รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ณ โรงเรียนลาดชะโด , โรงเรียนลาดชิด , โรงเรียนวัดโพธิ์ ,โรงเรียนวัดตาลานใต้
ระหว่าง วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 25

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 1. เด็กชายสิรภพ  ชโลธร
 
1. นายธนบดี  ธาราพรหม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 1. เด็กชายสุริยะ  ใจแน่น
 
1. นางสาววรลักษณ์  ชำนิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. นางสาวชุตินันท์  อ่อนสวรรค์
 
1. นางคนึง  บุญถนอม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สุวรรณลอย
 
1. นางสาวศรีสมใจ  ธงทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนวพร  กาจกลางดอน
 
1. นางบุญส่ง  แจ่มดวง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 1. นางสาววิภาวดี  จบไพร
 
1. นางเย็นจิตต์  เหมรา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 1. เด็กหญิงญามณี  ไพรอ่อน
 
1. นางสาวสุรีพร  เกาะเรียนอุดม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 1. เด็กหญิงสิริภัทร  กลิ่นหอม
 
1. นางสุจิรา  บุตรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงวริศรา   ศรีวาณัติ
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุญเพ็ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กหญิงญาดา  ผงชานัน
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  หมีทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 1. เด็กหญิงสุนัตญา  เต้าทอง
 
1. นางพรศญาฒ์  พิทักษ์สิทธิพร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำรพ
2. เด็กหญิงพรสินี  เฟื่องฟุ้ง
3. เด็กหญิงวิรินทร์  รื่นถวิล
 
1. นางสาวดอกเอื้อง  ลาภเกิน
2. นางสาวพรสุฎา  ชาลีวรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายคศิษฐ์ศักดิ์  พันธุ์กุฬา
2. เด็กชายฐิติพงษ์  ชินวงศ์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ล้านรัก
 
1. ดร.ไพฑูรย์  ฤทธิ์กระโทก
2. นางสาวเบญจวรรณ  ภู่เณร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  อ่ำตระกูล
2. เด็กหญิงพรรณภร  แสงทองไทย
3. เด็กหญิงรจรี  ขวัญพรไพรวัลย์
 
1. นางสุจิรา  บุตรี
2. นางวันเพ็ญ  สุขสอน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  จั่นเพ็ชร
2. เด็กชายวรากร  สุขสมสาร
 
1. นางรัตนา  สร้อยดอกสน
2. นางพัชรา  โฮมหุ้มแก้ว
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนุจรี  แสงมณี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญเขตร์
 
1. นางสาคร  สุขเกษม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงปิ่นลดา  แก่นนาคำ
 
1. นางสาวธัญสร  ฟูสอน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไตรอุโภค
 
1. นางสาวธัญสร  ฟูสอน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กชายวัชรพงศ์  สูงสุด
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ภาณุภาส
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  คนจะ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธนาวงค์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  กาสา
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  อนันต์
2. นางสาวมลิกา  การุญ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  รัสมี
2. เด็กชายรณชัย  ศรีตะวัน
3. เด็กหญิงอังคณา  แสงมณี
 
1. นางอมราภรณ์  คล้ายพงษ์
2. นางสาวโยธิกา  เลิศรัตยากุล
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศตนันท์  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายสนธิ  สุขสาคร
3. เด็กหญิงอริสรา  วิงวอน
 
1. นางปราณี  โชติศรี
2. นางสาวสำรวม  มงคลทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. นางสาวดลพร  ขันทอง
2. นางสาววีรยา  หวังผล
3. นางสาวเกษราภรณ์  ไทยเจริญ
 
1. นางสราวรรณ  โตลอย
2. นางสาวสุทธิดา  นาคทรัพย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เดชตานนท์
2. เด็กหญิงอัมพรกัญ  เพชรช้าง
 
1. นายเอกภพ  เกิดอ่ำ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ภู่เณร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์แพน
2. เด็กหญิงเกสราภรณ์  พรมโสภา
 
1. นายประยุทธ  พึ่งวงษ์
2. นายณัฐพล  ประทุมพันธ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงณิชานาฏ  สุขราชกิจ
 
1. นางขนิษฐา  สว่างจิตร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเมธิรินทร์  เฉลยศาสตร์
 
1. นางสาวจำเนียร  ตรีโอสถ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1. เด็กหญิงรุจิษยา  ยมปัดชา
 
1. นายจรัญ  จงเจริญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ใจใหญ่
2. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ทุเรียน
3. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ประทิพอาราม
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  อาษาบาล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 1. เด็กหญิงปนัดดา  การสมชล
2. เด็กหญิงศิริพร  สร้อยเกลียว
3. เด็กหญิงสุวิพา  กุเร็น
 
1. นางสาวสมจิต  หัสเนตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กชายธเนศ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  คงญาติ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ปั้นมยุรา
 
1. นางสาวเกสรบัว  ร้อยแก้ว
2. นางบุญธิตา  น้ำหอม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กหญิงจริญญา  ปานช่วย
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  ม่วงกะลา
3. เด็กหญิงสุภัทรา  สอนเพ็ชร
 
1. นางสาววิราพร  เกตุอรุณ
2. นางประคองศรี  เทศดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 1. เด็กชายจิรภัทร  พุทธรังษี
2. เด็กหญิงธัญญพร  คู่ปริกษา
3. เด็กชายนธิกร  ไกรประสิทธิ์
 
1. นายสนั่น  ไพรสันต์
2. นางนิตยา  ไพรสันต์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 1. เด็กชายชโยดม  ชโลธร
2. เด็กชายธีรภัทร  ต๊ะปัญญา
3. เด็กชายพัชรพล  บุญประเสริฐ
 
1. นางกฤษณา  คำภักดี
2. นางวรรณนิภา  เนยสูงเนิน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กหญิงกุลยา  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงณัฐพร  เกิดพุ่ม
3. เด็กหญิงนฤมล  ฤกษ์ยินดี
 
1. นางมรัชนก  บุญภารดี
2. นางสาวสุภาพร  สุทนต์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงนิรัชชา  สุกใส
2. เด็กหญิงวรรณวรี  สีหะวงศ์
3. เด็กหญิงอลิสา  หล่อทรัพย์
 
1. นางสาวอมิตา  หาพิกุล
2. นางศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1. เด็กชายภูมิรพี  สุขโอรส
2. เด็กชายเชษฐา  บุตรน้ำเพชร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กหญิงกังสดาล  เหมหงษา
2. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์สุดา
 
1. นางสาวบุษรา  ไวยสุทา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรพล  บุญเลิศ
2. เด็กชายภูมิภัทร  เกิดมนตรี
 
