รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ
ระหว่าง วันที่ 3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแม่มารี 1. เด็กหญิงจิตตรามนต์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กาญจนพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชัยพันนา
 
1. นางสมทรง  อธิคมอุภัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  แผ้วฉ่ำ
 
1. นางสาวปนัดดา  คำตั้งหน้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ปิติผลวานิช
 
1. นางนิศารัตน์  คุ้มนาเรียง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พันธ์สุวรรณ
 
1. นางสาวศุจีภรณ์  แก้วเทพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงปิยนุช  เปียอยู่
 
1. นางสาวพรนภา   สาคร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรเวียงพันธ์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำตั้งหน้า
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิสิทธิภักดีกุล
 
1. นางสาวชฎาทิพย์  ศรพรหม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  กฤษดาพลพิพัฒน์
 
1. นายชาตรี  ตั้งอัมพรตรีพล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กชายสหรัฐ  โนรีวงค์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำตั้งหน้า
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายก้องกิดากร  เหล่าตั้งจิตตรง
2. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  เดชบำรุง
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ตรีเวก
 
1. นางสาวฐานิตา  บุญปลูก
2. นางปุณยนุช  วงค์ศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงวริทยา  วนะรุจิ
2. เด็กหญิงวริสรา  ไวทย์รุ่งโรจน์
 
1. นางกฤษณา  อย่าเคลิ้มจิตร
2. นางสาวกาญจนา  พลคำ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชนิดา  งามดี
2. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  เจริญรัตน์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   พิมพ์กลาง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล
 
1. นายจีรศักดิ์  วงศ์กาญจนฉัตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายชยนันต์  แสนดี
 
1. นางสาวกาญจนา  นมัสโก
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  น้อยจ้อย
 
1. นางสาวรัชนีพร  จันทร์มี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงชญาดา  กำมา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เหล่ามะลึก
3. เด็กชายสิริชัย  ยิ้มเจริญ
 
1. นางอัจฉรา  เอี่ยมบำรุง
2. นางสาวลลิตา  นิติพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงกนกพร  พรจตุรินทร์
2. เด็กชายพิภู  อังโขรัมย์
3. เด็กชายอัครวินท์  อัครจรัลญา
 
1. นายมิติ  โอชสานนท์
2. นางชัยญารัตน์  เต้นปักษี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่เล้ง
2. เด็กหญิงปิยะพร  บุญแท้
3. เด็กหญิงพรพิมล  นาใจคง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  มั่นยา
2. นางสาวอรอุมา  นพรัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดวงวิภา 1. เด็กชายนราวิชญ์  จิตต์วิวัฒน์
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เที่ยงธรรม
 
1. นายอภิวัฒน์  แสงศรี
2. นางสาวณัฐกานต์  ชาญเลิศ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายธีรเดช  บัวคำ
2. เด็กหญิงสุชาฎา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวสุธารส  อินสำราญ
2. นางสาวลักขณา  งามนาเสียว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายภาณุพงษ์  โพธิ์นอก
 
1. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายศุภณัฏฐ์  ธนพรโพธิ์
 
1. นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหลวง 1. เด็กหญิงอนามิกา  ดำสำราญ
 
1. ว่าที่ร้อยโทเจษฎาพงศ์  เพชรปานกัน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลกิตติยา  เปรมฤทัย
2. เด็กชายธนัชญา  เกาะสมบัติ
3. เด็กหญิงธมน  ศิริไกร
 
1. นางสาวมลฤดี  นิลนิตย์
2. นางสาวนงเยาว์  ขันคำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงพรพุทธ  ฮวาง
2. เด็กหญิงมนทิชา  โสพิมพ์
3. เด็กหญิงศิรินทร  อ่อนคำ
 
1. นางจารุภา  หิรัญคำ
2. นางสาวสุภัตรา  สะอาดภูมิ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญธรณ์  ฉันท์พุทธิเวท
2. เด็กชายวิศรุตม์  โรจนสุวรรณ์
3. เด็กชายสุวพัชร  ต่อพัฒนนันท์
 
1. นายอภิรักษ์  โลหะนี
2. นายนพชาติ  พานิชชอบ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงพิริสา  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงลัทธพร  ลัทธิ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สุขเสมอ
 
1. นางจารุภา  หิรัญคำ
2. นางสาวสุภัตรา  สะอาดภูมิ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปวริศ  พึ่งกุศล
2. เด็กชายพงศธร  สายเทพ
3. เด็กชายอธิชาติ  พึ่งกุศล
 
1. นางสาวเบญจพร  บำรุง
2. ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธ์  พันปี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายภานุเดช  หอมทรัพย์
2. เด็กหญิงวริศรา  ดาเก็ง
3. เด็กหญิงสุภาพร  อินทรีย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญเรียน
2. ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธ์  พันปี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1. เด็กชายจิรายุ  ขุนรักษ์
2. เด็กชายหฤษฏ์  เสริมศาสตร์
3. เด็กหญิงเมธาวี  สิริสินธร
 
1. นางสาวจิรารัตน์  จอมป้อ
2. นางสาวสุรีรัตน์  คุ่นชมพู
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดเกษร
2. เด็กชายธนพล  ประกอบผล
3. เด็กหญิงเมทินี  โปร่งจิต
 
1. นางสาวปริยาภัทร  สมจิต
2. นางสาวเบญจพร  บำรุง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงธันยพร  ศรีจำปา
2. เด็กหญิงพัชริดา  ขำดำ
 
1. นางพรรณี  พลายคุม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร  แกมจินดา
2. เด็กชายพฤกษชาติ  สาระนาค
 
1. นางจินดา  ศิริวงศ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1. เด็กชายรติวัฒน์  มานิตยกุล
2. เด็กชายสิรภพ  ทองดี
 
1. นายศุภโชค  สุภาวสุทธิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  ชูประดิษฐ
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงแก้ว
 
1. นางนงนุช  สุ่นขัน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายถิรวุฒิ  พรหมชนะ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุทธิมล
 
1. นายอำนวย  สุขีสืบ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายกฤตพงศ์  บุญทับ
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  ยันประเวศ
 
