หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 036 โรงเรียนดาราคาม 12 46 20
2 041 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 42 78 56
3 042 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 6 6 6
4 056 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 45 73 61
5 061 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 61 133 89
6 067 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 26 53 31
7 068 โรงเรียนประถมนนทรี 36 89 54
8 076 โรงเรียนพญาไท 70 196 113
9 079 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 50 99 55
10 082 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 65 144 99
11 087 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 63 191 109
12 092 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 27 51 39
13 097 โรงเรียนราชวินิต 71 194 100
14 098 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 43 114 63
15 112 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 2 2 2
16 113 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 21 42 33
17 114 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 17 27 20
18 115 โรงเรียนวัดด่าน 22 68 30
19 118 โรงเรียนวัดนาคปรก 28 60 45
20 124 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 28 43 30
21 128 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 23 47 28
22 131 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 45 95 69
23 141 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 33 73 51
24 143 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 32 53 42
25 144 โรงเรียนวัดหนัง 64 189 104
26 146 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 64 202 107
27 147 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 18 40 26
28 111 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 33 61 39
29 139 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 45 101 54
30 142 โรงเรียนวัดโสมนัส 24 67 38
31 165 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 58 134 89
32 187 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 69 189 120
33 189 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 44 91 54
34 190 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 44 94 65
35 192 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 46 110 73
36 014 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 49 106 64
37 047 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 64 157 87
38 001 โรงเรียนกงลี้จงซัน 0 0 0
39 216 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 2 2
40 002 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 3 3 3
41 003 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา 0 0 0
42 004 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 25 55 30
43 005 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 12 15 14
44 006 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมถ์ฯ 0 0 0
45 007 โรงเรียนกันตะบุตร 0 0 0
46 009 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 0 0 0
47 010 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 0 0 0
48 011 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 2 6 4
49 015 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 0 0
50 016 โรงเรียนจารุวรรณ 0 0 0
51 017 โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล 0 0 0
52 018 โรงเรียนจำนงค์วิทยา 0 0 0
53 019 โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถม 0 0 0
54 020 โรงเรียนจินดาพงษ์ 0 0 0
55 021 โรงเรียนจินดามณี 4 4 4
56 022 โรงเรียนจิ้นเตอะ 0 0 0
57 023 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 10 30 12
58 024 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา 0 0 0
59 032 โรงเรียนฐานปัญญา 37 97 48
60 034 โรงเรียนดลวิทยา 0 0 0
61 035 โรงเรียนดวงวิภา 44 88 54
62 220 โรงเรียนดิลกศึกษา 2 7 4
63 037 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา 0 0 0
64 038 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 30 51 34
65 039 โรงเรียนทองพูน 0 0 0
66 040 โรงเรียนทิวไผ่งาม 21 31 23
67 048 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 23 25 22
68 051 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 35 47 24
69 052 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 25 47 25
70 053 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 0 0 0
71 054 โรงเรียนบางกอกพัฒนา 0 0 0
72 057 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 0 0 0
73 062 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 40 45 39
74 063 โรงเรียนบูรณะศึกษา 35 68 45
75 064 โรงเรียนบูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 2 6 2
76 069 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 31 67 43
77 070 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 0 0 0
78 071 โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 0 0 0
79 073 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 10 21 10
80 077 โรงเรียนพรพิมพ์ พระราม 2 0 0 0
81 080 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 0 0
82 085 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 0 0 0
83 081 โรงเรียนพระแม่มารี 12 17 14
84 078 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 0 0 0
85 232 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 1 3 2
86 088 โรงเรียนพิพัฒนา 5 5 5
87 090 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 0 0 0
88 091 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 21 28 22
89 099 โรงเรียนราชินี 5 4 4
90 100 โรงเรียนรุ่งอรุณ 0 0 0
91 243 โรงเรียนลาซาล 9 11 10
92 102 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 50 145 87
93 103 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 33 64 50
94 104 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 35 68 47
95 117 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 8 17 8
96 138 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 2 16 5
97 148 โรงเรียนวาสุเทวี 42 36 32
98 149 โรงเรียนศานติวิทยา 0 0 0
99 150 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 38 109 51
100 151 โรงเรียนศุภวรรณ 9 12 11
101 152 โรงเรียนสตรีวรนาถ 0 0 0
102 153 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 0 0 0
103 154 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 47 110 54
104 155 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 1 1
105 156 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 10 17 11
106 157 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 33 65 49
107 164 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 2 1 1
108 166 โรงเรียนสายอักษร 0 0 0
109 225 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 4 4 4
110 167 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 0 0 0
111 168 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 0 0 0
112 169 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 0 0 0
113 206 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ 0 0 0
114 170 โรงเรียนสิบสองวิทยา 0 0 0
115 171 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 7 15 9
116 207 โรงเรียนสุขฤทัย 5 14 5
117 180 โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 0 0 0
118 181 โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ 0 0 0
119 183 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 2 6 2
