หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสมศักดิ์ ชโลธร ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายบุญเลิศ โตสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสุระพล เฉลิมสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
12 นายสมศักดิ์ ชโลธร ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
13 นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
14 นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
15 นายสุระพล เฉลิมสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
16 นายบุญเลิศ โตสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
17 นายสำเนา เลียบมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
18 นายอำนาจ เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
19 นางกัญชรส เนตรนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
20 นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
21 นางปิยะรัฐ จำเนียรพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายประชุม พันธ์เรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
24 นายธวิช สุดใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
25 นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
26 นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
27 นายนเรศ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
28 นายวัฒนชัย ศาสตร์สาระ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
29 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย
30 นายกฤษณะ ถิระพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย
31 นางประนอม ทรัพย์มีชัย ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย
32 นางสาวภัทรา สุขนิคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย
33 นายสุรพงษ์ เทียมมโน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย
34 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย
35 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
36 นายวิชิต เรือนจำรูณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
37 นายวัฒนชัย ศาสตร์สาระ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
38 นางสาวอนุชิดา บํารุงวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
39 นางระพีพรรณ มีสมศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
40 นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
41 นายพิชิต ขำดี ครู โรงเรียนบ้านสร้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
42 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
43 นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
44 นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
45 นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
46 นางมาลัย สุขนิยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
47 นางปราณี มีชิตสม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
48 นางสาวชญามัย สุธัมรส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
49 นางอัจฉราภรณ์ กนกอุดม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
50 นางจิตรา จินตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
51 นางสุวนี มีแตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
52 นางน้ำทิพย์ คงเกษม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
53 นายปฏิพัทธ์ โฉมวิไล สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
54 นายนิรุส ศริ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
55 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
56 นางสาวนราวลัย วงศ์ภูดร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
57 นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
58 นางสาวเจตนา มีแสงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
59 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
60 นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
61 นางกมลพร ส่งสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
62 นางปราณี ปิยะทัศน์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
63 นางทิพย์วารี แจ่มใส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
64 นางสุรีรัตน์ ขันธสนธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
65 นางบุญสม มีกุศล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
66 นายประภัสร์ แสงดา นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
67 นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
68 นางวิมล สุขวัจนี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
69 นางสายพิณ เที่ยงทัต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
70 นางจินตนา ภาคไพศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
71 นางน้ำทิพย์ คงเกษม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
72 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
73 นายธีระวัฒน์ สุขีสาร ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
74 นางชลิดา สุขเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
75 นางสาวอัญชลี ธีระสาสน์ ครู โรงเรียนวัดนาค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
76 นางสาวเกษร ศรีทอง ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
77 นางจันทิมา เดชเพิ่มสุข ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
78 นางเบญจมาศ วรรณสุข ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
79 นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
80 นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
81 นายประชุม พันธ์เรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรม
82 นายวิชิต เรือนจำรูณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรม
83 นางสาวสาริน ฤทธิสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรม
84 นางสาวยุพา ชุ่มสนิท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรม
85 นางสุมาลี มีวุฒิสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรม
86 นางกำไล คล้ายวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรม
87 นางสมลักษณ์ รู้แผน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรม
88 นางสาวเมทิกา ทวีกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรม
89 นางสุปาณี บุญเพ็ชร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรม
90 นายจำนอง พยัคฆ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรม
91 นายทศพล วงษ์เนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรม
92 นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรม
93 นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง โทร 082-7240374
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]