1. นางสาววันเพ็ง  ระวิพันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเคียน 1. เด็กชายสรยุตม์  ขำเพ็ง
2. เด็กชายสุธินันท์  พูลมา
 
1. นางสายสุนีย์  ขำดี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู้สลอด 1. เด็กชายกิตติกรณ์  บัวบาน
2. เด็กชายเจริญยศ  อินทโชติ
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  เทียนบูชา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  วงศ์อ่วม
2. เด็กชายอิทธิพล  ศรีประภา
 
1. นางสาวจำรัส  เต่าทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ศิริสกุลภัสร์
2. เด็กหญิงกานต์ธ์ราภรณ์  ใบบัว
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุรวงค์
4. เด็กหญิงพรชนก  ไชยวุฒิ
5. เด็กชายอริยะ  อันสอน
 
1. นางสาวศิริพร  บุ้งทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกชพรรณพร  ฉายชูวงษ์
2. เด็กหญิงชลิดา  จันทร์สองดวง
3. เด็กหญิงพรนภัส  พงษ์เภา
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำศิริ
5. เด็กหญิงวรรณิดา  จิตรพิมาย
 
1. นางพิมใจ  ไตรพันธ์ุ
2. นางสาวพนิศาต์  ไตรพันธ์ุ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ถีถะแก้ว
2. เด็กหญิงประภารัตน์  ยังนึก
3. เด็กหญิงพรพรรณ  สุดเตาะ
4. เด็กหญิงพลอยเพชรรัตน์  อู่เงิน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  มณีรัตน์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงชนะ
2. นางระรื่น  พวงลูกอิน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปิยะนุช
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  มณีโชติ
3. เด็กหญิงพีรดา  สุภายุทธ์
4. เด็กหญิงอรภิชชา  ปิยะนุช
5. เด็กชายเกรียงไกร  ทรัพย์พล
 
1. นางสาวดวงเดือน  คำผล
2. นางสาวรุ่งนภา  นัยยุติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มโนวร
2. เด็กชายธนธร  โชติพินิจ
3. เด็กชายปกรณ์  การสมทบ
4. เด็กหญิงมณฑา  ล่วงลือ
5. เด็กหญิงสุพรรษา   สาระกูล
 
1. นางอัมพร  ฉายบุ
2. นางสาวกนกวรรณ  บูรณะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงนิธิธวัลยา  ยศนันทภัคกุล
2. เด็กหญิงปภาวดี  กิจญาณ
3. เด็กหญิงพีรดา  สุขแสงแก้ว
4. เด็กหญิงอารียา  บู่สุวรรณ
5. เด็กหญิงอุษณา  ร่วมสมัคร
 
1. นางบุญศิริ  นัยยุติ
2. นางสาวสุภาวัลย์  บุญเรือง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงชญาดา  จิตรักษ์
2. เด็กชายธนากร  ประโยชน์โยธิน
3. เด็กชายรพีพัฒน์  แก้วมณี
4. เด็กหญิงศศิกานต์  เกตุฉัตร
5. เด็กชายเกียรติพง  พึ่งทอง
 
1. นายชัชชัย  ไตรมรรค
2. นางสาวพัชริดา  โฮมหุ้มแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เมืองมนต์
2. เด็กชายชินวัตร  ชินฮาด
3. เด็กหญิงธาวินี  ขันผง
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ธีระจันทร์
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุขสมัย
 
1. นายทวี  ดีวิหก
2. นางสาวมนัชยา  สีสะอาด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงณัฐตะวัน  ปิ่นพรม
 
1. นางสาวรสิตา  นิลพัฒน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงดาริณี  อภิสมาจาร
 
1. นางฉวีวรรณ  ญาณโกมุท
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงวรรณี  เทศทอง
 
1. นายอภิทักษ์  จันทร์หล้า
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  พลอยเจริญกิจ
2. เด็กชายอัครวิทย์  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางสาวอังคณา  ไวยจินดา
2. นางขนิษฐา  สว่างจิตร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 1. เด็กชายรพีภัทร  สอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ขินทอง
 
1. นางสาวศรีเวียง  วงษ์ภมร
2. นางสาวอุไรรัตน์  อินทชิต
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กชายจักรพันธ์  มงคลศาสตร์
2. เด็กหญิงชไมพร  ทับศรี
 
1. นางสาวบุญชู  สุขเกษม
2. นางวาสนา  น่าดู
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเพลง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มงคลชาญ
2. เด็กหญิงภิญญาดา  ภิรมย์โต
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  โพธิ์ภักดี
4. เด็กหญิงวาสนา  ประพันธ์พัฒน์
5. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  บรรทัด
6. เด็กหญิงศรีพร  ชูศรี
7. เด็กหญิงศศิกานต์  พันธุวงศ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  สาวิสิทธิ์
9. เด็กหญิงสุชานาฎ  บุญเรือน
10. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ชูกร
 
1. นางมณี  สุขศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  โฮกเส็ง
3. นางสาวกนกพร  การไชยศรี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขพัทธี
2. เด็กหญิงชลธิชา  แช่มช้อย
3. เด็กหญิงประกายดาว  ทองสุทธิ์
4. เด็กหญิงภัทราพร  คุณโบราณ
5. เด็กหญิงมายาวี  จำปาทอง
6. เด็กหญิงวริศรา  สุขเฉลิมศรี
7. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงสาวิตรี  ผอบทอง
9. เด็กหญิงสุกันญา  เบ้าคำ
10. เด็กหญิงสุชาดา  สังพิมพ์
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จ้อยเล็ก
12. เด็กหญิงอังคณา  ชูใจ
13. เด็กหญิงเพชรัตน์  เบญจมาส
14. เด็กหญิงแพรวรี  พรเจริญ
15. เด็กหญิงไอรินทร์  วัฒนสิริวิทย์
 
1. นายอิสระ   พานิชชอบ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฉายสุวรรณ์
2. เด็กหญิงกุลชา  สังข์เครือ
3. เด็กหญิงจันทร์นภา  สวัสดิ์
4. เด็กหญิงจารุภักตร์  แก้วโภคา
5. เด็กหญิงฐิตาพร  ดียิ่ง
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมคุณธี
7. เด็กหญิงธีรดา  ผลภาค
8. เด็กหญิงนริศรา  กระแสสืบ
9. เด็กหญิงปาริตา  วรรณประเสริฐ
10. เด็กหญิงผาณิตาภักดิ์  ผลทวีเทียรโชติ
11. เด็กหญิงพรวิภา  บุญมี
12. เด็กหญิงวรรณวิมล  พงษ์บุญ
13. เด็กหญิงอาทินัดดา  ตันโต
14. เด็กหญิงเนตรชนก  ธรรมคุณธี
15. เด็กหญิงไอริน  อยู่ม่วง
 
