รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 10 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มุสิกรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ์  บุญมิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวปนัดดา   คุ้มถนอม
 
1. นางน้ำจิตร  เสริมชีพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กชายทรงพล  นิตยวัน
 
1. นางสายบัว  กิตติสรภาคย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาววรรัตน์  ฐิติขจรโชติ
 
1. นางสาวลำใย  อภิบาลศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงเมธาพร  ทองนิล
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพิยะดา  สว่างไพร
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายสมศักดิ์   สายเล็น
 
1. นางพงษ์ศรี   สุประดิษฐ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวกชกร  กัญจะนา
 
1. นางสาวหนึ่งหทัย  ชัยรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สวัสดิชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วัฒนาราม
3. เด็กหญิงรวิกานต์  จิรฐิติโชติ
 
1. นางมัณฑนา   ทวีผล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกนกวรรณ  สังวรากรณ์
2. นางสาวชิดชนก  พูลสวัสดิ์
3. นายธนินทร์ธร  ช่างทอง
 
1. นางมัณฑนา   ทวีผล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  มณีสุวรรณ
2. เด็กชายโกศล  เงิน
 
1. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
2. นางบานชื่น  ประไพ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวลีมล  แพน
2. นางสาวสุภาภรณ์  รัตนสรสวัสดิ์
 
1. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
2. นางบานชื่น  ประไพ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายนพรุจ  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล
 
1. นางสาวหัทยา  จามลิกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายภานุกร  ลิมปณะวัสส์
 
1. นายเจษฎา  แม้นชื่น
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกรนิศ  นองเนือง
2. นางสาวณภัทร  สิริสัมพันธ์นาวา
3. นางสาวสุธินี  อุดมโชค
 
1. นางสุณี  เครือจันทร์
2. นางจันทิมา  บุญเจริญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจิราพรรณ   หงษ์กลาย
2. นางสาวนภัสกร   พรประสิทธิ์
3. นายเจษฎาวุฒิ  พันธ์เจริญ
 
1. นายไพฑูรย์   กองคำ
2. นางสาวเบญจพร   สาคเรศ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายยศพนธ์   สิงห์ธุระ
2. เด็กชายเชฎฐพฤนท์   เลี้ยงถนอม
3. เด็กชายเดชาวัต    อ้นชัยยะ
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
2. นางสาวพรสิริ  สัมมา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวฐิติยา  สิริสัมพันธ์นาวา
2. นางสาวสิรภัทร  จิตนาวสาร
3. นางสาวไอวาริน  บุรุษนารีรัตน์
 
1. นางลัดดาวัลย์  กินนารัตน์
2. นางสาวชมพิชาน์  กฤษฎิ์ธนกาญจน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายแก้วมังกร  บุญมี
2. เด็กชายไพบูรณ์  อาจทวีคูณ
 
1. นางสิริมา  เขียวขจี
2. นางวาสนา  ภาชื่น
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฐชยา   ประสิทธินาวา
2. นางสาวศิรินาฏ   อานามวงษ์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์   สุขถาวร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพิมพ์ทอง  ปันทะรส
 
1. นางสาวสุนิสา  รุ่งเรือง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายพิทวัส   สุเมผา
 
1. นางสาวพรสิริ  สัมมา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวณัฐนพิน   สุนทรจิรกาล
2. นางสาวลักษิกา  เอี่ยมอมรนิพิท
3. นางสาวสิริกร  อรุณศิริสุข
 
1. นางภิบาล  มุตะพัฒน์
2. นางพรรณทิพา  วิไลพรหม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวนันท์ธีรา  คงสติ
2. นางสาวพิชญ์นรี  หัตถแพทย์
3. นายภานุกร  ลิมปณะวัสส์
 
1. นางวรรดี   บุญทวีวรเดช
2. นางมณีรัตน์  กินนารัตน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   นุชเกษม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   พิมพา
3. เด็กหญิงรัตนธิดา   บุญไทย
 
1. นางสาววรรณภา  บุญธรรม
2. นางนงค์นุช  อุตบุญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพิชญ์นรี  หัตถแพทย์
2. นายภานุวัฒน์  จำเริญ
3. นางสาวศิวาพร  สุขสิงห์
 
1. นายจอม  จำปาเหลือง
2. นางสาวเจนจิรา  สมประโคน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ขอสูงเนิน
2. เด็กหญิงภัททิยา  วงศ์ภัทรวรกุล
3. เด็กชายศิวัช  ประสิทธินาวา
 
1. นางวรางคณาง  รัตนคุณ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อิ่มอุไร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายพสิษฐ์  เพชรงาม
2. นายศิรชัช  ประถมวงษ์
3. นางสาวสรัลชนา  ปฏิโยเก
 
1. นางสาวญาดา  โพธิ์สิงห์
2. นายเอกพงษ์  บัวพูล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงพร  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ติลานนท์
3. เด็กหญิงเซรวด  ฮาด
 
1. นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย
2. นางสาวดำรัสศิริ  สัจจาธรรม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายชัยรัตน์  ฐิติญาณ
2. นางสาววริยา  หรี่คะนอง
3. นางสาวสุทธิดา  แก้วดี
 
1. นางสาวจรรยา  ศรีสังข์งาม
2. นางสาวลลิดา  กูลนรา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงธันยพร   เรศสุข
2. เด็กหญิงอมลณัฐ   กิจกูล
 
