รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ ๑๒
และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ อำเภอวิเศษชัยชาญ
ระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายการัณยภาส  แก้วเกล็ด
 
1. นางเฟื่องฟ้า  พูลกสิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงมุฑิตา  สนธิกัน
 
1. นางอัญชลี  บุปผา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  สุทัตโต
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กชายศิริบุตร  ส่านสม
 
1. นางพิมพ์นิภา  ประยงค์แย้ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 1. เด็กชายวรชัย  พิกุลขาว
 
1. นางสุรีพร  เกศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐชา  จันทราภิรมย์
 
1. นางสาววารี  ต่อตระกูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงฐานิดา  จั่นประดับ
 
1. นางสาวศศิธร  สังข์ทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงรัตนา  แก้วภักดี
 
1. นางเฟื่องฟ้า  พูลกสิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองกลาง 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พิศรูป
 
1. นางสาวสุรีพร  บุญเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศัพทเสวี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงมัทนา  แดนไธสง
 
1. นายพิรภพ  ศรีใส
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 1. เด็กชายจตุพร  พรพิพัฒน์
2. เด็กชายปัญญาทวี  พงษ์ไพจิตร
3. เด็กหญิงวรวลัญช์  ถนอมทรัพย์
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทร
2. นางจินตนา   ทองนาค
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองกลาง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีสนธ์
2. เด็กหญิงวรรณิภา  ลึกวิลัย
3. เด็กชายศาสดาพร  สุขสมัย
 
1. นางวันเพ็ญ   จันทร์ทอง
2. นางสาวร่มไทร  นามมุงคุณ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  ไชยโย
2. เด็กชายภูธิฟ  แสงอินทร์
3. เด็กหญิงสุรางคนา  ภู่เจริญ
 
1. นางคณิตถึง  พัตตาสิงห์
2. นางสาวเพ็ญศรี  หลีแก้วสาย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจารวี  จันประดับ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตรคำลือ
 
1. นางชานิณี  คุ้มเกรง
2. นางสาววัลยา  ภู่สุวรรณ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงมินตรา  เนียมสอาด
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สุดนิยาย
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
2. นางอัญชลี  บุปผา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายณภัทร  ชนะภัย
 
1. นายพงศธร  อ่วมกลัด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 1. เด็กชายรชต  มาลัยศรี
 
1. นางทิพวรรณ  ช้างต่อ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางช้าย 1. เด็กชายกิจมงคล  สรหงษ์
 
1. นางสาวฐิติมา  จิตต์ระเบียบ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายณรวิชญ์  ผดุงรส
2. เด็กหญิงธมนวรรณ   คงสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรวี  พฤฒิธาดา
 
1. นางปรวี  อ่อนสอาด โตรส
2. นางกุญชรี  ผลประทีปสุริยา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงธนิศา  คงการุญ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  แตงนิ่ม
3. เด็กหญิงอริศรา  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางทัศนีย์  ภู่สุวรรณ
2. นางอัญชนา  เฉลิมวัฒน์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา   รักคำ
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  อินทร์โต
3. เด็กหญิงเพ็ญนิสา  กรรณสูตร
 
1. นางสุริยา  เกิดคง
2. นางขวัญจิรา  อินทร์เอี่ยม
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงนฤภร  ทองบำเพ็ญ
2. เด็กชายปิยะพนธ์  บัวทอง
3. เด็กหญิงอัญชลีกร  กันศิริ
 
1. นางบูรณา  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวณิชชาภัทร  อรรคเสริญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกลวัชร  แป้นทัศน์
2. เด็กชายเศรษฐศาสตร์  เกษตรเจริญกิจ
 
1. นางสาวลักษณ์ศิริ  เกตุงาม
2. นางสาวปาริชาติ  กิตติมาสกุล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายณฐพล  สุริวงค์ชมพู
2. เด็กชายภูริพัต  เปรมสวัสดิ์
 
1. นางลำใย  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางธนิศา  ภู่โทสนธิ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 1. เด็กหญิงศิรประภา  แก้วต่าย
 
1. นางสาวประทินรัตน์  นิยมสิน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายศิกษก  ปั้นงาม
 
1. นางมณฑา  อินทร์แก้ว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ยิ้มสาระ
 
1. นางสาววิไลวรรณ์  ชนะภัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปัณณทัต  วัฒนวงศ์
2. เด็กชายพลธารา  พลายงาม
3. เด็กชายเก่งกาญจน์  ชมแพ
 
1. นางสาวโอศฑี  จังจริง
2. นางสาวกัณฑ์ธิมา  สุขเจริญนุกูล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงกฤษณา  ผิวบาง
2. เด็กหญิงจีระนันท์  แก้วศรีงาม
3. เด็กหญิงสุวิมล  วิมูลชาติ
 
1. นางสาวสมคิด  โคงาม
2. นางนวลฉวี  สอดส่อง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงรอบีอะฮ์  เพชรไทย
2. เด็กหญิงอทิตยา  กลิ่นสักโก
3. เด็กหญิงไอลดา  แสงพงษ์
 
1. นางวันรพี  สนธิบ่าย
2. นางสาววิภาวดี  ศุขะพันธุ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กหญิงนัทกานต์  ช้างพันธุ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุนดี
3. เด็กหญิงอาทิมา  เสือเอี่ยม
 
1. นายพัฒนพงษ์  พลอยงาม
2. นางสาวสายใจ  ทองเติม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกิตติญาณินท์  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนรันฎา  โสขวัญ
3. เด็กชายวิชญพงศ์  สาลีผล
 
1. นางสาวชัชรา  ควรเนตร
2. นายภานุวัฒน์  อินทร์แก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงปรางทอง  ผลกาย
2. เด็กหญิงสุธิดา  พิมพ์เหลา
3. เด็กหญิงหยกฟ้า  เหล็กไหล
 
1. นางวันรพี  สนธิบ่าย
2. นายโกศล  เกิดด้วยบุญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพุทรา 1. เด็กหญิงชนากานต์  โกสยะมาศ
2. เด็กหญิงนันทวดี  แก้วสวัสดิ์
3. เด็กหญิงรพีพร   รุ่งสาง
 
1. นางสาวพลอยชมพู  อำภรัตน์
2. นางสาวสุภาวิณี  ฤทธิไชยกูล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงชลาลัย  สนิดพันธุ์
2. เด็กหญิงอุสาวดี  นิ่มพญา
3. เด็กหญิงโซเนีย  แดงประดิษฐ์
 
1. นางวันรพี  สนธิบ่าย
2. นายศุภชัย  ชุ่มใจรักษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  อ่ำสกุล
2. เด็กชายภูรินทร์  กลิ่นด้วง
 
1. นายอุเทน  ทองเศรษฐี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองดี
2. เด็กหญิงปิยนุช  เมืองวงษ์
 
1. นางอัญชนา  เฉลิมวัฒน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายธัญชนก  มหิงสุพรรณ
2. เด็กชายพีรวิช  นาคประวิช
 
1. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มราย 1. เด็กชายณัฐนันท์  กุ่มพรม
2. เด็กหญิงณีรนุช  ชุ่มจิตร
 
1. นายสมศักดิ์  วงษ์เลิศ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กชายธีรภัทร์  รัตน์อมรชัย
2. เด็กชายปฏินันท์  ประคุณหังสิต
 
1. นางนันท์นภัส  อ่อนละม่อม
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. เด็กชายฉัตรชัย  เผ่าพันธุ์
2. เด็กชายประชาชาติ  ประทุมแก้ว
 
1. นายอิศรา  โรจนบวร
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กชายสุวัจน์  ยิ้มศิริ
2. เด็กหญิงอัญชลี  มะลิวัลย์
 
1. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกรณิศ  ทัศมาลา
2. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  มีวารา
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ขอพึ่ง
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  หาสุข
5. เด็กหญิงศศินา  นาคนคร
 
1. นางสาวภคินี  มีวารา
2. นางสาวจิตตรี  ศรีเมฆ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปั้นโต
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  นาคกุญชร
3. เด็กหญิงมณจิรา  เรือศรีจันทร์
4. เด็กหญิงมนต์นภา  แก้วชัยศรี
5. เด็กหญิงวรรษมน  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวสีนวล  ทองโอภาส
2. นางวรรณี  ประหยัดทรัพย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงจันทนี  บุญกิจ
2. เด็กหญิงธิดาพร  คีรีเพชร์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  หอมบุบผา
4. เด็กหญิงวริศรา  ช่างประดิษฐ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงอ่อน
 
1. นางจำเนียร  หาญเชิงชัย
2. นางสาวหทัยทิพย์  พิศวง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1. เด็กชายปภัสพงษ์  สุขแพทย์
2. เด็กชายมนัสชัย  เจเถื่อน
3. เด็กชายวรากรณ์  กุฎีสุข
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชร์งาม
5. เด็กหญิงสุพินญา  พากเพียร
 
1. นางวนิดา  เสือทรงศิล
2. นางสาวอมรรัตน์  พันธุ์พิมพ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ธีระชีพ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศุขกลิ่น
3. เด็กชายธนาชัย  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงบงกช  บัณฑิต
5. เด็กชายพัชรพล  ยอดมิ่ง
 
1. นางเนตรนุกูล  รักษพันธุ์
2. นางสาวสำราญ  ผ่องพุฒิ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  รัตนผลิน
2. เด็กหญิงจิราพร  ชื่นกลิ่น
3. เด็กหญิงนริศรา  กลิ่นกลาย
4. เด็กหญิงวนิดา  นาคก้อน
5. เด็กหญิงอังคณา  แก้วสีขาว
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
2. นางสาวณัฐพิมล  โพธิ์วิจิตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองขาว
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเนียม
3. เด็กชายวงศ์รพี  นวลละออง
4. เด็กชายสิรภัทร  เรืองระยับ
5. เด็กชายอภิสร  สุวรรณแก้ว
 
1. นางสาวกมลฉัตร  กลัดแก้ว
2. นายชาติชาย  เฉลยจรูญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงปัทมา  หินอินทร์
2. เด็กหญิงรัตตายุ  แสงภู่
3. เด็กชายรัตนชัย  สำแดงฤทธิ์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เล้าสุริพงษ์
5. เด็กชายไชยา  เฉกแสงทอง
 
1. นายยุทธการ  สัจจาพิพัฒน์
2. นางสาวอังคณา  ดวงเกตุ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกชพร  ทัศมาลา
2. เด็กชายกฤษฎา  นิลเลิศ
3. เด็กชายจิราพัชร  ทองแท้
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  ถนอมทรัพย์
5. เด็กชายฐกร  เมตตาสิทธิกร
6. เด็กหญิงณัชชา  คงขำ
7. เด็กชายณัฐภูมิ  สดแสงจันทร์
8. เด็กหญิงทานตะวัน  บุญแตง
9. เด็กชายธนทรัพย์  คงฮวด
10. เด็กชายธนภูมิ  ประทุมรัตน์
11. เด็กชายนวพล  ทองพฤกษ์
12. เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์คำภู
13. เด็กชายสกุลวัฒน์  แววแก้ว
14. เด็กหญิงอรไพรินทร์  แสงสว่าง
15. เด็กหญิงเนตรนภา  วิริยะนาวิน
16. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์สาย
 
1. นางผุสดี  แบนจาด
2. นางน้ำทิพย์  พรหมชัย
3. นายเป็นเอก  พลอยนัด
4. นางสาวธนัชชา  คะเชนทร
5. นางสาวสุวดี  คุ้มกัน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กชายจักริน  แซ่กือ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  สุทธิพงษ์
3. เด็กชายจิระศร  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธ์หนู
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญจันทร์
6. เด็กชายธนดล  ขุนเงิน
7. เด็กชายธนาเวทย์  แซ่ล่อ
8. เด็กชายนคร  แซ่วื้อ
9. เด็กหญิงนัทชา  จันทะแย้ม
10. เด็กชายนัสฐา  แดงประเสริฐ
11. เด็กชายพายุ  แสงสว่าง
12. เด็กชายภานุวัตร  ฝึกกาย
13. เด็กชายวรชัย  มนูญ
14. เด็กชายศรายุทธ  มหุติฤกษ์
15. เด็กหญิงศิวพร  พูลมะเริง
16. เด็กชายสมหวัง  แซ่ย้าง
17. เด็กชายอดิศักดิ์   แซ่กือ
18. เด็กชายอธิป  นิตย์อดุลย์
19. เด็กชายเพ่ง  แซ่หว้า
20. เด็กชายไกรวิทย์  บรรพตตระกูล
 
1. นายชยุต  บวรธนานนท์
2. นางสาวสุรินทร์   ผดุงญาติ
3. นายธรรมนูญ  บุญจันทร์
4. นางสาวบงกช  สำราญ
5. นางสาวเบญจวรรณ  ระดับ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 1. เด็กหญิงภัทราพร  สาลีผล
 
1. นางสาวศศิธร  สิงห์ชำนาญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกัญชิภัทรศร  วรเรียน
 
1. นางนวพร  พึ่งทรัพย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กชายอาทิตย์  คำเพิ่ม
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  เดือนแรม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดำรงค์ศรี
2. เด็กชายธนวัต  ชาวเหลน
 
1. นางผุสดี  แบนจาด
2. นางสาวจิตตรี  ศรีเมฆ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 1. เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงปฏิ
 
1. นายนิคม  มานะดี
2. นางสาววรรณเทพ  สิทธิ์น้อย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงรรรรร  หนุมาน
2. เด็กชายวชิรพงศ์  ขำทับทิม
 
1. นางน้ำค้าง  ศุขะพันธุ์
2. นางเบญจมาศ  ยงเขตร์กิจ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สร้อยสนคลัง
2. เด็กหญิงจิรยา  พลสิทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทิมาภรณ์
4. เด็กหญิงทาริกา  บุรัชกาล
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  หลวงพันเทา
6. เด็กหญิงพีรดา  บางรางโรจน์
7. เด็กหญิงอภิสรา  อัครนิวาส
8. เด็กหญิงอาภัสรา  ชุ่มชวย
9. เด็กหญิงเกศแก้ว  พุ่มขจร
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  โพธิ์พานิช
 
1. นางสำเริง  จิตชื่น
2. นายเป็นเอก  พลอยนัด
3. นางผุสดี  แบนจาด
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รักษา
2. เด็กหญิงญาดา  สิงห์ทอง
3. เด็กชายนพฤทธิ์  จ้อยมีลาภ
4. เด็กหญิงพัชรวรรณ  เฮงสิ
5. เด็กหญิงพัชาพร  ชารินทร์
6. เด็กหญิงมนชนก  รางสาสตร์
7. เด็กหญิงริศา  พูลพิพัฒน์
8. เด็กหญิงวันวิสา  เหรียญทอง
9. เด็กหญิงวิแพรวา  กรรณะ
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  พุ่มโพธิ์งาม
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
2. นางสาวกิติยา  ด้วงซุ้ย
3. นายปัญญา  ลาวัลย์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ฝากฝัง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนสุวรรณ์
3. เด็กชายธนากร  จีนเจือ
4. เด็กชายนภสร  ทองบุญธรรม
5. เด็กหญิงบี  ชื่นอุรา
6. เด็กชายบุญจิรา  ชื่นอุรา
7. เด็กชายประกฤษฎ์  สุขคง
8. เด็กชายปริญญา  เจียมโคกสูง
9. เด็กชายพลรัตน์  เครือวงษา
10. เด็กชายวันเฉลิม  บุญเด่น
11. เด็กชายศรายุทธ  ฉิมอำพัน
12. เด็กชายสุทธิชัย  เบาขุนทด
13. เด็กชายอนันต์  พันธ์พลกลาง
14. เด็กชายเทวานันท์  เหมือนนรุธ
15. เด็กหญิงเมธิยาภรณ์  เขียววิลัย
 
1. นายณัฐพงษ์  ทองระย้า
2. นางวัฒนา  เวลาดี
3. นางธนพร  จันทรโคตร
4. นางสาวสุจิตรา  สุขศิริ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกฤตพร  บุญเกษม
2. เด็กหญิงกิ่งไผ่  ยอดบุญ
3. เด็กหญิงฉัตรกมล  ทองโอภาส
4. เด็กหญิงชลธิชา  งามขำ
5. เด็กหญิงฐิติมา  ชนะสุทธิ
6. เด็กหญิงธนพร  จรเณร
7. เด็กหญิงนฤฌา  โถดาสา
8. เด็กหญิงนันทกานต์  เจริญจิตต์
9. เด็กหญิงประกายฟ้า  ทองระเริง
10. เด็กหญิงปานวาด  กลิ่นประหลาด
11. เด็กหญิงมธุรส  กลิ่นเกษร
12. เด็กหญิงวชิรญา  นอกไธสงค์
13. เด็กหญิงศริลักษณ์  ประพันธ์พัฒน์
14. เด็กหญิงอนันตยา  คุ้มเกรง
15. เด็กหญิงอริสรา  อุบัติ
 
1. นายฐาปกรณ์  คงสุวรรณ์
2. นางทองเจือ  รักษาสัตย์
3. นางชลภัสสรณ์  เชียงกุล
4. นางแสงเทียน  พึ่งภิญโญ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปานพันธุ์โพธิ์
2. เด็กชายภูมินิพิฐ  แสนหิรัณย์
 
1. นางอัมพร  บำเพ็ญ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงบัวชมพู  เวียงอินทร์
2. เด็กชายเฉลิมพล  สามบุญรอด
 
1. นายกิตติภพ  ปั้นดำ
2. นายสุรเดช  มีทรัพย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายมงคล  จันดี
 
1. นางขวัญเรือน   จ่ามฟอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงวิภา  สะราคำ
 
1. นางกัญนิกา   ช่วงฉวี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายสุรศักดิ์   เขียวน้อย
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงเขมิกา  ปิ่นทอง
 
1. นางชุลีรัตน์  บุตรดาวงศ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 1. เด็กหญิงพญา  นาคสีทอง
 
1. นายกฤตภาส  ทับทิมทอง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เถาอินทร์
 
1. นางกัญนิกา   ช่วงฉวี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงณัฐวินุช  สง่าเนตร
 
1. นางหงษ์  ศรีวิบูลย์รัตน์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงรรรรร  หนุมาน
 
1. นางหงษ์  ศรีวิบูลย์รัตน์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  บุญชุบ
2. เด็กหญิงนันธิชา  ทองหยอด
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
2. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นิกรพันธุ์
2. เด็กหญิงอัมพร  บัววิเชียร
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
2. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายทศพล  อินชูรัญ
2. เด็กชายศุภชัย  กรพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
2. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. นายกุ๊  ทรงติสายโชค
 
1. นายวันชัย  สกุลพันธุ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงณัฐฐิตา   ชมภูนาค
2. เด็กหญิงวริรฉัตร  เทียนสุวรรณ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เวียนรอบ
 
1. นางชนาภา  มาทำมา
2. นางสาวศิรินภา  เชียนรัมย์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 1. เด็กหญิงญาตา  โพธิ์ศรีนาค
2. เด็กหญิงรักษิตา  นิยมศิลป์ชัย
3. เด็กหญิงเขมาภรณ์  มีเพ็ญ
 
1. นายกฤตภาส  ทับทิมทอง
2. นายชาติชาย  เกิดธรรม
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เร่งพืช
2. เด็กหญิงศรีไพร  พึ่งเสือ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางสาวธนรัตน์  วงษ์น้อย
2. นางสาววาสนา  วงค์แย้ม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ไวนุนาวิน
 
1. นายวัชระ  ศุขะพันธุ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายธนธรณ์  สระสม
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายธีระพงษ์  โพธิรักษา
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายธีรนันท์  เข็มแก้วมะลี
 
1. นายวัชระ  ศุขะพันธุ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายเทียนชัย  บุญเพ็ง
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายศักดิ์พล   คล้ายจือ
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนน 1. เด็กหญิงสุวรรณา  คล้ายภู่
 
1. นายสมบัติ  ทรัพย์ภักดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงปานหนึ่ง  โลมารักษ์
 
1. นายสนิท  แย้มจำนัน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  โพธิภิรมณ์
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงชนิดา  สมบุญสุทธิ์
 
1. นายสำฤทธิ์  สำลีอ่อน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายประพัฒน์สร  ผลธุสะ
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงพรนภัส  มีแตร
 
1. นายดิเรก  สุขศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายสุธิพงษ์  โพธิ์กัน
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายพิชญุตม์  ล้อเสียง
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศัพทเสวี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งโภคา
2. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทร์กลั่น
3. เด็กชายชโยธร  เพียรเก็บ
4. เด็กชายประพัฒน์สร  ผลธุสะ
5. เด็กหญิงพีรดา  เรียนหัตถกรรม
6. เด็กหญิงมาริสา  โกศิยะกุล
7. เด็กหญิงศิราภรณ์  โพธิภิรมณ์
8. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
9. เด็กหญิงเพชรลดา   พรมสันต์
 
1. นางสาวรัชดา  ทองสุข
2. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
3. นายเอกภาพ  มีไม่จน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันทอง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ขำสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธัญเรศ  หวลอาวร
4. เด็กชายธีรภัทร  ชูเชิด
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ถนอมเขตต์
6. เด็กหญิงสิรินทรา  อบอุ่น
7. เด็กหญิงสุมินตรา  เฟื่องฟู
8. เด็กหญิงอัญชริกา  ทับเงิน
9. เด็กชายเติมศักดิ์  ฝักบัว
 
1. นางอุบล  โกสุม
2. นายศุภอรรถ  ทัศนุรักษ์
3. นายเจริญศักดิ์  กระแสร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งโภคา
2. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทร์กลั่น
3. เด็กหญิงชุติมนต์  ปานโต
4. เด็กชายชโยธร  เพียรเก็บ
5. เด็กชายถิรวิทย์   ปานโต
6. เด็กชายธนาธร   ฤทธิ์ดี
7. เด็กชายธีรสิทธิ์  สุนทรนันท์
8. เด็กหญิงนพเก้า    จำนงค์เวช
9. เด็กชายประพัฒน์สร  ผลธุสะ
10. เด็กหญิงมาริสา  โกศิยะกุล
11. เด็กชายวรวิทย์   จันทร์อ่อน
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ภู่เจริญวัฒน์
13. เด็กหญิงศิราภรณ์  โพธิภิรมณ์
14. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
15. เด็กหญิงเพชรลดา  พรมสันต์
 
1. นางสาวรัชดา  ทองสุข
2. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ศัพทเสวี
4. นายตุลา  สุขโชติ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขมล
2. เด็กชายณัฐนนท์  ประมูลศรี
3. เด็กชายธวัชชัย  ทองเอม
4. เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ศรี
5. เด็กชายนริศ  มีคุณากร
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  น้ำหอม
7. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
8. เด็กชายรัฐชการ  คุ้มแจ้ง
9. เด็กชายรัฐภูมิ  คุ้มแจ้ง
10. เด็กชายสุธิพงษ์  โพธิ์กัน
11. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
12. เด็กหญิงอัจฉรา  นูมหันต์
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
2. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายจิรายุ  ทองสุข
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขมล
3. เด็กชายณัฐนนท์  ประมูลศรี
4. เด็กชายณัฐนันท์  อู่สุวรรณ
5. เด็กชายณัฐพล  วัดอินทร์
6. เด็กชายธนพงษ์  หอมเย็น
7. เด็กชายธวัชชัย  ทองเอม
8. เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ศรี
9. เด็กชายนริศ  มีคุณากร
10. เด็กหญิงนันท์นภัส  น้ำหอม
11. เด็กชายนับตะวัน  นาคแปลงศรี
12. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
13. เด็กชายปกรณ์กิต  บ่อทอง
14. เด็กหญิงมณิชญา  รุ่งแจ้ง
15. เด็กชายรัฐชการ  คุ้มแจ้ง
16. เด็กชายรัฐภูมิ  คุ้มแจ้ง
17. เด็กชายวงศธร  ติมนตรี
18. เด็กชายสุธิพงษ์  โพธิ์กัน
19. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
20. เด็กหญิงอัจฉรา  นูมหันต์
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
2. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพระ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ขำประภา
2. เด็กหญิงจิรนันท์  กุลจันทร์
3. เด็กชายทวีสิน  บุญต่อ
4. เด็กชายทิเบต  ไทยพยัคฆ์
5. เด็กหญิงนิรชา  โสตรโยม
6. เด็กชายปรเมศร์  ชูวงษ์
7. เด็กหญิงพัชรา  สาระชัย
8. เด็กชายพีรเดช  บุญนาค
9. เด็กชายภาคีนัย  โพนที
10. เด็กหญิงระสิ  วิถีผล
11. เด็กหญิงวรวรรณ  วันมา
12. เด็กชายวุฒิชัย  เพ็ชร์รัตน์
13. เด็กหญิงศิริลักษ์  ทองคำสุข
14. เด็กชายสถิต  ทองอุ่น
15. เด็กชายอนัน  ทองใบ
16. เด็กชายอัษฎาวุฒ  โกศลวัฒนาธนากร
17. เด็กชายเชาวลิต  สายสิน
18. เด็กชายโชคชัย  ชาติธรรม
19. เด็กชายไกรรวี  บุญนาค
 
1. นายวิชา  จิตชื่น
2. นายวันชัย  สมบุญ
3. นายวัชระ  โพธิ์เรือง
4. นายสันติชัย  เกษมสุข
5. นางสาวจินดาพร  ทัศกุลณี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กชายคมกฤติ   ผลจันทร์
2. เด็กชายธนพล   อินทรานุรักษ์
3. เด็กชายธนากร   แย้มเทศ
4. เด็กชายสุธิพล  ผลจันทร์
5. เด็กชายอภิชัย  ขาวพันธุ์
 
1. นายมนตรี  ปกป้อง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กชายวงศธร  ม่วงวงษ์
 
1. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จุ๊สุวรรณ
 
1. นายสมนึก  เทียมทัน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
 
1. นายตุลา  สุขโชติ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงมัทนา  แดนไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุขแพทย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายจิรกิตต์  ไวนุนาวิน
 
1. นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. เด็กชายพีรพล  มะโหธร
 
1. นางวรรณี  สกุลพันธุ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงปนัชนรีย์  ภู่วิเศษ
 
1. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. เด็กหญิงผกามาศ  จันทร์เสม
 
1. นางวรรณี  สกุลพันธุ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  เฉลยภาพ
 
1. นายฐาปกรณ์  คงสุวรรณ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายธนวัฒน์  แป้นพงษ์
 
1. นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงปนัชนรีย์  ภู่วิเศษ
 
1. นางอดุลย์พร  ชุ่มชวย
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิเศษสุวรรณ
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 1. เด็กชายอติชัย  ดีจริง
 
1. นางเสวีย   ถิ่นขนอน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จุ๊สุวรรณ
 
1. นายสมนึก  เทียมทัน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. เด็กหญิงณิชา  เหรียญประดับ
 
1. นางวรรณี  สกุลพันธุ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. นางสาวพัชริดา  พรหมรัตน์
 
1. นางวรรณี  สกุลพันธุ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กชายจักรพันธุ์  ภู่ทอง
2. เด็กชายชุติพงษ์  จรตระการ
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เชื้อแดง
4. เด็กหญิงฐิติภา  เฉลิมพงษ์
5. เด็กชายณัฐพล  สดใส
6. เด็กหญิงปทุมพร  เฉลยจันทร์
7. เด็กหญิงผกาแก้ว  เจริญใจ
8. เด็กหญิงฤทัย  หล่อสุวรรณ์
9. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญสันต์
10. เด็กหญิงอัญธิสา  ภู่แพร
 
1. นายชัยพร  ดำเนิน
2. นางสอาด  พ่วงทอง
3. นางสาวธัญญพัฒน์  อุ่นผล
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกนิษฐภคินี  ภัทรคามินทร์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  จิตรน้อม
3. เด็กหญิงกรัชนันท์  วิวัฒน์ตระกูลชัย
4. เด็กหญิงกัญญา  นนสะเกตุ
5. เด็กชายกันตพัฒน์  ชุนหคาม
6. เด็กชายจิรภัทร  เมืองแมน
7. เด็กหญิงชณัญชิกา  เดโช
8. เด็กหญิงชลดา  แซ่ภู่
9. เด็กหญิงณัฐชยา  เมฆฉาย
10. เด็กหญิงณัฐญา  คล้ำมณี
11. เด็กหญิงดรุณวรรณ  ศรีสว่าง
12. เด็กหญิงทินภัทร  ขอพึ่ง
13. เด็กชายธนัท  เอี่ยมสำอางค์
14. เด็กหญิงนภิสา  ภูลสมบัติ
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปานคง
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พวงทอง
17. เด็กหญิงบุญญาวีร์  ภาษยวรรณ
18. เด็กชายประกฤษฎิ์  พุ่มสาขา
19. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  มั่นพรม
20. เด็กหญิงปริตา  วิวัฒนาถาวรกุล
21. เด็กหญิงปัญญาพร  บุญประสงค์
22. เด็กชายปิยะวัฒน์  เสวก
23. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  จันทร์ฉาย
24. เด็กหญิงพันธิตรา  สารภก
25. เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  นิมมานรติกุล
26. เด็กหญิงภัทรธิดา  สีสด
27. เด็กหญิงภัทรนันท์  ธนศิริวัฒนา
28. เด็กชายภาณุพงษ์  สว่างแสง
29. เด็กหญิงมติมนต์  ชื่นชอบ
30. เด็กชายวิชยภัค  คงวิวัฒน์ไพศาล
31. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  พันธ์โศก
32. เด็กหญิงศุทธินี  บุญประสงค์
33. เด็กหญิงสุวพิชชา  อินทรถาวร
34. เด็กหญิงอลิษา  ช่างบรรจง
35. เด็กหญิงอัญญมณี  ชูแก้วไม้
36. เด็กชายอิทธิพล  ทับทิมแสง
37. เด็กหญิงเกศริน  แก้วประเสริฐ
38. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองประดิษฐ์
39. เด็กหญิงไปรยา  บุญถนอม
 
1. นางสาววรรณภา  เคารพรัตน์
2. นางสาวภคินี  มีวารา
3. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
4. นางอดุลย์พร  ชุ่มชวย
5. นางสาวอมรรัตน์  ชนะเลิศ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงจีรพร  ชูวิไล
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สบาย
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  มั่งคั่ง
5. เด็กชายธนาคาร  เอิบอิ่ม
6. เด็กชายปภังกร  จินดาวงษ์
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  รอดฤดี
8. เด็กชายอนันตชัย  บุญไพศาล
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  สารีคำ
2. นางสาวศศิธร  เอ็มรัตน์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายชนาธิป  มั่นคง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ช้างพันธ์ุ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เกิดกิ่ม
4. เด็กชายธนบัตร  ประดับแก้ว
5. เด็กชายประเสริฐ  แซ่หว้า
6. เด็กชายภราดร  ปรีเปรม
7. เด็กหญิงสลารัตน์  สะใบหอม
8. เด็กหญิงอมรรัตนา  ละมูล
 
1. นางวัชรี  เงินดี
2. นางนริศรา  ไกรเดช
3. นางสาวดวงพร  พงษ์พิลา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงธณัฐชา  ตรีฉัตร
2. เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงรติกร  เดชฟุ้ง
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  แจ่มวิมล
5. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์วาท
6. เด็กหญิงอนัญญา  จิตเสนาะ
 
1. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวพัสสมน  วงษ์ทองดีพสุ
3. นางวารีทิพย์  คงศรี
4. นางสาวนิศาลักษณ์  ผิวโต
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เจียมมี
2. เด็กหญิงภาวินี  ปั้นงาม
3. เด็กหญิงวรกานต์  หวานฉ่ำ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  แจ่มจันทร์
5. เด็กหญิงวาสนา  ชินพร
6. เด็กหญิงสุวาสินี  สิงห์มณี
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุญมาทัน
2. นางจงกล  สุทธิพงษ์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลเสน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงญาดา  พรหมมา
4. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทองชันลุก
5. เด็กหญิงพชรภรณ์  ธรรมลี
6. เด็กหญิงสุจิรา  สังข์กสิกรรม
 
1. นางณภัทร  จารุสังข์
2. นางสาวแกรมมี่  อิ่มเปี่ยมสุข
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงกุลนัท  สกุณี
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เกตุสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  พิกุล
4. เด็กหญิงพัชราพร  อินทร์ใย
5. เด็กหญิงรัชนีกร  คมขำ
6. เด็กหญิงวัชรมน  เฉกแสงทอง
7. เด็กหญิงวาริธร  ศรีงามฉ่ำ
8. เด็กหญิงศศิชา  ขันทอง
9. เด็กหญิงศุภรัตน์  พลเสน
 
1. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
2. นางสาวณิรัชญา  บุญเจริญ
3. นางสาวนิสากร  บุตะกะ
4. นายสมนึก  คำแก้ว
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงชลธิภา  ฤกษทวี
2. เด็กหญิงธารารัตน์  พ่วงวัจนา
3. เด็กหญิงธิมาพร  เอื้อการณ์
4. เด็กหญิงนราภรณ์  ทองคำชู
5. เด็กหญิงนริษรา  จันลิขิต
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  เกี้ยวกระโทก
7. เด็กหญิงภรณิภา  สอดส่อง
8. เด็กชายรติพงษ์  อากรพันธุ์
9. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีราชา
10. เด็กชายศาศวัต  เฉลยวรรณ
11. เด็กชายศุภกานต์  ศรีพุทธา
12. เด็กชายสิทธิกร  จิตรวิปูน
13. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินทร์ลา
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ชั่งทรัพย์
15. เด็กชายอาทิตย์  ศรีสัตรา
16. เด็กชายเจษฎา  ตุลาทอง
 
1. นางรสสุคนธ์  ติณกุลกำจร
2. นางสระสม  คำหอม
3. นายศุภวัฒน์  เหรียญประยูร
4. นายรัธพล  แสงประพาฬ
5. นางเกษมศรี  หิรัญพานิช
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แบ่งส่วน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงจิราภา  เจริญพรหม
4. เด็กหญิงจุฑามณี  อยู่เกิด
5. เด็กหญิงณัฐกานต์   พุ่มกล่ำ
6. เด็กชายณัฐภูมิ  อนุสนธิ
7. เด็กหญิงตรีทิพ  คงมั่น
8. เด็กชายทรงพล  แก้วอนันต์
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  รุ่งราษี
10. เด็กชายธนกร  เอี่ยมประไพ
11. เด็กหญิงธนัชชา  อ่วมรอต
12. เด็กหญิงปราณี  มณีเนียม
13. เด็กหญิงพิไรพร  ไทยหอม
14. เด็กหญิงอาศรา  บุญมาทัน
15. เด็กหญิงเนตรชนก  อาจศรี
16. เด็กชายเอนก  ศรีชลวงค์
 
1. นายจันทกร  คันทัพ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
3. นางนิจนภา  เริงมิตร
4. นายปฐมชัย  นาคศิริ
5. นางพิมประภา  พันธุ์พิพัฒน์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายชัยพร  ชูเชิด
2. เด็กชายปารเมศ  งามราม
3. เด็กหญิงลลิตา  ผิวสง่า
4. เด็กชายสมคิด  เมฆพายัพ
5. เด็กหญิงสุรัญญา  พงษ์ดิษฐ์
 
1. นายเติมศักดิ์  วงษ์นพหิรัญ
2. นางวงศ์ประทีป  สุตะไล
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  ปัจฉิม
2. เด็กชายศักดิ์พล   คล้ายจือ
 
1. นางสาววาสนา  วงคฺ์แย้ม
2. นายภาคภูมิ  เครือแก้ว
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงธนพร  เสรีรัตนชัยพร
 
1. นางสาวจุลัยลักษณ์  ละราคี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงอังคณา  ผดุงวรรณ์
 
1. นางรจนา  จันทร์ทอง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กชายชนาภัทร   ยศวิชัย
2. เด็กหญิงชนิสรา  บุญนุกูล
3. เด็กชายฐิติพงศ์  โกฎกลางดอน
4. เด็กชายนภทีป์  พงษ์โพธิ์
5. เด็กชายศิรายุ  ฉ่ำเฉลียว
6. เด็กชายอาสารัตน์  สีวันนา
 
1. นางสุนันท์  สระบัวทอง
2. นายโซ่ทอง  สระบัวทอง
3. นางธัญลักษณ์  บุญประสิทธิ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หล่อสุวรรณ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่ว่อง
3. เด็กหญิงพรพรหม  วรยศ
4. เด็กหญิงพรวดี  เจริญผล
5. เด็กหญิงสาริษา  วงษ์ทองดี
6. เด็กหญิงสุธิสา  ชมภูนุช
 
1. นายสมพร  ชมมณฑา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายณัฐกร  หงษ์เอี่ยม
2. เด็กชายณัฐภัทร  ทองมั่นจันทร์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาบบัวศรี
4. เด็กชายธนากร  อิ่มสวัสดิ์
5. เด็กชายวรวิทย์  หวานล้ำ
6. เด็กชายศุภกิจ  พรายงาม
7. เด็กชายสุรวิช  หนูอิ่ม
8. เด็กชายเจษฤดา  อู่ทรัพย์
 
1. นางปรารถนา  บุญสง
2. นายเรวัต  เริ่มลึก
3. นายสวัสดิ์  มาเยอะ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกิรณา  นิรมิตรมหาปัญญา
2. เด็กหญิงณภัทร  ปั้นงาม
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฮงประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรทิพา  บำรุงผล
5. เด็กหญิงพูนขวัญ  พงศ์วิทยเวคิน
6. เด็กหญิงภทรษร  เพชรสัมฤทธิ์
7. เด็กหญิงรตนกร  ชูทรัพย์
8. เด็กหญิงวริศรา  บุญเพ็ชร
9. เด็กหญิงหนึ่งตะวัน  กองประดิษฐ์
10. เด็กหญิงเนตรทราย  เจริญสุข
 
1. นายพงศธร  อ่วมกลัด
2. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
3. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กชายกิตติ  คงชั้น
2. เด็กชายชานนท์  ดวงจินดา
3. เด็กชายณัฐกานต์  ชูวงษ์
4. เด็กหญิงณัฐนารี  ช่ออุบล
5. เด็กหญิงนรกมล  ขันจอก
6. เด็กหญิงนันทการ  เขตขาม
7. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  สุทธการ
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปั้นงาม
9. เด็กหญิงสิรามล  บุญประจวบ
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดอกบัว
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นายธงชัย  คล้ายเผือก
3. นางสาวปาจรีย์  ภู่สวรรค์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายตระการ  น้อยโสภณ
2. เด็กหญิงทิพย์  เหมือนทิพย์
3. เด็กหญิงยลรดี  อนุสนธิ์
4. เด็กชายศตายุ  หอมสุข
5. เด็กหญิงศิริพร  แสงนาค
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทับทิมเขียว
2. นางสาวปิยาภรณ์  สมวิชา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 1. เด็กชายกัญจน์ธน  อุดมวิชิตกุล
2. เด็กหญิงภัทรีญา  ทองมี
3. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  คำพันธุ์
 
1. นางมาลี  พลมาลา
2. นางณัฐนันท์  อยู่เกษม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงกรกนก  จันทร์ไทย
2. เด็กหญิงมาลิณี  ทองเศรษฐี
3. เด็กหญิงรัญชิดา  เบ้างาม
 
1. นางคณิตถึง  พัตตาสิงห์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา
2. เด็กหญิงวรรณพร   พิกุลทอง
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงทอง
 
1. นางสาวศศิธร  สังข์ทอง
2. นางสาวนิศาลักษณ์  ผิวโต
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงชลิญญา  บุตรสะสม
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วไพรฑูรย์
3. เด็กหญิงเมทานี  ห้องกุหลาบ
 
1. นางสาวสุวรรณา  มาบาง
2. นางสาวสายิน  ศัพทเสวี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  พันธุ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปานมณ๊
 
1. นางจิราภรณ์  พุ่มสุวรรณ์
2. นางสาวสิริกาญจน์  คงคา
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กชายณัฐกานต์  ชูวงษ์
2. เด็กชายธนภัทร  สีแตงสุก
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวปาจรีย์  ภู่สวรรค์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กชายวรกานต์  พ่วงประเสริฐ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สร้อยสนธิ์
 
1. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
2. นางศิวรัตน์  ใคร้มุกข์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายณัฐวัตร  เทพมะเริง
2. เด็กชายธนภัทร์  พอสมควร
 
1. นางสาวจรุงจิตร  ทองรุ่ง
2. นางสาวพัชนี  เจียระผกานนท์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายภิณวัตน์  สังข์เรือนงาม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แจ่มจันทร์
 
1. นายชัยธนัช  ประภัสโรทัย
2. นางสาวประภาพัณ  เต็มภักดี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 1. เด็กหญิงกิตติกาญ   สอนอิ่ม
2. เด็กหญิงธนพร   สุขมนต์
 
1. นางวรรณา  ชุนหคาม
2. นางสาวธิดารัตน์  กองไพรวัลย์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิรสุดา  เทพมังกร
2. เด็กหญิงมาริสา  ถึงใจ
 
1. นางสาวอลิสา  ชมภูนุช
2. นางสาวณภัทรสนันท์  จันทร์น่วม
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโรง 1. เด็กชายภูวดล  แก้วมณี
2. เด็กหญิงเพชรลดา   อำพันเรือง
 
1. นางสาวสร้อยทิพย์  มั่นดี
2. นายวรวัจน์  ปรีชามานะศาสตร์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงนรกมล  ขันจอก
2. เด็กชายวัชระ  คงชนะ
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวสุภัสสรา  สนธิ์เจริญ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงวรรณษา  ชูเชิด
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  ศุขรัตน์
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นางสาวมณีรัตน์  สิทธิโชค
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กชายฉัตรชัย  พุ่มชุมแสง
2. เด็กชายอิศรา  หอมฉวี
 
1. นางสาวพิมพ์วลัญช์  คำวิหารภัทร
2. นางบุศรินทร์  บุญหิรันดร
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคำมูล
2. เด็กหญิงนันทการ  เขตขาม
3. เด็กหญิงพรพรรณ  งามละมัย
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวสุภัสสรา  สนธิ์เจริญ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกฤติน  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายชวิน  กุลเสวต
3. เด็กชายศิริธร  ผลเกตุ
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นางรัชนีพร  ลือสมุทร
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจักรพรรดิ  จิตรเนื่อง
2. เด็กชายฐิติพัฒน์  เฉลยชนม์
3. เด็กหญิงลดาวรรณ  ชาตินันท์
 
1. นายภาสกร  แก้วกระจาย
2. นางสาวสโรชา  เมืองงาม
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กชายฌานวัฒน์  เกตุหนองโพธิ์
2. เด็กชายวรรณพงษ์  ปกครอง
3. เด็กชายเทพรัตน์   ประสบโชค
 
1. นายไพรัช  ศรีเมฆ
2. นางสาวดวงตา   อาสว่าง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 1. เด็กชายตันติกร  เหลืองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรศิริ  พูลพิพัฒน์
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปะเลย์
 
1. นางสุจิตรา  ปรากฏผล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กชายชัยพร  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงฐิติมา  คงคา
3. เด็กชายธนชัย  จิตถนอม
 
1. นายศราวุฒิ  ขุนไกร
2. นายปิยะวัฒน์  ชุ่มชวย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กหญิงจินตนา  ฉัตรช่อฟ้า
2. เด็กหญิงธณิชา  ขันทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เชาว์วิวัฒน์วงศ์
 
1. นางมาลัย  โพธิ์ศรี
2. นายไพรัช  ศรีเมฆ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กชายกิตตินันท์  สาดวอล
2. เด็กหญิงชฎาพร  พูลโคก
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  หลาบงาม
 
1. นายสมชาย  ใจเฉื่อย
2. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทับทิมทอง
2. เด็กชายจิรศักดิ์  จันทร์อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงปารีรัตน์  เพ็ชรอำไพ
4. เด็กชายวรพจน์  บุญฤทธิ์
5. เด็กหญิงวริศรา  คงการุณ
6. เด็กหญิงเจนเนตร  ขันทอง
 
1. นายภราดร  นันทารัมภ์
2. นางฉวีวรรณ  นันทารัมภ์
3. นางสาวพนิตา  เฉลิมชัย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงชลนิชา  บุญประจวบ
2. เด็กหญิงญาณิศา  รัตนไพบูลย์
3. เด็กหญิงณัฎฐพิธ  ศรีงามฉ่ำ
4. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีงามฉ่ำ
5. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีทานนต์
6. เด็กหญิงแพรพลอย  กสิผล
 
1. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
2. นางสาวนิสากร  บุตะกะ
3. นายสมนึก  คำแก้ว
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ด้วงอุดม
2. เด็กหญิงพิชญภัค  สิทธิ
3. เด็กหญิงเอมวิตา  จูทอง
 
1. นางสาวอรรัมภา  วิเลปนะ
2. นางสาวจุฑามาศ  พลอยเพชรดี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เจียมมี
2. เด็กชายธนัทพร  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แจ่มจันทร์
 
1. นางนพวรรณ์  พงษ์เผือก
2. นางจงกล  สุทธิพงษ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าตลาด 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เอี่ยมวิจารณ์
2. เด็กชายศิรวิทย์  จุฑามาศ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เพ็ง
 
1. นางสมพิศ  ยะสุตา
2. นายสิริวัฒน์  ยะสุตา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แบ่งส่วน
2. เด็กชายนพรัตน์  ขำสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรทิพย์   มีลาภ
 
1. นางพิมประภา  พันธุ์พิพัฒน์
2. นายสมพร  ชมมณฑา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามขาว 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วภักดี
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ทองแดง
3. เด็กหญิงแว่นแก้ว  ทรัพย์เพ็ชร
 
1. นางสาวมณฑา  จิตตชื่น
2. นางเสาวนีย์  ลูกฟัก
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงณัฐการต์  สุขเลียง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  เย็นทรวง
3. เด็กหญิงอรณิชา  พ่อท้าว
 
1. นางวนิดา  งามเสงี่ยม
2. นางสาวรัชนีกร  โพธิ์ศรีนาค
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเพชร 1. เด็กหญิงพิมพาพร  ธัญญะเจริญ
2. เด็กชายเจษฎากร   จำปี
3. เด็กหญิงเสาวรีย์   สุขสอน
 
1. นางจิตรา  แสงสว่าง
2. นางวารี  นิลดี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วเทศ
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ์  กลัดเพ็ชร
3. เด็กหญิงภคพร  ชินวงษ์
 
1. นางเบ็ญจพร  พึ่งประสิทธิ์
2. นางพรทิพย์  สนใจ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรหมทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เขื่อนเพ็ชร
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงษ์รอต
 
1. นางเรวดี  เขียวชะอุ่ม
2. นางวาสนา  ขมาลักษณ์อัตชัย
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงวาริณี  นาคทองดี
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อุดมทรัพย์
3. เด็กหญิงอัมพร  ชอบเสร็จ
 
1. นางณัฏฐิรา  บริบูรณ์
2. นายวรรณวิมล  เฉลยจรรยา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพุทรา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เทศจันทร์
2. เด็กหญิงนันทวดี  แก้วสวัสดี
3. เด็กหญิงรพีพร   รุ่งสาง
 
1. นางเสมอแข  พุ่มสุวรรณ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นิลพฤกษ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ฉิมธนู
 
1. นางวันรพี  สนธิบ่าย
2. นางสาววิไลวรรณ์  ชนะภัย
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณภาสุ  โลหะรัตน์
2. เด็กหญิงอภิชญา  นาคหัวเพ็ชร์
3. เด็กหญิงอินทุอร  ยิ้มละม้าย
 
1. นางพรทิพย์  สุดสวาท
2. นางสาวมะลิวัลย์  แย้มพลาย
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 1. เด็กหญิงณัฐมล  พันธุ
2. เด็กหญิงสุภาพร  หอมมาก
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  บรรจงศิลป์
 
1. นางอักษร  ศรีเดช
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงษ์ศรี
 
1. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิรายุ  ไขขุนทด
 
1. นางจิราภรณ์  มณีอินทร์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงนลิน  น้ำทอง
 
1. นางสาวิตรี  โคตพัฒน์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายเดชธนดล  ชื่นภากรณ์
 
1. นางจิราภรณ์  มณีอินทร์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เกตุ
 
1. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงษ์ศรี
 
1. นายกิตติพงศ์  พลเสน
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายอินดี้  มีสวัสดิ์
 
1. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รุ่งแสง
 
1. นางสาวชญานิศ  ยิ้มพงษ์
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายวีรภัทร์  เกตุใส
2. เด็กหญิงศศิการ  ทรงสม
3. เด็กชายอุเทน  นิลดี
 
1. นางมนทิรา  แสงทอน
2. นางสาวล้อมดาว  ภู่เจริญ
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายบุริศร์  ยางขาว
2. เด็กหญิงภัทรธริดา  ทับแสง
3. เด็กชายวรพล  สมสุข
 
1. นางขวัญเรือน   จ่ามฟอง
2. นางกัญนิกา   ช่วงฉวี
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ยอดชาญ
2. เด็กชายภัคเดช  แสงสว่าง
 
1. นางสาวสุมิตรา  สำลี
2. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายรุ่งทิพย์  หม้อทอง
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์  เผือกอ่วม
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสาวิตรี  เผือกพันธ์
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กชายศิวกรณ์  เยือกเย็น
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แพรศรี
 
1. นายภูรีภาคย์  ทองหยด
2. นางผุสดี  แบนจาด
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณลักษณ์
 
1. นายตุลา  สุขโชติ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพุทรา 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวธมกร  มังกรทอง
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพระ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ไพศาล
 
1. นายเสถียร  พึ่งกัน
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองย้อย
 
1. นางขวัญเรือน   จ่ามฟอง
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายอนุชา  จันทร์พันธ์โสม
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 1. เด็กชายวัชรากร  แสนกัน
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กชายวิศิษฐ์  คงใยแพทย์
 
1. นายปกป้อง  แฉล้มภักดิ์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 1. เด็กชายชยุต  เสมหร่ำ
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงการเกต  น้ำทอง
 
1. นายเฉลิม  มีใจเย็น
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 1. เด็กชายนิธิวัสส์  ขอพึ่ง
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เกตุ
 
1. นางเรณู  ศรีชมชื่น
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกฤตยา  ชื่นชม
2. เด็กชายฉัตรชัย  แสงเงิน
3. เด็กชายฐิติพงศ์  คุ้มประเสริฐ
4. เด็กหญิงพิชญธิดา  พริ้งกลาง
5. เด็กหญิงวรินมินตรา  โชตินันทพงศ์
6. เด็กหญิงอจลญา  แก้วกระจ่าง
7. เด็กหญิงอินทุภา  สาสกุล
 
1. นางสายรุ้ง  วรธนากร
2. นางสาวประภาพร  ศรีสุวรรณ
3. นางจิราภรณ์  มณีอินทร์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายจิรภัทร  มูลวิชา
2. เด็กหญิงนาตาลี  หวังสะและฮ์
3. เด็กชายพีรพงษ์  หุ่นยนต์
 
1. นางวสาวี  รอดวารี
2. นางนันทิมา  บุญบาง
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายศักดิ์ดา  โพธิ์น้อย
2. เด็กชายศุภวัฒน์  เกตุสิงโต
3. เด็กชายเนตรดนัย  ประมูลเรือง
 
1. นางสาวปราถนา  ยวงลำใย
2. นางสาวสุภาภรณ์  พลอยแดง
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก 1. เด็กชายธราดล  รัตนวิเชียร
2. เด็กชายธีรนัย  สายทอง
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ประเสริฐพงษ์
 
1. นางสาวนัยนา  แสนจักร
2. นางจุฑารัตน์  สอนพร
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงวันทนา  ด่านดำรงศักดิ์
2. นายอิศราวุฒิ  คุ้มลาภ
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
2. นางวสาวี  รอดวารี
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กชายณภัทร  รหัส
2. เด็กชายปรมินทร์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุวดี  คุ้มกัน
2. นายภูรีภาคย์  ทองหยด
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายธนภัทร  มีคงเดิม
2. เด็กชายเดชานุวัฒน์  เพ็งศรี
 
1. นายปรัชกรณ์  แต่งงาม
2. นางสาวสุชีรา   เขียวระยับ
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายคมกริช  กันวิชา
2. เด็กหญิงนาเดีย  ชาวชะไว
3. เด็กชายพีรพัฒน์  หุ่นยนต์
 
1. นางอรสา  จันทนา
2. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายฉัตรชัย  แสงเงิน
2. เด็กชายนภัสกร  แก้วไชยเนียม
3. เด็กชายอชิรวิทย์  บุญประดับ
 
1. นางสายรุ้ง  วรธนากร
2. นางสาววัลยา  ภู่สุวรรณ
 
213 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเอกราช 1. เด็กหญิงจันจิรา  ฤทธิ์เรือง
2. เด็กชายจิรพงษ์  พึ่งพิง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  อุ้มทอง
4. เด็กชายณัฐธนัญ  สิริมหาไชยกุล
5. เด็กชายณัฐนันท์  สดใส
6. เด็กหญิงณันฐพร  เนรจิตร์
7. เด็กชายธนญชัย  ฤทธิ์กระจ่าง
8. เด็กชายธนากร  ค้าทางชล
9. เด็กชายนัฐวุฒิ  บุญศิริ
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชารักกลิ่น
11. เด็กชายปุญญพัฒน์  สิริมหาไชยกุล
12. เด็กชายพงศกร  กันศิริ
13. เด็กชายพลากร  อ่อนเพ็ชร
14. เด็กชายพิพัฒน์  กะโห้ทอง
15. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองศรี
16. เด็กชายภาณุพงศ์  ฤทธิ์กระจ่าง
17. เด็กหญิงวรัชญา  เหล่างาม
18. เด็กหญิงวริศรา  แก้วเฉลิมทอง
19. เด็กหญิงวิริยา  พรมสุรินทร์
20. เด็กหญิงวิลาสินี  โพธิ์ทอง
21. เด็กชายศุภชัย  โพธิ์อยู่
22. เด็กหญิงสุชัญญา  เหล่าภักดี
23. เด็กหญิงสุชาวดี  กันศิริ
24. เด็กหญิงอมิตรา  น้อยจินดา
25. เด็กหญิงอารีรัตน์  ขันเงิน
 
1. นางฉวีวรรณ  ร่วมพร
2. นางศิริพร  เหนือคูเมือง
3. นางนายนฤต   จันทร์เปล่ง
4. นายวันชัย  สอนพร
5. นางวราทิพย์  ชักนำ
6. นางนิภา  ศิริเกษร
7. นางสาวณัฐธิดา  ลอยเกตุ