1. นายวรวุธ  สีนวน
2. นายผดุงศักดิ์  หงษ์ทอง
3. นายณัฐพล  ณรงค์เดชา
4. นางสาวนคมน  สุภิสิทธิ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กชายภัทรนันท์  สังข์งาม
2. เด็กชายเต็มศักดิ์  จันทอง
 
1. นางสาวขนิฐตา  แหวนทอง
2. นายเศรษฐา  คัมภิรานนท์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 1. เด็กชายธวัชชัย  บุปผา
2. เด็กชายวสันต์  กระสายเงิน
 
1. นายสิทธิชัย  สุขราชกิจ
2. นางสาวกองวดี  ดวงจันทร์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เอี่ยมปราณีต
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาพร  สินพูล
 
1. นางสาวศิริประภา  สิมศิริวัตร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุปาน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บุญรอด
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 1. เด็กชายวัชรพล  ทับทิมเมือง
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จุลมัญลิก
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 1. เด็กหญิงรัตนวดี  ภูริพันธ์
 
1. นางจรินทร์ทิพย์  ศรีทับทิม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายอาชาคินทร์  โพธิ์ถนอม
 
1. นางสาวกวินธิดา  เดชเจริญ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายวิวัฒน  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางสาวกวินธิดา  เดชเจริญ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกตุการณ์
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมสะอาด
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กหญิงนรีกานต์  บุญจง
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ทัศน์พร
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
2. นายการัตน์  เพชรี่
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เนื่องบุญมา
2. เด็กหญิงปาลิตา  อาดำ
 
1. นางลดาวรรณ  นิ่มทับทิม
2. นายกฤษดา  นิ่มทับทิม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  มาลีคล้าย
2. เด็กหญิงมาดีน๊ะห์  ศรีสุด
 
1. นางลดาวรรณ  นิ่มทับทิม
2. นางสาวโชติกา  พวงเงิน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. นายอาทิตย์  ยะลาว
 
1. นายบงการ  กันทะวงษ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจุไรพร  สินบางว้า
2. เด็กชายธนากร  ภูจันทึก
3. เด็กหญิงสิรยากร  จันทนา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางสาวศศิธร   ไพรสันต์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ไกรโสภา
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ยิ้มแย้ม
3. เด็กชายอดิศร  มาศศรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนภัทร  ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  แสงแก้วสุข
3. เด็กชายวรวัฒน์  ทรัพย์ยุทธ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายประวิทย์  ผาสุขโอษฐ
 
1. นายธวัช  สุขสมสังข์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กหญิงพรไพรินทร์  วรบุตร
 
1. นายวันเฉลิม  ธรรมนิยาย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอภิรดา  สารสุวรรณ
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู้สลอด 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  โกมลวานิช
 
1. นายปานศักดิ์  กำเนิดแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังชะโด 1. เด็กหญิงปราวีณา  ต่วนพิมาย
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอภิรดา  สารสุวรรณ
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แมรี 1. เด็กชายเอกนเรศ  บุญรักษา
 
1. นางอรุณรัตน์  แสงบุญส่ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญส่ง
 
1. นายธวัช  สุขสมสังข์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายยงยุทธ  เครือเสนา
 
1. นายธวัช  สุขสมสังข์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แมรี 1. เด็กหญิงนิชนันท์  แข็งธัญญกิจ
 
1. นางอรุณรัตน์  แสงบุญส่ง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปัทมา  นิ่มเซียง
 
1. นางน้ำผึ้ง  จรตระการ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พงษ์ฉาย
 
1. นายสฤษดิ์  เอี่ยมศิริ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ทรงพันธ์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายปัณณธร  เกตุสุริยงค์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีดอกไม้
 
1. นายธวัช  สุขสมสังข์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กชายสิทธินันท์  แสงอุทัย
 
1. นายธีรวุฒิ  พฤฒากรณ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญส่ง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีงาม
3. เด็กชายนพรัตน์  ด้วงดำดิน
4. เด็กชายนันทกร  เรือนเพ็ชร
5. เด็กชายประวิทย์  ผาสุขโอษฐ
6. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พลับพลาศรี
7. เด็กชายยงยุทธ  เครือเสนา
8. เด็กชายยุทธพงศ์  อาจสวัสดิ์มงคล
9. เด็กชายรัตนพล  ไพรสุข
10. เด็กหญิงวรรณิศา  แซ่จิว
11. เด็กหญิงหฤทัย  ศรีสุวรรณ
12. เด็กชายอนุรักข์  เปลี่ยนกลิ่น
13. เด็กชายอมรเทพ  พลายละหาร
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีดอกไม้
15. เด็กชายไพโรจน์  แซ่จิว
 
1. นายธวัช  สุขสมสังข์
2. นางสาวกฤษณา  ทัดเทียม
3. นางสาวสุภาพร  สุทนต์
4. นางสาวสกุณี  พยัฆเรือง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รุคะ
2. เด็กชายชูโชค  คำเนียม
3. เด็กชายนิติพันธ์  บุญช่วย
4. เด็กชายปกรณ์กิตต์  ไวยนิธา
5. เด็กชายปรัชญา  เอี่ยมเดชา
6. เด็กหญิงพิชญพร  ไวยสุทธิ
7. เด็กชายสารัตน์  กาญจนโชติ
8. เด็กชายสุรศักดิ์  ตรีชมทอง
9. เด็กชายอมรศักดิ์  บุตรประสงค์
10. เด็กหญิงเกตน์สิรี  พันสี
 