1. นางจารุภา  หิรัญคำ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายยุทธนา  ศิริยามัน
2. เด็กชายสุรชัย  สะแอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธ์  พันปี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงกฤตยา  ศรีประชา
2. เด็กหญิงกวินทรา  สุวรรณประทีป
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงภคภรณ์   เกียรติเลิศธรรม
5. เด็กหญิงฤชวี  จันทร์สนาม
 
1. นางสาวปิยพันธ์  สุวรรณภูมานนท์
2. นางวนิดา  พัชนะพานิช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มะลิสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐิดา  ขอด่านกลาง
3. เด็กหญิงวชิญาดา  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงสิรนภา  อมาตยกุล
5. เด็กหญิงสิริยากร  สุรกุล
 
1. นางชนิษฐ์ภาณ์  ไชยพรหม
2. นางเกศมณี  พันธ์พัฒนกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงกานพลู  พันธ์เพ็ง
2. เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์  เพ็ชรัตน์
3. เด็กหญิงพัชรกันย์  ลิ้มผจญ
4. เด็กหญิงพิชญา  ชินวรรณโณ
5. เด็กชายภูมิภัทร  คุณวันดี
 
1. นายคณาวุฒิ  พาโคกทม
2. นางรจนา  จันทร์สนาม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงจิดาภา  นาคทอง
2. เด็กหญิงฐิตาภา  คาดประครอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยี่สุ้น
4. เด็กหญิงนาเดีย  ทับอุไร
5. เด็กหญิงเกร็ดแก้ว  บัวนุช
 
1. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
2. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  กาวิโร
2. นางสาวปนัดดา  โล่ห์คำ
3. เด็กหญิงพรพุทธ  ฮวาง
4. เด็กหญิงศิรินทร  อ่อนคำ
5. เด็กหญิงอรอนงค์  สุขเสมอ
 
1. นายวรมันต์  คงบุญ
2. นางรัชนีพร  มีธรรม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายคณิศร  นิติการ
2. เด็กหญิงปัณณสา  เทียนสว่าง
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  รุ่งเรือง
4. เด็กชายวรกรร  ชาญนุกูล
5. เด็กชายอัครวัฒน์  เฉลิมไชยโภคิน
 
1. นายเรวัฒ  โสดาพรหม
2. นายพงศกร  บุญชิต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายกฤตพงศ์  บุญทับ
2. เด็กชายณัฐนันท์  ดูวิเศษ
3. เด็กชายธนภูมิ  บุรีรมย์
4. เด็กหญิงปิยะพร  บุญแท้
5. เด็กหญิงมนทิชา  โสพิมพ์
 
1. นางสาววราศิณี  บุญเพ็ง
2. นางสาวมนฤดี  วงษ์ขันธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชนันท์  อยู่ประจำ
2. เด็กชายกอบกาญ  กุลีพันธ์
3. เด็กหญิงกิติมากาญจน์  เล็กสูงเนิน
4. เด็กหญิงจิดาภา  แหลมไธสง
5. เด็กหญิงชนิกานต์  ม่วงจั่น
6. เด็กหญิงชมเดือน  อยู่เย็น
7. เด็กชายชินวัฒน์  บัวดอก
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลยุทธภูมิ
9. เด็กชายธัญพงษ์  โตมอญ
10. เด็กชายนพคุณ  มีเดช
11. เด็กชายนรากร  จะระ
12. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองดี
13. เด็กชายพณิช  ศิริโสภา
14. เด็กหญิงพันธิกานต์  พานิชะกูล
15. เด็กหญิงยุพเรศ  กุสโล
16. เด็กชายรัชพล  แจ้งใจ
17. เด็กชายสกุลพันธุ์  สอาดดี
18. เด็กหญิงสุรภา  คุ้มวิริยะ
19. เด็กหญิงอัญชนา  โสมนาค
20. เด็กหญิงเมราณี  จันทร์ใด
 
1. นางสาวรัชนัตดา  สุวรรณภูมิ
2. นางสาวรำไพ  โพธิ์จิต
3. นางอรุณรุ่ง  น้อยสกุล
4. นายเกียรติขจร  ฟักจีน
5. นางสาวปุญญพัทธ์  ทนปัญโญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กชายกวิน  กล่อมเกษม
2. เด็กชายคมไผ่  คุณุ
3. เด็กชายชนาวัฒน์  เกตุศิริ
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มอญเก่า
5. เด็กชายธนกร  ศรีฉ่ำ
6. เด็กชายธนพล  จิตตกูล
7. เด็กชายธวัชชัย  ล้ำเลิศ
8. เด็กชายนนทชัย  แซ่แต้
9. เด็กชายพชร  มุขจั่น
10. เด็กหญิงพรปวีณ์  กำแพงศรี
11. เด็กหญิงพรรศวีฬ์  เดิมสูงเนิน
12. เด็กชายพีรพัฒน์  ไทรงาม
13. เด็กชายมฉิมา  เลาพฤษาพันธ์
14. เด็กชายรพีภัทร  ดุสดี
15. เด็กชายรวิพล  มายก
16. เด็กชายวัฒนพ  สวยสมเรียม
17. เด็กชายวีรภาพ  คงคาลึก
18. เด็กชายสุกฤษฏิ์  สีมงคลรัตน์
19. เด็กหญิงสุพัชญา  วิจิตรศักดิ์
20. เด็กชายหมาก  นิยมทรัพย์
 
1. นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง
2. นางสาวกมลทิพย์  อินธิสอน
3. นางสาวปาณิชา  อินทรกำแหง
4. นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน
5. นายธีรนัย  แซ่โหงว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมนพร  กิจสงวน
 
1. นางสุรัตน์พร  วิโรจน์ยุติ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กหญิงหน่วยกี้  ลุงตี้
 
1. นายเลอสัณฑ์  ไชยทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ทองสะอาด
2. เด็กหญิงญาณพัฒน์  ช่วยเหลือ
 
1. นางมาลิวรรณ  บุญญานุวัตร์
2. นางยุพิน  จิตรจำนงค์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายนวพงศ์  ศรีไพล
2. เด็กหญิงพลอยชนก  สารโย
 
1. นางกฤตพร  ชินราช
2. นางสาวเขมณิจ  อ่ำแห
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายศรศิลป์  พลศรี
2. เด็กหญิงเพราพิลาส  แซ่อึ้ง
 
