หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพญาไท 70 42 60% 15 21.43% 4 5.71% 9 12.86% 70
2 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 64 37 57.81% 13 20.31% 5 7.81% 9 14.06% 64
3 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 65 34 53.97% 18 28.57% 4 6.35% 7 11.11% 63
4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 69 34 49.28% 17 24.64% 10 14.49% 8 11.59% 69
5 โรงเรียนราชวินิต 71 33 50.77% 14 21.54% 11 16.92% 7 10.77% 65
6 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 61 28 47.46% 13 22.03% 5 8.47% 13 22.03% 59
7 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 49 26 53.06% 10 20.41% 4 8.16% 9 18.37% 49
8 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 44 23 52.27% 12 27.27% 3 6.82% 6 13.64% 44
9 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 63 21 33.87% 18 29.03% 10 16.13% 13 20.97% 62
10 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 48 21 44.68% 14 29.79% 5 10.64% 7 14.89% 47
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 64 21 34.43% 11 18.03% 9 14.75% 20 32.79% 61
12 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 43 21 48.84% 9 20.93% 8 18.6% 5 11.63% 43
13 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 46 16 38.1% 12 28.57% 6 14.29% 8 19.05% 42
14 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 58 15 26.79% 18 32.14% 7 12.5% 16 28.57% 56
15 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 50 15 33.33% 12 26.67% 5 11.11% 13 28.89% 45
16 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 47 15 32.61% 10 21.74% 11 23.91% 10 21.74% 46
17 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 35 15 45.45% 8 24.24% 5 15.15% 5 15.15% 33
18 โรงเรียนวัดปากบึง 38 15 42.86% 5 14.29% 5 14.29% 10 28.57% 35
19 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 45 14 31.82% 13 29.55% 6 13.64% 11 25% 44
20 โรงเรียนอุดมศึกษา 28 14 50% 10 35.71% 3 10.71% 1 3.57% 28
21 โรงเรียนวัดหนัง 64 13 20.97% 14 22.58% 19 30.65% 16 25.81% 62
22 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 33 13 39.39% 9 27.27% 4 12.12% 7 21.21% 33
23 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 42 12 29.27% 13 31.71% 10 24.39% 6 14.63% 41
24 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 26 12 46.15% 8 30.77% 3 11.54% 3 11.54% 26
25 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 38 12 32.43% 8 21.62% 2 5.41% 15 40.54% 37
26 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 50 11 22.45% 14 28.57% 11 22.45% 13 26.53% 49
27 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 11 50% 2 9.09% 2 9.09% 7 31.82% 22
28 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 45 10 23.26% 13 30.23% 4 9.3% 16 37.21% 43
30 โรงเรียนดวงวิภา 44 10 25.64% 10 25.64% 5 12.82% 14 35.9% 39
31 โรงเรียนฐานปัญญา 37 10 32.26% 8 25.81% 6 19.35% 7 22.58% 31
32 โรงเรียนโชคชัย 35 9 26.47% 12 35.29% 2 5.88% 11 32.35% 34
33 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 44 9 20.45% 8 18.18% 9 20.45% 18 40.91% 44
34 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 33 9 28.13% 7 21.88% 6 18.75% 10 31.25% 32
35 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 32 9 32.14% 5 17.86% 6 21.43% 8 28.57% 28
36 โรงเรียนบูรณะศึกษา 35 9 25.71% 4 11.43% 3 8.57% 19 54.29% 35
37 โรงเรียนวัดบึงบัว 14 9 75% 0 0% 2 16.67% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนประถมนนทรี 36 8 22.22% 12 33.33% 5 13.89% 11 30.56% 36
39 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 31 8 25.81% 11 35.48% 6 19.35% 6 19.35% 31
40 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 19 8 42.11% 5 26.32% 1 5.26% 5 26.32% 19
41 โรงเรียนวัดโสมนัส 24 8 34.78% 3 13.04% 7 30.43% 5 21.74% 23
42 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 35 7 20% 11 31.43% 10 28.57% 7 20% 35
44 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 30 7 30.43% 9 39.13% 4 17.39% 3 13.04% 23
45 โรงเรียนวัดนาคปรก 28 7 26.92% 8 30.77% 8 30.77% 3 11.54% 26
46 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 22 7 31.82% 6 27.27% 3 13.64% 6 27.27% 22
47 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 31 7 26.92% 4 15.38% 5 19.23% 10 38.46% 26
48 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 24 7 30.43% 3 13.04% 6 26.09% 7 30.43% 23
49 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 30 6 20% 10 33.33% 6 20% 8 26.67% 30
50 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 33 6 19.35% 10 32.26% 5 16.13% 10 32.26% 31
51 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 45 6 13.64% 9 20.45% 14 31.82% 15 34.09% 44
52 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 27 6 22.22% 6 22.22% 3 11.11% 12 44.44% 27
53 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 16 6 40% 6 40% 3 20% 0 0% 15
54 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 18 6 33.33% 5 27.78% 3 16.67% 4 22.22% 18
55 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 17 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 5 29.41% 17
56 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 13 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 6 46.15% 13
57 โรงเรียนโสมาภา 35 5 14.29% 11 31.43% 10 28.57% 9 25.71% 35
58 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 35 5 18.52% 3 11.11% 5 18.52% 14 51.85% 27
59 โรงเรียนเผดิมศึกษา 22 5 25% 3 15% 4 20% 8 40% 20
