หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ
ระหว่าง วันที่ 3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวกานต์พิชชา ซอสูงเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล ครู โรงเรียนราชวินิต เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์คณิตศาสตร์
4 นายนาวิน ทองสะอาด ครู โรงเรียนราชวินิต เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์คณิตศาสตร์
5 นายธนพล เกษมสุนทรวัชระ ครู โรงเรียนราชวินิต เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์คณิตศาสตร์
6 นายสิทธิพงษ์ สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนราชวินิต เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์คณิตศาสตร์
7 นายสถาพร พันธุ์รัตน์ ครู โรงเรียนราชวินิต เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์คณิตศาสตร์
8 นางสาวอารดา รัตนนภาลัย ครู โรงเรียนราชวินิต เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์คณิตศาสตร์
9 นางสุนทรี ประยูรสิทธิ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
10 นางชัญญภัฏ เอื้อทยานนท์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
11 นางสาวสุทิน กลิ่นอ่อน ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
12 นางอภิชญา สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่พยาบาล ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
13 นางสาวกุหลาบ ไข่ลาย ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
14 นางเสาวนีย์ สันหมุด ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
15 นางจันทร์สม ปันคะปวง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
16 นางสาวพันธ์รัชดา เปลือยหนองแข้ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
17 นางสาวสุภาพร จิ๋วสำอางค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
18 นายเชิด นพภากูล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
19 นางรสริน สวนดี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
20 นางสาวเกล็ดเพชร วัชโรทัย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
21 นางสาววันพร เกลี้ยงมีศรี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
22 นางอุทัยวรรณ แสงเงิน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
23 นางสาวปริทัศน์ พลายแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
24 นางสาวปริทัศน์ พลายแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
25 นางสมทรง ตุ้ยสำราญ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
26 นางรัชดา อ๊อกต่อม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
27 นางสาวรุ่งทิพย์ หมื่นหาญ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
28 นางจีระนันท์ แซ่จีน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
29 นางสาวบุญสมใจ วัชโรทัย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
30 นางสาวอัญญรัตน์ โรจนปัญญานนท์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
31 นางสาวสุภาพร จิ๋วสำอางค์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
32 นางสาวอุไรวรรณ ศรีโสดา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
33 นางจิตติมา ดวงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการแข่งขันศิลปะ
34 นายเจษฎา ก้องสาคร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์วิทยาศาสตร์
35 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์วิทยาศาสตร์
36 นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ ครูโรงเรียนพญาไท เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
37 นายนิวัติ บุญมานันท์ ครูโรงเรียนพญาไท เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
38 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
39 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
40 นางสาวศุภผล ตาเทพ ครู คศ.2 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์ภาษาไทย
41 นายเรวัฒ โสดาพรหม ครู คศ.1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์ภาษาไทย
42 นางสาวนฤมล แสนอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์ภาษาไทย
43 นายวิมาน กะริอุณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
44 นางสาวอารยา สระแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
45 นางสาวอาบทิพย์ คล้ายวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
46 นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
47 นางนิทรา ฉิ่นไพศาล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
48 นายอรุณ เปียซื่อ ครู โรงเรียนบ้านอำเภอ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
49 นางเตือนใจ วสเกษม ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
50 นายเจษฎา ก้องสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
51 นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
52 นางพร อนันต์ชื่นสุข ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
53 นางอรทัย อนันตศานต์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
54 นางกรรณิกา พุ่มไชย ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55 นางสาวโสรยา สุธาพจน์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
56 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
57 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
58 นางสาวกาญจน์ธิดา สีอูด ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
59 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
60 นางสาวดวงดาว สิงห์ซอม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
61 นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
62 นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
63 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
64 นางสุนภา อุปทุม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
65 นางสาวรักชนก เรืองลาภ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
66 นางสาวดวงดาว สิงห์ซอม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
67 นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
68 นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
69 นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
70 นายสมภพ วิเชียรศรี ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
71 นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
72 นายสุรวุฒิ พงษ์ทองเมือง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
73 นายอธิพันธ์ ชูดโรง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
74 นายอนุชิต สมหวัง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75 นายนายก่อเกียรติ แก่นทองเจริญ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
76 นายวิโรจน์ สายบุญมี ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
77 นางสาวทัศนีย์ เข็มขจร ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
78 นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
79 นางสุนภา อุปทุม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
80 นางสาวพิชญดา ไชยดี ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
81 นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
82 นางสาววรรณทนี บุตรอินทร์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
83 นายหาญ ไชยกา พนักงานบริการ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
84 นางจิรวรรณ หร่อยดา พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
85 นางประมวล เจริญฉิม นักการภารโรงโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
86 แม่ครัวโรงเรียนสายน้ำทิพย์ - คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
87 นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
88 นายบุญเจิด สำแดงเดช ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
89 นายวุฒิพงษ์ ประทุมวงศ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
90 นายเย็น กล่อมเภรี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
91 นางอรทัย อนันตศานต์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง/บริการและวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
92 นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง/บริการและวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
93 นางสมจิต ธิวรรณรักษ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง/บริการและวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
94 นายบุญเจิด สำแดงเดช ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง/บริการและวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
95 นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง/บริการและวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
96 นางสาวศิรยา ยิ้มกระจ่าง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง/บริการและวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
97 นางสาวหัสยา ไชยริศรี ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง/บริการและวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
98 นางสาวนุชนารถ มีสุข ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง/บริการและวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
99 นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
100 นางสาววรรณทนี บุตรอินทร์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
101 นางสาวพิชญดา ไชยดี ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
102 นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
103 นางสาวนุชนารถ มีสุข ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
104 นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
105 นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
106 นางสาวทิพวรรณ มารศรี ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
107 นางสาวเหมสุดา งามเปี่ยม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108 นางสาววิกานดา วงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
109 นางสาวปัทมา ปะวะโข ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
110 นางสาวกัลยา พันละออง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
111 นางสาวศุภากร เป็งทอง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
112 นางสาวนภัสวรรณ นันโท ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
113 นางสาวศศิธร คำนึง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
114 นางสาวโสรยา สุธาพจน์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
115 นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
116 นางสุนภา อุปทุม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
117 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
118 นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
119 นางสาวรักชนก เรืองลาภ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
120 นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
121 นางสาวกาญจน์ธิดา สีอูด ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
122 นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
123 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
124 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
125 นางสาวดวงดาว สิงห์ซอม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
126 นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
127 นางยุวดี งามเลิศรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
128 นางนงนุช ชื่นสมจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นางเหมวรรณ หนูเกตุ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
135 นางกรรณิกา พุ่มไชย ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการงบประมาณ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
136 นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการงบประมาณ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
137 นางสาวโสรยา สุธาพจน์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการงบประมาณ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
138 นางพัชรียา จันทะไทย ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการงบประมาณ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
139 นางสาวสรัลรัตน์ ร่าหมาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
140 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
141 นายอภิสิทธิ์ หงษ์อินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
142 นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
143 นายวิรัช กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
144 นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
145 นายกสิษฐ์พงษ์ ทิพเลิศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
146 นายสมยศ พวงเกตุแก้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
147 นายอาทิตย์ โล่ห์นารายณ์ ครููผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
148 นางสุนีย์ จันทรมาศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
149 นางบัวทิพย์ สว่างวงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
150 นางสาวสุกันยา ใยพวง ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
151 นางสาวปุณณัฏฐา วิชัยเลิศ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
152 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
153 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
154 นางสาวสุวรรณี เสนไธสง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
155 นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
156 นางสุพัตรา ปฏิยุทธ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
157 นางสุนภา อุปทุม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
158 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
159 นายกัมพล ศุภผล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
160 นายดิเรก นินดรหวาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
161 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
162 นายสุวิทย์ โคตวงษ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
163 นายเวนิช โงกสูงเนิน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
164 นายวัชรพล สอนเจริญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
165 นางเต็มดวง คุ้มภัย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
166 นายธีรวุฒิ เพ็ญบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
167 นางสาวศิริวรรณ ศรีชัยทอง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
168 นายกิตติศัพท์ จอมพลเรือง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
169 นายอำนาจ บัวทรัพย์ นักพัฒนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
170 นายสมชาติ บัวทรัพย์ นักพัฒนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
171 นางสุขสมาน ไตรศักดิ์ศรี นักพัฒนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
172 นางอัมพร ใหญ่ดี นักพัฒนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
173 นางสาวอรวรรณ สอาดเอี่ยม นักพัฒนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
174 นายประไพ มาสาท ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
175 นายทองใบ ลำไย ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
176 นายพิเชษฐ เหมือนวิไล ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
177 นางศิรินภา โพธิ์กระสัง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
178 นางร้ตนา มาสาท ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
179 นางสาวกชชกร เฉลิม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
180 นางมาลัย มีสิน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
181 นายสีฟอง มงคลวัตร ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
182 นางฉวีวรรณ วันทา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
183 นางสาวนิรมล มุสิกะสิน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
184 นางสาวภาวิณี เข็มสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
185 นางจิราภา รัตนวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
186 นางอังคณา เกษร ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
187 นางสาวยุภาพร คำกอง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
188 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
189 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
190 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
191 นายอภิสิทธิ์ หงษ์อินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
192 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
193 นางสาวประภาพรรณ วารีทิพย์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
194 นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
195 นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
196 นางสาววนิดา สมสุข ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
197 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
