เด็กชายศุภณัฐ  มาเรือน
 
1. นางสาวนัชชา  ไชยคุณ
2. นางสาวสุนีย์  ลดาอัมพร
 
1302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 52 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปัตตา
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  แสงงาม
 
1. นางสาวบุษบามินตรา  วรจิตติ
2. นางวัชรีภรณ์  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
1303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 53 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทรัตน์
2. เด็กชายพุทธบุตร  สุริยะ
 
1. นางสาวอโณทัย  ธีระจินดาชล
2. นางสาวรสลิน  ไพจิตรพิมุข
 
1304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 53 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายนนทนันท์  กาญจนศิลปาคม
2. เด็กหญิงอัฒมาส  สุขเดช
 
1. นางสาวนุดี  ง่วนดา
2. นางสาวพวงทิพย์  วงศ์คำ
 
1305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 53 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สายอินต๊ะ
2. เด็กชายสถาพร  มีสุข
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เพิ่มพูล
2. นางวรรณา  มาตรแม้น
 
1306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 53 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายบัญญพนต์  กิจขาว
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีพรหม
 
1. นายปกรณ์  เผือกโสภา
 
1307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 53 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กชายชิษนุพงษ์  ชมจินดา
2. เด็กหญิงวาริศา  เปรมเจริญ
 
1. นางอัมพร  จันทร์แก้ว
2. นางสาวพัชรียา  นิวัตร
 
1308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 53 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กหญิงกานฒ์พิชชา  โอเจริญ
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  คชราช
 
1. นางสาวชมภู่  สุกใส
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กู้เกียรติกำธร
 
1309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 59 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 1. เด็กหญิงวิภาวัลย์  เรียนตะคุ
2. เด็กชายสิรวิช  อุ่มพิมาย
 
1. นางเวียงพิงค์  แสงอาจ
2. นางเวียงพิงค์  แสงอาจ
 
1310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 59 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กชายกฤติพงศ์  จินดา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัศวินวินิจกุล
 
1. นางสุพีร์  เพียรใหม่
2. นางสาวมณีรัตน์  คำภูแสน
 
1311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 59 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ชูผล
2. เด็กหญิงอรนิสา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางเฉลา  สุขทนารักษ์
2. นางวิไล  สุวรรณโพธิ์
 
1312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 59 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กชายธีรัตม์  แก่นแสง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  อุบลทอง
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  วาจาหวาน
2. นายปัญญา  สันติพงษ์
 
1313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 59 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กชายวรวุฒิ  คำอาสา
2. เด็กหญิงศิรดา  นาคสุวรรณ์
 
1. นางสาวโสภิต  ทองระอา
2. นางฎลนภา  เสนานิกรม
 
1314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 59 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กหญิงทรรศมนต์   สุขแจ่ม
2. เด็กชายสิทธิชัย   ปลั่งปรีดา
 
1. นางกาญจนา   กรแก้ว
 
1315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 59 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรดา  ยอดพรหม
2. เด็กชายเศกขสิทธิ์  มัตนาวี
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ชอบดี
2. นายปัณณวิชญ์  สุขทวี
 
1316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 59 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายนิธิ  ชัยเดช
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  โทนแจ้ง
 
1. นางเรณู  เจิมนาค
2. นางอรณีย์  ทับทอง
 
1317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 59 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กชายชวกร  ออละอ่อน
2. เด็กหญิงอรจิรา  พันศิริ
 
1. นางงามฉวี  พูลมัน
2. นายอัฐพงษ์  ลิ่มจู้หมึง
 
1318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 59 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กชายชวิน  เหลืองแสนสะอาด
2. เด็กหญิงอังศวีร์  อังประภาพรชัย
 
1. นางสาวบุญรักษา  สงวนพงษ์
2. นางสาวจิราวรรณ  วรรณโนนาม
 
1319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 69 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  พลพุทธา
2. เด็กชายสิงหนาท  ชังศรี
 
1. นางสาวศิราภรณ์  อยู่หล้า
2. นางสุวรรณา  รัตนศรีสอางค์
 
1320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 69 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กชายชลชาติ  รื่นเริง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์รุ่ง
 
1. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
2. นางสาวกฤษณี   ทองเจียม
 
1321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 71 โรงเรียนบ้านห้างสูง 1. เด็กชายทิวทัศน์  แก้วศรี
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุตรน้อม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  โสมะทัต
2. นางสมพร  เกตุวัตถา
 
1322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 71 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ปิ่นรัส
2. เด็กชายโอแซง  ไชยโกศ
 
1. นางกัญญา  จิตรีวรรณ์
2. นางสาวทิราภรณ์  วุฒิมานพ
 
1323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 73 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1. เด็กชายทศพล  ทองมาก
2. เด็กหญิงวิรันดา  สังข์เรืองยศ
 
1. นางสาววรรณพร  กล้ากระโทก
 
1324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 73 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุทธิพงษ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  นุชมภู
 
1. นางสาวชาลินี  ครรทักษ์
2. นางสาวจันทิมา  ศรีเมือง
 
1325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 75 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสวีวัลลภ
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีจันทร์
 
1. นางนุชอนงค์  สุขกลิ่่น
2. นางสาวพรพรรณ  ทองล้ำ
 
1326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 75 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงวีรยา  สร้อยจิตร
2. เด็กชายอนุพงศ์  พรมวงษ์
 
1. นางสาวสุวภา  บุญอุไร
2. นางสาวปาริฉัตร  เอี้ยงสูง
 
1327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 75 โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กชายธีรโชติ  บุญหนัก
2. เด็กหญิงศศินันท์  นกงาม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มีชัย
2. นางสาวสุภัสร  จัดรัมย์
 
1328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 75 โรงเรียนสุตา 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีคุณ
2. เด็กชายอนัส  ปริมาณ
 
1. นางสาวมาลี  พ่อค้าพานิช
2. นางสาวกัญญาลักขณ์  หาญพิทักษ์
 
1329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 75 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายมีนา  คัมภิรานนท์
2. เด็กหญิงเบญญาภา   แซ่จึง
 
1. นางสาวจรรยา   มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
1330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 80 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขจรกลิ่น
2. เด็กหญิงวศินี  สนิทใจรักษ์
 
1. นางเชวงโฉม  เพ็ญโชติรส
 
1331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 81 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงชนิภา  เลิศชลา
2. เด็กชายสัน  สาน
 
1. นางดวงดาว  บุตรโยจันโท
2. นางอภิสรา  แซ่เตียว
 
1332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 82 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  สงคราม
2. เด็กชายอดิศร  เพ็ชรแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์เอียด
2. นางกัลยา  มั่งคั่ง
 
1333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 82 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองสุข
2. เด็กชายณัฐวุธ  จงกลกลาง
 
1. นางภนิดา  ศรีศวัสดิ์
 
1334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 84 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 1. เด็กชายประภาวินท์  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เผือกขจี
 
1. นางจารุณี  จินตประสาท
2. นางสาวจิราภา  เหล่าหนองจันทร์
 
1335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 84 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  พลเมือง
2. เด็กชายพิชญุตม์  สุนทรสัจ
 
