หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ณ โรงเรียนลาดชะโด , โรงเรียนลาดชิด , โรงเรียนวัดโพธิ์ ,โรงเรียนวัดตาลานใต้
ระหว่าง วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 25

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนร่วม ,ห้องป.3 ,ห้องภาษาไทย,ห้องป.1 15 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ห้องเรียนร่วม ลำดับ 1-28 ,ห้องป.3 ลำดับ 29-56 ,ห้องภาษาไทย ลำดับ 57-84 ,ห้องป.1 ลำดับ 85-111
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องป.4/1,ห้องป.5/1,ห้องป.2,ห้องป.6 15 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ห้องป.4/1 ลำดับ 1-28 ,ห้องป.5/1 ลำดับ29-56 ,ห้องป.2 ลำดับ 57-84 ,ห้องป.6 ลำดับ 85-111
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องอุ่นใจ 15 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ห้องอุ่นใจ ลำดับที่ 1-27
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 1 ห้อง ห้องป.3 , ห้องภาษาไทย 15 พ.ย. 2559 13.00-14.30 ห้องป.3 ลำดับ 1-29, ห้องภาษาไทย ลำดับ 30-58
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องป.4/1 ,ห้องป.5/1 15 พ.ย. 2559 13.00-14.30 ห้องป.4/1 ลำดับ 1-30,ห้องป.5/1 ลำดับ 31-59
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องป.2 15 พ.ย. 2559 13.00-14.30 ห้องป.2 ลำดับ 1-26
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ห้อง Asean 15 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ห้อง Asean ลำดับ 1-37
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ห้องพลศึกษา 15 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ห้องพลศึกษา ลำดับ 1-15
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องวิทยาศาสตร์ ลำดับ 1-69
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 1 ห้อง ห้องธนาคารขยะ 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องธนาคารขยะ ลำดับ 1-65
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องวิชาการ 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องวิชาการ ลำดับ 1-15
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.1 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้อง ม.1 ลำดับ 1-14
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องม.3 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องม.3 ลำดับ 1-17
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องม.2 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องม.2 ลำดับ 1-8
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 5 สีฟ้า ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 15 พ.ย. 2559 09.00-10.00 ห้องม.2 ลำดับ 1-32
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 5 สีฟ้า ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 15 พ.ย. 2559 09.00-10.00 ห้องดนตรี ลำดับ 1-19


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายกนก คล้ายมุก โทร.081-8535262 นางพินิจ แสงอรุณ โทร 081-8065701 นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา โทร 094-4155664 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา โทร 081-9488533
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]