198 นางสาวซูซานา หลังชาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
199 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
200 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
201 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
202 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา พิกุลทอง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
203 นางนงนุช ชื่นสมจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล เกียรติบัตร และถ่ายภาพ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
204 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล เกียรติบัตร และถ่ายภาพ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
205 นายทูน ภาษีธรรม ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล เกียรติบัตร และถ่ายภาพ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
206 นายธนาชัย สุจริตวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล เกียรติบัตร และถ่ายภาพ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
207 นายพงษ์ดนัย บุญเจียม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล เกียรติบัตร และถ่ายภาพ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
208 นายจักรพันธ์ พิมแพง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล เกียรติบัตร และถ่ายภาพ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
209 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล เกียรติบัตร และถ่ายภาพ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
210 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล เกียรติบัตร และถ่ายภาพ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
211 นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล เกียรติบัตร และถ่ายภาพ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
212 นางสาวประภาพรรณ วารีทิพย์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล เกียรติบัตร และถ่ายภาพ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
213 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล เกียรติบัตร และถ่ายภาพ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
214 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล เกียรติบัตร และถ่ายภาพ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
215 นางยุวดี งามเลิศรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
216 นางสาวประภาพรรณ วารีทิพย์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
217 นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
218 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
219 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
220 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
221 นางเพ็ญนภา แก้ววิมล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
222 นางสุขสมาน ไตรศักดิ์ศรี นักพัฒนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
223 นางอัมพร ใหญ่ดี นักพัฒนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
224 นางสาวอรวรรณ สอาดเอี่ยม นักพัฒนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
225 นางรัตนา มาสาท ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
226 นางศิรินภา โพธิ์กระสัง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
227 นางวิลาสินี เนินกลาง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
228 นางสาวบุญยดา มาดสินไชย ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาต่างประเทศ
229 นางแสงจันทร์ วงษ์ภูดร โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาต่างประเทศ
230 นางยุวดี งามเลิศรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
231 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
232 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
233 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
234 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
235 นางเหมวรรณ หนูเกตุ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
236 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
237 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
238 นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
239 นางสุขสมาน ไตรศักดิ์ศรี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
240 นางสาวธิดาวรรณ บัวสาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
241 นางสาวฉันทนา พลอยฉาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
242 นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
243 นางยุวดี งามเลิศรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
244 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
245 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
246 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
247 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
248 นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
249 นางสาวสรัลรัตน์ ร่าหมาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
250 นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
251 นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
252 นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
253 นายสยาม ปิยะนราธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
254 นางวันทนา ดาวประดับวงษ์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
255 นางจันทร์ศรี อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
256 นางอมรรัตน์ เสียงแจ้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
257 นางสาวจินตนา ช้างสาร ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
258 นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
259 นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
260 นางสาวจินตนา ช้างสาร ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
261 นางวันทนี พรหมสุวรรณ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
262 นางสาวแคทลียา ศิริฐานะ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
263 นางสาวหรรษา สฤษฎิพงศ์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
264 นางสาวอังคนา เวปุลานนท์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
265 นายมนตรี บัวมาก ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
266 นายเศวต รัตนเจริญมิตร ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
267 นางสาวนัฐิญา ธนะคำดี ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
268 นางสาววจิรา วรเกต ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
269 นายวาริน จินดาวงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
270 นายธีรนัยน์ เขียวแก่ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
271 นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
272 นางสาวมาริษา มีสันเทียะ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
273 นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
274 นายธีรนัยน์ เขียวแก่ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
275 นางสุนีย์ จันทรมาศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
276 นางสาวนิจตยา จันรุน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
277 นายวาริน จินดาวงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
278 นางสิวิมล นางาม ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
279 นางจุไรรัตน์ ราชสุข พนักงานราชการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
280 นายอาทิตย์ โล่ห์นารายณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
281 นางสาวพิชชามญชุ์ ถือมาลา ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
282 นางอัจฉราภรณ์ ธูปแจ้ง ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
283 นางดวงดาว มัดฐานธง ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
284 นายสายัน ทิพย์นุช ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
285 นายวิวัฒน์ กันฉาย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
286 นายจำเนียร บุญประคอง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
287 นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและ จัดระบบการจราจรศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
288 นางนิทรา ฉิ่นไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานศูนย์ศิลปะ
289 นายอำนวย พุทธมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
290 นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
291 นางนาวินี โกวิทวิบูล ที่ปรึกษาโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
292 นางเตือนใจ วสเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
293 นางวัณลา บำรุงญาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
294 นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
295 นางกชพรรณ มณฑาลพ ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
296 นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
297 นางสาวรพีพรรณ ภูถาวร ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
298 นางสาวชุติกาญจน์ ศุกรโยธิน ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
299 นางสาวชลันธร ประหยัดทรัพย์ ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
300 นางสาววาสิฏฐี คำนกขุ้ม ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
301 นายสมเดช กระเป๋าทอง ลูกจ้างโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
302 นายจันโท สหรัฐ ลูกจ้างโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
303 นางสาวสุมาลี เรืองแก้ว ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
304 นายวีระ เทียรเดช ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
305 นายอาคม สุมทอง ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
306 นายสมพงษ์ ทุยบึงฉิม ลูกจ้างโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
307 นางเมตตา เขียนชัยนาท ลูกจ้างโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
308 นางวิวา คงโนนนกอก ลูกจ้างโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
309 นางสาววรรณณา แนวนารี ลูกจ้างโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
310 นายอดิศร เขียนชัยนาท ลูกจ้างโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
311 นางพรทิพา คำแหง คศ.3 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
312 นายบุรี แสงโพธิ์ ผุ้ตรวจการลูกเสือ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
313 นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
314 นายไชโย สันติรัตนพงษ์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
315 นางบุษยา ทองมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
316 นางชวลีย์ บุนนาค ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
317 นายทวีวัช แก้วแดง ครู โรงเรียนมหาวีรานุวัตร กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
318 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
319 นางสาวยุพรัตน์ พงษ์ศิริเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (ชัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
320 นายสุภาพ ปัตถา ครู โรงเรียนทับทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
321 นายเอกชัย ลำเหลือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
322 นางเพ็ญพร ฉิมพลี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
323 นางสาววรรณิษา ทองนิล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
324 นายสุรพงษ์ ประสมเพชร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
325 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
326 นายชัยวุฒิ พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสร่างโศก กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
327 นายสมชาย ถนอมวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
328 นายทรงศักดิ์ ชุริกานนท์ ครู โรงเรียนวัดสระเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
329 นางสาวคมคาย สุ่มมาตย์ รองผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
330 นางกนกพร ชุริกานนท์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
331 นายชยพล พรหมชูวงศ์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
332 นายสมเกียรติ นวลวันดี ครู โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยงอนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
333 นายปรีชา หงส์นฤชัย ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
334 นายณัฐพัชร ป้อมหิน ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (ชัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
335 นายพลากร เมืองมูล ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
336 นางพัชราพร แก้วโยธา ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
337 นางสาวกาญจน์ธิดา สีอูด ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
338 นางสาววรรณ์ลภา ณ วารี ครู โรงเรียนสารสาสน์พิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
339 นายเอกชัย ลำเหลือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
340 นายประเสริฐ โต๊ะอาด ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
341 นายวัชรพล สอนเจริญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
342 นางสาวเอ็มอร บุตะเขียว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
343 นายสุวิทย์ โคตวงษ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
344 นายณัฐพัชร ป้อมหิน ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (ชัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
345 นายชัยวุฒิ พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสร่างโศก กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
346 นายสมชาย ถนอมวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
347 นายทรงศักดิ์ ชุริกานนท์ ครู โรงเรียนวัดสระเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
348 นางสาวคมคาย สุ่มมาตย์ รองผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
349 นางกนกพร ชุริกานนท์ ผุ้ตรวจการลูกเสือ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
350 นายชยพล พรหมชูวงศ์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
351 นายสมเกียรติ นวลวันดี ครู โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยงอนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
352 นายปรีชา หงส์นฤชัย ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
353 นางพัชราพร แก้วโยธา ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
354 นางยุพรัตน์ พงษ์ศิริเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (ชัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
355 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
356 นางสาวกาญจน์ธิดา สีอูด ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
357 นางสาววรรณ์ลภา ณ วารี ครู โรงเรียนสารสาสน์พิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
358 นายทวีวัช แก้วแดง ครู โรงเรียนมหาวีรานุวัตร กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
359 นายเอกชัย ลำเหลือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
360 นางสาวรัชฎาพร โพธิ์บุบผา ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
361 นางสาวประภาพรรณ วารีทิพย์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
362 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
363 นายณัฐพัชร ป้อมหิน ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นันนานนท์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
364 นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
365 นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
366 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
367 นางสาวนัฏฐวรัตน์ เบ้าทอง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
368 นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
369 นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
370 นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
371 นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
372 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
373 นางสาวนัฏฐวรัตน์ เบ้าทอง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
374 นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
375 นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
376 นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
377 นายวันชัย เชื้อหาญ ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
378 นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติ ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
379 นายนันทพล เสริมพล ครูโรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
380 นายสงกรานต์ ขุนทรัพย์ทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
381 นายสุวิทย์ สว่างโรจน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
