สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 59 11 5 3 75
2 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 50 30 15 16 95
3 อนุบาลเมืองใหม่ 37 6 4 6 47
4 บ้านสวนอุดมวิทยา 30 17 9 12 56
5 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 28 19 7 11 54
6 ชุมชนวัดหนองรี 23 18 12 9 53
7 เทศบาลอินทปัญญา 19 12 7 5 38
8 บ้านป่ายุบ 19 6 3 7 28
9 ธรรมวาที 18 16 5 6 39
10 บ้านห้วยกะปิ 18 14 6 4 38
11 เทศบาลวัดกำแพง 17 7 5 7 29
12 บูรพาวิทยา ชลบุรี 16 13 5 0 34
13 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 15 9 1 1 25
14 วัดบุญญราศรี 14 23 9 10 46
15 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 14 13 4 5 31
16 บ้านป่าแดง 14 12 5 1 31
17 วัดหนองยาง 14 8 7 13 29
18 กุญแจคริสเตียนวิทยา 14 6 6 6 26
19 เทศบาล1(สถาวร) 14 3 6 6 23
20 วัดราษฏร์ศรัทธา 13 15 2 4 30
21 บ้านหนองตะโก 13 13 6 4 32
22 บ้านหนองเขิน 13 10 7 9 30
23 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 13 9 5 6 27
24 วุฒิวิทยา 13 8 6 8 27
25 พิทยรังสี 13 7 13 1 33
26 วัฒนดรุณวิทย์ 12 6 2 3 20
27 วัดเขาไผ่ 12 5 4 5 21
28 บ้านคลองตะเคียน 11 14 9 4 34
29 บ้านหนองซ้ำซาก 11 9 6 2 26
30 ต้นกล้าพัฒนา 11 6 2 2 19
31 วัดดอนดำรงธรรม 10 18 9 11 37
32 ชุมชนบ้านคลองพลู 10 13 6 5 29
33 บ้านหัวโกรก 10 8 2 1 20
34 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 10 7 2 5 19
35 ปรีชานุศาสน์ 10 7 1 3 18
36 วัดราษฏร์สโมสร 10 6 3 9 19
37 บ้านแหลมแท่น 9 13 8 4 30
38 บ้านมาบไผ่ 9 11 7 0 27
39 แสนสุขศึกษา 9 10 11 7 30
40 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 9 9 4 6 22
41 สถาพรพิทยา 9 6 5 2 20
42 บ้านมาบลำบิด 9 5 2 8 16
43 บ้านมาบคล้า 9 5 2 0 16
44 บ้านโสม 9 4 4 1 17
45 วัดผาสุการาม 8 8 4 3 20
46 เพชรพิทยาคม 8 7 8 2 23
47 วัดหนองน้ำเขียว 8 6 12 4 26
48 ประภัสสรวิทยา 8 6 6 9 20
49 วัดศรีพโลทัย 8 5 6 0 19
50 วัดบางเป้ง 7 11 7 0 25
51 อนุบาลบูรณิจฉ์ 7 10 5 5 22
52 บ้านหนองเสือช้าง 7 9 8 8 24
53 วอนนภาศัพท์ 7 9 3 3 19
54 บ้านชากพุดซา 7 9 2 2 18
55 วัดนาเขื่อน 7 6 3 1 16
56 บ้านท่าจาม 7 5 10 1 22
57 บ้านหนองปลาไหล 7 4 5 0 16
58 วัดธรรมนิมิตต์ 7 4 4 0 15
59 บ้านโป่ง 7 4 1 1 12
60 กล่อมปฐมวัย 7 2 7 0 16
61 วัดสำนักบก 6 12 5 3 23
62 ร่มไม้ 6 11 4 5 21
63 อนุบาลวัดอุทยานนที 6 11 4 1 21
64 อนุบาลหนองใหญ่ 6 10 8 7 24
65 เทศบาลคลองตำหรุ 6 8 8 0 22
66 บ้านช่องมะเฟือง 6 5 7 3 18
67 เมืองชลพิทยา 6 4 4 1 14
68 จิรพลวิทยา 6 3 0 1 9
69 บ้านตาลดำ 6 2 6 1 14
70 สุตา 6 2 4 0 12
71 กาญจนะวิทยา 5 7 3 1 15
72 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 5 6 8 1 19
73 สามมุกคริสเตียนวิทยา 5 6 2 3 13
74 เฮงฮั้ว 5 4 7 3 16
75 บ้านปากคลองโรงนาค 5 3 1 3 9
76 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 5 2 6 3 13
77 บ้านห้วยยาง 5 2 0 2 7
78 บ้านเขาซก 5 2 0 1 7
79 บ้านไร่ไหหลำ 4 10 4 3 18
80 จิ้นฮั้ว 4 9 8 7 21
81 บ้านเขาแรต 4 6 4 2 14
82 วัดเตาปูน 4 6 3 3 13
83 บ้านหนองประดู่ 4 5 13 2 22
84 บ้านหนองปรือ 4 5 2 4 11
85 บ้านห้างสูง 4 4 8 1 16
86 วัดเฉลิมลาภ 4 3 5 2 12
87 เทศบาลวัดโพธิ์ 4 2 3 0 9
88 บ้านชากนา 4 2 0 0 6
89 วัดอรุณรังษี 4 1 1 0 6
90 นาป่ามโนรถ 3 10 3 4 16
91 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 3 9 10 7 22
92 บ้านคลองสิบแปด 3 6 2 3 11
93 บ้านมาบกรูด 3 5 2 1 10
94 บ้านเนินโมก 3 4 3 3 10
95 พงศ์สิริวิทยา 3 3 8 5 14
96 เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 3 3 1 2 7
97 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 3 3 1 0 7
98 บ้านหนองผักหนาม 3 2 4 4 9
99 บ้านห้วยมะระ 3 2 3 1 8
100 บ้านบึงกระโดน 3 1 0 0 4
101 พระตำหนักมหาราช 2 11 7 3 20
102 บ้านหนองไผ่แก้ว 2 8 5 1 15
103 บ้านห้วยสาลิกา 2 8 3 2 13
104 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 2 7 11 8 20
105 บ้านเกาะไม้แหลม 2 5 0 3 7
106 ศุทธรัตน์ 2 4 6 6 12
107 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 2 3 5 2 10
108 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 2 3 0 2 5
109 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 2 2 3 7 7
110 วัดหนองบอนแดง 2 1 1 1 4
111 สมคิดจิตต์วิทยา 2 0 1 0 3
112 เจริญสุขวิทยา 1 9 8 5 18
113 เกษมวิทย์ 1 5 1 1 7
114 สุขุมวิทยา 1 3 6 0 10
115 บ้านหมื่นจิต 1 3 2 2 6
116 เทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 1 3 2 0 6
117 วัดคลองใหญ่ 1 2 2 1 5
118 บ้านวังตะโก 1 2 1 4 4
119 อนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 1 1 3 0 5
120 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 1 1 0 0 2
121 อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 1 0 0 0 1
122 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 0 5 5 0 10
123 วัดตาลล้อม 0 4 4 3 8
124 บ้านเขาดิน 0 3 0 2 3
125 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 3 0 2 3
126 อนุบาลภักดีพรรณ 0 2 6 2 8
127 บ้านห้วยมะไฟ 0 2 0 0 2
128 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 2 3 2
รวม 1,026 873 589 430 2,918