หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-bkk

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.กทมประธานกรรมการ
2. นายสรณ ปัทมพรหมโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางสาวนิสิตา บัวจันทร์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ชาญรอบโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
5. นางปิติพร หาญกรโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
6. นางสาวกัณนิกาญ์ พวงเพชรโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการ
7. นางสาววิลาสินี พรรณรัตนศิลป์โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนมิ่งโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)กรรมการ
9. นางสาวบุญเรือง เนียมโภคะโรงเรียนประยุรวงศาวาสกรรมการ
10. นางชัยญารัตน์ เต้นปักษีโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
11. นางสาวกาญจนา นมัสโกโรงเรียนราชวินิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.กทมประธานกรรมการ
2. นายสรณ ปัทมพรหมโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางสาวนิสิตา บัวจันทร์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ชาญรอบโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ ศิลาโล้โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
6. นางสาวจิรา วรเกตโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
7. นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
8. นางสาวกิจติมา สิงห์นาโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
9. นางสาวดลพร เที่ยงธรรมโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
10. นางสาวปรียา พุ่มมีจิตรโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯกรรมการ
11. นางสาวกาญจนา นมัสโกโรงเรียนราชวินิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.กทมประธานกรรมการ
2. นายสรณ ปัทมพรหมโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางสาวนิสิตา บัวจันทร์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ชาญรอบโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ ศิลาโล้โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
6. นางสาววจิรา วรเกตโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
7. นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
8. นางสาวกิจติมา สิงห์นาโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
9. นางสาวดลพร เที่ยงธรรมโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
10. นางสาวปรียา พุ่มมีจิตรโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯกรรมการ
11. นางสาวกาญจนา นมัสโกโรงเรียนราชวินิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.กทมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีพร จันทร์มีโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ ขันคำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ วารีทิพย์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอัศวิน พาภักดีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นางประไพศรี เนาวบุตรโรงเรียนราชวินิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.กทมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีพร จันทร์มีโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ ขันคำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ วารีทิพย์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางประไพศรี เนาวบุตรโรงเรียนราชวินิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.กทมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีพร จันทร์มีโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ ขันคำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ วารีทิพย์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอัศวิน พาภักดีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นางประไพศรี เนาวบุตรโรงเรียนราชวินิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.กทมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีพร จันทร์มีโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ ขันคำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ วารีทิพย์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางประไพศรี เนาวบุตรโรงเรียนราชวินิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปรีชา อรุณสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนาวิน ทองสะอาดโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ เอกมาตย์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นายวัชรศักดิ์ เชียงแรงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
5. นางสาวนงนุช จ่าบาลโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา นมัสโกโรงเรียนราชวินิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปรีชา อรุณสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนาวิน ทองสะอาดโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ เอกมาตย์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นายวัชรศักดิ์ เชียงแรงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
5. นางสาวนงนุช จ่าบาลโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา นมัสโกโรงเรียนราชวินิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวรุจิรา สายสุขโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขันโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุวงศ์ อารีศิริไพศาลโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
4. นายสรณ ปัทมพรหมโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
5. นางสาวนิสิตา บัวจันทร์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
6. นางทีรนัยน์ เขียวแก่โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ทัศนวิญญูโรงเรียนดาราคามกรรมการ
8. นางสาวพิณกาน ภัทเศรษฐ์โรงเรียนเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
9. นางชัยมนต์ ปากคลองโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)กรรมการ
10. นางศิริเพ็ญ ได้พรโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
11. นางวันดี สุรภัสักโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
12. นางชลทิชา นาคสกุลโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
13. นางอภิญญา อภิธนบาลโรงเรียนราชวินิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวรุจิรา สายสุขโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุวงศ์ อารีศิริไพศาลโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
4. นายสรณ ปัทมพรหมโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
5. นางสาวนิสิตา บัวจันทร์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
6. นางสาวสุนันทา จันทร์ชูกลิ่นโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
7. นางฝนจิตา กาฬดิษย์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
8. นางสาวณภัทร ใจกล้าโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสกรรมการ
9. นางสาวดลพร เที่ยงธรรมโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
10. นายวิโรจน์ สายบุญมีโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
11. นางสาวฤชุทัย เนยเขียวโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
12. นางสาวเสาวมล จันแก้วโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
