หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ..-.. เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รอง ผอ.สพป.ชบ.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ ศึกษานิเทศก์ สพท.ชบ.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายวีระ มณีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายกมล ขวัญดี ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นางดวงแข สุระประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นางทับทิม โอทกานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
16 นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
17 นางสาวประไพ มีศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
18 นางอัญชลี พลับพลี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
19 นางสาววรรณี หิรัญญากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
20 นางสาววรรณี หิรัญญากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
21 นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
22 นางกัลยา วิจิตรโท ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
23 นางสาวอรทัย สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
24 นางสาวศิรินทิพย์ กุลตังวัฒนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
25 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
26 นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
27 นางสาวปรีชาภรณ์ ดิสริยะกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
28 นางสาวปนิทัสน์ ไชยหะนาม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
29 นางสาวจิรสุดา ร่มธรรมไทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
30 นางสาวฐิติมา วงษ์เสน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
31 นายมีชัย ชีวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
32 นางสาวธนัชชา ตั้งตรงหฤทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
33 นางสาวจุฬาลักษณ์ สมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
34 นางสาวสุธิสา เพ่งพิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
35 นางสาวอภิญญา โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
36 นางสาวสุพัตรา สาริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
37 นางสาวศิรประภา ภารัศมี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
38 นางสาววาสนา พรยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
39 นางสาวชัญญาพัชญ์ ประเสริฐโสภณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
40 นางสาวนฤมล ด้วงเงิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
41 นางสาวบุญฑิตา อยู่เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
42 นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
43 นางอัญชลี พลับพลี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
44 นางสาวปราณปรียา ศรีบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
45 นางสาวศิรินทิพย์ กุลตังวัฒนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
46 นางสาวเพ็ชชรี บัวจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
47 นางสาวภิรนันท์ ไพรศาล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
48 นายธีระนันท์ เนื่องจำนงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
49 นางสาวพัชราพร นันทสูร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
50 นางสาวศุภรดา พวงพุ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
51 นางสาวประไพ ศิลาชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
52 นางสาวพรสุดา มูลเพ็ญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
53 นางสาวชวาลัย ชลประสิทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
54 นางสาวสุกานดา ศรีไพโรจน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
55 นางสาววนิดดา ลุนสแกวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
56 นางสาวชนากานต์ สายวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
57 นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
58 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
59 นางสาวอรทัย สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
60 นางสาววรรณี หิรัญญากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
61 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
62 นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
63 นางอรทัย สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
64 นายธีรเดช ร้อยศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
65 นายธีระนันท์ เนื่องจำนงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
66 นายคฑาวุธ ไชยคีนี ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
67 นายกฤษดา อุณารักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการการจัดสถานที่
68 นางสาวภิรนันท์ ไพรศาล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
69 นางสาวสุนิสา สุดเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
70 นางสาวภารตี ทัพจีน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
71 คุณครูประจำชั้นทุกคน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
72 นางปรอยฝน ยศเมฆ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
73 นายไพศาล เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
74 นางกัญญา แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการการจัดสถานที่
75 นางสาวปทุมพร ยศวิชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการการจัดสถานที่
76 นางสาววิริยาพร นิตยวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการการจัดสถานที่
77 นางญาณวีร์ คำแผลง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการการจัดสถานที่
78 นางสาวดวงฤทัย สิงห์เผือก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการการจัดสถานที่
79 นางสาวศรุตตา แววสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการการจัดสถานที่
80 นางสาววัลลภา มารอด โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการการจัดสถานที่
81 นางสาวสุรัสวดี ขุนคงเสถียร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการการจัดสถานที่
82 นางสาวจิราภา บูรณะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการการจัดสถานที่
83 นางสาวสุดารัตน์ โฆษิตสกุลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการการจัดสถานที่
84 นางสาววีราภรณ์ อมรแก้ว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการการจัดสถานที่
85 นางสาวศิริโสภา ลบบำรุง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการการจัดสถานที่
86 นายสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงิน
87 นางธัญญพัทธ์ นาคไพรัชช์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงิน
88 นางสาวมิ่งสมร ศรีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงิน
89 นางณัชชา จิตต์อารีย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงิน
90 นางสาลินี วรรณโกมล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงิน
91 นางสาวประไพ มีศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
92 นางสาวมยุรา สายยืด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
93 นางกนิษฐา ตั้งศิริกุล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
94 นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
95 นางสาวอภัสนันท์ ผจญทรพรรค โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
96 นายสมประสงค์ ปุญญภิญโญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
97 นางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
98 นางกาญจนา สามารถ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
99 นางปภาดา ไพศาลธนัท ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
100 นางณัฐฐากุล ศรีวิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
101 นางอุไรรัตน์ สุริยะสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
102 นางสาวอรทัย สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
103 นางสาวนภาวรรณ สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
104 นางจิราภรณ์ ศรีสละ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
105 นางธัญญพัทธ์ นาคไพรัชช์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
106 นางสาวคำนึง คชชา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
107 นางปรียา กล่อมนัทธี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
108 นางสาวสุชาดา สุวิมล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
109 นางสาวรมย์ยุพา พุ่มพวง นึกศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
110 นางสาววรัญญา แซ่ตั้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
111 นางสาวจินต์จุฑา พวงมณี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
112 นางสาวสุพิชาย์ อินทร์คำน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
113 นางณัชชา จิตต์อารีย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
114 นางสาวชลาลัย สุขมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
115 นางสาวรัตนศิริ พรหมพิชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
116 นายไพศาล เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจร
117 นายคฑาวุธ ไชยคีนี ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจร
118 นายธีรเดช ร้อยศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจร
119 นายกฤษดา อุณารักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจร
120 นายธีระนันท์ เนื่องจำนงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจร
121 นายวุฒิ ศรีพินิจ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจร
122 นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
123 นางอาภาพรรณ มานะคิด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
124 นางสาวมิ่งสมร ศรีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
125 นางสาวเกษราภรณ์ ถูกธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
126 นางสาวดวงฤทัย มาลีหวล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
127 นางสาวกัลยาณี คำแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
128 นางสาวอรทิพย์ โคตะวินนท์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
129 นางสาวบุษบา มุงเพีย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
130 นางสาวศิริมาศ รัตนะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
131 นางสาลินี วรรณโกมล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
132 นางสาวภิรนันท์ ไพรศาล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
133 นางสาวเพ็ชชรี บัวจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