1. นายศิริพงษ์  ฤกษ์วิถี
2. นายวีระพล  ไวยมิตรา
3. นางนภารัตน์  หัดรัดชัย
4. นางสำอาง  ไวยโชติกา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสงแก้วสุก
3. เด็กหญิงนภัสสร  เจียมตน
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิมา  ยินดีพิธ
5. เด็กหญิงปิยเนตร  สุขเจริญ
6. เด็กหญิงพรณพัฒน์  เมืองแก้ว
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุการณ์
8. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงเปี่ยม
9. เด็กชายภัคพล  บุญเดช
10. เด็กหญิงภัคพล  ตรีภาพ
11. เด็กหญิงภัตราภรณ์  ภู่เหลือง
12. เด็กชายภูธเรศ  แซ่ตั้ง
13. เด็กชายมณฑล  ทรัพย์ชิต
14. เด็กหญิงมาริษา  ทิมเงิน
15. เด็กหญิงวิยะดา  ผ่องพิธี
16. เด็กหญิงศิริกร  ทรงแพทย์
17. เด็กชายศิริโชค  เทพวงศ์ษา
18. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  วันดี
19. เด็กหญิงสุวนันท์  นพพันธ์
20. เด็กหญิงอภิรักษ์  เกตุการณ์
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
2. นางสุรัชนา   มีใย
3. นางสุดายุ  วงษ์สงฆ์
4. นางมีนา  ขันทราม
5. นางปวันรัตน์  สำราญใจ
6. นางวัชราภรณ์  จันทรวิบูลย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงณัชธิดา  ตรีสุทธิตรา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสงวน
4. เด็กหญิงดวงกมล  อุทุมพร
5. เด็กหญิงทิพวรรณ   พรหมภักดี
6. เด็กชายนพรัตน์  ประสาน
7. เด็กหญิงนริศรา  อ่อนสำลี
8. เด็กหญิงปวีณ์ธิมา  ยินดีพิธ
9. เด็กชายปิยเนตร  สุขเจริญ
10. เด็กหญิงพลอยลดา  สิทธิธนพันธ์
11. เด็กชายพัลลภ   หลีกระโทก
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุการณ์
13. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงเปี่ยม
14. เด็กหญิงมาริษา  ทิมเงิน
15. เด็กหญิงวันวิสา  เนื้อนวล
16. เด็กหญิงวิยะดา  ผ่องพิธี
17. เด็กหญิงสมใจ  วงษ์สงฆ์
18. เด็กชายสุทธิวัสส์  พรรณทรัพย์
19. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  วันดี
20. เด็กหญิงเกษมณี  ยี่สุ่นแย้ม
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
2. นางสุรัชนา   มีใย
3. นางวัชราภรณ์  จันทรวิบูลย์
4. นางมีนา  ขันทราม
5. นางสุดายุ  วงษ์สงฆ์
6. นางปวันรัตน์  สำราญใจ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 1. เด็กชายชาญชัย  เกษางาม
2. เด็กชายนัฐพงศ์  อนงค์วงศ์
3. เด็กชายนัตธชัย  นิลจำรัส
4. เด็กชายพีรพัฒน์  นันทา
5. เด็กชายอดิเทพ  อุตมะ
6. เด็กชายเดชา  อินทุม
 
1. นายปราโมทย์  ครุฑเงิน
2. นางลัดดา  ครุฑเงิน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 1. เด็กชายกานต์  คุ้มจะโรจน์
2. เด็กหญิงขวัญณภัทร  สกุลทอง
3. เด็กหญิงชุติมา  คุ้มจะโรจน์
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ภุกลิ่น
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญยิ่ง
6. เด็กหญิงณัฐชยา  ฤกษ์ดี
7. เด็กหญิงณัฐวิภา  อรรถจรูญ
8. เด็กชายธนภพ  สุขสุชีพ
9. เด็กหญิงธนัชชา  กำแพงนิล
10. เด็กหญิงนพเก้า  สุริยวงศ์
11. เด็กหญิงนรีรัตน์  ศึกชาชาติ
12. เด็กหญิงนฤมล  ลาระรมย์
13. เด็กหญิงนิภาพร  สิ่งที่สุข
14. เด็กชายปนัดดา  บรรเลง
15. เด็กหญิงปัทมพร  กุลสุวรรณ์
16. เด็กหญิงปาริชาติ  สุวรรณโชติ
17. เด็กหญิงพรชนก  จิตรา
18. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ประคุณหังสิต
19. เด็กชายพลภัทร  ถวายนิล
20. เด็กหญิงพิมชนก  รุ่งแจ้ง
21. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันทอง
22. เด็กหญิงภัทราพร  คุ้มจะโรจน์
23. เด็กหญิงมณีวรรณ  สุภีเมศ
24. เด็กหญิงรัตติยา  ธนะสุข
25. เด็กหญิงรัศมี  แก้วนันทะ
26. เด็กหญิงวนารี  แก้วขจร
27. เด็กชายวิชิต  เรืองสม
28. เด็กชายศิรภัส  ถวายนิล
29. เด็กหญิงสิริกัญญา  ดีประเสริฐ
30. เด็กหญิงสุวัจจณี  สุขแพทย์
31. เด็กชายอดุลย์วิทย์  การโสรส
32. เด็กหญิงอารยา  เอกสนธิ
33. เด็กหญิงเบญจทิพย์  ทัดปากน้ำ
34. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  อ้อทอง
35. เด็กชายเสกสรร  ทัดปากน้ำ
36. เด็กหญิงเอมอร  ธนะบุตร
37. เด็กหญิงไพลิน  แก้วนันทะ
 
1. นายชุมพล  เป้าเอี่ยม
2. นางสาวนาฏยา  แสงพระอินทร์
3. นายเกรียงศักดิ์  สุขสนิท
4. นางทัศนีย์  ทรงรูป
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กชายสิทธินันท์  แสงอุทัย
 
1. นายธีรวุฒิ  พฤฒากรณ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. นายวรเศรษฐ์  สุริยนิธิฐากุล
 
1. นางอนงค์นุช  มหาเรือนทรง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคชเวกวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฑฑ์พัณณ์   ทรัพย์โภค
 
1. นายมานพ  สังข์สุวรรณ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสร  นะราชรัมย์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ยิ้มละมัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กชายอนุวัตร  ศิริรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย  แก้วเจริญ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายภาณุดล  ปั้นทิม
 
1. นายโอฬาร  สิงหา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคชเวกวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฑฑ์พัณณ์   ทรัพย์โภค
 
1. นางสาวอรวรรณ  กลั่นศรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กหญิงมรกต  รักอยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ยิ้มละมัย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กชายชลธี  ทองธรรมชาติ
 
1. นายปิยพัชร  ตาลรัตน์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 1. เด็กชายจิรายุ  ธรรมรัตน์
 
1. นางกนกภรณ์  ภูจอมดาว
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์   ไวยพจนีย์
 
1. นายทรงศักดิ์  สุวรรณเลิศ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงเบญจพร  แสงอุไร
 
1. นายโอฬาร  สิงหา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กชายสิทธินันท์  แสงอุทัย
 
1. นายธีรวุฒิ  พฤฒากรณ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายจักรภพ  พลจร
 
1. นายโอฬาร  สิงหา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 1. เด็กหญิงอารียา  สายทองคำ
 