120 182 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 0 0
121 184 โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ 0 0 0
122 185 โรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิต 0 0 0
123 186 โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์ 0 0 0
124 191 โรงเรียนอนุบาลสองภาษาบ้านต้นไม้ 0 0 0
125 193 โรงเรียนอนุบาลสาริน 0 0 0
126 194 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน 0 0 0
127 195 โรงเรียนอนุบาลหงษ์ทออง 0 0 0
128 188 โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด 0 0 0
129 196 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 19 52 28
130 197 โรงเรียนอรรถมิตร 0 0 0
131 198 โรงเรียนอรรถวิทย์ 23 55 29
132 199 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 22 51 34
133 200 โรงเรียนอัสสัมชัญ 0 0 0
134 201 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 0 0 0
135 202 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 20 20
136 228 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 7 40 8
137 203 โรงเรียนอาร์บิส รัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0
138 204 โรงเรียนอิสลามสันติชน 0 0 0
139 205 โรงเรียนอุดมศึกษา 28 58 33
140 026 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 48 117 79
141 028 โรงเรียนเซนดอมินิค 0 0 0
142 213 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 13 12 12
143 029 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 0 0 0
144 030 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 0 0 0
145 031 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 0 0 0
146 210 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 14 64 23
147 043 โรงเรียนเทพกาญจนา 0 0 0
148 065 โรงเรียนเบญจมินทร์ 4 8 4
149 066 โรงเรียนเบญวรรณศึกษา 3 23 4
150 072 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 0 0 0
151 074 โรงเรียนเผดิมศึกษา 22 49 28
152 089 โรงเรียนเพาะปัญญา 0 0 0
153 175 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 0 0 0
154 094 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 0 0 0
155 095 โรงเรียนแย้มสอาด 0 0 0
156 176 โรงเรียนแสงอรุณ 4 12 8
157 027 โรงเรียนโชคชัย 35 63 34
158 177 โรงเรียนโสมาภา 35 63 42
159 178 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 30 55 41
160 179 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 35 88 58
161 045 โรงเรียนไทยคริสเตียน 24 38 29
162 075 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 24 42 32
163 241 โรงเรียนกลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 1 6 3
164 008 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 5 5 5
165 211 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 16 42 24
166 012 โรงเรียนคลองปักหลัก 15 24 20
167 013 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 0 0 0
168 025 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 0 0 0
169 238 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 5 5 5
170 049 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 0 0 0
171 050 โรงเรียนนาหลวง 5 12 7
172 055 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 0 0 0
173 058 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 0 0 0
174 212 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 2 2 2
175 208 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 5 11 5
176 222 โรงเรียนบ้านบางกะปิ 5 0 0
177 060 โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร-สุ่น พานิชเฮง) 0 0 0
178 230 โรงเรียนบ้านเจียรดับ 0 0 0
179 226 โรงเรียนประชาภิบาล 6 42 12
180 083 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 7 10 7
181 084 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 2 19 8
182 219 โรงเรียนพิพัฒนา 0 0 0
183 093 โรงเรียนมีนบุรี 0 0 0
184 096 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 0 0 0
185 218 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 1 1
186 101 โรงเรียนลอยสายอณสรณ์ 3 3 3
187 105 โรงเรียนวัดกก 8 26 10
188 106 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 13 37 17
189 227 โรงเรียนวัดคลองเตย 1 20 2
190 109 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 1 2 2
191 217 โรงเรียนวัดคู้บอน 4 13 7
192 242 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 5 9 7
193 116 โรงเรียนวัดตรีทศเทพ 0 0 0
194 215 โรงเรียนวัดตะกล่ำ ประเวศ 4 4 4
195 229 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 0 0 0
196 119 โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 21 67 32
197 120 โรงเรียนวัดบางปะกอก 0 0 0
198 121 โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 1 37 2
199 237 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 2 0 0
200 122 โรงเรียนวัดบึงบัว 14 60 30
201 123 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 2 13 4
202 245 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 3 8 5
203 125 โรงเรียนวัดปากบึง 38 93 45
204 240 โรงเรียนวัดปากบ่อ 0 0 0
205 127 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 0 0 0
206 224 โรงเรียนวัดพลมานีย์ 6 10 9
207 130 โรงเรียนวัดภาษี 0 0 0
208 132 โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 8 23 11
209 133 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 13 44 16
210 134 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 0 0 0
211 135 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 4 4 4
212 136 โรงเรียนวัดลานบุญ 0 0 0
213 140 โรงเรียนวัดสร้อยทอง 0 0 0
214 214 โรงเรียนวัดสีสุก 2 4 2
215 107 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 3 23 8
216 137 โรงเรียนวัดเลีบลราษฎร์บำรุง 0 0 0
217 108 โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า 0 0 0
218 110 โรงเรียนวัดโคนอน 0 0 0
219 129 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 13 31 19
220 145 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย 0 0 0
221 234 โรงเรียนวัดไทร 5 5 5
222 126 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 18 58 29
223 244 โรงเรียนสวนลุมพินี 1 3 2
224 223 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 4 8 8
225 163 โรงเรียนสามัคคีบำรุง 0 0 0
226 209 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 12 33 17
227 239 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 31 52 40
228 173 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 1 1 1
229 231 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 4 8 4
230 174 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 0 0 0
231 236 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 19 37 26
232 044 โรงเรียนเทพวิทยา 0 0 0
233 235 โรงเรียนเพชรถนอม 4 4 4
234 046 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 0 0 0
235 033 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 0 0 0
236 158 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 31 56 45
237 159 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 0 0 0
238 160 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 0 0 0
239 161 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 31 51 40
240 162 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 0 0 0
241 086 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 17 30 24
รวม 3098 6967 4220
11187

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤตยา ลีลาศ โทร.063-3579930 ,02-3545258 และอาจารย์เจษฎา ก้องสาคร โทร.086-6572811 ID Line : aorioo
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]