1. นางอภิสรา  ช่วงรังษี
2. นางสาวมนสิชา  ปรีชานันท์
 
1336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 84 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายพีระพน  วามนตรี
2. เด็กหญิงรัชดา  ยังสืบชาติ
 
1. นางสาวอารีย์  พวงนาค
2. นางสาวประภาศิริ  อ่วมสุข
 
1337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 87 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงกวิสรา  จำปาบับ
2. เด็กชายณฐพร  สุธิธรรมกร
 
1. นายประทีป  ไตรพรม
 
1338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 87 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กชายธนวัฒน์  ต่วนสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิรภัทร์สร  ศิริอาภาสกุล
 
1. นางสุพัตรา  สุระสิทธิ์
2. นางสาวนภัสนันท์  บางภิภพ
 
1339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 87 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กชายภีรวัฒน์  เปียใย
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทรงประเสริฐ
 
1. นางสุนันทา  มีประสงค์
2. นางสมรัก  พงษ์ทองเจริญ
 
1340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 87 โรงเรียนสุขุมวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ติมา  จูมผา
2. เด็กชายกิตติวุฒิ  ภู่ทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  วิเศษศรี
2. นายเอกสิทธิ์  สินชัย
 
1341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 87 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กหญิงฉมารักษ์  โพธิหิรัญ
2. เด็กชายณัฐพนธ์  พันสี
 
1. นางสาวณภิตา  เอกธนถิรากุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  คณิตนุสรณ์
 
1342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 92 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 1. เด็กชายธวัชชัย  บารเมศ
2. เด็กหญิงวรัญญา  บัวใหญ่
 
1. นางอำพร  สุขก้องวารี
2. นางสาวนภารัตน์  รุ่งรัตนาอุบล
 
1343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 92 โรงเรียนเกษมวิทย์ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จิตจำนงค์
2. เด็กชายณัฐวร  บริบูรณ์
 
1. นางวันเพ็ญ  พนมรัตน์
2. นางบุญนำ  พรเลิศ
 
1344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 92 โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กชายชนันต์  เคทอง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  พันธุลาภ
 
1. นางสุชญา  ใจประสงค์
2. นางสาวปุณณัฐ  ม่วงสว่าง
 
1345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 92 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์แว่น
2. เด็กชายศิวกร  ประทุมทา
 
1. นายอติพงษ์  วงษ์ชลชัยกุล
 
1346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 96 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เตชะโรทร
2. เด็กชายชาคริต  แสงเขียว
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วิสัยพรหม
 
1347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านชากนา 1. เด็กหญิงณุชรี  ยัคฆวงค์
2. เด็กชายพัชรพล  อยู่นาน
 
1. นางสุพิชชา  พาณิชโชคชัย
2. นางสาวคุณากร  คลังกลาง
 
1348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงนิภาพร  เก่งเดียว
2. เด็กชายอัฑฒ์  ใช้ฮวดเจริญ
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
2. นางสาวจำเรียง  ไพบูลย์เบ็ญจะ
 
1349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายปฏิภาณ  ประภูชะเนย์
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  เรืองศรี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  อาจวารินทร์
2. นางชลธารา  ถานิสโร
 
1350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงกรกนก  สิริรัตน์เจริญพร
2. เด็กชายมาวิน  ซิ้มศิริ
 
1. นางชนิกานต์  ณ นคร
2. นางธนภร  ชาตินามสกุล
 
1351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กชายประพจน์  สุขุมอภินันท์
2. เด็กหญิงสุวิมล  แสงสิมมา
 
1. นางกรรณิการ์  อัศวนนท์วิวัฒน์
2. นางเพ็ญศรี  ศิริธรรม
 
1352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   สุนทรา
2. เด็กชายอัครชัย   อุ่นใจดี
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
2. นางสมพร   นิสัยสุข
 
1353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงสุธญา   บุญแสง
2. เด็กชายอุทฤษฎิ์  เปี่ยมสุข
 
1. นางดวงตา  อินทโชติ
2. นางขวัญใจ  เสวีวัลลภ
 
1354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนิชนันท์  แสงชมภู
2. เด็กชายวรเมธ  สุดเกษม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
1355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  สาแก้ว
2. เด็กชายฤทธิไกร  ปิ่นฟ้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ  เสรีชัยรักษ์
2. นางสาววริศรา่  สายสุวรรณ
 
1356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีรักษา
2. นางสาวรติมา  เชิดรัมย์
 
1. นางสาวบุษบามินตรา  วรจิตติ
2. นางวัชรีภรณ์  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
1357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงปราณปริยา  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายสุบรรณ  แตงตโนด
 
1. นางสาวประภัสสร  ประเสริฐสิทธิโชค
2. นางสาวมนัญชยา  สุทธิ
 
1358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายนที  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงพฤกษา  ปรีเปรม
 
1. นางประนอม  โสภิพงษ์
2. นางบุษกร  ละมัย
 
1359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงพนิดา  มงคลช่วง
2. เด็กชายสิทธิชัย  พรมพูนพะเนา
 
1. นางองค์อร  ปิยะเสถียรรัตน์
2. นางคัชรินทร์  ศรีสุจินต์
 
1360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กชายนรภัทร  พลจินดา
2. เด็กหญิงวรรณนภา  สายหงษ์
 
1. นายเชวงศักดิ์  เปรมสูงเนิน
 
1361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขจิตร
2. เด็กชายสรณ์สิริ  แสงสิงห์แก้ว
 
1. นายจักรี  สว่างไพร
2. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง
 
1362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 1. เด็กหญิงกำไร  ชุ่มศิริ
2. เด็กชายตะวัน  แสงอุทัย
 
1. นางจารุณี  จินตประสาท
2. นางสาวจิราภา  เหล่าหนองจันทร์
 
1363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 1. เด็กชายทัศไนย  ผมน้อย
2. เด็กหญิงรจนา  รักอิสสระ
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์เอียด
2. นางกัลยา  มั่งคั่ง
 
1364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงศิรประภา  วงศ์จำปา
2. นายศิริโชค  หมายภาษา
 
1. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
1365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงญาดา  ดอกลัดดา
2. เด็กชายพงศกร  เกิดทรัพย์
 
1. นายธนากร  จงรวมกลาง
2. นายธรรมนูญ  พลแสน
 
1366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายธีรนัย  คำจันดี
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวชาลินี  ครรทักษ์
2. นางสาววรรณพร  ลักษณะโภคิน
 
1367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  สมสามารถ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
2. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
 
1368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เอกทัศน์
2. เด็กชายธนพล  จิตจำนงค์
 
1. นายธีระวัฒน์  กองวงค์
2. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
1369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. เด็กชายศุภกิจ  ศุภกา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ไพศาลธรรม
 
1. นางสาวศิราภรณ์  อยู่หล้า
2. นางสาวกรรณิกา  อัจฉริยะเกียรติ
 
1370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แพทย์เมืองจันทร์
2. เด็กชายสมชาย  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวเมย์รายา  ภาษี
2. นายพฤษพล  กว้างนอก
 