1. นางสมปอง  สมะจิต
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญรดา  ขวัญแก้ว
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์   แน่นเนือง
2. เด็กชายณัฐวัตร  กิจสอาจ
3. เด็กหญิงธัญรดา  ขวัญแก้ว
4. เด็กชายธีรนาถ  ขาวพวง
5. เด็กหญิงพรทิพย์  กลีบเมฆ
6. เด็กชายพิพัฒน์  ด้วงประสิทธิ์
7. เด็กชายวีรพงษ์  จันทร์แพน
8. เด็กชายสมพงษ์  สุขสุแดน
9. เด็กชายอัครภูมิ  เกษตร
10. เด็กหญิงอุไรพร  บุญครอบ
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
2. นางสาวศิริพร  ไชยชมภู
3. นางสาววนิดา  เปรมใจ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ขันทะวิชัย
2. เด็กชายกิตติ  ยิ้มช้อย
3. เด็กชายชัยโชค  สุวรรณ
4. เด็กชายณรงค์ชัย  นวลขาว
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นวลขาว
6. เด็กชายทัศนัย  โชติพินิจ
7. เด็กหญิงธัญสินี  สัยอรรถ
8. เด็กชายนภสินธุ์  เงินคล
9. เด็กหญิงนรินทร์ธร  รุ่งสกุล
10. เด็กชายปัญญพล  พูลสวัสดิ์
11. เด็กชายปัณณวิชญ์  พราห์มโพธิ์
12. เด็กหญิงปางใจ  ใจสะอาด
13. เด็กชายปิยะพงษ์  พวงลำเจียก
14. เด็กชายพงศกร  บุตรทรัพย์
15. เด็กชายพงศ์พัท  มาตยคุณ
16. เด็กหญิงพรวลัย  กล้าพังเทียม
17. เด็กชายภูษิต  ทรงวิเชียร
18. เด็กหญิงมาริศสา  ร่วมทอง
19. เด็กหญิงมาริษา  ปิ่นทอง
20. เด็กชายระพีพัฒน์  เปรมสวัสดิ์
21. เด็กชายระพีภัทร  ระงับภัย
22. เด็กชายรัชชานนท์  กิจไพศาล
23. เด็กชายรัฐภูมิ  มหาสาร
24. เด็กชายวิษณุ  จิตรีเชื้อ
25. เด็กชายวีระ  ทรงหมู่
26. เด็กชายวีระเทพ  ทรงหิรัญ
27. เด็กหญิงศศิพิมพ์  สำราญสุข
28. เด็กชายศาสตราวุธ  จาบจันทึก
29. เด็กชายศุภวิชญ์  มุสิกพันธ์
30. เด็กชายสิทธิโชค  มีสมญาติ
31. เด็กชายอนุชิตพงษ์  จันทร์ลาด
32. เด็กชายอรรณพ  เปียปิ่นทอง
33. เด็กชายอาทิตย์  ยอดสุข
34. เด็กหญิงอำพร  สงวนศักดิ์
35. เด็กชายอิฐธิพล  ไกรแสง
36. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คล้ายเจ๊ก
 
1. นายกิตติชัย  พันธมาศ
2. นางสาวสาวิตตรี  อุดมผล
3. นางสาวกนกวรรณ  บูรณะ
4. นายบุญเสริม  มังคละ
5. นายกฤษฎา  ศิลากิจ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแค 1. เด็กชายกฤตภาส  เผือกผาสุข
2. เด็กหญิงคณิติ  สาระยาน
3. เด็กชายภูวดล  ศรีศักดา
4. เด็กหญิงรัชดา  ประทุมทอง
5. เด็กหญิงรัญชิดา  พงษ์อริยะทรัพย์
6. เด็กชายสหรัฐ  ใจฉลาด
7. เด็กชายสุทธิภัทร  ชาลีชาติ
8. เด็กหญิงอารยา  เรืองฉาย
9. เด็กหญิงอารียา  พราหมนัส
10. เด็กชายเศรษฐ์พล  สุภาเกตุ
 
1. นางสาวสุธิชา  ทศพร
2. นางกรรณิการ์  จานุสังข์
3. นางสาวปราณี  ทัดดอกแก้ว
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กหญิงขวัญใจ  แสงดาว
2. เด็กหญิงณัฐชญา  เพชรนาวาส
3. เด็กชายณัฐพล  คิดดีจริง
4. เด็กชายบริวัฒน์  อุไพรพันธ์
5. เด็กชายบูรพา  อัครพิมพ์
6. เด็กหญิงปวีณา  ยิ่งสวัสดิ์
7. เด็กหญิงปิยะดา  กลิ่นหอม
8. เด็กชายพิษณุภัทร  อยู่หลาย
9. เด็กชายวรยุทธ  จันดาสุข
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  หวงตระกูล
 
1. นางสาวมธุรส   วงศ์อำไพ
2. นางสาวกัลย์ธีรา  ปุ่นอุดม
3. นางสาวสมฤทัย  อรัญวาศรี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงกัลยกฤศล์  พิมพ์เงิน
2. เด็กหญิงจินตนา  บึงใหญ่
3. เด็กหญิงฉัตรชนก  มากิโนะ
4. เด็กหญิงปรีญานุช  พุ่มอินทร์
5. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทิพยศักดิ์
6. เด็กหญิงลฎาภา  เชาว์ธรรม
 
1. นางนฤมล  เรียนจันทร์
2. นางสาวชนานาถ  พรรณอรรถ
3. นายศราวุธ  อ่างทอง
4. นางอธิญา  รอดกรณ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทับศรี
2. เด็กหญิงปรางณรินทร์  สอนพรหม
3. เด็กหญิงพิชญานิน  ไกรทอง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  รอดพ้นทุกข์
5. เด็กหญิงสุจิรา  ปาทุม
6. เด็กหญิงไปรยา  พวงพุ่ม
 
1. นางสาวบุณยนุช  ประมูลมาก
2. นางสาวมณีพรรณ  จินาวัน
3. นางเฉลิมศรี  กิจเฉลา
4. นางสุมาลี  มงคลวัย
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 1. นางสาวจีรวรรณ  พิศวง
2. เด็กหญิงนงค์พงา  ผลนัย
3. นางสาวพรรณพษา  กิจชุมพร
4. เด็กหญิงสุวิสา  สุขสำราญ
 
