รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงชาลิสา  เพียรกล้า
 
1. นางรุ่งวารี  แก้วเสนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงพิชชากร  ห้าวหาญ
 
1. นางสาวจงจิตร  เลิศวัฒนาพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. นางสาวกรุณา  แป้นทอง
 
1. นางกรรณิการ์  มีพ่วง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พรมทิพย์
 
1. นางสาวชนิษฏา  สายสมบัติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เมฆฉาย
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ดิ้นสวัสดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  อนุรักษ์
 
1. นางชัชมินทร์  อรรถโสภา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายอภินันท์  โชตินอก
 
1. นางสาวอัจฉราพร  กรึงไกร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงนริศรา  ลายสังข์
 
1. นางสาวสุดา  กระโห้ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงวิรัชยา  ป้อมเงิน
 
1. นางสาวนภาพร  โค้วอุดมประเสริฐ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณิชา  สุวรรณทัศน์
 
1. นางประนอม  คล้ายรักษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงเพียงตะวัน   คชบุตร
 
1. นางสาวชุติมา  นรานุต
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณุฤดี  พันธุ์โชติ
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ทุริยานนท์
3. เด็กหญิงสาริศา  ศรีโชติ
 
1. นางสุดาศรี  สิงห์ทอง
2. นางพุทธชาติ  บุบผา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณิชากร  ธรรมรักษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จงกลรัตน์
3. เด็กหญิงพิมพ์วสัญธ์  ดวงสุวรรณ
 
1. นางสริตา  โชคดี
2. นางประนอม   คล้ายรักษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงนภจิรา  ศิริโพธิ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ผลพิกุล
3. เด็กหญิงแพรพลอย  หงส์นาค
 
1. นางชัชมินทร์  อรรถโสภา
2. นางสาวทัชชา  ปทุมสูตร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 1. เด็กหญิงพัชริญา  นาทาม
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ฤทธิ์มาก
 
1. นางสุรัตน์  อ่อนจีระ
2. นายสมนึก  อ่อนจีระ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงมนพิชชา  คุโณภาส
2. เด็กชายอนิรุต  ลายพิกุล
 
1. นางสาวสุดา  กระโห้ทอง
2. นางสาวน้ำทิพย์  มอสันเทียะ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กชายวิชญะ  ฉันทารุนัย
 
1. นางธัญญโชติ  ชูเนตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  ณ อุบล
 
1. ดร.ธีระวัฒน์  สุขีสาร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กชายเปรมชัย  อาวรณ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  แจ้งมาก
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงจณิสตา  สามขำนิล
2. เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงลักษิกา  โกฎิสูงเนิน
 
1. นางสาวธัญธารีย์  โรจนไกรพงศ์
2. นายสุธี  สุดลอย
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่
2. เด็กหญิงธรเธียร  หอมทอง
3. เด็กชายพชร  สุขเกษม
 
1. นางชลิดา  สุขเกษม
2. นางวันทนา  เวชการ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 1. เด็กชายภัทรพล  มะแก้ว
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บูฉกรรจ์
3. เด็กชายวาคิม  สมานเชื้อ
 
1. นายเสรี  ตั้งเจริญ
2. นางสาวพฤษา  สายปัญญา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายชนะชล  สนธิสุวรรณ
2. เด็กชายพรรษกร  ผาสุกกุล
 
1. นางสาวอ้อมกาญจน์  อุบลธิปธนาโชค
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กชายทฤษฎี  คำภีระ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  รอดเพชร
 
1. นางสาวสุภาพร  กล่อมมะโน
2. นายพัฒนพงษ์  มีสมยุทธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 1. เด็กหญิงทิพย์ดารินทร์  พูลทรัพย์
 
1. นายบำรุง  เดชขจร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรพินธ์  จันทราวุฒิ
 
1. นางนิตยา  จันทราวุฒิ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงรัตติกร  ประเสริฐวงษ์
 
1. นางสาวชาลินี  ทองใบ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายชยพล  กิ่งแก้วก้านทอง
2. เด็กชายวรพล  ไทยปิ่นณรงค์
3. เด็กหญิงเพียงรวินท์  วิบูลย์ศิริกุล
 
1. นางขวัญชีวา  ศิริโชติ
2. นางสาวมาลา  ภาคาทิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เตียสุวรรณ
2. เด็กหญิงวศินี  มีแสง
3. เด็กหญิงอัญชลี  จินตนา
 
1. นายอนิรุตต์  ตรีสาร
2. นางกิตติมา  วาปีทะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศาลาลอย 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาสกุล
2. เด็กหญิงกานต์วรี  มั่งนิมิตร
3. เด็กชายภูมินทร์  ประทุมมินทร์
 
1. นางสาวสุรีย์รักษ์  หิรัญแย้ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงธาริณี  เกษมสุข
2. เด็กหญิงปัญญาพร   ปาโสม
3. เด็กหญิงวนิดา  ใบทอง
 
1. นางสาววริศรา  หิรัญชาติ
2. นางสาวนริศรา  กองแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายจิรายุ  มิกกี้
2. เด็กชายธนพงษ์  แก้วโย
3. เด็กชายธัชธรรม  ธรรมสนอง
 
1. นางขวัญชีวา  ศิริโชติ
2. นางบุศรินทร์  รังศรัณย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  หวังเจริญ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ลาโสเล
3. เด็กหญิงศศิธร  สุดาจันทร์
 
1. นายสุมิตร  สีมาพล
2. นายสุวิท  มหานิยม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงชามาวีร์  อายินดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีธโร
3. เด็กหญิงพัชราภา  ศักดิ์ศรี
 
1. นายสุมิตร  สีมาพล
2. นางสาวละมัยศรี  พลที
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กชายธรนินทร์  มาลัยพวง
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ลาโสเล
3. เด็กชายศิลา  วงษ์คำเกิด
 
1. นายสุมิตร  สีมาพล
2. นางสาวละมัยศรี  พลที
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายฐปนวัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐสรณ์  สมรูป
 
1. นายศุภรัตน์  ทิพยะพร
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรานนก 1. เด็กหญิงประภัสสร  สำเนียงใหม่
2. เด็กหญิงสุวรรณนา  สืบนิสัย
 
1. นางธัญชนก  โยธิการ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายณัฐกร  เก่งเขตร์วิทย์
2. เด็กชายอภินันท์  พูลทอง
 
1. นายไพรวรรณ  ใจเสงี่ยม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทการาม 1. เด็กชายแทนคุณ  ควรนิยม
2. เด็กชายโชคชัย  กำเนิด
 
1. นางสาวอภิญญา  ระหารไทย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายปัณวัชร  จานโอ
2. เด็กชายภัครพงษ์  จงเรียนกลาง
 
1. นายไพรวรรณ  ใจเสงี่ยม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายการัณย์  อินทร์ทำ
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ชุมแสง
 
1. นางสาวผุสดี  ยอดเงิน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  จำปาทอง
2. เด็กชายนที  แสงพงษ์
 
1. นางจารุวัณณ์  คงสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วงษ์กฤษณ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สิงห์กันต์
3. เด็กหญิงภูฟ้า  รู้รักษา
4. เด็กหญิงวรรณพร  ศรไชย
5. เด็กหญิงสาวิกา  สุชฎา
 
1. นางสาววราพร  ม่วงประถม
2. นางนภาภรณ์  พรภัทรประเสริฐ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  สาลี
2. เด็กหญิงพัชรพร  คามพินิจ
3. เด็กหญิงรุจรดา  คงคำ
4. เด็กหญิงสินีนาฎ  น้อยทอง
5. เด็กหญิงสุชานุช  ทองดี
 