13. นางอภิญญา อภิธนบาลโรงเรียนราชวินิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจิรา สายสุขโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุวงศ์ อารีศิริไพศาลโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
4. นายสรณ ปัทมพรหมโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
5. นางสาวนิสิตา บัวจันทร์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
6. นางสาวสุนันทา จันทร์ชูกลิ่นโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
7. นางฝนจิตา กาฬดิษย์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
8. นางสาวณภัทร ใจกล้าโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสกรรมการ
9. นางสาวดลพร เที่ยงธรรมโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
10. นายวิโรจน์ สายบุญมีโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
11. นางสาวฤชุทัย เนยเขียวโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
12. นางสาวเสาวมล จันแก้วโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
13. นางอภิญญา อภิธนบาลโรงเรียนราชวินิตกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ศึกษษนิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์โรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
4. นางบังอร ภูพัฒนะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นายวชิรวิทย์ฺ เมืองอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวีโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางวันทนา บัณฑรวรรณโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
8. นางสาวปริศนา จตุรปาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
9. นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
10. นางสุดาพร หาญจริงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
11. นายเจษฎา ก้องสาครโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
12. นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮดโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
13. นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พานิชโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
14. นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตรโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
15. นางสาวพวงพร ไชยวีระโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
16. นายภภัสสร ดวงมณีโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
17. นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
18. นางพัชรี เมตตาจิตรโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
19. นางสาวมณฑา เมธายะกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ศึกษษนิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์โรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
4. นางบังอร ภูพัฒนะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นายวชิรวิทย์ฺ เมืองอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวีโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางสาววันทนา บัณฑรวรรณโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
8. นางสาวปริศนา จตุรปาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
9. นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
10. นางสุดาพร หาญจริงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
11. นายเจษฎา ก้องสาครโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
12. นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮดโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
13. นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พานิชโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
14. นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตรโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
15. นางสาวพวงพร ไชยวีระโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
16. นางสาวภภัสสร ดวงมณีโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
17. นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
18. นางพัชรี เมตตาจิตรโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
19. นางสาวมณฑา เมธายะกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
2. นายปกรณ์ ปานรอดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
3. นางสาวพรรรนภา กำบังโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
2. นายปกรณ์ ปานรอดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
3. นางสาวพรรรนภา กำบังโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางพัชนี แสงประสิทธิ์โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พาหะมากโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโสภณ พวงพันธ์บุตรโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพัชนี แสงประสิทธิ์โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พาหะมากโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโสภณ พวงพันธ์บุตรโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสุรวุฒิ สงสะนะนักวิชาการชำนาญการพิเศษศูนย์วิทยาศษสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องจำลองกรุงเทพฯ)กรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พุุ่่มดอกไม้นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)กรรมการ
3. นายบุญมี คำคูเมืองนักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวชโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางชุติมณฑน์ วสุประสาทโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางสาวนภาวรรณ ยุบลชูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
8. นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
9. นายปรีชา มหาโพธิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุรวุฒิ สงสะนะนักวิชาการชำนาญการพิเศษศูนย์วิทยาศษสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องจำลองกรุงเทพฯ)กรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พุุ่่มดอกไม้นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)กรรมการ
3. นายบุญมี คำคูเมืองนักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวชโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางชุติมณฑน์ วสุประสาทโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางสาวนภาวรรณ ยุบลชูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
8. นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
9. นายปรีชา มหาโพธิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
10. นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวผาณิต เชาว์พานิชโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
2. นางสาวสมถวิล ต้นทองโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
3. นางสาวนิภากรณ์ เกิดอันโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
4. นางพรรณี พลายคุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางสาวสิิริรัตน์ สวัสดิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางสุดาพร หาญจริงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางสาวสุวรรณี บุญทันโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวผาณิต เชาว์พานิชโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
2. นางสาวสมถวิล ต้นทองโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