1. นางเกศสุนีย์  จูงใจ
2. นางสาวอัจจิมา  ศรีงาม
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พุกน้อย
2. เด็กหญิงณัฐว์รุจา  หอมจันศรี
3. เด็กหญิงธันยนันท์  ศาสตร์สาระ
4. เด็กหญิงพัชราภา  ธรรมรูปา
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำภิลา
6. เด็กหญิงยุวดี  กำลังดี
7. เด็กหญิงวรณัน  ศรีโมรา
8. เด็กหญิงสุรีพร  วันทอง
9. เด็กหญิงอาธิติยา  หุ่นยนต์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วไส
 
1. นางสาวศิริมล  บุษสะ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กชายณัฐพัชร์  บุญชู
2. เด็กชายทัศนพันธ์  อยู่คุ้ม
3. เด็กชายภาณุพงศ์  สุขสุทธิ์
4. เด็กชายรุ่งโรจน์  จันทร์นวล
5. เด็กชายสุดยอด  การะบุญ
 
1. นายทวี  ดีวิหก
2. นางสาวมนัชยา  สีสะอาด
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรีภัทร 1. เด็กชายบรรพต  ยี่ปา
 
1. Mr.Xianling  Lu
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 1. เด็กชายโยชิกิ  บ้านสร้าง
 
1. นายธรรมรัตน์  ขยายศรี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กหญิงนภัทรประภา  เล็กคำ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูษาทอง
3. เด็กหญิงยุภาวรรณ  ใสนิ่มนวน
4. เด็กหญิงสิริกานต์  พยุง
5. เด็กชายอนุวัฒน์  คำหรรษา
6. เด็กหญิงอัสรา  นามกระโทก
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญรอด
2. นางเฉลิมศรี  กิจเฉลา
3. นางสาวบุญชู  สุขเกษม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง 1. เด็กชายจักรี  แซ่เล้า
2. เด็กชายธนวัฒน์  ถาดทอง
3. เด็กหญิงนีรนุช  ไตรเวช
4. เด็กชายพีรพัชต์  สมโสก
5. เด็กชายรัฐภูมิ   นัยบุตร
6. เด็กหญิงอณัฐฌา  สมสู่
 
1. นายบริรักษ์  เป็ดทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  สรรพวัฒน์
3. นางอมรรัตน์  ศิริจันทร์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เผินสูงเนิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สายหล้า
3. เด็กชายปัญญาร์  มังจ๋ิว
4. เด็กหญิงพิมลดา  มงคลวัย
5. เด็กชายศุภกร  วิลัยพฤกษ์
6. เด็กหญิงสงกรานต์  ศิริปัญญา
7. เด็กชายสุดแดน  พำนัก
8. เด็กชายเจนนิพัฒน์  พูลเกิด
 
1. นายสมนึก  เฟื่องอักษร
2. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  พูลสวัสดิ์
3. นางวาสนา  น่าดู
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขเฉลิมศรี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญประจันทร์
3. เด็กชายชัชวรินทร์  วิวัฒนีเลิศ
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  ดอกแถมกลาง
5. เด็กหญิงดวงนภา  ชัยทัต
6. เด็กชายธนกร  แสวงหา
7. เด็กหญิงรณพร  ปลื้มญาติ
8. เด็กหญิงรัตนพร  เอี่ยมยิ้ม
9. เด็กหญิงศศิปรียา  จันทร์น่วม
10. เด็กหญิงอำไพพร  ลักษณะโยธิน
 
1. นายพชรวัฒน์  ภิญญวัฒนพงษ์
2. นางวันดี  ภิญญมิตร์
3. นางสาวกัญญาวีร์  จิตรักษ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงบังอร  ทาวรรณ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใบบาง
3. เด็กหญิงพรธิรา  สุขกายา
4. เด็กหญิงพิชชาภา  มุ่งหมาย
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญขยาย
 
1. นางสาวศิริพร  ไชยชมภู
2. นางบุญนำ  ปลื้มปัญญา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐชา  แก้วแหวน
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทนา
3. เด็กหญิงศิริมา  มารอด
 
1. นางสาวลัดดา  ป่าใหญ่
2. นางสาวชมพูนุช  ชมภูทัศน์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงทวิจันทร์  บัวผัน
2. เด็กหญิงสุชานาถ  นาคเครือ
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวกวินธิดา  เดชเจริญ
2. นางศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กหญิงจินดาภร  พงษ์สะพัง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ยานเพิ่ม
3. เด็กหญิงอรอุมา  อ่อนเม้ย
 
1. นางภาวนา  จันทร์ส่องศรี
2. นางบุญตา  กัณฑ์ศรี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงศิริประภา  บุญเรือน
2. เด็กหญิงสุภาพร  โชคการ
3. เด็กหญิงอาภารัตน์  โคตะบุตดา
 
1. นางศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาวอมิตา  หาพิกุล
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กชายนพคุณ  พวงทอง
2. เด็กชายอิทธิกร  จุงใจ
 
1. นายธนะชัย  อยู่มั่น
2. นางสาวกฤษณา  บุญประคม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  นิลโสภา
2. เด็กชายพีรพล  สุขสุเมฆ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ไตรพรหม
2. นางจริยา  สุขสมนาค
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. นายฐาปัตย์  วุฒิเขตต์
2. เด็กชายณัฐธัญ  วจีทัศนีย์
 
1. สิบเอกสุพรรษา  ไตรพรหม
2. นางจริยา  สุขสมนาค
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายทัศน์พล  หงษ์สิงห์ทอง
 
1. นางสาวรสิตา  นิลพัฒน์
2. นางสาวจรัสศรี  กรีปักษ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 1. เด็กชายก่อกุศล  บุญเฟื่อง
2. เด็กหญิงนัจฐพร  ภาคสุข
 
1. นางถวิล  งามพรม
2. นางสาววรางคณา  เสนสม
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1. เด็กหญิงกรกนก  สิงห์ดารา
2. เด็กหญิงกรนันท์  การสังเวช
 
1. นางศิริรัตน์  พิญญะชิต
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  การสังเวช
2. เด็กหญิงสุวรรณกานต์  การสมจิตร์
 
1. นางศิริรัตน์  พิญญะชิต
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1. เด็กชายคัมภีร์  ขวัญตา
2. เด็กหญิงชญาดา  พิญญไทย
 
1. นางศิริรัตน์  พิญญะชิต
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ต้นทอง
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  ยิ้มละไม
 
1. นางสาวสุพรรษา  ไตรพรหม
2. นางจริยา  สุขสมนาค
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัขรพร  สภาพสาร
2. เด็กหญิงอนุธิตา  พุฒิศรี
 