1. นายธีรศักดิ์   พันธุมาศ
2. นายฉัตรชัย  ศรีประเสริฐ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายฐิติวัสส์  สุขเกื้อ
2. นายธนวัฒน์  ทิพย์มณี
 
1. นางรมณี  จิตนาวสาร
2. นางสาวโสภาภรณ์  แซ่เต็ง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายทวีชัย  บุญช่วย
2. เด็กชายเอกรัตน์  ขนอน
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายทรัพย์มณี  พลอยชาติตระกูล
2. เด็กชายธนพล  นิรันต์เรือง
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายก้องภพ  ชำปฏิ
2. นายชัยอานันท์  ชูช่วย
3. นายเฉลิมวุฒิ  สันติมิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ก๋งอ่อน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลเกษม
2. เด็กชายจรกฤตย์  ชำนาญช่าง
3. เด็กหญิงนวรัตน์  หาญพล
4. เด็กชายนิพนธ์  อยู่สวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรดา  เทียนบัญญัติ
 
1. นางสาวอัญชลีญา  แก้วช่วย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฎฐนิชา   ภู่มณี
2. นางสาวณัฐธิดา   ประสพสวัสดิ์
3. นางสาวนนทวรรณ   วิจิตรสมบัติ
4. นางสาววีรยา   สังข์สุวรรณ
5. นางสาวเณีย   เจริญสุข
 
1. นางสมพิธ  ติวสันต์
2. นางสาวยุพเยาว์  หนูปก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายพีรภัทร  มนัสสนิท
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สุขสอาด
3. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีคุณ
4. นางสาวอมรรัตน์  ดิษเจริญ
5. เด็กชายเฉลิมขวัญ  นาวาผล
 
1. นางนนทพร  สัมมา
2. นายจิราวัฒน์  เขียวชะอุ่ม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกนกกาญจน์  เหล่าประเสริฐศรี
2. นายกษิดิ์เดช  ศิริสาคร
3. นายศตวรรษ  แตงเอี่ยม
4. นางสาวสุธาสินี  สินธุประเสริฐ
5. นางสาวอัณญมณี  พราหมพิทักษ์
 
1. นายปัญญา  วันตา
2. นายสมพิศ  บุญทูล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงปอรชต์  สร้อยแสง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิวารี
3. เด็กหญิงพิณเพ็ชร  เข็มดี
4. เด็กหญิงร้อยแก้ว  วรสิงห์
5. เด็กหญิงแพรวา  เพ็ชรสังข์
 
1. นายวสันต์  กุลประกอบกิจ
2. นายวรรษธร  พันธ์วงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวชุดาภรณ์  รัตนนท์
2. นายภพพล  ขวัญใจมณีรักษ์
3. นายวริทธิ์  ไทยรัตน์
4. นางสาวศศิมา  บัวจร
5. นายอดิศร  ศิริการ
 
1. นางสาวศุภวดี  มนต์เนรมิตร
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  มันหาด
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  แสงเพียง
3. เด็กชายกฤษฎากร  ลีลาทรัพย์เลิศ
4. เด็กหญิงกัลยกร  ปอกระเจา
5. นางสาวกุลณัฐ  มาชลิต
6. เด็กหญิงฉัตรฑกานต์  เกถึก
7. เด็กชายชนกันต์  วรรณเกตุ
8. เด็กชายชัยรัช  วัฒมะโน
9. เด็กหญิงธนาวดี  นราธาวา
10. นางสาวนวรัตน์  ทวีผล
11. เด็กหญิงนวรัตน์  ปาริยา
12. นางสาวนาตยา  ใจมนต์
13. เด็กหญิงปรีชญาดา  ภัณฑจร
14. นางสาวภัคจิรา  จุลพระทัย
15. เด็กหญิงมลฑกาณฑ์  ทองบางผึ้ง
16. เด็กหญิงลลิตา  เนินทรา
17. เด็กหญิงวงศ์ชนก  ศรีกุล
18. เด็กหญิงวรัญญา   โกศรี
19. เด็กหญิงวัลลภา  นันทวิสาร
20. นางสาวเสาวภาคย์  เรืองนุเคราะห์
 
1. นางพฤดี  สายสังข์
2. นางสาวสุริษา  เกษมราษฎร์
3. นางสาวจีราภา  อนันต์นาวี
4. นางสาวกนกวรรณ  ห้ากลิ่น
5. นางสาวชญานันทน์  ละครแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีมาพร  อ่อนจงไกร
 
1. นางสาวสุวิมล  ถนอมจิต
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. นางสาวจิณห์นิภา   รู้ทิศ
 
1. นางสาวบัณฑิกา  วงค์กุลพิลาศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองประสาร
2. นายอติเทพ  โอภาสสุริผัน
 
1. นางสาวเบญญาภา  วสันตกรณ์
2. นางจันจิรา  ผาสุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกฤติน  ชูเมือง
2. นางสาวธัญรดี  ใจตรง
 
1. นางสาวเบญญาภา  วสันตกรณ์
2. นางจันจิรา  ผาสุข
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมธุระสาร
2. นางสาวชุติกาญจน์  คงทน
3. นางสาวพศิกา  แก่นบุญ
4. เด็กหญิงพัชรี  ลพมณ๊
5. เด็กหญิงพัทธ์วริณ  ศักดิ์สมบูรณ์
6. นางสาวพิมพ์ธิดา  อุปโคตร
7. นางสาวศรีอารยะ  โคนา
8. นางสาวศิริวรรณ  ศิลาอาสน์
9. เด็กหญิงสิริญญา  ทองสม
10. นางสาวโสภิรญา  ทองมาก
 