3. นางนิภากรณ์ เกิดอันโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
4. นางพรรณี พลายคุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางสุดาพร หาญจริงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางสาวสุวรรณี บุญทันโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางชุติมณฑน์ วสุประสาทโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางบังอร ภูพัฒนะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางพรรณี พลายคุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
8. นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
9. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
10. นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวชโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
11. นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
12. นายสมนึก สุยะสืบโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
13. นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
14. นายอานุภาพ สุกรินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
15. นายกฤษณะ รัตนแก้วโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
16. นายกตัญญู มุมจันทึกโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
17. นายปรีชา มหาโพธิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
18. นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮดโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางชุติมณฑน์ วสุประสาทโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางบังอร ภูพัฒนะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางพรรณี พลายคุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
8. นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
9. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
10. นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวชโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
11. นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
12. นายสมนึก สุยะสืบโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
13. นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
14. นายอานุภาพ สุกรินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
15. นายกฤษณะ รัตนแก้วโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
16. นายกัตัญญู มุมจันทึกโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
17. นายปรีชา มหาโพธิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
18. นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮดโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นายชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางชุติมณฑน์ วสุประสาทโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางบังอร ภูพัฒนะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางพรรณี พลายคุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
8. นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
9. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
10. นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวชโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
11. นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
12. นายสมนึก สุยะสืบโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
13. นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
14. นายอานุภาพ สุกรินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
15. นายกฤษณะ รัตนแก้วโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
16. นายกตัญญู มุมจันทึกโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
17. นายปรีชา มหาโพธิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
18. นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮดโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นายชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางชุติมณฑน์ วสุประสาทโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางบังอร ภูพัฒนะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางพรรณี พลายคุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
8. นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
9. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
10. นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวชโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
11. นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
12. นายสมนึก สุยะสืบโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
13. นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
14. นายอานุภาพ สุกรินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
15. นายกฤษณะ รัตนแก้วโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
16. นายกตัญญู มุมจันทึกโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
17. นายปรีชา มหาโพธิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
18. นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮดโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นายชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางชุติมณฑน์ วสุประสาทโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางบังอร ภูพัฒนะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางพรรณี พลายคุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
8. นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
9. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
10. นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวชโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
11. นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
12. นายสมนึก สุยะสืบโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
13. นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
14. นายอานุภาพ สุกรินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
15. นายกฤษณะ รัตนแก้วโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
16. นายกตัญญู มุมจันทึกโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
17. นายปรีชา มหาโพธิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
18. นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮดโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสุภาวดี อึ้งพานิชผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เชื้อหาญครูโรงเรียนวัดเจ้ามูลรองประธานกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติครูโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
4. นายนันทพล เสริมพลครูโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
5. นายสมยศ พวงเกตุแก้วครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
6. นายกสิษฐ์พงศ์ ทิพเลิศครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
7. นายอภิสิทธิ์ หงษ์อินทร์ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
8. นายวิรัช กิ่งแก้วครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิโรงเรียนราชวินิตประถมบางแครองประธานกรรมการ
3. นายสยาม ปิยะนราธรศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสพป.กทม.กรรมการ
4. นางสมหมาย ปวะบุตรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
