สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 14 8 5 27 34 18 4 7 56
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 12 6 7 25 21 11 9 20 41
3 วัดอมรินทราราม 12 6 3 21 37 13 5 9 55
4 วัดปากบึง 10 4 6 20 15 5 5 10 25
5 พญาไท 9 8 9 26 42 15 4 9 61
6 ราชวินิต 7 7 4 18 33 14 11 7 58
7 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 7 2 3 12 28 13 5 13 46
8 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 6 9 1 16 14 13 6 11 33
9 วัดหงส์รัตนาราม 6 1 1 8 9 5 6 8 20
10 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 6 0 3 9 7 4 5 10 16
11 อนุบาลพิบูลเวศม์ 4 6 6 16 34 17 10 8 61
12 พระตำหนักสวนกุหลาบ 4 5 3 12 15 12 5 13 32
13 โฆสิตสโมสร 4 4 0 8 26 10 4 9 40
14 วัฒนาวิทยาลัย 4 1 2 7 15 8 5 5 28
15 ราชวินิตประถมบางแค 3 3 3 9 21 9 8 5 38
16 อนุบาลวัดนางนอง 3 2 5 10 23 12 3 6 38
17 พิบูลอุปถัมภ์ 3 2 2 7 21 18 10 13 49
18 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 3 2 2 7 4 3 1 4 8
19 วัดบึงบัว 3 2 1 6 9 0 2 1 11
20 วัดอุทัยธาราม 3 2 1 6 6 5 3 4 14
21 อัสสัมชัญธนบุรี 3 2 0 5 11 2 2 7 15
22 วัดหนัง 3 1 4 8 13 14 19 16 46
23 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 3 1 1 5 6 6 3 0 15
24 วัดกก 3 1 1 5 4 1 1 2 6
25 การเคหะท่าทราย 3 1 0 4 4 0 0 1 4
26 วัดโพธิ์ทอง 3 1 0 4 3 3 2 2 8
27 เชิดเจิมศิลป์ 2 2 2 6 21 14 5 7 40
28 ดวงวิภา 2 2 2 6 10 10 5 14 25
29 วลีรัตน์วิทยา 2 2 1 5 13 9 4 7 26
30 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 2 2 0 4 3 1 0 1 4
31 ศุภกรณ์วิทยา 2 1 1 4 12 8 2 15 22
32 คลองปักหลัก 2 1 0 3 2 2 3 8 7
33 โสมาภาพัฒนา 2 0 1 3 7 11 10 7 28
34 สารสาสน์พิทยา 2 0 1 3 3 1 0 0 4
35 เซนต์คาเบรียล 2 0 0 2 6 1 0 6 7
36 บ้านนายเหรียญ 2 0 0 2 2 0 0 1 2
37 สายน้ำทิพย์ 1 4 3 8 15 18 7 16 40
38 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 4 2 7 16 12 6 8 34
39 อุดมศึกษา 1 4 1 6 14 10 3 1 27
40 ประถมทวีธาภิเศก 1 3 1 5 12 8 3 3 23
41 เคหะชุมชนลาดกระบัง 1 2 2 5 8 5 1 5 14
42 วัดโสมนัส 1 2 2 5 8 3 7 5 18
43 วัดนาคปรก 1 2 1 4 7 8 8 3 23
44 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 1 2 1 4 6 9 14 15 29
45 วัดนาคนิมิตร 1 2 0 3 5 0 0 0 5
46 ถนอมพิศวิทยา 1 1 1 3 7 9 4 3 20
47 วัดเจ้ามูล 1 1 0 2 6 10 5 10 21
48 ประชาภิบาล 1 1 0 2 4 1 0 1 5
49 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 1 0 2 2 0 0 1 2
50 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 1 0 4 5 9 7 6 10 22
51 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1 0 4 5 8 2 1 1 11
52 โชคชัย 1 0 1 2 9 12 2 11 23
53 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
54 วรรัตน์ศึกษา 1 0 0 1 11 14 11 13 36
55 วัดประยุรวงศาวาส 1 0 0 1 4 7 8 7 19
56 วัดด่าน 1 0 0 1 4 6 2 10 12
57 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 0 0 1 4 4 6 12 14
58 พระแม่มารี 1 0 0 1 4 3 2 2 9
59 ปราโมชวิทยารามอินทรา 1 0 0 1 3 9 8 9 20
60 วัดไทร 1 0 0 1 2 0 1 2 3
61 วัดเกาะสุวรรณาราม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
62 นาหลวง 1 0 0 1 1 0 0 2 1
63 สามัคคีสงเคราะห์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
64 อัสสัมชัญแผนกประถม 0 5 0 5 5 1 0 1 6
65 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 3 2 5 11 2 0 1 13
66 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 2 3 5 12 13 10 6 35
67 สรรพาวุธวิทยา 0 2 2 4 15 10 11 10 36
68 วัดเวตวันธรรมาวาส 0 2 2 4 10 13 4 16 27
69 วัดคู้บอน 0 2 0 2 3 0 0 1 3
70 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 0 2 0 2 2 0 0 0 2
71 ประถมนนทรี 0 1 3 4 8 12 5 11 25
72 ฐานปัญญา 0 1 2 3 10 8 6 7 24
73 อนุบาลวัดปรินายก 0 1 2 3 9 8 9 18 26
74 บูรณะศึกษา 0 1 2 3 9 4 3 19 16
75 โสมาภานุสสรณ์ 0 1 2 3 6 10 6 8 22
76 ลาซาล 0 1 2 3 4 2 2 1 8
77 ศุภวรรณ 0 1 1 2 5 0 2 2 7
78 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 0 1 1 2 4 3 1 1 8