1. นายดนัย  ฝั่งไธสง
2. นางสาวเรืองรอง  สิริเถลิงเกียรติ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนันทิตา  นุ่มนวน
2. เด็กหญิงพลอยไพริน  ลำใยผล
3. เด็กหญิงลีลาวดี  กองดิน
4. เด็กหญิงสุพรรณษา  สัมมาเพชร
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีคำ
 
1. นางมยุรา  สัมมาคาม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันธบุตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พุทธลา
2. เด็กหญิงทัชดาว  แจ้งอิ่ม
3. เด็กชายปลัมพ์  บัวขาว
4. เด็กหญิงพิมพิราลัย  พลนอก
5. เด็กชายอนุวัฒน์  พันธ์สมบุญ
 
1. นายสรรเสริญ  อรรถเนตร
2. นางสาวปนัดดา  ยอดมณี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายทวีชัย  พู้เพชร
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ฟูเซะ
3. เด็กหญิงพชพร  ศรีวิชัย
4. เด็กชายภูริ  ปลื้มเนตร
5. เด็กหญิงอุมาพร  โภคโพธิ์ใคร
 
1. นางสาวมาลี  หล่อประเสริฐ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ยางชุม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงทัศนีย์  อินโทน
2. เด็กหญิงนฤนาท  ปลื้มจิตร์
3. เด็กหญิงประลิดา  เหล็กเจริญ
4. เด็กหญิงพิมมาดา  เฉลยวงษ์
5. เด็กหญิงวณิชชา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายชัชวาล  จำแนกวุธ
2. นางพรรุ่ง  สุทธิลักษณ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายทศ  ดวงจันทร์
2. เด็กชายนวพล  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายวิธวินท์  ตะเพียนทอง
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  ตรีโอสถ
5. เด็กชายหนึ่งเดียว  อินพิทักษ์
 
1. นางหนึ่งนิจ  ปลื้มอารมย์
2. นางสาวกมลชนก  ประไพพงษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายฉัตรเพชร  ขันพิทักษ์
2. เด็กชายนัฐพล  พันธ์งาม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ขันธรรม
4. เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมกูล
5. เด็กหญิงสุภาวดี  อุภัยศรี
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกอบทอง   เจือมณี
2. เด็กหญิงณัฐมน   เพ็ชรคราม
3. เด็กชายธนรัตน์  เกิดปลั่ง
4. เด็กชายธนัช  มงคลยุทธ
5. เด็กชายธนาพิพัฒน์   จงเกื้อตระกูล
6. เด็กชายธีรพัฒน์  ขันธสาลี
7. เด็กชายปฏิภาณ  ห้อยยี่ภู่
8. เด็กชายปฏิภาณ  เอี่ยมถิน
9. เด็กหญิงภัคนันท์  นุ่มพินิจ
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ต้นสกุล
11. เด็กหญิงรุจีรัตน์   เพ็ชรงาม
12. เด็กหญิงวนิดา  ศิริวิโรจน์
13. เด็กชายวรภัทร   สว่างเมฆ
14. เด็กชายวรายุ   โพธิ์หล้า
15. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีชารส
16. เด็กหญิงศศิวิมล  เปี่ยมรอด
17. เด็กหญิงศิริวรรณ   โพธิ์นิมิตร
18. เด็กชายศุภกร  เหลี่ยมวิเศษ
19. เด็กชายสิทธิศักดิ์   มงคลยุทธ
20. เด็กหญิงสุไพลิน  สิงห์บรรดิษฐ์
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
4. นางจงจิต  กสิพันธ์
5. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงไปรยาพร  อรุณเกษม
 
1. นางภัทรสุภา  ทิพยะพร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  จันทร์ผ่องแสง
 
1. นางนิภาพร  พงษ์พานิช
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จิตรมนตรี
 
1. นางสาวกนกนพ  วรัณฏธร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยวณิชย์
2. เด็กชายณัฎฐ์  วงศ์ประทุม
 
1. นางอัจฉรีย์  คงเจิญเขตต์
2. นางวรรณี  สงวนทรัพย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงกรกมล  ขวัญวงศ์
2. เด็กชายชยภัทร  เพชรแสง
 
1. นางมาลี  เกรียงไกรวณิช
2. นางนิสาชล  อาชีพสุจริต
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  แก้วเสถียร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นรคีม
 
1. นางสาววัชรี  สีนวล
2. นายวิทยา  เทียนแก้ว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แทนนาม
2. เด็กหญิงกุลนัดดา  คำพา
3. เด็กหญิงณิชา  อากาศโสภา
4. เด็กหญิงบุณรดา  ศิริแก้ว
5. เด็กหญิงพรรณภา  รังรักษ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเสนา
7. เด็กหญิงวรพรรณ  วิเศษศรี
8. เด็กหญิงวรารักษ์  โพธิราช
9. เด็กหญิงอริสรา  หาไมตรี
10. เด็กหญิงอุษา  สุมานิต
 
1. นางสาวจงจิตร  เลิศวัฒนาพร
2. นางสาวพัชลีย์  จุลอำพันธ์
3. นางสาวทรรศนีย์  เสนาะวิทย์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายจรณินท์  สินทะสา
2. เด็กชายจักร์พันธ์  นุสติ
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ขำมี
4. เด็กหญิงปนัดดา  ปานมีสี
5. เด็กชายประชารักษ์  สุคนธ์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุภาภรณ์
7. เด็กชายสุภัทรชัย  แสนสุข
8. เด็กชายอนันดา  ผุลลาวงษ์
9. เด็กหญิงอริสา  ทองทะมน
10. เด็กหญิงอิสรีย์  แฝงพ้นภัย
 
1. นางสาวธนวรรณ  ทองคำสุก
2. นางมนัสวี  เข็มเงิน
3. นางสาวปุญญพัฒน์  ตาตะนัน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กหญิงกรกนก  งามสมโภชน์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พรหมมา
3. เด็กหญิงณัฐนรี  รารามนัส
4. เด็กชายธนวัฒน์  ดีสถาน
5. เด็กชายธีรเดช  บุญทันจันที
6. เด็กหญิงนิตยา  กลัดสนิท
7. เด็กหญิงปนัดดา  เอี่ยมสำอางค์
8. เด็กชายพงษ์พันธ์  นารีพรต
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  คำผุย
10. เด็กหญิงยุพารัตน์  เผือกทองใบ
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กลัดสนิท
12. เด็กหญิงสุภิญญา  โภชน์ภรณ์
13. เด็กหญิงอภิญญา   พุฒิซ้อน
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถนอมวงศ์
15. เด็กหญิงเมทินี  หมื่นปราบ
 
1. นางสาวพชรพรรษ  สำราญชื่นจิต
2. นางสาวศิริพร  คงสมทอง
3. นางสาวภีมาธร  สุวรรณประทีป
4. นางสาวจินตนา  วงษ์นาค
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงชัชชญา  ปามา
2. เด็กหญิงณัฐชา  ภู่ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงดวงรัตน์  ไวยบุญญา
4. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  พรรณไวย
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขคง
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  สืบแสน
7. เด็กหญิงรักดี  อารีย์วงศ์สกุล
8. เด็กหญิงลลิตพรรณ  แสงภู่
9. เด็กหญิงวิภาพร  ศิริคุณานนท์
10. เด็กหญิงศรุตา  หอมธูป
11. เด็กหญิงศรุตา  เสือคำราม
12. เด็กหญิงสิรินดา  นราทร
13. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วมาก
14. เด็กหญิงเฌอฟ้า  สินมา
15. เด็กหญิงเมธาวดี  จตุรแสงไพโรจน์
 
1. นายพรชัย  โมกข์กระแสร์
2. นางอำพร  แสงสุข
3. นายประทิน  นากน้ำ
4. นางสาวฉัตรฤดี  สุนตะคุ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงดลนภา  ใบโพธิ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสระแสน
 
1. นายสมชาติ  กุลเทพบัณฑิตย์
2. นายสุรศักดิ์  หากะวี
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กชายมันตา  ขันธชัย
2. เด็กชายวาทิต  ไกรทัต
 
1. นายสมศักดิ์  เสมสายัณห์
2. นายอารมณ์  ราตรีโชติ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงปิยะนันท์   ขันธมาลา
 
1. นางสาววนิดา  ภักดีวงษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กชายณภัทร  เฉลยจรรยา
 
1. นายสมปอง  ภักดีวงษ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กหญิงณิชา  ป้อมนาค
 
1. นางชินณเพ็ญ  ศรีขวัญ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ไทรด้วง
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ประเสริฐผล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กหญิงอารยา  แสงขาว
 
1. นางสาวสมวงษ์  มนต์มีศิล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ศรีเพ็ชร์
 
1. นายวิเชนทร์  คล้ายอ่อน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. เด็กหญิงสิริรักษ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางกรรณิการ์  มีพ่วง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงภิรัญญา  เจริญทรัพย์
 
1. นางเดือนนภา  เอกดำรงค์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มั่งมา
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พวงทอง
 
1. นางสาวสถาพร  ศิลาอาสน์
2. นางสาวเกียรติสุดา  สังข์วิจิตร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  กระจ่างโรจน์
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  นิพพยะ
 
1. นางสาวสถาพร  ศิลาอาสน์
2. นางสาวเกียรติสุดา  สังข์วิจิตร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายนชานนท์  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  บุญภักดี
 
1. นางสาวภัทรารวีย์  แสงสังข์
2. นางสาวนนนที  รัศมีพันธ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐติยาภรณ์  อยู่คง
 
1. นายวรสิทธิ์  โพธิ์แจ้ง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรหมมงคล
2. เด็กหญิงวรัญญา  เริ่มประชาธิปไตย
3. เด็กหญิงสุลลิตา  ยันนาคี
 
1. นางจันทิมา  ศรีครุฑ
2. นางจุไรรัตน์  เอิบกมล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ฟุ้งเฟื่อง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  วุฒิ
3. เด็กหญิงสุปรียาพงศ์  สนบัวทอง
 
1. นายอภินันท์  สินเสริมเมือง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กชาย.สิทธิชัย   สุขปลั่ง
2. นายชัชวิทย์   มาให้ทรัพย์
3. นายวราวุธ   แย้มประดิษฐ์
 
1. นายวิเชนทร์  คล้ายอ่อน
2. นายพุฒวัตต์  นิรมล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายวรดร  รุ่งกระจ่าง
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กชายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์
 
1. นายนิธิ  ศรีสวัสดิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กชายศุภโชติ  อารมณ์สว่าง
 
1. นายพงษํศักดิ์  รัตนนท์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงณิชานาฏ  ยินดีวิทย์
 
1. นายนิธิ  ศรีสวัสดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
 
1. นายวรพงษ์  พุ่มพฤกษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กชายเสกสรรค์  เวียงธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ  เกตุบรรจง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กชายสราวุฒิ  คงเกษม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ  เกตุบรรจง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กชายชรินทร  กรีสุธา
3. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
4. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
5. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
6. เด็กชายรัฐภูมิ  ปัญญาพ่อ
7. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
8. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
9. เด็กหญิงอังคณา  โกศลวุฒิ
 
1. นายมานพ  ทับเงิน
2. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
3. นายจุมพล  คำดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
3. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีชาเนตร
4. เด็กชายธีรภัทร  เมืองขุนทด
5. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
6. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
7. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
8. เด็กชายสิทธินนท์  ช่างเรือนกุล
9. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายมานพ  ทับเงิน
2. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายดรงค์กร  กรีลาวาท
6. เด็กชายทินภัทร  เล็กมณี
7. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
8. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
9. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
10. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
11. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
12. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
13. เด็กหญิงสุชาสินี  คำเที่ยง
14. เด็กชายอัครพล  กรีอารีย์
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายมานพ  ทับเงิน
2. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกมล  โกศลวุฒิ
2. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงชลธิชา  กรีวิเวก
5. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
6. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
7. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีชาเนตร
8. เด็กชายธีรภัทร  เมืองขุนทด
9. เด็กชายนวมินทร์  คามีศักดิ์
10. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
11. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
12. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
13. เด็กชายสิทธินนท์  ช่างเรือนกุล
14. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
15. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นายมานพ  ทับเงิน
2. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  คำพิมพ์
2. เด็กหญิงกุลปริยา  สังวรศิลป์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทุภะบุตร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขอารมณ์
5. เด็กชายทัศน์พล  วิจิตรจรัลรุ่ง
6. เด็กชายปรานต์  ชำนาญธรรม
7. เด็กชายพีรทัศน์  วิจิตรจรัลรุ่ง
8. เด็กชายวรดร  รุ่งกระจ่าง
9. เด็กชายสายลม  มีสมชีพ
10. เด็กหญิงโชติกา  นอบสำโรง
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
2. นายธนพล  ทิพย์เนตร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
2. เด็กหญิงชลธิชา  กรีวิเวก
3. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
4. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
5. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีชาเนตร
6. เด็กชายธีรภัทร  เมืองขุนทด
7. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
8. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
9. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
10. เด็กชายสรศักดิ์  สระน้ำ
11. เด็กชายสิทธินนท์  ช่างเรือนกุล
12. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นายมานพ  ทับเงิน
2. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บัวเชย
2. เด็กหญิงกรณิการ์  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  จันทร์หอม
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชูชื่น
5. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ใจเพชร
6. เด็กหญิงณัฐวรา  หอมเทียน
7. เด็กชายธีรยุทธ  ผูกกระแส
8. เด็กหญิงนัสรีน  ผูกฤทธิ์
9. เด็กหญิงประกายดาว  แหมยา
10. เด็กชายพลพล  งามระลึก
11. เด็กหญิงพัชราภา  รื่นบุตร
12. เด็กหญิงพีรดา  กรแก้ว
13. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ฤทธิเดชชัยพร
14. เด็กหญิงภัสสร  คลี่ใบ
15. เด็กชายรัฐภูมิ  มัดวัง
16. เด็กหญิงวันวิสา  ลิ่มสอน
17. เด็กหญิงสุชาดา  ยอดเนียม
18. เด็กชายสุรชัย  ธรรมโวเรศ
19. เด็กหญิงอารดา  มั่นคง
20. เด็กหญิงอาริษา  ประทุมชัย
 