134 นางสาวศุภรดา พวงพุ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
135 นางสาวประไพ ศิลาชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
136 นางพรสุดา มูลเพ็ญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
137 นางสาวชวาลัย ชลประสิทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
138 นางสาวสุกานดา ศรีไพโรจน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
139 นางสาววนิดดา ลุนสแกวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
140 นางสาวชนากานต์ สายวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
141 นางสาวกรรนิกร ห่อคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
142 นางปรอยฝน ยศเมฆ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
143 นางสาวมยุรา สายยืด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
144 นางยมนา พานิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
145 นางสาวปราณปรียา ศรีบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขัน
146 นางสาวสุรีพร สมทิพย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขัน
147 นางสาวนิธิกานต์ แสงอรุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขัน
148 นายธวัชชัย อ่อนกร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขัน
149 นางสาวทิพยรัตน์ อาจกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขัน
150 นางรัตนา วงศ์ยัง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
151 นางพุชนี วิถี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
152 นางสาวปัฐมาภรณ์ ศิลปชัย ครูโรงเรียนปากคลองโรงนาค คณะกรรมการคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
153 นางสาวอนุลักษณ์ สุโขมีทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
154 นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุล ครูโรงเรียนวัดสำนักบก คณะกรรมการคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
155 นางอังคนา รักวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
156 นางสาวประภาพร มณีรัตน์โรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นม.1-3
157 นางสาวสุดฤทัย ปุญญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นม.1-3
158 นางชนิดา แก้วกา ครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี คณะกรรมการคัดลายมือสื่อภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นม.1-3
159 นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ คณะกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
160 นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ คณะกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
161 นางสาวพรพรรณ ทองล้ำ ครูโรงเรียนวัดศรีพโลทัย คณะกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
162 นางสาวปณัตถ์ภรร์ เจริญรัตนมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
163 นายณัฐกัณ เหมขุนทด ครูโรงเรียนวัดบางเป้ง คณะกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
164 นางสาวภารตี ทัพจีน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
165 นางสาวอรพิน สว่างผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน คณะกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
166 นางพัชรินทร์ ศรีคชินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คณะกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
167 นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
168 นางสาวสุชญา พระปรง ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
169 นางกาญจนา วรีพุฒซ้อน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
170 นางจานุรัตน์ อนันตชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
171 นางธัญญพัทธ์ นาคไพรัชช์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
172 นางสาวศรันยา ทุมดี ครูโรงเรียนบ้านโสม คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
173 นางสาวสุนิสา สุดเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
174 นางสุภางพิศ ดรุณเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
175 นางจำเริญ อยู่ดี ครูโรงเรียนบ้านแหล่มแท่น คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะนักเรียนระดับชั้น ป.1-3
176 นางจิรา โอบอ้อม ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะนักเรียนระดับชั้น ป.1-3
177 นางอัญชลี พลับพลี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะนักเรียนระดับชั้น ป.1-3
178 นางจินดา ไพรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะนักเรียนระดับชั้นป.4-6
179 นางนงค์เยาว์ ศิริคูณ ครูโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะนักเรียนระดับชั้นป.4-6
180 นางอรวรรณ บุญสนอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะนักเรียนระดับชั้นป.4-6
181 นางมณฑา สิงห์น้อย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี (ข้าราชการบำนาญ) คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะนักเรียนระดับชั้นม.1-3
182 นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญธิกาวาส คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะนักเรียนระดับชั้นม.1-3
183 นางสุนีย์ ไหว้พรม ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะนักเรียนระดับชั้นม.1-3
184 นางจันทนา คลังวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยนักเรียนระดับชั้น ป.1-3
185 นางสุนันท์ จริหฤทัย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยนักเรียนระดับชั้น ป.1-3
186 นางพรพรรณี อรุณเนตร ครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิด คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยนักเรียนระดับชั้น ป.1-3
187 นางสาวลาวัลย์ โชติสุภา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยนักเรียนระดับชั้นป.4-6
188 นางวันเพ็ญ การสมโชค ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยนักเรียนระดับชั้นป.4-6
189 นางสาวกัญญา สามารถ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยนักเรียนระดับชั้นป.4-6
190 นางชุติมา เกษรมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญญราศรี คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยนักเรียนระดับชั้นม.1-3
191 นางบุญมา โรจน์ศิริวุฒิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยนักเรียนระดับชั้นม.1-3
192 นางสาวสมนึก สามาทุม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยนักเรียนระดับชั้นม.1-3
193 นางมาลา สุทธิธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่งบทร้อยกรองกลอนสี่ (4บท) นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
194 นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่งบทร้อยกรองกลอนสี่ (4บท) นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
195 นางสมคะเน กระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่งบทร้อยกรองกลอนสี่ (4บท) นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
196 นางอัจฉรา สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 (8บท)นักเรียนระดับชั้นม.1-3
197 นางณภัทร พรหมบรรดาโชค ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 (8บท)นักเรียนระดับชั้นม.1-3
198 นายสมหมาย ดีเรืองศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 (8บท)นักเรียนระดับชั้นม.1-3
199 นางมาลา สุทธิธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)นักเรียนระดับชั้นป.4-6
200 นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)นักเรียนระดับชั้นป.4-6
201 นางเบญจลักษณ์ ไสยะแพทย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)นักเรียนระดับชั้นป.4-6
202 นางสาวนิตยากรณ์ อยู่กลัด รอง ผอ. โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
203 นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
204 นางสาวภคมน สมิตานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
205 นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
206 นางวันดี สังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้านหมื่นจิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
207 นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
208 นางชุติมา เกษรมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญญราศรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นักเรียนระดับชั้นม.1-3
209 นางสาวอรพิน สว่างผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นักเรียนระดับชั้นม.1-3
210 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นักเรียนระดับชั้นม.1-3
211 นายสมเกียรติ แก้วกา ครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นักเรียนระดับชั้นม.1-3
212 นายชูชาติ รักวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
213 นายอคะเณร์ ศรีชะอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโกรก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
214 นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแรต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
215 นายจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
216 นางสาวสมพร ฉายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
217 นางสาวเสาวลักษณ์ โทมะทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
218 นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
219 นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัส ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
220 นางสาวประทุม ภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
221 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี.เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
222 นางสมพร วิชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
223 นางทิพวรรณ พวกดี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
224 นายชูชาติ รักวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
225 นางพงษ์ลดา แทนอิสระ ครูโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
226 นางวรรณรัตน์ ฉัตรมงคล ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
227 นางพูนสุข สืบเสนาะ ครูโรงเรียนวัดเตาปูน กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
228 นางโชติมา พฤหษ์เพิ่มพูน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
229 นางสาวแทนใจ ช่องจอหอ ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
230 นางทัสภรณ์ อารีย์ ครูโรงเรียนวัดทองคุ้ง กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
231 นางอุทิศ อินทิปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโป่ง กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
232 นางทิพวรรณ พวกดี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