1. นายวรมันต์  คงบุญ
2. นางรัชนีพร  มีธรรม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองเทพ
2. เด็กหญิงชนาภัทร  พลายโถ
3. เด็กหญิงชวัลนุช  วงษ์สกุล
4. เด็กหญิงญาดา  นันตะก้านตง
5. เด็กหญิงณีรนุช  พรมแสน
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนังเจริญสุข
7. เด็กหญิงนัยน์ปพร  ทองปาน
8. เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญธรรม
9. เด็กหญิงพิมลพัชร  วัสธูป
10. เด็กหญิงภารดี  อ่อนชื่นจิตร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   ธงพันธ์
2. นางศรีจันทร์  หางแก้ว
3. นางมนัสนันท์  ทองเทพ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงชนกานต์  บุญนวล
2. เด็กหญิงชนากานต์  ยอดสิน
3. เด็กชายฐาปัตย์  พวงแตง
4. เด็กหญิงณฐมน  ศรีไตรราศรี
5. เด็กหญิงณิชมน  โพธิเดช
6. เด็กหญิงณํฐชยา  อินทรประเสริฐ
7. เด็กหญิงปภาดา   มาท้วม
8. เด็กหญิงปาณิสรา  ภู่พันธ์พิทักษ์
9. เด็กหญิงปิยาอร  ศรีคูณ
10. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เกตุสมพร
11. เด็กหญิงรุจิราภา  แป้นประเสริฐ
12. เด็กหญิงวีรยา   อินทมาตย์
13. เด็กหญิงศิตา   ใจบุญ
14. เด็กหญิงสตรีรัตน์  กางทอง
15. เด็กหญิงสรีรัตน์  สถาผล
 
1. นางพรพิมล  ผิวตาลดี
2. นางสาวสมใจ  นวลดี
3. นายพินิจ  สาระสัย
4. นายนัฏชา  นวลนก
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงตะวัน  เปรมมุณี
2. เด็กชายสรวิชญ์  เพ็งศิริ
 
1. นายพินิจ  สาระสัย
2. นางพรพิมล  ผิวตาลดี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงกนกนุช  แก้ววิเชียร
 
1. นางสาวพัชรนันท์  เวียงสันเทียะ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กชายธนพล  นิธิพานิช
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  เทียนขุน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงศศธร  ศรีแจ่ม
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  เทียนขุน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โชระเวก
 
1. นายปัทพงษ์  อินภูวา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงอภิญญา   เอี่ยมสำโรง
 
1. นายภาณพงศ์  สุขเสนา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงธนัฐชา  สังขบุญชู
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ปรีเกษม
 
1. นายชาติชาย  แสงแก้ว
2. นางสาวกัญญาวีร์  เทียนขุน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มะลิสวัสดิ์
2. เด็กหญิงแพรพลอย  วัชรธรรม
 
1. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
2. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงอรกัญญา  ม่วงนอก
2. เด็กหญิงเกศรา  เลื่อยคล่อง
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ฟักคง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 1. เด็กชายสมปอง  พุทธา
 
1. นายพีระพล  พลเยี่ยม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงจรรยพร  ศรีวิทยารักษ์
2. เด็กหญิงจิรประภา  อภิธรรมนิธิ
3. เด็กหญิงอรไพลิน  สุดภักดี
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
2. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงสิปปาจรีย์  ชัฎอนันต์
2. เด็กหญิงเขมจิรา  มะลิสวัสดิ์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศ์สำราญ
 
1. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
2. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ภัทรจินดา
 
1. นายบรรหาร  ปาโล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองปักหลัก 1. เด็กชายอภิชา  กลั่นเกษร
 
1. นายกานต์  สารีวงษ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1. เด็กหญิงเพ็ญประภาพร  พ่วงเรือ
 
1. นายบัญชา  เอกธรรม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1. เด็กหญิงเกวลิน  นนทรีย์
 
1. นายบัญชา  เอกธรรม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายณัฐโชค  วิธูรจิตร
 
1. นายชัชวาลย์  สาโรจน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองปักหลัก 1. เด็กหญิงวาราดา  กลั่นเกษร
 
1. นายกานต์  สารีวงษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 1. เด็กหญิงวันนิสา  คุปตธรรม
 
1. นายธิติภัทร์  สังข์สอน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ก้อนทอง
 
1. นายบัญชา  เอกธรรม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ชูโชติจันทร์อุดม
 
1. นางเรืองศรี  เลิศไกร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายโอภาส  เชื่อมวราศาสตร์
 
1. นายพีรณัฐ  ลี้รัตนชัยสกุล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายพรภิเดช  เดชราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมณฑล  คงสาหร่าย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวาศิณี  สุวรรณแพทย์
 
1. นางสุชาดา  นนทรีย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เอี่ยมนุช
 
1. นางสาวเกื้อกูล  แป้นจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงประรัชญา  นวลศรี
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงจิวานันท์  ธนเศวต
2. เด็กหญิงภัสสร  ศรีมณฑก
3. เด็กชายภาวัช  ศิลป์จารุ
4. เด็กหญิงมุกตานันท์  สถานทรัพย์
5. เด็กหญิงรุฑีฆัมพร  สงสาป
6. เด็กหญิงศิวปรียา  ศรีสมรส
7. เด็กหญิงสวรส  นิลยอง
8. เด็กหญิงสวิตตา  เอมศิริธนะนันท์
9. เด็กชายเอกภัทร  เจ้หนูด้วง
 
1. นายปณิธาน  นิลวงศ์
2. นางสาวนิชกานต์  บุญดล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายกิตติภัทร  สืบเชื้อ
2. เด็กหญิงจิราภา  ม่วงคำ
3. เด็กหญิงญาณิศา  เพียรการนา
4. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วเพ็ง
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  สมปาง
6. เด็กหญิงนงนภัส  ม่วงคำ
7. เด็กหญิงนฤธร  โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงนันทิดา  สิงห์งอย
9. เด็กหญิงนิรดา  สิงห์งอย
10. เด็กหญิงประรัชญา  นวลศรี
11. เด็กชายภูผา  บุญเลิศ
12. เด็กชายสุประวีณ์  นุชส่งสิน
13. เด็กชายอชิตะ  คงคล้าย
14. เด็กชายอภิชาติ  ปริโส
15. เด็กหญิงอัยยารินทร์  ไกรทอง
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
2. นางสาวปิยะพร  ศรประสิทธิ์
3. นางสำราญ  แสงทอง
4. นางสาวหนึ่งนุช  เวือนประโคน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกพร  ภู่วงษา
2. เด็กชายกิตติชัย  อยู่ถาวร
3. เด็กหญิงจิรัชยา  สุวรรณะ
4. เด็กหญิงธิรดา  ตามประดิษฐ์
5. เด็กหญิงนภสร  จิตไพศาลวัฒนา
6. เด็กชายรัตนวุฒิ  อุทัย
7. เด็กชายศิรฐาป์  บุญปลูก
8. เด็กหญิงศิวะพร  ทักษิณคุณ
9. นายศุภกิจ  มีจำรัส
10. เด็กหญิงสมิตา  เมธาธนพัฒน์
11. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เจริญฤทธิ์
12. เด็กชายอำนาจ  ปิมปา
 