1371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงจิรัสยา  นิรัญดร
2. เด็กหญิงชนากานต์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงธัญชิดา  อินมา
4. เด็กหญิงพรหมพร  วิลามาศ
5. เด็กหญิงพีรญา  แซ่ตั๊น
6. เด็กหญิงลลิตา  ศุภโกศล
7. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่เบ๊
8. เด็กหญิงอมราพร  ทองเก้า
9. เด็กหญิงอริศรา  รามเวทย์
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทองประทับ
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
2. นางอนิษา  วัฒนะ
3. นายนิธิ  พวงใบดี
 
1372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงณภัทร  บุปผาพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงธรรญชนก  พิพัฒน์
4. เด็กหญิงบุรัสกร  ถาวร
5. เด็กหญิงประภาพร  หงษ์ไธสง
6. เด็กหญิงปิยมาศ  สังข์อยุทธ
7. เด็กหญิงศิรภัสสร   บุญต่อ
8. เด็กหญิงสุตาสินีย์  จิรภาคงวุฒิกูล
9. เด็กหญิงอรปรียา  วงละคร
10. เด็กหญิงอัยลดา  ชัยกิตติเจริญวุฒิ
 
1. นางธัญญ์ฉัตร  วงศ์สวรรค์
2. นายกฤษณา  สุวรรณชัยรบ
 
1373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   แก่นเดียว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   จันทคัด
3. เด็กหญิงประภัสสร   บันทอน
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ศรีเมือง
5. เด็กหญิงศรันย์พร   สิงห์เถื่อน
6. เด็กหญิงศิริพร   แดงสัญญา
7. เด็กชายศิริรัตน์   ธนูการ
8. เด็กหญิงสุวรรณา   เลยภัย
9. เด็กหญิงอัษฎาภรณ์   เข็มทอง
10. เด็กหญิงอารีย์   ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางนงลักษณ์    นพหิรัญ
2. นางสมพร   นิสัยสุข
3. นางสาวสมรัก   บุญเรือน
 
1374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.71 ทอง 4 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  โนรินทร์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เอกอ้น
3. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สิงห์วงค์
4. เด็กหญิงนัทชาพร  จงกลาง
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพียรประสิทธิ์
6. เด็กหญิงปราญปรียา  ดวงชื่น
7. เด็กหญิงปราณปรีญา  บุญศรี
8. เด็กหญิงปิย์วรา  ปิยะพงษ์
9. เด็กหญิงพรไพลิน  เลิศอุดมกิจไพศาล
10. เด็กหญิงรสิตา  ทาระขวัญ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ผิวอ่อน
2. นายกมล  เข็มทอง
3. นางสาวสุดารัตน์  สายะสมิต
 
1375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79.14 เงิน 5 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประกอบสำเนียง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ตั๊น
3. เด็กหญิงธฤษวรรณ  ชะอุ่ม
4. เด็กหญิงธฤษวรรณ  ชะอุ่ม
5. เด็กหญิงนภัสสร  บุปผา
6. เด็กหญิงบุษกร  สรประสิทธิ์
7. เด็กหญิงปุญญิศา  พรหมดี
8. เด็กหญิงพรชิตา  พิทักษ์สายชล
9. เด็กหญิงมาริสา  ศรีสิงห์
10. เด็กหญิงสุจิรา  ธนูสา
 
1. นางเพียงใจ  เจริญศรี
2. นางสาวมณีนุช  ปริยะมิตรานนท์
3. นายสมศักดิ์  หินกล้า
 
1376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71.71 เงิน 6 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณมโนมัย
2. เด็กหญิงชญานันท์  แสนอุบล
3. เด็กหญิงฐิติพร  แป้นเดช
4. เด็กหญิงธิมาพร  เกตุลำเนา
5. เด็กหญิงพราวพุทธ  โฉมอุปฮาด
6. เด็กหญิงรุจนี  ทองสุวรรณ
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่ากสิกิจ
8. เด็กหญิงวรินทร  สิงห์ชัย
9. เด็กหญิงศุภัสสรา   สมรักษา
10. เด็กหญิงสุจิตรา  มากุล
 
1. นางสาวรัชนีกร  กระจ่างพจน์
2. นายสิทธิพร  ชาติกุล
3. นางจุไรรัตน์  อินต๊ะนนท์
 
1377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 70.42 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมใจ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  พาวงศ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  พิมศร
4. เด็กชายภคพล  สันตะจิตร์
5. เด็กชายภาคิน  บุระคำ
6. เด็กชายวริศกร  สีแสวง
7. เด็กชายสรณัฐ  เหมทรัพย์
8. เด็กหญิงสโรชา  ชัยน่าน
9. เด็กชายอาชะวิน  ธุระกิจ
10. เด็กหญิงอุษาสิริ  ดาราศรี
 
1. นายธีระนันท์  เนื่องจำนงค์
2. นางสาวนิธิกานต์  แสงอรุณ
3. นายกฤษดา  อุณารักษ์
 
1378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. นางสาวกัญญาวีย์   รุจิหาญ
2. นางสาวชนิกานต์   คนเพียร
3. นางสาวชลธิดา   ทาทอง
4. นางสาวทิพวรรณ   สุวรรณรัตน์
5. นางสาวนรีรัตน์   อุดม
6. นางสาวนฤมล   จันทร์สุวรรณ
7. เด็กหญิงนิพาดา   สอนดี
8. เด็กหญิงผกาวรรณ   สวนนิสิต
9. เด็กหญิงมณรดาชล   ฐิตินนท์ไพสิษฐ์
10. เด็กหญิงสุจิตรา   บุญมานาง
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
2. นางสาวจิราพัชร   ถนอมบุญ
3. นางสาวถิรดา   กระกร
 
1379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกมลชนก  กลิ่นแก้วณรงค์
2. เด็กหญิงชานิดา  ภูประวิง
3. เด็กหญิงณัฐพร  มนตรีสาร
4. เด็กหญิงธนัชญา  คำลาด
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อาสา
6. เด็กหญิงพัชรพร  เฉิดจิต
7. เด็กหญิงรมิดา  บุบผากอง
8. เด็กหญิงลลิตา  บุญเต็ม
9. เด็กหญิงวิยะดา  ภูประวิง
10. เด็กหญิงสุธินี  สายสุด
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
2. นางโสภนา  ไวเรียบ
3. ว่าที่ร้อยโทสมาน  ศรีมงคล
 
1380 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิลปชัย
2. เด็กหญิงกฤษณา  เนื่ืองจำนงค์
3. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ลี้
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แจ้งเจริญ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หยงโสภา
6. เด็กหญิงพนิตา  ลีเกตกัน
7. เด็กหญิงพัชรี  มหาจันทวงศ์
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองไพจิตร์
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นนทศักดิ์
10. เด็กหญิงสิยากร  นนทศิริ
11. เด็กชายอนุชาติ  สุขสันเขตต์
12. เด็กหญิงอภัสรา  แสวงวงศ์
13. เด็กหญิงอลิณี  ชื่นชม
14. เด็กชายอัคเดช  วงศ์เวียงจันทร์
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เนื่องจำนงค์
 