233 นายอาคเณร์ ศรีชะอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโกรก กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
234 นางเสาวดี จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
235 นายธวัชชัย สันติศิริ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
236 นางสาวรุ่งรัตน์ ธาราพงษ์ ครูโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
237 นางสาวพุทธิดา ธิราชรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
238 นางสมพร วิชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
239 นางสาวเสาวลักษณ์ โทมะทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูง กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
240 นางสาวประทุม ภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
241 นางนิพภา สันติศิริ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
242 นางภัทรศยา เย็นเมือง ครูโรงเรียนวัดทองคุ้ง กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
243 นางสาวศุทธินี สุขอยู่ ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
244 นางสาวธนิกานต์ สุขวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
245 นางสาวจิตตวดี โพธินิล ครูโรงเรียนบ้านหัวโกรก กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
246 นายสมบูรณ์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่น กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
247 นางสิริวรรณ ไมตรีจิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
248 นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษา
249 นางทัศนีย์ จันทร์อุดม ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษา
250 นางองค์อร ปิยะเสถียรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษา
251 นางพรทิพย์ พจน์รัมย์ ครูโรงเรียนวัดราษสโมสร กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษา
252 นางสุนิสา ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษา
253 นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแรต กิจกรรมประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา
254 นายณัฎพงศ์ อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส กิจกรรมประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา
255 นางจันทิมา แจ่มจรัส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กิจกรรมประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา
256 นายพิชัย วรนุช ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี กิจกรรมประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา
257 นางสาวกรรณธมาศ สุวรรณโชติ ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน กิจกรรมประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา
258 นางสาวนริสรา ภู่สุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กิจกรรมประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา
259 นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแรต กิจกรรมประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา
260 นางสาวณัฐกานต์ เพิ่มพูน ครูโรงเรียนบ้านอ่างเวียน กิจกรรมประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา
261 นางสุนิสา ชัยจินดา ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ กิจกรรมประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา
262 นางสาวณัฎฐชญานันท์ ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กิจกรรมประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา
263 นางสาวสมพร ฉายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน กิจกรรมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
264 นางสาวปาลิดา ตันสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก กิจกรรมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
265 นางอภัสนันท์ สงคลังธนวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม กิจกรรมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
266 นายวินัย อิ่มกมล ครูโรงเรียนบ้านซากพุดซา กิจกรรมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
267 นางสาวลัยพร ศรีศร ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ กิจกรรมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
268 นางมณีรัตน์ โพธิ์พิมพ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กิจกรรมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
269 นางกิตติมา เทียมเมฆ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กิจกรรมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
270 นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัส ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กิจกรรมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
271 นางสาวรุ่งรัตน์ ธาราพงษ์ ครูโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา กิจกรรมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
272 นางสาวกุลปรียา ยืนตน ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม กิจกรรมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
273 นางวารุณี เรืองลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดทองคุ้ง กิจกรรมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
274 นางสาวกุลวดี อำภาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กิจกรรมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
275 นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบ กิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
276 นางธิติมา เวชพนม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี กิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
277 นายชนุตม์ จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านโสม กิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
278 นางสุกันยา สิงห์ผดุงศักดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน กิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
279 นางสาวสุนันท์ พลาบดีวัฒน ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
280 นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบ กิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
281 นางสุนิสา แก้วดี ครูโรงเรียนวัดเฉลิมลาภ กิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
282 นางนิตยา ทองยืน ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ กิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
283 นางประไพ ตรีภูริทัต ครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิด กิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
284 นางสาวพิจิตรา เจริญการ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
285 นางสมพร วิชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประมวณผลและรายงานผลกิจกรรมวิทยาศาสตร์
286 นางสุนิสา ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประมวณผลและรายงานผลกิจกรรมวิทยาศาสตร์
287 นางสาวณัฎฐชญานันท์ ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประมวณผลและรายงานผลกิจกรรมวิทยาศาสตร์
288 นายวิชัย ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
289 นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
290 นายพิชัย นารีรัตน์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุก คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
291 นายสายันห์ อนันตชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
292 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี.เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
293 นายพยงค์ จันทโรทัย ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
294 นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
295 นายสุกรี แสงจิตร ครูโรงเรียนพระตำหนักมหาราช คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
296 นายทองคำ ลิขิตตระกูล ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
297 นางสุนันทา ครูศรี ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
298 นางสุนันทา ครูศรี ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
299 นายสมชัย ฝุ่นทอง ครูโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
300 นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
301 นายวิชัย ธรรมชาติ ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
302 นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
303 นายพิชัย นารีรัตน์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุก คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
304 นายสายัณห์ อนันตชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
305 นายทองคำ ลิขิตตระกูล ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
306 นายประเสริฐ ศุภมิตรมงคล ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
307 นายเอกพัน ศิริบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
308 นายจรสร เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
309 นายวิชาญ สวนศรี ครูโรงเรียนนาป่ามโนรถ คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
310 นางพยงค์ จันทโรทัย ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
311 นางสาวศภศจี วีระ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
312 นางสาวจิราพร มั่นเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
313 นางพรรณี สมบูณณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
314 นายจิรพงษ์ มั่นเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
315 นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
316 นางสุรัตน์ มั่นเจริญ ครูโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
317 นางสาวฉันธนา นิกรประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลาง
318 นายวิชัย ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องแบบเดินตาม ชั้น ป.1-ป.3
319 นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องแบบเดินตาม ชั้น ป.1-ป.3
320 นางสาวภาวิณี ศาลติกุลวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องแบบเดินตาม ชั้น ป.1-ป.3
321 นายทองคำ ลิขิตตระกูล ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องแบบเดินตาม ชั้น ป.1-ป.3
322 นายประเสริฐ ศุภมิตรมงคล ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องแบบเดินตาม ชั้น ป.1-ป.3
323 นางสาวศุภศจี วีระ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องแบบเดินตาม ชั้น ป.1-ป.3
324 นายจรสร เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องแบบเดินตาม ชั้น ป.1-ป.3
325 นางพยงค์ จันทโรทัย ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องแบบเดินตาม ชั้น ป.1-ป.3
326 นางสาวจิตพิสุทธิ์ ฟุ้งเหล็ง ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องแบบเดินตาม ชั้น ป.1-ป.3
