หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ
ระหว่าง วันที่ 3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 2559 08.30-16.00 สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมโกมุท 16 พ.ย. 2559 08.30-16.00 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง บริเวณโรงอาหาร 16 พ.ย. 2559 08.30-16.00 ส่งรายงานเป็นรูปเล่ม 4 เล่ม ที่โรงเรียนอนุบาพิบูลเวศม์ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ก่อน 09.00 น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง บริเวณโรงอาหาร 16 พ.ย. 2559 08.30-16.00 ส่งรายงานเป็นรูปเล่ม 4 เล่ม ที่โรงเรียนอนุบาพิบูลเวศม์ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ก่อน 09.00 น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง บริเวณโรงอาหาร 16 พ.ย. 2559 08.30-16.00 ส่งรายงานเป็นรูปเล่ม 4 เล่ม ที่โรงเรียนอนุบาพิบูลเวศม์ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ก่อน 09.00 น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง บริเวณโรงอาหาร 16 พ.ย. 2559 08.30-16.00 ส่งรายงานเป็นรูปเล่ม 4 เล่ม ที่โรงเรียนอนุบาพิบูลเวศม์ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ก่อน 09.00 น.
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เวทีหน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง เวทีหน้าเสาธง 16 พ.ย. 2559 08.30-16.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เวทีหน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง เวทีหน้าเสาธง 16 พ.ย. 2559 08.30-16.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 16 พ.ย. 2559 08.30-16.00 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม 4 เล่ม ที่โรงเรียนอนุบาลิบูลเวศม์ ภายในวันรายงานตัวเข้าแข่งขัน
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 16 พ.ย. 2559 08.30-16.00 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม 4 เล่ม ที่โรงเรียนอนุบาลิบูลเวศม์ ภายในวันรายงานตัวเข้าแข่งขัน
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ลานซีเมนต์หน้าเสาธง ห้อง ลานซีเมนต์หน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องทำใบงานส่งให้กรรมการตอนลงทะเบียนเข้าแข่งขันหากไม่ส่งให้ถือว่า
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ลานซีเมนต์ ชั้น 2 ห้อง ลานซีเมนต์หน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 08.30-16.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ลานซีเมนต์ ชั้น 2 ห้อง ลานซีเมนต์หน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 08.30-16.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ลานซีเมนต์ ห้อง ลานซีเมนต์หน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 08.30-16.00
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ลานซีเมนต์ ห้อง ลานซีเมนต์หน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤตยา ลีลาศ โทร.063-3579930 ,02-3545258 และอาจารย์เจษฎา ก้องสาคร โทร.086-6572811 ID Line : aorioo
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]