1. นางสาวพิมพ์เพ็ญ  โล่กันภัย
2. นางกรรณิการ์  ทองแผ่น
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกนกวรรณ   คำอยู่
2. นางสาวจารุวรรณ์  ศรีมงคล
3. นางสาวชนนภัส  สิงขรวัฒน์
4. นางสาวชนัญชิดา  รัตนวาร
5. นายณัฐภัทร  เมืองจินดา
6. นางสาวณิธิตา  สุขเย็น
7. นางสาวทรรศวรรณ  บรรจง
8. นางสาวนราภรณ์  เจริญพร
9. นางสาวนัฐฒิยา  สีหะ
10. นางสาวรัชฎาพร   ดีเสมอ
11. นายวรุตม์ธยาน์   ฬียาพรรณกุล
12. นางสาวศิลาณี  ศิลาอาศน์
13. นางสาวสุธัญญา  นาคคุ้ม
14. นางสาวอโรชา   พันธุนาคิน
15. นางสาวเกศศิริ  คำอยู่
 
1. นายสมเกียรติ  จิตนาวสาร
2. นางสาวประเทือง  เย็นฉ่ำ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิยดา   ฉัตรเฉลิมพรรณ์
2. เด็กหญิงสุวิมล    เฟื่องเกษม
 
1. นายมงคล  เดชอุดม
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวณัฐรดี  อุดมโชค
2. นางสาวสมฤทัย  ชาติกุล
 
1. นายสมเกียรติ  จิตนาวสาร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิสัยงาม
 
1. นางสาวสายใจ  ตะพองมาตร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวปาริชาติ  ภู่หิรัญ
 
1. นางสาวสุนันทา   ศรีเที่ยงตรง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายยา  มาน
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวอัสมา  ทิศา
 
1. นางสาวสุนันทา   ศรีเที่ยงตรง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงไข่มุก  บุญสัจจา
 
1. นายพจน์  เมืองจินดา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจิรภิญญา  เบญจพรม
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายธีรพงศ์  สืบวงศ์
 
1. นายเชาวลิต  สมรรถการ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวดารารัตน์  ไกรฉวี
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   รัตนวาร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อนันต์
 
1. นายพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร
2. นางสาววริศรา  สุขสุวรรณ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายพงษ์เทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายทรัพย์สถิตย์  อภิบาลศรี
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายมนพ  จักษา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายมนพ  จักษา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธีรวิชชุ์  อรรถศิริ
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสารภี  ซอยฮะ
 
1. นายมนพ  จักษา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายนภจร  วงษ์สกด
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทิพาพร  ทั่งทอง
 
1. นายมนพ  จักษา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. นายศิลา  สีแสง
 
1. นายมนพ  จักษา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยานุช  สร้อยสน
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพิมพกานต์   วะนา
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายสหภาพ  แก่นหิรันต์
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงโอน  ลาง
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวสุพรรณี  จันทะอาจ
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวเจนจิรา   สัมโย
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายสหภาพ  แก่นหิรันต์
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายสมชาย  คอน
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายคาวิน   จริตซื่อ
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงน้องแหม่ม  ดี
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวคริสต์  สังข์ทอง
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกมุท  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวดีนา  ไกรเรือง
3. นายนภจร  วงษ์สกด
4. เด็กหญิงน้องแหม่ม  ดี
5. นางสาวปู  ประ
6. นางสาวพิทยา  ประวัติชัยกาญจน์
7. นางสาววรพร  บุญเกิด
8. นางสาวเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นายอังคาร  ลัดลอย
3. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกมุท  ศรีสวัสดิ์
2. นายจิรเมธ  สุขวารี
3. นางสาวดีนา  ไกรเรือง
4. นายทาย  ผลาเกตุ
5. เด็กชายธีรพงษ์  เกิดชัย
6. นายนภจร  วงษ์สกด
7. เด็กหญิงนิชาภัทร  รัตนภูผา
8. เด็กหญิงน้องแหม่ม  ดี
9. นางสาวปู  ประ
10. นางสาวพิทยา  ประวัติชัยกาญจน์
11. นางสาวลลิตา  เจง
12. นางสาววรพร  บุญเกิด
13. นายวันแดง  ประ
14. นางสาวเจนจิรา  รุ่งเรือง
15. เด็กหญิงเลียะ  ยึน
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นายอังคาร  ลัดลอย
3. นางสาวชไมพร  ดวงแก้ว
4. นายสำเนา  บุญมาก
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกมุท  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวดีนา  ไกรเรือง
3. นายทาย  ผลาเกตุ
4. เด็กชายธีรพงษ์  เกิดชัย
5. นายนภจร  วงษ์สกด
6. เด็กหญิงน้องแหม่ม  ดี
7. นางสาวปู  ประ
8. นางสาวพิทยา  ประวัติชัยกาญจน์
9. นางสาววรพร  บุญเกิด
10. นายวันแดง  ประ
11. นางสาวเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นายอนุพงษ์  ลัดลอย
3. นายอังคาร  ลัดลอย
4. นายสำเนา  บุญมาก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณ
2. นายกรรชัย  สังข์ศาสตร์
3. เด็กชายกันต์ศักดิ์  ดียม
4. เด็กชายกิตติพศ  ใจเย็น
5. เด็กหญิงจ๋า  นะ
6. นายธนวุฒิ  สุทธิธรรม
7. เด็กชายธนากร  ศรีวิชา
8. นายบุญลาภ  จันทร์โชติ
9. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อาชีวะ
10. เด็กหญิงพรรณนภา  ทวาเรศ
11. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โกษากุล
12. เด็กชายรณกฤต  รัตนพันธ์
13. เด็กชายวริทธิ์ภัทร์  วรรณฤดี
14. นายสหรัฐ  ไกรยสวน
15. เด็กชายสุทธิภัทร  สมสีเทา
16. เด็กหญิงสุพรรณี  -
17. นางสาวสุภาพร  สุขหร่อง
18. เด็กชายอนิรุจ  มัชยามาศ
19. เด็กชายอารักษ์  กูลนรา
20. เด็กหญิงเนตรนภา  อานามนารถ
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
2. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
3. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
4. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
5. นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
6. นางฤดี  ยิสารคุณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายรุ่งเรือง  บุญช่วย
2. เด็กชายวัชระพันธ์  เต็มเปี่ยม
3. เด็กชายวิชัย  วัฒนานนท์
4. เด็กหญิงสมจิต  ปลูก
5. เด็กชายสำราญ  สังข์ทอง
6. เด็กชายเพชร  จำเรือง
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
2. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกฤษณะ  จันทะบูรณ์
2. นายคมสัน  ทัฬหะ
3. นายธีรภัทร์  นะมินิล
4. นายปฏิวัติ  พัฒนะมาศ
5. นายเศรษฐวุฒน์  เอมโอช
6. นางสาวเอื้องสุรางค์  สังข์เงิน
 
