สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 47 1. เด็กชายณัชพล  ทาศรี
 
1. นางสาวสิริกานดา  ศรประสิทธิ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงศิวารักษ์  วงดนตรี
2. เด็กหญิงอัญมณี  ศรีช่วย
 
1. นายพงศธร  เหมะจันทร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฉันผ่อง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ตุ้มซิ้ม
 
1. นายจีรพันธ์  คำกิ่ง
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 71 1. เด็กหญิงภัทราพร  มีสมัคร
2. เด็กหญิงอมลรดา  นิระหานี
3. เด็กหญิงอโณทัย  ถิ่นฐาน
 
1. นางขนิษฐา  แสงมณี
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 80 1. เด็กหญิงกันตพร  สัมมานุช
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วอเซอ
3. เด็กหญิงรัชวิน  คำมี
 
1. นางขนิษฐา  แสงมณี