1. นางณีริดา  ชาดิษฐ
2. นางพิศเพ็ญ  คงไวย
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชญานิศ  ธารีจิตร์
2. เด็กชายอนันต์  จริตทรัพย์
 
1. นางสาวศิริพร  ไชยชมภู
2. นางสาวปาณิศา  รักถนอม
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. นางสาวชลธิชา  ซอแล๊ะห์
2. นายปรีชา  รัตนวรรณ
3. นางสาวอรอนงค์  เนื่องบุญมา
 
1. นางลดาวรรณ  นิ่มทับทิม
2. นายกฤษดา  นิ่มทับทิม
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายนวชล  สีโสดา
2. เด็กชายภูรินทร์  ใหญ่ยงค์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีโสภา
 
1. นายเอกภพ  เกิดอ่ำ
2. นางเดือนเพ็ญ  บัวศรี
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ป้อมถาวร
2. เด็กชายภาณุฑัต  ธรรมคุณธี
3. เด็กชายอาทฤต  ทองไพบูลย์
 
1. นายณัฐพล  ณรงค์เดชา
2. นายวรวุธ  สีนวน
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กชายขจรเดช  ทองอินทร์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ทายะ
3. เด็กชายสหรัฐ  กอพงษ์
 
1. นายณัฐพล  ณรงค์เดชา
2. นายวรวุธ  สีนวน
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 1. เด็กชายธนกิจ  ปีเจริญกิจ
2. เด็กชายธนดล  พุทธรังษี
3. เด็กชายนธิกร  ไกรประสิทธิ์
 
1. นายสนั่น  ไพรสันต์
2. นางนิตยา  ไพรสันต์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ไวยสุภี
2. เด็กชายธีรพงษ์  มหุวรรณ์
3. เด็กหญิงเพชรี  ม่วงไข่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา  หาญเม่ง
2. นางเครือมาศ  เจียมประเสริฐ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กชายธีรเดช  หมัดยูโก๊บ
2. เด็กหญิงวิภา  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงอัมภิกา  ขันทอง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ยศสูงเนิน
2. นางมะริวรรณ  บุญทวี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเพลง 1. เด็กชายชนะชน  หาญใจไทย
2. เด็กหญิงปณธิญา  สืบนิคม
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  รักศรี
 
1. นางมณี  สุขศรี
2. นางสาวกนกพร  การไชยศรี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  แรงดี
2. เด็กหญิงนนท์ณิชา  รักพุดซา
3. เด็กหญิงปริธิดา  ศรีเสสนาม
4. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยอดรัก
5. เด็กหญิงพรทิพย์  พรรณเภรี
6. เด็กหญิงศิริกานต์  สุยะวาด
 
1. นางสาวสังเวียน  ไกรสมสาสตร์
2. นางสาวกนิษฐา  ไวยแสน
3. นางสาววนิดา  ศรีหงษ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 1. เด็กหญิงชไมพร  ประมูลมาก
2. เด็กหญิงธิชา  กลิ่นสุคนธ์
3. เด็กหญิงรัตณาพร  แซ่บ่าง
 
1. นางนิตยา  ไพรสันต์
2. นางสาวชุลีรัตน์  แสงมณี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงดวงกมล  เสาหงษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เตสันโต
3. เด็กหญิงสุริษา  ศรีนาราง
 
1. นางเครือมาศ  เจียมประเสริฐ
2. นางศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายภาคิน  ผลาผล
2. เด็กชายภูวดล  พิมเสดาะ
3. เด็กหญิงสุภัททรา  ปรากฏผล
 
1. นางสาวรินดา  กุฎีรัตน์
2. นางสาววัชราวรรณ  เนตินาค
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อักษร
2. เด็กชายธีรภัทร์  ไทยน้อย
3. เด็กชายนันทวัฒน์  อ้อสุวรรณ
 
1. นางสาวไพรินทร์  ชูสาตร
2. นางสาวยุพิน  สัญญะพล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 1. เด็กหญิงนริศรา  พายพัตร
2. เด็กหญิงศิรประภา  รุจิกิจ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเพ็ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไตรสำราญ
2. นางสาวน้ำฝน  พงษ์กุญชร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กชายก้องเกียรติ  หารเฟือย
2. เด็กหญิงวิยะดา  ธาราโภชน์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางณัฐภัทร  ชูศรี
2. นางณัฐวีณ์  เมธีพัชรพงษ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุเมตร์
2. เด็กหญิงศิรินาขวัญ  คำศิริ
3. เด็กหญิงอรษา  วังปทุม
 
1. นางสาวศุกร์มา  แซ่สง
2. นางสาวอังคณา  ศรีสวัสดิ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 1. นางสาวชนันธร  สารีแก้ว
2. นางสาวยิ่งลักษณ์   ดีมั่น
3. นางสาวอาทิติยา   พุฒิพจน์
 
1. นางปราณี  กิจสมุทร
2. นางสมบัติ  เอี่ยมแก้ว
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณเพชร  เด่งรอด
2. เด็กหญิงมาริสา  กล่อมฤทธิ์
3. เด็กชายอธิวัฒน์  ตั้งวราภรณ์
 
1. นางพิศเพ็ญ  คงไวย
2. นางณีริดา  ชาดิษฐ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนริศรา  นาคอินทร์
2. เด็กหญิงมาลีณี  ไวยมาลา
3. นางสาวใบเฟินร์  มีแก้ว
 
1. นางสาวณัฐปวีย์  บรรยงศิวกุล
2. นางเฉลิมลาภ  ตะเกียงพล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงฟ้าอมร  บุญชุ่ม
3. เด็กหญิงองค์อร  อินทรพยุง
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
2. นายสุขสันต์  เทศแย้ม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กหญิงขวัญจิมา  สว่างอารมย์
2. เด็กหญิงพรรณราย  นระผล
3. เด็กชายอภิมล  แสงตระกูล
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
2. นายสุขสันต์  เทศแย้ม
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนพล  บัวอ่อน
2. เด็กหญิงวรัญญา  การเก่ง
3. เด็กหญิงเขมนิจ  มีใย
 
1. นางสาวศศิธร   ไพรสันต์
2. นางสุธิสา  ดวงแก้ว
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กหญิงจิรานุรี  แก้วนรา
2. เด็กหญิงอัยลดา  ถึงสุข
3. เด็กหญิงเกตุมณี  คงคะรัศมี
 
1. นางสาวอุมาพร  ศรนารายณ์
2. นางสาวภิรมย์  ธารพุฒิ
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  นุ่มพรม
 
1. นางสาวณัฐธีรา   ทองเปรม
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายนันธวัช  รารามนัส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ  ทรงสุข
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายชาคริต  น้อยหงษ์
 
1. นางสงกรานต์  สังข์ทอง
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายอดิเทพ  พรมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ  ทรงสุข
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 1. เด็กชายณัฐกริช  สุไลมาน
 
1. นางสาวดุจดาว  คำ้จุน
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายชาคริต  น้อยหงษ์
 
1. นางสาววิภารัตน์  ศิริกุล
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กชายจันทร์เทวา  กริมเขียว
2. เด็กชายธีรภัทร  เก่งกล้า
3. เด็กชายรณกฤต  เนียมหอม
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  หมีทอง
2. นางสาวธนิดา  แต่งงาม
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กชายจักรินทร์  จิตอรุณ
2. เด็กหญิงมุธิตา  แสงศรี
3. เด็กหญิงอารยา  เปรมจิตชื่น
 
1. นางอัมพร  รัมมะเกษ
2. นางสาวสุกัญญา  สุขสาลี
 
180 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กหญิงกชกร  โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายพิพัฒน์  บุญวงษ์
 
1. นางวิภา  เอียวสวัสดิ์
2. นายสมยศ  เอียวสวัสดิ์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายพิธาร  แก้วน้อย
 
1. นายกรร  คล้ายสังข์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 1. เด็กชายวุฒิภัทร  กิจทะชน
 
1. นายชาญชัย  ป้องกันประเสริฐ
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ขุนทอง
 
1. นางสาวกิตติญาณ์  อมร
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กชายธีรนพ  เอี่ยมขำ
 
1. นางสุมาลี  โฉมศรี
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  อโรริยะ
 
1. นางสาวจันทรา  เสวิสิทธิ์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 1. เด็กชายเมธาวิน  ทูลไธสง
 
1. นางสายฝน  เพ็งคำ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 1. เด็กหญิงวาสนา  กิจนาที
 
1. นางสาคร  ภุ่ประเสริฐ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  เจนะ
 
1. นางพิสวาท  รักวิชาชัย
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงบุศราภรณ์  สุ้ยสีแดง
 
1. นายเอกราช  พันธุ์เสือ
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ไตยสินธ์
 
1. นางอัมพร  รัมมะเกษ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกชกร  ศิลาเกษ
2. เด็กหญิงละอองดาว  คำศิลา
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  ผุดผา
4. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์อินทร์
5. เด็กหญิงสุภาพร  ตรีจันทร์
6. เด็กหญิงแพรวา  การพงศรี
 
1. นายเอกราช  พันธุ์เสือ
2. นางทรงสุดา  คำดี
3. นายณรงค์  ใจประดับเพชร
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายชัยชาญ  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายชาคร  ยอดดำเนิน
3. เด็กชายเจริญ  รอดปาน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กล่ำรื่น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก   ธรรมิภักดิ์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายณัฐพล  คุ้มวงศ์
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุมาลี  รุ่งแพน
2. นางกุลวณิช  แก้วสถิตย์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กชายขวัญ  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงชารินี  ศรีสุด
3. เด็กชายเมธี  ขำบริสุทธิ์
 
1. นางสราวรรณ  โตลอย
2. นางสาวจิรฐา  ไชยสงคราม
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุบผาแช่ม
2. เด็กชายน้ำเพชร  นระผล
3. เด็กหญิงสุฬารัตน์  ยิ้มช้อย
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
2. นายอาวุธ  จันทร์เอียง
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 1. เด็กชายนราศักดิ์  ประสิทธิเดช
2. เด็กชายภาคิม  เฮงฮู้
 
1. นางสาวสุภาพร  สารีสังข์
2. นางวันเพ็ญ  เกิดมาลัย
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษ์  กิ่งมะนาว
2. เด็กหญิงปรียานันท์  เกษร
 
1. นางสาวธัญญา  ใบบาง
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กชายก้องภพ  รามัญอุดม
2. เด็กชายภูธเนศ  วงษ์เครือวัลย์
 
1. นางสาวปาริชา  เอี่ยมปี
2. นางสาวอมรรัตน์  ขำเสงี่ยม
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายสมเกียรติ  แตงงาม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไวยกัญหา
 
1. นางวิระวรรณ  เปรมกมล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ  ทรงสุข
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาลีผล
2. เด็กชายภาณุ  ุยุทนาวา
3. เด็กชายภูริพัฒน์  คุ้มพะเนียด
 
1. นางสาวสิริญญา  จันทเลิง
2. นายทองคำ  นาสมตรึก
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กชายกาตุญ  เกตุชัยมงคล
2. เด็กหญิงปัทมพร  หงษ์ทอง
3. เด็กชายอิทธเชษฐ์  เกตุสุวรรณ
 
1. นางสาวสิริญญา  จันทเลิง
2. นายทองคำ  นาสมตรึก
 
202 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 86.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังชะโด 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   พันธ์เสือ
2. เด็กชายคณิศร  อ่อนศรี
3. เด็กชายคุณานนท์  จงจิตร
4. เด็กหญิงจณิสตรา   กิจถาวร
5. เด็กชายจีระศักดิ์  เอี่ยมแดง
6. เด็กชายฉัตรมงคล  เกตุฤกษ์
7. เด็กชายณัฐธรณ์  งามขำ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตร์กายี
9. เด็กชายธนชาติ  บุญมี
10. เด็กชายธนวัฒน์  ผดุงหา
11. เด็กชายธนา  ข่วงทิพย์
12. เด็กชายธนากรณ์  ภู่สำอางค์
13. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ภู่สำอางค์
14. เด็กชายธีรเดช  ทรัพย์ประเสริฐ
15. เด็กชายนภัทรพงษ์  อุระอารี
16. เด็กหญิงปราวีณา  ต่วนพิมาย
17. เด็กหญิงปริยากร  เมฆย้อย
18. เด็กหญิงปาลิดา  อรรถภาพ
19. เด็กชายพงศธร  ลอยลม
20. เด็กชายพัทรพล  สุขฤทธิ์
21. เด็กชายพิเชษฐ์  จำรัส
22. เด็กหญิงมุกดาพร  อ่อนศรี
23. เด็กหญิงสุพรรษา  สุรเชษฐพงษ์
24. เด็กชายสุวรรณกิจ  ทับทิมเจือ
25. เด็กชายสุเมธี  ผดุงหา
26. เด็กหญิงันันทิกานต์  ลอยลม
27. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองโห้
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
2. นายศิริพงษ์  บำเรอวงษ์
3. นางน้ำผึ้ง  จตุพร
4. นางสาวนาถตยา  นพรัตน์