5. นางสาวบุญฤดี อุดมผลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
6. นางกรกมล ชูช่วยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
7. นายวิรัตน์ รวมกิ่งครูโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการ
8. นายนิรันดร์ ฤดีครูโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
9. นางสาวจิตตินันท์ พลเสนครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแครองประธานกรรมการ
3. นายสยาม ปิยะนราธรศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสพป.กทม.กรรมการ
4. นางสมหมาย ปวบุตรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
5. นางสาวบุญฤดี อุดมผลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
6. นางสาวกรกมล ชูช่วยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
7. นายวิรัตน์ รวมกิ่งครูโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการ
8. นายนิรันดร์ ฤดีครูโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
9. นางสาวจิตตินันท์ พลเสนครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวประภาภรณ์ พันธุ์งามโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอนุวัฒน์ บิสสุริโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชยกรณัฏฐ์ ทับทิมศรีโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทชวลิต วิชาดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลาชัยประธานกรรมการ
2. นายศรีจันทร์ ปัสสาาคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์โรงเรียนนวมอนทราชูทิศสตรีวิทยา 3กรรมการ
4. MissYao Xiaoleโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางสาวนิศา สายมณีโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
6. นางสาววราพร ศูนย์รัมย์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
7. นางสาววรรณนิศา สุขเพิ่มโรงเรียนพลับพลาชัยกรรมการ
8. Miss Liu Yangโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
9. Mr.Yang Changjangโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาววีนิตย์ เชี่ยวชาญศิลป์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวธนพล ตู้เพ็ชรโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
12. Miss Xie Ting tingโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรรมการ
13. นางละอองศรี สุวินัยโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
14. นางสาวนริศรา เรืองวัฒวิศิษฐ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
15. นายไพศาล เทียมเวชผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
16. นางสาวจิราภรณ์ เอิบบุญโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์โรงเรียนนวมอนทราชูทิศสตรีวิทยา 3กรรมการ
2. MissXie Ting tingโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Yang Changjangโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนพล ตู้เพ็ชรโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์โรงเรียนนวมอนทราชูทิศสตรีวิทยา 3กรรมการ
2. MissXie Ting tingโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Yang Changjangโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวดลพร อยู่ไทยโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุรี แสงโพธิ์ผู้ตรวจการลูกเสือประธานกรรมการ
2. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจโรงเรียนพญาไท รองประธานกรรมการ
3. นายไชโย สันติรัตนพงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางบุษยา ทองมีโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
5. นางชวลีย์ บุนนาคข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายทวีวัช แก้วแดงโรงเรียนมหาวีรานุวัตรกรรมการ
7. นางสาวศิริกัญญา วิลามาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
8. นางสาวยุพรัตน์ พงษ์ศิริเลิศโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์นุสรณ์)กรรมการ
9. นายสุภาพ ปัตถาโรงเรียนทับทองกรรมการ
10. นายเอกชัย ลำเหลือเจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการ
11. นางเพ็ญพร ฉิมพลีโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
12. นางสาววรรณิษา ทองนิลโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
13. นายสุรพงษ์ ประสมเพชรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
14. นางสาวจันจิรา ทองสง่าโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายชัยวุฒิ พิชญบุตรโรงเรียนวัดสร่างโศกประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ถนอมวงศ์โรงเรียนโฆสิตสโมสรรองประธานกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ชุริกานนท์โรงเรียนวัดสระเกศกรรมการ
4. นางสาวคมคาย สุ่มมาตย์รองผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการ
5. นางกนกพร ชุริกานนท์ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการ
6. นายชยพล พรหมชูวงศ์โรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
7. นายสมเกียรติ นวลวันดีโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยงอนุสรณ์)กรรมการ
8. นายปรีชา หงส์นฤชัยโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
9. นายณัฐพัชร ป้อมหินโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์นุสรณ์)กรรมการ
10. นายพลากร เมืองมูลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)กรรมการ
11. นางพัชราพร แก้วโยธาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
12. นางสาวกาญจน์ธิดา สีอูดโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
13. นางสาววรรณลภา ณ วารีโรงเรียนสารสาสน์พิทยากรรมการ
14. นายเอกชัย ลำเหลือเจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการ
15. นายประเสริฐ โต๊ะอาดโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
16. นายวัชรพล สอนเจริญโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
17. นางสาวเอมอร บุตะเขียวโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
18. นายสุวิทย์ โคตวงษ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ พิชญบุตรโรงเรียนวัดสร่างโศกประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ถนอมวงศ์โรงเรียนโฆสิตสโมสรรองประธานกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ชุริกานนท์โรงเรียนวัดสระเกศกรรมการ
4. นางสาวคมคาย สุ่มมาตย์รองผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการ
5. นางกนกพร ชุริกานนท์ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการ
6. นายชยพล พรหมชูวงศ์ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
7. นายสมเกียรติ นวลวันดีโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยงอนุสรณ์)กรรมการ
8. นายปรีชา หงส์นฤชัยโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
9. นายณัฐพัชร ป้อมหินโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์นุสรณ์)กรรมการ
10. นางพัชราพร แก้วโยธาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางยุพรัตน์ พงษ์ศิริเลิศโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์นุสรณ์)กรรมการ
12. นางสาวศิริกัญญา วิลามาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
13. นางสาวกาญจน์ธิดา สีอูดโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
14. นางสาววรรณลภา ณ วารีโรงเรียนสารสาสน์พิทยากรรมการ
15. นายทวีวัช แก้วแดงโรงเรียนมหาวีรานุวัตรกรรมการ
16. นายเอกชัย ลำเหลือเจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการ
17. นางสาวรัชฎาพร โพธิ์บุบผาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
18. นางสาวประภาพรรณ วารีทิพย์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
19. นางสาวจันจิรา ทองสง่าโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอมร นันทวิกรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนัฏฐวรัตน์ เบ้าทองโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
6. นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้วโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางธัญสมร คเชนทร์เดชาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
3. นายอมร นันทวิกรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐวรัตน์ เบ้าทองโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้วโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางธัญสมร คเชนทร์เดชาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
3. นายอมร นันทวิกรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนัฏฐวรัตน์ เบ้าทองโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้วโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
3. นางสายสุนี สกุลแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ วรรณปะขีโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวโสภิตา แอสุวรรณผู้จัดการบริษัท เอส ที เอ กราฟฟิคกรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
7. นางสาวอรุณศรี ทำบุญโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
3. นางสายสุนี สกุลแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ วรรณปะขีโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวโสภิตา แอสุวรรณผู้จัดการบริษัท เอส ที เอ กราฟฟิคกรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
7. นางสาวอรุณศรี ทำบุญโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสายสุนี สกุลแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวอรุณศรี ทำบุญโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี โพธีโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสายสุนี สกุลแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวอรุณศรี ทำบุญโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี โพธีโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายกันยา อะติถะโรงเรียนทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา แสนสงค์โรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นวลเจริญโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ก้องสาครโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ บุญมานันท์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
3. นายณัชภัค บุญเติมนิติกุล โรงเรียนพญาไทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเรวัฒ โสดาพรหมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ บุญมานันท์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
3. นายณัชภัค บุญเติมนิติกุลโรงเรียนพญาไทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทประธานกรรมการ
2. นายชิดชัย สะเทียนรัมย์โรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรังโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทประธานกรรมการ
2. นายชิดชัย สะเทียนรัมย์โรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรังโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทประธานกรรมการ
2. นางสาวพิรดา ธุระเจน โรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางสาวบุญยดา มาดสินไชยโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทประธานกรรมการ
2. นางสาวพิรดา ธุระเจนโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางสาวบุญยดา มาดสินไชยโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกันยา อะติถะโรงเรียนทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ นวลเจริญโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เสนสงค์ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายเรวัฒ โสดาพรหมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯประธานกรรมการ
2. นางสิริพันธ์ ภาษีธรรมโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรังโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนพดล จตุไพบูลย์โรงเรียนวัดเจ้ามูลประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญยดา มาดสินไชยโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรังโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนพดล จตุไพบูลย์โรงเรียนวัดเจ้ามูลประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญยดา มาดสินไชยโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรังโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ก้องสาครโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยง ไชยชมภูโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
3. นางสาวประทุม เล็กเปียโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ เปียซื่อโรงเรียนบ้านอำเภอประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ โรงเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นายทินกร กระมลโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอรุณ เปียซื่อโรงเรียนบ้านอำเภอประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ โรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นายทินกร กระมลโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ เปียซื่อโรงเรียนบ้านอำเภอประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ โรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นายทินกร กระมลโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอรุณ เปียซื่อโรงเรียนบ้านอำเภอประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ โรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นายทินกร กระมลโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ เปียซื่อโรงเรียนบ้านอำเภอประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ โรงเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นายทินกร กระมลโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอรุณ เปียซื่อโรงเรียนบ้านอำเภอประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ โรงเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นายทินกร กระมลโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ เปียซื่อโรงเรียนบ้านอำเภอประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ โรงเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นายทินกร กระมลโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอรุณ เปียซื่อโรงเรียนบ้านอำเภอประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ โรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นายทินกร กระมลโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางบุญยิ่ง พรมจารีย์โรงเรียนวัดหนังประธานกรรมการ
2. นางสาวภินัฎฎา โคตรสมบัติโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางนันทิยา ภูวิชัยโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางบุญยิ่ง พรมจารีย์โรงเรียนวัดหนังประธานกรรมการ
2. นางสาว ภินัฎฎา โคตรสมบัติโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางนันทิยา ภูวิชัยโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวนางสาวอติภา เกษมวัฒนาโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนินโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอติภา เกษมวัฒนาโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนินโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ เข็มขจรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางนันรุ่ง ครองยุติโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
3. นางสาวพิชญดา ไชยดีโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอติภา เกษมวัฒนาโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นายเส็ง บุดดาโรงเรียนพยาประเสริฐสุททราศรัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวประภาศิริ สุขเจริญโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายเส็ง บุดดาโรงเรียนพยาประเสริฐสุททราศรัยฯกรรมการ
3. นางสาวพิรดา ธุระเจนโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาศิริ สุขเจริญโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายเส็ง บุดดาโรงเรียนพยาประเสริฐสุททราศรัยฯกรรมการ
3. นางสาวพิรดา ธุระเจนโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ เข็มขจรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางยุพิน ศุภกรพงศ์สิริโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ วสเกษมโรงเรียนพญาไทประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา ภูวิชัยโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
3. นางสาวพิชญดา ไชยดีโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวอติภา เกษมวัฒนาโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวอติภา เกษมวัฒนาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุทธินันท์ พูลเกิดโรงเรียนวัดเจ้ามูลประธานกรรมการ
2. นางพรวิมล พิศมัยโรงเรียนวัดมหาบุศย์กรรมการ
3. นางยุพิน ศุภกรพงศ์สิริโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุทธินันท์ พูลเกิดโรงเรียนวัดเจ้ามูลประธานกรรมการ
2. นางพรวิมล พิศมัยโรงเรียนวัดมหาบุศย์กรรมการ
3. นางยุพิน ศุภกรพงศ์สิริโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวนิทรา ฉิ่นไพศาลข้าราชการบำนาญ ปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดอมรินทรารามประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ หมายมั่นโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
3. นางสาวพัชรนันท์ เวียงสัณเทียะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิทรา ฉิ่นไพศาลข้าราชการบำนาญ ปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดอมรินทรารามประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ หมายมั่นโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
3. นางสาวพัชรนันท์ เวียงสัณเทียะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนางนันทิยา ภูวิชัยโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา ภูวิชัยโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯประธานกรรมการ
2. ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวศุภศิตา รสโหมดศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางสายสมร นาคประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวฉันติมา เท้าเฮ้าผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นางพัชราภรณ์ สมวงษ์โรงเรียนวัดด่านกรรมการ
8. นางสาวเกษราภรณ์ คำจะโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
9. นางภาลฎา ปาลิยะประภาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
10. นางสาวพิมพรรณ หล่ำน้อยโรงเรียนพญาไทกรรมการ
11. นางสาวจิรภัทร์ กาญจนครุฑโรงเรียนพญาไทกรรมการ
12. นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรงโรงเรียนชนะสงครามกรรมการ
13. นางสาวเยาวลักษณ์ จอมทองโรงเรียนสายน้ำทิทย์กรรมการ
14. นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์โรงเรียนสายน้ำทิทย์กรรมการ
15. นางสาวนันทิตา ไชยสิทธิโสภณโรงเรียนดาราคามกรรมการ
16. นางสาวพิกุล เสนทรนารถโรงเรียนวัดนาคปรกกรรมการ
17. นางสาวอัจฉรา สารคำโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
18. นางเยาวภา โคตรเวียงโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์กรรมการ
19. นางสาวทิวาพร รินทะไชยโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
20. นางสาวธนอัญญ์ ทองยังโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการ
21. นางสาวอนงค์ลักษณ์ พงษ์ธนูโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
22. นางสาวทิวาวรรณ สังข์ภิรมย์โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
23. นางอรวรา มูลน้อยโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
24. นางนันทวัน มรกฎจินดาโรงเรียนบ้านหนองบอนฯกรรมการ
25. นางสุนีย์ เสือเจริญโรงเรียนบ้านหนองบอนฯกรรมการ
26. นางสาวเพ็ญทิพย์ มากชูชิตโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
27. นางสาวดวงพร ปัญจมากรโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
28. นางสาวสาลินี กอคูณโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
29. นางสาวจริยาภรณ์ สินธุพรหมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ฯกรรมการ
30. นางสาวรุ่งทิพย์ สำแดงโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
31. นางสุธีรา ภู่พงศ์พันธ์กุลโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
32. นางสาวกิ่งกาญจน์ เคหาบาลโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
33. นางสุภาภรณ์ สุขใจโรงเรียนบางบัวฯกรรมการ
34. นางสาวจุฑารัตน์ เสือนาคโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการ
35. นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตรโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
36. นางสาวพัทธนันท์ ศรีพรมมาโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
37. นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหารโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
38. นางธนพร แดงตระกูลโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรินายกประธานกรรมการ
2. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. ผศ.สิริมณี บรรจงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
4. นางเกื้อกูล เตชะเสนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ ราชแผ้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นางสาวสันติวรรณ ธัญญวิกัยโรงเรียนวัดด่านกรรมการ
8. นางสุนีรัตน์ จิตรคงโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
9. นางสาวศิริรัตน์ สนิทนนท์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
10. นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
11. นางสาวนิภาพร เจริญพักตร์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
12. นางเสาวนีย์ ไกรสงครามโรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
13. นางชุติมา โคตรสาขาโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
14. นางสาวอรวรรณ หอมดอกโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
15. นางสาวพิชญาภัค กาบจันทร์โรงเรียนวัดนาคปรกกรรมการ
16. นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดาโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
17. นางสาวภาวิษย์พร ฐิตาภาธนวัฒน์โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์กรรมการ
18. นางสาวคมคาย ลภัสลโชติโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
19. นางพนารัตน์ จารีตพิทยาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯกรรมการ
20. นางสาวชัชฎาภรณ์ สุขทวีโรงเรียนโฆฑิตสโมสรกรรมการ