382 นายสมยศ พวงเกตุแก้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
383 นายวิรัช กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
384 นายกสิษฐ์พงศ์ ทิพเลิศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
385 นายอภิสิทธิ์ หงษ์อินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
386 นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิช ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
387 นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
388 นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
389 นางสายสุนี สกุลแก้ว ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
390 นางสาวจุฑามาศ วรรณปะขี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
391 นางสาวโสภิตา แอสุวรรณ ผู้จัดการบริษัท เอส ที เอ กราฟฟิค กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
392 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
393 นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขภาพ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
394 นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขภาพ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
395 นายสยาม ปิยะนราธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขภาพ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
396 นางสมหมาย ปวะบุตร อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขภาพ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
397 นางสาวบุญฤดี อุดมผล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขภาพ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
398 นางกรกมล ชูช่วย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขภาพ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
399 นายวิรัตน์ รวมกิ่ง ครูโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขภาพ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
400 นายนิรันดร์ ฤดี ครูโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขภาพ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
401 นางสาวจิตตินันท์ พลเสน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขภาพ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
402 นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิช ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
403 นางสายสุนี สกุลแก้ว ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
404 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
405 นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
406 นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
407 นางสาวจุฑามาศ วรรณปะขี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
408 นางสาวโสภิตา แอสุวรรณ ผู้จัดการบริษัท เอส ที เอ กราฟฟิค กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
409 นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิช ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
410 นางสายสุนี สกุลแก้ว ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
411 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
412 นางสาวสุภาวดี โพธี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ป.4-6 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
413 นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิช ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
414 นางสายสุนี สกุลแก้ว ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
415 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
416 นางสาวสุภาวดี โพธี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.1-3 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
417 นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาไทย
418 นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาไทย
419 นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาไทย
420 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาไทย
421 นางณภัทรภัค ธัญญวนิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาไทย
422 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาไทย
423 นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาไทย
424 นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาไทย
425 นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาไทย
426 นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาไทย
427 นางพรทิพา คำแหง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาไทย
428 นางมยุรี เหลืองสินศิริ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาไทย
429 นางสมบัติ ฤกษ์ขจรนามกุล ครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
430 นางสาววราศิริ วงศ์สุนทร ครูโรงเรียนทีปังกรฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
431 นางสาวจุติพร หอมยามเย็น ครูโรงเรียนวัดโสมนัส คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
432 นางมณีรัตน์ โฮมละคร ครูโรงเรียนมหาวีรานุวัตร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ศูนย์ภาษาไทย
433 นางอัญญารัตน์ นิติศักดิ์ ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ศูนย์ภาษาไทย
434 นางสาววาณี คมขำ ครูโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ศูนย์ภาษาไทย
435 นางสาวสาลินี บุนนาค ครูโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ศูนย์ภาษาไทย
436 นางสาวอุไรพร จันสุข ครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ศูนย์ภาษาไทย
437 นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง ครูโรงเรียนประถมอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ศูนย์ภาษาไทย
438 นางวัณณิตา นนทตานอก ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
439 นางสาวชุติมา บุญฤดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
440 นางรุ่งทิพย์ มาทะวงษ์ ครูโรงเรียนโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
441 นางภาสินี ประสพศักดิ์ ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ศูนย์ภาษาไทย
442 นางกัญญา สถาพรวจนา ครูโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ศูนย์ภาษาไทย
443 นางสาวสิริวิภาพร สระศรี ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ศูนย์ภาษาไทย
444 นางวริศรา จันทร์ฉาย ครูโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
445 นางสาวพรนิภา ชินคีรี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
446 นางสาวยุพิน แซ่เฮี๊ยบ ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
447 นางธวัลพร ศรพรหมฉาย ครูโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ศูนย์ภาษาไทย
448 นางสาธร มุ่งธัญญา ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ศูนย์ภาษาไทย
449 นางสาวธนภร คนขยัน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ศูนย์ภาษาไทย
450 นางวันทนี ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนวัดนาคปรก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
451 นางสาวขจรจิต ทองดีนอก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
452 นางสาวจุไรรัตน์ เสือเสน ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
453 นางสาวสุดาวัลย์ สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
454 นางวรรณณี สุวรรณวิหค ครูโรงเรียนบางบัวฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
455 นางสาวพรนลัท ดำนา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
456 นางอัญชรินทร์ กมลวัตราธิคุณ ครูโรงเรียนดาราคาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
457 นางเตชินี ภู่ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
458 นางสาวฐานิตา บุญปลูก ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
459 นางสุจิตรา สุภากริต ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
460 นางรัชนีภรณ์ นาวะลี ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
461 นางสาวนารีรัตน์ ปิ่นกุล ครูโรงเรียนครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
462 นางพัชราภรณ์ ทองม่วง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
463 นางอิษฎา สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
464 นางนิตยา รุ่งสว่าง ครูโรงเรียนบางบัวฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
465 นางสาวสุพร ชื่นคุ้ม ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
466 นางปนิฏฐา ป้อมหิน ครูโรงเรียนบ้านหนองบอนฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
467 นางนวลจันทร์ พวงเพชร ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
468 นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร ครูโรงเรียนประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
469 นางสาวอังคนา เปล่งวาจา ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
470 นางสาวน้ำฝน เรืองคำ ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
471 นางกอแก้ว สวัสดี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
472 นางสาวชัญญา บุญเจริญ ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
473 นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
474 นางสงวนศิล จันทะคุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองบอนฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
475 นางเปรมจิตต์ หลังสัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
476 นางสาววรัญดา แสงชมภู ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
477 นางจารุฉันท์ ประดับสีห์วสุ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
478 นายอำนาจ เทพวงษ์ ครูโรงเรียนวัดด่าน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
479 นางสาวเนตรนภา ภูมิโคกรักษ์ ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
480 นางศศิธร สีอุ่น ครูโรงเรียนบางบัวฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
481 นางภัทรภร สวนเสริม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
482 นางสาวสุภาวดี โพธี ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
483 นางกฤษณา อย่าเคลิ้มจิตร ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
484 นางสาลี ทับเปรม ครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
485 นางสาวเขมณิจ อ่ำแห ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศูนย์ภาษาไทย
486 นายศรีสุวรรณ โพธิน ครูโรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
487 นายเฉลิมยศ ญาดี ครูโรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
488 นางสาวสุภาณี โพธิ์ถวิล ครูโรงเรียนวัดช่างเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ศูนย์ภาษาไทย
489 นางพรทิพา คำแหง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
490 นางมยุรี เหลืองสินศิริ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
491 นางสาวศุภผล ตาเทพ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
492 นายเส็ง บุดดา ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
493 นางสาวอุมาพร บุญเปียก ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
494 นางสาวนันท์นภัส พรกลาง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
495 นางวราลักษณ์ เต็มสิทธิ์ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
496 นางสาวกาญจนา ดอนพลก้อม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
497 นางสาวนฤมล แสนอ่อน ลูกจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
498 นางสาวชุติมา สรรเสริญ ลูกจ้างโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
499 นางสาวชุติมา จงใจงาม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
500 นางสาวอาราญา ใจเหิม ลูกจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
501 นายณรงค์ น้ำดอกไม้ ลูกจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
502 นายเรวัฒ โสดาพรหม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
503 นายพงศธร บุญชิต ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
504 นางสาวณปภัช สุขเกษม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
505 นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์ ศูนย์ภาษาไทย
506 นางปัทมา เทศประเสริฐ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
507 นางสัญญา บุญวิเศษ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
508 นางปุณยนุช วงค์ศรี ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
509 นางพนารัตน์ จารีตพิทยา ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
510 นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
511 นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
512 นางชูศรี ฉันทกุล ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
513 นางสาวปวีณา โค้วจำรัส ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
514 นางสาวประภัสสร นรวรรณ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
515 นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
516 นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
517 นางวณี ม่วงแพรสี ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
518 นางสาววิไล ดวงดี ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
519 นางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
520 นางเรืองศรี เลิศไกร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์ภาษาไทย
521 นางเพียรพร เจริญสืบสกุล ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่าน ศูนย์ภาษาไทย
522 นางศิวลี สิทธิ์เวทย์ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่าน ศูนย์ภาษาไทย
523 นางสาวชุติมา จงใจงาม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่าน ศูนย์ภาษาไทย
524 นายสัตยา เกษาพร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่าน ศูนย์ภาษาไทย
525 นางสาวภัทธรินทร์ นิลสระคู ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่าน ศูนย์ภาษาไทย
526 นางมลทิพย์ ดานาคแก้ว ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่าน ศูนย์ภาษาไทย
527 ว่าที่ร้อยตรีกิ้ง ผาก่ำ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่าน ศูนย์ภาษาไทย
528 นางพจนีย์ บุญมีวิเศษ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่าน ศูนย์ภาษาไทย
529 นางสิริพร กุ่ยกระโทก ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่าน ศูนย์ภาษาไทย
530 นางเสาวนีย์ สนหอม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่าน ศูนย์ภาษาไทย
531 นางไพรรินทร์ พวงจินดา ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
532 นางนฤมล เจียรวิจิตร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
533 นางสาวสุปรียา สว่างศรีสกุล ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
534 นางสาวภัทธรินทร์ นิลสระคู ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
535 นายพีรวัฒน์ มักกะสัน ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
536 นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
537 นางสาววราภรณ์ ช้างอยู่ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
538 นายวุฒิไกร คำผุย ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
539 นางสาวณปภัช สุขเกษม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
540 นายสัตยา เกศาพร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
541 นางสาวปฐมาภรณ์ แก้วฤาชัย ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
542 นางสาวอรอุมา รักษ์แดง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
543 นางสาวเมธาวดี จันทรโชติ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
544 นางสาวอารีรัตน์ ศรีคง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
545 นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
546 นางสาวปุณยนุช วงศ์ศรี ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
547 นางสาวเบญจพร นาคอ้าย ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
548 นางสาวปวีณา โค้วจำรัส ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
549 นางสาวณิชากานต์ บุญรุ่ง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
550 นางสาวกาญจนา ดอนพลก้อม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
551 นางสาวจุฑารัตน์ อยู่สุข ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
552 ว่าที่ร้อยตรีกิ้ง ผาก่ำ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการควบคุมนักเรียน/ประสานงาน ศูนย์ภาษาไทย
553 นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
554 นางพรทิพา คำแหง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
555 นางมยุรี เหลืองสินศิริ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
556 นางปัทมา เทศประเสริฐ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
557 นางสาวเมธาวดี จันทรโชติ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
558 นางไพรรินทร์ พวงจินดา ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
559 นางนฤมล เจียรวิจิตร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
