สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 59 11 5 3 75
2 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 52 33 16 16 101
3 ชุมชนวัดหนองรี 44 19 13 9 76
4 อนุบาลเมืองใหม่ 37 6 4 6 47
5 บ้านสวนอุดมวิทยา 30 17 9 12 56
6 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 28 19 7 11 54
7 บ้านห้วยกะปิ 27 16 7 4 50
8 เทศบาลวัดกำแพง 22 8 5 7 35
9 เทศบาลอินทปัญญา 19 12 7 5 38
10 บ้านป่ายุบ 19 6 3 7 28
11 ธรรมวาที 18 16 5 6 39
12 วัดหนองยาง 18 9 7 13 34
13 วัดราษฏร์ศรัทธา 16 17 2 4 35
14 บูรพาวิทยา ชลบุรี 16 13 5 0 34
15 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 15 9 1 1 25
16 วัดบุญญราศรี 14 23 9 10 46
17 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 14 13 4 5 31
18 บ้านป่าแดง 14 12 5 1 31
19 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 14 11 6 6 31
20 กุญแจคริสเตียนวิทยา 14 6 6 6 26
21 เทศบาล1(สถาวร) 14 3 6 6 23
22 บ้านหนองตะโก 13 13 6 4 32
23 บ้านหนองเขิน 13 10 7 9 30
24 วุฒิวิทยา 13 8 6 8 27
25 พิทยรังสี 13 7 13 1 33
26 บ้านหนองซ้ำซาก 12 10 6 2 28
27 วัฒนดรุณวิทย์ 12 6 2 3 20
28 วัดเขาไผ่ 12 5 4 5 21
29 บ้านมาบคล้า 12 5 2 0 19
30 วัดดอนดำรงธรรม 11 18 9 11 38
31 บ้านคลองตะเคียน 11 14 9 4 34
32 ชุมชนบ้านคลองพลู 11 14 6 5 31
33 อนุบาลวัดอุทยานนที 11 14 5 1 30
34 ต้นกล้าพัฒนา 11 6 2 2 19
35 บ้านแหลมแท่น 10 14 8 4 32
36 อนุบาลหนองใหญ่ 10 10 8 7 28
37 บ้านหนองเสือช้าง 10 9 8 8 27
38 บ้านหัวโกรก 10 8 2 1 20
39 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 10 7 3 5 20
40 ปรีชานุศาสน์ 10 7 1 3 18
41 วัดราษฏร์สโมสร 10 6 3 9 19
42 บ้านมาบลำบิด 10 5 2 8 17
43 บ้านมาบไผ่ 9 11 7 0 27
44 แสนสุขศึกษา 9 10 11 7 30
45 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 9 9 4 6 22
46 สถาพรพิทยา 9 6 5 2 20
47 บ้านหนองปลาไหล 9 4 5 0 18
48 บ้านโสม 9 4 4 1 17
49 วัดผาสุการาม 8 8 4 3 20
50 เพชรพิทยาคม 8 7 8 2 23
51 ประภัสสรวิทยา 8 7 6 9 21
52 วัดหนองน้ำเขียว 8 6 12 4 26
53 วัดศรีพโลทัย 8 5 6 0 19
54 วัดสำนักบก 7 12 5 3 24
55 วัดบางเป้ง 7 11 7 0 25
56 อนุบาลบูรณิจฉ์ 7 10 5 5 22
57 วอนนภาศัพท์ 7 9 3 3 19
58 บ้านชากพุดซา 7 9 2 2 18
59 วัดนาเขื่อน 7 6 3 1 16
60 บ้านท่าจาม 7 5 10 1 22
61 บ้านช่องมะเฟือง 7 5 7 3 19
62 วัดธรรมนิมิตต์ 7 4 4 0 15
63 บ้านโป่ง 7 4 1 1 12
64 กล่อมปฐมวัย 7 2 7 0 16
65 บ้านตาลดำ 7 2 6 1 15
66 ร่มไม้ 6 11 4 5 21
67 เทศบาลคลองตำหรุ 6 8 8 0 22
68 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 6 6 8 1 20
69 เมืองชลพิทยา 6 4 4 1 14
70 จิรพลวิทยา 6 3 0 1 9
71 สุตา 6 2 4 0 12
72 กาญจนะวิทยา 5 7 3 1 15
73 สามมุกคริสเตียนวิทยา 5 6 2 3 13
74 เฮงฮั้ว 5 4 7 3 16
75 บ้านปากคลองโรงนาค 5 3 1 3 9
76 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 5 2 6 3 13
77 บ้านห้วยยาง 5 2 0 2 7
78 บ้านเขาซก 5 2 0 1 7
79 บ้านไร่ไหหลำ 4 10 4 3 18
80 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 4 9 10 7 23
81 จิ้นฮั้ว 4 9 8 7 21
82 บ้านเขาแรต 4 6 4 2 14
83 วัดเตาปูน 4 6 3 3 13
84 บ้านหนองประดู่ 4 5 13 2 22
85 บ้านหนองปรือ 4 5 2 4 11
86 บ้านห้างสูง 4 4 8 1 16
87 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 4 4 1 0 9
88 วัดเฉลิมลาภ 4 3 5 2 12
89 เทศบาลวัดโพธิ์ 4 2 3 0 9
90 บ้านชากนา 4 2 0 0 6
91 วัดอรุณรังษี 4 1 1 0 6
92 นาป่ามโนรถ 3 10 3 4 16
93 บ้านคลองสิบแปด 3 6 2 3 11
94 บ้านมาบกรูด 3 5 2 1 10
95 บ้านเนินโมก 3 4 3 3 10
96 พงศ์สิริวิทยา 3 3 8 5 14
97 เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 3 3 1 2 7
98 บ้านหนองผักหนาม 3 2 4 4 9
99 บ้านห้วยมะระ 3 2 3 1 8
100 บ้านบึงกระโดน 3 1 0 0 4
101 พระตำหนักมหาราช 2 11 7 3 20
102 บ้านหนองไผ่แก้ว 2 8 5 1 15
103 บ้านห้วยสาลิกา 2 8 3 2 13
104 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 2 7 11 8 20
105 บ้านเกาะไม้แหลม 2 5 0 3 7
106 ศุทธรัตน์ 2 4 6 6 12
107 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 2 3 5 2 10
108 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 2 3 0 2 5
109 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 2 2 3 7 7
110 วัดหนองบอนแดง 2 1 1 1 4
111 สมคิดจิตต์วิทยา 2 0 1 0 3
112 เจริญสุขวิทยา 1 9 8 5 18
113 เกษมวิทย์ 1 5 1 1 7
114 สุขุมวิทยา 1 3 6 0 10
115 บ้านหมื่นจิต 1 3 2 2 6
116 เทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 1 3 2 0 6
117 วัดคลองใหญ่ 1 2 2 1 5
118 บ้านวังตะโก 1 2 1 4 4
119 อนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 1 1 3 0 5
120 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 1 1 0 0 2
121 อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 1 0 0 0 1
122 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 0 5 5 0 10
123 วัดตาลล้อม 0 4 4 3 8
124 บ้านเขาดิน 0 3 0 2 3
125 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 3 0 2 3
126 อนุบาลภักดีพรรณ 0 2 6 2 8
127 บ้านห้วยมะไฟ 0 2 0 0 2
128 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 2 3 2
รวม 1,099 893 595 430 3,017