21. นางสาวสิรินภา อมรไพศาลเลิศโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
22. นางสาวอรชุมา วานิชวรรณ์โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
23. นางสาวพิมฤทัย เถาเบาโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
24. นางสาวกฤตยา เหมสมันโรงเรียนบ้านหนองบอนฯกรรมการ
25. นางสุรี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนฯกรรมการ
26. นางสาวปิยะนันท์ ศรีนวลโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
27. นางวันเพ็ญ ไทยประยูรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ฯกรรมการ
28. นางสาวพวงพร ไชยวีระโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
29. นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
30. นางรุ่งทิวา ศรีสง่าโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
31. นางสาวจารุวรรณ ลิมศิริวัฒน์โรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
32. นางสาวศิริจิตร โททะรินทร์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
33. นางวัชรา สิทธิพรมโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
34. นางสาวภาวิยา ขนาบแก้วโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
35. นางจีรวรรณ เที่ยงสูงเนินโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
36. นางสิริมณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการ
37. นายพิศุทธ์ปภาณ จินะวงค์กรรมการ
38. นางเรณู ทองทาโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการและเลขานุการ
39. นางปัทมา พังเครือโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวาสนา เลื่อมสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางสาวภาระวี สุทธิฉันท์โรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
3. นางณัฐภรณ์ สายพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา เลื่อมสุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางสาวภาระวี สุทธิฉันท์โรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
3. นางณัฐภรณ์ สายพิมพ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา เลื่อมสุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางสาวภาระวี สุทธิฉันท์โรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
3. นางณัฐภรณ์ สายพิมพ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวาสนา เลื่อมสุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางสาวภาระวี สุทธิฉันท์โรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
3. นางณัฐภรณ์ สายพิมพ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษบง เสมามลโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ชาซิโยโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางเปรมจิตต์ หลังสัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษบง เสมามลโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ชาซิโยโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางเปรมจิตต์ หลังสันโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษบง เสมามลโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ชาซิโยโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางเปรมจิตต์ หลังสันโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาววราพร โพธิ์สาชัยโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสาวบงกช พิทักษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สรสัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจรรยา ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
2. นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒตา สมเกศโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรรยา ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
2. นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒตา สมเกศโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรรยา ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
2. นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒตา สมเกศโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางรจนา จันทร์สนาม โรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางรจนา จันทร์สนามโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางรจนา จันทร์สนามโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางรจนา จันทร์สนามโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางรจนา จันทร์สนามโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางรจนา จันทร์สนามโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว โรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ดวงแก้วโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ดวงแก้วโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ดวงแก้วโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
2. นางสาวณิชา เทียนลำโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ดวงแก้วโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสายหยุด เกิดช่วยโรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาสกรรมการ
2. นางสาวณิชา เทียนลำโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางสาวบงกช พิทักษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายหยุด เกิดช่วยโรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาสกรรมการ
2. นางสาวณิชา เทียนลำโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางสาวบงกช พิทักษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณุพดี ธงภักดีโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางสาวภาส์สิณี กิติเจริญนันท์โรงเรียนวัดชนะสงคราม กรรมการ
3. นางสุชา เครือคำ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัยโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางอารมย์ โพธิสารโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัยโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางอารมย์ โพธิสารโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวจินตรัตน์ ม่วงชุมโรงเรียนวัดสังข์กระจายฯกรรมการ
3. นางสาวพัชรียา จันทะไทยโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวจินตรัตน์ ม่วงชุมโรงเรียนวัดสังข์กระจายฯกรรมการ
3. นางสาวพัชรียา จันทะไทยโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณา สระพิณโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
2. นางสาวพุทธรัตน์ เรียมสันเทียะโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ดวงแก้วโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษบง เสมามลโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทองโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษบง เสมามลโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทองโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ รงค์โสภณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)ฯกรรมการ
2. นางสาววราพร ศูนย์รัมย์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา ตะโกอินทร์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา บุนนาคโรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาสกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา วิเศษชูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤตยา ลีลาศ โทร.063-3579930 ,02-3545258 และอาจารย์เจษฎา ก้องสาคร โทร.086-6572811 ID Line : aorioo
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]