560 นางวณี ม่วงแพรสี ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
561 นางสาวอุมาพร บุญเปียก ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
562 นางสาวประภัสสร นรวรรณ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
563 นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
564 นางสาวณปภัช สุขเกษม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
565 นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
566 นางสาววราลักษณ์ บำรุงกิจ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
567 นางสาววิไล ดวงดี ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
568 นางสาวรัตนา ยืนยง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
569 นางสาวกาญจนา ดอนพลก้อม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
570 นายเมย์ เนาวรัตน์ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
571 ว่าที่ร้อยตรีกิ้ง ผาก่ำ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
572 นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
573 นางจารุฉันท์ ประดับสีห์วสุ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
574 นายเส็ง บุดดา ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย
575 นางสาวศุภผล ตาเทพ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์ภาษาไทย
576 นายเส็ง บุดดา ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์ภาษาไทย
577 นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์ภาษาไทย
578 นางสาวนันท์นภัส พรกลาง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์ภาษาไทย
579 นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์ภาษาไทย
580 นายเรวัฒ โสดาพรหม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์ภาษาไทย
581 นางมยุรี เหลืองสินศิริ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์ภาษาไทย
582 นางอาราญา ใจเหิม ลูกจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์ภาษาไทย
583 นางขวัญฤทัย อยู่มันทุกะ ลูกจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์ภาษาไทย
584 นายณรงค์ น้ำดอกไม้ ลูกจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์ภาษาไทย
585 นางสาวนิตยา อุตตะระนาค ลูกจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์ภาษาไทย
586 นางสาวอุมาพร บุญเปียก ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์ภาษาไทย
587 นางเรืองศรี เลิศไกร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษาไทย
588 นางสาวฐานิตา บุญปลูก ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษาไทย
589 นางสาวรัตนา ยืนยง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษาไทย
590 นางเกศมณี พันธ์พัฒนกุล ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษาไทย
591 นางอุบล กุลวิจิตร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์ภาษาไทย
592 นางเสาวนีย์ สนหอม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์ภาษาไทย
593 นางเกศมณี พันธ์พัฒนกุล ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์ภาษาไทย
594 นางสาวธนพร วรบุตร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์ภาษาไทย
595 นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ภาษาไทย
596 นายสมรรถ สุขเจริญ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ภาษาไทย
597 นายเส็ง บุดดา ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ภาษาไทย
598 นางสาวนันท์นภัส พรกลาง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ภาษาไทย
599 นายพิเชษฐ ขุนวังกรด ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ภาษาไทย
600 นางสาวณิชากานต์ บุญรุ่ง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ภาษาไทย
601 นายพงศธร บุญชิต ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ภาษาไทย
602 นายเรวัฒ โสดาพรหม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ภาษาไทย
603 นายสมรรถ สุขเจริญ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ภาษาไทย
604 นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ภาษาไทย
605 นายปฏิพัทธ์ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ภาษาไทย
606 นายสาธิต โคตรสงคราม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ภาษาไทย
607 นายเมย์ เนาวรัตน์ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ภาษาไทย
608 นายพลากร เมืองมูล ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ภาษาไทย
609 นายพิเชษฐ ขุนวังกรด ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ภาษาไทย
610 นายสมพงษ์ นามโคตร ลูกจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ภาษาไทย
611 นายอุระ เบ็ญจรุณ ลูกจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ภาษาไทย
612 นางสาวประยูร หรั่งยิ้ม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ภาษาไทย
613 นางขวัญฤทัย อยู่มันทุกกะ ลูกจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ภาษาไทย
614 นางปรีดา เบ็ญจรุณ ลูกจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ภาษาไทย
615 นายสำลี มาดี ลูกจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ภาษาไทย
616 นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ภาษาไทย
617 นางเสาวนีย์ สนหอม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ภาษาไทย
618 นางปัทมา เทศประเสริฐ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ภาษาไทย
619 นางสาวประภัสสร นรวรรณ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ภาษาไทย
620 นางจุณณผกา ธรรมนนท์กุล ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ภาษาไทย
621 นายศุภโชค เย็นร่มไทร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ภาษาไทย
622 นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
623 นางมยุรี เหลืองสินศิริ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
624 นางปัทมา เทศประเสริฐ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
625 นางจารุพรรณ ประดับหยิ่ว ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
626 นางสาวฐานิตา บุญปลูก ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
627 นางสัญญา บุญวิเศษ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
628 นางวณี ม่วงแพรสี ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
629 นางนฤมล เจียรวิจิตร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
630 นางพัชราภรณ์ ทองม่วง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
631 นางไพรรินทร์ พวงจินดา ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
632 นางสาวศุภผล ตาเทพ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
633 นางสาวอุมาพร บุญเปียก ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
634 นางสาวประภัสสร นรวรรณ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
635 นางปุณยนุช วงค์ศรี ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
636 นางสาววราภรณ์ ช้างอยู่ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
637 นายเรวัฒ โสดาพรหม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
638 นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
639 นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม ศูนย์ภาษาไทย
640 นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คณิตศาสตร์
641 นางพัฒนา เกตุกาญจโน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คณิตศาสตร์
642 นายบัญญัติ วรรณบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมนัส คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คณิตศาสตร์
643 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คณิตศาสตร์
644 นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คณิตศาสตร์
645 นางสาวปราณี ศรมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คณิตศาสตร์
646 นายสมชาย คงสุพรศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คณิตศาสตร์
647 นางปัทมา บุญรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คณิตศาสตร์
648 นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คณิตศาสตร์
649 นายปรีชา อรุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คณิตศาสตร์
650 นางเจนจิรา ประเสริฐสุข ฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คณิตศาสตร์
651 นางบุญมา เฉลย แม่บ้านโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
652 นางสาธิตา ธูปแจ้ง เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
653 นางสมศรี สว่างหล้า เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
654 นายวัลลภ แจ่มเพ็ญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
655 นางวราภรณ์ ทองอ่อน เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
656 นางจิราภรณ์ ไชยลาม แม่ครัวโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
657 นางสาวยุพิณ หลิกนุช แม่ครัวโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
658 นางสาวน้ำหนึ่ง แตงแก้ว แม่ครัวโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
659 นางปัทมา บุญรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
660 นางนาถทิพา พุทธิรานนท์ แม่ครัวโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
661 นางสาวนิชานันท์ รุ่งเพชร แม่ครัวโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
662 นางสาวมยุรี การรักษ์ คนสวนโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
663 นางสาวมัณยาภา แซ่ฟุ้ง คนสวนโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
664 นางสาวมาลาพรรณ เพชรอยู่ เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
665 นางสาวรัมภา อินทชัย เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์คณิตศาสตร์
666 นางปัทมา บุญรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
667 นางจุตินภา เผ่าอินจันทร์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
668 นางสมหมาย เชาว์นะรัง ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
669 นางปิยะนันท์ เนียมสร้อย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
670 นางกัลยา หนูจ่าย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
671 นางละออ จิตดวงเปรม ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
672 นายทวี เนื่องอาชา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
673 นางนพสร ราชกิจ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
674 นางมยุรี แสงรัตนทองคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
675 นางกัณนิกาญ พวงเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
676 นายทีรนัยน์ เขียวแก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
677 นางฉวีวรรณ ทัศนวิญญู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนดาราคาม คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
678 นางเจนจิรา ประเสริฐสุข ฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
679 นางสาวกาญจนา มนัสโก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์คณิตศาสตร์
680 นางลออ จิตดวงเปรม ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์คณิตศาสตร์
681 นายมิติ โอชสานนท์ ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์คณิตศาสตร์
682 นายจรัญ เค้าหัน ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์คณิตศาสตร์
683 นางสาวรุ่งอรุณ โชติสาร ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์คณิตศาสตร์
684 นางชลธิชา นาคสกุล ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์คณิตศาสตร์
685 นางสาวสุนันทา จันทร์ชูกลิ่น ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์คณิตศาสตร์
686 นางสาวอารดา รัตนนภาลัย ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์คณิตศาสตร์
687 นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กทม. กรรมการแข่งขันอัจอริยภาพทางคณิตศาสตร์ ศูนย์คณิตศาสตร์
688 นายวัชรศักดิ์ เพียงแรง ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรรมการแข่งขันอัจอริยภาพทางคณิตศาสตร์ ศูนย์คณิตศาสตร์
689 นางอรอนงค์ ชาญรอบ ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการแข่งขันอัจอริยภาพทางคณิตศาสตร์ ศูนย์คณิตศาสตร์
690 นางสาวกาญจนา นมัสโก ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการแข่งขันอัจอริยภาพทางคณิตศาสตร์ ศูนย์คณิตศาสตร์
691 นางปิติพร หาญกร ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ (ระดับชั้น ป.1-3) ศูนย์คณิตศาสตร์
692 นางสาวกัณนิกาญ์ พวงเพชร ครู โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ (ระดับชั้น ป.1-3) ศูนย์คณิตศาสตร์
693 นางสาววิลาสินี พรรณรัตนศิลป์ ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ (ระดับชั้น ป.1-3) ศูนย์คณิตศาสตร์
694 ว่าที่ ร.ต. ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนมิ่ง ครู โรงเรียนวัดมหาบุศย์ ฯ กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ (ระดับชั้น ป.1-3) ศูนย์คณิตศาสตร์
695 นางชัยญารัตน์ เต้นปักษี ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ (ระดับชั้น ป.1-3) ศูนย์คณิตศาสตร์
696 นางปัทมา บุญรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
697 นางจุตินภา เผ่าอินจันทร์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
698 นางสาวบุญเรือง ธัญวัฒนมิ่ง ครู โรงเรียนประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
699 นางสมหมาย เชาว์นะรัง ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
700 นางกัลยา หนูจ่าย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
701 นางละออ จิตดวงเปรม ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
702 นายทวี เนื่องอาชา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
703 นางนพสร ราชกิจ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
704 นางหัตถยาภรณ์ เนินทอง ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
705 นางนริสา บุญช่วยเหลือ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
706 นางสาวลิลตา เพชรจอม ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
707 นายวิชัย ฤกคะมาตย์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
708 นายภาณุวัฒน์ พันธู์สระคู ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
709 นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทอง ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
710 นายสูสกุล ซื่อแท้ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
711 นางปิยะนันท์ เนียมสร้อย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์
712 นางสาวรัชนีวรรณ ศิลาโล้ ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ (ระดับชั้น ป.4-6) ศูนย์คณิตศาสตร์
713 นางจิรา วรเกต ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ (ระดับชั้น ป.4-6) ศูนย์คณิตศาสตร์
714 นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธืิ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ (ระดับชั้น ป.4-6) ศูนย์คณิตศาสตร์
715 นางสาวกิจติมา สิงห์นา ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ (ระดับชั้น ป.4-6) ศูนย์คณิตศาสตร์
716 นางสาวดลพร เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ (ระดับชั้น ป.4-6) ศูนย์คณิตศาสตร์
717 นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ (ระดับชั้น ป.4-6) ศูนย์คณิตศาสตร์
718 นายสมชาย คงสุพรศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
719 นายจเด็ด จุฬาวังฤทธิ์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
720 นายสุระปรีชา ทองลา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
721 นายสำนวน พรมบุตร ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
722 นายอรรถวิทย์ อังคารชุน ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
723 นายชูสกุล ซื่อแท้ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
724 นายกมล นิ่มสะอาด เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
725 นายอภิชาติ เฉลย เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
726 นางสาวบัวไข สุระพันธ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
727 นางสาธิตา ธูปแจ้ง เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
728 นางสมศรี สว่างหล้า เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
729 นางชไมพร ภูวนไท เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
730 นางสาวขนิษฐา พงษ์พนัส เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
731 นางรุ่งทิพย์ บุญมี เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
732 นางปราณีต ศรีทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
733 นางสาวคำล้วน ผาบราช เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
734 นายวัลลภ แจ่มเพ็ญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
735 นายสุเทพ จูเทศ ยามโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
736 นายณรงค์ พิมพ์แพทย์ ยามโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
737 นางสาวสุนิษา บัวสง ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
738 นางนพสร ราชกิจ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คณิตศาสตร์
739 นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กทม. กรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