1. นายรติรัตน์  แสงสาคร
2. นายครรชิต  แดงศรี
3. นางสาวสุรัฏิยา  ศรีมะเดื่อ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เมืองขวา
2. นางสาวกมลทิพย์  อินทสุวรรณ
3. นางสาวกฤติยา  นาวาสมุทร
4. นายกฤษณะ  จันทรบูรณ์
5. นางสาวกันต์กมล  งางาม
6. นายคมสัน  ทัฬหะ
7. นางสาวจุฑาทิพย์  ช่วงเวฬุวรรณ
8. นางสาวชญานิษฐ์  พลอยพลาย
9. นางสาวญาดา  สังข์เอียด
10. นางสาวฐาปณี  โชติช่วง
11. เด็กหญิงณัฏฐารัตน์  เครือวัลย์
12. นางสาวณัฐฐาเนตร  เจริญชีพ
13. เด็กชายธนพล  บุตรชาย
14. นางสาวธนัชชา  เผื่อแผ่
15. นายธีรภัทร์  นะมินิล
16. นางสาวนภาภรณ์  พรประสิทธิ์
17. เด็กหญิงนฤสรณ์  อยู่เกื้อ
18. เด็กหญิงนัตติกา  สมบูรณ์ทรัพย์
19. นายปฏิวัติ  พัฒนะมาศ
20. นายพงษ์ฐกร  จันทโช
21. นางสาวภรณ์พรรณ  ฤกษ์สหกุล
22. เด็กหญิงภัทรวดี  มั่งคั่ง
23. นางสาววิจิตรา  จีนากำเนิด
24. นายวิทธวัช  ชำปฏิ
25. นายศรัณย์รัฐ  รุ่งศรี
26. นายศักรินทร์  เรศสุข
27. นายสกุลเพชร  กรรณฉวี
28. เด็กชายสราญรมย์  สืบสำราญ
29. นายสหรัฐ  ชาภักดี
30. นางสาวสิราวรรณ  รังสะกินนิน
31. นางสาวสุธิศา  สงวนช้อย
32. เด็กหญิงสุปรียา  ธรรมณรงค์
33. นางสาวสุภาภรณ์  สารเนตร
34. เด็กหญิงอธิชา  มีสมโรจน์
35. นายอรรถวุฒิ  พราหมณ์สิกข์
36. นายออมทรัพย์  เต้าทอง
37. นายอาทิตย์  จันทเกษม
38. เด็กหญิงเมธาพร  บุญโยประการ
39. นายเศรษฐวัฒน์  เอมโอช
40. นางสาวเอื้องสุรางค์  สังข์เงิน
 
1. นายรติรัตน์  แสงสาคร
2. นายครรชิต  แดงศรี
3. นางสาวสุรัฏิยา  ศรีมะเดื่อ
4. นางสาวอรพรรณ  เทียนคันฉัตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายสามารถ  สีน้ำ
 
1. นางมุกรินทร์  พันธุ์พิริยะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายกิตติธร  ผองอ่อน
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พุ่มสุข
 
1. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวพรชิตา  ใจทอง
 
1. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายจักราวุธ  ยนต์
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายกิตติธร  ผองอ่อน
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุจรี  หอม
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาววชิราภรณ์  สัมมา
 
1. นายบุรณินทร์   พันธ์พิริยะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายสามารถ  สีน้ำ
 
1. นางมุกรินทร์  พันธุ์พิริยะ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายชำนาญ  มะกะระชัช
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พุ่มสุข
 
1. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวไอรดา  บุญมี
 
1. นายบุรณินทร์   พันธ์พิริยะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายรุ่งเรือง  บุญช่วย
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายปณชัย  สุขยืด
 