327 นายพิชัย นารีรัตน์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุการาม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้นป.4-ป.6
328 นายสุกรี แสงจิตร ครูโรงเรียนพระตำหนักมหาราช คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้นป.4-ป.6
329 นายเอกพัน ศริริบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้นป.4-ป.6
330 นายวิชาญ สวนศรี ครูโรงเรียนนาป่ามโนรถ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้นป.4-ป.6
331 นางกาญจนา ภู่ไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้นป.4-ป.6
332 นายสายัณห์ อนันตชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้นป.4-ป.6
333 นางสาวสุพรรณี จันทร์สำโรง ครูโรงเรียนวัดทองคุ้ง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้นป.4-ป.6
334 นางประนอม ศรีนาคสุก ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้นป.4-ป.6
335 นางคำนึง ประทุมนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุทยานนที คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้นป.4-ป.6
336 นายจักฤษณ์ แสงเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้นป.4-ป.6
337 นางสาวปัทมาภรณ์ หลาบหนองแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้นป.4-ป.6
338 นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้นดิน) ชั้น ม.1-ม.3
339 นายสมศักดิ์ มาลัย ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้นดิน) ชั้น ม.1-ม.3
340 นายสุพล พานรินทร์ ครูโรงเรียนวัดทองคุ้ง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้นดิน) ชั้น ม.1-ม.3
341 นายจรสร เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้นดิน) ชั้น ม.1-ม.3
342 นายพิทยา ไปแดน ครูโรงเรียนวัดเฉลิมลาภ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้นดิน) ชั้น ม.1-ม.3
343 นางพรรณี สมบูณณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้นดิน) ชั้น ม.1-ม.3
344 นางสุนันทา ครูศรี ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้นดิน) ชั้น ม.1-ม.3
345 นางปราณี ไวยกูล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้นดิน) ชั้น ม.1-ม.3
346 นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ชั้น ม.1-ม.3
347 นายสมชัย ฝุ่นทอง ครูโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ชั้น ม.1-ม.3
348 นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ชั้น ม.1-ม.3
349 นางสาวกุลวี เบ็ญเจริญ ครูโรงเรียนวัดทองคุ้ง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ชั้น ม.1-ม.3
350 นางสมรรถาพร คูหาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ชั้น ม.1-ม.3
351 นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการประมวณผลและรายงานผลกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
352 นางสาวจิตพิสุทธิ์ ฟุ้งเหล็ง ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการประมวณผลและรายงานผลกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
353 นางสาวจิราพร มั่นเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการประมวณผลและรายงานผลกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
354 นายวิวัฒน์ไชย ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์
355 นายคมสัน แท่งทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซากพุดซา คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์
356 นายธีราพัฒน์ สังขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์
357 นางสาวจำเรียง ไพบูลย์เบญจะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์
358 นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์
359 นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์
360 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี.เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์
361 นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์
362 นางปรีชา สังขพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์
363 นางสัญญา สุธรรมวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์
364 นายวิวัฒน์ไชย ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
365 นางพชรา นพรัมภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
366 นางศิริพรรณ วิรินสถาพรพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
367 นางสาวพรพรรณ บุญมี ครูโรงเรียนวัดราษสโมสร คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
368 นางสาววิไล ทิจะยัง ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
369 นางดวงใจ ดอนสิงห์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
370 นายไพโรจน์ อินทรประสาท ครูโรงเรียนวัดศรีพโลทัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
371 นางสาวราตรี รอบคอบ ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
372 นางสาวไพรัตน์ สิงห์ทอง ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
373 นางสาวจุฑาทิพย์ ปุญญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
374 นางรุ่งทิพย์ เฉกแสงทอง ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
375 นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
376 นางสาวจำเรียง ไพบูลย์เบญจะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์
377 นางยุพา วาจายิ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์
378 นางสาวจิรา จันทเปรมจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์
379 นางสาวสายรุ้ง บุญมี ครูโรงเรียนวัดเสม็ด คณะกรรมการตัดสินโครงงาน ประเภทสร้างทษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
380 นายสิทธิพล สุธรรมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินโครงงาน ประเภทสร้างทษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
381 นางสาวปิยวรรณ กระทงยาม ครูโรงเรียนบ้านวังตะโก คณะกรรมการตัดสินโครงงาน ประเภทสร้างทษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
382 นางสาวประไพ มีศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินโครงการงานคณิศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
383 นางยุพา วาจายิ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินโครงการงานคณิศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
384 นางสาวสิริมา สุขดี ครูโรงเรียนวัดราษสโมสร คณะกรรมการตัดสินโครงการงานคณิศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
385 นางสาวจิรา จันทเปรมจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน คณะกรรมการตัดสินโครงการงานคณิศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
386 นางรัตนา ชีวาพร ครูโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินโครงการงานคณิศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
387 นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินโครงการงานคณิศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
388 นายธีราพัฒน์ สังขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GPS
389 นางปรีชญา สังขพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GPS
390 นางอินทิรา ลิ่มวิวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GPS
391 นางสัญญา สุธรรมมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GPS
392 นางรับจิตร ประสิทธฺเวชานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GPS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
393 นางสรัญญา เอี่ยมจ้อย ครูโรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GPS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
394 นางอืนทิรา ลิ่มวิวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GPS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
395 นางจุลจิรา ปิ่นมั่น ครูโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GPS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
396 นางวราภรณ์ คันทศิริ ครูโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GPS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
397 นางวราภรณ์ คันทศิริ ครูโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GPS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
398 นางสมพมพิศ จำนงจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GPS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
399 นายคมสัน แท่งทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซากพุดซา คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
400 นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
401 นายภดลย์ เกิดทรวงดี ครูโรงเรียนบ้านซากพุดซา คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
402 นางนเยาว์ ศรีนวล ครูโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
403 นายประเสริฐ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดเตาปูน คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
404 นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
405 นางสาวกนกพร หนูขาว ครูโรงเรียนบ้านหนองตะโก คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
406 นายเกียรติศักดดิ์ แสงชา ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
407 นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
408 นางอัจรา ขจร ครูดรงเรีนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
409 นางสำอาง กนะกาศัย ครูโรงเรียนวัดหนองบอนแดง คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
410 นางสาวอัญชลี จันทเปรมจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูด คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
411 นายธนภัทร พรหมยรรดาโชค ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
412 นางสาวสมควร สมคิด ครูโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
413 นางนงเยาว์ ศิริคูณ ครูโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
414 นางสาวจิตนา ชูเชิด ครูโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
415 นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
416 นางหยาดรุ้ง งอนกิ่ง ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
417 นางสาวกาญจนา ชูเกลี้ยง ครูโรงเรียนชุมชนวัดครองพลู คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
418 นางบุญญรัตน์ เจริญศรี ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
419 นางสาวประภัสร รอดเรือง ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
420 นางสมฤดี มากทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดทองคุ้ง คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
421 นางปรีชญา สังขพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประมวณผลและรายงานผลกิจกรรมคณิตศาสตร์