1. นายศักดิ์ชาย  คูหา
2. นายสายัณห์  พรหมผ่องแผ้ว
3. นางสาวมาศสุภา  แผ่พร
4. นายสมชาย  การภักดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กชายกรวีร์  บุญเหมาะ
2. เด็กหญิงขวัญมณี  ประทุม
3. เด็กชายณัฐพงษ์  มีรอด
4. เด็กหญิงดอร์ณญ่า  เหมือนพงษ์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทับเฉย
6. เด็กหญิงนาถลดา  สร้อยกลิ่น
7. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์ยิ้ม
8. เด็กชายพัฒนินท์  เพ็งขุนทด
9. เด็กชายพีรพัฒน์  ทัดศรี
10. เด็กหญิงมาริกา  ไชยยะ
11. เด็กหญิงวาสนา  หะติง
12. เด็กชายสันติภาพ  มณีวงษ์
13. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุขขำ
14. เด็กชายอติรุจ  พรมนาง
15. เด็กชายอนุชา  เสรีธนากร
16. เด็กชายอนุชิด  ดีวิเศษ
17. เด็กหญิงอรพรรณ  พรมนาง
18. เด็กหญิงเกศรา  กาฬภักดี
19. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศิริโสดา
20. เด็กหญิงไอรดา  โสมกูล
 
1. นางสมฤทัย  โพธิ์ปฐม
2. นายอาธรณ์  โพธิ์ปฐม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. นายกษิดิ์เดช  สีหอน
2. นายประกิจ  ขุนนามวงศ์
3. นางสาววรรณกานต์  ดียิ่ง
4. นายอนุสรณ์  น้อยประเสริฐ
5. นายอภิสิทธิ์  พันธ์แสวง
6. นายเขษมศักดิ์  บุญโฉม
 
1. นายอาธรณ์  โพธิ์ปฐม
2. นางสมฤทัย  โพธิ์ปฐม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาภิบาล 1. เด็กหญิงจิรธิดา  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงชิน  หวาน
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  บุตราษฎร์
4. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองมีสุข
5. เด็กหญิงธัชชาธรณ์  สุขดา
6. เด็กหญิงน้ำฝน  หัมพานท์
7. เด็กชายปรัชญา  ขอแช่มกลาง
8. เด็กชายปรัญชัย  ทองนอก
9. เด็กหญิงพรทิพย์  เมืองวงค์
10. เด็กหญิงพรรณภษา  ขำพันธุ์
11. เด็กชายพัชรดนัย  บุตรทา
12. เด็กชายภัทรพล  วงค์เดือน
13. เด็กหญิงลักษณารา  ฉัตรโพธิ์
14. เด็กหญิงลักษษิกา  ประมูลทรัพย์
15. เด็กหญิงวรัชตรา  เนตรวิจิตร
16. เด็กหญิงวัลภา  จันทกุล
17. เด็กหญิงสายน้ำ  พรหมศรี
18. เด็กชายสิทธิโชค  เครือแก้ว
19. เด็กหญิงสุนิสา  สมสอน
20. เด็กหญิงสโรชา  ขับเสนาะ
21. เด็กชายอนุสรณ์  ทองเหลือง
22. เด็กหญิงอัจจิมา  นะรัมย์
23. เด็กหญิงอัจฉริยา  ไชยวงค์
24. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  สร้อยเพ็ช
25. เด็กหญิงไมค์  หวาน
26. เด็กหญิงไอรฎา  หนูเผือก
27. เด็กหญิง์พิมพ์ชนก  ตรีนิตย์
 
1. นายอภิวัฒน์  ชอบเอียด
2. นางสาวเมธาวรินทร์  แตนต่อ
3. นายเนธิชัย  ปานสุวรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดวงวิภา 1. เด็กชายปุลวัชร  อินทโฉม
 
1. นายอภิรัฐพงศ์  สุวรรณโอภาส
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เทิงชน
 
1. นายอาธรณ์  โพธิ์ปฐม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  มีศิลป์
 
1. นายวิทวัส  งามจริง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 1. เด็กหญิงนฤมล  เกตุจันทร์
 
1. นายไพศาล  ช่วยเชษฐ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายปฏิภาณ  เขียนสายออ
 
1. นางจุฑารัตน์  นามวงศ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 1. เด็กหญิงน้ำภัทร  แพรกนันเธอ
 
1. นางสาวบุณยนุช  ปริมปรัชญ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงเนตรสิริ  สาฆ้อง
 
1. นางภัทรพร  อุปลกะลิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายปัณณธร  สายแวว
 
1. Missปภวรินทร์  เจริญผลธนากานต์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1. เด็กหญิงมัณทิตา  เดชปรียาวดี
 
1. นางสาวปิยวรรณ  สงวนทรัพย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกก 1. เด็กหญิงจอมทอง  น้ำทิพย์
 
1. นายเดชา  ชัยชะนะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายคุณากร  สุขขำ
 
1. Missจารุวรรณ  ทองฤทธิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสรวีย์  ธนพูนหิรัญ
 
1. นางสุชาดา  นนทรีย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกก 1. เด็กหญิงจอมทอง  น้ำทิพย์
 
1. นายเดชา  ชัยชะนะ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกก 1. เด็กหญิงจันคำ  แก้วใจ
2. เด็กชายจิรากรณ์  รัดที
3. เด็กชายชัยชนะ  สิงห์คำพุด
4. เด็กหญิงธนพร  บุญเจิม
5. เด็กหญิงพีรภัทร  กมลทิพย์วงศ์
6. เด็กหญิงศิรัชวัลย์  จันทมาร
7. เด็กหญิงศิวนาถ  สินทพ
8. เด็กชายอนวัฒน์  ภัทรวัฒน์โภคิน
9. เด็กหญิงอนัญญา  สืบทิพย์
10. เด็กชายเอกชัย  แสงอรุณ
 
1. นายเดชา  ชัยชะนะ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  แย้มสรวล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สนั่นวงษ์
2. เด็กชายจารุวัฒน์  มีธรรม
3. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีกาญจนา
4. เด็กหญิงฐานะมาตร  เซ็งแแซ่
5. เด็กหญิงณัชชาริณีย์  ทองคำ
6. เด็กหญิงณัฐกรรณ์  วริพรนิธิโชติ
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ข้าหลวง
8. เด็กหญิงดุษยา  บางชมภู
9. เด็กหญิงธนภรณ์  สุขสำราญ
10. เด็กหญิงธนัญญา  พิทักษ์วงศ์เลิศ
11. เด็กหญิงธนัตดา  วินทร์สุวรรณ
12. เด็กชายธาวิน  วงศ์สุนทร
13. เด็กชายนภสินธ์  พลเผือก
14. เด็กหญิงนลทัย  ทิพย์รัตน์
15. เด็กหญิงนลินนิภา  กี่ศิริ
16. เด็กหญิงนิชชาอร  ฐีวราทองคำ
17. เด็กหญิงบงกช  เจริญพีรวงศ์
18. เด็กหญิงปรัชญา  กิ่งแก้ว
19. เด็กหญิงปริญ  ชุมเหมา
20. เด็กชายปิยพัทธ์  ญาณหาญ
21. เด็กหญิงปิยวรรณ  รวยรื่น
22. เด็กหญิงปิยาภรณ์  รวยรื่น
23. เด็กชายพงศ์ภรณ์  กิตติวาณช์ย
24. เด็กหญิงพัชรดา  สีหอน
25. เด็กหญิงพัชรนันท์  สายเสนา
26. เด็กชายพิชญุตม์  แรงโสม
27. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ปานพรมมา
28. เด็กหญิงภัคจิรา  จิรภาสคูณบุญ
29. เด็กหญิงภัทรา  ภาชู
30. เด็กหญิงรวินันท์  ยืนยงกุล
31. เด็กหญิงวิภาวนี  ชัยมี
32. เด็กหญิงศรุตา  แป๊ะสมัน
33. เด็กหญิงศศิมณฑล  ศรีประสิทธิ์
34. เด็กหญิงสาธิดา  กระแสพิตร
35. เด็กชายสิปปกร  อินทร์ทุ่ม
36. เด็กหญิงสุภิญญา  อุบลหล้า
37. เด็กหญิงสโรชา  รอดพ้น
38. เด็กหญิงอณัฐชยา  จิตรประวัติ
39. เด็กหญิงอัถยา  ศศิบุตร
40. เด็กหญิงอิศราภรณ์  แก้วดวงตา
 
1. นายพอชาย  พึงไชย
2. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
3. นายทรงกลด  ชัยศิริ
4. นางสาวอภิญญา  สุขบัว
5. นางสาวศศิญาภรณ์  คำลือ
6. นางสาวสุพัตรา  เกกินะ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายชวัลย์กร  ยุกตธนะนันท์
2. เด็กหญิงทักษิณา  กสิยะพัท
3. เด็กชายธนากร  สูงส่งเกียรติ
4. เด็กชายปรัชญา  ด้วงชารี
5. เด็กชายพัทธ์นันท์  ยุกตะธนะนันท์
6. เด็กหญิงวันจิรา  รัตนสมบูรณ์
7. เด็กหญิงศิชนา  ติปัญโญ
8. เด็กหญิงอาภาภัทร  อัฏฏะวัชระ
 
1. นางสาวมนัญญา   โสภณิก
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 1. เด็กชายกานต์นิธิ  เรืองงาม
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  เผื่อนจวง
3. นางสาวจิรัชญา  สอาดชีพ
4. เด็กหญิงฐิติพร  เมืองเปลี่ยน
5. นายธนากร  จันธิมา
6. เด็กหญิงนริศรา  แย้มสอน
7. นายปรมินทร์  เริงสุคนธ์
8. นางสาวพรพิพัฒน์  เพชรดี
9. นายเกียรติคุณ  รักอ่อน
10. นายเกียรติศักดิ์  รักอ่อน
 
1. นายสยาม  วงศ์สกุล
2. นายทวีรัชตพล  รัตนโพธิ์สุวรรณ
3. นางสาวปนัดดา  มะณีโชติ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปาลิกา  สุขภัทราภิรมย์
2. เด็กหญิงพิชญาภร  กมเลศร์
3. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เชียงอินทร์
4. เด็กหญิงศรุดา  เตชะสกุลมาศ
5. เด็กหญิงศุภกานต์  เปี่ยมอยู่สุข
6. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสำราญ
 
1. นางสาวกุลวรรณ  วิภาตะโยธิน
2. นางจุฬาลักษณ์  โลห์เงิน
3. นางสาวอุบลวรรณ  สิมิวณิชย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักลาย
2. เด็กหญิงธิดา  ก่อเกียรติดี
3. เด็กหญิงปรีญารัตน์  อินตา
4. เด็กหญิงวนิดา  เติมใจ
5. เด็กหญิงสุมนทิพย์  คชคีรี
6. เด็กหญิงหรรษา  พรหมชาติ
 
1. นางสาวนาถฤดี  ทักษเดช
2. นายพงษ์เดช  อุปลกะลิน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  โห้สุวรรณ
2. เด็กหญิงชลลดา  อินทพล
3. เด็กหญิงฐิตาภัทร์  เทศกลิ่น
4. เด็กหญิงนฤมล  จิตรสุทัศน์
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  เหง้าสาลี
6. เด็กหญิงมัณฑนา  มูลจักร์
7. เด็กหญิงมานิตา  โสมล
8. เด็กหญิงรินรดา  เนตรโม
9. เด็กหญิงวรินญา  ธานี
10. เด็กหญิงอิ่มบุญ  เจริญรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีคุณประเสริฐ
2. เด็กหญิงคณภรณ์  ทรัพย์สุข
3. เด็กหญิงชญานี   สุขดี
4. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงษ์
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นาดเกิด
6. เด็กหญิงพรรนิภา  รักธรรมสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ไชยเดช
2. เด็กหญิงกรอบแก้ว  ค่อนดี
3. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วมณี
4. เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วมณี
5. เด็กหญิงกานต์สิณี  จันทร์ส่องแสง
6. เด็กหญิงชนิดา  มะไพร
7. เด็กชายชวัลวิทย์  เตี่ยวขุ้ย
8. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ทรัตน์
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีบุตรดี
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  นราอาจ
11. เด็กหญิงธิชา  ปิ่นพลับ
12. เด็กหญิงนวภรณ์  มีเถื่อน
13. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปวารณะ
14. เด็กหญิงวัชรีกรณ์  วิสุทธิพันธ์
15. เด็กหญิงสพิชญา  ทองรุ่ง
16. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์รัตน์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  มาประดิษฐ์
2. นางสาวสมใจ  นวลดี
3. นางวราลี  ศรีทอง
4. ว่าที่ร้อยตรีพัชรินทร์  ชูช่วย
5. นายรังสิต  ศรีหร่าย
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศึกษา 1. เด็กชายณัฏฐชัย  บูชาบุญ
2. เด็กชายธนานนท์  พรมพักตร์
3. เด็กชายธนเดช  ทองสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอมราลักษณ์  ศึกษา
5. เด็กชายไพศาล  วุฒิธรรม
 
1. นายพัลลภ  จีบสุวรรณ์
2. นางไพจิต  พรมวงษ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ถิระกรปัญญา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1. นางสาวนฎา  ภักดี
 
1. นางสาวเยาวภา  นาคศิธร
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กชายกรกฎ  รัตนพันธ์
2. เด็กชายณัฎฐชัย  สิ่วทอง
3. เด็กชายธาราเมศ  เทพไทย
4. เด็กชายปภาวินท์  วราศรัย
5. เด็กชายสิรวิชญ์  สูชาวนา
6. เด็กชายเลิศทวี  กลิ่นชั้น
 
1. นายชาติชาย  แสงแก้ว
2. นางณัฐกิจตา  แสงแก้ว
3. นายพัชรินทร์  ชูช่วย
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  หมื่นสุข
2. เด็กชายภูริพัฒน์  รัชพรรณ์
3. เด็กหญิงวรารัศมิ์  สุทธิศักดิ์
4. เด็กชายวัชรากร  พิมพ์มีลาย
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ล้ำเลิศ
6. เด็กชายอาร์ท  เซนต์
 
1. นายศุภกรณ์  เลิศไกร
2. นางสาวช่อทิพย์  กระจ่างมล
3. นายบวรวิทย์  เลิศไกร
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายกฤษฎา  พรรณรงค์
2. เด็กชายกันตพงศ์  ชมบุญ
3. เด็กชายธนพล  พลโดด
4. เด็กชายพรเทพ  หอมทวนลม
5. เด็กชายพัทธพล  จันทร์แก้ว
6. เด็กชายพุฒินันท์  หาญละคร
7. เด็กชายสุทธิศักดิ์  มาชมสมบูรณ์
8. เด็กชายอนุสิทธิ์  ต่างสันเทียะ
 
1. นายศักดา  สวนจังหรีด
2. นางศิรดา  ศิริตัง
3. นายปพน  อินวรรณา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มะลิสวัสดิ์
2. เด็กหญิงคณิศร  นิติการ
3. เด็กหญิงชญาดา  สุพุทธิพงศ์
4. เด็กหญิงณัฐิดา  ขอด่านกลาง
5. เด็กชายพศิน  วัชรธรรม
6. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จันทร์อ่อน
7. เด็กหญิงวรวรรณ  ตรีเวก
8. เด็กหญิงศวรรยา  ทองศรีนวล
9. เด็กหญิงสิรินภา  อมาตรยกุล
10. เด็กหญิงแพรพลอย  วัชรธรรม
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
2. นางชนิษฐ์ภาณ์  ไชยพรหม
3. นางสาวฐานิตา  บุญปลูก
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมแจ้ง
2. เด็กหญิงบัวชมพู  คำกูล
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไข่สังข์
 
1. นางสาวกัลยา  ผลงาม
2. นางสาววิไร  จันทร์กระจ่าง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมทา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงอรปรียา  ขวัญเผือก
 
1. นางสาวศุภผล  ตาเทพ
2. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  รอดสิน
2. เด็กหญิงวสุนันท์  ปิ่นวรรณา
3. นางสาวโมนิกา  ซิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรวัสส์  ถาเหง่า
2. นางสาวปรางค์วดี  กันทอง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฏชนน  มั่นสติ
2. เด็กหญิงมณีวรรณ์  โพธิเศษ
 
1. นางวิมลรัตน์  วิเศษศิลป์
2. นายจอม  รุจิเสถียร
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทองมีมา
2. เด็กหญิงวริษา  พูลพุทธ
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายปัญญวัฒน์  สุนทรีกุลพงศ์
2. เด็กชายอิทธิพงษ์  กรป้องกัน
 
1. นายสิทธิพงษ์  สัมฤทธิ์
2. นางสาวอารดา  รัตนนภาลัย
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  กวีรัตนกิจ
2. เด็กหญิงพิชญา  เทพขุนทอง
 
1. นายณัฐวุฒิ   สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายปฏิพัทธ์  ประสงค์ดี
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงญารินดา  ขำกา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชมโท
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ปัญญาสถาพร
2. เด็กชายภูริณัฐ  อามีน
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง
2. นางสาวชุติมา  จงใจงาม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายกรพัฒน์  อัศวอารักษ์
2. เด็กหญิงภัทธิรา  ดวงใจ
 
1. นางสาวอารดา  รัตนนภาลัย
2. นายสิทธิพงษ์  สัมฤทธิ์
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายวีริศ  ทูสรานนท์
2. เด็กชายศักดิ์ศิษฏ์  ธำรงวรกุล
3. เด็กชายศุภเศรษฐ์  วัฒนาเรืองสกุล
 
1. นายเจษฎา  กัองสาคร
2. นายณัฐวุฒิ   สวัสดิ์พาณิชย์
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัชภัค  พรมเลิศ
2. เด็กชายปิติ  สาริบูรณ์
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  จำนงศรี
 
1. นายนพรัตน์  มั่งมี
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ฤทธิสิงห์
2. เด็กชายธนากรณ์  ไกรยา
3. เด็กชายพัชรพงษ์  เฉียบแหลม
 
1. นายนพรัตน์  มั่งมี
 
130 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 1. เด็กชายณัฐชนน  ศรีเพ็ชร
2. เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายภัทรสรร  คล้ำฉิม
 
1. นายนพดล  จตุไพบูลย์
2. นางสาวนุชจรินทร์  แตงเจริญ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐิติชญา  สาธิตพิฐกุล
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ศิริป้อ
3. เด็กหญิงมนัสวี  โพธิ์อภัย
 
1. นางยุพิน  ศุภกรพงศ์สิริ
2. นางสาวยุพรัตน์  พงศ์ศิริเลิศ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงณัฐริดา  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงพิริสา  ภู่ระหงษ์
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แก้วนิวงศ์
 
1. นางสาววราศิณี  บุญเพ็ง
2. นางสาวอรอุมา  นพรัตน์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชญาพัฒน์  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงปาริตา  เวกสูงเนิน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ชูยิ้ม
 
1. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม
2. นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชรียา  หงษ์ษา
2. เด็กหญิงญาโนทัย  ใจตรง
3. เด็กหญิงนริศรา  ขอด่านกลาง
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  เข็มกลัด
5. เด็กหญิงภควรรณ  พันธุสิทธิเสรี
6. เด็กหญิงศิรประภา  กำลังเกื้อ
 
1. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
2. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
3. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองดี
2. เด็กหญิงนิริน  อินทร์สุข
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วสมบัติ
 
1. นางยุพิน  ศุภกรพงศ์สิริ
2. นางสิริพันธ์  ภาษีธรรม
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงขิม  ทองใหม่
2. เด็กหญิงช่อลดา  แก่วดอนรี
3. เด็กหญิงอริศรา  ดวงสึธา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สุรำนาจ
2. นางทัศนีย์  สุรพัฒน์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงณฐา  มนต์กิ่ง
2. เด็กหญิงปุณยนุช  โชคชัยเจริญลาภ
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  กุลแพทย์
 
1. นางสาวศิวพร  พันศร
2. นางสาวจารุจิต  สุดยิ่ง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจันทิรา  เจริญผล
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  เจริญผล
3. เด็กหญิงเกศมณี  เมฆลอย
 
1. นางสาวเนื้อทิพย์  จึงคงอนันต์
2. นางสาวพรศิริ  ขันทะ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 1. เด็กชายทัศวุฒิ  อ้นปรางค์
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  เที่ยงดี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ลิขิตชัยอนันต์
 
1. นางลัดดา  ฉ่ำเฉื่อย
2. นางสาวกาญจนา  เย็นใจเฉื่อย
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 1. เด็กชายณัฐนนท์  วิยะ
2. เด็กหญิงพุธธิดา  มีงามดี
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ท่อกระโทก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สุรำนาจ
2. นางสาวดารัตน์  พงษ์สุวรรณ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กหญิงบุณณดา  จันทร์มี
2. เด็กหญิงวรัญญา  คงเจ็ดเข็ม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญโญดม
 
1. นางสาวแพรวนภา  นาแพงรัตน์
2. นางบุญยิ่ง  พรหมจารีย์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1. เด็กหญิงพรหมพร  เกณฑ์สาคู
2. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ทักษะศุภการ
3. เด็กหญิงวิภาวี  จาริกพฤทธิ์
 
1. นายวรากร  ดวงประสาท
2. นางนิตยา  ศรีโสตถิยาภากร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงฐิภา  มนต์กิ่ง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ยาแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว
2. นางสุวภรณ์  สิริกุลสิงห์
 
144 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงวศินี  จิตร์ถาวรมณี
2. เด็กหญิงอมลรดา  รัตนะราช
3. เด็กหญิงอรวรา  ธาราพิตร์
 
1. นางสาวพิมพรรณ  หล่ำน้อย
2. นางสาวพัชรีพร  มูลทรัพย์
 
145 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงธนพร  นิธิมงคล
2. เด็กหญิงนรีกานต์  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงอุรัสยา  พ่วงเจริญ
 
1. นางสาวปิยะนันท์  ศรีนวล
2. นางสาวนงค์วรัตน์  จันทรัง
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายปุญธนพ  เกตุยั่งยืนวงศ์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ภูถาวร
 
147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายสัภยา  ดิลกเมธีกุล
 
1. นางสาววราพร  โพธิ์สาชัย
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กชายปานศิริ  จิลลานนท์
 
1. นางสาวพัชรียา  จันทะไทย
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 1. เด็กชายพรรษวุฒิ  ชมภูบุตร
 
1. นางสาวญาณภัทร  นาคำ
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกุลณิชา  เจียงจตุรภัทร์
 
1. นางฐิรัชชานันท์  บวรปิยาวัฒน์
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1. เด็กชายวศิน  นาคทองพริ้ง
 
1. นางสุกฤตา  ชัยวิเศษ
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายพัทธดนย์  คูธำรงกุล
 
1. นางฐิรัชชานันท์  บวรปิยาวัฒน์
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กชายปิติพัฒน์  วิรุฬห์ชนิต
2. เด็กชายพิพัฒน์  เอมโอฐ
3. เด็กชายอธิป  อุตส่าห์พานิช
 
1. นางปิยะมิตร  เมธาธีระนันท์
2. นางสาวกาญจนา  พลคำ
 
154 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พ่วงพิศ
2. เด็กชายมานิตร  จิตตเศรษฐกุล
 
1. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
2. นางจุฑามาศ  หันยอ
 
155 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงมนตกานต์  บุญโต
2. เด็กชายเจษฎา  โกศล
 
1. นางภาวดี  อาจคำพันธ์
2. นางวันวิษา  ทวีศักดิ์
 
156 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนัช  แก้วพันธ์ทอง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พึ่งสะอาด
 
1. นางสาวเอื้อกันย์  เสาร์ชัชวาลย์
2. นางสาวญาณภัทร  นาคำ
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพิมลดา   อธิวัฒทนวัฒ
 
1. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายเกษมสิริ  ริมไพรสณฑ์
 
1. นางสาววัลยา  ทองทา
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทิพย์ทิม
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายสุรเศมษ์  หมายมาศ
 
1. นางสาวประภัสสร  นรวรรณ
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงบุณยานุช  วรรณะ
 
1. นายสุพจน์  รักร่วม
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กชายกิตติภัค  ล่ามละคร
 
1. นางสาววรรณา  สระพิณ
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  ภิญโญ
 
1. นางมาลัย  ภิรมย์ชุน
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  มณีเจริญ
 
1. นายสมยศ  พวงเกตุแก้ว
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาคปรก 1. เด็กชายวัชชนิพนธ์  ไชยรัมย์
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  ดาษฎาจันทร์
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายศิรภัค  อะโนต๊ะ
 
1. นางสุชา  เครือคำ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณภัทร  ธาวิพัฒน์
2. เด็กชายธนะชัย  ชาติลีลา
3. เด็กชายนิติพงษ์  คำหวาน
4. เด็กชายวิริยะ  ประเจียด
5. เด็กชายสุรชาติ  เสามณี
6. เด็กชายอาทิตย์  มีดี
7. เด็กชายเศรษฐพัส  ธเนศพงศ์ภาคิน
 
1. นางสาวประภาวิญากรณ์  คุณจันทร์มี
2. นางสาวเอ็มอร  บุตะเขียว
3. นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กชายพรพลกร  เผือกศรี
2. เด็กหญิงลลิตา  จัอยสนิท
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำเฟือง
 
1. นางสาวนัยนา  ผดุสงฆ์
2. นางสุภัสสร  ถาวรทศพันธ์
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กชายณัฐกิจ  ม่วงทอง
2. เด็กชายทวีชนม์  ศรีม่วง
3. เด็กชายเอเซีย  ภู่ยาโต
 
1. นางปิยะมิตร  เมธาธีระนันท์
2. นางสุวิมล  พิบูลย์
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  กีรติสุนทร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์วงศ์วาน
3. เด็กชายบุญทวี  สุทธิกุล
 
1. นางสาววาสิฏฐี  คำนกขุ้ม
2. นางสาวชลันธร  ประหยัดทรัพย์
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายฐปนนท์  รัตนสุวราหะ
2. เด็กชายวริศ  สวัสดิ์ดวง
3. เด็กหญิงวันวิสา   เตชะสุขสม
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์
2. นางฐิรัชชานันท์  บวรปิยาวัฒน์
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายธนกฤต  ธนมงคลชัย
2. เด็กชายวรัญญู  อัปมัญญา
3. เด็กชายสัมมาทิฏฐิพล  สมานมิตร
 
1. นางวาสนา  เลื่อมสุทธิ
2. นางอุบล  พึ่งธรรมจิตต์
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายคณัสนันท์  อภิวันท์สนอง
2. เด็กชายธนกร  ประไพวิทย์
3. เด็กชายนนท์ปวิธ  ผ่องกมล
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
2. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายทศพล  สุริโย
2. เด็กชายนันทภพ  อุระชื่น
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  ขวัญโพน
 
1. นางวาสนา  เลื่อมสุทธิ
2. นางอุบล  พึ่งธรรมจิตต์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายบุญทวี  สุทธิกุล
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่นแสง
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  พุ่มพันธ์
 
1. นางสาวชลันธร  ประหยัดทรัพย์
2. นางสาววาสิฏฐี  คำนกขุ้ม
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กชายวัฒนชัย  สืบเชื้อ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทราภินันท์
 
1. นางทิวาพร  จินดาวงษ์
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 1. เด็กหญิงณัชชา  คำปลิว
2. เด็กชายธนากร  สุขเกษมสำราญ
 
1. นางสาวจินตรัตน์  ม่วงชุม
2. นางสาวบุษบา  พ่วงน้อย
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายพัทธดนย์  สายคำวงษ์
2. เด็กชายศุภฤกษ์   พ่วงเจริญ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  หลีศิริ
 
1. นางสาวจรรยา  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวบงกช  พิทักษ์
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กชายพงษ์เทพ  ร่มโพธิ์แก้ว
2. เด็กชายพีรภัทร  กายผล
3. เด็กชายเตชพัฒน์  ทองคำ
 
1. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว
2. นางสาวจุติพร  สายมาตร์
 
180 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่าน 1. เด็กชายฉัตรโสภณ  ศรีหนองแวง
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  อัปมรกา
3. เด็กชายธเนตร  สาธุ
4. เด็กชายนครินทร์  ยุงกระโทก
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  ปูนจัตุรัส
6. เด็กชายปภาวิน  แก้วพิณ
7. เด็กชายประดิพัฒน์  อันโน
8. เด็กหญิงปวริศา  สืบสีสุก
9. เด็กหญิงปองฤทัย  ชุ่มทองหลาง
10. เด็กชายมงคล  บัวรอด
11. เด็กหญิงมณฑิตา  นาดมา
12. เด็กชายรวิพล  เชิดรัมย์
13. เด็กชายราชานนท์  ปั้นศรีทอง
14. เด็กหญิงวรดา  ยืนยาว
15. เด็กชายวรากร  สุขประทุม
16. เด็กชายวัชรพล  ชัยโชติ
17. เด็กชายศรายุธ  อยู่ดี
18. เด็กชายศุภชัย  โตมี
19. เด็กชายศุภโชค  พันธุ์ประดิษฐ์
20. เด็กชายสัจจา  กัตติยา
21. เด็กชายสารัชต์  แก้วเก้า
22. เด็กหญิงสุธีมน  พันสาย
23. เด็กชายสุรศักดิ์  พันธุ์ประดิษฐ์
24. เด็กชายอนุกูล  พูนชมภู
25. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุดเนตร
26. เด็กชายอ่าวเปี้ยสง  -
27. เด็กชายเพียวเมนแฮม  -
 
1. นายอำนาจ  เทพวงษ์
2. นางสาวสุนทรี  หลาบเจริญ
3. นางวราภรณ์  ก้านจักร
4. นางสาวฐิตินันท์  ปั่นมาก
5. นางสาวเพ็ญศิริ  บุญยัง
6. นางสาวพัชรนิตย์  ถานเที่ยง
7. นางสาวศิริกัญญา  สุทธาวาสราภรณ์