740 นางรัตน์พร จันทร์มี ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
741 นางสาวนงเยาว์ มันคำ ครู โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
742 นางประไพศรี เนาวบุตร ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
743 นายปรีชา อรุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
744 นายนาวิน ทองสะอาด ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
745 นางทัศนีย์ เอกมาตย์ ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
746 นายวัชรศักดิ์ เพียงแรง ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
747 นางสาวนงนุช จ่ามวล ครู โรงเรียนสามเสนฯ กรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
748 นางสาวกาญจนา นมัสโก ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
749 นางสาวรุจิรา สายสุข ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ศูนย์คณิตศาสตร์
750 นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขัน ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ศูนย์คณิตศาสตร์
751 ว่าที่ ร.ต. อนุวงศ์ อารีไพศาล ครู โรงเรียนอุทัยธาราม กรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ศูนย์คณิตศาสตร์
752 นางอภิญญา อภิธนบาล ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ศูนย์คณิตศาสตร์
753 นางทีรนัยน์ เขียวแก่ ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการตรวจข้อสอบ การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.1-3) ศูนย์คณิตศาสตร์
754 นางฉวีวรรณ ทัศนวิญญู ครู โรงเรียนดาราคาม กรรมการตรวจข้อสอบ การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.1-3) ศูนย์คณิตศาสตร์
755 นางสาวพิณกวน ภัทเศรษฐ์ ครู โรงเรียนวัดเ กรรมการตรวจข้อสอบ การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.1-3) ศูนย์คณิตศาสตร์
756 นางชัยยมนต์ ปากคลอง ครู โรงเรียนวัดมหาบุศย์ ฯ กรรมการตรวจข้อสอบ การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.1-3) ศูนย์คณิตศาสตร์
757 นางศิริเพ็ญ ได้พร ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการตรวจข้อสอบ การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.1-3) ศูนย์คณิตศาสตร์
758 นางวันดี สุรภีสัก ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการตรวจข้อสอบ การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.1-3) ศูนย์คณิตศาสตร์
759 นางชลธิชา นาคสกุล ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการตรวจข้อสอบ การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.1-3) ศูนย์คณิตศาสตร์
760 นางสาวสุนันทา จันทร์ชูกลิ่น ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการตรวจข้อสอบ แข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.4-6) ศูนย์คณิตศาสตร์
761 นางฝนจิตา กาฬดิษย์ ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการตรวจข้อสอบ แข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.4-6) ศูนย์คณิตศาสตร์
762 นางสาวณภัทร ใจกล้า ครู โรงเรียนประยุรวงศาวาส กรรมการตรวจข้อสอบ แข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.4-6) ศูนย์คณิตศาสตร์
763 นางสาวดลพร เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการตรวจข้อสอบ แข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.4-6) ศูนย์คณิตศาสตร์
764 นายวิโรจน์ สายบุญมี ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการตรวจข้อสอบ แข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.4-6) ศูนย์คณิตศาสตร์
765 นางสาวฤชุทัย เนยเขียว ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการตรวจข้อสอบ แข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.4-6) ศูนย์คณิตศาสตร์
766 นางสาวเสาวมล จันแก้ว ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการตรวจข้อสอบ แข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.4-6) ศูนย์คณิตศาสตร์
767 นายสรณ ปัทมพรหม ครู โรงเรียนราชวินิต กรรรมการตรวจคำตอบ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ศูนย์คณิตศาสตร์
768 นางสาวนิสิตา บัวจันทร์ ครู โรงเรียนราชวินิต กรรรมการตรวจคำตอบ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ศูนย์คณิตศาสตร์
769 นายสมชาย คงสุพรศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต กรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ ศูนย์คณิตศาสตร์
770 นายสรณ ปัทมพรหม ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ ศูนย์คณิตศาสตร์
771 นางเจนจิรา ประเสริฐสุข ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ ศูนย์คณิตศาสตร์
772 นางสุกัญญา สุวรรณโกเศศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชวินิต กรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ ศูนย์คณิตศาสตร์
773 นางทองฮง นิ่มสอาด เจ้าหน้าที่โรเนียวโรงเรียนราชวินิต กรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ ศูนย์คณิตศาสตร์
774 นางสาวกาญจนา นมัสโก ครู โรงเรียนราชวินิต กรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ ศูนย์คณิตศาสตร์
775 นายสมชาย คงสุพรศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์คณิตศาสตร์
776 นางวัฒนา ผลกล่ำ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์คณิตศาสตร์
777 นางสาวนัตยา โสดก ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์คณิตศาสตร์
778 นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
779 นางยุวดี งามเลิศรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
780 นางนงนุช ชื่นสมจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
781 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
782 นางเหมวรรณ หนูเกตุ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
783 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลระบบออนไลน์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
784 นายกสิษฐ์พงษ์ ทิพเลิศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลระบบออนไลน์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
785 นางชุติมณฑน์ แสงอาวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลระบบออนไลน์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
786 นายอภิสิทธิ์ หงษ์อินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลระบบออนไลน์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
787 นางสาวรัฐญา ผึ้งหลวง ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลระบบออนไลน์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
788 นางสาวนนทวรรณ คงควร ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลระบบออนไลน์ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
789 นางอมรรัตน์ เสียงแจ้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
790 นางสาววิวรรณ แซ่จิว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
791 นางสุนีรัตน์ จิตรคง ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
792 นางสาวจารุวรรณ ชื่นวัฒนา ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
793 นางสาวศิวพร จอมคำสี ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
794 นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
795 นายสุวรรณ ยะรังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
796 นายไพโรจน์ ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
797 นายสมบูณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
798 นางปราณี ศรมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
799 นางสุดารัตน์ พลแพงพา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่าน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
800 นางพีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นันนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
801 นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
802 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
803 นางวันทนา บัณฑรวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
804 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
805 นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
806 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
807 นางสาวสุจิตร กำลังเดช ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
808 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
809 นางพรรณี พลายคุม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
810 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
811 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
812 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
813 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
814 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
815 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
816 นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
817 นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
818 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
819 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
820 นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
821 นายปกรณ์ ปานรอด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
822 นางสาวพรรณนภา กำบัง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
823 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
824 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
825 นางพัชนี แสงประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
826 นายสมศักดิ์ พาหะมาก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
827 นายโสภณ พวงพันธ์บุตร ครูโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
828 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
829 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
830 นายสุรวุฒิ สงสะนะ นักวิชาการชำนาญการพิเศษศูนย์วิทยาศษสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการแข่งการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
831 นายณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้ นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการแข่งการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
832 นายบุญมี คำคูเมือง นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการแข่งการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
833 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
834 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
835 นางสาวผาณิต เชาว์พานิช ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
836 นางสาวสมถวิล ต้นทอง ครูชำนาญการโรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
837 นางสาวนิภากรณ์ เกิดอัน ครูชำนาญการโรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
838 นางพรรณี พลายคุม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
839 นายอนันต์ ปิงยศ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
840 นายสาคร คำศรี ครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวทยานนท์ กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
841 ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบล ครู โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
842 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
843 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
844 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
845 นางพรรณี พลายคุม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
846 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
847 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
848 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
849 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
850 นางบุษยา ทองมี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
851 นายรักไทย ธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
852 นายสมัย สวนสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
853 นายสุวรรณ ยะรังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
854 นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
855 นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.กทม. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
856 นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
857 นางสาวสุพรรณสิริ ขาวประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
858 นางพัชาภรณ์ วงศ์ประทุม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
859 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
860 นางสาวบุษรินทร์ ผึ่งบรรหาร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
861 นางเรณู ทองทา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
862 นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
863 นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
864 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
865 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
866 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
867 นายสมชาย ปลัดสังข์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
868 นางกมลทิพย์ เพ่งผล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
869 นายปิตินันท์ บัวสำลี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
870 นางจุฑาธิปต์ ทัพไทย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
871 นางสาวคีตภัทร พรหมวิชัย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
872 นางสมคิด คงอ่อน ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
873 นายมณี รูปโสภา ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
874 นายอุดม จันทร์เศรษฐี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
875 นางประทิน จันทร์เศรษฐี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
876 นายธนชาติ วงษ์ภูดร ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
877 นายบริภัทร คงคา ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
878 นางอุบล เนียมไผ่ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
879 นางเบญจพร คงคา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
880 นางมาลินี สีลาดเลา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
881 นางรัชนี อวิรุทธิโยธิน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
882 นายสายชล สวนหลวง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
883 นางบุษยา ทองมี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
884 นางสุกัญญา สุขศรีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
885 นางสาวสรารัตน์ ฝากไธสง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
886 นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
887 นางสาวสินินารถ นรินทรสรศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
888 นางสาวจุฑาธิปต์ ทัพไทย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
889 นางสาวกานดา ขันทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
890 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
891 นางดวงใจ งาคม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
892 นางสสิธร หิรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
893 นายสายชล สวนหลวง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
894 นางสาวบังอร วัดพงพี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
895 นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
896 นางสาวจิตรานนท์ ทองคำปัน ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
897 นางสาวอรอุมา ปลัดสังข์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
898 นางปิติจิต ยี่สุ่นเทศ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
899 นางสาวขันทอง วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
900 นางสาวนงนุช จ่าบาล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
901 นางเบญจพร บุญญานุวัตร ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
902 นางสาวกานดา ขันทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
903 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
904 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
905 นางกมลทิพย์ เพ่งผล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
906 นางสาวอติภา เกษมวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
907 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
908 นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
909 นางสาวรัศมี แก้วพรม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
910 นางสุนทรี สายศร ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
911 นางสาวคีตภัทร พรหมวิชัย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
912 นางสมคิด คงอ่อน ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
913 นางประทิน จันทร์เศรษฐี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
914 นางเบญจพร คงคา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