79 วัดชัยชนะสงคราม 0 1 1 2 2 9 5 4 16
80 พิบูลประชาสรรค์ 0 1 0 1 6 4 2 5 12
81 นิพัทธ์วิทยา 0 1 0 1 5 3 5 14 13
82 เผดิมศึกษา 0 1 0 1 5 3 4 8 12
83 อรรถญาสาธิต 0 1 0 1 4 5 3 6 12
84 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 1 0 1 4 2 1 3 7
85 พิพัฒนา 0 1 0 1 4 1 0 0 5
86 วัดพลับพลาชัย 0 1 0 1 3 7 5 8 15
87 ทิวไผ่งาม 0 1 0 1 3 2 1 6 6
88 ราชินี 0 1 0 1 2 1 1 1 4
89 วัดวชิรธรรมสาธิต 0 1 0 1 2 0 0 0 2
90 ดิลกศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
91 สุเหร่าทรายกองดิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 1 0 1 0 5 1 14 6
93 ไผทอุดมศึกษา 0 0 2 2 7 3 6 7 16
94 มหาวีรานุวัตร 0 0 2 2 6 6 3 12 15
95 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 0 0 2 2 4 5 9 11 18
96 วัดลาดปลาเค้า 0 0 2 2 3 1 0 0 4
97 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
98 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 0 1 1 8 11 6 6 25
99 อันวารุ้ลอิสลาม 0 0 1 1 7 6 3 6 16
100 ไทยคริสเตียน 0 0 1 1 3 5 2 12 10
101 วัดกระจับพินิจ 0 0 1 1 3 2 3 3 8
102 วัดตะกล่ำ ประเวศ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
103 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 2 2 0 3 4
104 แสงอรุณ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
105 วัดคลองเตย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
106 โสมาภา 0 0 0 0 5 11 10 9 26
107 กฤตศิลป์วิทยา 0 0 0 0 4 9 7 5 20
108 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 4 6 2 12 12
109 สาธิตพัฒนา 0 0 0 0 3 12 5 12 20
110 อรรถวิทย์ 0 0 0 0 3 9 4 7 16
111 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0 3 7 3 2 13
112 วาสุเทวี 0 0 0 0 3 3 12 12 18
113 วัดไผ่ตัน 0 0 0 0 3 3 6 5 12
114 สันติสุขวิทยา 0 0 0 0 2 3 2 3 7
115 วัดพลมานีย์ 0 0 0 0 2 3 0 1 5
116 ทุ่งมหาเมฆ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
117 วัดปลูกศรัทธา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
118 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 วัดช่างเหล็ก 0 0 0 0 1 4 2 9 7
120 ดาราคาม 0 0 0 0 1 4 1 4 6
121 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 1 3 3 7 7
122 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 0 0 0 0 1 3 2 1 6
123 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
124 เบญจมินทร์ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
125 สวัสดีวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
126 บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 กรพิทักษ์ศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
128 อนุบาลบูรณะศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
129 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 วัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 สองภาษาลาดพร้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 0 2 1 4 3
133 สุขฤทัย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
134 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
135 กสิณธรอาคาเดมี่ 0 0 0 0 0 1 0 8 1
136 พร้อมมิตรพิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 สวนลุมพินี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 วัดชนะสงคราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 จินดามณี 0 0 0 0 0 0 0 4 0
140 เพชรถนอม 0 0 0 0 0 0 0 4 0
141 ลอยสายอณสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
142 เบญวรรณศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
143 วัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
144 กลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 วัดคลองใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 บ้านบางกะปิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 วัดสีสุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 188 166 148 502 964 714 455 777 2,133