สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายธนากร  ศริชัย
 
1. นางมาลี  เกรียงไกรวณิช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายธนบดี  เกิดสกุล
2. เด็กหญิงมาลีรัตน์  เหล่าพิเดช
 
1. นางสาวสมบัติ  ศิลปัญจะ
2. นางสุพิน  นิ่มอนงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  ขวัญวงศ์
2. เด็กชายชยภัทร  เพชรแสง
 
1. นางมาลี  เกรียงไกรวณิช
2. นางนิสาชล  อาชีพสุจริต
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  เทียบคำ
 
1. นายพงษํศักดิ์  รัตนนท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภโชติ  อารมณ์สว่าง
 
1. นายพงษํศักดิ์  รัตนนท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายวรากร  โพธิ์ฺบุญ
 
1. นายพงษํศักดิ์  รัตนนท์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา  เงินเหรียญ
2. เด็กหญิงวรินทรา  นิลโน
3. เด็กหญิงศิริอร  จงจิตร
 
1. นางสมคิด  ตองสารี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิปุณ  สาโยธา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  น่วมนุ่ม
 
1. นางปิยาณี  น่วมนุ่ม
2. นางสาวศิริภรณ์  เม่นมั่น
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  น่วมนุ่ม
2. เด็กชายพลกฤต  พรมสคุ
 
1. นางปิยาณี  น่วมนุ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำทิพย์  จำนงค์วุฒิ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จานโอ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  พงษ์ญวน
 
1. นางปิยาณี  น่วมนุ่ม
2. นางนิสาชล  อาชีพสุจริต
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปรุงสุข
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  บุญกุศล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วันนา
 
1. นางสาวอัญชลี  ธีระสาสน์
2. นางสุมณฑา  เชาว์ตระกูล
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ยินดีไทย
2. เด็กหญิงวรินทร  สังวาลย์เพ็ชร
3. เด็กหญิงวาสนา  ขยัน
 
1. นางสาวอัญชลี  ธีระสาสน์
2. นางวรรณา  หมื่นอนันต์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  กิจบรรจง
3. เด็กหญิงอภัสรา  หาจำปี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำทิพย์  จำนงค์วุฒิ
2. นางธัญภา  อยู่สุข
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พันธ์เพิ่มพูลกูล
2. เด็กหญิงลัดดา  ยืนนาน
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วลาย
 
1. นางบังอร  ธงธนานุรักษ์
2. นางเพ็ญศรี  วจีเจริญทรัพย์