915 นางมาลินี สีลาดเล่า ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
916 นางรัชนี อวิรุทธิโยธิน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
917 นายรอน น้อมถวาย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
918 นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
919 นางสุกัญญา สุขศรีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
920 นางสาวสินินารถ นรินทรสรศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
921 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
922 นางสสิธร หิรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
923 นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
924 นางธนพร แดงตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
925 นางดวงใจ งาคม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
926 นางสาวสรารัตน์ ฝากไธสง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
927 นายบริภัทร คงคา ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
928 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
929 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
930 นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
931 นางสาวบังอร วัดพงพี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
932 นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
933 นางสาวนงนุช จ่าบาล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
934 นางปิติจิต ยี่สุ่นเทศ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
935 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
936 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
937 นางสาวอภิญา พรชู ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
938 นางสาวจินตนา สังข์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร
939 นางสาวรัศมี แก้วพรม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร
940 นางสาวอภิญา พรชู ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร
941 นางสาวคีตภัทร พรหมวิชัย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร
942 นางสาวปานเทพิน อัศวธำรงกิติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
943 นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
944 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
945 นายสังเวียน พันธุ์ใจธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
946 นางสาวปิยะพันธ์ สุวรรณภูมานนท์ ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
947 นางสาวมาริษา มีสันเทียะ ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
948 นายเลอสัณฑ์ ไชยทอง ครู โรงเรียนวัดอุทัยธาราม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
949 นางสาวรัชนี ศรีสุวัจรีย์ ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
950 นางสาวพัชรี ศรีรัชวงษ์ ครู โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
951 นางปิยะมิตร เมธาธีระนันท์ ครู โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
952 นางพัชรินทร์ เกษสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
953 นางสุลักษณา ลาเต็บ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
954 นางอุษณีย์ ฮูไซนี ครู โรงเรียนวัดมหาบุศย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
955 นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
956 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์เอี่ยม ครู โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
957 นางพยุง มีทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดนาคปรก คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
958 นางชุติมา มามีเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
959 นางสุริยา แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดโสมนัส คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
960 นางกัลยา ช่ำชอง ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
961 นางศศินันท์ ศรีอาษา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
962 นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
963 นางสาวรักขณาวัลย์ สายวรรณะ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
964 นางสาวชนิษฐภาณ์ ไชยพรหม ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
965 นางณัฐพร สายพิมพ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
966 นางเสาวนีย์ สร้อยสด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
967 นางวันทนา ศรีละออ ครู โรงเรียนดาราคาม คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
968 นางกาญจนาพร สังขรัตน์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
969 นางสาวสุรางค์ ยอดอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
970 นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์ ครู โรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
971 นางกฤตพร ชินราช ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
972 นางพัทธ์ธีรา ศิริปริญญานันท์ ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
973 นางสาวภรภัทร์ สะราคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
974 นางสาววิสุดา ทองแสง ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
975 นางสาวกนิษฐา สีสถาน ครู โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
976 นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
977 นางอำพันทอง เปลี่ยนสกุลวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ม.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
978 นางสุนันท์ มะโนลัย ครู โรงเรียนวัดมหาบุศย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ม.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
979 นางปฐมพร พิมพ์สอ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ม.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
980 นางสิวิมล นางาม ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ม.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
981 นายธีรนัย แซ่โหงว ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
982 นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
983 นายภาณุพงษ์ เขียวแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
984 นายสมนึก สุยะสืบ ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
985 นางอุบล พึ่งธรรมจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
986 นางวราภรณ์ ก้านจักร ครู โรงเรียนวัด่าน คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
987 นางวราพิชญ์ ศานติธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
988 นางศิวลี สิทธิเวทย์ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
989 นางสาวบังอร วัดพงพี ครู โรงเรียนอนุบาลสามเสน คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
990 นายศรีสุวรรณ โพธิน ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
991 นางวาสนา เลื่อมสุทธิ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
992 นางสาวจารุวรรณ์ กกุลนิตย์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
993 นางสาวธิดารัตน์ ฉิมอ่อน ครู โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
994 นางสาวชะอ้อน ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
995 นางสาวธัญวลักษณ์ กวางไพรศรี ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
996 นางจุฑารัตน์ ทับอุดม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
997 นางอุฬุภากร วิจิตรพัชราภรณ์ ครู โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
998 นางแววนภา กาญจนาวดี ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
999 นางมาลิวรรณ บุญญานุวัตร์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1000 นายโสภณ สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1001 นางสาวขจรจิต ทองดีนอก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1002 นางสาวนัฏฐวรัตน์ เบ้าทอง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1003 นางสาววัลย์ระวี ชวลิต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1004 นางสาวนันทพัทธ์ สุราวุธ ครู โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1005 พระมหาสังคม ปัญญาวุโธ พระ วัดนางนองวรวิหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1006 พระมหาชาคริต ภททภูริ พระ วัดหนังราชวรวิหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1007 นางญดาภัค ภัทรรัชตนที ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1008 นายวิริทธิพล ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1009 นางสาวชลรัตน์ กอหาญ ครู โรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1010 นายวรมันต์ คงบุญ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1011 นายสมัย สวนสอน ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1012 นางสาวสุพรรณสิริ ขาวประเสริฐ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1013 นางชุติมา มามีเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1014 นางสุนันทา บุญสนอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1015 นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยโรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1016 นางอารมย์ ชัยสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1017 นายวรพล บุญมาเลิศ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1018 นางประไพ ชัยสมบัติ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1019 นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1020 นายศุภผล กุศลชู ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1021 นายสมัย สวนสอน ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1022 นางสาวสุพรรณสิริ ขาวประเสริฐ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1023 นางพัชรินทร์ เกษสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1024 นางญดาภัค ภัทรรัชตนที ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1025 นางสุลักษณา ลาเต็บ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1026 นางวราพิชญ์ ศานติธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1027 นางวาสนา เลื่อมสุทธิ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1028 นางอุบล พึ่งธรรมจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1029 นางชุติมา มามีเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1030 นางเสาวนีย์ สร้อยสด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1031 นางนันทิยา ภูวิชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1032 นางสาวขจรจิต ทองดีนอก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1033 นางสาวมนัญญา โสภณิก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1034 นางยุพดี พระสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1035 นางสาวศิวพร โคถึก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1036 นางสุนันทา บุญสนอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1037 นายศุภผล กุศลชู ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1038 นายนันทพล เสริมพล ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1039 นางจันทิรา กุสดิษฐ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1040 นายวรพล บุญมาเลิศ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1041 นางอารมย์ ชัยสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1042 นางสำราญ จันทร์ฟัก ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1043 นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1044 นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1045 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1046 นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1047 นางสาวกมลทิพย์ อินธิสอน ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1048 นางสุนันทา บุญสนอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1049 นางสาวชัญญาภัค นวลกลับ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1050 นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1051 นางสาวชนัญชิดา ทองมูล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1052 นางวาลี ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1053 นางสุลักษณา ลาเต็บ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1054 นายพีระ สมตน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1055 นายธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1056 นางนันทิยา ภูวิชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1057 นางสาวสุนิดา พาภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1058 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1059 นางสาวปิยาภรณ์ นาคนาเกร็ด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1060 นางสาวอรพรรณ บัวทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1061 นางสาวศิวพร โคถึก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1062 นายวรพล บุญมาเลิศ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1063 นายศรีสุวรรณ โพธิน ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1064 นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1065 นางมาลี คำทา ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1066 นายธีรนัย แซ่โหงว ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1067 นางสาวสิรินภา อมรไพศาลเลิศ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1068 นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1069 นางสาวแพรวนภา นาแพงรัตน์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1070 นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1071 นางสาวดุษณี เนตรทิพย์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1072 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1073 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1074 นางสาวจุฑาภรณ์ ภักดี ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1075 นางสาวอนงลักษณ์ พงษ์ธนู ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1076 นางสาวกมลทิพย์ อินธิสอน ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1077 นางสาวบัดรียะห์ ซี ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1078 นางสาวณฐมน โกบุตร ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1079 นางสาวรัตนาภรณ์ ลอองฉ่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1080 นางสาวพุทธรัตน์ เขียมสันเทียะ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1081 นางดวงใจ เดชภิมล ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1082 นางสุนันทา บุญสนอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1083 นางวาลี ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1084 นายสังเวียน พันธุ์ใจธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1085 นางรัตติยา คลังมนตรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1086 นายศุภผล กุศลชู ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1087 นายศรีสุวรรณ โพธิน ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1088 นางสาวสิรินภา อมรไพศาลเลิศ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1089 นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1090 นางสาวศิวพร โคถึก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1091 นางสาวมณีรัตน์ ไชยเสือ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1092 นางนวลระหงษ์ เสือเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1093 นางสาวเอมมิการ์ ต้ายไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1094 นางสาวชนัญชิดา ทองมูล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1095 นางสาวอำพา วงษ์แก้วมา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1096 นางสาววรรณนิภา ทองอ้ม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1097 นางสาวปิยธิดา สิงห์ชัย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1098 นางสาวอมรรัตน์ เนียมสกุล นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1099 นางสาวกัลยารัตน์ พุทธรัตน์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1100 นางนันทิยา ภูวิชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1101 นางอารมย์ ชัยสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1102 นางสาววราภรณ์ เนตรประเสริฐศรี ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1103 นางสาวรัตนาภรณ์ ลอองฉ่ำ พนักงานธุรการและพัสดุ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1104 นางดวงใจ เดชภิมล ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1105 นางสุภาพร โฉมมิตร พี่เลี้ยง โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1106 นางปติมา ชูบุญ พี่เลี้ยง โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1107 นางนันทนา สุดแสวง พี่เลี้ยง โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1108 นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1109 นางญดาภัค ภัทรรัชตนที ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1110 นางลัดดาวัลย์ ทรงเสรีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1111 นางวนิดา ซ่อนภู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1112 นางเจริญทิพย์ กาญจนธานี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1113 นางขวัญใจ นนทา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1114 นางวาลี ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1115 นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1116 นางสาวเพียงพร คำคุณา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1117 นางสาวมนัญญา โสภณิก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1118 นางสาวชนัญชิดา ทองมูล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1119 นางสาวชัญญาภัค นวลกลับ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1120 นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและประมวลผล ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1121 นางสาวณวรรณชนก โควงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและประมวลผล ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1122 นางสาวกานต์พิชชา ซอสูงเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและประมวลผล ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1123 นางสาววีรยา วิสุทธิศัก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและประมวลผล ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1124 นางสุนันทา บุญสนอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1125 นางสาวเอมมิการ์ ต้ายไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1126 นางสาวเพียงพร คำคุณา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1127 นางสาวภัทรภรณ์ เพ็ชรคง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1128 นางสาวเกล็ดแก้ว ขุนทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1129 นางสาวกานต์พิชชา ซอสูงเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1130 นางสาวสุพิชา พิทยะภัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1131 นางสาวอัจฉรา สารคำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1132 นางพัชรินทร์ เกษสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1133 นางสุลักษณา ลาเต็บ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1134 นางอำพันทอง เปลี่ยนสกุลวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1135 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1136 นางสาวอรพรรณ บัวทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1137 นางสาวมนัญญา โสภณิก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1138 นางสาวปิยาภรณ์ นาคนาเกร็ด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1139 นางสาวกานต์พิชชา ซอสูงเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1140 นางสาวชนัญดา ทองมูล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1141 นางสาวศรัญวิภา เงินดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1142 นางชุติมา มามีเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1143 นางเจริญทิพย์ กาญจนธานี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1144 นางลัดดาวัลย์ ทรงเสรีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1145 นางวนิดา ซ่อนภู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1146 นายธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1147 นางขวัญใจ นนทา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1148 Mr.Willie Mark Ortiz Endaya ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1149 นายพีระ สมตน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1150 Ms.Valerio Rizalita Suan ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1151 นางสาวมณีรัตน์ ไชยเสือ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1152 Ms.Shayone B.Sigang ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1153 นางสาวสุนิดา พาภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1154 Ms.Jarabgov Abelardo VB ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1155 นางสาวชัญญาภัค นวลกลับ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1156 นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1157 นางรัตติยา คลังมนตรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการสำรอง ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1158 นางนวลระหงษ์ เสือเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการสำรอง ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1159 นายสังเวียน พันธุ์ใจธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการสำรอง ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1160 นางสาวณวรรณชนก โควงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการสำรอง ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1161 นางสาววีรยา วิสุทธิศัก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการสำรอง ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1162 นางจันทิรา กุสดิษฐ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1163 นางสำราญ จันทร์ฟัก ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1164 นางสาววราภรณ์ เนตรประเสริฐศรี ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1165 นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1166 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1167 นางสาวนิติมา ฉัตรอรุณโรจน์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1168 นางสาวปภาวรินทร์ ราโช นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1169 นางสาวปทุมมา อินลี นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1170 นางสาวกวินนา แก่นประยูร นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1171 นางสาวอุมาภรณ์ ศรีน้อย นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1172 นางสาวหาดีย๊ะ มะแตหะ นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1173 นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1174 นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1175 นางจันทิรา กุสดิษฐ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1176 นางประไพ ชัยสมบัติ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1177 นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1178 นางสาวดุษณี เนตรทิพย์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1179 นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1180 นางสำราญ จันทร์ฟัก ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1181 นางสาวกมลทิพย์ อินธิสอน ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1182 นางสาวบัดรียะห์ ซี ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1183 นางมาลี คำทา ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1184 นางสาวปณิชา อินทรกำแหง ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1185 นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1186 นางมาลัย ภิรมย์ชุน ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1187 นายศรีสุวรรณ โพธิน ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1188 นางสาวจุฑาภรณ์ ภักดี ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1189 นางสาวอนงค์ลักษณ์ พงษ์ธนู ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1190 นางสาวพุทธรัตน์ เขียมสันเทียะ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1191 นางสาวณฐมน โกบุตร ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงานการแข่งขันต่างๆ ศูนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1192 นายนันทพล เสริมพล ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและดูแลรักษาความสะอาด
1193 นางดวงใจ เดชภิพล ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและดูแลรักษาความสะอาด
1194 นางสาววราภรณ์ เนตรประเสริฐศรี ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1195 นางประนอม บุญมาเลิศ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1196 นางสาวปณิชา อินทรกำแหง ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1197 นางวรรณา อารีวัฒนะ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1198 นางสาวอรทัย วงษ์จันทร์แดง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1199 นายศุภผล กุศลชู ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง และถ่ายภาพ
1200 นางสาวแพรวนภา นาแพงรัตน์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง และถ่ายภาพ
1201 นางสาวจารุวรรณ์ กกุลนิตย์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง และถ่ายภาพ
1202 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง และถ่ายภาพ
1203 นายธีรนัย แซ่โหงว ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง และถ่ายภาพ
1204 นายถาวร พบพืช ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง และถ่ายภาพ
1205 นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการนำนักเรียนไปร่วมการแข่งขัน
1206 นางจันทิรา กุสดิษฐ ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการนำนักเรียนไปร่วมการแข่งขัน
1207 นางสาวปภาวรินทร์ ราโช นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการนำนักเรียนไปร่วมการแข่งขัน
1208 นางสาวปทุมมา อินลี นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการนำนักเรียนไปร่วมการแข่งขัน
1209 นางสาวกวินนา แก่นประยูร นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการนำนักเรียนไปร่วมการแข่งขัน
1210 นางสาวกมลทิพย์ อินธิสอน ครู โรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการนำนักเรียนไปร่วมการแข่งขัน
1211 นางสาวมนัญญา โสภณิก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1212 นางสาวณิชารีย์ ศรีศุภสันต์ ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1213 นางสาวพรรณนภา พันธ์โท ครู โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1214 นายอธิพันธ์ ชุดโรง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1215 นางกฤตวรรณ สมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ป.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1216 นางวนิดา ซ่อนภู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1217 นางสาวรจนา รัตนพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1218 นางสาวกฤตย์กมล ชุณหหิรัญ ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 - ม.3 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1219 นางนิรมล บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1220 นางสาวปรียาภรณ์ สมบูรณ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและประมวลผล
1221 นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ
1222 นางสาวกฤตยา ลีลาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการดำเนินงาน
1223 นายชัชวาลย์ นามวงศ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการ สถานที่ จราจร และความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1224 นายวิรัช กลมเกลี้ยง เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการ สถานที่ จราจร และความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1225 นายสุนทร สีอุ่น เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการ สถานที่ จราจร และความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1226 นายมานะ บุญเลิศ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการ สถานที่ จราจร และความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1227 นายโกมุท แสนโบราณ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการ สถานที่ จราจร และความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1228 นางสาววัลย์ระวี ชวลิต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1229 นางสาวสุรางค์ ยอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1230 นางประเชิญ รูปย่อม เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1231 นางสาวคำใบ ศรีวะรมย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1232 นางบุญโฮม แสนโบราณ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร และเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1233 นางสาวบุญยดา มาดสินไชย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1234 นายสมเกียรติ ลีพัฒนเมธากุล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1235 นางสาวดุษฎี แก้วภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1236 นางแสงจันทร์ วงษ์ภูดร โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1237 นางสาวกัญญาภัค กาญจนครุฑ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1238 นางอภิณห์พร วีระจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1239 นางรสสุคนธ์ อัญญโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1240 นางนงลักษณ์ สอนธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการจับเวลาและตรวจทานนับคะแนน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1241 นางสาวชนิดา สรสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการจับเวลาและตรวจทานนับคะแนน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1242 นางสาวจิราภรณ์ เอิบบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการจับเวลาและตรวจทานนับคะแนน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1243 นางสาวชุติมา บุญฤดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการจับเวลาและตรวจทานนับคะแนน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1244 นางสาวมุทิตา แคไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการจับเวลาและตรวจทานนับคะแนน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1245 นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการจับเวลาและตรวจทานนับคะแนน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1246 นางสาวดลพร อยู่ไทย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการจับเวลาและตรวจทานนับคะแนน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1247 นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการจับเวลาและตรวจทานนับคะแนน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1248 นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1249 นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1250 นายวิรัตน์ พุ่มศรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1251 นางบังอร ศรีลูกหว้า ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1252 นางเรณู ทองทา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1253 นายกิตติพงศ์ กิตติวีรกุล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1254 นายฤทธิชัย เจียมประสูตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1255 นายนัทธพงศ์ บุญทาเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1256 นางณัฐชนันท์ อู่ตุ้ม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินการจับสลากเพื่อคัดเลือกสำหรับการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1257 นางภาวิดา ขอล้อมกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินการจับสลากเพื่อคัดเลือกสำหรับการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1258 นายภัทรพงศ์ วงษ์ทรงยศ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินการจับสลากเพื่อคัดเลือกสำหรับการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1259 นางปฐมพร พิมพ์สอ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินการจับสลากเพื่อคัดเลือกสำหรับการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1260 นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินการจับสลากเพื่อคัดเลือกสำหรับการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1261 นางสาวดวงพร ปัญจมากร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินการจับสลากเพื่อคัดเลือกสำหรับการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1262 นางสาวชุตินันท์ โชติชนะรุ่งเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินการจับสลากเพื่อคัดเลือกสำหรับการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1263 นางสาวจิดรานุช นิราราช ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินการจับสลากเพื่อคัดเลือกสำหรับการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
1264 นางแววตา สีนวลแล ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดูแลความสะอาด/สุขาภิบาล
1265 นางสุพรรณี เทศจันทร์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดูแลความสะอาด/สุขาภิบาล
1266 นางวรรณา ผาสุขทรง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดูแลความสะอาด/สุขาภิบาล
1267 นางละออ วงษ์ภูดร ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดูแลความสะอาด/สุขาภิบาล
1268 นางสมใจ ปัดกอง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดูแลความสะอาด/สุขาภิบาล
1269 นางรัชดา อ๊อกต่อม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการดูแลความสะอาด/สุขาภิบาล