1. นายบุรณินทร์   พันธ์พิริยะ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุจรี  หอม
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวรุ่งทิพย์  ขำน้อย
 
1. นายบุรณินทร์   พันธ์พิริยะ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายกรัณย์  ศรสำราญ
2. เด็กชายฉัตรดนัย  ตักโพธิ์
3. เด็กหญิงธนพร   ทั่งทอง
4. นายธีรนัย  ไกรสมุทร
5. เด็กหญิงนาเดีย  วงษ์แก้ว
6. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  เกษโกวิท
7. นายอภิสร  เข็มดี
 
1. นายบุรณินทร์   พันธ์พิริยะ
2. นางสาวชญานันทน์  ละครแก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงกฤติยา  โต๊ดชนัง
2. เด็กชายกันตพัฒน์  สุวรรณหงษ์
3. เด็กชายคณิณ  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงจานิตา  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงจารุกัญญ์  จันทร์อบ
6. เด็กหญิงจิตสุภา  หงษ์เงิน
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใบปอด
8. เด็กหญิงณัชชา  สมรรถการ
9. เด็กชายณัฐพนธ์  กิจวิรัตน์
10. เด็กชายทวัต  สุริโย
11. เด็กหญิงธนัชยา  ขนรกุล
12. เด็กหญิงธัญธนภรณ์  ภิรมย์
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำวงษ์
14. เด็กชายธีรดนย์  ไชยพิณ
15. เด็กชายธีรพัฒน์  กระต่ายจันทร์
16. เด็กหญิงนัยนา  พุทธา
17. เด็กหญิงนารีทิพย์  ศรีวิลัยวรรณ
18. นางสาวน้ำฟ้า  บุญรีย์
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงเจริญ
20. เด็กชายปกรณ์  สงวนหงษ์
21. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เสียงเสนาะ
22. เด็กชายปฏิพัทธ์  หงษ์สมุทร
23. เด็กชายปรภัทร  วิสัยงาม
24. เด็กชายพฤติการณ์  วรรณวุฒิ
25. เด็กชายพัณณ์กรฐ์  บวรอภิโชติ
26. เด็กหญิงพิชญานันท์  วงษ์ละคร
27. เด็กหญิงพิมาดา  พูลศิริ
28. เด็กชายภาคิน  แก้วเกิด
29. เด็กชายภูวนัย  เข่งค้า
30. เด็กหญิงมณีวรรณ  บึงกระเสริม
31. เด็กหญิงลักศิกา  ผาร่วง
32. เด็กชายวสุพล   วิจิตรสุข
33. เด็กหญิงศศิวิมล  เทียนมงคล
34. เด็กหญิงศุทธิณี   พ่วงวงษ์
35. เด็กชายสรวิศ  ตรีวรกุลชัย
36. เด็กหญิงอภิชญา  สังฆเวช
37. เด็กชายอภินันท์  สร้างบุญ
38. เด็กชายอรรณพ  ลาแก้ว
39. เด็กหญิงอัญชิสา   กำเนิดสินธุ์
40. เด็กหญิงเจนจิรา   สัมโย
 
1. นายรติรัตน์  แสงสาคร
2. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
3. นางสาวสุรัฏิยา  ศรีมะเดื่อ
4. นายพิริยะ  เอกปิยะกุล
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สังข์เอียด
2. เด็กชายธันยา  นวลงาม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตรีวทยายนต์
4. เด็กชายปรัชญา  กลิ่นกล้า
5. เด็กหญิงผกามาส  บิสสุริ
6. เด็กหญิงมานิตา  แซ่ซิ้ม
7. เด็กชายรัชชานนท์  เกิดสุทธิ์
8. นายสมจ๊ะ  สายสะอาด
9. เด็กชายสรศาสตร์  บัวทอง
10. เด็กหญิงอรนลิน  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวจิรรัชช  แสงสว่าง
2. นางสาวสุรัฏิยา  ศรีมะเดื่อ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ช่างตกแต่ง
2. นางสาวกัลย์สุดา  บุญญากรณ์
3. นายชนินทร  อยู่พรมชาติ
4. นายชินวัตร  ศรีชัยมูล
5. นายธนสรณ์  วรรณสิน
6. นางสาวพรชิตา  ใจทอง
7. นางสาวรัติยากร  ปานกลาง
8. นางสาววาสนา  ชุมประสงค์
9. นายศุภณัฐ  สร้อยทอง
10. นายสหรัฐ  ไกรยสวน
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
2. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
3. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงนิวาริน   โต้เพ็ชร์
2. เด็กหญิงปานวาด  ขอเจริญ
3. เด็กหญิงรัชกานต์  ทัสสะ
4. เด็กหญิงสุชานันท์   โกศาคาร
5. เด็กหญิงอริศรา   วรรณศิลป์
6. เด็กหญิงอัมพร  เจริญสุข
 
1. นางสาวปวีณา  อังติกุล
2. นางสาวปิยวรรณ   เหล่าเขตกิจ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มงคลคำ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  พาลึก
3. เด็กหญิงธนัชพร  เฟื่องเกษม
4. เด็กหญิงปพิชญา  เป็ดแก้ว
5. เด็กหญิงปัณณภัสร์  ศิลาอาศน์
6. เด็กหญิงปุณญิศา  สุเนตร
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผิวสะอาด
8. เด็กหญิงสิรภัทร  ทองปาน
9. เด็กหญิงสุกฤตา  เรืองนาม
10. เด็กหญิงอภิชญา  มิ่งจันทร์
 
