สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 13 8 5 26 33 18 4 7 55
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 12 6 7 25 21 11 9 20 41
3 วัดอมรินทราราม 12 6 3 21 37 13 5 9 55
4 วัดปากบึง 10 4 6 20 15 5 5 10 25
5 ราชวินิต 7 6 4 17 32 14 11 7 57
6 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 6 2 3 11 27 13 5 13 45
7 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 6 0 3 9 7 4 5 10 16
8 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 5 9 1 15 12 12 6 11 30
9 พญาไท 5 5 7 17 31 13 4 9 48
10 อนุบาลพิบูลเวศม์ 4 6 6 16 34 17 10 8 61
11 วัฒนาวิทยาลัย 4 1 2 7 15 8 5 5 28
12 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 3 2 2 7 4 3 1 4 8
13 อัสสัมชัญธนบุรี 3 2 0 5 11 2 2 7 15
14 วัดกก 3 1 1 5 4 1 1 2 6
15 การเคหะท่าทราย 3 1 0 4 4 0 0 1 4
16 วัดโพธิ์ทอง 3 1 0 4 3 3 2 2 8
17 เชิดเจิมศิลป์ 2 2 2 6 21 14 5 7 40
18 ดวงวิภา 2 2 2 6 10 10 5 14 25
19 วลีรัตน์วิทยา 2 2 1 5 13 9 4 7 26
20 วัดบึงบัว 2 2 0 4 7 0 2 1 9
21 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 2 2 0 4 3 1 0 1 4
22 พิบูลอุปถัมภ์ 2 1 2 5 18 17 9 13 44
23 ศุภกรณ์วิทยา 2 1 1 4 12 8 2 15 22
24 คลองปักหลัก 2 1 0 3 2 2 3 8 7
25 วัดหนัง 2 0 2 4 10 13 15 16 38
26 โสมาภาพัฒนา 2 0 1 3 7 11 10 7 28
27 สารสาสน์พิทยา 2 0 1 3 3 1 0 0 4
28 เซนต์คาเบรียล 2 0 0 2 6 1 0 6 7
29 วัดอุทัยธาราม 2 0 0 2 3 4 2 4 9
30 บ้านนายเหรียญ 2 0 0 2 2 0 0 1 2
31 พระตำหนักสวนกุหลาบ 1 5 3 9 12 12 5 13 29
32 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 4 2 7 15 12 6 8 33
33 อุดมศึกษา 1 4 1 6 14 10 3 1 27
34 โฆสิตสโมสร 1 3 0 4 22 10 4 9 36
35 อนุบาลวัดนางนอง 1 2 2 5 20 8 1 6 29
36 วัดนาคนิมิตร 1 2 0 3 5 0 0 0 5
37 ถนอมพิศวิทยา 1 1 1 3 7 9 4 3 20
38 วัดเจ้ามูล 1 1 0 2 6 10 5 10 21
39 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 1 1 0 2 4 9 14 15 27
40 ประชาภิบาล 1 1 0 2 4 1 0 1 5
41 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 1 0 2 2 0 0 1 2
42 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1 0 4 5 8 2 1 1 11
43 โชคชัย 1 0 1 2 9 12 2 11 23
44 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 1 0 1 2 4 5 3 0 12
45 วัดหงส์รัตนาราม 1 0 1 2 3 5 6 8 14
46 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
47 วรรัตน์ศึกษา 1 0 0 1 11 14 11 13 36
48 วัดประยุรวงศาวาส 1 0 0 1 4 7 8 7 19
49 เคหะชุมชนลาดกระบัง 1 0 0 1 4 5 1 5 10
50 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 0 0 1 4 4 6 12 14
51 พระแม่มารี 1 0 0 1 4 3 2 2 9
52 ปราโมชวิทยารามอินทรา 1 0 0 1 3 9 8 9 20
53 วัดไทร 1 0 0 1 2 0 1 2 3
54 วัดเกาะสุวรรณาราม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
55 นาหลวง 1 0 0 1 1 0 0 2 1
56 สามัคคีสงเคราะห์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
57 อัสสัมชัญแผนกประถม 0 5 0 5 5 1 0 1 6
58 สายน้ำทิพย์ 0 3 2 5 14 17 7 15 38
59 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 3 2 5 11 2 0 1 13
60 ราชวินิตประถมบางแค 0 2 3 5 17 9 8 5 34
61 สรรพาวุธวิทยา 0 2 2 4 15 10 11 10 36
62 วัดเวตวันธรรมาวาส 0 2 2 4 10 11 4 16 25
63 ประถมทวีธาภิเศก 0 2 1 3 10 8 2 3 20
64 วัดนาคปรก 0 2 1 3 6 8 7 3 21
65 วัดคู้บอน 0 2 0 2 3 0 0 1 3
66 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 0 2 0 2 2 0 0 0 2
67 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 1 3 4 9 13 9 6 31
68 ฐานปัญญา 0 1 2 3 10 8 6 7 24
69 อนุบาลวัดปรินายก 0 1 2 3 9 8 9 18 26
70 บูรณะศึกษา 0 1 2 3 9 4 3 19 16
71 โสมาภานุสสรณ์ 0 1 2 3 6 10 6 8 22
72 ลาซาล 0 1 2 3 4 2 2 1 8
73 วัดโสมนัส 0 1 1 2 5 3 6 5 14
74 ศุภวรรณ 0 1 1 2 5 0 2 2 7
75 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 0 1 1 2 4 3 1 1 8
76 วัดชัยชนะสงคราม 0 1 1 2 2 9 5 4 16
77 นิพัทธ์วิทยา 0 1 0 1 5 3 5 14 13
78 เผดิมศึกษา 0 1 0 1 5 3 4 8 12
79 อรรถญาสาธิต 0 1 0 1 4 5 3 6 12
80 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 1 0 1 4 2 1 3 7
81 พิพัฒนา 0 1 0 1 4 1 0 0 5
82 ทิวไผ่งาม 0 1 0 1 3 2 1 6 6
83 ราชินี 0 1 0 1 2 1 1 1 4
84 วัดวชิรธรรมสาธิต 0 1 0 1 2 0 0 0 2
85 ดิลกศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
86 สุเหร่าทรายกองดิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 1 0 1 0 5 1 14 6
88 ประถมนนทรี 0 0 3 3 8 11 5 11 24
89 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 0 0 3 3 7 6 6 10 19
90 ไผทอุดมศึกษา 0 0 2 2 7 3 6 7 16
91 มหาวีรานุวัตร 0 0 2 2 6 6 3 12 15
92 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 0 0 2 2 4 5 9 11 18
93 วัดลาดปลาเค้า 0 0 2 2 3 1 0 0 4
94 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
95 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 0 1 1 8 11 6 6 25
96 อันวารุ้ลอิสลาม 0 0 1 1 7 6 3 6 16
97 ไทยคริสเตียน 0 0 1 1 3 5 2 12 10
98 วัดตะกล่ำ ประเวศ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
99 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 2 2 0 3 4
100 แสงอรุณ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
101 วัดคลองเตย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 โสมาภา 0 0 0 0 5 11 10 9 26
103 พิบูลประชาสรรค์ 0 0 0 0 5 3 1 5 9
104 กฤตศิลป์วิทยา 0 0 0 0 4 9 7 5 20
105 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 4 6 2 12 12
106 สาธิตพัฒนา 0 0 0 0 3 12 5 12 20
107 อรรถวิทย์ 0 0 0 0 3 9 4 7 16
108 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0 3 7 3 2 13
109 วัดด่าน 0 0 0 0 3 6 2 10 11
110 วาสุเทวี 0 0 0 0 3 3 12 12 18
111 วัดไผ่ตัน 0 0 0 0 3 3 6 5 12
112 วัดพลับพลาชัย 0 0 0 0 2 7 5 8 14
113 สันติสุขวิทยา 0 0 0 0 2 3 2 3 7
114 วัดพลมานีย์ 0 0 0 0 2 3 0 1 5
115 วัดกระจับพินิจ 0 0 0 0 2 2 2 3 6
116 ทุ่งมหาเมฆ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
117 วัดปลูกศรัทธา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
118 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 วัดช่างเหล็ก 0 0 0 0 1 4 2 9 7
120 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 1 3 3 7 7
121 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 0 0 0 0 1 3 2 1 6
122 ดาราคาม 0 0 0 0 1 3 1 4 5
123 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
124 เบญจมินทร์ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
125 สวัสดีวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
126 บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 กรพิทักษ์ศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
128 อนุบาลบูรณะศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
129 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 วัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 สองภาษาลาดพร้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 0 2 1 4 3
133 สุขฤทัย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
134 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
135 กสิณธรอาคาเดมี่ 0 0 0 0 0 1 0 8 1
136 พร้อมมิตรพิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 สวนลุมพินี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 จินดามณี 0 0 0 0 0 0 0 4 0
139 เพชรถนอม 0 0 0 0 0 0 0 4 0
140 ลอยสายอณสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
141 เบญวรรณศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
142 วัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
143 กลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 วัดคลองใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 วัดสีสุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 153 144 132 429 892 696 440 776 2,028