1270 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1271 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1272 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1273 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1274 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1275 นางวันทนา บัณฑรวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1276 นายสมนึก สุยะสืบ ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1277 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1278 นายวันชัย เสือใหญ่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1279 นายกตัญญู มุมจันทึก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1280 นายกฤษณะ รัตนแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1281 นายปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1282 นายเจษฎา ก้องสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1283 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1284 นางสาวอรอุมา ลาภปรากฏ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1285 นางสาวกัญชลี วิถาระพันธ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1286 นางสาวกรวรรณ คงสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1287 นางกฤตวรรณ สมบัติ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1288 นางกอแก้ว สวัสดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1289 นางสมเพชร นิลกำแหง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1290 นางณัฐภรณ์ สายพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1291 นางอรอนงค์ สุทธิพัฒนสมบุญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1292 นางสาวพิมพ์นารา วันษาดา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1293 Mrs.Maureen G. Montemayor ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1294 นางสาวเสาวลักษม์ เอี่ยมสำอางค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1295 Mrs.Rita Lea Dela Cruz ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1296 นางปรียาพร สิริสรรพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1297 นางสาวมณฑา เมธยะกุล พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1298 นางพัชรี เมตตาจิตต์ พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1299 Ms.Eunice Quidet ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1300 นางกิตติยา คามจังหาร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1301 นางพิศมัย ช่อวิเชียร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1302 นางสาวสุกัลยา เอี่ยมใจรักษ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1303 นางเปรมจิตต์ หลังสัน ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1304 Ms.Shirley S. Camba ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1305 Ms.Joan R. Liwag ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1306 นางพรรณี รัตติธรรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1307 นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1308 Ms.Julimar S. Camba ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1309 นางสาวศุภกาญจน์ พลอยเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1310 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1311 นางสาวอุไรวรรณ วรญาณศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1312 นางสาวอรุณรัตน์ กลิ่นหอม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1313 นางนาตยา ตันเสรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1314 Mr.Erol T. Daquioag ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1315 นางสาวจิราภรณ์ เผือกแห้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1316 นางสาวจิราวรรณ กึ่งวงค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1317 นางเตชินี ภู่ทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1318 Mrs.Annaliza S. Boticial ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1319 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1320 นางสาวศศิธร ประตูมตัง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1321 Mr.James Christopher Taro ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1322 นางสาวขัตติยา สุริยะกมล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1323 นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1324 Mr.Charles Gibert ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1325 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1326 นางสาวภภัสสร ดวงมณี ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1327 นาวสาวสุนิสา เอียดจุ้ย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1328 นางสาวมารีนา แบรอฮีม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1329 Mr.Syed Haris ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1330 นางปริศนา จตุรปา ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1331 นางสาวสิริน ฤทธิ์หมุน ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1332 Ms.Yao Xiaole ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1333 นางสาวสาวิตรี เมืองนก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1334 นางสาวสุวรรณี บุญทัน ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1335 Ms.Liu Yang ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1336 นางสาวพวงพร ไชยวีระ ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1337 Ms.Eunice Quidet ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
1338 นางสมเพชร นิลกำแหง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
1339 นางสาวกัญชลี วิถาระพันธ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
1340 นางสาวสุธาสินี แช่มมี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
1341 Mrs.Maureen G. Montemayor ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
1342 นางอรอนงค์ สุทธิพัฒนสมบุญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
1343 นางนาตยา ตันเสรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
1344 Ms.Julimar S. Camba ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
1345 นางสาวเสาวลักษม์ เอี่ยมสำอางค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
1346 นางปรียาพร สิริสรรพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
1347 Mrs.Annaliza S. Boticial ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
1348 นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
1349 นางกฤตวรรณ สมบัติ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
1350 นางพิศมัย ช่อวิเชียร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
1351 นางสาวสิริน ฤทธิ์หมุน ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
1352 นายกตัญญู มุมจันทึก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
1353 นางสาวสาวิตรี เมืองนก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
1354 Ms.Joan R. Liwag ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
1355 Mr.Charles Gibert ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
1356 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1357 นางสุดาพร หาญจริง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1358 นางสาวสุวรรณี บุญทัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1359 นางเปรมจิตต์ หลังสัน ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1360 นางเตชินี ภู่ทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1361 นางสาวภภัสสร ดวงมณี ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1362 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1363 นางกิตติยา คามจังหาร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1364 นายกฤษณะ รัตนแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1365 Mr.Erol T. Daquioag ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1366 Mr.James Christopher Taro ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1367 Mr.Syed Haris ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1368 นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ฝ่ายปฏิคม
1369 นางบังอร ดารากร ณ อยุธยา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ฝ่ายปฏิคม
1370 นางสาวรัฐยา หงษ์โสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ฝ่ายปฏิคม
1371 นางสาวปรียาภรณ์ จันทะสี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ฝ่ายปฏิคม
1372 นางสุกรรยา ปะเถตัง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ฝ่ายปฏิคม
1373 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1374 นางวันทนา บัณฑรวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1375 นางสาวปริศนา จตุรปา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1376 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1377 นางสุดาพร หาญจริง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1378 นายเจษฎา ก้องสาคร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1379 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1380 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1381 นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1382 นางสาวพวงพร ไชยวีระ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1383 นางสาวภภัสสร ดวงมณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1384 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1385 นางพัชรี เมตตาจิตร พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1386 นางสาวมณฑา เมธยะกุล พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1387 นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1388 นายวันชัย เสือใหญ่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1389 นางสาวศศิธร ประตูมตัง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1390 นางสาววาสนา ถิ่นถาน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1391 นางสาวมารีนา แบรอฮีม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1392 นางสาวสุนิสา เอียดจุ้ย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1393 นางสาวกรวรรณ คงสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1394 นางสาวอรอุมา ลาภปรากฏ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1395 นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1396 นางผุสดี ธรรมศิริ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1397 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1398 นางกอแก้ว สวัสดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1399 นางสาวสุกัลยา เอี่ยมใจรักษ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1400 Ms.Vemelyn Asuncion ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1401 Mrs.Rita Lea Dela Cruz ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1402 Ms.Yao Xiaole ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1403 Ms.Liu Yang ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1404 นางสาวพิมพ์นารา วันษาดา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1405 นางสาวขัตติยา สุริยะกมล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1406 นางสาวจิราภรณ์ เผือกแห้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1407 Ms.Carol S. Camba ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1408 นางพรรณี รัตติธรรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1409 นายเจษฎา ก้องสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1410 นางไพฑูรย์ ธนูรัตน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1411 นางสาวฐิติมา บำรุงกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1412 นางสาวปานัดดา อ่อนนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1413 นางสาวชนัฐถ์นันท์ แสวงชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1414 นางสาวรัชดาภรณ์ นันบุญมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1415 นางสาวกรองกาญจน์ นิลผาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1416 นางสาวพัชราวรรณ วารี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1417 นางสาวสิโรธร ละอองเอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1418 นางสาวดวงกมล คันตาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1419 นางสาวศิริพร โพธิสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1420 นางสาวสิรินดา สายจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1421 นางสาวจิตติกา จันสว่าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1422 นางสาวธนภรณ์ คงมนัส นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1423 นายอรุณ วางหลัก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1424 นางสาวกาญจนา ธนารัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1425 นางสาววชิราภรณ์ รุจิเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1426 นางสาวมาริสา ขำมิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1427 นางสาวสิริพร สำราญดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1428 นางสาวพลอยไพลิน หมื่นพรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1429 นางสาววีรภรณ์ แซ่เตียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1430 นางสาวสุวดี บุญเพ็ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1431 นางสาวศิริลักษณ์ การรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1432 นางสาวสุชาวดี สีมาฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1433 นางสาววิภาดา เจ๊ะลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1434 นางสาวศศินิภา มงคลศิลป์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1435 Ms. Shirley Camba ครูชาวต่างชาติ กรรมการดำเนินงานแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1436 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนนักบินน้อย สพฐ.
1437 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนนักบินน้อย สพฐ.
1438 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
1439 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
1440 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
1441 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
1442 นางสาวอุไรวรรณ วรญาณศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
1443 นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
1444 นางสาวอรุณรัตน์ กลิ่นหอม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
1445 นางสาวจิราวรรณ กึ่งวงค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
1446 นายปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
1447 นางสุภัทรา อินทร์สุข พนักงานธุรการ ระดับ 4 โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1448 นางนฤมล ช้างแจ้ง พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1449 นางจิรภัทร์ จุลศรี พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1450 นางอารยา ศรีเพ็ชร์ พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1451 นางนงเยาว์ ฉิงสนิท พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1452 นางเยาวลักษณ์ นัทธี พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1453 นางรังสิต วงศ์งาม พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1454 นางสาวติ๋ว แผ่นทอง ลูกจ้างโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1455 นางกุหลาบ จิตหาญ พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1456 นางรวิวรรณ ไทยลี่ ลูกจ้างโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1457 นางสาวอมรวรรณ เวชกามา ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1458 นางสาวนันทรัตน์ ลำธารสวรรค์ ครูธุรการโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1459 นางณิชาภัทร ดวงเกษม ครูธุรการโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1460 นางสาวษรสิน บัวศรี ครูธุรการโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1461 นางสาวกาญจนา เชาวลิต ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1462 นายเจษฎา ก้องสาคร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 สพป.กรุงเทพมหานคร
1463 นางสาวกฤตยา ลีลาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 สพป.กรุงเทพมหานคร
1464 นางมยุรี เหลืองสินศิริ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ผู้ดูแลข้อมูลศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1465 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ผู้ดูแลข้อมูลศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1466 นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล ครูโรงเรียนราชวินิต ผู้ดูแลข้อมูลศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1467 นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ผู้ดูแลข้อมูลศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม