หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-aya1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางแสงเดือน แจ้งเขว้าครู โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร)ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา รัชนีกรครู โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์กรรมการ
3. นางบุษกร แข็งงานครู โรงเรียนวัดนนทรีย์กรรมการ
4. นางสนิท สุวรรณนิคมครู โรงเรียนประชาศึกษากรรมการ
5. นางสาววลัยพร เปรมประคินครู โรงเรียนวัดยมนาตามธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางรุ่งวารี แก้วเสนาครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสรารัตน์ ศรีชาลีครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย)กรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ ศรีสงครามครู โรงเรียนสิทธิพยากรณ์กรรมการ
4. นางสมบุญ ยศรสิงห์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
5. นางปาริชาติ เรืองเกตุครู โรงเรียนประชาศึกษากรรมการ
6. นางเนตรชนก จันทร์เพ็งครู โรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายโสภณ จิตตะยโศธรครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ อัมพลพครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวสุดา กระโห้ทองครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางประนอม คล้ายรักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ เนียมหอมครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
3. นางสาวพิชญวีร์ นาดีครู โรงเรียนวัดศรีประชากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา สิทธิขวาครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นางชลัญญา เทพไทครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร"กรรมการ
6. นางสาวเพียงขวัญ สาทสินธุ์ครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางศุภนิจ เชาว์ประสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์หอมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี เฉลิมวัยครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วง "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวสายพิน สมศรีครู โรงเรียนวัดพะยอมกรรมการ
4. นางพิชชาภา โฉมมมิตรครู โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)กรรมการ
5. นางมณฑา รักธรรมครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
6. นางอุไร จันทราวุฒิครู โรงเรียนวัดบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา น้อยไพโรจน์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางณปภัช ศรีสิงห์ครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านางกรรมการ
3. นางชัชมินทร์ อรรถโสภาครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางฉวี สูงใหญ่ครู โรงเรียนบ้านเป็ดประธานกรรมการ
2. นางปัญจาภรณ์ แข็งงานครู โรงเรียนวัดค่ายกรรมการ
3. นางสุดา สุขจำรัสครู โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวี ศรีกล่ำครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นางวิไล บุญแท้คร โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ยอดย้อยครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนฤมล นวลแสงข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ สีเหลืองครู โรงเรียนวัดไก่กรรมการ
3. นางสาววรรณี แสนยาเจริญกุลครู โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงกรรมการ
4. นางสาวมาดา คุ้มทุกข์ครู โรงเรียนวัดพะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพรรัตน์ เวียงพลออมครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ ศกุนตนาคครู โรงเรียนวัดอุทการามกรรมการ
3. นางสุนันทา ศรีสุวรรณครู โรงเรียนวัดขุนทิพย์(สาครราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางวรารัตน์ โคตรสมบัติครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนางนงเยาว์ แจ่มจำรัสครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางนาตยา ศรประสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวกันทิมา ยิ้มละม้ายครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางธัญภา อยู่สุขครู โรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพร กรึงไกรครู โรงเรียนวัดเรือแข่งกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ เตโชครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางปาริชาติ อินทร์พยุงครู โรงเรียนวัดบางสงบประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวารี ผ่องวิถีครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสาวอารมย์ ผุดผ่องครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำทิพย์ จำนงค์วุฒิครู โรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. นางสาววัชนันท์ เพ่งสุขครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางแคทรียาภรณ์ อินทิพย์ครู โรงเรียนวัดพระญาติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางพวงรัตน์ ถุงสุวรรณครู โรงเรียนวัดภาชี (สุนทรอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชรส วัฒนพิศิษฐ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวชนนิกานต์ ศรีทาหงษ์ุครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสมมาศ อันทชัยครู โรงเรียนวัดภาชี (สุนทรอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ พุุทธิเดชครู โรงเรียนวัดทำใหม่กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช กั๊กสูงเนินครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสนธยา รื่นภาคเพ็ชรครู โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ พลเสน ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพัชรีวรรณ หงคำมี ครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการ
4. นางสาวอ้อมกาญจน์ อุบลธิปธนาโชค ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเบญจมาศ วรรณสุข ครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราพร ปิงแก้วครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี สังสะกุลครู โรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการ
4. นางสาวนางสาวศิรกานต์ อ่อนจีระ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาพร เพชรดีคาย ครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ นาคแก้วครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
3. นางสาวระเบียบ เขียวไสว ครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายสุชาติ คงสมจิตร์ ครู โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสำรวย พันธุรัตน์ ครู โรงเรียนวัดอินกัลยาประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ สุขสาสนี ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวศวรรณญา หงษ์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
4. นายทองดี ทองทา ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
5. นายสุธี สุดลอย ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
6. นายศิววุธ รักซ้อนครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการ
7. นางสาวรศินา ช้างเนียม ครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
8. นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการ
9. นางสาวพนิดา เจริญสุขมั่งมี ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) กรรมการ
10. นายพูลศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
11. นางสาวเบญจมาพร แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเรือแข่งกรรมการ
12. นางสาวชาลินี ทองใบ ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง กรรมการ
13. นางอัจฉรา ถึงสุข ครู โรงเรียนวัดทางกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ สุขีสาร ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นายภคภัณฑ์ สร้างตนเอง ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ มีพ่วง ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวมรกต วงษ์เนตร ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
5. นายชนธร บุญวัฒน์ ครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านางกรรมการ
6. นางสาวดาราวัลย์ บัวนิล ครู โรงเรียนวัดดาวคะนอง กรรมการ
7. นายเสรี ตั้งเจริญ ครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วง ครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
9. นางอรวรรณ บริบูรณ์พานิช ครู โรงเรียนวัดสุคันธาราม กรรมการ
10. นายวิหาร กุลโกวิทย์ ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสำรวย พันธุรัตน์ ครู โรงเรียนวัดอินกัลยาประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ สุขสาสนี ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวศวรรณญา หงษ์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
4. นายทองดี ทองทา ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
5. นายสุธี สุดลอย ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
6. นายศิววุธ รักซ้อนครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการ
7. นางสาววรศินา ช้างเนียม ครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
8. นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
9. นางสาวพนิดา เจริญสุขมั่งมี ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) กรรมการ
10. นายพูลศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
11. นางสาวเบญจมพร แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเรือแข่งกรรมการ
12. นางสาวชาลินี ทองใบ ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง กรรมการ
13. นางอัจฉรา ถึงสุข ครู โรงเรียนวัดทางกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ สุขีสาร ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นายภคภัณฑ์ สร้างตนเอง ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ มีพ่วง ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวมรกต วงษ์เนตร ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
5. นายชนธร บุญวัฒน์ ครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านางกรรมการ
6. นางสาวดาราวัลย์ บัวนิล ครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
7. นายเสรี ตั้งเจริญ ครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วง ครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
9. นางอรวรรณ บริบูรณ์พานิช ครู โรงเรียนวัดสุคันธาราม กรรมการ
10. นายวิหาร กุลโกวิทย์ ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสนธยา รื่นภาคเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวระเบียบ เขียวไสวครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
3. นายสุชาติ คงสมจิตร์ ครู โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิจ พลเสน ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวพัชรีวรรณ หงคำมี ครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการ
6. นางสาวชาลินี ทองใบ ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง กรรมการ
7. นางสาวอ้อมกาญจน์ อุบลธิปธนาโชค ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ วรรณสุข ครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราพร ปิงแก้วครู โรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี สังสะกุลครู โรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการ
4. นางสาวประภาพร เพชรดีคาย ครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ นาคแก้วครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
6. นางอรวรรณ บริบูรณ์พานิช ครู โรงเรียนวัดสุคันธาราม กรรมการ
7. นางสาวศิรกานต์ อ่อนจีระ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสำรวย พันธุรัตน์ ครู โรงเรียนวัดอินกัลยาประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ สุขสาสนี ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวศวรรณญา หงษ์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
4. นายทองดี ทองทา ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
5. นายสุธี สุดลอย ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
6. นายศิววุธ รักซ้อนครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการ
7. นางสาวรศินา ช้างเนียม ครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา เจริญสุขมั่งมี ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) กรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาพร แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเสรี ตั้งเจริญ ครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วง ครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
7. นางอัจฉรา ถึงสุข ครู โรงเรียนวัดทางกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ สุขีสาร ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นายภคภัณฑ์ สร้างตนเอง ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ มีพ่วง ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวมรกต วงษ์เนตร ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
5. นายชนธร บุญวัฒน์ ครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านางกรรมการ
6. นางสาวดาราวัลย์ บัวนิล ครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
7. นายวิหาร กุลโกวิทย์ ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์จิรา อิ่มสุวรรณครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยุมา กสิกิจครู โรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการ
3. นางสาวสายพิน ศรีทองครู โรงเรียนวัดอุทัยกรรมการ
4. นางสาวปิยนันท์ แววนิลานนท์ครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
5. นางสาวปาริชาต พิพัตรสัจจาครู โรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกิตติมา วาปีทะครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย หลีนวรัตน์ครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภุมิกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ บุญสมบัติครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจุรินทิพย์ นันทะสิงห์ครู โรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
5. นางยุพา อรรถานิธีครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวีระยุทธ แซ่ลีครู โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว รัตนชาติครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ธีระสาสน์ครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส ปู่วรรณธิครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกนกวรรณ วงศ์เกษมครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางขวัญชีวา ศิรีโชติครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา สายสว่างครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
3. นางสาววรรณฺิศา ศรีสุขาครู โรงเรียนวัดจำปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา สำราญผลครู โรงเรียนวัดท่าตอประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร สีมาพลครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(วังน้อย)กรรมการ
3. นางสาวกมงวรรณ ถิ่นพุทธาครู โรงเรียนบ้านข่อยโทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางปราณ๊ พูนพิพัฒน์ครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภานัน สีไพรครู โรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
3. นางละมัยศรี พลทีครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย มุดลาดครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์ ศรีแสนยงค์ครู โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ กรรมการ
3. นางสาวณิชนันท์ ตั้งวิทยานุกูลครู โรงเรัยนบ้านดอนข่อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางเรไร เจริญสุขครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงประธานกรรมการ
2. นางวันดี อุ่นทรัพย์ครู โรงเรียนวัดศรีภวังค์กรรมการ
3. นางสาวกรณิศ สุวรรณไตรย์ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางการีมา วันเอเลาะครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนหมู่ ๒ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ นาเมืองรักษ์ครู โรงเรียนวัดดอยพุดซากรรมการ
3. นางพศิกา วัฒนะครู โรงเรียนวัดศิวารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายปริญ ศรีสิงห์ครู โรงเรียนวัดลำพระยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ศรีดีครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(วังน้อย)กรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
5. นางกนกวรรณ วงศ์เกษมครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์รักษ์ หิรัญแย้มครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
7. นายศุภฤกษ์ จันทร์วิฐีครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวเอื้อ ดอกบัวครู โรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการ
9. นายยุทธนา ล้ำเลิศครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภุมิกรรมการ
10. นายสุริโย ประโพธิ์ศรีครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปริญ ศรีสิงห์ครู โรงเรียนวัดลำพระยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ศรีดีครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(วังน้อย)กรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
5. นางกนกวรรณ วงศ์เกษมครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์รักษ์ หิรัญแย้มครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
7. นายศุภฤกษ์ จันทร์วิฐีครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวเอื้อ ดอกบัวครู โรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการ
9. นายยุทธนา ล้ำเลิศครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภุมิกรรมการ
10. นายสุริโย ประโพธิ์ศรีครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปริญ ศรีสิงห์ครู โรงเรียนวัดลำพระยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ศรีดีครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(วังน้อย)กรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
5. นางกนกวรรณ วงศ์เกษมครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์รักษ์ หิรัญแย้มครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
7. นายศุภฤกษ์ จันทร์วิฐีครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวเอื้อ ดอกบัวครู โรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการ
9. นายยุทธนา ล้ำเลิศครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภุมิกรรมการ
10. นายสุริโย ประโพธิ์ศรีครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปริญ ศรีสิงห์ครู โรงเรียนวัดลำพระยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ศรีดีครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(วังน้อย)กรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
5. นางกนกวรรณ วงศ์เกษมครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์รักษ์ หิรัญแย้มครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
7. นายศุภฤกษ์ จันทร์วิฐีครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการ
8. นายยุทธนา ล้ำเลิศครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภุมิกรรมการ
9. นางสาวเอื้อ ดอกบัวครู โรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการ
10. นายสุริโย ประโพธิ์ศรีครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปริญ ศรีสิงห์ครู โรงเรียนวัดลำพระยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ศรีดีครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(วังน้อย)กรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
5. นางกนกวรรณ วงศ์เกษมครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์รักษ์ หิรัญแย้มครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
7. นายศุภฤกษ์ จันทร์วิฐีครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวเอื้อ ดอกบัวครู โรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการ
9. นายยุทธนา ล้ำเลิศครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภุมิกรรมการ
10. นายสุริโย ประโพธิ์ศรีครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายดิษฐ์ ปานนวมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำเต้าประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ผดุงรสครู โรงเรียนชุมชนสำพะเนียงกรรมการ
3. นางสาวจิรฐา ควรแถลงครู โรงเรียนวัดตะโหนดกรรมการ
4. นางนรินพิไล ไผ่พูลครู โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสายสุนีย์ พุทธงชัยครู โรงเรียนวัดศิวารามประธานกรรมการ
2. นางพิชชาภา โฉมมิตรครู โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฦาประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ใจเที่ยงครู โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยา) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ประสพวงศ์รองผู้อำนวนการ โรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. นางจิระนันท์ มณฑาทิพย์ครู โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
3. นายอรุณ ธรรมพิธีครู โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณฐกร นิรพาธผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทการามประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย เฟื้องฟุ้งครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางกาญจนา คงเดชครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสมสมัย เนคมานุรักษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร พันธุ์แสงครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ จุรินทรครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรีย์ คงเจริญเขตต์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นางสุดา ศิลธรครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
3. นางมยุรา สัมมาคามครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บุญฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนทิพย์ปฏิบัติราชการโรงเรียนวัดกลาง(ปากกรานสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายเอกพล พันธุ์โชติครู โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัวกรรมการ
3. นายสินธร คำเหมือนครู โรงเรียนวัดบึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติ กษิดิศครู โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา โพธิ์แจ้งครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายศรันย์ วงศ์สารภีครูผู้ช่วย โรงเรียวัดไก่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวอารีรัตน์ สุขมะโนครู โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา ขำสง่าครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นายธันยบูรณ์ คุปตะวาทินโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอมรา หันตราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางมณี ลาภบรรเทิงครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการ
3. นายอนุพนธ์ มีน้อยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวรรณา หมื่นอนันต์ครู โรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์ อารยพัฒน์มงคลครู โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัวกรรมการ
3. นางแน่งน้อย โพธิ์ศรีครู โรงเรียนวัดตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ ส่งกลิ่นครู โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ คงกะพันธ์ครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภุมิกรรมการ
3. นายขจร นรดีครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริวรรณ พรหมกสิกรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยาประธานกรรมการ
2. นางสาววันสำอางค์ สวนโสน ครู โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยกมล ลิตุครู โรงเรียนวัดนนทรีย์กรรมการ
4. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม(สุภสุขบำรุง)กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
6. นางวัฒนา แสงรังศรีครู โรงเรียนวัดแก้วตากรรมการ
7. นางรังรอง สมบุญครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
8. นางอัมพร พศกชาติครู โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง)กรรมการ
9. นางสาวจุฑาทิพย์ สร้างสุวรรณครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
10. นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิวารามกรรมการ
11. นางเรไร เจริญสุขครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงกรรมการ
12. นางดลภัคษร แสงฉวางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มลายกรรมการ
13. นางสาวคนึงนิจ รอตเสวกผู้อำนวยการโรงเรียนรอตเสวกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางปวีณา ยาจตุรัส ครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ตะปะสาครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม(สุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวธนัญญา โพธิ์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
4. นางสาวปิยะธิดา พระวิสัตย์ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
5. นางชุติมา ตันติวัฒน์ครู โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ กรรมการ
6. นางน้ำอ้อย เมืองนาคินผู้อำนวยการโรงเรียนกลางคลอง ๒๗กรรมการ
7. นางสาวชญามัย สุธัมรสนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
8. นางสาวนพวรรณ สรัญชาติครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการ
9. นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตรนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
10. นางวิไล แสงทองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคกรรมการ
11. นางสมทรง ทองนวลนักจัดการงานทั่วไปกรรมการ
12. นางปราณี สุขอุดมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรรมการ
13. นางละเมียด แสงไพโรจน์ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือกรรมการ
14. นางนิตยา เต็งประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมฤทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชุลี รุ่งพานิชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแดงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ หามนตรีครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางสาวรุ้งนภา สมงามครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายสมนึก นิรพาธผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม"เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวจงจิตร เลิศวัฒนาพรครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสุมนัส ศรีมณฑกครู โรงเรียนบ่อแร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระมหาพิทยา อุฏฐาโนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
3. นางนวพร สุขมะโนครู โรงเรียนวัดเสาธงเก่ากรรมการ
4. นายรุ่งวิทย์ อนันเต่าครู โรงเรียนวัดอุทการามกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุรพล ดีเลิศครู โรงเรียนวัดแก้วตาประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ แก้วประเสริฐชัยครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเด่นนภา จุ้ยดอนกลอยครู โรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการ
4. นายไพรัช ทันกลางครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
5. นางสาวชารัตน์ วังกานนท์ครู โรงเรียนวัดนนทรีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุมิต อัมพะวาครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ แก้วประเสริฐชัยครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเด่นนภา จุ้ยดอนกลอยครู โรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการ
4. นางสาวชารัตน์ วังกานนท์ครู โรงเรียนวัดนนทรีย์กรรมการ
5. นายสุรพล ดีเลิศครู โรงเรียนวัดแก้วตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเสนีย์ สรรเสริญครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะธิดา พระวิสัตย์ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
3. นายกาญจนะ เกษแก้วครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการ
4. นายวาโรจน์ วาโฉมครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
5. นายสุเทพ ผลภาคครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนงุนช ไทยสงครามครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ฟองสินธุ์ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนรินทร์ ดาราน้อยครุ โรงเรียนวัดพระงามกรรมการ
5. นางสาววนิดา ไกรสำอางครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวลี ขุมทรัพย์ครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
3. นางพัชรี ผาสุขรูปครู โรงเรียนวัดจำปากรรมการ
4. นางสาวสุพัชรา เดชเสถียรครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวลี ขุมทรัพย์ครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
3. นางพัชรี ผาสุขรูปครู โรงเรียนวัดจำปากรรมการ
4. นางสาวสุพัชรา เดชเสถียรครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวลี ขุมทรัพย์ครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
3. นางพัชรี ผาสุขรูปครู โรงเรียนวัดจำปากรรมการ
4. นางสาวสุพัชรา เดชเสถียรครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย โพธิ์ศรีครู โรงเรียนวัดตูมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กองโชคครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย โพธิ์ศรีครู โรงเรียนวัดตูมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กองโชคครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย โพธิ์ศรีครู โรงเรียนวัดตูมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กองโชคครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ พวงมณี ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ มุขชาติครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ภักดีวงษ์ครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร นรบุตรครู โรงเรียนวัดขุนทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย พงษ์อารีครู โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ โพธิ์กระจ่างครู โรงเรียนวัดไก่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนันท์ กาญจนประภาครู โรงเรียนวัดกุฎีลายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจรัญ จำรัสศรีครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางขวัญรพี เครือใยครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม(สุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาดครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภุมิกรรมการ
4. นายธโนทัย ศิริวิทชัยภรณ์ครู โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรัชพงศ์ ละอองครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจรัญ จำรัสศรีครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางขวัญรพี เครือใยครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม(สุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาดครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภุมิกรรมการ
4. นายธโนทัย ศิริวิทชัยภรณ์ครู โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรัชพงศ์ ละอองครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จำรัสศรีครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางขวัญรพี เครือใยครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม(สุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาดครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภุมิกรรมการ
4. นายธโนทัย ศิริวิทชัยภรณ์ครู โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรัชพงศ์ ละอองครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้งครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ สังข์บุญชูครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายดนัย ศุภพรโอฬารครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภุมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าครู โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เผือกโสภาครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายอภินันท์ สินเสริมเมืองครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
4. นางขวัญใจ เบญจะขันธ์ ครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา รุ่งราตรี ครู โรงเรียนวัดลายกรรมการ
6. นางสาวภัคจิรา ประสมหมู่ ครู โรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าครู โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เผือกโสภาครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายอภินันท์ สินเสริมเมืองครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
4. นางขวัญใจ เบญจะขันธ์ ครู โรงเรียนวัดศาลาลอย กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา รุ่งราตรี โรงเรียนครู โรงเรียนวัดลายกรรมการ
6. นางสาวภัคจิรา ประสมหมู่ ครู โรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าครู โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เผือกโสภาครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายอภินันท์ สินเสริมเมืองครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
4. นางขวัญใจ เบญจะขันธ์ ครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ครู โรงเรียนวัดลายรุ่งราตรี กรรมการ
6. นางสาวภัคจิรา ประสมหมู่ ครู โรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เกิดผลภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ ภาคสังข์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายธานี จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เกิดผลภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ ภาคสังข์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายธานี จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เกิดผลภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ ภาคสังข์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายธานี จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เกิดผลภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ ภาคสังข์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายธานี จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เกิดผลภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ ภาคสังข์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายธานี จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เกิดผลภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ ภาคสังข์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายธานี จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เกิดผลภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ ภาคสังข์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายธานี จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เกิดผลภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ ภาคสังข์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายธานี จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง มาลากรรณ์ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ใจบุญครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง มาลากรรณ์ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ใจบุญครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง มาลากรรณ์ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ใจบุญครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง มาลากรรณ์ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ใจบุญครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์ครู โรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร มะณีพันธ์ครู โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการ
3. นายพิเศษ ปิ่นเกตุครู โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์ครู โรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร มะณีพันธ์ครู โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการ
3. นายพิเศษ ปิ่นเกตุครู โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประภาส เพ็ชรักษ์ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร ภาคธรรมครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประภาส เพ็ชรักษ์ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร ภาคธรรมครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเสกสันต์ รอดย้อยครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายพุฒวัตต์ นิรมลครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเสกสันต์ รอดย้อยครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายพุฒวัตต์ นิรมลครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเสกสันต์ รอดย้อยครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายพุฒวัตต์ นิรมลครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเสกสันต์ รอดย้อยครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายพุฒวัตต์ นิรมลครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดา บุญเนตรครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา บุญเนตรครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางสาวกนกวรรณ สำอางผิวโรงเรียนวัดบัวงามประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ชื่นจิตรครู โรงเรียนวัดท่าตอกรรมการ
3. นายวินัย จริตธรรมครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ สำอางผิวโรงเรียนวัดบัวงามประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ชื่นจิตรครู โรงเรียนวัดท่าตอกรรมการ
3. นายวินัย จริตธรรมครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายอภิเชษฐ์ อยู่เทศครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ขวานเพ็ชรครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ์ นิมิตรดีครู โรงเรียนบ่อแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ อยู่เทศครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ขวานเพ็ชรครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ์ นิมิตรดีครู โรงเรียนบ่อแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดา บุญเนตรครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ ประดิษฐ์เขียนครู โรงเรียนวัดศรีประชากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สำอางผิวครู โรงเรียนวัดบัวงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา บุญเนตรครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ ประดิษฐ์เขียนครู โรงเรียนวัดศรีประชากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สำอางผิวครู โรงเรียนวัดบัวงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญภัทร บุญอิ่มครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ อยู่ชาครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
3. นางสาวลลิตา ปิ่นทองครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ วรรณมุขครู โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร พักใสครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพครู โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ วรรณมุขครู โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร พักใสครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพครู โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สินสืบผลครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภลักษณ์ ทองอินทร์ครู โรงเรียนวัดพระงามกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ จิตรโสภาครู โรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สินสืบผลครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภลักษณ์ ทองอินทร์ครู โรงเรียนวัดพระงามกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ จิตรโสภาครู โรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สินสืบผลครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภลักษณ์ ทองอินทร์ครู โรงเรียนวัดพระงามกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ จิตรโสภาครู โรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สินสืบผลครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภลักษณ์ ทองอินทร์ครู โรงเรียนวัดพระงามกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ จิตรโสภาครู โรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณิษา ดำอ่ำครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐวัลย์ เหมือนมาตร์ครู โรงเรียนวัดสำมะกันกรรมการ
3. นางสาวอรนุช มีเงินครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณิษา ดำอ่ำครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐวัลย์ เหมือนมาตร์ครู โรงเรียนวัดสำมะกันกรรมการ
3. นางสาวอรนุช มีเงินครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณิษา ดำอ่ำครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐวัลย์ เหมือนมาตร์ครู โรงเรียนวัดสำมะกันกรรมการ
3. นางสาวอรนุช มีเงินครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณิษา ดำอ่ำครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐวัลย์ เหมือนมาตรครู โรงเรียนวัดสำมะกันกรรมการ
3. นางสาวอรนุช มีเงินครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
3. นายพุฒวัตต์ นิรมลครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณิษา ดำอ่ำครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายภูวดล การจนารักพงค์ครู โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
3. นางสาวอรนุช มีเงินครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณิษา ดำอ่ำครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายภูวดล การจนารักพงค์ครู โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
3. นางสาวอรนุช มีเงินครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณิษา ดำอ่ำครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายภูวดล การจนารักพงค์ครู โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
3. นางสาวอรนุช มีเงินครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวดุสิตา ปอสุวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2ประธานกรรมการ
2. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
3. นายวิชาญ อินทะโชติครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวดุสิตา ปอสุวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2ประธานกรรมการ
2. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
3. นายวิชาญ อินทะโชติครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวดุสิตา ปอสุวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2ประธานกรรมการ
2. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
3. นายวิชาญ อินทะโชติครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวดุสิตา ปอสุวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2ประธานกรรมการ
2. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
3. นายวิชาญ อินทะโชติครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวดุสิตา ปอสุวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2ประธานกรรมการ
2. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
3. นายวิชาญ อินทะโชติครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวดุสิตา ปอสุวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2ประธานกรรมการ
2. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
3. นายวิชาญ อินทะโชติครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดาพร เมืองสุขครู โรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรารัตน์ สุขเกษมครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
3. นางดวงพร เนคมานุรักษ์ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธิดาวรรณ สุนิมิตรครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ศัพท์หงษ์ครู โรงเรียนวัดตะบองกรรมการ
3. นางสาวเรณู วัชรพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรัสรินทร์ ธนาวัฒน์เดชานนท์ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม(สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีประภา เสถียรอรรถครู โรงเรียนบ้านสร้างกรรมการ
3. นางสาวนิตยา บุญเกินครู โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัสรินทร์ ธนาวัฒน์เดชานนท์ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม(สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีประภา เสถียรอรรถครู โรงเรียนบ้านสร้างกรรมการ
3. นางสาวนิตยา บุญเกินครู โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางรัญญาภัทร์ กุลจิราภัทร์ฐากูลครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาววีรภัทร จินตะไลครู โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาววราพร ม่วงประถมครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกัญชลี รื่นพานิช ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางบุษราภรณ์ กฤตภคะครู โรงเรียนวัดบางเพลิงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศิริลักษณ์ มีจันโทครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางชญาดา ปุยอ๊อดครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิพร ผาสุขถินครู โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยา) กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ ใยบัวครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอาภาภรณ์ สุนทรสุขครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ หนูเล็กครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภุมิกรรมการ
3. นางสรินธร แสงอรุณครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุรพล ดีเลิศครู โรงเรียนวัดแก้วตาประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ใจชื่นครู โรงเรียนวัดสามเรือนกรรมการ
3. นางคณิตา วงษ์เนตร ครู โรงเรียนวัดภาชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ มณฑาทิพย์ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมประธานกรรมการ
2. นายพลากร ดุษณีครู โรงเรียนกลางคลอง ๒๗กรรมการ
3. นางวิยดา ตำตาดครู โรงเรียนวัดบ้านหีบกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวจิง กัวครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณอร พรอยู่ศรีครู โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการ
3. Mr.Li Ruiครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา ศิริวรพลกุลครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
5. นางสาวมาลี กิตติวรเวชครู โรงเรียนประชาศึกษากรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ ศรีพรรณนารักษ์ครู โรงเรียนประชาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนพคุณ ลัคนาวิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนพรพินิตพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ศิลรักษาครู โรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการ
3. นายนพคุณ นาคทองครู โรงเรียนเทศบาลแม่นางปลื้มกรรมการ
4. นายภานุมาศ ตามเพิ่มโรงเรียนวัดหนองนางกรรมการ
5. นายเถลิงเกียรติ ไวกยีโรงเรียนวัดจอมเกษกรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ คนมั่งโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
7. นางสาวณัฐกุลจิรา สกุณาโรงเรียนวัดพระญาติการามกรรมการ
8. นายสมประสงค์ ยำพวาโรงเรียนวัดจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ศิริ สุภสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเรือแข่ง(ปรชาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ คนมั่งครู โรงเรียนวัดจำปากรรมการ
3. นายภานุมาศ ตามเพิ่มครู โรงเรียนวัดหนองนางกรรมการ
4. นายพรโรจน์ พศกชาติครู โรงเรียนเทศบาลแม่นางปลื้มกรรมการ
5. นายมนัส ทัพไทยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิาย์อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายไพโรจน์ ท่าวังข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายเถลิงเกียรติ ไวกยีครู โรงเรียนวัดจอมเกษกรรมการ
8. นายเสน่ห์ ชาติจันทึกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ท่าวังข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเถลิงเกียรติ ไวกยีครู โรงเรียนวัดจอมเกษกรรมการ
3. นายเสริมพงศ์ เมืองมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ ถิระพงษ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตรนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายกฤษณะ ถีระพงษ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตรนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ ถิระพงษ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารองประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตรนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางดลภัคษร แสงฉวางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทุ่มลายประธานกรรมการ
2. นางสาววรวรรณ ศกุนตนาคครู โรงเรียนวัดอุทการามกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียกรรมการ
4. นางสาวเกศราพร พยัคฆ์เรืองครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวสายพิน สมศรีครู โรงเรียนวัดพะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธนศักดิ์ เปาริกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนภกมล เถื่อนสมสีครู โรงเรียนสิทธิพยากรณ์กรรมการ
3. นายธัญภา อยู่สุขครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
4. นางสาวบุปผา สิงหฬครู โรงเรียนบ่อแร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ ทองมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวคะนองประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันธบุตรครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายประชุม พันธุ์เรืองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ทองมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวคะนองประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันธบุตรครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ สร้างสุวรรณครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพรัตน์ พันธุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกษัตราธิราช(ไพจิตรวิหารการบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ แจ่มจำรัสครู โรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางปิยาณี น่วมนุ่มครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
4. นายณวัฒน์ เชียงสายครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
5. นางปรินดา อับดุลเลาะห์ครู โรงเรียนวัดกลาง(ปากกรานสามัคคี)กรรมการ
6. นางสาวสุนารี โสภารักษ์ครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช เนตรนุชครู โรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ผูกพันธ์ครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ วงษ์ทรงยศครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
4. นางสาวพิชชาพร คำกังวาฬครู โรงเรียนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปกร วิชัยรัมย์ครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมารามประธานกรรมการ
2. นายชัชพิสิฐพงศ์ ธาดาสุขเกษมครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายไชยา เมรัตน์ครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
4. นางนภาวรรณ สุขดีครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเอนก ทองเนื้อแปดครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ กาศจักร์ครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
3. นางสาวอาวีศรี นิลเจียระไนครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนเกียรติ ฤกษ์ดีครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวอฑิตยา ไพโรจน์ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ นาคสุข้รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานอนุุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ปลดเปลื้องครู โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา ขันธพาลีครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
4. นางสาวประภาภรณ์ พลรักษ์ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
5. นางสาวณัฐศมน อรรถาวีครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคานหามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวีระพล ผาสุขใจครู โรงเรียนวัดมเหยงค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี รัตนวิจารณ์ครู โรงเรียนดอนประดู่กรรมการ
3. นายสุรชัย ศรีโพธิ์ทองครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มประเสริฐครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
5. นางสาวกนกวลี ขุมทรัพย์ครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญประภา ศรโชติครู โรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมนึก จุ้ยดอนกลอยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา บำรุงนาครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
3. นายสุวิท มหานิยมครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย)กรรมการ
4. นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืนครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)กรรมการ
5. นางพรทิพย์ แก้วจุรัตน์ครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอติรัตน์ ด้วงประยูรครู โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา สายพร้อมญาติครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ปาลวัฒน์ครู โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ ราตรีโชติครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสิงหา จำปาถิ่นครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
6. นางสาวจิราพร เพชรรัตน์ครู โรงเรียนวัดโคกกรวด (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นางสาวปิยะธิดา พระวิสัตย์ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ผ่องถ้อยครู โรงเรียนวัดบ้านม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา มิ่งจันทร์ครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิพัฒน์ครู โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์)กรรมการ
4. นายอาทร หาสียาครู โรงเรียนวัดพระญาติการามกรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ ศรีชาติครู โรงเรียนวัดไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย สัญญโสภีครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางณฐพร บุญอิ่มครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ทองดีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
4. นางสาววีรยา กองสนธิ์ครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางดาราวรรณ ทิมทองครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชำนิ พิมพาภรณ์ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ผาสุขพันธ์ครู โรงเรียนดอนพุดซากรรมการ
3. นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายสิทธิชัย สุขสมกลิ่นครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางจิดาภา แก้วมาลาครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยพร บัวผันผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดตะบองประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ ตั้งอารมณ์ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางนิจจารีย์ ลักษณะโยธินครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางธนกร ประเสริฐสุขครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์รองผู้อำนวยการ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทีพีรพงศ์ พันธุรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ดิษยรักษ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายรณยุทธ์ เลขพันธ์วิทยากรสอนศาสนากรรมการ
3. นายสมภพ สดคมขำครูผู้ช่วย โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนิรุช เปรมรอดครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ บุญสมบัติครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายดำรงค์ สุขสนองครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางบังอร ธงธนานุรักษ์ครู โรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี สังสะกุลครู โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณะสิทธิ์วิทยาคาร"กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ปิ่นแก้วครู โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณะสิทธิ์วิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยุมา กสิกิจครู โรงเรียนวัดพระแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ระดาฤทธิ์ ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางสุจิตรา ก้อนทองครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์(วิบูลย์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางมนชยา สุผลครู โรงเรียนวัดทางกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประภา ศรโชติครู โรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการ
3. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ ประสงค์เงินครู โรงเรียนวัดอินกัลยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร ปรอดประเสริฐครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ"แจ่มวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางวรรณา โพธิ์กระจ่างครู โรงเรียนวัดไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวิภา รอดทุกข์ครู โรงเรียนวัดบัวงามประธานกรรมการ
2. นางสาวประทิน เกษีระคุปต์ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา แจ้งมากครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายนฤพงษ์ พิมพ์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร มหาเทียนครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางบุญเสริม ไตรปัญญาครู โรงเรียนวัดละมุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพิชชาภา โฉมมิตรครู โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์ อารยพัฒน์มงคลครู โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัวกรรมการ
3. นางวรรณพา ศรีสุวรรณครู โรงเรียนวัดประมุง(แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางละเอียด เรืองหิรัญครู โรงเรียนวัดอินกัลยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สุภาพเนตรครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางรัชฏาภรณ์ อัมพลพครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ นากสุวรรณชาติครู โรงเรียนวัดทางกลางประธานกรรมการ
2. นางระพีพัฒน์ ปานทองครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญเชิด แจ้งใจครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดประธานกรรมการ
2. นายพรภพ ศรีคำครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นายภูเมธ ธนัตนันทเดชครู โรงเรียนบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา ประสพวงค์ครู โรงเรียนวัดทางกลางประธานกรรมการ
2. นางณฐา วงษ์ป้อมครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ศรีเรืองครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปรียา ทองสมบัติครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธประธานกรรมการ
2. นางวันดี อุ่นทรัพย์ครู โรงเรียนวัดศรีภวังค์กรรมการ
3. นางปารณีย์ วรรณบูรณครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวอำนวย แสงทองครู โรงเรียนวัดอินกัลยาประธานกรรมการ
2. นางอารีวรรณ ช่วยพัฒน์ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางนภาพร พลสำราญครูโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ ฉุยฉายครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ตรีสิทธิ์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางบุญเสริม เมืองพุทราครู โรงเรียนวัดศิวารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนพพร ญาณธรรมครู โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช พุฒิมณีครู โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญกรรมการ
3. นางวิรินดา นุดตะเคียนครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนหมู่ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ จุรินพรครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ศรีเมืองครูโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสายสมร โวหารครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมลฤดี มีวุฒิสมครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ มะปรางหวานครู โรงเรียนบ้านหนองโคกกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ รื่นบุญครู โรงเรียนวัดช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางประภา พันธ์รักษ์ครู โรงเรียนวัดสะแกประธานกรรมการ
2. นางอุไร ไม้เลี้ยงครู โรงเรียนวัดสะตือกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ไทยคณาครู โรงเรียนวัดสะแกกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางประไพ แสงดาครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นางศุภาวรรณ มะสีพันธุ์ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมกรรมการ
3. นางสาวธิดา การสมเจตน์ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางเกษม ธารามัต ครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
5. นางสุมณฑา ตั้งทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุภา บุญพึ่งครู โรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางวิไล แสงทองครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางสาวดนยา อาบวารีครู โรงเรียนวัดภาชีกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ไพรวันครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
5. นางขวัญฤทัย ภู่สาระครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางประเทือง บุญคงครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษาวงศ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ทิพยาธรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายเจตน์พงศ์ เส็งพานิชครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางประเทือง บุญคงครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษาวงศ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ทิพยาธรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายเจตน์พงศ์ เส็งพานิชครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประเทือง บุญคงครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษาวงศ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ทิพยาธรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายเจตน์พงศ์ เส็งพานิชครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางประเทือง บุญคงครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษาวงศ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ทิพยาธรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายเจตน์พงศ์ เส็งพานิชครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางประเทือง บุญคงครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษาวงศ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ทิพยาธรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายเจตน์พงศ์ เส็งพานิชครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางประเทือง บุญคงครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษาวงศ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ทิพยาธรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายเจตน์พงศ์ เส็งพานิชครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประเทือง บุญคงครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษาวงศ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ทิพยาธรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายเจตน์พงศ์ เส็งพานิชครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประเทือง บุญคงครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษาวงศ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) กรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ทิพยาธรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายเจตน์พงศ์ เส็งพานิชครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประเทือง บุญคงครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษาวงศ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) กรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ทิพยาธรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายเจตน์พงศ์ เส็งพานิชครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประเทือง บุญคงครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษาวงศ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) กรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ทิพยาธรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายเจตน์พงศ์ เส็งพานิชครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางประเทือง บุญคงครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ทิพยาธรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษาวงศ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางประเทือง บุญคงครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ทิพยาธรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษาวงศ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
3. นางนัชกานต์ ควรรู้ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวัฒนา แสงรังศรีครู โรงเรียนวัดแก้วตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
3. นางนัชกานต์ ควรรู้ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางวัฒนา แสงรังศรีครู โรงเรียนวัดแก้วตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
3. นางนัชกานต์ ควรรู้ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวัฒนา แสงรังศรีครู โรงเรียนวัดแก้วตากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภคมน มณีวรรณ์ครู โรงเรียนวัดนาอุ่นกรรมการ
3. นายลภัส กองแสวงครู โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียงกรรมการ
4. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายลภัส กองแสวงครู โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียงกรรมการ
3. นางสาวภคมน มณีวรรณ์ครู โรงเรียนวัดนาอุ่นกรรมการ
4. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภคมน มณีวรรณ์ครู โรงเรียนวัดนาอุ่นกรรมการ
3. นายลภัส กองแสวงครู โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียงกรรมการ
4. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภคมน มณีวรรณ์ครู โรงเรียนวัดนาอุ่นกรรมการ
3. นายลภัส กองแสวงครู โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียงกรรมการ
4. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภคมน มณีวรรณ์ครู โรงเรียนวัดนาอุ่นกรรมการ
3. นายลภัส กองแสวงครู โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียงกรรมการ
4. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายลภัส กองแสวงครู โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียงกรรมการ
3. นางสาวภคมน มณีวรรณ์ครู โรงเรียนวัดนาอุ่นกรรมการ
4. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ภักดีวงษ์ครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
3. นางภคมน มณีวรรณ์ครู โรงเรียนวัดนาอุ่นกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนันท์ กาญจนประภาครู โรงเรียนวัดกุฎีลายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ภักดีวงษ์ครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
3. นางสาวภคมน มณีวรรณ์ครู โรงเรียนวัดนาอุ่นกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนันท์ กาญจนประภาครู โรงเรียนวัดกุฎีลายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ภักดีวงษ์ครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
3. นางสาวภคมน มณีวรรณ์ครู โรงเรียนวัดนาอุ่นกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนันท์ กาญจนประภาครู โรงเรียนวัดกุฎีลายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ภักดีวงษ์ครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
3. นางสาวภคมน มณีวรรณ์ครู โรงเรียนวัดนาอุ่นกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนันท์ กาญจนประภาครู โรงเรียนวัดกุฎีลายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวคาดียา สุนาวงษ์ครู โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวคาดียา สุนาวงษ์ครู โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวคาดียา สุนาวงษ์ครู โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวคาดียา สุนาวงษ์ครู โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวคาดียา สุนาวงษ์ครู โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวคาดียา สุนาวงษ์ครู โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวคาดียา สุนาวงษ์ครู โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวคาดียา สุนาวงษ์ครู โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวคาดียา สุนาวงษ์ครู โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวคาดียา สุนาวงษ์ครู โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวคาดียา สุนาวงษ์ครู โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญเชิด แจ้งใจครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
4. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
6. นางสาวยุพา เฉลยจิตร์ครู โรงเรียนวัดท่าตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญเชิด แจ้งใจครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
4. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
6. นางสาวสายพา เฉลยจิตร์ครู โรงเรียนวัดท่าตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญเชิด แจ้งใจครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
4. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
6. นางสาวยุพา เฉลยจิตร์ครู โรงเรียนวัดท่าตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญเชิด แจ้งใจครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
4. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
6. นางสาวสายพา เฉลยจิตร์ครู โรงเรียนวัดท่าตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญเชิด แจ้งใจครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
4. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
6. นางสาวยุพา เฉลยจิตร์ครู โรงเรียนวัดท่าตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญเชิด แจ้งใจครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
4. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
6. นางสาวสายพา เฉลยจิตร์ครู โรงเรียนวัดท่าตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญเชิด แจ้งใจครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
4. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
6. นางสาวสายพา เฉลยจิตร์ครู โรงเรียนวัดท่าตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญเชิด แจ้งใจครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
4. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
6. นางสาวสายพา เฉลยจิตร์ครู โรงเรียนวัดท่าตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ เสนากลางครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทครู โรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เสนากลางครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามกรรมการ
4. นางสมศรี รักธรรมครู โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิภาวีร์ ปภานันวรเศรษฐ์ครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทครู โรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เสนากลางครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามกรรมการ
4. นางสมศรี รักธรรมครู โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ เสนากลางครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทครู โรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เสนากลางครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามกรรมการ
4. นางสมศรี รักธรรมครู โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางฐิภาวีร์ ปภานันวรเศรษฐ์ครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทครู โรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เสนากลางครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามกรรมการ
4. นางสมศรี รักธรรมครู โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ เสนากลางครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทครู โรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เสนากลางครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามกรรมการ
4. นางสมศรี รักธรรมครู โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ เสนากลางครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทครู โรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เสนากลางครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามกรรมการ
4. นางสมศรี รักธรรมครู โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเชิด แจ้งใจครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพนิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสายพา เฉลยจิตร์ครู โรงเรียนวัดท่าตอกรรมการ
6. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเชิด แจ้งใจครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพนิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสายพา เฉลยจิตร์ครู โรงเรียนวัดท่าตอกรรมการ
6. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายปิยะ โสตรศรีสุขครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นายพงศักดิ์ พวงมณีครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายปิยะ โสตรศรีสุขครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านรำไทยกนกนาฏ2กรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ อยู่เทศครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง โทร 082-7240374
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]