1. นายปิยะ  โสตรศรีสุข
2. นายศักดิ์ชัย  มุดลาด
3. นางสาวสาวิตรี  บุตรพรม
4. นางสาวจิตตนาถ  ปาลวัฒน์
5. นางสาวพรรณวดี  มนตรี
6. นางสาวปภัชญา  พวงพันธ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายกฤษดา  จิตรักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   รัตนโยธิน
3. เด็กหญิงกาญจนา  พิลาสันต์
4. เด็กชายกิตติภูมิ  เยี่ยมจรรยา
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คล้ายสกุล
6. เด็กชายณัฐนันท์  บุญสุข
7. เด็กชายณัฐพร  พูนลาภ
8. เด็กชายธีรศักดิ์  รัศมีดิษฐ์
9. เด็กหญิงนนทิชา  โภคี
10. เด็กชายนพเก้า  กำมเชียร
11. เด็กหญิงนันทการ  ตั้งแต่ง
12. เด็กชายนันทเกียรติ  บุตรแก้ว
13. เด็กชายพรอภิวิชญ์  ศรีบุญญา
14. เด็กชายพิพัฒน์  วุฒิมนต์
15. เด็กหญิงมุธิตา   บุญปลอด
16. เด็กชายศิวกร   อ่อนอิ่มศรี
17. เด็กหญิงศุภกานต์  เพียรอ้อย
18. เด็กหญิงสิริน  พิมทอง
19. เด็กชายสุรเชษ  สมปานหวัง
20. เด็กชายเจษฎา   จิตรักษ์
 
1. นายเสกสันต์   รอดย้อย
2. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
3. นายพิพัฒน์  จตุพรเพิ่ม
4. นางสาวนงลักษณ์  กิตติภัทราธร
5. นางวราภรณ์  สินสืบผล
6. นางสาวสุชา  อ่วมศรี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายนพเก้า  พยัคฆ์ศรี
2. เด็กหญิงนุชธิดา  แดงสุข
3. เด็กชายรัฐชานนท์  ใบแก้ว
4. เด็กชายศุภกรณ์  ปุณณินท์
5. เด็กชายสุรศิล  รัตนวิเชียร
6. เด็กชายอัครพล  ยวงทอง
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หามนตรี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์สุทธิ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทร์กลั่น
3. เด็กหญิงจรียา  อุตโมบล
4. เด็กหญิงจันจิรา  ชื่นตระกูล
5. เด็กชายจิรวัตร  ใหญ่สถิต
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิลักษณ์
7. เด็กชายชัยรัตน์  จุลแสง
8. เด็กหญิงณัฎฐณิดา   วิมานะ
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  ถุงเงิน
10. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
11. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ใจสุภาพ
12. เด็กชายนพดล  คงวิจิตร
13. เด็กหญิงนวมล  ลียากาศ
14. เด็กหญิงนิชาดา  ขำดี
15. เด็กชายนิพล  เจริญจันทร์
16. เด็กชายบรรณสิทธิ์  ร่มเย็น
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  วะราสิน
18. เด็กหญิงปณารี  เข็มปัญญา
19. เด็กหญิงปภาวดี  แดงฉาน
20. เด็กชายปรวิศร์  ทองสิทธิ์
21. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แสนกุรัง
22. เด็กหญิงปุณยาพร   แช่มช้อย
23. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ร่มเย็น
24. เด็กหญิงพรชนก  เชาว์ตรัยภาคย์
25. เด็กหญิงพิชญาพร  พยายอด
26. เด็กชายภวินทร์  ธรรมมา
27. เด็กหญิงมัณฑนา  ทัศวดี
28. เด็กชายวีระศักดิ์  ศรขาว
29. เด็กหญิงสิราณี  จันทร์สว่าง
30. เด็กชายสุธิพงษ์   เฉลิมญาติ
31. เด็กชายสุริยา  สุกสนอง
32. เด็กหญิงสุรีรัตน์  รัตนสมบัติ
33. เด็กหญิงหทัยชนก  ขอดประนาม
34. เด็กชายอนุวัฒน์  ขันธวิจารณ์
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  อิ่มจันทร์
36. เด็กชายอาณัฐ  กิจจารักษ์
37. เด็กหญิงเก็ด  สิงห์คง
38. เด็กชายเฉลิมพงศ์  แสงเงิน
39. เด็กหญิงเมษยา  วงษ์วิลา
40. เด็กหญิงแพรวา  วรเดช
 
1. นายจิระเดช  เอกออมพิทักษ์
2. นางสมปอง  ศรีงาม
3. นางสาวอังคณา  มั่งมี
4. นางสาวผาสุก  ผ่องโต
5. นางสาวนปภา  จันทร์สำราญ
6. นางสาวภัทร์นฤน  สุขมาก
7. นางสาววัลลภา  เบี้ยจั่น
8. นางสาวจุไรรัตน์  คงเม่น
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ   วะราสิน
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กชายนพดล  กำหนดศรี
 
1. นายสมบูรณ์  วรรณมุข
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  ต่ายคำ
 
1. นางสาววารินทร์  งามละออ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงวรรณษา  เพ็งพูล
 
1. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายณภัทร  แสงรัตน์
 
1. นายเอกสิทธิ์  แซ่จ๋าว
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายสุรศิล  รัตนวิเชียร
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรืองภู่
 
1. นางเสาวนีย์  จิตรโสภา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงอนันตญา  สารรัมย์
 
1. นางสาวอรนุช  มีเงิน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายพงศ์ธร  ชีวิตไทย
 
1. นางดวงใจ  ขันทนิตย์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยา 1. นายสาโรช  จันทร์รักษา
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ฤทธิ์ละคร
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงเชิญพร  กำหนดศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนมัสการ  สุจิตตกุล
 
1. นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ   วะราสิน
 
1. นายศิริชัย  หาเมธี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กชายภานุชิต  สิทธิโสภา
 
1. นางสาวดุสิตา  ปอสุวรรณ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงเชิญพร  กำหนดศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศรัญญา  พลีขำ
 