422 นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประมวณผลและรายงานผลกิจกรรมคณิตศาสตร์
423 นางสัญญา สุธรรมมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประมวณผลและรายงานผลกิจกรรมคณิตศาสตร์
424 นายสมพร หร่ายเจริญ สพป.ชบ.ๅ เลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
425 นางประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
426 MS. MARI SAGA กรรมการรับเชิญภายนอก กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
427 นางสาวสิรินันท์ แก้วป่าน ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
428 นางสาวสุจิตรา ธรรมศิริ ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
429 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
430 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
431 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
432 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
433 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
434 นายฉรัต ไทยอุทิศ หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา คณะที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
435 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการ สพป.ชบ. 1 คณะกรรมการอำนวยการ
436 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการ
437 นางชลลดา วัดโส ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการ
438 นางกานต์ณา แพทย์ผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการ
439 นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการ
440 นางปวีณา ศีลส่ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการ
441 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี.เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
442 นางสาวกฤติกา ยี่วาศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการ
443 นาย วีระ มณีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
444 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
445 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ
446 นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๑ คณะกรรมการอำนวยการ
447 นายกมล ขวัญดี ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
448 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
449 นางดวงแข สุระประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
450 นางรุ่งนภา ศรีเปาระยะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
451 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๑ คณะกรรมการอำนวยการ
452 นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริ ครูช่วยราชการ สพป. ชบ.๑ คณะกรรมการอำนวยการ
453 นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
454 นางสาวอรพิน สว่างผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
455 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
456 นางชลลดา วัดโส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
457 นางสุพิชชา แก้วสวรรค์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
458 นางสังเวียน ดำรงศานติ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
459 นายธีรวัฒน์ กองค์วงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
460 นายปิยะพงศ์ ทองนาคะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
461 นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
462 นายสุข ชินโฉม พนักงานบริการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
463 นางลาวัลย์ ชินโฉม นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
464 นายสุทธินันท์ บุญใบ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
465 นายณัฐพงษ์ วารีศรี นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
466 นายอชิรวิทย์ มุระดา นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
467 นายนริศร นิรันดร์ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
468 นายอวิรุทธิ์ หงอนไก่ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
469 คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
470 นายอนุสรณ์ สกุลเบิกไพร ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
471 นายวัลลภ รักษาศิล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
472 นางชลลดา วัดโส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม
473 นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม
474 นางสาวกานดา แก้วปกป้อง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม
475 นางสาวนพวรรณ ใจใสสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม
476 นางสาวชลิดา เนื่องจำนงค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม
477 นางสาวอุษา นาวิน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม
478 นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์พิมพ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม
479 นางสาวรจนา กัลยา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม
480 นางภคพร พานิช ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม
481 นางสาวอุไรวรรณ กิจโชติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม
482 นางกานต์ณา แพทย์ผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
483 นางสาวอัญจนา ศรีใส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
484 นางสาวอำพร บุญเย็น ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
485 นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล ครู โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
486 นางสาวสุมาลี ไลไธสง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
487 นางสาวรัตน์วรา สามารถ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
488 นางสาวเสาวลักษณ์ มาวัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
489 นางสาวคณาลักษณ์ ลาน้ำคำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
490 นางสาวมณฑา กันทรพันธ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
491 นางสาวปาลญา อุดมมั่นถาวร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
492 นางสาวทิวาพร รอญศึก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
493 นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติ ครู โรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน
494 นางนิภา สุวรณศักดิ์สิน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน
495 นางจำเริญ อยู่ดี ครู โรงเรียนบ้านแหลมแท่น คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน
496 นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน
497 นางสาวมะลิ ธรรมเมธา พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน
498 นางอัจฉรา สุขใส ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวนรุ่นเยาว์
499 นางสาวภารตี ทัพจีน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวนรุ่นเยาว์
500 นางโชติมา พฤกษ์เพิ่มพูน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวนรุ่นเยาว์
501 นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวนรุ่นเยาว์
502 นางสาวมะลิ ธรรมเมธา พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวนรุ่นเยาว์
503 นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
504 นางสาวสุพัตรา กองสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
505 นางสาวสุวิมล ศิริตรานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
506 นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
507 นายสุทธินันท์ บุญใบ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
508 นางวาวมนรดา พากเพียร ครู โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
509 นางสุวิภา นามดุ้ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย
510 นางกัลยา วิจิตรโท ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย
511 นางสาวลำเภา ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย
512 นางสาวพิมผกา สุวรรณา พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย
513 นางสาวอัชณี วัยรัตนา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย
514 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
515 นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ ครู โรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
516 นางราตรี มุลาลี ครู โรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
517 นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
518 นางศิริรัตน์ ทรงทับทิม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
519 นางนพวรรณ ไชยคุณ ครู โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
520 นางกรรณิการ์ อัศวนนท์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านมาบกรูด คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
521 นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
522 นางสาวมนันยา สาลีโภชน์ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
523 นายพรมวิจิตร ปะระขา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
524 นายสุรเดช สิริโส ครู โรงเรียนบ้านชากนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
525 ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดี ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
526 นางภัทราพร ศรีวงษ์ ครู โรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
527 นางจันทิมา แจ่มจำรัส ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
528 นางสาวจริยา พงศ์สุปาณี ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
529 นางสาวรจนา กัลยา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
530 นายอวิรุทธิ์ หงอนไก่ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
531 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูง คณะกรรมการตัดสินกิจกรกรมการแข่งขันการทำอาหาร
532 นางจินตนา สุขเจริญ ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินกิจกรกรมการแข่งขันการทำอาหาร
533 นางสาวพรพิมล ชำนาญพล ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรกรมการแข่งขันการทำอาหาร
534 นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์พิมพ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรกรมการแข่งขันการทำอาหาร
535 นายณัฐพงษ์ วารีศรี นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการตัดสินกิจกรกรมการแข่งขันการทำอาหาร
536 นายสมชาย ธนวุฒิคติวรากุล ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินกิจกรกรมการแข่งขันการทำอาหาร
537 นางปวีณา ศิลส่ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายรีปากชาม
538 นางทิพรดา สุขกฤต ครู โรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายรีปากชาม
539 นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายรีปากชาม
540 นางศศิชา กรานมูล ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายรีปากชาม
541 นางสาวสุมาลี ไลไธสง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายรีปากชาม
542 นางจันทร์เพ็ญ ชลวานิช ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูด คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
543 นางอัญชลี พลับพลี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
544 นางอัจจิมา เทียนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
545 นางสาวคณาลักษณ์ ลาน้ำคำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
546 นางสาวเสาวลักษณ์ มาวัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
547 นายอชิรวิทย์ มุระดา นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
548 นางสาวทิพย์ภาพร โปธา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
549 นางอภิชยา ชิตพันธ์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
550 นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
551 นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
552 นางสาวเจมจิรา พลอยเขียว ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
553 นางสาวศุทธินี สุขอยู่ ครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
554 นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
555 นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
556 นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
557 นางสาวรัตน์วรา สามารถ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
558 นายนริศร นิรันดร์ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
559 นางสาวกิ่งดาว เป็งคำมา ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
560 นายวรวุต สุวรรณไชยรบ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
561 นางสาวเฉลิมรัตน์ เจริญสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหัวโกรก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
562 นางแพรว สิริโส ครู โรงเรียนบ้านชากนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น และ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
563 นายสัญญา กาญจนดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น และ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
564 นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุล ครู โรงเรียนวัดสำนักบก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น และ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
565 นางกานต์นา แพทย์ผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น และ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
566 นางสาวพรพิมล ชำนาญพล ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น และ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
567 นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์พิมพ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น และ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
568 นายณัฐพงษ์ วารีศรี นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น และ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
569 นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานการเงินฯ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
570 นางสมใจ พงศ์กล่ำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
571 นางสมหญิง บุญลิขิต นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
572 นายสุรเดช สิริโส ครู โรงเรียนบ้านชากนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
573 ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดี ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
574 นางภัทราพร ศรีวงษ์ ครู โรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
575 นางจันทิมา แจ่มจำรัส ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
576 นางสาวจริยา พงศ์สุปาณี ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
577 นางสาวรจนา กัลยา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
578 นายอวิรุทธิ์ หงอนไก่ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
579 นางปวีณา ศิลส่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด
580 นางทิพรดา สุขกฤต ครู โรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด
581 นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด
582 นางศศิชา กรานมูล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด
583 นางสาวสุมาลี ไลไธสง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด
584 นางจันทร์เพ็ญ ชลวานิช ครู โรงเรียนบ้านมาบกรูด คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
585 นางอัญชลี พลับพลี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
586 นางอัญชลี พลับพลี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
587 นางสาวทิพย์ภาพร โปธา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
588 นางอภิชยา ชิตพันธ์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
589 นางอัจจิมา เทียนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
590 นางสาวคณาลักษณ์ ลาน้ำคำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
591 นางสาวเสาวลักษณ์ มาวัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
592 นายอชิรวิทย์ มุระดา นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
593 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
594 นายปัญญาศักดิ์ พูนสวัสดิ์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
595 นายวีรวุฒิ เกตุจำนง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
596 นางพิมพ์นภา ส่งสัมพนธ์สกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
597 นางสาวสิริกัญญา สังขพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
598 นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
599 นายธารารัตน์ บูรณะเรข ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
600 นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกาย ครูโรงเรียนบ้านหมื่นจิต คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
601 นายอัครวิชญ์ วิรุณพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
602 นางสาวสุดาพร กริดรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
603 นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ด ครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
604 นายปิยะนุช แย้มปราศัย ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
605 นายบัญชา สุขี ครูโรงเรียนบ้านหัวโกรก คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
606 นายอธิชาติ สีดามาด ครูโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
607 นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี.เขต 1 คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
608 นายวรวัตร คณิตนุสรณ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ คณะกรรมการดำเนิการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
609 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
610 นายปัญญาศักดิ์ พูนสวัสดิ์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชลบุรี การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
611 นายวีรวุฒิ เกตุจำนง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขิน การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
612 นายสมพร วิชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
613 นายเกรียงศักดิ์ รัศมีงาม ครูโรงเรียนนาป่ามโนรถ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
614 นางสิริกัญญา สังขพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
615 นายภานุวัฒน์ สุขทนารันต์ ครูดรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
616 ว่าที่ร้อยตรีสุรริยา อรัญเฉวียง ครูโรงเรียนวัดศรีพโลทัย การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
617 นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ด ครูโรงเรียนวัดบุญราศี การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
618 นางสาวชลิดา ประชุม ครูโรงเรียนบ้านห้างสูง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
619 นางรัตติยา อาจวาริน ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
620 นายยุทธภูมิ ดวงสุภา ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
621 นางสาวสุดาพร กริดรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
622 นางพิมพ์นภา ส่งสัมพนธ์สกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
623 นายอัครวิชญ์ วิรุณพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
624 นายรังสรรค์ แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
625 นายอาทิตย์ บุรุษภัคดี ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
626 นางบุษกร ละมัย ครูโรงเรียนวัดหนองยาง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
627 นายสราวุธ ลาภขจรกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
628 นางสาวศิริวรรณ กรุงเจริญ ครูโรงเรียนบ้านชากนา การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
629 นางสาวอุมาภรณ์ พิลาวุฒ ครูโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
630 นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกาย ครูโรงเรียนบ้านหมื่นจิต การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
631 นางพรรทิภา จงศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองบอนแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
632 นางสาวปิยะนุช แย้มปราศรัย ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
633 นายธรรมกานต์ ศรีภู่ ครูโรงเรียนเขาแรต การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
634 นางชุติมา กันตังกุล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
635 นางสาวจรรย์สมร ศราวณะวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
636 นางสาวปวันรัตน์ วุฒิธรรมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวโกรก การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
637 นางสาวเฉลิมรัตน์ เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านหัวโกรก การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
638 นางสาวสุมาลี เจริญผล ครูโรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
639 นางสาวพลอบพัชส์ รุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
640 นางสาวอารีย์ ชูภูวิง ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
641 นางสาวเสาวนีย์ คอแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
642 นางสาวชลธิชา วิชาธรรม ครูโรงเรียนบ้านห้างสูง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
643 นางสาววิลาวรรณ จรูญผล ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
644 นางวรนิษฐา ชินทวัน ครูโรงเรียนวัดเขาไผ่ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
645 นายจักรพงศ์ สร้างสวน ครูโรงเรียนชุมชนวัดครองพลู การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
646 นางสาวจุไรรัตน์ ศักดาเกียรติกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
647 นางสาวมนัญญา เลิศผล ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
648 นายพิชญ์ เจริญรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
649 นายชนวิทย์ สิทธิชาติบูรณะ ครูโรงเรียนสำนักบก การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
650 นางสาวภัชชษา ภิรกฤติภิรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
651 นายเทวิน เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
652 นางสาวฐิติพร อมรมณีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
653 นายนิรันด์ ตันตะราวงศา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
654 นางสาวภัชชษา ภิรกฤตภิรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
655 นายศุภณัฐ บำรุงไทย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
656 นายพิชญ์ เจริญรัมย์ ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
657 นางสาวปิ่นอนงค์ อะโน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
658 นายเกษม ขามสิทธ์ ครูโรงเรียนวัดเตาปูน การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
659 นายวรการจักรี จำปาลี ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
660 นางสาวจุฑารัตน์ วีระกุล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
661 นางสาวธนาภรณ์ โคตะมัง ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
662 นายสุรพงศ์ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
663 นายอัครวิชญ์ วิรุณพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
664 นายปิยะวัฒน์ อาสนาทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
665 นายเกรียงสิทธิ์ รัศมีงาม ครูโรงเรียนนาป่ามโนรถ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
666 นางสาวศิริลักษ์ โสดาวาปี นักศึกษาฝึกงาน สพป.ชบ1 การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
667 นางสาวมันสชนก โสวรรณี นักศึกษาฝึกงาน สพป.ชบ1 การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
668 นายบัวภา เจิมนาค ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี.เขต 1 การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
669 นางเรณู เจิมนาค ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
670 นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
671 นายสวริศร์ กสิรัตนบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งหุ่นยนต์
672 นายนรินทร์ นิติพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งหุ่นยนต์
673 นายกิติชัย โพธิศรางกูล ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งหุ่นยนต์
674 นางสาวกิตตินันท์ นอกพิมพ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งหุ่นยนต์
675 นายพรรษิษฐ์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งหุ่นยนต์
676 นางเพ็ญศิริ บุหงาเกษมสุข ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งหุ่นยนต์
677 นางมะโน อินทร์เจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งหุ่นยนต์
678 นางสาววราภรณ์ รังษี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งหุ่นยนต์
679 นางสาวปณัตถ์ภรณ์ เจริญรัตนดล ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งหุ่นยนต์
680 นายบัวภา เจิมนาค ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี.เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งหุ่นยนต์
681 นายดาวูด หวังแจ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งหุ่นยนต์
682 นายบัญชา สุขี ครูโรงเรียนบ้านหัวโกรก ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่
683 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
684 นายอนุชิต สงแพง ครูโรงเรียนบ้านเนินโมก คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
685 นางวิลาวัลย์ โฉมเฉลา ครูโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
686 นายศิรินทร์ เวชวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
687 นางสาวปิยะนุช กันคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
688 นางดวงเดือน วินิจฉัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
689 นางองค์อร ปิยะเสถียรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
690 นายสมพาน ภูครองทุ่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
691 นางนงลักษณ์ นพหิรัญ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
692 นางสาววัชราภรณ์ ทองสีเข้ม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
693 นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริ ครูช่วยราชการ สพป. ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
694 นายไพศาล ภักดี ครูโรงเรียนวัดสำนึกบก คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
695 นายสุนทร โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
696 นายพิชญ์ เจริญรัมย์ ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
697 นางมนัสวี พิกุลทอง ครูโรงเรียนบ้านชากพุดซา คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
698 นายปิยพัทธ์ เอกลักษณ์ธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
699 นางสาวรำเรียง อ่อนน่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
700 นางสาวเนาวรัตน์ หิงห้อยทอง ครู รักษาการผอ. ร.ร.บ้านคลองสิบแปด คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
701 นางสาวกรวิทย์ ฤทธิธรรม ครูโรงเรียนบ้านเขาแรต คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
702 นางลิดา รัศมีงาม ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
703 นางสาวชยามน ชมกลิ่น ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
704 นางขวัญเรือน ชนะสัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
705 นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
706 นายธีรวัฒน์ กองวงค์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
707 นางสาวศิริรัตน์ บุตรโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
708 นางกรรณิการ์ วงศ์สุเทพ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
709 นางกรรณิการ์ ขวัญยืน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
710 นางกุลริศา พูนบางยุง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
711 นางวรรณา มาตรแม้น ครูโรงเรียนวัดราฏร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
712 นางสาวลัดดา บุญศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองตะโก คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
713 นางอภัยวัลย์ คงวัฒนกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
714 นางลำยอง สุภาผล ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
715 นางสาวนุชนภางค์ ลิ้มภักดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
716 นางสาวมัลลิกา สามารถ ครูโรงเรียนบ้านหนองตะโก คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
717 นางณัฐฐิญา สุวิมล ครูโรงเรียนมาบคล้า คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
718 นางสาวสมพร เกตุวัตถา ครูโรงเรียนบ้านห้างสูง คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
719 นางสมพิศ มั่นคง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
720 นางจำปี จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
721 นางผาณิฐ อิ่มสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
722 นางสาวพชร กิจสวัสดิ์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
723 นางสุรีย์พร สนองค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
724 นางสาวตรีรัตน์ อัตถจินต์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
725 นางบุรณิมา ศรนวมาน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี(ช่วยราชการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี) คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
726 นางสาวเรณุชา ชินนาวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
727 นางสุนันทา มีประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
728 นางจงจินตนลิน จิตตพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
729 นางสาวนิตยาภรณ์ อยู่กลัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
730 นางจินตนา ไพศาลภูมิ ครูโรงเรียนวัดนาเขื่อน คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
731 นายธนากร จงรวมกลาง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
732 นางอัจฉรา ขจร ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
733 นางสาวบุญยิ่ง อารีมี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
734 นางสาวประภัสสร ประเสริฐสิทธิโชค ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
735 นางสิริธิดา ศรีโภคา ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
736 นายณัฏฐศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์ ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
737 นางเอกกร สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
738 นางสาวเพ็ญศรี ชูเชิด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
739 นางสาวอัญกาญจน์ มั่นสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
740 นางสาววราภรณ์ รัตนปรากฏ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
741 นางอรวรรณ แย้มเพียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
742 นางสาวนิภาพร คำขจร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
743 นางสาวศิริรักษ์ ไหมล้วน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
744 นายคมกฤช ประการะสังข์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
745 นายปิยณัฐ ทิพย์เที่ยงแท้ ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
746 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
747 นางนาตยา รู้รักดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
748 นางสาวนิภาพร คำขจร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
749 นางสาวปานใจ แจ่มจำรัส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
750 นางสาวกันย์ทิตา สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
751 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล
752 นางขวัญฤดี อุส่าห์ดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล
753 นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล
754 นายพรพจน์ เชี่ยววัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล
755 นายวิรัช ศรีละคะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล
756 นางสาวมาติกา บุญญานันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล
757 นางสาวณัฐณิชาช์ ลูกอินทร์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล
758 นางสาวบุณฑริกา กฤษณรังคุณ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล
759 นางสุพัตรา สิงห์พริ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล
760 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
761 นางสาวอรพิน สว่างผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
762 นางกมลวัน โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
763 นางสาวนงเยาว์ สมหมาย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
764 นางเพ็ญทิพย์ รื่นรวย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
765 นางสุภักตร์ ประคองทรัพย์ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
766 นางสาวแสงระวี แก้วนพรัตน์ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
767 นางอัมพร เจริญศิริ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
768 นางสาวเรวดี เจริญศิริ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
769 นางสาวนฤมล ศิริเลิศ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
770 นางสาวปานใจ แจ้งจำรัส ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
771 นางสาวกันย์ทิตา สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
772 นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
773 นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติ ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
774 นายสุพัฒน์ สุขทนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
775 นายณัฐกัน เหมขุนทด ครูโรงเรียนวัดบางเป้ง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
776 นางมะโน อินทร์เจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
777 นายวุฒิภัทร รัตนะวัน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
778 นายจักรี สว่างไพร ครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
779 นางสาวสุภาวดี ชัยดา ครูโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
780 นายสมหวัง จำนงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
781 นายไพโรจน์ อินทรประสาท ครูโรงเรียนวัดศรีพโลทัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
782 นางสาวอพัชชา ปะกิริโย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
783 นายวิเชียร เหมหอมวงษ์ ครูโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
784 นายสุระศักดิ์ โคตรสีลา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
785 นายธรรมนูญ พลแสน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
786 นายพลธาวิน วัชรทรธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบอนแดง คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
787 นางสาวอุไรวรรณ บัวเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
788 นางรัชฤดี บุญเจือ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
789 นางสาวอรทัย ภูพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
790 นางสาวบุษบามินตรา วรจิตติ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
791 นางสาวภัทรินทร์ ทยะราษฎร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
792 นายกมล ขวัญดี ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
793 นางอำพร สุขก้องวารี ครูโรงเรียนพระตำหนักมหาราช คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
794 นางสุรีรัตน์ สมจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
795 นางมยุรี เหลืองอ่อน ครูโรงเรียนวัดเตาปูน คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
796 นางศศิวิมล ตั้งอภิรดีขจร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
797 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
798 นางรสสุคนธ์ สมชิต ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
799 นางจินตนา จันทพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตะโก คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
800 นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
801 นางวัชรีภรณ์ ธนะกูลบริภัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
802 นางเสาวณีย์ ขาวเหลือง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
803 นางสาวณภาภัทร โฉมจังหวัด ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
804 นางวรรณา อุดมศิลป์ ครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
805 นางบุญเชาวน์ ฝุ่นทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
806 นางสาวภรณีนิภา เมธานิธิภักดี นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
807 นางสาวอัญชรัตน์ บุญรอด ครูโรงเรียนบ้านหนองตะโก คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
808 นางวิไลวรรณ สงพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
809 นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไรไหหลำ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
810 นางอรณีย์ ทับทอง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
811 นางสาวสายยม สวยเขื่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองเสื้อช้าง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
812 นางอัมพาพรรณ ดวงกุลสา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
813 นางพูนทรัพย์ ชื่นวงศา ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
814 นางสาวประชิต จันทร์พร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
815 นางสาวขนิษฐา จันชนะ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
816 นางเพ็ญศรี ศิริธรรม ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูด คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
817 นางสาววรรณา เกตุวัตถา ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูด คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
818 นางเสาวณี พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมแท่น คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
819 นางสมพร นิสัยสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
820 นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
821 นางสุชญา ใจประสงค์ ครูโรงเรียนวัดผาสุการาม คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
822 นางสาวสมฤทัย ศิริบุญชู ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
823 นางศิริลักษณ์ เส็งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญญราศรี คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาอังกฤษ)
824 นางวรนิษฐา ชินทวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาอังกฤษ)
825 นางสาวมยุรา สายยืด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาอังกฤษ)
826 นางสาวณัฏฐิญา เจียรพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาอังกฤษ)
827 นายกฤตกร น้ำทิพย์ ครูโรงเรียนวัดหนองบอนแดง คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาอังกฤษ)
828 นางสาวโสภินันท์ อารีสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาอังกฤษ)
829 นายสมาน นัยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาบาลี)
830 นางสาวกาญจนา ไผ่ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาบาลี)
831 นางนฎา อ่องลออ ครูโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาบาลี)
832 นายชูชัย บุญชู ครูโรงเรียนวัดหนองชันทนาราม คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาบาลี)
833 นางสาวดวงธิดา แก้วแหวน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาบาลี)
834 นางเตือนใจ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาบาลี)
835 นางดวงตา อินทโชติ ครูโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาบาลี)
836 นางสาวโสภินันท์ อารีสกุลกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาบาลี)
837 นายพรพจน์ เชี่ยววัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
838 นายปัญญา บัวสำอาง พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
839 นางวาสนา อนุกูลเวช พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
840 นายณัฐวุฒิ เข็มตรง นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
841 นายชัยธวัช ศรประดิษฐ์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
842 นายกิจจา เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
843 นางสาวจิรวดี ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับลงทะเบียน
844 นางสาวธันยธรณ์ มายูร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับลงทะเบียน
845 นางสาวบัวพรม สะสม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับลงทะเบียน
846 นางสาวดุษฎี สุดทองคง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับลงทะเบียน
847 นางสาวธวัลณัฐ ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับลงทะเบียน
848 นางสาวณัฐชา ดาหลวงมาตร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับลงทะเบียน
849 นางสาวพัชรินทร์ พรหมมาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับลงทะเบียน
850 นางสาวปรางค์ทิพย์ สวามิภัคดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับลงทะเบียน
851 นางสาวชลธิชา สมชิด โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับลงทะเบียน
852 นางสาวปาริชา รัตนภคนันท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับลงทะเบียน
853 นางประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
854 นางสาวธีรารัตน์ พิทักษ์พนัสกุล ผู้บริหารโรงเรียนวุฒิวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
855 นายหัว แซ่ลี ครู โรงเรียนวุฒิวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
856 นายห่ายปิน เฉิน ครู โรงเรียนวุฒิวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
857 นายเว่ย เตา ครู โรงเรียนบูรพาวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
858 นางสาวซู ยันยัน ครู โรงเรียนพงศ์ศิริวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
859 นางสาวเมธวี เจริญพงศภัค ครู โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
860 นางสาวสิริลักษณ์ พละภิญโญ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
861 นางสาวจิราพร มั่นเจริญ ร.ร.อนุบาลพุทธยาคม บันทึกคะแนนและรายงานผล
862 นายวีรพงษ์ พูลชาติ ครู โรงเรียนบ้านหัวโกรก กรรมการการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ( Presentation )
863 นางสาววรรณกร จำนงค์ผล ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านหัวโกรก กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ติดต่อผู้ดูแลระบบเขตพื้นที่ s.bancha@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]