1. นายนริศร  นิรันดร์
2. นายสุทธินันท์  บุญใบ
3. นายณัฐพงษ์  วารีศรี
4. นายวชิรวิทย์  มุระดา
 
1381 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พงศ์สถิตสิริ
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  หวง
3. เด็กหญิงนฤมล  ทาทอง
4. เด็กหญิงนวพร  สุขอุดมรัตน์
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รัตนโสภา
6. เด็กหญิงรัชปภา  เกษมเจริญโชติ
7. เด็กหญิงรัญชนา  ถนอมคุณ
8. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญราช
9. เด็กหญิงวิภาวดี  สีหะบุตร
10. เด็กหญิงศศิธร  แก่นสำโรง
11. เด็กหญิงศิรินรัตน์  สุกทน
12. เด็กหญิงศุภัชญา  โพธิ์ทอง
13. เด็กหญิงสิรินันทา  แซ่ตั้ง
14. เด็กหญิงสุชานันท์  เครือกาพ
15. เด็กหญิงเมธาวี  ปั่นเมืองปัก
 
1. นายกชกร  พนมมรรค
2. นางจันทร์จิรา  เสนานอก
3. นางสุกัญญา  ธรรมประเสริฐ
4. นางสาวเพ็ญประภา  อรรถพรพิทักษ์
 
1382 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผุยหันชาติ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงษาจันทร์
3. เด็กหญิงกัสสชาณ์  แก้ววงศา
4. เด็กหญิงญาณิศา  หอมหวล
5. เด็กหญิงตริตาภรณ์  ตรีสุดากุล
6. เด็กหญิงธัญญาธร  จันทะวงค์
7. เด็กหญิงนภัสร  ห้องแก้ว
8. เด็กหญิงปวรวรรณ  เลิศเบญจมงคล
9. เด็กหญิงพุธิตา  ทองนุช
10. เด็กหญิงวริศรา  เผาะช่วย
11. เด็กหญิงวลัยพรรณ  จาริยะศิลป์
12. เด็กหญิงสิริกานต์  ประเสริฐลาภ
13. เด็กหญิงสุลลิตา  มณีโชติ
14. เด็กหญิงอธิตติยา  ปรักมาศ
15. เด็กหญิงอาทิมา  แสนจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินต์จุฑาณิศ  ชินดิศธเนศ
 
1383 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พูลทวี
2. เด็กหญิงจันทน์กะพ้อ  จันทนา
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  จินาพงศ์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยินดีสุข
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  มั่นคง
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฐิติวร
7. เด็กหญิงปาฏลี  แก้วมณี
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยคง
9. เด็กหญิงรัญชนา  โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงวิจิตรา  รอดศิริ
11. เด็กหญิงวิภาวี  ธรรมสาโร
12. เด็กหญิงสิริวัล  ประดิษฐวงค์
13. เด็กหญิงอนัญญา  อริยะสุขสกุล
14. เด็กหญิงอภิญญา  พลรัตน์
15. เด็กหญิงไอรดา  ลังกาพินธ์
 
1. นางอัจจิมา  คชชา
2. นางพิมพ์นภัสสรา  ธีรนิติพันธ์
3. นางสาวปัณฑารีย์  สารปะ
4. นายศรัญญู  เกิดทอง
 
1384 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  เรืองสุธรรม
2. เด็กหญิงฐิตาภรณฺ์  ลีอุดม
3. เด็กหญิงณฐมน  ทองอยู่
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรมจีน
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  บูชายันต์
6. เด็กหญิงนับทอง  ฝุ่นทอง
7. เด็กหญิงนาฎตยา  ไพโรจน์
8. เด็กหญิงนิชชาภัทร  ทองสุภะ
9. เด็กหญิงปาลิตา  เรืองขนาบ
10. เด็กหญิงพรกนก  พลเภา
11. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สอนโต
12. เด็กหญิงวริศรา  พิมสุวรรณ์
13. เด็กหญิงวิลาสินี  สนโต
14. เด็กหญิงอลิศา  โชติวงศ์
15. เด็กหญิงอาทิตยา  ลุนาบุตร
 
1. นายธีรพงษ์  บางข่า
2. นางสาวศลิษา  ดวงมี
 
1385 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงจินธิดา  เฟื่องฟูผล
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเจือ
4. เด็กหญิงดัชมิล  มีพันธ์
5. เด็กหญิงปานรัชนี  ธรรมวราคม
6. เด็กหญิงปาริตา   เทพจันดา
7. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  พิษณุแสง
8. เด็กหญิงพิยดา  แถวกระโทก
9. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   คงสมขวัญ
10. เด็กหญิงลดามณี  คำลือ
11. เด็กหญิงวรรณวิสา   วัฒนะศิริ
12. เด็กหญิงศรัญญา  ทัศนา
13. เด็กหญิงสิรินทิพย์  แย้มประยูร
14. เด็กหญิงอริสา  สตางค์ธนาคม
15. เด็กหญิงเรณู  เทศสวัสดิ์
 
1. นายธัชกร  รื่นหาญ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  นิลล้อม
3. นางสาวสมฤดี  จุลทะเส
4. นายประเสริฐ  พูลสวัสดิ์
 
1386 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อ่อนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลาภเงินเฉลิม
3. เด็กหญิงนริสา  มีแก้ว
4. เด็กชายปราโมทย์  เจือจันทร์
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  ลิ้มประเสริฐ
6. เด็กหญิงพนิตพิชา  ธรรมา
7. เด็กชายพลกฤต  พรงาม
8. เด็กชายภัทรศยา  เหลืองอ่อน
9. เด็กชายภาคิน  บุญมี
10. เด็กหญิงรสริน  บุญไพโรจน์
11. เด็กหญิงละอองดาว  นาโฉ่ย
12. เด็กชายวันดี  บุดดีราช
13. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ลี้
14. เด็กหญิงสุภาวดี  ธิชากร
15. เด็กหญิงเบญญาภา  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวโสธิดา  นาบุญเรือง
2. นายธนากร  ซุนสอน
3. นายอัษฎางค์  สมาวงศ์
4. นางสาวจรรยา   มีนะพงค์
 
1387 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกัลญาณี  สุขสันต์
2. เด็กหญิงณัฐพร  คุ่มวงษ์
3. เด็กหญิงดลนภา  ปรีชาสิริสุข
4. เด็กหญิงปรางทิพย์  เผือกรอด
5. เด็กหญิงพนารัตน์  เอี่ยมกล้า
6. เด็กหญิงพรปรีญาณ์  แน่นพิมาย
7. เด็กหญิงพรสวรรค์  โกรัมย์
8. เด็กหญิงพฤกษา  ตากกระโทก
9. เด็กหญิงพัสสมน  โพธิ์เดชาภัทร์
10. เด็กหญิงพิมพิดา  จุมจันทร์
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปลื้มใจ
12. เด็กหญิงวรรณษา  สุขประเสริฐ
13. เด็กหญิงศศิประภาพร  อินทร์ปฐม
14. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขถนอม
15. เด็กหญิงเจนธิชา  ไชยธงรัตน์
 
1. นางสาวพรสุดา  มูลเพ็ญ
2. นางสาวศุภรดา  พวงพุ่ม
 
1388 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกรกนก  เยี่ยมแสง
2. เด็กหญิงกันย์สุดา  กันประชุม
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดาทุมมา
4. เด็กหญิงฐิตารีย์  ชื่นบาน
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  วิเศษหอม
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันมณี
7. เด็กหญิงนิศาชล  ครามสูงเนิน
8. เด็กหญิงปรีญารัตน์  แสงส่ง
9. เด็กหญิงฟ้าใหม่  ประจักษ์จิตร
10. เด็กหญิงรลิสา  กอบทรัพย์
11. เด็กหญิงวนิดา  แก้วรูปเรา
12. เด็กหญิงวรกานต์  ทำแม่น
13. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กรัตพงษ์
14. เด็กหญิงศุภดา  ศรีเจริญ
15. เด็กหญิงสิรินภา  ประตังกะสา
 
1. นางสาววรรณา  อาชุมไชย
2. นางสาวนิภาภรณ์  พลเภา
3. นางสาวสรารัตน์  กอรุ่งเรือง
4. นางสาวทิพวรรณ  พ่อค้าพานิช
 
1389 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 1. เด็กหญิงกัญญณัช  เชิงหอม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ชิดประทุม
3. เด็กชายจักรินทร์  แสงใหญ่
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขขี้เหล็ก
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปักธงชัย
6. เด็กหญิงณัชชา  ยุติธรรม
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อภัยวงศ์
8. เด็กหญิงนัฐวรรณ  พิลึก
9. เด็กหญิงปุณยนุช  ฮ่วมกี่
10. เด็กหญิงพรรณลักษณ์  สุขเกษม
11. เด็กหญิงภัคจิรา  บุปผา
12. เด็กหญิงภาพิมล  จารุไทร
13. เด็กหญิงวีระวรรณ  สุดประเสริฐ
14. เด็กหญิงสุภัสสร  พยุง
15. เด็กหญิงอรนิชา  บุญเสน่ห์
 
1. นายพิพัฒน์   บุญนิธี
2. นางสาวสุจิตรา  อุทธาทอง
3. นางสาวฐิฏิณัช  ศรีอักษร
4. นางวาสนา   โกฮวด
 
1390 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายณัฐทวี  เยิดยิ่ง
2. เด็กชายณัฐนันท์  คำโคตรสุนย์
3. เด็กชายธนวัฒน์  กิ่งแก้ว
4. เด็กชายธีรวัฒน์  สาระบุตร
5. เด็กชายบวรเกียรติ  ม่วงสวรรค์
6. เด็กชายพีรณัฐ  สาระชัย
7. เด็กชายวรรณกฤต  โกศล
8. เด็กชายวัชระพงษ์  คำนึงการ
9. เด็กชายวีรภัทร  ดวงบัว
10. เด็กชายวุฒิชัย  หอมทอง
11. เด็กชายศักดิ์พล  หอมจันทร์
12. เด็กชายอนุสรณ์  มิ่งมงคล
13. เด็กชายอิทธิพล  กลิ่นจรูญ
14. เด็กชายเกษมสันต์  บุญรอด
15. เด็กชายไกรศรี   แดงโสภา
 
1. นายวศิน  ขวัญยืน
2. นายณัฎฐพัชร์  กลิ่นเกษร
3. นางปราณี  ไวยกูล
4. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์
 
1391 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เนืองนา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขจิตร
3. เด็กชายจักรินทร์  นกเทศ
4. เด็กชายฑนวัฒน์  กันยาประสิทธฺ์
5. เด็กชายธนากร  กลิ่นศรีสุข
6. เด็กชายพงศธร  โชคประเสริฐ
7. เด็กหญิงพนิตสุภา  โพธิสวาท
8. เด็กชายพรปรีชา  ชมชื่น
9. เด็กหญิงพิชชาพร  แสนสมบัติ
10. เด็กชายพิชญะ  รวงผึ้ง
11. เด็กชายสุรเชษฐ์  โยยิ่ง
12. เด็กชายอภิรักษ์  ชมภูผิว
13. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อินทรบุตร
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สอนต๋า
15. เด็กชายโชคอนันต์  เกตุสละ
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง
2. นายถาวร  กรินรักษ์
3. นายสุจินดา  โกเมนสวัสดิกุล
4. นายสิทธิพร  ชาติกุล
 
1392 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  ท่อนแก้ว
3. เด็กหญิงชนิดา  ลุนนะ
4. เด็กหญิงชลิดา  น้อยอามาตย์
5. เด็กหญิงณัฐณิดา  นาคสมบูรณ์
6. เด็กหญิงทัตสรวง  หลังพันธ์
7. เด็กหญิงนันทวรรณ  เพชรชนะ
8. เด็กหญิงปุณยนุช  สาระบูรณ์
9. เด็กหญิงวอละ  นาริต
10. เด็กหญิงสุกัญญา  สุนทร
11. เด็กหญิงสุปรียา  มีผล
12. เด็กหญิงสุมิตตา  แสงสุรีย์
13. เด็กหญิงอีเด  นาริต
14. เด็กหญิงแพรว  สมใจเรา
15. เด็กหญิงโสรยา  บุญรัตน์
 
1. นายต้นตระการ  ลำพูน
2. นางสาวธนาภรณ์  หล้าคำ
3. นางสาววรางคณา  พิมพา
4. นางจุรีรัตน์  เปรมศิริสกุล
 
1393 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กหญิงกนกพร   อินทะปัทถา
2. เด็กหญิงจันจิรา   แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   พรมโพธิ์
4. เด็กหญิงชิตชนก   ทองคำพันธ์
5. เด็กหญิงฐิดารัตน์  พัดโสดา
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    วันทา
7. เด็กหญิงณัฐสินี   เกียรติอินทุภาส
8. เด็กหญิงธมลวรรณ    เชื้อหงษ์แก้ว
9. เด็กหญิงบัญฑิตา   แก้วละมุล
10. เด็กหญิงปณิตา   นิลารัตน์
11. เด็กหญิงพนัชกร   กันยา
12. เด็กหญิงพรธิตา    สิงห์โคตร
13. เด็กหญิงพอลลี่   หลอม
14. เด็กหญิงภัทรวดี  สง่างาม
15. เด็กหญิงสุพิชชาญา   ขุนอินทอง
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  จันทร์รัก
2. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์รัก
3. นางสาวสุวรรณา  เดชพร
4. นางสาวเพ็ญนพมาศ  วุฒิสาร
 
1394 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณี  สิริจันทสิงห์
2. เด็กหญิงภคพร  เปี่ยมสง่า
 
1. นางสาวอุษา  ปฐมพรสุริยะ
2. นายพงศกร  พันธุ์เจริญ
 
1395 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรรณพร  หารไชย
2. เด็กหญิงยุวรินทร์  มียิ้ม
 
1. นางสาวศิริพร  ตันติพลพันธ์
2. นายชาญศักดิ์  ชื่นชม
 
1396 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายพีรวิชญ์   บัวระคุณ
2. เด็กหญิงมณีมัญชุ์   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวมาลินี   แซ่เอี๊ยว
2. นางสาวพรทิพย์   ชลนำสุวรรณ
 
1397 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  เย็นใจ
2. เด็กชายพีระกานต์  ชาญสำราญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกนกศักดิ์  ศิริพล
2. นางสาวนวิยา  จำชาติ
 
1398 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายกิตติคุณ  เกิดกล่อม
2. เด็กชายชนะพงษ์  สุขธงไชยสกุล
 
1. นายเสกสรร  อรรคปัญญา
 
1399 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายชัยอนันต์  กองพันธ์
2. เด็กหญิงฐิติภัค  พันจันลา
 
1. นางสาววาสนา  ตาดเดิม
2. นางสาวณัฐนีย์  วงศ์สุวรรณ
 
1400 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  แสงสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิริรัชชฎ์  พูลเขตรวิทย์
 
1. นายธนากร  กฤษณา
2. นายวัชรพล  สุหญ้านาง
 
1401 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกรพิน  งอยแพง
2. เด็กหญิงชนัฐดา  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวปาลิดา  ตันสกุล
2. นางสาวจุรีพร  มุลนี
 
1402 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กชายนพดล  อึ้งเบียว
2. เด็กหญิงรดา  ถิระวรคุณธรรม
 
1. นายอำนาจ  เมืองใย
2. นายสมศักดิ์  ริมมากุลทรัพย์
 
1403 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กชายบูรพา  พึ่งปาน
2. เด็กหญิงปุญญิศา  จันทรางกูร
 
1. นายวัลลภ  นาบุญ
2. นางสาวจันทรจิรา  อนงค์จรรยา
 
1404 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 1. เด็กชายธวัชชัย  แขวงรส
2. เด็กหญิงวรัญญา  สีสมภาร
 
1. นางสาวอริษา  ผุยมูลตรี
2. นางภัทรา  ศรีนภาวงศ์
 
1405 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ชลวาณิช
2. เด็กหญิงอาภัสรา  แย้มยินดี
 
1. นางสาวแทนใจ  ช่องจอหอ
 
1406 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กชายตุ้ย  รักไทย
2. เด็กชายพีรยุทธ  ปลื้มน้อย
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
2. นางอารีรัตน์  อินทรวิชัย
 
1407 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนเฮงฮั้ว 1. เด็กหญิงณัฐชนก  เส็งจรูญ
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ทัพมงคล
 
1. นายบุญญฤทธิ์  ภู่ทิม
2. นายสนธชัย  คำกายปรง
 
1408 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทรมงคล
2. เด็กชายภูวดล  เนียมชาติ
 
1. นางสาวมัลลิกา  สามารถ
2. นางขวัญชนก  วีระสกุล
 
1409 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 1. เด็กชายพงษ์เกียรติ  ไพเราะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ขันโอฬาร
 
1. นายพิพัฒน์   บุญนิธี
2. นางสาวสุจิตรา  อุทธาทอง
 
1410 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กชายนราวิชญ์  โชคสุขนำชัย
2. เด็กชายพัชรพล  ไตรรักษ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  หาดไร่
2. นางสาวเบญจวรรณ  วิรานุวัตร
 
1411 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กหญิงกันยาพร   ขุนอินทอง
2. เด็กหญิงเพชรทองนิล    ท่าใหญ่
 
1. นายชัยวัฒน์  เพชรดิน
2. นายสุพจน์  สมเพชร
 
1412 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กชายกิตติกวิน  คล้ายสุบรรณ์
2. เด็กชายธีรพงษ์  พูนสิริทรัพย์
 
1. นางสาวพัทธนี  ประสานสืบ
2. นางสาวอารีวรรณ  เที่ยงลาย
 
1413 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายพรสวรรค์  พ่วงแพ
2. เด็กชายอดิเทพ  ศรีพูล
 
1. นายนนทกร  ตันเจริญ
 
1414 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 1. เด็กหญิงธัญชนก  จั่นศรี
2. เด็กหญิงภิญญาดา  พัฒกอ
 
1. นางสาวเกศทิพย์  ขจรนาถ
2. นางสาวธนาภรณ์  ทองคำ
 
1415 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงญาดา  สมสมัย
2. เด็กหญิงณัฐชยา  โชคชัยชำนาญกิจ
 
1. นางสาวโสภี  สุขพูล
 
1416 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงพรพิมล  เทพพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุริยาพร  บางทรายทอง
 
1. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์
2. นายวศิน  ขวัญยืน
 
1417 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงทัสดา  แก้วนิรมิตร์
2. เด็กหญิงรัญชนา  กุลชัยวิวัฒน์กิจ
 
1. นางสาวอภัสรา  เม็งประโคน
2. นางสาวรัชนก  คงสมใจ
 
1418 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายสรวิศ  บุตรรักษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีบุบผา
 
1. นายสมโภชน์  เจริญขำ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โพธิสาร
 
1419 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เพ็ญโรจน์
2. เด็กหญิงพิชชาอร  จันทร์วิเศษ
 
1. นายเอกพัน  ศิริบุตร
2. นางสาวศุภศจี  วีระ
 
1420 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงวศินี  ประศรีพัฒน์
 
1. นายชนะชัย  คูพรมมี
2. นางรุ่งกานต์  วีระพันธุ์
 
1421 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญญาวานิชย์
2. เด็กชายศุภวรรษ์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวพนิตนันท์  นระสาร
2. นายนรสิงห์  โอเจริญ
 
1422 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กชายภานุเดช  คูสินทรัพย์
2. เด็กชายสรศักดิ์  จิตต์เจียรนัย
 
1. นางอัจฉรา  ขจร
2. นางสาวกาญจนา  นารักษ์
 
1423 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 1. เด็กหญิงวรกัญญา  จันทร์สิงห์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ไววิกิจ
 
1. นายอภิชัย  แก้วเก้า
2. นางสาวสุปราณี  ชนานพ
 
1424 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1. เด็กหญิงนัทธมน  พ่วงนาคพันธ์
2. เด็กชายอนุชิต  อวยพรชัยสกุล
 
1. นายจักราเดช  ผดุงเวียง
 
1425 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 1. เด็กชายณัฏฐชัย  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์เกษร
 
1. นางสุภาภรณ์  วีระศิริรัตน์
2. นางสาวสุรีรัตน์  อยู่เย็น
 
1426 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายธาราธาร  คะเรรัมย์
2. เด็กชายปัณณธร  ชุ่มเสนา
 
1. นางสาวพวงเพ็ชร  มีเงินลาด
2. นางสาวปิ่นแก้ว  มั่นภักดี
 
1427 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงชยานันท์  พวกน้อย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วันสวาท
 
1. นายกิจจา  เนื่องจำนงค์
 
1428 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 1. เด็กหญิงทักษพร  ดวงดารา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยิ้มแย้ม
 
1. นายทวีรักษ์  เบิกขุนทศ
2. นางฤทัยรัตน์  บุญอินทร์
 
1429 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  พรพินิจเจริญ
2. เด็กชายภูธเนศ  รื่นมิตร
 
1. นายสุเชาว์  คุ้ยร้านหญ้า
2. นางสาวพิมสิริ  ชีวะประไพ
 
1430 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงชลธิชา  แว่นจันลา
2. เด็กหญิงไหมแก้ว  วรรณศิริกุล
 
1. นางสาวดวงกมล  โถทอง
2. นายพรชัย  ทิพย์อักษร
 
1431 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ลาภอนันต์
2. เด็กหญิงวริศรา  มณีโชติ
 
1. นายวรทัศน์  ธรรมประเสริฐ
2. นายปรีชา  เกิดโมลี
 
1432 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขเมือง
2. เด็กหญิงโสภาวรรณ  แซ่จึง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ใจรักษ์
2. นางสาวพุทธิดา  ธิราชรัมย์
 
1433 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินโยค
2. เด็กหญิงสรชา  ศักดิ์ชาญ
 
1. นางนฎา  อ่องละออ
 
1434 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 40 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สิริสุุรยุทธิ์
2. เด็กหญิงนิธินาฏ  รัตนวงศ์
 
1. นายไชย  ธนวุฒิคติวรกุล
 
1435 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดตาลล้อม 1. เด็กหญิงนิรัชพร  โคตะนนท์
2. เด็กหญิงวาสนา  ทองระอา
 
1. นายอนุพงษ์  คำสงค์
2. นางจินดา  โพธิศรางกูล
 
1436 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 42 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กหญิงนวพร   บุตรดี
2. เด็กหญิงนันทวัน   ดลรัศมี
 
1. นางสาววาสนา  เกาะแก้ว
 
1437 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กชายวีระพงษ์  ตู้ทอง
2. เด็กชายองอาจ  เปรื่องปราชญ์
 
1. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
2. นายไพศาล  เจริญศรี
 
1438 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ถึกเกตุ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พัตรา
 
1. นายสมชาย  ธนวุฒิคติวรกุล
 
1439 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เกตุมณี
 
1. นายต้นตระการ  ลำพูน
2. นางสาวธนาภรณ์  หล้าคำ
 
1440 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กชายภานุวัตร  กิมฮวย
2. เด็กหญิงวารุณี  กัสนุกา
 
1. นายวศิน  มูลจัด
2. นายสันธาน  คงศิริ
 
1441 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กหญิงณัฐมน  มะหัน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศิริเมล์
 
1. นายธนวิทย์  สิทธิชาติบูรณะ
2. นางอรดี  กันรัมย์
 
1442 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ผิวนวล
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พาดี
2. นางสาวสุนีย์  กุลชุตินธร
 
1443 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 50 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกนกพร  แกมมงคล
2. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  ช่วยพันธ์
 
1. นายกฤษดา  อุณารักษ์
2. นางปรอยฝน  ยศเมฆ
 
1444 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 50 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กหญิงชลิตา  ใจเย็น
2. เด็กชายพงศ์พัฒน์  เจริญรัตน์
 
1. นายบุญญวัฒน์  เดชคุณมาก
 
1445 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 50 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จรูญผล
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  เจริญทิพย์พฤกษ์
 
1. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
1446 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 50 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แผลงนอก
2. เด็กชายนัฐพล  ทุมรี
 
1. นายศารทูล  ชลมารค
2. นางสาวศิรินทร์  เสมอวงษ์
 
1447 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 54 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ทอง
 
1. นายมงคล  สุนทรีรัตน์
 
1448 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 55 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยาจิตร
2. เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีหวาด
 
1. นายณัทพงศ์  สุวิมล
2. นางสาวสุทิสา  ปันสุวรรณ์
 
1449 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 56 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายณัฐพล  เอกวรธงชัย
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  คงสรสวัสดิ์
 
1. นายเชิงชาย  ตุ่นแก้ว
2. นายนพคุณ  ล้วนเพชร
 
1450 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 56 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  วิยะรันดร์
2. เด็กชายเจษฎา  วงค์เจริญ
 
1. นางสาวสุวรรณี  ทองเขียว
 
1451 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 58 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เจริญรื่น
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ผาสุข
 
1. นายวุฒืชัย  ธานี
2. นายสันติสุข  หกยอด
 
1452 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 58 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงกมลชนก  กันตภาพ
2. เด็กหญิงภัทรา  เกษสุวรรณ
 
1. นายสมภาร  โคตรภูธร
2. นางอภิสรา  แซ่เตียว
 
1453 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 58 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไข่ทา
2. เด็กชายนิพนธ์  ดับโศรก
 
1. นางกันยาลักษณ์   เลี้ยงรัก
2. นางสาวสายยม  สวนเขื่อน
 
1454 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 61 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงชนิสรา  อินทรรักษา
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีดาธรรม
 
1. นายสุริยา  วงษ์ดี
2. นายทรงพล  บุญเสริฐ
 
1455 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กหญิงพรนภา  แซ่ลี้
2. เด็กชายภานุพงษ์   ขุนหมื่น
 
1. นางสาวบุญเอื้อ  เอี่ยมรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีวาสุกรี  สิงห์สา
 
1456 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมุดแดง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นาคชัยยะ
 
1. นางสอาง  อินทยานนท์
2. นางสาวสุพัตรา  กองสิงห์
 
1457 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายเจษฎา  ทองยศ
2. เด็กชายเจิญ  ภาชนะสุวรรณ
 
1. นายบุญญวัฒน์  เดชคุณมาก
 
1458 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณศา   จันทรา
2. เด็กหญิงเมธาวี   อักษรชื่น
 
1. นางสาวพรทิพย์   ชลนำสุวรรณ
2. นางสาวมาลินี  แซ่เอี๊ยว
 
1459 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  นาคประถม
2. เด็กหญิงภิญญดา  สุทธิธราสุข
 
1. นายศราวุฒิ  หาญเชิงชัย
2. นางชลธิชา  บรรดาศักดิ์
 
1460 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงกนกรดา  สันต์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนนทกร  กันจาด
 
1. นางชนิภรณ์  ชลวานิช
2. นายเกริกไกร  โกรัตนะ
 
1461 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายพีระพัฒน์  พินิจพันธ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พันจำปา
 
1. นายพรชัย  ทิพย์อักษร
2. นางสาวดวงกมล  โถทอง
 
1462 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงศศิฎาภา  นนยะโส
2. เด็กหญิงสิตานันท์  พระนอนข้าม
 
1. นายนนทกร  ตันเจริญ
 
1463 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชัยดา
2. เด็กหญิงภัทราพร  บุริทัศน์
 
1. นายสมโภชน์  เจริญขำ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โพธิสาร
 
1464 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาซก 1. เด็กชายปวริศร  พลมา
2. เด็กหญิงเหลียง   วิ
 
1. นางสาวชลธิชา  เย็นสบาย
2. นางสาวบุตรดี  อมลธีรากุล
 
1465 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงชลธิชา   พันธุ์แพง
2. เด็กหญิงมนัญญา  วงเวียน
 
1. นายอนุชิต  สงวนหงษ์
 
1466 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เกตุกะพงษ์
2. เด็กหญิงศิรประภา  วงศ์จำปา
 
