หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางคลอง 27 12 28 17
2 002 โรงเรียนคอตันคลอง 27 10 18 14
3 003 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 30 54 42
4 005 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 69 142 99
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 18 47 28
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 22 48 35
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 28 47 39
8 011 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 13 28 21
9 012 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 50 97 53
10 006 โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 19 31 25
11 015 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 20 40 31
12 016 โรงเรียนตำหนักเพนียด 16 27 21
13 030 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 46 115 74
14 033 โรงเรียนบ่อแร่ 27 58 33
15 034 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 15 37 24
16 035 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 24 47 33
17 036 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 64 118 96
18 037 โรงเรียนบ้านคู้คด 15 38 25
19 038 โรงเรียนบ้านช้าง 17 38 29
20 039 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 27 45 37
21 040 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 16 22 19
22 042 โรงเรียนบ้านลำแดง 41 105 58
23 043 โรงเรียนบ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 14 27 24
24 044 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 8 11 9
25 041 โรงเรียนบ้านเป็ด 21 32 27
26 045 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 20 35 29
27 046 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 16 27 22
28 048 โรงเรียนประชาสามัคคี 17 34 25
29 049 โรงเรียนประตูชัย 90 269 143
30 052 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 16 25 23
31 053 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 94 221 144
32 056 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 16 29 24
33 059 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 33 77 42
34 060 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 51 96 64
35 061 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 2 2 2
36 062 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 9 16 10
37 063 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 44 114 72
38 064 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช(ไพจิตรวิหารการบำรุง) 0 0 0
39 065 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 0 0 0
40 066 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 11 20 14
41 067 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 6 9 7
42 068 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 7 10 8
43 075 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 15 35 18
44 078 โรงเรียนวัดคานหาม 27 61 46
45 079 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 12 28 22
46 087 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 11 22 18
47 088 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 16 22 21
48 089 โรงเรียนวัดจำปา 46 121 78
49 092 โรงเรียนวัดจําปา 4 5 5
50 095 โรงเรียนวัดช้าง 16 29 25
51 094 โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) 8 12 10
52 096 โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 4 4
53 097 โรงเรียนวัดดอนกลาง 2 4 4
54 098 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 6 9 9
55 099 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 23 41 35
56 100 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 28 54 37
57 101 โรงเรียนวัดดุสิดาราม 0 0 0
58 102 โรงเรียนวัดตลาด 3 3 3
59 103 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 12 28 18
60 104 โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) 0 0 0
61 105 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 12 33 14
62 106 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 5 10 9
63 110 โรงเรียนวัดทรงกุศล (โยธาราษฎร์รังสฤษณ์) 0 0 0
64 111 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 5 7 7
65 112 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 7 16 9
66 113 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 21 37 30
67 116 โรงเรียนวัดทำใหม่ 21 43 32
68 117 โรงเรียนวัดทุ่งมน 7 18 11
69 114 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 16 28 19
70 115 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 0 0 0
71 121 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 22 38 32
72 122 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 2 4 4
73 123 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 16 21 21
74 125 โรงเรียนวัดนาค 21 50 34
75 126 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 25 48 37
76 127 โรงเรียนวัดนางชี 17 25 21
77 128 โรงเรียนวัดนาอุ่น 27 52 40
78 124 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 17 35 27
79 129 โรงเรียนวัดน้ำเต้า 13 18 17
80 130 โรงเรียนวัดบัวงาม 22 42 33
81 133 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 20 45 35
82 131 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 17 51 33
83 132 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 3 3 3
84 140 โรงเรียนวัดบึง 26 39 33
85 135 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 46 81 62
86 134 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 20 39 25
87 136 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 14 35 21
88 138 โรงเรียนวัดบ้านม้า 21 36 31
89 139 โรงเรียนวัดบ้านหีบ 16 26 22
90 137 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 10 23 17
91 143 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 45 126 76
92 144 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 9 18 15
93 145 โรงเรียนวัดปรีดาราม 2 6 4
94 146 โรงเรียนวัดปากกราน 21 31 27
95 147 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 35 65 51
96 148 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 20 46 26
97 149 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 24 60 41
98 151 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 28 48 40
99 153 โรงเรียนวัดพระงาม 24 56 38
100 154 โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 28 43 36
101 155 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 26 94 44
102 152 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 20 39 25
103 156 โรงเรียนวัดพรานนก 41 85 60
104 157 โรงเรียนวัดพะยอม 38 76 56
105 158 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 24 44 32
106 166 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 19 47 35
107 167 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 23 43 36
108 169 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 10 17 10
109 170 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 12 22 18
110 168 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 33 53 42
111 171 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 12 29 21
112 172 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 35 74 52
113 174 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 22 45 35
114 175 โรงเรียนวัดลาดทราย 17 31 24
115 176 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 25 51 38
116 177 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 12 23 16
117 178 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 7 13 9
118 179 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 12 28 21
119 180 โรงเรียนวัดวิมลสุนทร 0 0 0
120 181 โรงเรียนวัดศรีประชา 13 38 22
121 182 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 11 14 13
122 183 โรงเรียนวัดศาลาลอย 38 61 44
123 184 โรงเรียนวัดศิวาราม 19 35 28
124 185 โรงเรียนวัดสฎางค์ 3 8 5
125 186 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 20 39 30
126 188 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32 71 43
127 187 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 58 124 88
128 190 โรงเรียนวัดสะตือ 0 0 0
129 189 โรงเรียนวัดสะแก 38 82 53
130 191 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 8 11 10
131 192 โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 7 7 7
132 193 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 3 5 3
133 194 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 32 68 37
134 195 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 7 10 9
135 198 โรงเรียนวัดหนองนาง 17 46 31
136 199 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 14 30 22
137 200 โรงเรียนวัดหนองบัว 26 42 34
138 197 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ 3 7 6
139 201 โรงเรียนวัดหนองเป้า 13 21 17
140 202 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 32 56 44
141 204 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 39 86 50
142 205 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 10 24 12
143 206 โรงเรียนวัดหัวหิน 12 20 14
144 203 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 7 15 12
145 209 โรงเรียนวัดอินกัลยา 15 35 23
146 210 โรงเรียนวัดอุทการาม 21 35 30
147 211 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 30 106 52
148 212 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 5 12 8
149 069 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 14 24 21
150 076 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) 0 0 0
151 090 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 37 82 55
152 091 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 9 15 12
153 118 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 4 9 7
154 119 โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 11 15 11
155 173 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 18 30 26
156 196 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 1 3 1
157 070 โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 5 27 11
158 080 โรงเรียนวัดแค 6 18 7
159 077 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 15 33 21
160 081 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 2 4 2
161 082 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 16 28 24
162 083 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 55 170 84
163 085 โรงเรียนวัดโคกมะยม 38 71 54
164 086 โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 3 4 4
165 084 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 13 22 19
166 107 โรงเรียนวัดโตนด 17 28 23
167 108 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 0 0 0
168 109 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 35 79 47
169 141 โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 9 18 14
170 142 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 31 50 44
171 162 โรงเรียนวัดโพธิ์ 0 0 0
172 160 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 24 44 33
173 159 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 12 33 19
174 161 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 29 62 45
175 163 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 25 48 37
176 164 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 21 33 28
177 165 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 11 28 20
178 207 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 12 22 17
179 208 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 61 260 130
180 074 โรงเรียนวัดไก่ 10 22 18
181 071 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 11 25 19
182 073 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 5 6 6
183 072 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 14 25 22
184 120 โรงเรียนวัดไทรงาม 16 26 21
185 150 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 15 23 20
186 214 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 26 50 39
187 215 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 23 37 32
188 217 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 24 69 42
189 222 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 71 191 100
190 013 โรงเรียนเชาวน์วัศ 25 78 39
191 023 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 11 19 17
192 024 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 7 15 7
193 026 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย 11 13 13
194 027 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน 4 12 6
195 025 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 15 56 24
196 028 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 0 0 0
197 054 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 9 14 9
198 004 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 72 184 108
199 014 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 37 97 37
200 031 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา 0 0 0
201 032 โรงเรียนบวรวิทยา 24 82 43
202 047 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 38 117 63
203 050 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 0 0 0
204 055 โรงเรียนภูมิทองวิทยา 0 0 0
205 057 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 53 133 77
206 058 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 27 74 47
207 213 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 32 100 49
208 216 โรงเรียนสุนทรวิทยา 0 0 0
209 221 โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ 0 0 0
210 220 โรงเรียนอนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา 2 6 4
211 223 โรงเรียนอรุณประเสริฐ 0 0 0
212 224 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 27 67 38
213 017 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 0 0 0
214 018 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา 0 0 0
215 019 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา 0 0 0
216 051 โรงเรียนเปรมฤทัย 39 77 56
217 218 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 31 58 40
218 219 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 27 49 34
219 029 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 0 0 0
220 007 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 26 68 42
221 093 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 9 20 14
222 021 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 17 24 20
223 022 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 48 122 56
รวม 4271 9305 6227
15532

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง โทร 082-7240374
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]