1. นายสุวัฒน์  มุขชาติ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงกชมน  สุดใจ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  พัวพันธุ์
3. เด็กชายกาจบัณฑิต  มีชูโรจน์
4. เด็กชายคณิศร  คำกิ่ง
5. เด็กหญิงชาคริยา  คำกิ่ง
6. เด็กหญิงญาณิกา  มูลดี
7. เด็กหญิงฐานิสรา  ขันธรูจี
8. เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐชา  เมืองสง่า
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณภพ
11. เด็กชายณัฐพงษ์  มานะชีพ
12. เด็กหญิงณัฐวีณ์  พรเจริญมาศ
13. เด็กหญิงณิชาพร  แถมพยัคฆ์
14. เด็กหญิงดากานดา  พูนไธสง
15. เด็กหญิงทิพย์รดา  สุกปลั่ง
16. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ศรีโชติ
17. เด็กหญิงปนัสยา   ขำชะวี
18. เด็กหญิงปภาณี  ธงห้า
19. เด็กหญิงปารวีย์  เย็นสำราญ
20. เด็กหญิงปุณฑริกา  เสนาพร
21. เด็กหญิงพรนภัส  เริงศาสนน์
22. เด็กหญิงพรบุญญา  บุญปันผล
23. เด็กหญิงพัชราภา  ชั่งกริส
24. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงษ์ประดิษฐ์
25. เด็กหญิงพิมมาดา  เฉยรอด
26. เด็กหญิงพิยดา  เทพวงศ์
27. เด็กหญิงภูมรี  ไชยวารี
28. เด็กชายภูวดล  กันนุช
29. เด็กหญิงมนัสชนก  จันทร์วิภาค
30. เด็กหญิงลลิตา  แก้วดวงเล็ก
31. เด็กหญิงวชรพร  นัทธี
32. เด็กหญิงวนัสนันท์  สิงหวิบูลย์
33. เด็กหญิงวรภรณ์  คงสมบูรณ์
34. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์เย็น
35. เด็กหญิงสุพิชชา  นพชนัชญ์พงศ์
36. เด็กหญิงอภิญญา  คงวิจิตร
37. เด็กหญิงอริษา   อุดรศรี
38. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อ่วมธรรม
39. เด็กหญิงอุทุมมาภรณ์  ข้าวสามรวง
40. เด็กหญิงเบญญา  นพชนัชญ์พงศ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
2. นายประทิน  นากน้ำ
3. นายสันติสุข  กระทุ่มเขต
4. นายตะวัน  เอี่ยมสกุล
5. นายสุเทพ  บ่อทอง
6. นายธีวัฒน์  บุญประสิทธิ์
7. นางขวัญเรือน  แก้วมณี
8. นางสุภาวดี  สันติตรานนท์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อภัยศรี
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ภาคธรรม
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุวรรณชม
4. เด็กหญิงชลธิชา  อนุรักษ์
5. เด็กหญิงณัฐมนตร์   ยืนยงค์
6. เด็กหญิงธนัชชา   มีสมวัฒน์
7. เด็กชายธิเบต   ผิวนวล
8. เด็กหญิงนุสรา   สีม่วง
9. เด็กหญิงปรียา  พลแก้ว
10. เด็กชายพลายนรินทร์   ยอดนิล
11. เด็กชายพากษ์ไทย   ศรีสุข
12. เด็กชายพิทักษ์   เนียมหอม
13. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   ใจสุข
14. เด็กชายภาณุพงศ์   อ่อนปาน
15. เด็กชายภูรินทร์   สินทรัพย์
16. เด็กหญิงมนัสชนก   กลิ่มเอี่ยม
17. เด็กหญิงราชาวดี   หมวกชา
18. เด็กชายวันชนะ   ตรีสิทธิ์
19. เด็กหญิงวันเพ็ญ   เทพสงเคราะห์
20. เด็กหญิงวัลลภา  สุขแสงเปล่ง
21. เด็กหญิงวาสนา  แก้วมณี
22. เด็กหญิงวิภารัตน์   ประครองเทียน
23. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา   หมัดอาคำ
24. เด็กหญิงวีรยา   คำอ่อน
25. เด็กหญิงศรีสุดา  สดใส
26. เด็กชายศิริวัฒน์   สุขประเสริฐ
27. เด็กชายสมศักดิ์  ชายทวีป
28. เด็กหญิงสสิธร   วิเศษกลิ่น
29. เด็กหญิงสุภัชชา   ลาดแลน
30. เด็กหญิงอนันตยา   สารรัมย์
31. เด็กชายอนุสรณ์   โมคาพันธ์
32. เด็กชายอภิชัย   วงษ์สะชาน
33. เด็กหญิงอรจิรา   ถิตย์จรุง
34. เด็กหญิงอรนภา   คำสม
35. เด็กชายอัณฑกร   มีชูเกตุ
36. เด็กชายเกษมสันต์   หงษ์น้อย
37. เด็กหญิงเจียรไนย   รุจิญาติ
38. เด็กหญิงเตย   หาเรือนศรี
39. เด็กหญิงเมทาวี  รักษาสัตย์
40. เด็กหญิงโฟม   ศรีสัมพันธ์
 
1. นางสาวมรกต   วงษ์เนตร
2. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
3. นางสาวอรนุช   มีเงิน
4. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
5. นางชัชมินทร์  อรรถโสภา
6. นางสาวกนิษฐา  อิ่มน้อย
7. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค
8. นายไพรัช  ทันกลาง
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สมวงษ์
2. เด็กหญิงนันท์นพิน  สมานพันธ์
3. เด็กชายพรรณนพ  สุพลา
4. เด็กชายพฤกษ์  แป้นเปีย
5. เด็กหญิงพัชราภา  เผือกทอง
6. เด็กหญิงมนธิชา  กุมภะสิงห์
7. เด็กหญิงวรรณวิภา  ลาวงศ์
8. เด็กหญิงวรัมพร  บุญเสนอ
9. เด็กชายสิทธิชัย  ท้ายน้ำ
10. เด็กชายอนันตชัย  แสงบู่วัฒนา
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรนุช  มีเงิน
3. นางสาวลาวรรณ์  โสภิส
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กชายชินกฤต  เส็งเอี่ยม
2. เด็กชายชินวัตร  นกฉลาด
3. เด็กหญิงบุญรัตน์  เข็มนาค
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์นาคา
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ยนต์เปี่ยม
6. เด็กหญิงวันทนา  เกลี้ยงเกลา
7. เด็กชายศุภวิชญ์  สัมฤทธิ์
8. เด็กชายอุบล  (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นางมยุรี  ตะปะสา
3. นางสาวณัฐกุลจิรา  สกุณา
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิตติยา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชินวงษ์
3. เด็กหญิงจิรวดี  คงสำเร็จ
4. เด็กหญิงฑิตาภา  อินทร์พยัคฆ์
5. เด็กหญิงสุทธิณี  ฆ้องกำจัด
6. เด็กหญิงสุภาพร  สาริกา
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สาริกา
8. เด็กหญิงอริศรา  หามนตรี
9. เด็กหญิงอลัยลักษณ์  เรณุมาร
10. เด็กหญิงโยษิตา  ละออง
 
1. นายสมบัติ  โล่ห์ทอง
2. นางอุทัยวรรณ  โล่ห์ทอง
3. นายเกรียงไกร   ศัพท์หงษ์
4. นางสาวลลิตา  ตรีมงคล
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  แสงจตุรัส
2. เด็กหญิงชลธิชา  เขี้ยวแก้ว
3. เด็กหญิงธนวรรณ  หาวิธี
4. เด็กหญิงนุสรา  สีม่วง
5. เด็กหญิงปิยนุช  โสมาบุตร
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ไกรสิงห์สม
7. เด็กหญิงภัทราพร  บูรณะพิมพ์
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปิ่นสังข์
9. เด็กชายอภินันท์  จันทร
10. เด็กหญิงอรพรรณ  ไกลที่พึ่ง
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรนุช  มีเงิน
3. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
4. นายพัฒนพงศ์  พูลอุดร
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงธิยาดา  ศิริสังข์
2. เด็กหญิงนันท์นพิน  สมานพันธ์
3. เด็กหญิงปรียานุช  ตรีศักดิ์ศรีสกุล
4. เด็กหญิงปิ่น  สัญญศิลป์
5. เด็กหญิงปุณยาภา  วงษ์ฉัตร
6. เด็กหญิงพัชราภา  เผือกทอง
7. เด็กหญิงมนธิชา  กุมภะสิงห์
8. เด็กหญิงรินทร์วรา  จำปางาม
9. เด็กหญิงวรรณวิภา  ลาวงศ์
10. เด็กหญิงอายรญา  ฉิมเย็น
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวลาวรรณ์  โสภิส
3. นางสาวอรนุช  มีเงิน
4. นายพัฒนพงศ์  พูลอุดร
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทับทิมงาม
2. เด็กหญิงลิตรษา  ฉิ้มเฉิด
3. เด็กหญิงวรัญญา  สิทธาหนุน
4. เด็กหญิงศิริพรรณ  แย้มกลีบ
5. เด็กหญิงสุรารักษ์  อดุลย์ชัยประสาร
6. เด็กหญิงสุวิมล  รอดเพชร
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดีประเสริฐ
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิสุทธนะ
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นางมยุรี  ตะปะสา
3. นางสาวศิริวรรณ  วันทึ
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกิ่งกานต์  อู๋ทอง
2. เด็กหญิงกุลปริยา  คันทรง
3. เด็กหญิงจิดาภา  ล้านพุฒ
4. เด็กหญิงนภัสสร  ดำริกิจเจริญ
5. เด็กหญิงนันทการ  สดใส
6. เด็กหญิงนุสรา  ก่องกานดา
7. เด็กหญิงปาณรวี  ถีติปริวัตร
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ภักดีวงษ์
9. เด็กหญิงสิริยุพา  ขันธเกตุ
10. เด็กหญิงสุมินตรา  งามสนิท
11. เด็กหญิงอมล  ศักดิ์ธนวัฒน์
12. เด็กหญิงอุบลวรรณ  มีศิลป์
 
1. นางรัญญาภัทร์  กุลจิราภัทร์ฐากูร
2. นางดาวเรือง  ธรรมสนอง
3. นายเสกสันต์  รอดย้อย
4. นายประเวศน์  ธรรมสนอง
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เขี้ยวแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  รุ่งรังสี
3. เด็กหญิงณัฐปัญชญา  กลิ่นระรวย
4. เด็กหญิงธนวรรณ  หาวิธี
5. เด็กหญิงนายิกา  วงศ์ศิริ
6. เด็กหญิงนุสรา  สีม่วง
7. เด็กหญิงปิยนุช  โสมาบุตร
8. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ไกรสิงห์สม
9. เด็กหญิงภัณฑิรา  บูรณะพิมพ์
10. เด็กหญิงภัทราพร  บูรณะพิมพ์
11. เด็กหญิงภัทรียา  ชำนิวัฒน์
12. เด็กหญิงวิภารัตน์  ประคองเทียน
13. เด็กหญิงศิริพร  บุญเรือน
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปิ่นสังข์
15. เด็กชายอภินันท์  จันทร
16. เด็กหญิงอรพรรณ  ไกลที่พึ่ง
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรนุช  มีเงิน
3. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค
4. นายสุพจน์  รุ่งเรือง
5. นายพัฒนพงศ์  พูลอุดร
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายกิตติกร  คีรีวรรณ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มีชัย
3. เด็กชายธนากร  มีชัย
4. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ข่ายแก้ว
5. เด็กชายโชคไพศาล  มีสมพล
 
1. นางสาวมรกต  วงษ์เนตร
2. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทำใหม่ 1. เด็กชายธนภูมิ  มีจินดา
2. เด็กหญิงพนาริน  สุขเถื่อน
 
1. นางอรพรรณ  พุทธิเดช
2. นางดวิษาธร  เหล่าศิริวัฒนา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กชายกาจบัณฑิต  มีชูโรจน์
 
1. นางหลี่  เอี้ยน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงชาลิสา  วิจิตร
2. เด็กชายปฏิภัทร  ทรัพย์สิน
3. เด็กชายพงศกร  เลิศพึ่งดี
4. เด็กชายพัชรินทร์  มั่นเมือง
5. เด็กชายวรโชติ  ประจำถิ่น
6. เด็กชายเจมศักดิ์  ผายศรี
 
1. นายไพรวรรณ  ใจเสงี่ยม
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  แข็งงาน
3. นางสุชาดา  คชชะ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายฐิฏิภัทท์  สังข์แปลงกาย
2. เด็กชายธนรัตน์  งามบุญสืบ
3. เด็กชายนนทรีย์  ปลอดโปร่ง
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  ขันขาว
5. เด็กชายศรยุทธ์  วิภารัตน์
6. เด็กชายเจษฎากร  ครุธามาศ
 
1. นายวิฑูรย์  อยู่เรืองเดช
2. นายสุรศักดิ์  หากะวี
3. ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ  กุลเทพบัณฑิตย์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายณัฐดนัย  นิ่มนวล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงถิ่นฐาน
3. เด็กชายธนกร  ภาคศิลป์
4. เด็กชายธนภัทร  เพชรดี
5. เด็กชายธรรมรัตน์  พวงลำเจียก
6. เด็กชายนภัทร  โฮมคำจันทร์
7. เด็กชายวชิรวิทย์  เดชะคำภู
8. เด็กชายวิษณุ  สางห้วยไพร
 
1. นายไพรัช  ทันกลาง
2. นางสาวมรกต  วงษ์เนตร
3. นายพัฒนพงศ์  พูลอุดร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุญเฟื่อง
2. เด็กหญิงกฤษณา  มนชม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  หลักชัย
4. นางสาวพรฌิตา  พรมลังกา
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ทักษณีวรรตกุล
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฤทธิ์ยิ่ง
7. เด็กหญิงวรัญญา  อบรมศิลป์
8. นายวัฒนพร  พงษ์อารี
9. เด็กชายศักรินทร์  อร่ามเรือง
10. เด็กชายสมยศ  ตันติคะชาภรณ์
 
1. นายนาริส  มะลิซ้อน
2. นางสาวมาลี  หล่อประเสริฐ
3. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  คุ้มผล
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  ขำบางโพธิ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  อภัยภักดิ์
 
1. นางศิวัตรา   พลรักษ์
2. นายธวัชชัย  จันทร์สวัสดิ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  คงเจริญถิ่น
2. เด็กหญิงสุนิสา  คงสมยุติ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เมทาด้วง
 
1. นางสาวศันสนีย์  เนียมหอม
2. นางจินตนา  แก้วนุช
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงนุสรา  สัมมาตรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เหล็กเอี้ยง
3. เด็กหญิงบุษฎี  อั้นจุกฉุน
 
1. นางภัทรสุภา  ทิพยะพร
2. นางสาวกานต์ธีรา  กาญจนภูมิ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กชายนิปุณ  สาโยธา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  น่วมนุ่ม
 
1. นางปิยาณี  น่วมนุ่ม
2. นางสาวศิริภรณ์  เม่นมั่น
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. นายกิตติพงษ์  แก้วมณี
2. เด็กชายปิยะดนัย  โลนไธสง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายปรัชญา  ช่อบุญกลาง
2. เด็กหญิงอภิชญา   นัยบุรุษ
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายธนวิชญ์  เธียรถาวร
2. เด็กชายอัศวิน  อุดมลาภ
 
1. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงอภิยา  โสภา
2. เด็กชายอานันต์  มีเย็น
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอรอุมา   ขันธพาลี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงธนพร  น่วมนุ่ม
2. เด็กชายพลกฤต  พรมสคุ
 
1. นางปิยาณี  น่วมนุ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำทิพย์  จำนงค์วุฒิ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บำรุงเจียม
2. เด็กหญิงนภามาศ  นิติภา
 
1. นายชัชพิสิฐพงศ์  ธาดาสุขเกษม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันธบุตร
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แนบเนียน
2. เด็กหญิงรินรณี  พวงจันทร์
 
1. นายอติรัตน์  ด้วงประยูร
2. นางสาวเพ็ญนภา  ด้วงประยูร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายจิตดี  ทีรวม
2. เด็กชายตะวัน  สระทองแอ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิ้มประเสริฐ
2. นางสาวประภาภรณ์  พลรักษ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชญานิน  ด้วงประยูร
2. เด็กหญิงศรัณยา  พูลมา
 
1. นายอติรัตน์  ด้วงประยูร
2. นางสาวเพ็ญนภา  ด้วงประยูร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงฑิตยา  ผดุงใจ
2. เด็กชายธิวาส  อาจหาญ
 
1. นางสาวจรรยา  มิ่งจันทร์
2. นางสาวรุ้งทิพย์  ผดุงโภชน์
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  จำแก้ว
2. เด็กหญิงวันดี  สีใส
3. เด็กหญิงสุนิสา  เจริญจันทร์
 
1. นายไชยา  เมรัตน์
2. นางรุ่งทิพย์  เมรัตน์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชลธร  โตลอยเกตุ
2. เด็กชายธนภัทร  แจ่มใส
3. เด็กชายพรรษกร  รอดเปรม
 
1. นายฐานิตย์  เนคมานุรักษ์
2. นายธนศักดิ์  ดิษยรักษ์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กชายกลวัชร  เทียมทัน
2. เด็กชายฐิติกร  พากเพียร
3. เด็กชายทวนทอง  สุขขีธรรม
 
1. นายบุญมี  บุตรนามรักษ์
2. นายอิศราวัฒน์  รักนุช
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพล  พึ่งสุ
2. เด็กชายนครินทร์  มะหะหมัดอาเก็บ
3. เด็กชายพงษ์อดิศ  บุญเรือง
 
1. นายนิรุช  เปรมรอด
2. นางสาวขวัญใจ  บุญสมบัติ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กชายบดินทร์  แสงพระพาย
2. เด็กชายอภิรักษ์  หลงทอง
3. เด็กชายไตรภพ  สิงห์แก้ว
 
1. นางบุญรัตน์  ลครชัย
2. นางปัทมา  เพชรสุข
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  จำนงค์วัตร์
2. เด็กชายวุฒิชัย  หงษ์ทองคำ
3. เด็กชายเอกลักษณ์  พวงรังสาด
 
1. นายบุญเชิด  แจ้งใจ
2. นายเสนอ  ทองจุล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงนราภรณ์  ไชยเสนา
2. เด็กหญิงพิณทิภา  ขาวเนตร์
3. เด็กหญิงไอรดา  คนึงทรัพย์
 
1. นางสาวละเมียด  แสงไพโรจน์
2. นางสาวรุ่งทิวา  สว่างจันทร์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 1. นางสาวจันทร  จีนฉาย
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  ชาเรณู
3. เด็กหญิงสุนิษา  จ้อยเจริญ
 
1. นางสาวฐิติพร  ปรอดประเสริฐ
2. นางสาวกรรณิการ์  ยิ้มละม้าย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หิรัญโรจน์
2. เด็กหญิงธัญญานุช  กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์ขารี
4. เด็กชายภูเบศ  โยมภูเวียง
5. เด็กหญิงสุมิตตรา  ลอยวิไลย
6. เด็กหญิงอารีรีตน์  จำคำ
 
1. นางสาวสมศรี  เริงสังข์
2. นางมลฤดี  มีวุฒิสม
3. นายสมโภชน์  ฉุยฉาย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เดชศิริ
2. เด็กชายธนงศักดิ์  มั่นคง
3. เด็กหญิงปิยนุช  รารามนัส
4. เด็กหญิงรักชนก  จำคำ
5. เด็กหญิงสุพัตร์ชา  ภาคบุญ
6. เด็กหญิงเพชรพลอย  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวกนกธร  ปทุมทวีพร
2. นางสุทธิพร  สุขสว่าง
3. นางสาวปริศนา  ประสงค์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 1. เด็กชายก้องภพ  ทองอิ่ม
2. เด็กชายจักรพันธ์  ประดิษฐ์กุล
3. เด็กหญิงจีระนันท์  ไชยสินธุ์
 
1. นางอัมพร  กระแสร์นุช
2. นางสาวปัทมา  โพธิ์ยั่งยืน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  วิชัย
2. เด็กชายอภิวัฒน์   บุผาสุวรรณ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทุพรม
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงปิยวัน  แก้วมูลลา
2. เด็กหญิงมลธิชา  เรืองสุกใส
3. เด็กหญิงอทิตยา  บัวบาล
 
1. นายสุวิท  มหานิยม
2. นายสุมิตร  สีมาพล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองบาง
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  พิมพิลา
3. เด็กหญิงเบญจญาภา  มณีแดง
 
1. นายสุวิท  มหานิยม
2. นายสิทธิพงษ์  กาหลง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กหญิงกานติมา  กองพจน์
2. เด็กหญิงจีรภัทร  คำภากุม
3. เด็กหญิงภนิดา  ชิดปราง
 
1. นางบุญเสริม  เมืองพุทธา
2. นางสาวกุสุมา  เปียงน้อย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงพรพิรุณ  มายา
2. เด็กหญิงรัตติญากรณ์  กุลบุญ
3. เด็กหญิงสุพรรณนิชา  ตาฟู
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวกนิษฐา  อิ่มน้อย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญเรือง
2. เด็กหญิงนันทิมา  นาคสิงห์
3. เด็กหญิงนิตยกานต์  แสนชิน
 
1. นางเพียงเพ็ญ  กระจ่างเย่า
2. นางสาวปาลฎา  ฤกษ์ยรรยงค์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายกฤษฎารัตน์   ไวยวิชา
2. เด็กหญิงจิรัชยา  เดชสุภา
3. เด็กหญิงนฤมล  โสวัตร
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางกนกวรรณ   สระรักษ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงชนัญญา  มาจาด
2. เด็กหญิงนิธิพรพรรณ  เฉกแสงทอง
3. เด็กหญิงสุพิชชา  หุ่นอิน
 
1. นางหทัยวัลย์  บุญประสงค์
2. นางสาวโสภิชญ์จิรา  ยังสวัสดิ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงรัสมี  อ่อนรัสมี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์งาม
3. เด็กหญิงสุภาวินีย์  สุดกระแส
 
1. นางสรรพัชญา มีวุฒิสม  คอร์เบ็ทท์
2. นางสาวสุปราณี  สังสะกุล
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โสภากุล
2. เด็กหญิงวรรณิษา  พุ่มศรีทอง
3. เด็กหญิงสโรชา  พูลพิพัฒน์
 
1. นางนิภา  สุ่มอินทร์
2. นางพัชรี  ผาสุขรูป
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีรยุทร  ปาแก้ว
2. เด็กชายนัทธพล  บุญทัน
3. เด็กชายมนตรี  รุจิจิตร์
 
1. นางสาวเจนจิรา  แจ้งมาก
2. นางสาวนัทธมน  ประสพโชค
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  โคววนิช
2. เด็กชายนิพัทธ์  คชเกษตริน
3. เด็กชายรัฐพล  นัยบุตร
 
1. นางอำนวย  ปัญญาสงค์
2. นางสาวคนึงนิตย์  กิจวิธี
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  พลีบัตร
2. เด็กหญิงณิชารีย์  เพียรรักษ์
3. เด็กหญิงปนัสยา  อัธยาศัย
 
1. นางสาวนวพรรษศรณ์  ศรีพงษ์
2. นางสาวลดาวัลย์  เมืองมูล
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงพิชญาภา  แสนคะนึง
 
1. นางศิวัตรา   พลรักษ์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายทศพร  ใจคง
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กชายจิรภัทร  เฉลยจรรยา
 
1. นางพัฒนา  สว่างเดือน
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกานตนา  ครุฑหว่าง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สุขมะโน
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายกวิน  จันทร์พุ่ม
 
1. นางภัทรสุภา  ทิพยะพร
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงศศิธร  อู่ทรัพย์
3. เด็กชายอภิรักษ์  ดีแท้
 
1. นางศิวัตรา   พลรักษ์
2. นายธวัชชัย  จันทร์สวัสดิ์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กชายชาคริต  ขันธรูจี
2. เด็กชายณัฐภา  เดชวัฒน์
3. เด็กชายธนากร  ประกอบกิจ
 
1. นางสาวปติณญา  กันทะวงศ์
2. นางสาวเพ็ญฉวี  คงพิทักษ์
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  แก้วใส
2. เด็กหญิงวรรณกร  จันทร์ตรี
 
1. นางศิวัตรา   พลรักษ์
2. นางสาวปาริฉัตร  ศรีศิริกุล
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กชายยศพร  ภู่หิรัญ
 
1. นางสาวอโนเชาว์  แก้วกูลฑล
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชายนาถวัฒน์  ทาโถม
 
1. นางสาวสุธารทิพย์  แย้มผิว
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. นางสาวมนัสวีร์  พุธรักขิตโต
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 1. เด็กชายธรรมสิงค์  พวงสายหยุด
 
1. นางสาวศิริพร  คำมาก
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กชายธันวา  เรืองศรี
 
1. นางสาวอนรรฆพร  สุพิมพานนท์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พงษ์สุด
 
1. นางพัทยา  สุขเขตต์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กชายพีรวัฒน์  พงษ์บุตร
 
1. นางกาญจนา  จิตตสุโภ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชายปฏิภพ  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุธารทิพย์  แย้มผิว
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกมะยม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ยงค์ยุทธ
 
1. นายภูวดล  การจนารักพงค์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนด 1. เด็กชายสุรชัย  จักกระนอง
 
1. นางภาณี  สาทสินธุ์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยแท้
 
1. นางสาวนภาพร  สมบูรณ์สุข
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายเตชนิธิ  ระหงษ์
 
1. นางนุกูล  จำนงบุญ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  พานิจจะ
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชา 1. เด็กชายฉัตรชัย  ฟองน้ำ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  สีหาวัตร
3. เด็กชายบูรพา  สมนา
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  บำเพ็ญบุญ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุดมฤทธิ์
6. เด็กหญิงอิสรา  ปิ่นวิเศษ
 
1. นายประจวบ  เงินเหรียญ
2. นางสาวสุนิษา  สิงหา
3. นางอทิตยา  ธรรมสินธุ์สุโน
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หว่าจังหรีด
2. เด็กชายธิติรัตน์  ถูกจิตต์
3. เด็กชายสุรงฐวัชร์  ศิริรักษ์
 
1. นางศิริดาวรรณ์  จันทรัตน์
2. นางวัลลภา  สวัสดิ์ศรี
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กหญิงรัตติกาล  กลิ่นแก้ว
2. เด็กชายวีรภัทร  จันทร์ศรี
3. เด็กชายสรายุต  เจริญพร
 
1. นางสาวภคมน  มณีวรรณ์
2. นางปัทมา  เพชรสุข
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กชายณัทพงศ์  งามชื่น
2. เด็กหญิงพิชชาพร  แสงกนึก
3. เด็กหญิงวโรรส  สังข์ทอง
 
1. นายกฤษณะ  วงษ์มาก
2. นางปัทมา  เพชรสุข
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงธนพร  นิลกล่ำ
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  ทิพสุรบท
3. เด็กหญิงอัญญานี  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
2. นางสาวพีรญา  บำรุงจิตต์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายธนากร  พวงมาลัย
2. เด็กชายบรมยศ  เมืองแก้ว
 
1. นายทศพร  บุญคง
2. นางสาวกมลพร  อันทปัญญา
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนวพรรณ  สุขทวี
2. เด็กชายสิรภัทร  มากรุ่น
 
1. นางสาววราภรณ์  ขันธสร
2. นางสาววันวิวาห์  เรียนงาม
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ไม้แก้ว
2. เด็กชายเฉลิมเอก  อิ่มในสุข
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
2. นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กชายจิรกิตต์  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  จันทรา
 
1. นางสาวสุภมาส  ผลเกิด
2. นางสาวอัยลดา  ปาเคีย
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กชายชนาทร  เหลือโกศล
2. เด็กชายศรันพงษ์  ประชารักษ์
3. เด็กชายอนันตศักดิ์  ทองพันธ์
 
1. นางนภาพร  พลสำราญ
2. นายอำพล  โงวรรณ
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กชายธิปกร  แร่เพชร
2. เด็กชายอธิป  ไกรสำรวม
3. เด็กชายเอกราช  ศรีจันทร์แก้ว
 
1. นายชาญศักดิ์  นิ่มนวล
2. นางสาวจริยาวดี  ทรัพย์ประเสริฐ
 
212 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชาวน์วัศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายกรกช  ศรีจันทร์
3. เด็กชายคิมหันต์  เลื่อนยศ
4. เด็กชายญาณพัฒน์  สุขสมวุฒิ
5. เด็กชายดนัย  คงสมทอง
6. เด็กชายทัศนะ  พูลวงษ์
7. เด็กชายทูล  ทองสุขใส
8. เด็กชายธนชัย  หมื่นประชา
9. เด็กชายธิติกร  ประสวนศรี
10. เด็กชายบึงย่า  จูฑังคะ
11. เด็กชายปิยวัฒน์  เพชรวัน
12. เด็กชายภาคิน  เนรมัติ
13. เด็กชายภิธพัทธ์ศิริโชค  คำภิภาค
14. เด็กชายภูรินท์  ชีพอุดม
15. เด็กชายรัฐศาสตร์  จันต๊ะวงศ์
16. เด็กชายรุ่งอรุณ  จันทวงษ์
17. เด็กชายวิศรุต  ปิ่นสกุล
18. เด็กหญิงศศิธร  สีลาคำ
19. เด็กชายศุภสิทธิ์  โก่นกลาง
20. เด็กหญิงอรกัญญา  ยางนาค
21. เด็กชายอานนท์  เรีอนบัว
22. เด็กหญิงิปิยธิดา  วุฒิจันทร์
23. เด็กหญิงเกวลิน  นิ่มเนียง
24. เด็กหญิงเกศกนก  กีตา
25. เด็กชายเจษฎา  ศรีพรรณ์
26. เด็กชายเจษฎา  รื่นยศ
27. เด็กชายเปรมวุฒิ  เทพตีเหล็ก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุ่มพ่วง
2. นายทรงพล  รุ่งเรือง
3. นางสาวพรสวรรค์  กงศรี
 
213 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายกฤษฏิ์  พงษ์เจริญ
2. เด็กชายกฤษดา  จิตรักษ์
3. เด็กชายกิตติภูมิ  เยี่ยมจรรยา
4. เด็กหญิงชนกานต์  คำสอน
5. เด็กชายณัฐนันท์  บุญสุข
6. เด็กชายณัฐพร  พูลลาภ
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  รังผึ้ง
8. เด็กชายธีรศักดิ์  รัศมีดิษฐ์
9. เด็กหญิงนนทิชา  เมาลีทอง
10. เด็กหญิงนันชรี  เมาลีทอง
11. เด็กชายนันทเกียรติ  บุตรแก้ว
12. เด็กชายปรมินทร์  ทองอร่าม
13. เด็กหญิงประภัสสร  พลบุญ
14. เด็กหญิงปริภาดา  พงษ์ไวย
15. เด็กหญิงปิยธิดา  ชาวโพธิ์สระ
16. เด็กชายพรอภิวิชญ์  ศรีบุญญา
17. เด็กชายพิพัฒน์  วุฒิมนต์
18. เด็กชายภูริภพ  ประสพบุญ
19. เด็กหญิงยสุตมาพร  จรัสศรี
20. เด็กชายรพีภัทร  แสงจันทร์
21. เด็กหญิงวรรณษา  เพ็งพูล
22. เด็กชายศิวกร  อ่อนอิ่มศรี
23. เด็กหญิงสตุมมา  สมบูรณ์
24. เด็กหญิงสุกัญญา  ควรสุข
25. เด็กชายสุรเชษฐ์  สมปานวัง
26. เด็กชายเจษฎา  จิตรักษ์
27. เด็กหญิงเพชรลดา  ภูมลี
 
1. นางรัญญาภัทร์  กุลจิราภัทร์ฐากูร
2. นางวราภรณ์  สินสืบผล
3. นายเสกสันต์  รอดย้อย