60 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนศุภวรรณ 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
62 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 8 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 25 4 16% 9 36% 7 28% 5 20% 25
64 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 28 4 15.38% 7 26.92% 8 30.77% 7 26.92% 26
65 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 25 4 16.67% 6 25% 2 8.33% 12 50% 24
66 โรงเรียนวัดด่าน 22 4 18.18% 6 27.27% 2 9.09% 10 45.45% 22
67 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 31 4 13.79% 5 17.24% 9 31.03% 11 37.93% 29
68 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 19 4 22.22% 5 27.78% 3 16.67% 6 33.33% 18
69 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 40 4 15.38% 4 15.38% 6 23.08% 12 46.15% 26
70 โรงเรียนพระแม่มารี 12 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
71 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 13 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 4 33.33% 12
72 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนลาซาล 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
74 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
75 โรงเรียนวัดกก 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
76 โรงเรียนประชาภิบาล 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนพิพัฒนา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 33 3 9.38% 12 37.5% 5 15.63% 12 37.5% 32
80 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 31 3 10.34% 9 31.03% 8 27.59% 9 31.03% 29
81 โรงเรียนอรรถวิทย์ 23 3 13.04% 9 39.13% 4 17.39% 7 30.43% 23
82 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 23 3 13.04% 7 30.43% 5 21.74% 8 34.78% 23
83 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 21 3 20% 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 15
84 โรงเรียนไทยคริสเตียน 24 3 13.64% 5 22.73% 2 9.09% 12 54.55% 22
85 โรงเรียนวาสุเทวี 42 3 10% 3 10% 12 40% 12 40% 30
86 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 18 3 17.65% 3 17.65% 6 35.29% 5 29.41% 17
87 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 13 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
88 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 13 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
89 โรงเรียนทิวไผ่งาม 21 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 6 50% 12
90 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
91 โรงเรียนวัดตะกล่ำ ประเวศ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนวัดคู้บอน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
95 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 21 2 10% 9 45% 5 25% 4 20% 20
96 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
97 โรงเรียนวัดพลมานีย์ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนคลองปักหลัก 15 2 13.33% 2 13.33% 3 20% 8 53.33% 15
99 โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 8 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
100 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
101 โรงเรียนราชินี 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
102 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนวัดไทร 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
104 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
105 โรงเรียนแสงอรุณ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 17 1 6.25% 4 25% 2 12.5% 9 56.25% 16
113 โรงเรียนดาราคาม 12 1 10% 4 40% 1 10% 4 40% 10
114 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 23 1 7.14% 3 21.43% 3 21.43% 7 50% 14
115 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
116 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
117 โรงเรียนเบญจมินทร์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนนาหลวง 5 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
122 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
123 โรงเรียนดิลกศึกษา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดคลองเตย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 21 0 0% 5 25% 1 5% 14 70% 20
132 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 7 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 7
133 โรงเรียนสุขฤทัย 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
134 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
135 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 12 0 0% 1 11.11% 0 0% 8 88.89% 9
136 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนสวนลุมพินี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนจินดามณี 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
140 โรงเรียนเพชรถนอม 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
141 โรงเรียนลอยสายอณสรณ์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
142 โรงเรียนเบญวรรณศึกษา 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
143 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
144 โรงเรียนกลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
145 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
146 โรงเรียนบ้านบางกะปิ 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
147 โรงเรียนวัดสีสุก 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤตยา ลีลาศ โทร.063-3579930 ,02-3545258 และอาจารย์เจษฎา ก้องสาคร โทร.086-6572811 ID Line : aorioo
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]