1. นางจิรรัชช  แสงสว่าง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวชลดา  มัดรอ
2. นางสาวชลรดา  วาทศิลป์สกุล
3. นางสาวญาณาธร  อินทสุวรรณ
4. นางสาวฑิฆัมพร  ขวัญศรี
5. นางสาวศศิวิมล  ขาวกะสิ
6. นางสาวสุณิดา  จำปี
7. นางสาวอัยลดา  ดอกเข็ม
 
1. นางจิรรัชช  แสงสว่าง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงหพันธ์
2. เด็กหญิงคุณัญญา  สุภดี
3. เด็กหญิงญาณิน  ทับพันธ์บุบผา
4. เด็กหญิงณภัทร  ราชมาลา
5. เด็กหญิงธิติสุดา  ปุกวัน
6. เด็กหญิงธีรวรรณ  ดีอินทร์
7. เด็กหญิงนิสา  ปิกมา
8. เด็กหญิงประกายแก้ว  ขำจิตร
9. เด็กหญิงพรรณพนัช  ณุวันโณ
10. เด็กหญิงรัชนีกร  เรือกิจ
11. เด็กหญิงวราภรณ์   สร้อยสัตย์
12. เด็กหญิงเลียงเฮง  อมาวสี
 
1. นายภุชงค์  จุลปานนท์
2. นายวัชรพงษ์  การพึ่งตน
3. นางสาวพัตรพิมล  เสงี่ยมวงค์
4. นายสามารถ  มูลราช
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์   นิลแก้ว
2. เด็กชายดนัย  รามกฤษณ์
3. นางสาวดารารัตน์  ศรีจันทร์
4. นายทรงวุฒิ  รัตนมูล
5. นายทวีศักดิ์   ดิษเสถียร
6. นายธีรศักดิ์   ต๊ะสุ
7. นางสาวนงลักษณ์   อินทโชติ
8. นายประสิทธิ์   บุญเลิศ
9. นางสาวปุณยวีร์   ยานิตย์
10. นางสาวผไทมาศ  ขันแก้ว
11. นายพิทักษ์   มิตตา
12. นางสาวลักษณ์ษิณา   หอมห่วน
13. นางสาวศศิประภา   พลอยม่วงสีดี
14. นางสาวสวรรยา   สาระทะนงค์
15. นายสุทธี  นี
16. นางสาวเกวลิน   แก้วมา
 
1. นายภุชงค์  จุลปานนท์
2. นายวัชรพงษ์  การพึ่งตน
3. นางสาวพัตรพิมล  เสงี่ยมวงค์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  ขาวมงคล
2. นางสาวรติมา  ผลาเกตุ
3. นายวน  ตรี
4. เด็กหญิงสุภาวดี  สวัสดี
5. นายเอก  เพียง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิชากร  เยื่อใย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  กูลเกื้อ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวภรณ์พรรณ  ฤกษ์สหกุล
 
1. นางสาวอรัญญา  เปล่งวัน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวมานิกา  สังสีแก้ว
 
1. นางสาวสุมาลี  เลิศวิลัย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพลอยชมพู   สุเมธวรรณ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พุ่มพวง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวสาธินี   เชื้อประทุม
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงโสภา  แก้วเฉลิม
 
1. นายศุภวัชญ์  โฉมเฉิด
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวอรณี   ปานดี
 
1. นายวัลลภ  พัฒนผล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงสิริวิมล   รัตนวาร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พุ่มพวง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาววรรณพร   ศรีวิรัญ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พุ่มพวง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวออรญา   บัวประหลาด
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกรกมล   เรือนแก้ว
2. นางสาวชารีรัตน์   หวังเปลื้องทุกข์
3. นางสาวปาริชาติ   ภู่หิรัญ
4. นางสาววลัยลักษ์   ขันนาก
5. นางสาวอภิชญา   ประภาพรรณ
 
1. นางสาวดุสิตา  เลาหพันธ์ุ
2. นายวัลลภ  พัฒนผล
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฎยา   พราหมพิทักษ์
2. นางสาวธัญญารัตน์  รัตนแก้ว
3. นางสาวนนทวรรณ   วิจิตรสมบัติ
4. นางสาวปาลิตา   เคหะเจริญ
5. นายเกิดเกล้า   เขตสว่าง
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
2. นางสาวสุภาภรณ์  พุ่มพวง
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจิณห์นิภา   ชาวงศ์ศรี
2. นางสาวปวีณา   ภูศรีโสม
3. นางสาวปัทมา   บุญลอย
4. นางสาวสุนิษา   บุญโชติ
5. นางสาวแพรวลัย    ไชยวิศาล
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
2. Mr.Park  Je Wook
 
126 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายธนภัทร   ยี่หวา
2. นางสาวนารดาภรณ์   พิพัฒนะศักดิ์
 
1. นางสาวดุสิตา  เลาหพันธ์ุ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวศศิธร   วิจิตรบูรพา
2. นางสาวศุภนิดา   วันเชียง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พุ่มพวง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจันทรจิรา  โออินทร์
2. นางสาวอารยา  ทองดี
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  แซ่อื้อ
2. เด็กหญิงนฤมล  พัธราวรานี
3. เด็กหญิงนุศรา  ปันสา
4. เด็กชายมงคล   มีเพียร
5. เด็กชายมะนีฉาน  เกาะสอด
6. เด็กหญิงวรีรัตน์  ลีบาง
7. เด็กชายวันดี   นี
8. เด็กชายสนธยา  ลำดับวงษ์
 
1. นายพงษ์เทพ  สุพรรณพยัคฆ์
2. นางอำไพ  คณะเมฆ
3. นางสาวสุกัญญา  สงวนหงษ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกมลชนก  เจียเปีย
2. นายบุญนิธิ  อ่องลา
3. นางสาวพวงเพชร  รัตนาคะ
4. นางสาวพิชญ์สินี   ปฏิสังข์
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  เลียดประถม
6. นางสาวศิรินภา  เทียนชัย
7. นางสาวสุทธิดา  ผิวทองงาม
8. นางสาวอรปรียา  ผลกาจ
9. นางสาวเรตินา  หงษ์บิน
10. นายเอกลักษณ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวชยารัตน์  อภิวาท
2. นายสมนึก  เจริญสมบัติ
3. นางสาวกรรณิการ์  ขุนสนธิ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงนวิยา  สารเนตร
2. เด็กหญิงบงกช  อภัยรัตน์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิสัยงาม
 
1. นางนุชจรินทร์   มหันตวารี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายจักรครินทร์  หอยสังข์
2. นางสาวน้ำฝน  แพน
3. นางสาวพรณิตา  เฮง
 
1. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
2. นางบานชื่น  ประไพ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่างเขียน
2. เด็กหญิงปนัชดา  อ่ำโต
3. เด็กหญิงพิมพ์พา  พุทธวงษ์
 
1. นางสาวกานต์ชนก  วุฒิ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวชิชญา  ชัชวาลย์
2. นางสาวปรียากร  สุขนาน
3. นางสาวเรตินา  หงษ์บิน
 
1. นางยุพิน  วัฒนสุวรรณ์
2. นางสาวบุณญาดา  บวรอภิโชติ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประถมวงษ์
2. เด็กหญิงเนปาล   จันทรังษี
 
1. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
2. นายดำรัส  พลเมือง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  กิมสร้อย
2. เด็กหญิงเพียรนภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  วรรณรัตน์
2. นางสาวสังใอ  อ็อก
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ฉัตรแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  เขียวขจี
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. นายณรงค์กรณ์  ทองชำนาญ
2. นายธันวา  ดีศิริ
 
1. นางสาวศุภลัคน์  ภิรมย์ภักดิ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  ประทีปทอง
2. เด็กชายไพบูลย์  ดิษเสถียร
 
1. นางสาวศุภลัคน์  ภิรมย์ภักดิ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิโลบล  สุธรรม
2. เด็กหญิงพัณธกานต์  วงเจริญ
 
1. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
2. นายธนกร  รองสกุล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ไพบูลย์  ศรีวิไล
2. เด็กชายโชคชัย  ผลาเกตุ
 
1. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
2. นายจักรฤษณ์  แท่นยั้ง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวดวงเดือน  รีเบี้ยว
2. นางสาวนัฐตยา  ภักดีมี
 
1. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
2. นายธนกร  รองสกุล
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนัตติมา   มหะพันธ์
2. นางสาวมุนินทร์  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
2. นางสาวนรีรัตน์  เจริญสุข
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายอดิศร  ศิริการ
2. นายอิทธิฤทธิ์  พันไชยหอม
 
1. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
2. นายพรนพเก้า  กุดแถลง
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ธัญญาวัฒนา
2. เด็กหญิงลภัสรดา  แตงมั่นคง
3. เด็กชายสุทธิดา  สุธารัตน์
 
1. นายบุญค้ำ  จุลเจือ
2. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวกัลยาณี  จุลเจือ
2. นายปฏิพัทธ์  สัญหาธรรม
3. นายพชร  ถำอุทก
 
1. นายบุญค้ำ  จุลเจือ
2. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์ุ  เวชสิทธิ์
2. นางสาวโสรญา  โรจน์ศิลป์
 
1. นางสาวใบเตย  เวชสิทธิ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กชายจิโรจน์  ซิ้มสมบูรณ์
2. เด็กชายเกรียงไกร  อิ่มผ่อง
3. เด็กชายแดเนียล  โชว
 
1. นายบุญค้ำ  จุลเจือ
2. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจิตตมาส  ราชรองเมือง
2. นางสาวนิรมล  ตาน้ำเที่ยง
3. นางสาวสุทธิสา  โคกทมชัย
 
1. นายภาสกร  ศรภักดีธนกิจ
2. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ  รักษาภักดี
2. เด็กชายยศพล  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายสุทัศน์  ยุติ
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
2. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายรัตนชัย  สระบุรินทร์
2. นายราเมศวร์  โลหะกาลก
3. นายวิรุฬ  ทองแสง
 
1. นายภาสกร  ศรภักดีธนกิจ
2. นางสาวนรีรัตน์  เจริญสุข
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายพัชรพล  พันธุ์สกุล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กุณรักษ์
3. เด็กชายไตรรัตน์  สงวนหงษ์
 
1. นายภาสกร  ศรภักดีธนกิจ
2. นายสิทธิเดช  แดงเพ็ง
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายธนาดล  ปั่นกลาง
2. นายอภิชาติ  สาคร
3. นายเฉลิม  นาย
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
2. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
 
155 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฐพร  ทิพย์รัตน์
2. นางสาวณิชาภา  สังข์พาลี
3. นางสาวพัชราวลัย  ขำขณะ
 
1. นายภาสกร  ศรภักดีธนกิจ
2. นางสาววรรษมน  เฟื่องเกษม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายชวกร   อาษาดี
2. เด็กหญิงวัชรา   กุลนอก
3. เด็กหญิงสโรชา   ไทยตรง
 
1. นางภัทรพร   อาษาดี
2. นางสาวธนพร   พุ่มพวง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. นายธีรธาร  ฉายศิริ
2. นายอภิสิทธิ์  อินทสุวรรณ์
3. นางสาวอัญชิสา  ทองแสง
 
1. นางสาวบุญพา  อินทสุวรรณ์
2. นายชาติวัฒน์  บัวจีบ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  คุณยศยิ่ง
2. เด็กชายนัทชา  ธนะประสพ
3. เด็กชายนันทนัช  ศิริเขต
 
1. นางฤทัย  สุดสาคร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนิด   เหือน
2. นางสาวพิม   สรรพกิจ
3. นางสาวสุดารัตน์   ทนุกิจ
 
1. นางภัทรพร   อาษาดี
2. นางสาวธนพร   พุ่มพวง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงจันจิรา  มากประยูร
2. เด็กหญิงธรรมรักษ์  บุศราคำ
3. เด็กหญิงนวพร  จันทร์ตรี
4. เด็กหญิงสโรชินี  พิไลกุล
5. เด็กหญิงอินทิรา  อินทรา
6. เด็กหญิงอุ่นไอรัก  จันทร์ตรี
 
1. นายพรนพเก้า  กุดแถลง
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
3. นางสาวศุภวดี  มนต์เนรมิตร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจิราพร  ศรศรี
2. นางสาวธาวินี  สายสังข์
3. นางสาวพรรษา  ขวัญยืน
4. นางสาวสโรชา  กลั่นมั่น
5. นางสาวอภิชญา  รัตนโสภา
6. นางสาวอุสาหะ  ตาดทอง
 
1. นายพรนพเก้า  กุดแถลง
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
3. นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงชญาดา   ขำน้อย
2. เด็กหญิงสุประภา  บุญชู
3. เด็กหญิงอาทิติยา   คุ้มปลี
 
1. นางภัทรพร   อาษาดี
2. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพิมพ์กานต์   ภู่ทรัพย์สิน
2. นางสาววรัญญา   แสนสวัสดิ์
3. นางสาวศิรัณยา   รัตนเพ็ญ
 
1. นางภัทรพร   อาษาดี
2. นางรัชนี  ศิลาอาศน์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนุ  บุญรักษา
2. เด็กชายอนันต์  หงส์วิเศษ
3. เด็กชายอภิชัย  ตะนาวศรี
 
1. นายมนัส  ถึกสุวรรณ
2. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาววนัชพร  อาจทวีกุล
2. นางสาววีรวรรณ  ถือบุญ
3. นางสาวสาวิตรี  ถือบุญ
 
1. นางนภาพร  ลี้นาวามงคล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   สุขหลาย
2. เด็กหญิงธนัชชา   ธนากิจ
3. เด็กหญิงภีมฬฎา   อุดมผล
 
1. นางภัทรพร   อาษาดี
2. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวชลลดา  วงษ์คำจันทร์
2. นางสาววชิราพรรณ  สกุลกล้า
3. นางสาวอังคณา  ทรัพย์อล่ำ
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงษ์สวรรค์
2. นางสาวเกษร  ฉิมพาลี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จั่นสังข์
2. เด็กหญิงนันท์ชพร  สังคนิตย์
3. เด็กหญิงปรวรรณ  จามจุรี
 
1. นางชูเสริม  สิมสวัสดิ์
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายนรินทร์  จันตะเคียน
2. นางสาวพัว  วันนี
3. นางสาววิลาสินี  บรรเทาทุกข์
 
1. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
2. นางจันทิมา  มณีสุวรรณ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกฤษณา   จันทรอาภา
2. เด็กหญิงทศพร   กิ่งพุฒิ
3. เด็กหญิงนฤมล   ใยแก้ว
 
1. นางภัทรพร   อาษาดี
2. นางสาวธนพร   พุ่มพวง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  แสงทอง
2. นางสาวยุวดี  ฉัตรแก้ว
3. นางสาวอรวรา  แสงจันทร์
 
1. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
2. นางจันทิมา  มณีสุปัญญา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   นวนเพ็ง
2. เด็กหญิงกุลนาท   รัตนเดียร
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   สิงหพันธ์
 
1. นางภัทรพร   อาษาดี
2. นางภาณีวรรณ   เพชรรัตน์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  มาลี
2. นางสาวธารารัตน์  ศิริราชนิยม
3. นายอรรถพล  สมศรี
 
1. นายชัยมงคล  ป้อมเปี่ยม
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มายัน
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ทิพยานนท์
3. เด็กชายเอกภพ  รักธรรม
 
1. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
2. นางบานชื่น  ประไพ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพล  ห่วนกิ่ม
 
1. นางสาวชญาดา  พ่วงอำไพ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์ดา  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวกานต์ชนก  วุฒิ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายกรรณิกานต์  บุญช่วย
 
1. นางสาวชญาดา  พ่วงอำไพ
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริสา  ศรี
 
1. นางสาวชญาดา  พ่วงอำไพ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายกมล  สุขประโยชน์
2. เด็กชายวัชรพล  สกุลดี
 
1. นางสาวอรสา  พานิชเจริญผล
2. นายธีรดิฐ  ยันต์โกเศศ