1. นายนรินทร์  ชลวานิช
2. นางสาวพุทธิดา  ธิราชรัมย์
 
1467 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงดวงพร  แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงมาวิกา  เจริญสุข
 
1. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
1468 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงชลันชิตา  พวงทอง
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  ทิพยพร
 
1. นายอิทธิพล  กลั่นดอกไม้
2. นายนครินทร์  ช่างเหล็ก
 
1469 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กชายกรกช  ทองเต็ม
2. เด็กชายบุญมา  สายจันดี
 
1. นายวุฒิชัย  ธานี
2. นายสันติสุข  หกยอด
 
1470 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ทะ
2. เด็กชายมานะ  คงมีสุข
 
1. นายชนะชัย  คูพรมมี
2. นางรุ่งกานต์  วีระพันธุ์
 
1471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  งามพงษ์พันธ์
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
1472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองฉ่ำ
 
1. นางชุติมา  ขุนโพธิ์
 
1473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กรองมะเริง
 
1. นางสาวสายยม  สวนเขื่อน
 
1474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1. เด็กชายชายชนก  อังจันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์
 
1475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กหญิงตีรณา  ควรสวัสดิ์
 
1. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
1476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสุขสมบัติ
 
1. นางสาวชนากานต์  เตียวสวัสดิ์
 
1477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พลบุตร
 
1. นางสาวอรญา  สรรพศรี
 
1478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แพรน้อย
 
1. นางสาวยุวดี  สำลีขาว
 
1479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา  รั้วสำราญ
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
1480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงชนันท์ภัทร์  ยงยืน
 
1. นางสาวจิราพัชร  เสมออ่วม
 
1481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงสุนันทา  วรชาติ
 
1. นางสาวภาสวรรณรัตน์  ปิติพัฒน์
 
1482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์ศร
 
1. นางอรพรรณ  สุนทรมานพ
 
1483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายพชรพล  สุทธิเสรีพงศ์
 
1. นายธนดล  ดวงมะณี
 
1484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กหญิงศุภกัญญา  ลีสี
 
1. นางสาวอริสา  ทองไทย
 
1485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงธีราพร  -
 
1. นางยุพาพร  สุทธิธรรม
 
1486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กชายสวิตต์  บูระศรี
 
1. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
 
1487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กหญิงวนิดา  พรนิคม
 
1. นายเฉลิม  เสนีย์ศรีสกุล
 
1488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 1. เด็กชายรัฐนันท์  อินทวิเชียร
 
1. นางเครือทิพย์  อินทนู
 
1489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ภู่มาลา
 
1. นางเสาวณีย์  ขาวเหลือง
 
1490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายธวัชชัย  หงอกภิลัย
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  แสงสุวรรณ์
 
1491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กชายพลนิกร  แซ่โล้ว
 
1. นางสมนึก  เสถียรเขต
 
1492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทำเนาว์
 
1. นางสาวขันทอง  นนตีนอก
 
1493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 22 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวงศธร  ทองเหลือง
 
1. นางสาวพรพิมล  ชำนาญพล
 
1494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 1. เด็กหญิงวราชันย์  มีอำนาจ
 
1. นางสาวไฉไล  อธิคมกมลาศัย
 
1495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกานต์รวี  จันทร
 
1. นางณัชชา  จิตต์อารีย์
 
1496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  รุ่งแสง
 
1. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
1497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 27 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงจันทรา  แสนสุข
 
1. นางสาวปุณณดา  แก้วตา
 
1498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชานันท์  สุยเหง้า
 
1. นายธนา  ทองคำ
 
1499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเจริญสุขวิทยา    
1500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กชายธนภัทร  เยาวะชัย
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
 
1501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรวิภา  วิปุลพงษ์
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
1502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจิรพลวิทยา 1. เด็กหญิงภูริชญา  แก้วกลิ่น
 
1. นางสาวทิพนาถ  มงคลเข็ม
 
1503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงอภิชญา  อนันตกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชมสวัสดิ์
 
1504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินไชย
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
1505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  สารพัฒน์
 
1. นางปาณัท  แจ่มจำรัส
 
1506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1. เด็กชายก้องตะวัน  บุญรักษ์
 
1. นางสาวเปรมยุดา  รัถยประภาพร
 
1507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงวรพรรณ  โพธิชัยเลิศ
 
1. นางชุติมา  ขุนโพธิ์
 
1508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงรุฬิญา  ชิดนอก
 
1. นางณัชชา  จิตต์อารีย์
 
1509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กชายพลัฏฐ์  อินทรพรอุดม
 
1. นางสาวอรวรรณ  อิ่มสวาสดิ์
 
1510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงสิริกร  กองทรัพย์เจริญ
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
 
1511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ลิ้มภักดี
 
1. นางสาวชื่นชนก  กวีนนท์
 
1512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  ศรีระอุดม
 
1513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กุลพิพัฒน์รัตน์
 
1. นายประกอบ  กระดังงา
 
1514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ดิษฐ์คล้าย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ยวงสอาด
 
1515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงเกวลิน  พันธ์ผล
 
1. นางสาวระพีภัทร  จูฑะเศรษฐ์
 
1516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงอติกานต์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวกัทลี  จีจู
 
1517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายธีระพงษ์  ชลวานิช
 
1. นางศันสนา  คมน์อนันต์
 
1518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงเจราวรรณ  ชมสะอาด
 
1. นางเสาวณีย์  ขาวเหลือง
 
1519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1. เด็กชายจตุเมธ  พิมพ์สวรรค์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  แก่นภูเขียว
 
1520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงปาญญ์รัตน์  ภาพลงาม
 
1. นายไพโรจน์  จันทรโชติ
 
1521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดสำนักบก 1. เด็กหญิงอัมพร  ปัญญาดี
 
1. นายเฉลิม  เสนีย์ศรีสกุล
 
1522 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงชิดชนก  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวภาสวรรณรัตน์  ปิติพัฒน์
 
1523 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงณัชฐณิชา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวชลธิชา  ชื่นชม
 
1524 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนสุขุมวิทยา 1. เด็กชายกิตติวุฒิ  ภู่ทอง
 
1. นางสาวปวีณา  ไชยศรี
 
1525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีประยูร
 
1. นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์
 
1526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1. เด็กหญิงวิภาวี  โวหาร
 
1. นายพุฒิพงศ์  มานะกิตติชัยกุล
 
1527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 27 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤภร  วงศ์มณีนิล
 
1. นายธนา  ทองคำ
 
1528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กหญิงเกวลิน  แสงอุบล
 
1. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
 
1529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 29 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายพันธวัสส์  จุลละมณฑล
 
1. นางอุษณีย์  เกียติพิริยะ
 
1530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 29 โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงพณณกร  เพชรชมทรัพย์
 
1. นางนิภา  รัศมีงาม
 
1531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาแรต 1. เด็กหญิงวรินทร  บัวกระเรียน
 
1. นางจุฑารัตน์  มั่งคั่ง
 
1532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงพัชราภา  สระทองเบี้ย
 
1. นางสาววรษมน  ยอดเพชร
 
1533 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายแสงหล้า  ทองดี
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
1534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา